Dnr 2009/1269 T0 2010:1. E-förvaltning. Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1. E-förvaltning. Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser"

Transkript

1 Dnr 2009/1269 T0 2010:1 E-förvaltning Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser

2 2

3 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna samt över handläggningen av ärenden hos Arbetsförmedlingen som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. Denna rapport har utarbetats inom IAF av Fredrik Karlman (uppdragsansvarig), Dan Andersson och Tuula Forsberg. Rapporten godkänd för publicering Katrineholm den 17 mars 2010 Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Gunilla Wandemo Chef för granskningsenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning Introduktion Bakgrund Syfte Avgränsningar Metod Resultat Allmänt Ekonomi Skillnader i handläggningstiden mellan ärenden som deklareras manuellt respektive elektroniskt Funktionalitet och tjänster för den enskilde Information om Internetkassan Meddelandefunktion Vilka handlingar kan skickas in via Internetkassan? Vilka supportfunktioner har arbetslöshetskassorna? Vilka funktioner efterfrågar arbetslöshetskassornas medlemmar Problem angående teknik och handhavande Medlemsportal Resultat av webbplatsstudien Kontaktuppgifter och öppettider Handläggningstider och information om utbetalningsdagar Medlemsportal Blankettlager och ifyllnadsstöd Information om arbetslöshetskassan, stadgar, styrelse och kassaföreståndare Försäkringsinformation och lagtext Annat språk Anpassning Slutsatser

6 6

7 Sammanfattning Att deklarera kassakort elektroniskt är sannolikt den vanligaste elektroniska kontaktvägen mellan arbetslöshetskassan och den enskilde ersättningssökande. Tidigare har det funnits två olika lösningar för elektronisk deklaration av kassakort m.m. Under 2009 avvecklades dock en av dessa och nu finns bara Internetkassan, som används av 28 arbetslöshetskassor. Fyra arbetslöshetskassor saknar alltjämt möjligheten att deklarera kassakort elektroniskt. I föreliggande rapport har huvudfokus varit att göra en kartläggning av Internetkassan med avseende på service och kontaktmöjligheter för den enskilde ersättningssökanden. Kartläggningen sker mot bakgrund av den snabba utvecklingen inom området e-förvaltning. I kartläggningen ingår de 19 arbetslöshetskassor som använde sig av Internetkassan före årsskiftet 2008/2009. Då ett enkelt sätt för den enskilde ersättningstagaren att komma i kontakt med arbetslöshetskassan kan vara att använda sig av dess webbplats (som ofta är samordnad med Internetkassan) har IAF även gjort en genomgång av dessa. Av kartläggningen framgår att andelen arbetslösa medlemmar i respektive arbetslöshetskassor som tecknat avtal för Internetkassan varierar. Det framkommer också att det är ovanligt att de som tecknar avtal för Internetkassan slutar att deklarera kassakorten elektroniskt. Huvuddelen av kassorna uppger dock att det inte föreligger någon skillnad i handläggningstiden mellan elektroniskt och manuellt deklarerade kassakort. Vidare framkommer att tillgängligheten är hög i Internetkassan och att det förekommer vissa skillnader mellan kassorna vad gäller funktioner och support. Sammanfattningsvis finner IAF att Internetkassan, mot bakgrund av vad som framkommit i denna studie, är en fungerande kontaktväg för den enskilde ersättningssökande. Vad gäller kartläggningen av arbetslöshetskassorna webbplatser visar denna att samtliga kassor finns representerade på Internet, men att mängden information och funktionaliteten skiljer sig åt mellan webbplatserna. I övrigt har det framkommit att sju arbetslöshetskassor har en webbportal för medlemsärenden. 7

8 8

9 1 Introduktion 1.1 Bakgrund E-förvaltning har kommit att bli en vedertagen beteckning på offentlig förvaltning där informations- och kommunikationsteknik spelar en central roll. Den sannolikt vanligaste elektroniska kommunikationsvägen mellan enskild och arbetslöshetskassa är elektronisk deklaration av kassakort. Det har fram till i år funnits två olika system för elektronisk deklaration av kassakort, Internetkassan, som vid årsskiftet 2008/2009 användes av 19 arbetslöshetskassor, och E-kassan, som vid samma tidpunkt användes av nio arbetslöshetskassor. E-kassan har avvecklats under 2009 och de kassor som använde denna lösning har från april till september successivt övergått till Internetkassan. Internetkassan erbjuder, förutom deklaration av kassakort, möjlighet för den enskilde ersättningstagaren att skicka blanketter och meddelanden elektroniskt till arbetslöshetskassan. Det går även att se olika uppgifter om ärendet, t.ex. utbetalningar, tidigare skickade kassakort och uppgifter om ersättningsperioden. Central systemägare för Internetkassan är Arbetslöshetskassornas samorganisaton, SO, medan arbetslöshetskassorna är systemägare för sina respektive Internetkassor. Fyra arbetslöshetskassor; Bensinhandlarnas, Farmacitjänstemännens, Fiskarnas och Skogs- och Lantbrukstjänstemännens saknar alltjämt möjlighet för enskilda ersättningssökande att deklarera kassakort elektroniskt. IAF:s senaste kartläggning inom området genomfördes åren 2004 och 2005, då en översyn av arbetslöshetskassornas e-tjänster och regelverket för dessa gjordes. Resultatet redovisades i rapporten Arbetslöshetskassornas e-tjänster (2006:3). I arbetet ingick initialt att kartlägga arbetslöshetskassornas e- tjänster samt att göra inledande rättsutredningar. Med hjälp av en inhyrd IT-konsult gjordes sedan en ITsäkerhetsgranskning av e-tjänsterna på fyra arbetslöshetskassor enligt Krisberedskapsmyndighetens verktyg för arbete med IT-säkerhet, BITS - - Basnivå för IT-säkerhet. De arbetslöshetskassor som granskades var Akademikernas erkända arbetslöshetskassa och Målarnas arbetslöshetskassa, som båda använde sig av E-kassan, samt Sifs arbetslöshetskassa och Byggnadsarbetarnas 9

10 arbetslöshetskassa, som båda använde sig av Internetkassan. Slutsaterna av kartläggningen var att nivån på den fysiska IT-säkerheten i e-tjänsterna överlag var tillfredsställande och i god överensstämmelse med det dåvarande regelverket på området. Under arbetets gång utreddes ett antal rättsfrågor, bland annat frågan om generella formkrav och IAF:s bemyndigande. Nya föreskrifter för arbetslöshetskassornas e-tjänster togs fram som en följd av arbetet och trädde i kraft den 1 mars För ersättningssökande gäller från och med detta att vissa handlingar får överföras elektroniskt om arbetslöshetskassan tillhandahåller en tjänst för ändamålet. Den sökande har möjlighet att antingen bekräfta de överförda uppgifternas riktighet med ett personligt lösenord eller genom att underteckna handlingen med en e-legitimation. När det gäller uppgifter från tredje man ställer föreskriften krav på att handlingarna ska var undertecknade med e-legitimation. IAF har under 2010 fått i uppdrag av regeringen att analysera arbetsgivarintygets ändamålsenlighet och identifiera eventuella svårigheter avseende arbetsgivarnas hantering och arbetslöshetskassornas behandling av arbetsgivarintyget. Vid behov ska IAF föreslå nya regler angående detta och uppdraget kan också komma att leda till en översyn av gällande föreskrifter. 1.2 Syfte Mot bakgrund av utvecklingstakten inom området e-förvaltning fanns ett behov för IAF att genomföra en kartläggning. I fokus för kartläggningen stod Internetkassan med avseende på service och kontaktmöjligheter för den enskilde ersättningstagaren. Inom ramen för uppdraget kartlades också arbetslöshetskassornas webbplatser. Övergripande frågeställningar Uppfattar arbetslöshetskassorna Internetkassan som en fungerande kontaktväg för den enskilde? Hur snabbt får den enskilde ersättningssökande avtalet för Internetkassan och hur stor andel av de arbetslösa medlemmarna hos de undersökta kassorna har tecknat ett sådant avtal? 10

11 Finns några kostnads- och effektivitetsskillnader vad gäller den elektroniska hanteringen i Internetkassan i jämförelse med den manuella? Finns det skillnader i handläggningstid vid deklaration av kassakort manuellt respektive elektroniskt? Vilka uppgifter kan den enskilde skicka till arbetslöshetskassan elektroniskt? Vilka synpunkter får arbetslöshetskassorna från enskilda på Internetkassans funktionalitet och handhavande? Vilka supportfunktioner har arbetslöshetskassorna för Internetkassan och vilka funktioner efterfrågar de ersättningssökande? Vilken information och funktionalitet har arbetslöshetskassornas webbplatser? 1.3 Avgränsningar Kartläggningen berörde inte informationssäkerhet. I den del som berörde Internetkassan omfattades de arbetslöshetskassor som använde sig av Internetkassan före årsskiftet 2008/2009. Vid kartläggningen av webbplatserna ingick samtliga kassor. 1.4 Metod Kartläggningen genomfördes genom att de arbetslöshetskassor som använde sig av Internetkassan före årsskiftet 2008/2009 fick besvara en enkät. Beroende på svar ställdes sedan följdfrågor till ett antal kassor. Kassorna har också givits möjlighet att faktagranska de avsnitt i rapporten som baserades på enkäten. Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, har besvarat vissa generella frågor om Internetkassan. Följande 19 arbetslöshetskassor omfattades av enkätstudien: Arbetslöshetskassan Alfa Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Elektrikernas arbetslöshetskassa Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa GS arbetslöshetskassa 11

12 Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa Handelsanställdas arbetslöshetskassa Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa IF Metalls arbetslöshetskassa Musikernas arbetslöshetskassa Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa SKTF:s arbetslöshetskassa STs arbetslöshetskassa Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sveriges arbetares arbetslöshetskassa Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Unionens arbetslöshetskassa Kartläggningen av arbetslöshetskassornas webbplatser omfattade samtliga kassor och genomfördes ursprunglingen i juni 2009, för att sedan kontrolleras och uppdateras i oktober Försäkringsinformationen och lagtexten har kontrollerats ytterligare en gång i januari

13 2 Resultat 2.1 Allmänt Svarsfrekvensen för undersökningen var 100 procent. De 19 arbetslöshetskassor som kartläggningen omfattade har använt sig av Internetkassan mellan fem till sju år. Andelen arbetslösa medlemmar som tecknat avtal för att kunna använda Internetkassan varierar från 29 till 100 procent, med ett medianvärde på 60 procent. Av de medlemmar som har ett avtal för Internetkassan deklarerar ungefär 75 procent (medianvärde) kassakorten elektroniskt. Andelen som under arbetslöshetstiden byter från elektronisk till manuell deklaration av kassakort är försumbar. De främsta motiven för att ett sådant byte anges av arbetslöshetskassorna vara att den ersättningssökande inte längre har tillgång till dator eller anser sig ha problem med lösenordet. För samtliga arbetslöshetskassor som har Internetkassan gäller idag att den enskilde ersättningssökande bekräftar de överförda handlingarnas riktighet med ett personligt lösenord. Ingen arbetslöshetskassa använder sig av e- legitimation. Enligt uppgift från SO testar Akademikernas enskilda arbetslöshetskassa e-legitimation i samband med tecknandet av avtal för Internetkassan. Denna kassas lösning är dock inte integrerad med Internetkassan. SO uppger vidare att det inom kort kommer nya tekniska lösningar för e-legitimation som inte ska kosta lika mycket som det gör idag, vilket skapar nya möjligheter för arbetslöshetskassorna. 13

14 2.2 Ekonomi De arbetslöshetskassor som ingår i denna kartläggning har frågats om kostnaderna för att hantera ärenden manuellt respektive elektroniskt via Internetkassan. Arbetslöshetskassorna har dock, med något undantag, inte kunnat besvara denna fråga. Flertalet av de tillfrågade arbetslöshetskassorna mäter inte kostnaden för olika ärendeslag och kan således inte svara på om det finns skillnader i kostnader mellan jämförda ärendeslag. 2.3 Skillnader i handläggningstiden mellan ärenden som deklareras manuellt respektive elektroniskt De kartlagda arbetslöshetskassorna har tillfrågats om det fanns några skillnader i handläggningstiden för de sökande som deklarerar kassakorten elektroniskt respektive de som deklarerar kassakorten manuellt. Kassorna har uppmanats att uppge skillnaden. Med handläggningstid avses den tid som kassan använder för att handlägga ärendet från att den sökande sänt in ett komplett underlag för beslutet om ersättning. Diagram 1: Skillnader i handläggningstid? JA NEJ Av de tillfrågade kassorna svarade knappt tre fjärdedelar att det inte fanns några skillnader angående handläggningstiden. Av den dryga fjärdedel som uppgav att det fanns skillnader svarade samtliga att handläggningstiden var kortare för de ersättningssökande som deklarerade kasskorten elektroniskt. De arbetslöshetskassor som uppgav att denna handläggningstid var kortare var Elektrikernas, Handelsanställdas, Kommunalarbetarnas, Musikernas, 14

15 SKTF:s och Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassor. I huvudsak uppgav dessa kassor att skillnaderna i handläggningstiden berodde på utebliven tid för postgång, som exempelvis leder till snabbare deklaration av kassakort och snabbare hantering vid begäran om kompletteringar. En annan tidsbesparing som framkommit i kartläggningen är att det inte kommer bort några dokument vid användandet av Internetkassan. Den ersättningssökande kan också se att kassakortet har kommit in till arbetslöshetskassan och behöver därmed inte kontakta kassan för att fråga om detta. Ifyllnadsstödet i Internetkassan uppges av en kassa bidra till att minimera andelen ofullständiga handlingar eftersom det då blir mycket svårare att missa att fylla i viktiga uppgifter. 2.4 Funktionalitet och tjänster för den enskilde Information om Internetkassan För att kunna använda Internetkassan är det viktigt att den enskilde får information om denna möjlighet. Av enkätsvaren framgår att 16 (av 19) arbetslöshetskassor skickar med information om Internetkassan i det introduktionspaket som går ut till den ersättningssökande från arbetslöshetskassan i samband med han eller hon anmäler sig på Arbetsförmedlingen. Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa uppger att den ersättningssökande får informationen i samband med kontakt med kassan. Arbetslöshetskassan Alfa uppger att den till följd av sin speciella situation har en rutin där kassan skickar information om Internetkassan i samband med beslutet om ersättning. Rutinen motiveras med att ungefär hälften av de ersättningssökande får avslag på sin ansökan (under hösten 2009 har mer än hälften fått avslag). Transportarbetarnas arbetslöshetskassa har en liknande rutin. Flera av de kartlagda arbetslöshetskassorna uppger att det finns länkar, en blänkare eller information i löpande text på deras respektive webbplatser med information om Internetkassan. På frågan om hur snabb efter inskickat avtal den ersättningssökande kan få inloggningsuppgifter till Internetkassan svarar huvuddelen av de kartlagda arbetslöshetskassorna att avtalet skickas med vändande post. En mindre antal av kassorna svarar att det skickas inom en vecka. 15

16 2.4.2 Meddelandefunktion Tillgängligheten för den enskilde ökar med snabba och enkla kommunikationsvägar. Meddelandefunktion innebär en direkt kommunikation med en handläggare på arbetslöshetskassan via ett elektroniskt kontaktformulär. Samtliga arbetslöshetskassor, som kartläggningen omfattar, uppger att de använder meddelandefunktionen. Någon arbetslöshetskassa uppger att meddelandefunktionen används till korta frågor som ett alternativ till telefon, men att kassan alltid skickar ett vanligt brev om ärendet behöver kompletteras Vilka handlingar kan skickas in via Internetkassan? Ett sätt för den enskilde ersättningstagaren att skicka in vissa handlingar kan vara att fylla i dessa via Internetkassan. Det kan initialt noteras att ingen arbetslöshetskassa idag erbjuder möjlighet att fylla i arbetsgivarintyget via Internetkassan. Nedan följer en redogörelse för olika handlingar som kan skickas in till respektive arbetslöshetskassa. Tabell 1: Studieförsäkran via Internetkassan? Studieförsäkran via Internetkassan? JA Arbetslöshetskassan Alfa Byggnadsarbetarnas Elektrikernas Handelsanställdas IF Metalls Kommunalarbetarnas Musikernas Pappersindustriarbetarnas Sv. Handels och arbetsgivarnas SKTF:s STs Transportarbetarnas Unionens NEJ Fastighetsanställdas Finans- och försäkringsbranschens Hamnarbetarnas Sv. Arbetares Arbetslöshetskassan för service och komm. GS Två tredjedelar av de kartlagda arbetslöshetskassorna uppger att det går att skicka in studieförsäkran via Internetkassan. Vad gäller anmälan om arbetslöshet uppger samtliga kassor att denna går att skicka in via Internetkassan. Vissa kassor har dock haft tekniska problem med funktionen under hösten 2009 och Musikernas 16

17 arbetslöshetskassa uppger vid tidpunkten för publicering av denna rapport att problemen kvarstår och att funktionen således inte är tillgänglig. Några arbetslöshetskassor har också angivit att begäran om vissa handlingar skickas via meddelandefunktionen Vilka supportfunktioner har arbetslöshetskassorna? IAF har inom ramen för undersökningen frågat de utvalda arbetslöshetskassorna vilka olika supportfunktioner som finns för Internetkassan. Frågorna som ställts är: - Har arbetslöshetskassan informationstext på webbplatsen om Internetkassan? - Finns telefonnummer till support för Internetkassan? - Finns e-postadress till support för Internetkassan? - Finns någon meddelandefunktion i Internetkassan? - Finns funktionsexempel för Internetkassan(demo)på webbplatsen? - Finns frågor och svar (FAQ) för Internetkassan på webbplatsen? - Finns någon annan supportfunktion för Internetkassan? Samtliga granskade arbetslöshetskassor tillhandahåller information om Internetkassan på webbplatsen. Tabell 2: Sammanställning av enkätsvar angående vissa supportfunktioner KASSA ALFA Byggnads Elektrikernas Fastighets FFA Hamn Handels IF Metalls Kommunal Musikernas Pappers SAAK SEKO SHA GS SKTF STs Transport Unionen Frågor och svar på webbplatsen? Ja Nej Telefonnummer till support? Ja Nej E-post till support? Ja Nej Funktionsexempel (demo) på webbplatsen? Ja Nej 17

18 Det kan konstateras att ungefär hälften av de kartlagda arbetslöshetskassorna har ett telefonnummer till support för frågor angående Internetkassan. Närmare tre fjärdedelar av de undersökta arbetslöshetskassorna uppger att de har en e-postadress till support angående Internetkassan. Alla utom två arbetslöshetskassor har en meddelandefunktion för supportfrågor. För att den enskilde på ett enkelt sätt ska kunna ta till sig hur Internetkassan fungerar har 15 av de undersökta arbetslöshetskassorna uppgivit att funktionsexempel med handledning om hur Internetkassan fungerar finns. Tolv arbetslöshetskassor uppger att de har frågor och svar (FAQ) på webbplatsen medan sju uppger att detta saknas. De kartlagda arbetslöshetskassorna har också givits möjlighet att fritextformulera om de har någon ytterligare supportfunktion än vad som angivits ovan. 16 arbetslöshetskassor har inte angivit någon ytterligare supportfunktion. En arbetslöshetskassa har uppgivit att webmasterns e-postadress finns angiven. En arbetslöshetskassa har angivit att det finns möjlighet att räkna ut antalet ersättningsdagar genom att fylla i normalarbetstid, arbetsutbud och hindertid. 2.5 Vilka funktioner efterfrågar arbetslöshetskassornas medlemmar 10 (av 19) arbetslöshetskassor uppger att deras medlemmar inte efterfrågar några ytterligare funktioner eller att de inte har någon uppfattning om detta. Sju arbetslöshetskassor uppger att fler elektroniska blanketter efterfrågas. Speciellt efterfrågas elektroniskt ingivande av arbetsgivarintyget, vilket fyra arbetslöshetskassor uppger. Det efterfrågas också möjlighet att kunna bifoga dokument i pdf-format. Ett antal kassor uppger att medlemmarna efterfrågar ett modernare lösenordssystem med enklare inloggning, och möjlighet att kunna få lösenorden via e-post eller sms eller annan mer direkt funktion. En kassa uppger att dess medlemmar önskar kunna använda bank-id för inloggningen till Internetkassan. 18

19 2.6 Problem angående teknik och handhavande De kartlagda arbetslöshetskassorna uppger att tillgänglighet i Internetkassan är mellan 90 till 100 procent och kassorna noterar också väldigt få tekniska problem. De gånger driftstörningar förekommer är de vanligaste orsakerna uppgradering av systemet, planerade driftsstopp och systemunderhåll. Kassorna uppger att de tekniska problem som den enskilde medlemmen upplever ofta är hänförliga till dennes egen dator. Exempelvis kan det vara så att den enskilde inte installerat Acrobat Reader och således inte kan läsa pdf-filer. Förekommande är också att den enskilde inte lagt till Internetkassan under pop up fönster som skall tillåtas. Även problem i form av att temporära filer och cookies sparas kan leda till problem nästa gång som den enskilde skall logga in på Internetkassan. Vad gäller handhavandeproblem uppger flertalet av de kartlagda arbetslöshetskassor att lösenordet är det största problemet, då medlemmarna spärrar sitt lösenord genom skriva in det fel. Detta är särskilt vanligt i samband med det första lösenordet som skall slås in två gånger och sedan väljas ett nytt. Några kassor har också uppgivit att det finns vissa problem med ifyllnaden av kassakort, exempelvis genom att den enskilde har sparat detta istället för att skicka iväg det. Problem med säkerhetsinställningar, tillåtande av pop up filer och utebliven rensning av temporära filer förekommer också. I anslutning till ovanstående kan också konstateras att frågor angående inloggning och lösenord är den vanligaste supportfrågan. Andra vanliga supportfrågor är hur man öppnar meddelanden och hur man rättar/sparar/skickar ett kassakort. Frågor om hur man skriver ut utbetalningsspecifikationer förekommer också. 14 arbetslöshetskassor uppskattar att handhavandefrågor är vanligare än tekniska frågor. Två kassor uppger att tekniska frågor är vanligast, två uppger att ingen frågetyp överväger och en har inte svarat. 2.7 Medlemsportal Medlemsportalen är inte en del av Internetkassan men är en funktion som kan underlätta för den enskilde 19

20 ersättningstagaren vid elektroniska kontakter med arbetslöshetskassan. I medlemsportalen kan den enskilde ersättningstagaren hitta uppgifter om medlemskap, inbetalda avgifter mm. Det går också att ändra adressuppgifter och skriva ut inbetalningsavier. Av de undersökta arbetslöshetskassorna är det idag fem (Arbetslöshetskassan Alfa, IF Metalls, Svensk handels och arbetsgivarnas, SKTF:s och STs) som har en medlemsportal. Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa har för avsikt att i framtiden införa en medlemsportal. 13 arbetslöshetskassor uppger att de inte har för avsikt att införa en medlemsportal. 20

21 3 Resultat av webbplatsstudien Arbetslöshetskassorna webbplatser är viktiga för att deras medlemmar snabbt och på ett icke tidsbundet sätt ska få tillgång till information. Inom ramen för denna undersökning har IAF kartlagt samtliga 32 arbetslöshetskassors webbplatser. Alla arbetslöshetskassor har en webbplats på Internet. Av dessa har fyra webbplatsen gemensam med närstående fackförbund. Webbplatsernas utformning och innehåll skiljer sig åt mellan de olika arbetslöshetskassorna. En del webbplatser innehåller mycket omfattande information och funktioner såsom elektronisk deklaration av kassakort. Andra webbplatser innehåller endast kortfattad information och ett begränsat antal funktioner. 3.1 Kontaktuppgifter och öppettider Alla arbetslöshetskassor går att kontakta elektroniskt i någon form via uppgifter eller funktioner på deras webbplatser. De flesta arbetslöshetskassor publicerar e-postadresser på webbplatsen. Några listar inte några e- postadresser men har istället elektroniska kontaktformulär. Några arbetslöshetskassor har både uppgifter om e-post och kontaktformulär på webbplatsen. Samtliga arbetslöshetskassor utom en publicerar telefonnummer på webbplatsen. Flertalet av arbetslöshetskassorna listar även telefontider. Samtliga arbetslöshetskassor utom en publicerar postadress på webbplatsen. 20 arbetslöshetskassor uppger besöksadress. Ett fåtal informerar även om besökstider på webbplatsen. 3.2 Handläggningstider och information om utbetalningsdagar Information om handläggningstider återfinns på tio arbetslöshetskassors webbplatser. Information angående vilka dagar som arbetslöshetsersättning utbetalas lämnas av 24 arbetslöshetskassor. 3.3 Medlemsportal Sju arbetslöshetskassor (tre utöver de som besvarat enkäten som nämns i tidigare avsnitt) tillhandahåller en medlemsportal på sina webbplatser. Tjänsten gör det möjligt att få uppgifter om medlemskap och inbetalda avgifter via Internet. 21

22 3.4 Blankettlager och ifyllnadsstöd Blanketter finns tillgängliga i varierande omfattning på 30 arbetslöshetskassors webbplatser. På 22 av dessa webbplatser finns ifyllnadsstöd för vissa blanketter. 3.5 Information om arbetslöshetskassan, stadgar, styrelse och kassaföreståndare På sju arbetslöshetskassors webbplatser finns allmän föreningsinformation, stadgar, uppgifter om styrelse och kassaföreståndare samlad. Fyra arbetslöshetskassor tillhandahåller ingen sådan information på Internet. Hos de resterande arbetslöshetskassorna finns sådan information på webbplatserna i varierande omfattning och kombinationer. 3.6 Försäkringsinformation och lagtext Med ett undantag tillhandahåller samtliga arbetslöshetskassor information om arbetslöshetsförsäkringen i varierande form på sina webbplatser. Försäkringsinformation och lagtext återfinns på 16 arbetslöshetskassors webbplatser medan endast försäkringsinformation publicerats av 15 kassor. IAF:s granskning visar att viss regelinformation inte är uppdaterad hos två arbetslöshetskassor. Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa har motstridiga uppgifter om rätt till medlemskap enligt 34 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. I IAF:s granskningsplan för 2010 ingår att vidare kartlägga den information om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen som finns på arbetslöshetskassornas webbplatser. 3.7 Annat språk Hälften av arbetslöshetskassorna erbjuder viss information på engelska. IAF:s kartläggning har inte visat att information finns på några ytterligare språk. 3.8 Anpassning På två webbplatser finns funktionen att lyssna på innehållet. Sammanlagt 22 arbetslöshetskassor erbjuder någon form av anpassning av innehållet på webbplatsen. Vanligast är en anpassning med större typsnitt och högre kontrast. 22

23 4 Slutsatser Av kartläggningen framgår att den enskilde ersättningssökande snabbt kan få ett avtal för att använda Internetkassan. Andelen arbetslösa medlemmar som har tecknat avtal för att kunna använda Internetkassan varierar stort bland kassorna. Orsakerna kan troligen hänföras till flera faktorer som till exempel arbetslöshetskassornas olika branschområden och sammansättning av medlemmar. De flesta arbetssökande som tecknar ett avtal för att använda Internetkassan fortsätter att deklarera sina kassakort elektroniskt under tiden för sin arbetslöshet, vilket antyder att funktionen fyller sitt syfte. Kartläggningen visar att huvuddelen av arbetslöshetskassorna inte mäter ärendekostnaden för vare sig elektroniskt eller manuellt deklarerade kassakort. Det finns således inte något underlag för att uttala sig om kostnadsskillnader i denna granskning. Det framgår av kartläggningen att tre fjärdedelar av arbetslöshetskassorna inte har noterat några skillnader i handläggningstid mellan elektroniskt och manuellt deklarerade kassakort. Kartläggningen visar att vissa kassor ser tidsbesparande fördelar med Internetkassan, då exempelvis tiden för postgången uteblir, handlingar inte tappas bort och kompletteringar kan begäras snabbare. En annan fördel som uppges är att den ersättningssökande kan se att handlingen har kommit fram. Kartläggningen visar att ingen arbetslöshetskassa erbjuder funktionen att skicka in arbetsgivarintyget via Internetkassan. Tre fjärdedelar av de kartlagda kassorna uppger att det går att skicka in ett studieintyg via Internetkassan. Samtliga arbetslöshetskassor uppger att det går att skicka in blanketten anmälan om arbetslöshet via Internetkassan, dock har tekniska problem förekommit under hösten 2009 och hos en kassa kvarstår dessa. Internetkassans tillgänglighet är hög och varierar mellan 90 och 100 procent. De olika arbetslöshetskassornas supportfunktioner skiljer sig åt mellan de undersökta kassorna främst vad gäller telefonnummer till support, vilket hälften saknar och e-postadress till support, vilket en fjärdedel saknar. 23

24 Ett framtida införande av e-legitimation, vilket också har efterfrågats av vissa kassors medlemmar, kan komma att ytterligare stärka användarvänligheten för Internetkassan. Särskilt då inloggning och lösenord är den vanligaste handhavandefrågan angående Internetkassan. Kartläggningen av arbetslöshetskassornas webbplatser visar att samtliga kassor finns representerade på Internet. Mängden information och webbplatsernas funktionalitet skiljer sig åt mellan de olika arbetslöshetskassorna. Samtliga kassor går att kontakta via e-post eller elektroniska kontaktformulär. 28 kassor erbjuder ersättningssökande att använda Internetkassan. Slutligen kan IAF mot bakgrund av vad som har framkommit i denna kartläggning konstatera att Internetkassan är en fungerande kontaktväg för den enskilde. Vidare gör IAF bedömningen att det ur den enskildes perspektiv finns godtagbara möjligheter till kontakt med arbetslöshetskassorna via respektive webbplatser. IAF kommer under 2010 att genomföra en granskning av informationen om arbetslöshetsförsäkringen på arbetslöshetskassornas respektive webbplatser. 24

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF 2016:17 LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Samtliga arbetslöshetskassor SO LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Beslut i detta ärende har fattats av Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör. Ansvarig

Läs mer

Arbetslöshetsersättning under tid med studier

Arbetslöshetsersättning under tid med studier 2016:15 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Kartläggning initierad av IAF Dnr: 2015/664 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden 2016:20 En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden Rapport initierad av IAF Dnr: 2016/33 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation En enhetligare hantering av

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen 2014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Effektmätning 2004 -

Effektmätning 2004 - 2007-07-10 Dnr 2006/955 2007:11 Effektmätning 2004 - en uppföljning 2 Uppdraget har utförts och rapporten har utarbetats inom Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) av Maria Hansson, uppdragsledare,

Läs mer

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Samtliga kassor mar-10 feb-10 mar-09 SKTF:s SEKO Akademikernas Lärarnas Ledarnas Transportarbetarnas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:2 Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/219 Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning 2015:3 Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/816 Till samtliga

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall 2015:27 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall Granskning initierad av IAF Dnr: 2014:728 IF Metalls arbetslöshetskassa Box 70422 107 25 Stockholm Granskning

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:23 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/169 Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Box 516 101 30 Stockholm

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen i siffror 2016 Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning 1999-2016 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision 2016:10 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Arbetslöshetskassan Vision Box 7605 103 94 Stockholm Dnr: 2015/762 Granskning av beslut

Läs mer

Inskrivning på Arbetsförmedlingen

Inskrivning på Arbetsförmedlingen PM 1 (7) Inskrivning på Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens hantering av nybesök vid hög arbetsbelastning Sammanfattning Bakgrunden till detta korta uppdrag gällande inskrivningsförfarandet hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 2013:22 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/53 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader 2016:27 Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Läs mer

Central statsförvaltning m.m.

Central statsförvaltning m.m. Central statsförvaltning m.m. 2012/13:JO1 Kritik mot STs arbetslöshetskassa, som innehållit ersättning på ett felaktigt sätt (Beslut av JO Axberger den 14 maj 2012, dnr 2367-2011) Beslutet i korthet: STs

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor I enlighet med Uppdrag att inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a lagen (1997:239)

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag 2007-10-15 Dnr 2006/1950 2007:20 Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att följa upp hanteringen av felaktigt

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande 2016:4 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/731 Arbetsförmedlingen Huvudkontor

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor 2016:16 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Underlag avseende bidrag till

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2015:26 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/800 Handelsanställdas Arbetslöshetskassa Box 49 631 02 Eskilstuna

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport 2017:10 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Arbetsmarknadssystem i osäkra tider vad gör vi nu? Aktuella frågor och framtid

Arbetsmarknadssystem i osäkra tider vad gör vi nu? Aktuella frågor och framtid Arbetsmarknadssystem i osäkra tider vad gör vi nu? Aktuella frågor och framtid Joakim Kruse IT-chef SO NAV, Stavanger, 26 juni -14 1 Aktuella frågor Taket högsta dagpenning Enklare och mer förutsägbara

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket

Läs mer

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2006-12-23 2006:23 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2 I regleringsbrevet för 2006 har regeringen gett IAF ett återrapporteringsuppdrag gällande det elektroniska

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm 2012-03-14 1 (8) Rättsenheten Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Ds 2012:3 Rättsäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen Sammanfattning IAF är överlag positiv

Läs mer

2011-06-27 1 (5) Dnr: 2011/377 J2. Rättsenheten. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

2011-06-27 1 (5) Dnr: 2011/377 J2. Rättsenheten. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm 2011-06-27 1 (5) Rättsenheten Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Yttrande i mål nr 22463-10, NN./. Kommunalarbetarnas Arbetslöshetskassa Bakgrund NN var inskriven i aktivitetsgarantin under

Läs mer

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA 1 (16) Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA

Läs mer

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter 2014:22 Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA

Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA 2010-11-22 Dnr 2010/411 2010:27 Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 2012-02-28 1 (13) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 646-2012 Socialnämnden i Halmstad kommun Box 230 301 06 Halmstad Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Arbetslöshetsersättning i kombination med studier

Arbetslöshetsersättning i kombination med studier 2011-05-09 Dnr 2011/48 T3 2011:16 Arbetslöshetsersättning i kombination med studier Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2011 2 Regeringen har i regleringsbrevet för 2011 givit Inspektionen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar 2015:10 Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Kungl. Tekniska högskolans hantering av överklaganden

Kungl. Tekniska högskolans hantering av överklaganden Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se BESLUT 1(1) Kungl. Tekniska högskolan Universitetsstyrelsen 100 44 Stockholm Kungl. Tekniska högskolans

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? 2012:14 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan 2014:7 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/202 4.1 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 2012:13 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/70 Granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204)

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2011-10-04 1823-2010 AAA Soliditet AB Box 1396 171 27 SOLNA Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut IT-säkerhet Datainspektionen

Läs mer

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Vad är arbetslöshetsförsäkringen? 3 Vem gör vad? 3 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 4 Vad

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal och anbudsförteckning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att dokumentera förmedlingsuppdraget

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget PM 1 (11) 2009-12-21 Dnr 2009/532 Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget Sammanfattning Kartläggningen av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget har syftat

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2010-12-22 Dnr 2010/710 2010:29 Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1578-2010 Socialnämnden i Jönköpings Kommun Socialförvaltningen V Störgatan 16 (Juneporten) 551 89 Jönköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt

Läs mer

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Dir. 2007:100 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004

Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004 2014:26 Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004 Rapport till regeringen: kartläggning enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Handläggarstöd ferielön

Handläggarstöd ferielön Handläggarstöd ferielön Innehållsförteckning 1. Allmänt om ferielön 2. Registrering och hantering av preliminärspärr 2.1. Praktisk hantering av arbetsgivarintyg med ferietjänst 2.2. Medlemmar som har löpande

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 2015:16 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2015 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Rapport från avtalsuppföljning hemtjänst 2011

Rapport från avtalsuppföljning hemtjänst 2011 SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Hedvig Schriever Annika Malmqvist 2011-06-15 1 (6) Dnr 136/2011 Rapport från avtalsuppföljning hemtjänst 2011 Bakgrund I juni 2008 tecknade Sundbybergs stad

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999

Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Fuu 1999:1 ISSN 1401-8144 Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet AMS Fuu 1999:1 Försäkringsenheten

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Fuu 2002:1 ISSN 1401-8144 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

Läs mer

Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa

Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa 2017:1 Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa Rapport initierad av IAF Dnr: 2016/137 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Arbetsmarknadsdepartementet Risk

Läs mer

Ansökan om enskilda insatser LSS

Ansökan om enskilda insatser LSS Information Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Vem kan ansöka? Den som är i behov av insatser

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (14) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669.

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669. Revisionsrapport Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM Datum Dnr 2008-11-06 32-2008-0669 Granskning av nystartsjobb Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Arbetsförmedlingen granskat beslut,

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning Datum Diarienr 2009-12-18 513-2009 Pliktverket Att: Karolinen 651 80 KARLSTAD Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Användarmanual för kontaktpunkten på verksamt.se

Användarmanual för kontaktpunkten på verksamt.se ANVÄNDARMANUAL Användarmanual för kontaktpunkten på verksamt.se Enklare för företag inom EU/EES EU:s tjänstedirektiv ska göra det enklare för företag att etablera sig eller tillfälligt sälja tjänster inom

Läs mer

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01.

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01. Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring Pensionsplan för ombudsmän/funktionärer 1. Du kan själv påverka förvaltningen av din tjänstepension. Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)- Pensionsmyndighetens webbtjänst Dina Pensionssidor

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)- Pensionsmyndighetens webbtjänst Dina Pensionssidor Beslut Diarienr 1 (8) 2016-03-18 2671-2014 Pensionsmyndigheten Box 38 190 100 64 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)- Pensionsmyndighetens webbtjänst Dina Pensionssidor Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill Beslut Dnr 2007-05-02 1625-2006 58-2007 Riksförbundet BRIS Netclean Technologies Sweden AB Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill Datainspektionens beslut

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete

2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete 2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014:147 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2010-04-06 Dnr 2009/1512 2010:2 Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna

Läs mer

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2006-06-29 Dnr 2006/1063 2006:10 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Juli 2006 2 Enligt regleringsbrev för budgetåret 2006 skall Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning november 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1735-2010 Centrala Studiestödnämnden CSN 851 82 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens beslut CSN har

Läs mer

Jordbruksverkets service till företagare

Jordbruksverkets service till företagare Dnr 07-13968/10 1(5) 2011-10-13 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Jordbruksverkets service till företagare Inledning Enligt regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens jordbruksverk

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar 2009-01-09 1 (33) Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar Uppdraget I regeringsbeslut

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Datainspektionens beslut

Datainspektionens beslut Beslut 2007-12-20 D n r 998-2007 Datainspektionen Er beteckning 41791-2007 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftsiagen (1998:204) Datainspektionens beslut 1. Rutiner

Läs mer

Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem

Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem Yttrande Vårt Dnr Ert Dnr 2015-03-02 RR-2015-0058 STY 2014-904, STY 2014-905 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

SÄKERHETS- OCH 2011-06-09. Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1.

SÄKERHETS- OCH 2011-06-09. Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1. SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN RAPPORT DNR 887-2010 2011-06-09 Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1. BAKGRUND Enligt lagen (2007:980)

Läs mer