Arbetslöshetsersättning under tid med studier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetslöshetsersättning under tid med studier"

Transkript

1 2016:15 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Kartläggning initierad av IAF

2 Dnr: 2015/664 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt arbetslöshetskassornas hantering av ärenden om arbetslöshetsersättning under tid med studier. Arbetslöshetskassorna har fått möjlighet att faktagranska rapporten. Beslut i detta ärende har fattats av Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör. Ansvarig chef har varit Annelie Westman, chef för granskningsenheten. Rapporten har utarbetats inom IAF av utredarna Joakim Lindström och Linda Nokkoudenmäki (uppdragsledare) på granskningsenheten. I arbetet har även utredaren Eva Nordström på analysenheten och juristen Annika Sandström Johansson på rättsenheten deltagit. I den slutliga beredningen har Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör, Annelie Westman, chef för granskningsenheten, Kajsa Lundgren, informationschef och Linda Nokkoudenmäki, utredare deltagit. Katrineholm den 16 maj 2016 Jan-Olof Dahlgren Generaldirektör Catarina Fredriksson Bitr. enhetschef Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm 2 Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning IAF:s kartläggningar av studier Nya regler sedan den 1 oktober Syfte och frågeställningar Metod och genomförande av uppdraget Regelverket Arbetslöshetsersättning vid orienteringskurser Arbetslöshetsersättning vid deltidsstudier Arbetslöshetsersättning vid heltidsstudier Innehållande av arbetslöshetsersättning Omfattning av ärenden om studier Antalet beslut har ökat varje år sedan Antalet beslut varierar mellan arbetslöshetskassorna Resultat från enkätundersökningen Alla arbetslöshetskassor använder SO:s handläggarstöd och ansökningsblankett Underlag som arbetslöshetskassorna begär in Heltidsstudier bedöms på olika sätt De flesta beviljar deltidsstudier efter heltidsstudier inom samma ersättningsperiod Kontroll av om den sökande har studiestöd Hantering av studier över 20 veckor Studieperiod under uppehåll i studierna beräknas på olika sätt Vanligast med studier vid Komvux, universitet och högskola Övriga synpunkter från arbetslöshetskassorna Slutsatser Antalet beslut ökade under perioden Bedömning och tillämpning varierar Rutiner vid handläggningen och underlag för beslut Lika tillämpning genom praxisbildning och samordning Käll- och litteraturförteckning Bilagor Bilaga 1 Enkät om Arbetslöshetskassornas hantering av ärenden om studier under tid med arbetslöshetsersättning Bilaga 2 Sammanställning av enkätresultat Bilaga 3 Sammanställning av relevanta bestämmelser i regelverket Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF 3

4 Sammanfattning IAF har i två tidigare kartläggningar år 2007 och 2011 visat att det funnits skillnader mellan arbetslöshetskassorna när det gäller att bedöma och hantera ärenden om studier under tid med arbetslöshetsersättning. I oktober 2014 ändrades de regler i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (ALFFo) som rör möjligheterna att studera under tid med arbetslöshetsersättning, på så sätt att studiernas omfattning och varaktighet reglerades på ett tydligare sätt. I detta uppdrag skickade IAF en webbenkät till samtliga arbetslöshetskassor för att få en aktuell bild av hur arbetslöshetskassorna hanterar ärenden om studier under tid med arbetslöshetsersättning. Resultaten visar att det fortfarande finns skillnader i arbetslöshetskassornas hantering, vilket kan få konsekvenser för likabehandlingen men även för arbetslöshetskassornas handläggningstider. Skillnader i beräkningen av studieperioden vid uppehåll i studierna Arbetslöshetskassorna beräknar studieperioden på olika sätt. En del räknar med tid under uppehåll i studierna, till exempel ett jullov, medan andra inte gör det. IAF konstaterar att dessa skillnader i beräkningen innebär att sökande kan studera med arbetslöshetsersättning under olika lång tid beroende på vilken arbetslöshetskassa som de tillhör. Det finns rättsfall från förvaltningsrätten som berör detta, men ännu ingen tydlig praxis. IAF anser att arbetslöshetskassorna kan beakta utbildningens terminstider i sin bedömning av vilka veckor som ska räknas som studieveckor. Bedömningen kan till exempel påverkas av om terminen löper på under uppehållet eller inte. Mer eller mindre generös tillämpning vid heltidsstudier Ansökningar som gäller studier på heltid är relativt ovanliga hos alla arbetslöshetskassor. Skillnaderna mellan arbetslöshetskassorna gäller hur de bedömer de studier som den sökande tidigare ska ha bedrivit jämsides med ett arbete. IAF konstaterar att det finns en risk för att bedömningen blir mer eller mindre generös beroende på vilken arbetslöshetskassa den sökande tillhör, när det gäller studier på heltid under tid med arbetslöshetsersättning. Hanteringen vid den sista studieveckan med ersättning Arbetslöshetskassorna har olika sätt att hantera en ansökan om arbetslöshetsersättning från en sökande som har studerat med ersättning under 20 veckor och där utbildningen ska pågå under en längre tid. Flera arbetslöshetskassor avslår ersättningsrätten från och med den 21:a veckan om den sökande inte har kommit in med uppgifter om att studierna har avbrutits. Andra beslutar om att hålla inne ersättning under tiden de utreder om den sökande ska fortsätta att studera eller inte. 4 Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF

5 IAF kan inte generellt bedöma vilken hantering som är lämpligast eftersom varje enskilt ärende kan innehålla särskilda förutsättningar. Det är inte heller klarlagt om dessa skillnader i hanteringen har några konsekvenser för likabehandlingen och rättssäkerheten. IAF rekommenderar dock att arbetslöshetskassorna väljer den hantering som förenklar för den enskilde sökande och som innebär kortast handläggningstid. Deltidsstudier efter heltidsstudier inom samma ersättningsperiod Endast fyra arbetslöshetskassor hade handlagt en ansökan om deltidsstudier enligt 15 ALFFo från en sökande som studerat på heltid enligt 16 ALFFo inom samma ersättningsperiod. De flesta arbetslöshetskassor svarade att de skulle bevilja en sådan ansökan, medan några svarade att de inte skulle det. Tre arbetslöshetskassor beaktar om ansökan gäller samma utbildning som den sökande studerade på heltid. Det tycks vara ovanligt att sökande använder samtliga möjligheter att studera under samma ersättningsperiod, men det är viktigt att de sökande som berörs behandlas lika. I regelverket finns inga uttryckliga hinder för att bevilja studier på deltid enligt 15 ALFFo efter studier på heltid enligt 16 ALFFo, även om det gäller samma utbildning. Rutiner vid handläggningen och underlag för beslut Alla arbetslöshetskassor har någon form av rutiner och använder samma ansökningsblankett vid handläggningen av ansökningar om att studera under tid med arbetslöshetsersättning. De flesta begär även underlag från den sökande som visar studiernas omfattning och varaktighet, till exempel intyg från kursanordnaren. De flesta arbetslöshetskassor använder den så kallade kontrollrutinen för att få information från CSN om den sökande får studiestöd vid ansökan om att få studera med arbetslöshetsersättning. Två arbetslöshetskassor utgår dock enbart från de uppgifter som den sökande lämnar på ansökningsblanketten. Nio arbetslöshetskassor kontrollerar inte i efterhand om studiestöd har betalats ut under studieperioden, trots att sökande kan ansöka om studiestöd även efter att studierna har påbörjats. IAF rekommenderar att alla arbetslöshetskassor utreder studiernas omfattning och varaktighet genom att begära in relevanta handlingar samt använder de verktyg de har till sitt förfogande, för att minimera risken för felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen. Svårigheter att få tillgång till rätt underlag vid SFI-studier Flera arbetslöshetskassor anser att det är svårt att få information om varaktigheten och omfattningen av SFI-studier. Det innebär risk för långa handläggningstider och felaktiga beslut av arbetslöshetskassorna. Ökningen av Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF 5

6 antalet personer som söker uppehållstillstånd och asyl i Sverige gör att detta problem kan bli ännu större under de närmaste åren. Enhetligare tillämpning genom samverkan i väntan på rättspraxis Kartläggningen ger inga indikationer på att arbetslöshetskassornas tillämpning eller hantering strider mot lagar eller förordningar, när det gäller ärenden där den sökande studerar under tid med ersättning. Det finns inga förarbeten till de nya studiereglerna i förordningen som förtydligar regelverket, och det finns inte heller en utvecklad rättspraxis som kan ge vägledning i hur ärenden ska bedömas och hanteras. IAF anser att de skillnader i arbetslöshetskassornas hantering som framkommit genom denna kartläggning ryms inom det tolkningsutrymme som finns i förordningens nuvarande utformning. Skillnaderna innebär dock en risk för olika behandling av arbetssökande. Beroende på vilken arbetslöshetskassa som handlägger ärendet kan sökande få studera med arbetslöshetsersättning olika länge. De kan också få olika lång handläggningstid eller en mer eller mindre generös bedömning av sin ansökan. IAF rekommenderar att arbetslöshetskassorna i högre grad samordnar sin hantering så att de uppnår en mer likvärdig hantering i väntan på en mer utvecklad rättspraxis. Antalet beslut ökade under perioden IAF har även sammanställt statistik om antalet beslut om arbetslöshetsersättning under tid med studier. Totalt fattade arbetslöshetskassorna beslut enligt ALFFo under 2015, varav beslut som gäller deltidsstudier är klart vanligast. Antalet beslut ökade under Antalet varierar dock stort mellan arbetslöshetskassorna, liksom antalet i förhållande till antalet ersättningstagare. HRAK fattade flest beslut (57,1) och Elektrikernas fattade lägst antal beslut (6,2) per ersättningstagare. IAF kan inte svara på varför antalet beslut skiljer sig mellan arbetslöshetskassorna. 6 Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF

7 1 Inledning En person som deltar i en utbildning har inte rätt till arbetslöshetsersättning enligt 10 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Det finns dock undantag som under vissa förutsättningar ger arbetssökande möjlighet att studera med bibehållen arbetslöshetsersättning. Dessa regler finns i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (ALFFo). IAF har i två tidigare kartläggningar, år 2007 och 2011, visat att arbetslöshetskassorna gjorde olika bedömningar i ärenden där de sökande studerade samtidigt som de fick arbetslöshetsersättning. Reglerna i ALFFo som rör studier under tid med arbetslöshetsersättning ändrades i oktober Mot bakgrund av detta har IAF bedömt att det finns anledning att på nytt kartlägga hur arbetslöshetskassorna hanterar ärenden där de sökande studerar med arbetslöshetsersättning. 1.1 IAF:s kartläggningar av studier I detta avsnitt sammanfattas de viktigaste resultaten från IAF:s tidigare kartläggningar av studier under tid med arbetslöshetsersättning IAF:s första kartläggning 2007 I rapporten 2007:14 Deltidsstudier med arbetslöshetsersättning konstaterade IAF att det fanns skillnader i arbetslöshetskassornas hantering och bedömning av ärenden där de sökande studerar på deltid samtidigt som de får arbetslöshetsersättning. IAF ansåg att det dåvarande regelverket lämnade ett stort utrymme för bedömningar i det enskilda fallet och att en enhetlig och tydlig praxis saknades i många delar IAF:s andra kartläggning 2011 och förslag till regeländringar På uppdrag av regeringen kartlade IAF 2011 hur arbetslöshetsersättning kunde kombineras med studier på hel- och deltid samt redogjorde för omfattningen av sådana ärenden och arbetslöshetskassornas bedömningar. I rapporten 2011:16 Arbetslöshetsersättning i kombination med studier visade IAF att det fanns skillnader mellan arbetslöshetskassornas bedömningar på flera områden. De skillnader som IAF identifierade var i huvudsak: längden på den period som arbetslöshetskassorna beviljade arbetslöshetsersättning under tid med studier omfattningen på deltidsstudierna hanteringen när den sökande först efter att studierna hade påbörjats intygade att han eller hon var beredd att avbryta studierna. Som en del av uppdraget till regeringen föreslog IAF ändringar av regelverket för studier under tid med arbetslöshetsersättning. IAF föreslog att det bör framgå hur många veckor som arbetslöshetsersättning får lämnas samtidigt med studier, samt i vilken omfattning som deltidsstudier får bedrivas under tid med arbetslöshetsersättning. IAF ansåg även att ett krav i regelverket skulle Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF 7

8 förtydligas; enligt då gällande ALFFo skulle den sökande intyga att han eller hon var beredd att avbryta sina studier, och förslaget var att detta skulle göras innan den sökande påbörjade studierna. 1.2 Nya regler sedan den 1 oktober 2014 Den 1 oktober 2014 införde regeringen flera ändringar i ALFFo som innebar ändrade villkor för arbetslöshetsersättning samtidigt med studier. En maxgräns infördes för hur länge arbetslöshetsersättning får lämnas samtidigt med studier, 20 veckor respektive 15 dagar beroende på vilken typ av studier som den sökande är beviljad. Det infördes även en övre gräns för studiernas omfattning vid studier på deltid, som efter regeländringen som mest får uppgå till 50 procent av heltid. Dock tog man bort det tidigare kravet på att den sökande skulle intyga att han eller hon var beredd att avbryta studierna. I kapitel 2 ges en mer omfattande redogörelse för de delar av regelverket som är aktuella för denna kartläggning. 1.3 Syfte och frågeställningar Syftet med detta uppdrag var att kartlägga arbetslöshetskassornas hantering vid tillämpningen av regelverket om arbetslöshetsersättning under tid med studier. För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats: 1. Vilka rutiner har arbetslöshetskassorna för att hantera ärenden där arbetssökande får arbetslöshetsersättning under tid med studier enligt ALFFo? 2. Finns det några skillnader i arbetslöshetskassornas hantering av ärenden där ersättning lämnas under tid med studier? 3. I vilken omfattning beslutar arbetslöshetskassorna om arbetslöshetsersättning under tid med studier enligt ALFFo? 1.4 Metod och genomförande av uppdraget IAF har valt att göra en kartläggning med övergripande frågeställningar för att skapa en översiktsbild av tillämpningen inom området studier under tid med arbetslöshetsersättning. Skälet är att det regelverk som är aktuellt för denna kartläggning är jämförelsevis nytt. För att kartlägga detta har IAF skickat en webbenkät till samtliga arbetslöshetskassor och sammanställt svaren. Enkätfrågorna finns i sin helhet i bilaga 1. Syftet med enkätundersökningen var att samla in information om arbetslöshetskassornas rutiner och bedömningar i ärenden om studier efter den 1 oktober Samtliga arbetslöshetskassor besvarade enkäten. Enkäten är upplagd så att vissa frågor enbart ställdes till de arbetslöshetskassor som hade valt ett visst alternativ på en viss fråga. Det innebär att det totala antalet frågor som arbetslöshetskassorna fick besvara varierar. 8 Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF

9 IAF har även sammanställt statistik från IAF:s databas ASTAT om omfattningen av de beslut, där arbetslöshetskassorna har beviljat ansökan om arbetslöshetsersättning under tid med studier. I statistiken ingår de beslut som registrerades och som har en studieperiod som påbörjades under det redovisade året. Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF 9

10 2 Regelverket Enligt huvudregeln lämnas inte arbetslöshetsersättning till arbetssökande som deltar i en utbildning, vilket regleras i 10 första stycket 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Men det finns undantag från denna regel i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkringen (ALFFo) som ger arbetssökande möjlighet att under vissa omständigheter studera och samtidigt få arbetslöshetsersättning. I detta kapitel redogör IAF för dessa regler. Kapitlet innehåller även andra delar av arbetslöshetsförsäkringens regelverk som kan bli aktuella i samband med hanteringen av ärenden som rör studier under tid med arbetslöshetsersättning. I bilaga 3 finns en sammanställning av de aktuella bestämmelserna i sin helhet. 2.1 Arbetslöshetsersättning vid orienteringskurser Sökande kan få ersättning för högst 15 dagar inom samma ersättningsperiod om han eller hon deltar i en utbildning med syftet att ge en orientering om olika yrken eller utbildningsvägar, eller att underlätta omställning från ett arbete till ett annat. Detta regleras i 14 ALFFo. 2.2 Arbetslöshetsersättning vid deltidsstudier Sökande kan få ersättning för högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod om han eller hon studerar på deltid 1 i en omfattning om högst 50 procent av heltid om det tidigare arbetet inte har upphört på grund av studierna studierna inte hindrar den sökande från att söka eller ta ett heltidsarbete studierna inte finansieras eller har finansierats med studiestöd. Det finns ett undantag från den tredje punkten. Deltidsstudierna får finansieras eller ha finansierats med studiestöd om den sökande före arbetslösheten har studerat vid sidan av ett arbete under minst 15 veckor. Detta regleras i 15 ALFFo. 2.3 Arbetslöshetsersättning vid heltidsstudier Sökande har även en möjlighet att studera på heltid med arbetslöshetsersättning under 20 veckor inom samma ersättningsperiod enligt 16 ALFFo. Denna möjlighet ges om utbildningen har pågått vid sidan av ett arbete under minst 15 veckor och om de ovanstående tre punkterna är uppfyllda. 1 Detta gäller oavsett om studierna har påbörjats före eller efter arbetslöshetens inträde. 10 Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF

11 2.4 Innehållande av arbetslöshetsersättning En arbetslöshetskassa får besluta att tills vidare hålla inne ersättning till en sökande om det till exempel finns sannolika skäl att anta att han eller hon inte uppfyller de allmänna villkoren för rätt till ersättning enligt 9 ALF. 2 I ärenden där den sökande har studerat under tid med ersättning kan det till exempel bli aktuellt om den sökande har studerat i 20 veckor med ersättning och arbetslöshetskassan bedömer att det inte är klarlagt om han eller hon fortsätter studera eller inte. Arbetslöshetskassan får hålla inne ersättningen till dess att den slutligt prövat frågan om rätten till ersättning, och med högst det belopp som kan komma i fråga i det slutliga beslutet första stycket 1 lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring andra stycket lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF 11

12 3 Omfattning av ärenden om studier Detta kapitel redovisar statistik om omfattningen av arbetslöshetskassornas beslut att bevilja sökande arbetslöshetsersättning under tid med studier enligt ALFFo. Statistiken har hämtats från IAF:s databas ASTAT. Uppgifterna avser beviljade beslut som registrerades under det redovisade året och där studieperioden påbörjades samma år. 3.1 Antalet beslut har ökat varje år sedan 2013 I tabell 1 redovisar IAF antalet beslut om arbetslöshetsersättning under tid med studier på hel- och deltid som arbetslöshetskassorna fattade under För 2014 redovisas både beslut enligt de regler som gällde innan den 1 oktober och beslut enligt de regler som gäller från den 1 oktober. Dessa beslut har slagits samman för att ge en översiktlig bild av utvecklingen av antalet ärenden. Uppgifter för 14 ALFFo redovisas inte eftersom det fanns få sådana ärenden före den 1 oktober 2014 och de dessutom avsåg en annan typ av studier. Tabell 1. Antal beslut om arbetslöshetsersättning under tid med studier och antalet beslut per ersättningstagare år Typ av studier Antal Antal per Antal Antal per Antal Antal per Deltidsstudier , , ,9 Heltidsstudier 132 0, , ,4 Totalt , , ,3 Av tabell 1 framgår att det totala antalet beslut ökade under perioden Det var beslut om arbetslöshetsersättning jämsides med deltidstudier som ökade, både sett till antalet beslut och sett till besluten i relation till antalet ersättningstagare. Antalet beslut om arbetslöshetsersättning jämsides med heltidsstudier var jämförelsevis oförändrat under perioden Antalet beslut varierar mellan arbetslöshetskassorna I tabell 2 redovisar IAF antalet beslut om arbetslöshetsersättning under tid med studier som arbetslöshetskassorna fattade under Redovisningen är ordnad efter det totala antalet beslut per ersättningstagare. 12 Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF

13 Tabell 2. Antal beslut om arbetslöshetsersättning under tid med studier fördelat på respektive arbetslöshetskassa och bestämmelse samt det totala antalet ärenden per ersättningstagare år ALFFo 15 ALFFo 16 ALFFo Totalt Orientering/omst. Deltidsstudier Heltidsstudier Arbetslöshetskassa Antal Antal per Antal Antal per Antal Antal per Antal Antal per Hotell- och , ,3 3 0, ,1 restauranganställdas Akademikernas ,9 10 0, ,4 Journalisternas ,9 3 2, ,6 Fastighets 1 0, ,4 3 0, ,3 Lärarnas 9 2, , ,3 Unionens 318 7, ,8 37 0, ,1 STs 14 5, , ,9 Ledarnas 57 16,9 30 8,9 1 0, ,1 Livsmedelsarbetarnas 5 1, , ,9 Alfakassan , ,8 Finans- och 6 3, , ,8 försäkringsbranschens Hamnarbetarnas , ,5 Vision 3 0, ,5 1 0, ,3 Kommunalarbetarnas 13 0, , ,1 Sveriges entreprenörers 1 9,8 1 9, ,6 Sveriges arbetares , ,3 Handelsanställdas 1 0, ,6 2 0, ,8 Småföretagarnas 4 0, , ,4 Arbetslöshetskassan för 32 4, ,5 1 0, ,3 service och kommunikation IF Metalls 30 1, ,4 13 0, ,2 Transportarbetarnas 27 2,9 91 9,7 10 1, ,7 Byggnadsarbetarnas 4 0, , ,8 GS , ,6 Pappersindustriarbetarnas 1 1,2 4 4,7 4 4,7 9 10,5 Svensk handels och , ,1 arbetsgivarnas Skogs- och , ,5 lantbrukstjänstemännens Säljarnas 1 1,8 3 5, ,2 Elektrikernas 1 1, ,2 Totalt , , , ,3 Tabell 2 visar att arbetslöshetskassorna totalt fattade beslut om studier enligt ALFFo under Antalet varierar mellan kassorna från 1 ärende (Skogs- och lantbrukstjänstemännens) till ärenden (Unionens). I relation till antalet ersättningstagare hade Hotell- och restauranganställdas Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF 13

14 arbetslöshetskassa (HRAK) flest ärenden med 57,1 beslut per ersättningstagare. Elektrikernas arbetslöshetskassa hade lägst antal ärenden med 6,2 beslut per ersättningstagare. Totalt sett fattade arbetslöshetskassorna 26,3 beslut per ersättningstagare. Deltidsstudier är vanligast hos de flesta arbetslöshetskassor Av tabell 2 framgår även att beslut som gäller deltidsstudier enligt 15 ALFFo är det vanligaste beslutet om arbetslöshetsersättning under tid med studier hos nästan alla arbetslöshetskassor. Totalt fattade arbetslöshetskassorna beslut enligt 15 år Ledarnas arbetslöshetskassa skiljer sig dock från de andra eftersom de fattade flest beslut om studier enligt 14 ALFFo. Spridningen av beslut enligt 15 ALFFo är stor mellan arbetslöshetskassorna sett till antalet beslut per ersättningstagare, där Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa hade flest med 40,3 beslut per ersättningstagare och Pappersindustriarbetarnas har lägst antal med 4,7. Beslut om heltidsstudier enligt 16 ALFFo är jämförelsevis ovanliga hos samtliga arbetslöshetskassor. Sjutton arbetslöshetskassor fattade endast 1 eller inget sådant beslut under Unionens arbetslöshetskassa fattade flest beslut om heltidsstudier med 37 beslut under året. Sett till antalet beslut per ersättningstagare är spridningen mellan arbetslöshetskassorna liten och befinner sig inom spannet 0 4,7 beslut per ersättningstagare. Vad gäller beslut enligt 14 ALFFo är skillnaden stor mellan arbetslöshetskassorna. Flera arbetslöshetskassor fattade bara ett fåtal eller inga beslut, både sett till det totala antalet och antalet per ersättningstagare. Tre arbetslöshetskassor, HRAK, Ledarnas och Akademikernas, fattade betydligt fler beslut per ersättningstagare enligt 14 ALFFo än de övriga arbetslöshetskassorna. 14 Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF

15 4 Resultat från enkätundersökningen I detta kapitel redovisar IAF resultatet från enkätundersökningen, se bilaga 2 för en sammanställning av arbetslöshetskassornas svar. Samtliga 28 arbetslöshetskassor besvarade enkäten. Varje arbetslöshetskassa besvarade olika många frågor eftersom vissa svar innebar att de skulle besvara en följdfråga. 4.1 Alla arbetslöshetskassor använder SO:s handläggarstöd och ansökningsblankett Samtliga arbetslöshetskassor svarade att de använder någon form av rutin vid handläggningen av ärenden där den sökande ansökt om att få studera jämsides med arbetslöshetsersättning. Totalt 13 arbetslöshetskassor använder Arbetslöshetskassornas samorganisations (SO:s) handläggarstöd och 15 använder en kombination av SO:s handläggarstöd och egna rutiner. Alla arbetslöshetskassor använder SO:s blankett för ansökan om att få studera med arbetslöshetsersättning. En arbetslöshetskassa har även ett eget formulär som den sökande kan fylla i och skicka in på kassans webbplats. 4.2 Underlag som arbetslöshetskassorna begär in IAF frågade i enkäten vilket underlag arbetslöshetskassan vanligtvis begär in vid ansökan om studier enligt 14, 15 och 16 ALFFo. Förutom ansökningsblanketten begär de flesta underlag som visar uppgifter om studiernas omfattning och varaktighet, till exempel intyg från kursanordnaren eller en kursbeskrivning. Några arbetslöshetskassor begär vanligen inte in ytterligare underlag utöver ansökningsblanketten när det gäller ansökningar enligt 14 eller 15 ALFFo. Av 28 arbetslöshetskassor hade 8 stycken inte fått in en ansökan om att studera på heltid jämsides arbetslöshetsersättning sedan oktober Därmed hade 20 arbetslöshetskassor tagit emot sådana ansökningar, och av dem är det 19 som förutom ansökningsblanketten även använder ett arbetsgivarintyg eller motsvarande uppgifter om den sökandes tidigare arbete. Flera arbetslöshetskassor svarade även att de vid bedömningen av en ansökan enligt 14 ALFFo inte nödvändigtvis har specificerat vilka handlingar de vill ha, utan att det viktigaste är att de får uppgifter om vilken utbildning den sökande vill gå och antal dagar som utbildningen beräknas pågå. 4.3 Heltidsstudier bedöms på olika sätt Arbetslöshetskassorna fick i enkäten ta ställning till fyra påståenden som gällde hur de tillämpar 16 ALFFo. De 8 arbetslöshetskassor som inte hade haft några sådana ansökningar sedan oktober 2014 fick inte besvara denna fråga. Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF 15

16 Tabell 3. Vilka påståenden anser ni är riktiga för hur 16 ALFFo tillämpas på din kassa? Flera svarsalternativ var möjliga. Antal Arbetet ska faktiskt ha utförts på heltid 18 Den sökande ska faktiskt ha studerat på heltid, dvs. tagit poäng/fått betyg för utbildningen Utbildningen ska ha bedrivits under en sammanhängande period om 15 v jämsides ett heltidsarbete Utbildningen ska ha bedrivits under ramtiden De flesta arbetslöshetskassor anser att det tidigare arbetet faktiskt ska ha utförts på heltid (18 av 20 arbetslöshetskassor). Totalt 14 arbetslöshetskassor anser att de sökande faktiskt ska ha studerat på heltid jämsides heltidsarbetet innan arbetslösheten, och 12 att studierna ska ha bedrivits jämsides heltidsarbete under en sammanhängande period om 15 veckor. Vidare ansåg 4 arbetslöshetskassor att de tidigare studierna ska ha bedrivits inom ramtiden. IAF frågade även om arbetslöshetskassan har definierat ett mått för vad de anser är ett heltidsarbete vid bedömningen av 16 ALFFo. Det var 9 arbetslöshetskassor som svarade att de har definierat ett heltidsmått. Av dessa har 2 arbetslöshetskassor angivit ett heltidsmått i antal arbetade timmar per vecka (40 respektive 38 timmar). 6 arbetslöshetskassor använder det angivna heltidsmåttet för anställningen enligt anställningsavtalet eller kollektivavtalet. Det var 1 arbetslöshetskassa som svarade att de använder samma bedömning som för bisyssla utan att närmare precisera sitt svar. 4.4 De flesta beviljar deltidsstudier efter heltidsstudier inom samma ersättningsperiod Fyra arbetslöshetskassor svarade att de har handlagt en ansökan om att få studera på deltid enligt 15 ALFFo från en sökande som tidigare under samma ersättningsperiod hade studerat på heltid enligt 16 ALFFo. I webbenkäten frågade IAF hur arbetslöshetskassan skulle bedöma ett sådant ärende. 16 Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF

17 Tabell 4. Om en person ansöker om att studera på deltid efter att ha studerat i 20 veckor på heltid inom samma ersättningsperiod, hur skulle ni bedöma ett sådant ärende? Svarsalternativ Antal Vi beviljar ansökan 22 Vi avslår ansökan 3 3 Tabell 4 visar att 22 arbetslöshetskassor svarade att de skulle bevilja en ansökan om studier enligt 15 ALFFo efter studier på heltid enligt 16 ALFFo inom samma ersättningsperiod, medan 3 inte skulle bevilja ansökan. De arbetslöshetskassor som svarade annat nämnde att de skulle ta hänsyn till om studierna avser samma utbildning. Av dessa uppgav 2 att de inte skulle bevilja ansökan om studierna avsåg samma utbildning som den sökande hade fått beviljad enligt 16 ALFFo. Av de 4 arbetslöshetskassor som hade handlagt en sådan ansökan svarade 3 att de skulle bevilja ansökan medan 1 inte skulle bevilja en sådan ansökan. 4.5 Kontroll av om den sökande har studiestöd En sökande som vill studera under tid med arbetslöshetsersättning får inte samtidigt ha studiestöd, såvida inte han eller hon före arbetslösheten studerade på deltid jämsides med ett arbete under 15 veckor. För att kontrollera om de sökande får studiestöd har arbetslöshetskassorna möjlighet att använda den så kallade kontrollrutinen, som är ett informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan. Samtliga arbetslöshetskassor svarade att de utreder om en sökande får studiestöd innan de beviljar arbetslöshetsersättning jämsides med studier. Det var 21 arbetslöshetskassor som svarade att de både gör en sökning i kontrollrutinen och använder de uppgifter som den sökande lämnar på ansökningsblanketten. Ett fåtal (2) arbetslöshetskassor utgår enbart från de uppgifter som de sökande själva lämnar på ansökningsblanketten. En person som studerar kan ansöka om studiestöd även efter att han eller hon har påbörjat studierna. 4 Det finns därmed anledning för arbetslöshetskassorna att även i efterhand kontrollera ifall den sökande har fått studiestöd under den tid som han eller hon har studerat. Det var 19 arbetslöshetskassor som svarade att de gör en sådan kontroll i efterhand, varav de allra flesta använde kontrollrutinen, medan 9 arbetslöshetskassor svarade att de inte gör någon efterkontroll. 4 Den sökande kan dock endast få studiestöd för upp till fyra veckor före den vecka som ansökan kom in till CSN, enligt 3 kap 37 studiestödsförordningen (2000:655). Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF 17

18 4.6 Hantering av studier över 20 veckor Begränsningen för hur länge en sökande kan studera med arbetslöshetsersättning medför att arbetslöshetskassan behöver följa upp beslutet och kontrollera hur många veckor som den sökande faktiskt har studerat och fått arbetslöshetsersättning. Det blir aktuellt när den sökandes utbildning är längre än 20 veckor och när de sökande inte ansöker om ersättning för varje enskild vecka, till exempel för att de arbetar deltid. Det är först i efterhand som arbetslöshetskassan kan räkna fram hur många veckor av studieperioden som den sökande har fått arbetslöshetsersättning för, och när den sista veckan som den sökande har möjlighet att studera jämsides med ersättning infaller. Det beror på att ansökan om arbetslöshetsersättning skickas in till arbetslöshetskassan när tiden som ansökan avser har passerat, medan ansökan om att få studera jämsides med ersättning oftast beviljas innan studierna påbörjas. IAF ställde i enkäten flera frågor om hur arbetslöshetskassorna hanterar ärendet när den sökandes studier ska pågå under en längre tid än 20 veckor. Arbetslöshetskassorna tycks ha tolkat följdfrågorna 5 i detta avsnitt i enkäten lite olika, vilket innebär att två kassor som valde olika svarsalternativ egentligen kan mena samma sak. Detta framkom i de fritextsvar som arbetslöshetskassorna lämnade under svarsalternativet annat. Därför går det inte att redovisa svaren på dessa frågor rakt av. IAF har dock kunnat urskilja ett mönster som visar hur arbetslöshetskassorna hanterar ärendet när den sökande har studerat i 20 veckor med arbetslöshetsersättning Skillnader i hanteringen när den sökande har studerat 20 veckor med arbetslöshetsersättning Det var 1 arbetslöshetskassa som svarade att den avslår ansökan för hela studieperioden om studierna ska pågå under en längre tid än 20 veckor. Övriga 27 kassor beviljar ersättning för de första 20 veckorna av studierna. 6 Arbetslöshetskassorna har olika rutiner för situationer när de får in ett kassakort med en ansökan om arbetslöshetsersättning från en sökande som har studerat i 20 veckor, men där utbildningen inte är avslutad. En del uppgav att de avslår ersättningen ifall inte den sökande på eget initiativ har meddelat att han eller hon avbryter studierna. Några av dessa arbetslöshetskassor beskrev att de sökande får information i beslutet om arbetslöshetsersättning under tid med studier att de måste meddela ifall de avbryter studierna i förtid. Andra svarade att de lämnar denna information i beslutet om avslag. Andra arbetslöshetskassor utreder ifall den sökande ska fortsätta att studera när han eller hon har studerat i 20 veckor med arbetslöshetsersättning. De flesta 5 Det gäller frågorna 9 10 c i enkäten, se bilaga 1. 6 I frågan angav IAF ett exempel där studierna skulle pågå i 23 veckor. 18 Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF

19 begär in intyg från den sökande eller från utbildningsanordnaren om att studierna är avslutade eller avbrutna. Några arbetslöshetskassor håller inne ersättning enligt 66 ALF under tiden de utreder detta, medan andra betalar ut ersättning under utredningstiden. 4.7 Studieperiod under uppehåll i studierna beräknas på olika sätt En sökande som vill studera under tid som han eller hon får arbetslöshetsersättning kan göra det under 20 veckor enligt ALFFo och under 15 dagar enligt 14 ALFFo. Det innebär bland annat att arbetslöshetskassan måste ta ställning till vad de räknar som en vecka eller en dag då den sökande har studerat. I webbenkäten ställde IAF flera frågor utifrån hypotetiska fall om hur arbetslöshetskassan under olika omständigheter beräknar vilka dagar eller veckor som ska räknas in i studieperioden. Samtliga arbetslöshetskassor svarade att de inte räknar in tiden mellan två olika utbildningar i studieperioden. När det gäller uppehåll i en pågående utbildning svarade 18 arbetslöshetskassor att de räknar in uppehållet i studieperioden, och 9 att de inte gör det. En arbetslöshetskassa svarade att uppehållet räknas in om det är inom ordinarie teminstid, till exempel ett sportlov eller påsklov, men inte om det är utanför ordinarie teminstid. I enkäten frågade IAF även hur arbetslöshetskassan skulle räkna av studerade dagar enligt 14 ALFFo för en sökande som deltog i en utbildning som krävde närvaro två dagar per vecka under en period om tre veckor. Tabell 5. Hur räknar ni av de studerade dagarna enligt 14 ALFFo om kursen pågår i två dagar i veckan under en period om tre veckor? Kursen kräver inga självstudier. Svarsalternativ Antal Räknar av 2 studerade dagar/vecka 22 Räknar av 5 studerade dagar/vecka 2 4 Av tabell 5 framgår att de flesta arbetslöshetskassor skulle räkna av 2 dagar per vecka. Av de som svarade är det en arbetslöshetskassa som förtydligade att de skulle räkna av 5 dagar per vecka om ersättning hade betalats ut för så många dagar per vecka, medan en annan skulle räkna av 2 dagar per vecka. De två andra arbetslöshetskassorna som svarade valde att inte ta ställning till IAF:s fråga. Den ena för att de inte hade handlagt ett sådant ärende och den andra för att de ansåg att antalet dagar som ska avräknas beror på hur utbildningen är upplagd. 4.8 Vanligast med studier vid Komvux, universitet och högskola Arbetslöshetskassorna får hantera ansökningar om arbetslöshetsersättning under tid med studier hos olika typer av utbildningsanordnare. Av enkätsvaren Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF 19

20 framkommer att de vanligast förekommande utbildningarna under tid med arbetslöshetsersättning är på Komvux, universitet eller högskola. Även SFIstudier är relativt vanliga. När det gäller studier enligt 14 ALFFo anordnas de flesta utbildningar av Trygghetsrådet eller Trygghetsstiftelsen. En arbetslöshetskassa nämner att de inte anser att vanliga studier omfattas av 14 ALFFo eftersom dessa inte syftar till att ge orientering eller underlätta omställning, medan en annan anger att det även förekommer högskolestudier utifrån den bestämmelsen. 4.9 Övriga synpunkter från arbetslöshetskassorna I detta avsnitt sammanfattas arbetslöshetskassornas svar på den avslutande frågan i enkäten Finns det något särskilt ni vill meddela IAF angående studier enligt ALFFo som IAF inte har frågat om? SFI-studier Flera arbetslöshetskassor anser att det finns svårigheter i bedömningen av SFIstudier. En av dessa svårigheter är att utreda studiernas omfattning som varierar mellan olika kommuner, och det är dessutom svårt att få uppgift om detta från utbildningsanordnaren. Fyra arbetslöshetskassor nämnde också att de anser att SFI-studier borde vara möjligt att kombinera med arbetslöshetsersättning på obegränsad tid eftersom språket ofta är en förutsättning för att kunna få ett arbete. En annan arbetslöshetskassa påtalade att många SFI-studenter riskerar att få betala tillbaka arbetslöshetsersättning och uteslutas som medlem eftersom de inte får information om att de måste meddela arbetslöshetskassan om sina studier. Arbetslöshetskassans utredning kan visa att den sökande har meddelat Arbetsförmedlingen, som dock inte har vidarebefordrat informationen till arbetslöshetskassan. En arbetslöshetskassa nämnde att ansökningarna om att studera SFI jämsides med arbetslöshetsersättning har minskat anmärkningsvärt sedan regeländringarna Avräkningen av dagar eller veckor Några arbetslöshetskassor svarade att de anser att det är svårt att beräkna hur många dagar eller veckor som de sökande har studerat under tid med arbetslöshetsersättning. Som exempel angav en arbetslöshetskassa att det är oklart vad som gäller om studierna har ett uppehåll under sommaren eller andra lov såsom vid jul och påsk. En arbetslöshetskassa vill uppmärksamma frågan om avräkning av studerade dagar eller veckor under karens- och avstängningstid och uppger att arbetslöshetskassorna har enats om att inte räkna av studieveckor under sådan tid. Kassan anser att det är lite märkligt att en sökande kan studera utan att förbruka studieveckor, särskilt under tid som den sökande är avstängd. 20 Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF

21 4.9.3 Orienteringskurser Några arbetslöshetskassor anser att det är oklart vilka studier som kan omfattas av 14 ALFFo. Vissa aktiviteter kan till exempel vara sådant som den arbetssökande förväntas göra i sitt arbetssökande såsom att lära sig att skriva ett CV. En arbetslöshetskassa hänvisade också till en dom 7 där den har fått rätt i förvaltningsrätten för att ha gett avslag på en ansökan om arbetslöshetsersättning när studierna översteg 15 dagar. En annan kassa ser inget hinder i förordningstexten mot att kunna godkänna en ansökan om studierna ska pågå längre. En arbetslöshetskassa lyfte även frågan om det ska vara möjligt att ha studiemedel samtidigt med studier enligt 14 ALFFo. De kan inte läsa in att det finns något hinder mot det enligt bestämmelsens formulering, men undrar om det är tanken. 7 Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 9 september 2015 i mål nr Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF 21

22 5 Slutsatser Syftet med detta uppdrag var att kartlägga arbetslöshetskassornas hantering vid tillämpningen av regelverket om arbetslöshetsersättning under tid med studier. IAF:s tidigare kartläggningar har visat att arbetslöshetskassorna har hanterat dessa ärenden olika, bland annat när det gäller hur länge den sökande kunde studera med arbetslöshetsersättning och hur omfattande deltidsstudierna kunde vara. Sedan den 1 oktober 2014 finns en begränsning i hur länge en sökande kan studera med arbetslöshetsersättning och i omfattningen på deltidsstudierna. Denna kartläggning visar dock att det fortfarande finns skillnader i hur arbetslöshetskassorna hanterar ärenden om studier under tid med arbetslöshetsersättning. I detta kapitel redovisas svaren på uppdragets frågeställningar och IAF:s slutsatser utifrån resultaten. 5.1 Antalet beslut ökade under perioden Totalt fattade arbetslöshetskassorna beslut om arbetslöshetsersättning under tid med studier enligt ALFFo under Antalet beslut ökade under perioden , och det var beslut som gällde deltidstudier som ökade. Antalet beslut i förhållande till antalet ersättningstagare varierar mellan arbetslöshetskassorna, från 6,2 (Elektrikernas) till 57,1 (HRAK) beslut per ersättningstagare. Studier på deltid enligt 15 ALFFo är vanligast hos alla arbetslöshetskassor, utom hos Ledarnas som fattade flest beslut enligt 14 ALFFo. Heltidsstudier är relativt ovanliga och majoriteten av arbetslöshetskassorna hade ett fåtal eller inga sådana ärenden under När det gäller beslut enligt 14 ALFFo varierar antalet ärenden stort; tre arbetslöshetskassor fattade betydligt fler beslut än övriga kassor. IAF kan inte genom denna kartläggning svara på vad variationen i antalet bifallsbeslut beror på. Möjliga orsaker kan vara att de sökande skiljer sig åt mellan kassorna eller att arbetslöshetskassorna är olika generösa i bedömningen av ärenden. 22 Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF

23 5.2 Bedömning och tillämpning varierar I denna kartläggning frågade IAF hur arbetslöshetskassorna hanterar olika situationer vid handläggningen av ärenden där den sökande studerar under ersättningsperioden. IAF kan konstatera att det finns skillnader mellan arbetslöshetskassorna, vilket kan få konsekvenser för likabehandlingen och för arbetslöshetskassornas handläggningstider Beräkningen av studerade dagar och veckor vid uppehåll i studierna IAF:s kartläggning visar att arbetslöshetskassorna hanterar avräkningen av studerade veckor och dagar olika; en del räknar med tid under uppehåll medan andra inte gör det. Det finns även skillnader i hur dagar avräknas vid studier enligt 14 ALFFo. De flesta arbetslöshetskassor räknar till exempel av två dagar per vecka för en utbildning som ska pågå två dagar i veckan under tre veckor, medan några räknar av fem dagar per vecka. IAF konstaterar att dessa skillnader i beräkningen av studieveckor eller studiedagar innebär att sökande behandlas olika, och de kan alltså studera under olika lång tid beroende på vilken arbetslöshetskassa som de tillhör. Det finns rättsfall från förvaltningsrätten som berör detta, men än finns ingen tydlig praxis. IAF anser att arbetslöshetskassorna kan beakta utbildningens terminstider i sin bedömning av vilka veckor som ska räknas som studieveckor. Faktorer som kan påverka bedömningen kan till exempel vara om terminen löper på under uppehållet Mer eller mindre generös tillämpning vid heltidsstudier Av den redovisade statistiken framgår att det hos alla arbetslöshetskassor är relativt ovanligt att sökande studerar på heltid under tid med arbetslöshetsersättning. I enkätsvaren uppgav 8 arbetslöshetskassor att de inte hade haft något sådant ärende alls sedan den 1 oktober Enkätsvaren visar att det finns skillnader mellan de 20 arbetslöshetskassor som hade haft ansökningar om arbetslöshetsersättning under heltidsstudier och som därmed fick ta ställning till fyra påståenden om hur de tillämpar bestämmelsen om studier på heltid. Skillnaderna gäller bedömningen av de studier som den sökande tidigare har bedrivit jämsides med ett arbete. Arbetslöshetskassorna tycks ha delade åsikter om: de tidigare studierna faktiskt ska ha bedrivits på heltid, det vill säga att den sökande ska ha tagit poäng eller fått betyg för studierna den tidigare studieperioden behöver ha varit sammanhängande under de 15 veckor som studierna enligt regelverkets krav ska ha bedrivits jämsides arbetet de tidigare studierna ska ha bedrivits inom ramtiden. IAF anser att svaren ska tolkas med viss försiktighet, eftersom arbetslöshetskassorna har handlagt ett fåtal ärenden som gäller heltidsstudier och Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF 23

24 de kanske inte har behövt ta ställning till samtliga förhållanden som berördes i enkätens påståenden. Svaren indikerar ändå att det finns skillnader i hur arbetslöshetskassorna tolkar regelverket kring heltidsstudier och det kan därför bli aktuellt att titta närmare på detta i framtida uppdrag på IAF. IAF konstaterar att det finns en risk för att sökande som vill studera på heltid under tid med arbetslöshetsersättning behandlas olika eftersom de kan bedömas mer eller mindre generöst beroende på vilken arbetslöshetskassa de tillhör Hanteringen vid den sista studieveckan med ersättning Det finns skillnader i hur arbetslöshetskassorna hanterar ärendet när den sökande har studerat i 20 veckor med arbetslöshetsersättning. Flera arbetslöshetskassor avslår ersättningsrätten från och med den 21:a veckan om den sökande inte tidigare har kommit in med uppgifter om att studierna har avbrutits, medan andra beslutar om att hålla inne ersättning under tiden de utreder om den sökande ska fortsätta att studera eller inte. IAF:s kartläggning visar inte vad de arbetslöshetskassor som avslår ersättningsrätten gör om den sökande efter beslutet om avslag hävdar att han eller hon har avbrutit sina studier för att kunna få arbetslöshetsersättning. De möjligheter som står till buds bör vara att den sökande begär att arbetslöshetskassan omprövar sitt beslut eller att arbetslöshetskassan självmant ändrar beslutet enligt 63 ALF. Den möjligheten att ändra beslutet finns dock bara om beslutet innehåller felaktigheter på grund av ett skrivfel eller mindre förbiseende har fattats på ett felaktigt underlag eller innehåller en felaktig rättstillämpning. Den vanligaste situationen bör vara att den sökande behöver begära omprövning av avslagsbeslutet för att kunna få ersättning igen. Denna hantering borde dock framstå som omständlig och tidskrävande jämfört med att arbetslöshetskassan beslutar håller inne ersättning enligt 66 ALF och utreda om den sökande fortsätter sina studier från och med den 21:a veckan. IAF kan inte generellt bedöma vilken hantering som är lämpligast eftersom varje enskilt ärende kan innehålla särskilda förutsättningar. Det är inte heller klarlagt om skillnaderna i arbetslöshetskassornas hantering i detta avseende har några konsekvenser för likabehandlingen och rättssäkerheten. Däremot anser IAF att den lämpligaste hanteringen är den som innebär lägst belastning och kortast handläggningstid för den enskilde ersättningssökande. IAF rekommenderar att arbetslöshetskassorna väljer den hantering som innebär kortast handläggningstid och förenklar för den enskilde sökande Deltidsstudier efter heltidsstudier inom samma ersättningsperiod Det finns även skillnader i hur arbetslöshetskassan skulle bedöma en ansökan om deltidsstudier enligt 15 ALFFo från en sökande som har studerat på heltid 24 Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF

25 enligt 16 ALFFo inom samma ersättningsperiod. Endast 4 arbetslöshetskassor hade handlagt en sådan ansökan. I enkäten svarade 3 arbetslöshetskassor att de avslår ansökan i sådana situationer och 22 att de beviljar ansökan. Resterande 3 arbetslöshetskassor uppgav att de skulle beakta om studierna avser samma utbildning som den sökande hade studerat på heltid. Det tycks vara ovanligt att sökande använder samtliga möjligheter att studera under samma ersättningsperiod, men det är viktigt att de sökande som berörs behandlas lika. Regelverket berör inte uttryckligen att det skulle finnas hinder för att bevilja studier på deltid enligt 15 ALFFo efter studier på heltid enligt 16 ALFFo, även om det gäller samma utbildning. 5.3 Rutiner vid handläggningen och underlag för beslut Alla arbetslöshetskassor använder SO:s handläggarstöd vid handläggningen av ärenden där den sökande har ansökt om att få studera. En del har även egna rutiner. När en sökande vill studera under tid med arbetslöshetsersättning begär alla arbetslöshetskassor in en ansökningsblankett. De flesta begär även in underlag som visar studiernas omfattning och varaktighet, till exempel intyg från kursanordnaren eller en kursbeskrivning. IAF rekommenderar att alla arbetslöshetskassor utreder studiernas omfattning och varaktighet genom att begära in relevanta handlingar, för att minimera risken för felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen. En sökande som ska studera under tid med arbetslöshetsersättning får inte samtidigt ha studiestöd, såvida inte han eller hon före arbetslösheten studerade på deltid jämsides med ett arbete under 15 veckor. För att minska risken för felaktiga utbetalningar kan arbetslöshetskassorna använda den så kallade kontrollrutinen, där arbetslöshetskassan bland annat får information från CSN om en sökande får studiestöd eller inte. De flesta arbetslöshetskassor använder denna kontrollrutin för att kontrollera om den sökande har studiestöd vid ansökan om att få studera med arbetslöshetsersättning, medan två arbetslöshetskassor enbart utgår från de uppgifter som den sökande lämnar på ansökningsblanketten. En sökande kan beviljas studiestöd efter att han eller hon påbörjade studierna, och därmed finns det en anledning för arbetslöshetskassorna att även kontrollera i efterhand om studiestöd har betalats ut samtidigt med arbetslöshetsersättning. Nio arbetslöshetskassor svarade att de inte kontrollerar i efterhand om studiestöd har betalats ut under studieperioden. När det gäller arbetslöshetskassornas insatser för att minska risken för felaktiga utbetalningar, kan IAF konstatera att kontrollrutinen är ett effektivt verktyg. IAF rekommenderar att alla arbetslöshetskassor använder de verktyg de har till sitt förfogande för att säkerställa att rätt ersättning betalas ut, även när det gäller kontroller i efterhand av om den sökande har studiestöd. Arbetslöshetsersättning under tid med studier, IAF 25

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF 2016:17 LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Samtliga arbetslöshetskassor SO LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Beslut i detta ärende har fattats av Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör. Ansvarig

Läs mer

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden 2016:20 En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden Rapport initierad av IAF Dnr: 2016/33 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation En enhetligare hantering av

Läs mer

Arbetslöshetsersättning i kombination med studier

Arbetslöshetsersättning i kombination med studier 2011-05-09 Dnr 2011/48 T3 2011:16 Arbetslöshetsersättning i kombination med studier Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2011 2 Regeringen har i regleringsbrevet för 2011 givit Inspektionen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning 2015:3 Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/816 Till samtliga

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision 2016:10 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Arbetslöshetskassan Vision Box 7605 103 94 Stockholm Dnr: 2015/762 Granskning av beslut

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen 2014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor 2016:16 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Underlag avseende bidrag till

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:23 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/169 Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Box 516 101 30 Stockholm

Läs mer

2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1. E-förvaltning. Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser

2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1. E-förvaltning. Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser 2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1 E-förvaltning Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande 2016:4 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/731 Arbetsförmedlingen Huvudkontor

Läs mer

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:2 Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/219 Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Central statsförvaltning m.m.

Central statsförvaltning m.m. Central statsförvaltning m.m. 2012/13:JO1 Kritik mot STs arbetslöshetskassa, som innehållit ersättning på ett felaktigt sätt (Beslut av JO Axberger den 14 maj 2012, dnr 2367-2011) Beslutet i korthet: STs

Läs mer

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader 2016:27 Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Läs mer

Effektmätning 2004 -

Effektmätning 2004 - 2007-07-10 Dnr 2006/955 2007:11 Effektmätning 2004 - en uppföljning 2 Uppdraget har utförts och rapporten har utarbetats inom Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) av Maria Hansson, uppdragsledare,

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall 2015:27 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall Granskning initierad av IAF Dnr: 2014:728 IF Metalls arbetslöshetskassa Box 70422 107 25 Stockholm Granskning

Läs mer

DOM 2012-.12-03 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsforsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm. SAKEN Arbetslöshetsförsäkring

DOM 2012-.12-03 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsforsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm. SAKEN Arbetslöshetsförsäkring A l lt KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2012-.12-03 Meddelad i Stockholm Sida l (6) Mål nr 722-12 l --~--- "' ln~pelhio:;...-~ ::T "J!

Läs mer

2011-06-27 1 (5) Dnr: 2011/377 J2. Rättsenheten. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

2011-06-27 1 (5) Dnr: 2011/377 J2. Rättsenheten. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm 2011-06-27 1 (5) Rättsenheten Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Yttrande i mål nr 22463-10, NN./. Kommunalarbetarnas Arbetslöshetskassa Bakgrund NN var inskriven i aktivitetsgarantin under

Läs mer

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter 2014:22 Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2015:26 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/800 Handelsanställdas Arbetslöshetskassa Box 49 631 02 Eskilstuna

Läs mer

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 2013:22 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/53 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport 2017:10 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen i siffror 2016 Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning 1999-2016 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor I enlighet med Uppdrag att inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a lagen (1997:239)

Läs mer

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Samtliga kassor mar-10 feb-10 mar-09 SKTF:s SEKO Akademikernas Lärarnas Ledarnas Transportarbetarnas

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 22 juni 2009 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2006-12-23 2006:23 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2 I regleringsbrevet för 2006 har regeringen gett IAF ett återrapporteringsuppdrag gällande det elektroniska

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004

Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004 2014:26 Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004 Rapport till regeringen: kartläggning enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete

2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete 2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014:147 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2016:12 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag 2007-10-15 Dnr 2006/1950 2007:20 Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att följa upp hanteringen av felaktigt

Läs mer

Arbetsmarknadssystem i osäkra tider vad gör vi nu? Aktuella frågor och framtid

Arbetsmarknadssystem i osäkra tider vad gör vi nu? Aktuella frågor och framtid Arbetsmarknadssystem i osäkra tider vad gör vi nu? Aktuella frågor och framtid Joakim Kruse IT-chef SO NAV, Stavanger, 26 juni -14 1 Aktuella frågor Taket högsta dagpenning Enklare och mer förutsägbara

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen Ds 2016:5 Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 2015:16 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2015 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (14) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr

Läs mer

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Dir. 2007:100 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Inskrivning på Arbetsförmedlingen

Inskrivning på Arbetsförmedlingen PM 1 (7) Inskrivning på Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens hantering av nybesök vid hög arbetsbelastning Sammanfattning Bakgrunden till detta korta uppdrag gällande inskrivningsförfarandet hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare; SFS 2016:709 Utkom från trycket

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

DOM 2011-11-21. Meddelad i Jönköpin~ Arbetslöshetskassan Alfa Box 1364

DOM 2011-11-21. Meddelad i Jönköpin~ Arbetslöshetskassan Alfa Box 1364 KAMMARRÄTTEN Avdelning l DOM 2011-11-21 Meddelad i Jönköpin~ 1 ~C',-:-:- --~~,:;:-~,- ( ( i ' ~ ').-l KLAGANDE Ini< 1, - \,- '- l Arbetslöshetskassan Alfa Box 1364 172 27 Sundbyberg MOTPART 1 ' )v. /tu

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser; SFS 2016:400

Läs mer

Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF

Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF Ombudsman Specialist på doktorand- och postdoc-frågor ra@sulf.se 08-505 836 27 070-796 36 27 SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas

Läs mer

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA 1 (16) Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm

DOM. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM rijl5- II ~,ij- Meddelad i Sundsvall Sida l (6) Mål nr 52-15 KLAGANDE.,_._--- Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm MOTPART Unionens arbetslöshetskassa

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2009 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar 2015:10 Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Vad är arbetslöshetsförsäkringen? 3 Vem gör vad? 3 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 4 Vad

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan 2014:7 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/202 4.1 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:127

Regeringens proposition 2008/09:127 Regeringens proposition 2008/09:127 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Prop. 2008/09:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2010-12-22 Dnr 2010/710 2010:29 Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19)

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SFI-AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN 1.60-0125272011 2011-08-15 SID 1 (13) Handläggare: Leif Styfberg Tel: 08-508 25 702 Till Arbetsmarknadsnämnden den 23 augusti 2011 Remiss

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

Kommittédirektiv. Trygghetssystemen för företagare. Dir. 2006:37. Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2006.

Kommittédirektiv. Trygghetssystemen för företagare. Dir. 2006:37. Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2006. Kommittédirektiv Trygghetssystemen för företagare Dir. 2006:37 Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare

Läs mer

Ekonomigranskning 2015

Ekonomigranskning 2015 2015:32 Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1735-2010 Centrala Studiestödnämnden CSN 851 82 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens beslut CSN har

Läs mer

Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa

Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa 2017:1 Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa Rapport initierad av IAF Dnr: 2016/137 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Arbetsmarknadsdepartementet Risk

Läs mer

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm 2012-03-14 1 (8) Rättsenheten Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Ds 2012:3 Rättsäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen Sammanfattning IAF är överlag positiv

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Äldre nyheter från fk.se om efterskottsbetalning

Äldre nyheter från fk.se om efterskottsbetalning 1 (11) Äldre nyheter från fk.se om efterskottsbetalning Assistansanordnarna kommer framöver få betalt i efterskott 2014-03-17 Försäkringskassan planerar att ändra sättet att betala ut assistansersättning,

Läs mer

10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi

10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi 10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi 10.1 Utredningen om tidsbegränsad sfi Regeringen tillsatte i december 2009 en utredning som bl.a. skulle föreslå hur en tidsbegränsning av studier inom sfi skulle kunna

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar 2009-01-09 1 (33) Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar Uppdraget I regeringsbeslut

Läs mer

Projektrapport från uppföljning av informationsutbytet mellan a- kassor, Försäkringskassan och CSN samt unik samkörning mellan alla a-kassor.

Projektrapport från uppföljning av informationsutbytet mellan a- kassor, Försäkringskassan och CSN samt unik samkörning mellan alla a-kassor. 1 Projektrapport från uppföljning av informationsutbytet mellan a- kassor, Försäkringskassan och CSN samt unik samkörning mellan alla a-kassor. Rapporten är utarbetad av Samverkansgruppen för Informationsutbytet

Läs mer

Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning 2016-02-22. Umeå Medicinska Studentkår

Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning 2016-02-22. Umeå Medicinska Studentkår Umeå Medicinska Studentkår Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning 2016-02-22 UMEÅ MEDICINSKA ST UD ENTKÅR Adress: Klintvägen 55, 907 37 Umeå Hemsida: www.medicinska.se Tel: 090-786

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Tillsyn enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag

Tillsyn enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag Beslut 1(5) Datum 2012-03-28 Diarienummer 1363-4046/2011 N.N. Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsyn enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser Boverket anser inte att handläggningstiden

Läs mer

REGERlNGSRATTENS. MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

REGERlNGSRATTENS. MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERlNGSRATTENS DOM (5) Mål nr 5523-09 meddelad i Stockholm den 10 september 20 l O KLAGANDE Ombud:._ I A F I ln,p~ktlon~n far arbetjicllhetsforslkrlngen Ink 2010-09- 13 Dnr :ld ID J('li 1s,I MOTPART

Läs mer

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? 2012:14 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Etablering av vissa nyanlända - etableringsuppdraget - genomförandet av 2015-02-20 Verksamhetsår 2014 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/208922 Datum: 2015-02-20

Läs mer

Omprövning av utträde vid bristande betalning

Omprövning av utträde vid bristande betalning 2016:22 Omprövning av utträde vid bristande betalning Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/88 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Omprövning av utträde vid bristande betalning

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

RÅ 2009 ref. 76 Lagen.nu

RÅ 2009 ref. 76 Lagen.nu Sida 1 av 5 RÅ 2009 ref. 76 Fråga om skydd för sjukpenninggrundande inkomst enligt den s.k. tremånadersregeln. S.E. var anställd hos Bengtsfors kommun under perioden den 24 juli 2002 - den 30 juni 2004.

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar 2014:2 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/261 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011 GRvux Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti Markör Örebro Kungsgatan 7 47 Örebro

Läs mer

Inspektion av Socialkontor ekonomi vid Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 21 oktober 2015

Inspektion av Socialkontor ekonomi vid Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 21 oktober 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 5736-2015 Sid 1 (5) Inspektion av Socialkontor ekonomi vid Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 21 oktober 2015 Närvarande från Riksdagens

Läs mer

DOM 2012-04-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-04-12 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 2012-04-12 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Unionens Arbetslöshetskassa Box 701 101 33 Stockholm Sida l (3) Mål nr 7036-11 Inspektionen för l A F! ;>rhctslihhel~förs:jkrlngen Ini\

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-02-24 20 Gymnasieutbildning utomlands (UN 2016.007) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

BESLUT. Datum Dnr Sid

BESLUT. Datum Dnr Sid BESLUT Datum Dnr Sid -JO- 2012-01-30 6154-2011 1(2) Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Kritik mot Liljevalchs Internationella Läroverk i Södertälje kommun för handläggningen av en begäran om utlämnande

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer