Förändrad organisation för folktandvården vid tandläkarhögskolan i Umeå fr o m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändrad organisation för folktandvården vid tandläkarhögskolan i Umeå fr o m 2011-10-01"

Transkript

1 FÖRSLAG 1 (2) Förändrad organisation för folktandvården vid tandläkarhögskolan i Umeå fr o m Bakgrund Västerbottens läns landstings verksamhet, folktandvården vid tandläkarhögskolan, har tre huvuduppgifter: 1. Ansvara för specialisttandvården i Västerbottens läns landsting enligt Tandvårdslagens anvisningar. 2. Tillhandahålla en basorganisation och medverka vid den kliniska utbildningen av tandläkare. Förutsättningar för uppdraget finns beskrivna i avtal (Tua) upprättat mellan staten och Västerbottens läns landsting. Folktandvården medverkar även vid den kliniska utbildningen av tandhygienister. 3. Tillsammans med institutionen för odontologi utveckla den kliniska forskningen enligt ramar som beskrivs det regionala Tua-avtalet och intentionerna i den FoU-policy för Västerbottens läns landsting som landstingsfullmäktige har fastställt den 18 juni Landstingsfullmäktige har i landstingsplanen gett riktlinjer för att arbetet med strukturåtgärder ska inriktas mot att bygga en ur länsperspektiv ändamålsenligt och kostnadseffektiv struktur för hälso- och sjukvården, tandvården och landstingets övriga verksamheter. Den nuvarande organisationen och ledningsstrukturen för folktandvården vid tandläkarhögskolan trädde i kraft den 1 januari Denna organisation, där tidigare se basenheter omvandlades till två, hade som utgångspunkt att renodla verksamheterna vid tandläkarhögskolan för att tydliggöra och stärka utvecklingsförutsättningarna för de olika uppdragen. De två basenheterna som bildades 2006 skulle mellan sig dela vård, ST-utbildning och FoU samt grundutbildning av tandläkare där basenhet specialisttandvården skulle ansvara för den specia-liserade tandvården i länet, ST-utbildningen i norra regionen samt aktiv medverkan i klinisk FoU. Basenheten utbildningstandvården skulle ansvara för en basorganisation för klinisk utbildning av tandläkare och medverka i den kliniska forskningen enligt Tua-avtalet samt ansvara för landstingets åtagande i utbildningen av tandhygienister. Problemet med denna konstruktion har varit att det inte funnits utbildad personal, specialisttandläkare, i sådan omfattning att både utbildningstandvård och specialisttandvård kunnat bemannas och fungera parallellt. Detta har inneburit att de båda basenheterna mellan sig har delat på alla tre uppdragen där basenhet utbildningstandvård även haft vårdansvaret för specialisttandvård inom ämnena parodontologi (tandlossningssjukdomar), klinisk oral fysiologi (sjukdomar i tuggapparaten) och endodonti (sjukdomar i närhet till tandrot i käkar) och specialisttandvården även har haft grundutbildningsansvaret för tandläkare i ämnena protetik (proteslära), oral diagnostisk radiologi (tandröntgen), pedodonti (barnspecialisttandvård) och ortodonti (tandreglering). Sjukhustandvården, som vänder sig till patienter som behandlas vid länets olika sjukhus och är i behov av tandvård, har i Umeå tillhört specialisttandvården vid tandläkarhögskolan medan samma verksamhet i Lycksele och Skellefteå tillhör folktandvårdens allmäntandvård. Detta har visat sig resultera i svårigheter med gränsdragningar vad gäller uppdrag, personalresurser och ekonomi.

2 FÖRSLAG 2 (2) 2. Fördelar med en förändrad organisationsstruktur inom tandläkarhögskolan Den föreslagna nya organisationen består av tre basenheter, specialisttandvård barn- och ungdom, specialisttandvård vuna och utbildningstandvård. Med en uppdelning på tre basenheter kan man på ett tydligt sätt bemöta de olika uppdragen. Det möjliggör en förenklad samordning av resurser inom både specialisttandvård inom barn och ungdomsområdet, som är landstingsfinansierad, och inom specialisttandvård för vuna, som i huvudsak är patient/försäkringskassefinansierad. Genom att ytterligare betona utbildningsuppdraget gentemot Universitet inom basenheten utbildningstandvården ökar transparensen och möjligheten till att använda medlen inom Tua-uppdraget på ett optimalt sätt. Inom sjukhustandvården bedrivs idag tandvård som inriktas på patienter som behandlas vid Norrlands universitetssjukhus där utredning avseende orala infektionsfokus eller orala manifestationer av allmänsjukdomar behandlas. För att genomföra detta åtagande krävs tillgänglighet vardagar året om. Enheten bemannas för närvarande av 2,5 tandläkare. Eftersom enheten är remissinstans för avdelningar vid Norrlands universitetssjukhus och folktandvården och remissflödet inte har någon given regelbundenhet så har sjukhustandvården även ett klientel av vanliga tandvårdsrevisionspatienter liksom att man inom allmäntandvården valt att remittera olika patientgrupper där sjukhustandvården har skaffat sig specifik kompetens. Till dessa grupper hör bl.a. tandvårdsrädda, som behöver behandling under lustgas eller narkos, liksom patienten med olika smittsamma sjukdomar (HIV, hepatit). Skulle sjukhustandvården enbart bedriva vård inom ramen för den sjukhustandvårdsutredning som är gjord inom folktandvården Västerbotten skulle bemanningen uppskattningsvis enbart vara högst en tandläkartjänst. Rekrytering till enheten sker från allmäntandvården av intresserade tandläkare och en tillhörighet till Folktandvården Umeå nordost skulle bredda rekryteringsbasen avsevärt och ge möjlighet för fler tandläkare att ta del av den kunskap som finns inom enheten. För att kunna täcka sommarjouren och göra enheten mindre sårbar pga. frånvaro är en koppling till Folktandvården Umeå nordost att föredra. Verksamheten kommer även fortsättningsvis att bedrivas i de lokaler som sedan tidigare är inredda för verksamheten i byggnad 1D, 8 tr. 3. Beskrivning av arbetsmiljökonsekvenser Som framgår av tidigare avsnitt innebär den nya organisationsstrukturen att de nuvarande två basenheter specialisttandvård och utbildningstandvård ersätts av tre basenheter, specialisttandvård barn- och ugndomar, specialisttandvård vuna och utbildningstandvård, som leds av var sin verksamhetschef. Den innebär också att enheten sjukhustandvård överförs från specialisttandvård till Folktandvården Umeå nordost och att avdelningen parodonti, endodonti och klinisk oral fysiologi överförs till den nya basenheten specialisttandvård vuna. Kartläggning och bedömning av arbetsmiljökonsekvenser till följd av den förändrade organisationen beaktar Arbetsmiljölagens skrivningar om arbetsmiljöns beskaffenhet i kap 2, 1. Konsekvenser av organisationsförändringen för personalens arbetsmiljö beskrivs i bilaga 1-2.

3 Bilaga 1 Per Tidehag Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning för förändrad organisation för folktandvården vid tandläkarhögskolan i Umeå fr o m Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning bedömning Generella utgångspunkter Syftet med den nya organisationen har varit att renodla verksamheterna vid folktandvården på tandläkarhögskolan i Umeå så att landstinget kan fullgöra sina tre huvuduppgifter. Den nya organisationen syftar till att tydliggöra och stärka utveckligsförutsättningarna för de olika uppdragen. Den nya organisationen främjar samordning och samverkan mellan basenheterna och ger goda förutsättningar för ett nära samarbete och ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte för all personal vid basenheterna. Den främjar också det ökade kravet på samordning, samverkan och transparens mellan Utbildningstandvården och Institutionen för Odontologi. Den nya organisationen minskar sårbarheten hos sjukhustandvården och ökar möjligheten till rekrytering av personal. Nedanstående beskrivning utgör en översiktlig bedömning av konsekvenser som den planerade organisationsförändringen medför för arbetsmiljön och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förebygga och/eller undanröja eventuella risker i arbetsmiljön. Kartläggningen och bedömningen av arbetsmiljökonsekvenser till följd av den föreslagna organisationen beaktar Arbetsmiljölagens skrivningar om arbetsmiljöns beskaffenhet i kap 2, 1. Arbetsinnehåll Bedömningen är att medarbetarna vid de nya basenheterna får en mera preciserad roll och ett tydligare arbetsinnehåll än tidigare, vilket kan bidra till att tydliggöra och stärka utvecklingsförutsättningarna för de olika uppdragen. Förändringen innebär ökade möjligheter att utveckla specialisttandvården ur ett regionalt perspektiv och kan då bättre stödja allmäntandvården. Det innebär vidare möjligheter för utbildningstandvården att skapa förbättrade förutsättningar för en god samplanering mellan den kliniska utbildningen och den teoretiska undervisningen. Dessutom förstärks sjukhustandvården genom att den sårbarhet som finns vid mindre enheter minskas. Arbetsmängd Arbetssituationen måste anpassas till den personalvolym som kommer att finns inom respektive basenhet. Genom att skapa en tydligare och mer sammanhållen organisation inom specialisttandvården respektive utbildningstandvården bedöms möjligheterna till omfördelning av arbetsuppgifterna öka när sådana behov uppstår. Detta gäller även samspelet mellan sjukhustandvård och basenhet folktandvården Umeå Nordost. Det är viktiggt att arbetsledning och medarbetare på respektive arbetsplats ser över rutiner och arbetssätt/metoder för att hitta former för att utveckla samarbetet i den nya organisationen. 1 (2)

4 Bilaga 1 Per Tidehag Fysisk- och psykosocial arbetsmiljö Ledningen kommer att aktivt och lyhört att lyssna på och ta tillvara medarbetarnas erfarenhet, kunskap och idéer om verksamheten. Det är viktigt att medarbetarna även fortsättningsvis är delaktiga i utformningen av den nya organisationen. Vidare ska förändringsarbetet bedrivas på ett sådant sätt att oro, stress etc. motverkas. Härigenom etableras ett effektivt arbetssätt som både gynnar verksamheten och motverkar negativa inslag i arbetsmiljön. Sjukfrånvaro kommer att följas löpande i verksamhetens samverkansgrupp (VSG). Arbetet i de nya basenheterna kommer att ställa krav på både förmåga till självständigt arbete och yrkesmässigt ansvarstagande. De nya basenheterna beräknas även ge bättre förutsättningar för medarbetarna att kunna se och förstå sammanhanget mellan enskilda arbetsuppgifter och för samarbete inom den egna professionen samt mellan olika verksamheter/funktioner. Arbetsplatsmöten/erfarenhetsutbyte I den nya organisationen åligger det varje chef att praktiskt lösa behoven av arbetsplatsmöten. Den nya organisationen bedöms ge bättre förutsättningar för erfarenhetsutbyte inom och mellan verksamheterna och professioner samt medverka till att samverkan och samarbetet mellan de olika specialiteterna utvecklas. Arbetsplatsträffar och möten med samverkansgrupp (VSG) sker enligt samverkansavtalet. Kompetensutveckling Den nya organisationen bedöms ge bättre förutsättningar för erfarenhetsutbyte mellan verksamheter och professioner både inom och mellan basenheter, vilket i sig innebär en kompetensutveckling för alla medarbetare inom folktandvården vid tandläkarhögskolan i Umeå. Renodling av verksamheterna vid basenheterna kan ge positiva effekter för rekrytering av ny personal i och med att medarbetarna vid basenheterna får en mer preciserad roll och arbetsinnehåll. Riskbedömning och handlingsplan bifogas (bilaga 2). 2 (2)

5 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Riskbedömning och handlingsplan Folktandvården Umeå Nordost Ftv-NUS känner inte till sjukhustandvårdens uppdrag till fullo. Ordentlig beskrivning av sjukhustandvårdens uppdrag och arbetssätt. när datum Stress och oro hos personalen inför förändring. Svårt att ta ställning till sammanslagningen pga. bristfällig information om denna. Ökad stress pga. nya ekonomiska villkor(sjukhustandvården). Tydlig, kontinuerlig information. Stöd via FHV. Information och kommunikation. Tydliga rutiner för informationsspridning. Tätare klinikmöten, regelbundna månadsbrev. Minskat utrymme för kompetensutveckling. Individuella kompetensutvecklingsplaner skall finnas för all personal. Revirtänkande mellan enheter/team. Främja samarbete mellan lika enheter genom t.e. Svårare att få en god vi-känsla. auskultation. Konflikter mellan olika delar/kliniker vid Effektiva informationsflöden. basenheten/mellan basenheter. Personalplanering för fyra kliniker Gemensamma ledningsmöten regelbundet. Tydlig ansvarsfördelning. V-chef (8)

6 Osynliga/ej närvarande chefer och ledning. Längre beslutsvägar. Fördelning av personal vid sjukdom och annan frånvaro. Många saknar kompetens i sjukhustandvård men kan bli förflyttade vid sjukdom. Oro att patienter som saknar ordinarie tandläkare slussas från sjukhustandvården till Ftv-NUS som har viss resursbrist. Fördelning av patienter mellan allmäntandvården och Ftv Umedalen (handikappade, tandvårdsrädda mm) bör tydliggöras när Datum Prioritera närvaro vid de olika enheterna. Tydliggöra ansvarsfördelning/delegering. Tydlig ledningsstruktur. Information/utbildning. V-chef Auskultation vid sjukhustandvården innan man tjänstgör vid enheten. Tydliggöra rutiner/ansvarsområden. Ökad sårbarhet vid sjukdom/ledighet vid sjukhustandvården. Tydliga riktlinjer inom basenheten/tydlig ansvarsfördelning. Svårare att träffas på t.e. APT APT vid varje arbetsplats. Videomöten. Risk för överbelastning hos hygienister pga. bristande tandhygienistresurser. Optimera bemanning med nyrekrytering. Kompetensutveckling. Risk för förändrat arbetsinnehåll för sjukhustandvården. Svårare att nyrekrytera personal till sjukhustandvården när kopplingen mellan specialisttandvården och utbildningstandvården minskar Tydlighet från klinikledning om vilket uppdrag sjukhustandvården skall utföra. Följa befintliga riktlinjer enligt tidigare utredning. Fortsatt samarbete med specialisttandvården och utbildningstandvården vid nyrekrytering. Risk för minskat administrativt stöd vid sjukhustandvården (läkarsekreterare). Tjänsten delas som tidigare. Kostnaden fördelas mellan enheterna. 2 (8)

7 Försvårat samarbete mellan specialisttandvården och sjukhustandvården pga. olika basenheter. Brister i informationsspridning mellan specialisttandvården och utbildningstandvården. När Datum Tydliggöra att sjukhustandvårdens budgetförutsättning är densamma i nya som gamla organisation. Upprätta tydliga informationsvägar. 3 (8)

8 Utbildningstandvården När Datum Oro, stress inför förändring. Tydlig, kontinuerlig information. Stöd via FHV. Minskat samarbete med avdelningen för parodontologi pga. olika verksamhetstillhörighet. Minskat samarbete med Pedodonti/Ortodonti pga. olika verksamhetstillhörighet. Verksamheten planeras så att fortsatt medverkan vid terapiplaneringar, seminarium, föreläsningar möjliggörs. Möjlighet bör ges till att utveckla samarbetet om barn- och- ungdomspatienter t.e. kariesregistrering, profyla, friskvårdsavtal, tillgång till kliniksal mm. Samarbetet vid studentklinik mellan professionerna kan påverkas negativt genom ökad fokusering på eget verksamhetsområde och ekonomi t.e. vid konsultbehov av sjukhus-, alternativt specialisttandläkare. Tydliggöra rutiner och ansvar. Svårare att nyrekrytera personal till sjukhustandvården när kopplingen mellan specialisttandvården och utbildningstandvården minskar Fortsatt samarbete med specialisttandvården och utbildningstandvården vid nyrekrytering En alltför begränsad tid ges för att reflektera och upptäcka risker alternativt möjligheter vid Folktandvårdens omorganisation. Längre tid önskvärd mellan information, återkoppling och besluta. 4 (8)

9 En möjlighet till en närmare kommunikation mellan avnämare och Utbildningstandvården i samband med ombildande till mindre enheter. En utökad kommunikation med avnämarna om kvalitet och mål utbildningen. Eventuell möjlighet till alumnienkäter/forskning i frågan Försämrad kompetensutveckling för tandsköterskor. Fortsatt arbetsrotation för tandsköterskor mellan tandläkare och olika ämnesområden. När Datum Osäker tillhörighet för receptionspersonal (6 tr.) och förändrade arbetsuppgifter/minskad personal. Brister i informationsspridning mellan specialisttandvården och utbildningstandvården Ökade kostnader för material pga. att man ej längre kan göra gemensamma inköp mellan avdelningarna. Förändrad prioritetsordning vad gäller undervisningsrelaterade arbetsuppgifter. Tydliggöra arbetsuppdrag. Upprätta tydliga informationsvägar. Tydliggöra nya inköpsrutiner. Tydliggöra undervisningsuppdraget. Risk för annan fördelning av arbetsuppgifter (ökad undervisningsdel) för tandläkare som inte är specialister eller ST-tandläkare Tydliggöra tillämpningsavtalet för TUA. Schemaläggning görs i samråd mellan kursgivare och verksamhetschef som tidigare. Risk för ökad arbetsbörda för utbildningstandvårdens tandläkare då de måste täcka upp inom andra ämnen. Regleras via TUA avtalet. Tydlig schemaläggning. Risk för minskat patienturval till studentklinik Ska regleras via tydliga skriftliga rutiner. Ny akuttandvårdsklinik kommer att öka inskrivningsmöjligheter till THU. V-chef (8)

10 Specialisttandvården barn och ungdom Minskat samarbete med Pedodonti/Ortodonti pga. olika verksamhetstillhörighet. Brister i informationsspridning mellan specialisttandvården och utbildningstandvården. Möjlighet bör ges till att utveckla samarbetet om barn- och- ungdomspatienter t.e. kariesregistrering, profyla, friskvårdsavtal, tillgång till kliniksal mm. Upprätta tydliga informationsvägar. Gemensam ledningsgrupp. när datum Specialisttandvården har inte en gemensam chef i dialog med våra vårdgrannar. Tidigare omorganisationer har inte utvärderats innan man gör en ny omorganisation. Tydlig ansvarsfördelning mellan verksamhetschefer. Tydlig plan för utvärdering upprättas. V-chef (8)

11 Specialisttandvården vuna när datum Minskat samarbete med avdelningen för parodontologi pga. olika verksamhetstillhörighet (från tandhygienistskolan). Möjlighet bör ges till fortsatt medverkan vid terapiplaneringar, seminarium, föreläsningar mm. Förändrad prioritetsordning vad gäller undervisningsrelaterade arbetsuppgifter. Samarbetet vid studentklinik mellan professionerna kan påverkas negativt genom ökad fokusering på eget verksamhetsområde och ekonomi t.e. vid konsultbehov av sjukhus-, alternativt specialisttandläkare. Tydliggöra undervisningsuppdraget. Tydliggöra rutiner och ansvar. Osäker tillhörighet för receptionspersonal (6 tr.). Tydliggöra arbetsuppdrag. Svårare med att nyrekrytera personal till sjukhustandvården när kopplingen mellan specialisttandvården och utbildningstandvården minskar Fortsatt samarbete med specialisttandvården och utbildningstandvården vid nyrekrytering Brister i informationsspridning mellan specialisttandvården och utbildningstandvården. Ökade kostnader för material på grund av att man ej längre kan göra gemensamma inköp mellan avdelningarna. Upprätta tydliga informationsvägar. Tydliggöra nya inköpsrutiner. 7 (8)

12 Risk för annan fördelning av arbetsuppgifter (ökad undervisningsdel) för tandläkare som inte är specialister eller ST tandläkare. när Datum Tydliggöra tillämpningsavtalet för TUA. Risk för minskat patienturval till studentklinik. Regleras via tydliga skriftliga rutiner. V-chef (8)

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Allmänt Kommissarie Stefan Thörn fick den 15 juni 2009 i uppdrag att tillsammans

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

VO Tandvård organisation. Förändring

VO Tandvård organisation. Förändring Lorem Ipsum VO Tandvård organisation. Förändring 2016-08-03 Bakgrund Verksamhetsområde (VO) Tandvård har ett mångfasetterat uppdrag. Inom verksamhetsområdet ingår totalt 33 allmäntandvårdskliniker, specialisttandvård,

Läs mer

Bilaga 1. 1. Uppdraget

Bilaga 1. 1. Uppdraget Bilaga 1 1. Uppdraget Bolaget ska enligt ägardirektivet bedriva allmän och specialiserad tandvård, för barn och vuxna i Skåne. Den del av verksamheten som faller under sjukvårdshuvudmannens tandvårdsansvar

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Sammanställd åtgärdsplan för 2015-2016

Sammanställd åtgärdsplan för 2015-2016 Socialförvaltningen Sammanställd åtgärdsplan för 2015-2016 Bakgrund Förvaltningsledningen har sett låga och försämrade värden i medarbetarundersökningen under de senaste åren på en del frågeområden och

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007

ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007 2005-11-09 ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007 REVIDERING 2006 Folktandvården ÖVERENSKOMMELSE FÖR ÅR 2005-2007 OM TANDVÅRD FÖR INVÅNARE I UPPSALA LÄN 1 VÅRDÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE TANDVÅRD FÖR INVÅNARE I UPPSALA

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan 2015 Rätt bemanning och rätt kompetens

Kompetensförsörjningsplan 2015 Rätt bemanning och rätt kompetens splan 2015 Rätt bemanning och rätt kompetens Anneli Bernhardsson 2015-03-23 Uppskatta rekryteringssituationen idag och bedöm balansen om 5 respektive 8 år (8 år gäller endast specialist-/specialtandläkare

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Implementering ny organisation riskanalys

Implementering ny organisation riskanalys HÖGSKOLAN I BORÅS RISKANALYS 1 (7) Implementering ny organisation riskanalys Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Överenskommelse av den 25 maj 2007 med ändringar av den 27 januari 2011. Giltigt från den 1 januari

Läs mer

2012-04-17. Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess

2012-04-17. Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess 2012-04-17 Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess Sveriges läkarförbund 2012-04-17 Arbetsliv och juridik Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon: 08-790 33 00 E-post: info@slf.se

Läs mer

Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående utdömande av vite

Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående utdömande av vite SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Hagberg Therese Datum 2016-02-02 Diarienummer SCN-2015-0055 Socialnämnden Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående utdömande av vite Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Område psykiatri. Kvalitetsuppföljning med brukarperspektiv. Revisionskontoret. Datum: 2002-04-12. Dnr: JLL 684/01

Område psykiatri. Kvalitetsuppföljning med brukarperspektiv. Revisionskontoret. Datum: 2002-04-12. Dnr: JLL 684/01 Datum: 2002-04-12 Revisionskontoret Dnr: JLL 684/01 Kvalitetsuppföljning med brukarperspektiv Område psykiatri Handläggare: Tfn Revisor: Ulla-Britt Halvarsson 063-14 75 26 Sid 2 (11) Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Upprättat av: Verksamhetschef Bo Lundin, Barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i Kalmar län, Förvaltningscheferna

Läs mer

Redovisning projektresultat - stimulansmedel för verksamhetsutveckling

Redovisning projektresultat - stimulansmedel för verksamhetsutveckling TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2014-09-09 Diarienummer Redovisning projektresultat - stimulansmedel för verksamhetsutveckling Driftnämnden Hallands sjukhus ansökte i början på 2013 hos hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 20-21 maj 2015 Lasarettet i Motala Motala Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

När behövs specialisttandvård?

När behövs specialisttandvård? När behövs specialisttandvård? Att arbeta i socioekonomiskt utsatta områden Lotta Ranggård och Annika Gustafsson VILKA VI ÄR: ÖSTERGÖTLAND Lotta Ranggård ÖREBRO Annika Gustafsson Specialisttandläkare Pedodonti

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula?

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Ambulanssjukvården och akutklinikerna i Dalarna har fått uppdraget att ta fram en framtidsplan för akutsjukvården

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar.

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar. Bilaga 2 Sammanställning 2016-04-13 över hur inkomna förenklings- /förbättringsförslag hanteras/hanterats (hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och angränsande förvaltningar) Inledning Nedan redovisas

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård Regional medicinsk riktlinje Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-A 47-2014) giltigt till september 2016 Utarbetad av Sektorsrådet i odontologi Huvudbudskap Riktlinjen beskriver vilken vård

Läs mer

Diagnos på primärvården i Region Skåne

Diagnos på primärvården i Region Skåne Sveriges läkarförbunds Sverigerond i Skåne 25 november 2015 Diagnos på primärvården i Region Skåne Det viktigaste mötet mellan patient och läkare äger rum på kliniker och vårdcentraler där den kliniska

Läs mer

REGELVERK Fritt tandläkarval barn och ungdom. Version: 1. Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek

REGELVERK Fritt tandläkarval barn och ungdom. Version: 1. Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek Version: 1 Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 OMFATTNING... 3 3 TEKNISK FÖRMÅGA OCH KAPACITET... 3 4 ÅTAGANDE... 3 4.1 Epidemiologisk uppföljning...

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kristina Dahlén,0550-88052 kristina.dahlén@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-11-06 Ks/2014:118 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Arbetsmiljöplan

Läs mer

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå BESLUTSUNDERLAG 1(4) Landstingsstyrelsen Handlingsplan för medarbetarnas delaktighet Systematiskt arbete för ökad delaktighet Utifrån uppdraget som gavs i landstingsstyrelsens verksamhetsplan för år 2012

Läs mer

Resultat- och. utvecklingssamtal

Resultat- och. utvecklingssamtal Resultat- och tjänstemän 1999 utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Varför? Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan förvaltningens/enhetens mål

Läs mer

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak Inspektionsdatum: 120223-24 Landsting Sjukhus Landstinget i Västmanland BUP Västmanland STRUKTUR A. Verksamheten (3 p) Den barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av sjuka hus

Granskning av landstingets hantering av sjuka hus Granskning av landstingets hantering av sjuka hus Rapport nr 18/2013 Januari 2014 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP

V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP U UTVECKLING OCH LÄRANDE H HÄLSA OCH ARBETSGLÄDJE V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP D DELAKTIGHET OCH GEMENSKAP K KOMMUNIKATION OCH MÖTESER ETT VERKTYG FÖR ARBETSMILJÖ- OCH

Läs mer

Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Landstinget Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun

Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Landstinget Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun 1 Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Landstinget Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun Chefsforum Minnesanteckningar Tid: 5 december 2014 kl 8.00 12.00 Plats: Herrgården,

Läs mer

Samverkansgruppen går igenom protokollet från föregående möte. De ärenden där det finns något ny information är;

Samverkansgruppen går igenom protokollet från föregående möte. De ärenden där det finns något ny information är; Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-09-29 Närvarande: Åsa Israelsson, Sture Veräjä, Kicki Kvarnström, Peder Hansson, Lena Sjölin, Lilliann Carlstén, Kommunal, Anne Andersson, Kommunal,

Läs mer

Ny organisation för tandvården inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gotlands Kommun

Ny organisation för tandvården inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gotlands Kommun GOTLANDS KOMMUN Visby Lasarett Käkkirurgiska kliniken Hans Forsslund 22 november 2002 1(8) Ny organisation för tandvården inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gotlands Kommun Bakgrund Samtliga discipliner

Läs mer

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet Dnr 3-2831/2014 Utbildningsplan för tandläkarprogrammet 2TL13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-09-22

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 2015-03-16 Verksamhetsområde PUFF Diarienummer: VON 2014/1036-2 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 2015-03-16. Vård- och omsorgskontoret

Läs mer

Information. Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig

Information. Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig Jönköping 2012-04-11 Information Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig En kommunalisering av hemsjukvården har genomförts i flera län i landet men det har inte genomförts

Läs mer

Uppföljning av arbetsmiljö 2014

Uppföljning av arbetsmiljö 2014 1(5) Diarienummer DN PS140035 Datum 2014-11-25 Fastställd i Driftnämnd Psykiatri 2014-12-xx Uppföljning av arbetsmiljö 2014 Bakgrund Inom Psykiatrin Halland bedrivs systematiskt arbetsmiljöarbete enligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen Sida 1 (9) Verksamhetsområde upphandling 2015-03-09 Verksamhetschef: Liselothe Engelgren Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen upphandling Sida 2 (9) Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 20f, 201 Ja/ 660 ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 Ärende Motion från folkpartiet med rubriken Barns rätt till en trygg uppväxt- har inkommit till Barnoch familjen den 23 maj 2011 för yttrande senast den 13 oktober.

Läs mer

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015 Linnéuniversitetet Prestationsanalys 2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅN 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal RIKTLINJER Ersätter alla tidigare kommentarer och riktlinjer Samverkansavtalets övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL),

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Konsekvens Sannolikhet Riskvärde Ansvarig för åtgärd, klart när? Ansvarig för uppföljning, klart när? Bilaga 1 Rapport A295.306/2014 RISKBEDÖMNINGSUNDERLAG RISKBEDÖMNING: Avseende indelning i tre polisområden

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN 1 2012-02-24 LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en avgörande

Läs mer

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret 1 (9) REV 2009-02-26 Godkänd av kommunstyrelsekontorets samverkansgrupp Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ SAMVERKAN I ENKÖPING INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation,

Läs mer

Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne. Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet

Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne. Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet 1 Laboratoriemedicinprojekt - en del av förnyelsearbetet Detta är inte en ny utredning

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-05-05--06 Norrlands universitetssjukhus Umeå Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Pia Forsberg, Professor, Infektionskliniken Östergötland,

Läs mer

Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus

Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus Eva Törnvall, Agneta Andersson FoU enheten för närsjukvården, Landstinget i Östergötland www.lio.se/fou

Läs mer

Dokumentrubrik. ST utbildning i Landstinget Västernorrland

Dokumentrubrik. ST utbildning i Landstinget Västernorrland Sida 1(9) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Ann Christin Lindström (alm002) Victoria Sjöbom (vsm005) Fastställare Inger Bergström (ibm013) Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

WP 2. Kartläggning och analys

WP 2. Kartläggning och analys Länsstyrelsen i Västerbotten -Botnia-Atlantica program Nordlands fylkeskommune Interreg program WP 2. Kartläggning och analys (alla data baseras på 2011 års verksamhet) Demografi Nordland och Västerbotten

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna?

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Sänk blicken Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Som du säkert vet ligger det på statens

Läs mer

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning Avtal om lokal lönebildning..3 1 Avtalets omfattning 4 2 Lönebildningens syfte och förutsättningar.. 4 3

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2013-11-26 Kungälvs sjukhus Kungälv Kirurgkliniken Sjukhus Ort Klinik Susanne Tumlin Ekelund och Göran Felländer Inspektörer STRUKTUR A Verksamheten:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Overenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap gällande frivilliga på sjukhus

Overenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap gällande frivilliga på sjukhus +.öda Korset,,~... ~ SKANE Overenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap gällande frivilliga på sjukhus Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar att en process för att utveckla formerna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGS- TJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGS- TJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING SPECIALISTTANDVÅRDEN 2012-09-01 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGS- TJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK SPECIALISTTANDVÅRDEN TANDLÄKARHÖGSKOLAN 901 85 UMEÅ Innehållsförteckning ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Verksamhetsrapport 2001

Verksamhetsrapport 2001 Verksamhetsrapport 2001 Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Hälso- och sjukvårdsberedningarna har i och med år 2001 funnits och verkat enligt landstingets nya organisation för ledning och styrning i ett

Läs mer

Resultat för I Ur och Skur Tallrotens förskola för verksamhetsår 2012/2013

Resultat för I Ur och Skur Tallrotens förskola för verksamhetsår 2012/2013 2013-08-19 Resultat för I Ur och Skur Tallrotens förskola för verksamhetsår 2012/2013 Ett systematiskt kvalitetsarbete Förskolechef har en pedagogisk utvecklare anställd på deltid i sina verksamheter.

Läs mer

Riskbedömning VNS-pilot med bilagda handlingsplaner

Riskbedömning VNS-pilot med bilagda handlingsplaner RISKBEDÖMNING: Införandet av VNS-pilot Datum:140923 Sida: 1 (12) Analysobjekt: Pilot VNS Deltagare: Se grundförutsättningarna Myndighetskrav: Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 Underlag: SWOT-analys

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Förslag till ny telefonmottagning för Psykoterapiinstitutet

Förslag till ny telefonmottagning för Psykoterapiinstitutet Förslag till ny telefonmottagning för Psykoterapiinstitutet Psykoterapiinstitutet, Björngårdsgatan 25, 11852 Stockholm, tel.08-57839700 Teamets medlemmar Carina Lodén-Randall, Lise-Lotte Müller Boberg,

Läs mer

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Bilaga 11 Regionplane- och trafikkontoret 2007-11-07 RTN 2007-0373 Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Utgångspunkter Jämställdhetslagen Jämställdhetslagen reglerar kvinnors och

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010

Verksamhetsplan och budget 2010 SERVICEFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSOMRÅDE LÖNER Verksamhetschef: Ann-Christin Nordin Enhetschefer: Lena Thimm enhet 301 Maud Kalin enhet 302 Ingela Björklund enhet 303 Eva Andersen enhet 304 Verksamhetsplan

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

UFV 2003/39 CK 2003-0036

UFV 2003/39 CK 2003-0036 1 Regionalt avtal mellan Uppsala universitet och landstinget i Uppsala län om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården. Bakgrund Läkarutbildningen

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal

Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal 1 Syfte Dialog- och samrådsavtalet är ett kollektivavtal som ska medverka till att ge inspiration och idéer som möjliggör goda resultat och arbetsglädje. Var

Läs mer

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121)

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121) ÅKLAGARMYNDIGHETEN YTTRANDE Sida 1 (5) Extra åklagaren Erik Wendel Er beteckning N2004/9764/JÄM Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter,

Läs mer

Verksamhetsuppföljning av Utbildningsförvaltningen, LSS korttidsvistelse/korttidstillsyn, Munkhagsgatan 128 och Lantmannagatan 93

Verksamhetsuppföljning av Utbildningsförvaltningen, LSS korttidsvistelse/korttidstillsyn, Munkhagsgatan 128 och Lantmannagatan 93 1 (7) Kvalitets- och utvärderingskontoret 2016-03-16 Dnr ON 2016-167 Björn Skoog Verksamhetsuppföljning av Utbildningsförvaltningen, LSS korttidsvistelse/korttidstillsyn, Munkhagsgatan 128 och Lantmannagatan

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport e'n Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet vid Kungsbyns förskola belägen i Västerås kommun 1(14) Beslut I detta beslut med tillhörande

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Eva Müller Avdelningschef Avdelning 15 Ängelholms sjukhus januari 2007 Postadress: Ängelholms sjukhus, 262 81 Ängelholm Besöksadress:

Läs mer

Staben för planering och styrning 2011-06-03 VLL 1065:7-2011 Ann-Sofi Grenholm

Staben för planering och styrning 2011-06-03 VLL 1065:7-2011 Ann-Sofi Grenholm 1 (5) Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen. Delårsrapport 2011 1. Nämndens samlade bedömning Året inleddes med en ny politisk organisation, ny sammansättning av nämnderna och utökat uppdrag.

Läs mer

Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014

Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014 Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014 trygghet d I alog möj L igheter de L aktighet meningsfullhet framåtaanda engagemang jämlikhet hälsa utveckling ansvar Antagen av kommunstyrelsen den 8 februari

Läs mer

MANUAL FÖR HANDLEDNING AV AT-LÄKARE

MANUAL FÖR HANDLEDNING AV AT-LÄKARE MANUAL FÖR HANDLEDNING AV AT-LÄKARE 140808 AT-rådet Aina Norén Selberg, Alicia Edin, Charlotte Öfverman, Pehr Elfvendal INLEDNING AT-läkare ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter ha regelbunden handledning

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

Delårsbokslut efter augusti 2014. T2 2014 HSN 2 oktober 2014

Delårsbokslut efter augusti 2014. T2 2014 HSN 2 oktober 2014 Delårsbokslut efter augusti 2014 T2 2014 HSN 2 oktober 2014 Resultatet uppgår till 76 675 tkr, vilket avviker mot budget med +3 507 tkr Sammanfattning av andra tertialet 2014 Resultatet beror till stor

Läs mer

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund Om arbetsmöten Arbetsmötena handlar om hur vi ska arbeta för att värdegrunden ska ge resultat, det vill säga att de äldre personer som vi ger stöd och omsorg kan ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Workshop: Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap, kl 13.30-15.00

Workshop: Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap, kl 13.30-15.00 Workshop: Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap, kl 13.30-15.00 Uppgiften är att utvärdera metoden Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap med hjälp av en s.k. SWOT-analys. Forma grupper om fyra

Läs mer

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkäten genomförs med syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna för att utöva ledarskapet. Enkäten innehåller också en del bakgrundsfrågor,

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer