Primärvårdsforum. Spira 25 mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Primärvårdsforum. Spira 25 mars 2014"

Transkript

1 Primärvårdsforum Spira 25 mars 2014

2 Dagens program Inriktning för primärvården Uppdragsförändringar 2015 Vårdval specialiserad ögonsjukvård Hälsofrämjande insatser Ersättningsrelaterade kvalitetsvariabler Hur kan vårdcentralerna förbättra vården för mest sjuka/kroniskt sjuka? Åtgärdsplan för vård på rätt vårdnivå Frågor till primärvårdsforum

3 Övergripande mål Vårdvalet ska: stärka invånarnas inflytande tillvarata och utveckla de professionella gruppernas kompetens styra mot önskvärda resultat.

4 Inriktning för primärvården I första hand Tillsammans med patienten Nära invånarna Hälsofrämjande insatser Jämlik och jämställd vård Sjukvård och rehabilitering Helhetssyn och samordning I hela regionen

5 I första hand Vårdcentralen ska vara förstahandsvalet när invånaren har behov av hälso- och sjukvård under hela livet. Enkelt för invånaren att söka vård och få hjälp Vårdcentralerna ska sträva mot att 80 procent av alla vårdkontakter i de öppna vårdformerna sker i vårdcentralernas regi.

6 Tillsammans med patienten Patientens och närståendes kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara. Patienten och närstående har rätt att medverka i den egna vården utifrån patientens individuella behov.

7 Nära invånarna Vårdcentralerna ska identifiera, lära känna och aktivt hålla kontakt med både individer och grupper med olika typer av hälsorisker och kroniska sjukdomar. Vårdcentralerna ska ta ett tydligt ansvar för hälso- och sjukvården för alla invånare som valt vårdcentralen.

8 Hälsofrämjande insatser Vårdcentralerna ska lägga stor vikt vid invånarnas levnadsvanor och bidra till bästa möjliga hälsa genom sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser.

9 Jämlik och jämställd vård Hälso- och sjukvården ska vara likvärdig oavsett ålder, kön, sexualitet, sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar samt fysiska och psykiska funktionshinder.

10 Hälso- sjukvård och rehabilitering Vårdcentralerna ska erbjuda lättillgänglig sjukvård och rehabilitering av god kvalitet i samverkan med andra aktörer

11 Helhetssyn och samordning Vårdcentralerna ska med helhetssyn och fokus på den enskildes behov samordna vården och guida patienterna genom effektiva och trygga vårdkedjor.

12 I hela regionen Det ska vara möjligt för invånarna i sydöstra sjukvårdsregionen att välja vårdcentral över länsgränserna, och kan komma att utökas och gälla valfrihet över länsgränser mellan flera län.

13 Stora och små vårdcentraler Landstingets ambition är att det ska vara möjligt att driva både stora och små vårdcentraler i hela länet.

14 Uppdragsförändringar 2015 Läkarmedverkan i särskilda boendeformer Öppettider Filial Ansvar för anläggningsboenden Samordnare för de mest sjuka Plattform för e-hälsa Barnhälsovård

15 Läkarmedverkan på särskilda boenden Överenskommelse mellan vårdenheten och kommunen om fast läkarmedverkan. Det måste finnas invånare på boendet som valt vårdenheten. I sista hand fördelar Landstinget ansvar enligt det geografiska närområdet. Vårdenheten ska följa avtalet om läkarmedverkan i särskilda boendeformer.

16 Läkaransvar innebär att ge övergripande råd i medicinska frågor, konsultativt stöd och utbildande insatser till boendets personal inklusive läkemedelsgenomgångar i kompetenshöjande syfte att göra avgränsade insatser av enklare medicinsk karaktär där patientansvarig läkare inte behöver kallas in att bistå boendet när det behövs läkarkompetens i utbildningen

17 Öppettider sjukvård och service Vårdcentralens läkarmottagning ska vara öppen minst 36 timmar per vecka. På tider, måndag till fredag 08:00-17:00, som läkarmottagningen inte är öppen ska hänvisning ske till annan vårdcentral i närheten och regleras i skriftligt avtal.

18 Filialer När en filial har så många läkarbesök att det svarar mot två heltidsanställda läkare måste leverantören ansöka om godkännande att filialen blir en egen valbar vårdenhet.

19 Ansvar för anläggningsboenden Geografiskt områdesansvar för hälsoundersökningar och akut sjukvård på primärvårdsnivå av asylsökande.

20 Vårdcentralen som samordnare för de mest sjuka Kommunaliseringen av hemsjukvården har inneburit ändrade förutsättningar för vården och ett ökat avstånd mellan vårdcentral och hemsjukvård. Arbetet med fokuspatienter har tillkommit för att fokusera på undvikbar sjukhusvård med ökade krav på primärvården. Nationellt uppdrag: Kronikeruppdraget Det finns en ambition att i större utsträckning kunna erbjuda hembesök.

21 Mål och mått Mål: Vårdcentralen ska samordna arbetet med mest sjuka Definition: Effektmått tas fram av arbetsgrupp Datakälla: Redovisas årligen i samband med uppföljningsbesök Ersättning: 20 kr/invånare

22 Plattform för e-hälsa Vårdenheten ska erbjuda: Direktbokning av tider Påminnelser via SMS Förnya recept och förnya hjälpmedel Rådgivning Journal Min hälsoplan Kontaktkort på 1177.se

23 Barnhälsovård Vårdenheten ska samverka med barnhälsovården, barnomsorg, skolhälsovård och socialtjänst. Barnhälsovården kan anlita vårdenhetens läkare att medverka vid bedömning av barnets utveckling och delta i hälsofrämjande insatser för barn 0-6 år för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa och stödja vårdnadshavare till ett aktivt föräldraskap enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet.

24 Tidplan webbtidbokning Agneta

25 Vårdval i specialiserad ögonsjukvård Basuppdrag Ögonläkarmottagning Tilläggsuppdrag Ögonbottenfotografering av diabetiker Kataraktoperationer

26 Remisser Specialister i allmänmedicin, annan specialist och optiker kan remittera Patienten ska vara delaktig i val av vårdgivare

27 Leverantörer Ögonkliniken, Höglandssjukhuset Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov Eye Clinic Värnamo AB, Värnamo Ögonkliniken, Värnamo sjukhus A6 Ögonklinik AB, Jönköping Capio Medocular AB, Jönköping Ögonläkarhuset City AB, Jönköping

28 Hälsoprofil per vårdcentral Jesper Ekberg

29 Syfte Samla datakällor på vårdcentralsnivå (Hälsosamtal, CNI och Cosmic) Stöd för bättre resursplanering av den hälsoinriktade verksamheten Behovsanpassad samverkan Överblick för antalet invånare med risk respektive hög risk för ohälsa/sjukdom

30 Innehåll Sociodemografisk beskrivning av befolkningen Återrapportering av resultat från hälsosamtalen Genomförda hälsosamtal Resultat från hälsosamtalen hälsokurvan På begäran kan enheten få en lista på de individer som är högriskpatienter Beskrivning av förekomst av valda diagnoser med koppling till levnadsvanor

31 Vad säger de 1000 första som har haft hälsosamtal? 94% svarade att hälsosamtalet handlade om saker som kändes viktiga för mig i ganska stor eller stor utsträckning. 94% skulle tacka ja om man erbjuds ett nytt hälsosamtal om 5 eller 10 år. 23% tror att hälsoundersökningen kommer att påverka deras hälsa mycket positivt. Ytterligare 55% svarade ganska positivt, dvs totalt 78% var positiva.

32 Vilka tackar ja? Utbildningsnivå (totalt i dessa åldersgrupper i länet inom parentes) Förgymnasial utbildning 16,9% (18,5%) Gymnasial utbildning 51,7% (50,5%) Eftergymnasial utbildning 31,4% (31,0%) Födelseland (totalt i åldrarna år i länet inom parentes) Utrikes födda 12% (17%) Födda i Sverige 88% (83%)

33 Hälsokurvan baseras på dessa Baseras på dem som varit på hälsosamtal Invånare som varit på Hälsosamtal Antal (andel) Kvinnor 40 år 16 (23%) Män 40 år 20 (24%) Kvinnor 50 år 34 (40%) Män 50 år 10 (15%) Kvinnor 60 år 23 (38%) Män 60 år 21 (36%) Totalt 124 (29%) Invånare med följande riskfaktorer Antal Låg fysisk aktivitet 17 Ohälsosamma matvanor 33 Rökare 44 Riskbruk alkohol 22 Pressad livssituation 11 Psykisk ohälsa 22 Svår fetma 11 Hög midjastusskvot 44 BT > 170 och/eller > Kolesterol > 6,5/7,1 33 Högriskpatienter Antal Rökare 44 BT > 160 och/eller MS-kvot > 0,95/0,83 + Kol > 6,5/7,1 6 Låg fysisk aktivitet + Ohälsosamma matvanor + Psykisk ohälsa 15 Prediabetes/diabetes 9 På begäran kan enheten få en lista på dessa individer Baseras på hela den listade befolkningen Antal med följande diagnoser Genomgången hjärtinfarkt i åldern år 73 Genomgången stroke i åldern år 40 Diabetes i åldern år 168 Socioekonomisk profil Antal (andel) Ensamstående förälder med barn <= 17 år 227 (1,9%) Ålder över 65 år och ensamboende 961 (8,1%) Kort utbildning (högst 9-årig grundskola, år) 458 (3,9%) Arbetslös eller i åtgärd (16-64 år) 812 (6,8%) Personer födda i Öst- och Sydeuropa (ej EU), Afrika, Asien eller 506 (4,3%) Sydamerika

34 Socioekonomisk profil Medel Utrikesfödd >65 år ensamboende Ensamstående förälder Arbetslösa Lågutbildad

35 Andel genomförda hälsosamtal Mål - Medel Andel % 40 år Andel % 50 år Andel % 60 år Andel genomförda % totalt

36 501 Hälsans vårdcentral Rosenlunds vårdcentral 503 Råslätts vårdcentral 504 Kungshälsans vårdcentral 505 Hälsans vårdcentral Vetlanda vårdcentral 508 Tranås vårdcentral 509 Sävsjö vårdcentral 510 Eksjö vårdcentral 511 Nässjö vårdcentral 518 Tenhults vårdcentral 521 Habo vårdcentral 522 Rosenhälsans vårdcentral 523 Mullsjö vårdcentral 525 Gränna vårdcentral 527 Bankeryds vårdcentral 528 Norrahammars vårdcentral 529 Öxnehaga vårdcentral 535 Landsbro vårdcentral 536 Mariannelund vårdcentral 537 Bodafors vårdcentral 540 Vråens vårdcentral 541 Väster vårdcentral 542 Rydaholms vårdcentral 543 Gislaveds vårdcentral 544 Anderstorps vårdcentral 545 Smålandsstenars vårdcentral 546 Reftele vårdcentral 547 Vaggeryds vårdcentral 548 Skillingaryds vårdcentral 549 Gnosjö vårdcentral 572 Aneby vårdcentral 573 Familjeläkarna i Anderstorp 574 Familjeläkarna i Gislaved 575 Familjeläkarna Smålandsstenar 576 Gislehälsan 577 Bräcke Diakoni VC Lokstallarna 579 Läkarhuset Huskvarna 580 Läkarhuset Jönköping 581 Wasa Vårdcentral 582 Wetterhälsan 583 Familjeläkarna i Mullsjö 584 Bräcke Diakoni VC Nyhälsan 585 Familjeläkarna i Forserum 586 Nässjö Läkarhus 587 Vrigstad Läkarmottagning 588 Läkarhuset Tranås 589 Sensia Sjukvård 590 Vårdcentralen Aroma 591 Apladalens vårdcentral 592 Läkarhuset Väster 593 Sensia Spec läkargruppen Vmo 20 Antal per 100 listade år med vissa diagnoser Hjärtinfarkt Stroke Diabetes typ2

37 Hälsoläget för 40-, 50- och 60-åringar för Friskby VåC 2013 i antal och andel i procent enligt HÄLSOKURVAN (n=218). Värden inom parentes är motsvarande fördelning för 40-, 50- och 60-åringar i Jönköpings län (n=7852) 2013 Fysisk aktivitet kcal/vecka Mat kostpoäng Alkohol glas/vecka Tobak cig/dag (snusning) Livssituation poäng Psykisk ohälsa poäng Ärftlighet Diabetes antal släktingar Ärftlighet hjärtkärlsjukdom ålder BMI kg/m2 Midjastusskvot Blodtryck mm Hg Kolesterol mmol/liter > % (13 %) % (69 %) < 6/ < 4 70 % (66 %) 0/ex 80 % (41 %) < 2 68 % (69 %) < 3 70 % (75 %) 0 90 % (95 %) Far > 70/mor > % (75 %) < 27/ < % (60 %) < 0,90/ < 0,78 45 % (70 %) < 140/< % (87 %) < 5,00/ < 5,00 55 % (52 %) % (25 %) % (27 %) 7 13 resp % (20 %) 1 9 (snus) 22 = 10 % (20 %) % (27 %) % (20 %) 1 11 = 5 % (3 %) 55-69/ % (15 %) 27-36,9/29-38,9 45 % (35 %) 0,90-0,94/0,78-0,82 55 = 35 % (22 %) / % (8 %) 5,00-6,46/5,00-7,09 40 % (42 %) % (57 %) = 15 % (12 %) resp = 5 % (7 %) = 5 % (15 %) = 5 % (4 %) = 10 % (5 %) > 2 11 = 5 % (2 %) 45-54/ = 5 % (5 %) > 37/> = 5 % (5 %) 0,95-0,99/0,83-0,87 44 = 20 % (8 %) / = 4 % (5 %) 6,50-9,00/7,10-9,00 31 = 14 % (5 %) < = 8% (5 %) > 18 resp > = 5 % (7 %) > = 5 % (24 %) < 45/< = 5 % (5 %) > 1,00/> 0,88 > 200/> = 1 % (<1 %) > 9,00/> 9,00 2 = 1 % (<1 %) Invånare som varit på Hälsosamtal Antal (andel) Kvinnor 40 år 16 (23%) Män 40 år 20 (24%) Kvinnor 50 år 34 (40%) Män 50 år 10 (15%) Kvinnor 60 år 23 (38%) Män 60 år 21 (36%) Totalt 124 (29%) Invånare med följande riskfaktorer Antal Låg fysisk aktivitet 17 Ohälsosamma matvanor 33 Rökare 44 Riskbruk alkohol 22 Pressad livssituation 11 Psykisk ohälsa 22 Svår fetma 11 Hög midjastusskvot 44 BT > 170 och/eller > Kolesterol > 6,5/7,1 33 Högriskpatienter Antal Rökare 44 BT > 160 och/eller MS-kvot > 0,95/0,83 + Kol > 6,5/7,1 6 Låg fysisk aktivitet + Ohälsosamma matvanor + Psykisk ohälsa 15 Prediabetes/diabetes 9 Antal med följande diagnoser Genomgången hjärtinfarkt i åldern år 73 Genomgången stroke i åldern år 40 Diabetes i åldern år 168 Socioekonomisk profil Antal (andel) Ensamstående förälder med barn <= 17 år 227 (1,9%) Ålder över 65 år och ensamboende 961 (8,1%) Kort utbildning (högst 9-årig grundskola, år) 458 (3,9%) Arbetslös eller i åtgärd (16-64 år) 812 (6,8%) Personer födda i Öst- och Sydeuropa (ej EU), Afrika, Asien eller 506 (4,3%) Sydamerika

38 Tidplan Hälsoprofiler för klara 31 augusti Vid önskemål kommer primärvårdens fouenhet/ folkhälsosektionen till enheten under hösten 2014 för att presentera hälsoprofilen och samtala kring resultatet, värdet av profilen, utveckling av hälsoprofilen. En del av fouenhetens kvalitetsuppföljning från och med 2015?

39 I vilka sammanhang gör hälsoprofilen nytta i din verksamhet?

40 Ersättningsrelaterade kvalitetsvariabler 2015 Läkarkontinuitet - justeras Läkemedelsgenomgångar Antibiotikaförskrivning Levnadsvanor Missbruk och beroende Vårdcentralen som samordnare för mest sjuka Tillgänglighet - ingen ersättning 2015

41 Läkarkontinuitet Gränsvärden för ersättning sänks: Gränsen för 100% ersättning sänks från 80 till 70% Gränsen för 50% ersättning sänks från 40 till 30%

42 Bemanning av jourcentraler Bemanning baseras på hur stor del av vårdcentralens invånare som besökt jourcentralen (regleras två gånger per år). Inget avdrag för invånare som besöker jourcentralen. Avdrag för invånare som besöker akutmottagningen, men som inte läggs in.

43 Täckningsgrad Två aspekter att ta hänsyn till Det som ska göras på vårdcentralerna utförs på vårdcentralerna Antal besök, remissfrekvens Proaktivt arbete för friskare befolkning Hur kan vi mäta och ersätta för att få effekt?

44 Hur kan vårdcentralerna förbättra vården för mest sjuka och kroniskt sjuka?

45 Åtgärder för att öka värdet för invånarna Mats Bojestig

46 Vi gör mycket bra Vi är bland de bästa i nationella jämförelser av medicinska resultat, patientnöjdhet och tillgänglighet. Åtgärder för att öka värdet för invånarna

47 Bästa möjliga Det finns landsting med bättre resultat som också har lägre kostnader. Åtgärder för att öka värdet för invånarna

48 Kartläggning och analys Landstingets somatiska vård i jämförelse med riksgenomsnittet: Färre läkarbesök och sjukvårdande behandlingar 60 fler vårdplatser 135 miljoner kronor högre kostnader Åtgärder för att öka värdet för invånarna

49 Vårdtillfällen Specialiserad somatisk vård, antal/ invånare Jönköpings län Riket Åtgärder för att öka värdet för invånarna

50 Läkarbesök Specialiserad somatisk vård, antal/1 000 invånare Jönköpings län Riket Åtgärder för att öka värdet för invånarna

51 Disponibla vårdplatser Somatisk vård, antal/1 000 invånare 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2, Jönköpings län Riket Åtgärder för att öka värdet för invånarna

52 Cancersjukvård Andel omoperationer, procent Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Höglandet Jönköping Värnamo Bäst i Sverige Åtgärder för att öka värdet för invånarna

53 Vården kostar mer än vi har Totalt: miljoner kr 2014: -80 miljoner kr 2015: -70 miljoner kr Åtgärder för att öka värdet för invånarna

54 Kraftsamling Bättre folkhälsa Bättre vård Lägre kostnad Åtgärder för att öka värdet för invånarna

55 Vi ska från mycket bra till bästa möjliga varje gång Åtgärder för att öka värdet för invånarna

56 Mycket bra Bästa möjliga Åtgärder för att öka värdet för invånarna

57 Vi gör ständiga förbättringar i vardagen och tar större steg när det behövs Källa: Virginia Mason Åtgärder för att öka värdet för invånarna

58 Fem åtgärdsområden 1. Personcentrerad vård 2. Prevention och planering av nästa steg 3. Minska över-, under- och felanvändning 4. Standardiserade arbetssätt, specialisering 5. Snabbare spridning, jämlik vård Åtgärder för att öka värdet för invånarna

59 Personcentrerad vård Åtgärder för att öka värdet för invånarna

60 Personcentrerad vård Åtgärder Ökad egenvård samt individuell vårdplanering, 1177, webbtidbokning och journal på nätet för att öka patientens delaktighet och kunskap. Ger Färre återinskrivningar, akutbesök och vårddygn samt effektivare administration. Besparing 2014: -5 miljoner kr 2015: -5 miljoner kr Åtgärder för att öka värdet för invånarna

61 Prevention och planering av nästa steg Åtgärder för att öka värdet för invånarna

62 Prevention och planering av nästa steg Åtgärder 10% färre vårdrelaterade infektioner och 5% färre återinskrivningar genom vårdplanering och uppföljning, mobila team, vårdprevention och patientsäkerhetsarbete. Ger Totalt färre vårdtillfällen och färre vårddygn. Besparing 2014: 41 miljoner kr 2015: 55 miljoner kr Åtgärder för att öka värdet för invånarna

63 Minska över-, under- och felanvändning Åtgärder för att öka värdet för invånarna

64 Minska över-, under- och felanvändning Åtgärder Läkemedelsgenomgångar, översyn av Fakta-dokument. Omhändertagande på rätt nivå, minskad administration och översyn av arbetstider, schema, hyrläkare, jour och beredskap. Ger färre vårddygn och färre undersökningar. Minskade kostnader för hyrläkare och läkemedel. Besparing 2014: 28,5 miljoner kr 2015: 28,5 miljoner kr Åtgärder för att öka värdet för invånarna

65 Standardiserade arbetssätt, specialisering Åtgärder för att öka värdet för invånarna

66 Standardiserade arbetssätt, specialisering Åtgärder Kortare ledtider med samtidig vård, dagkirurgi och snabbspår för stroke, höftoperationer, och hjärtsjukvård. Specialiserade enheter och standardiserade processer inom kirurgi och cancervården. Ger färre vårddygn, kortare vårdtider och lägre kostnader för utrustning och arbetstid. Besparing Totalt 53 miljoner kr Åtgärder för att öka värdet för invånarna

67 Snabbare spridning, jämlik vård Åtgärder för att öka värdet för invånarna

68 Snabbare spridning, jämlik vård Åtgärder Spridning av effektiva arbetssätt och metoder för exempelvis självdialys, geriatrik och vårdprevention. Åtgärder för att öka värdet för invånarna

69 Ansvar och samverkan Hälso- och sjukvårdsdirektör leder och följer upp det samlade arbetet med stöd av resurser inom ekonomi, personal och utveckling. De medicinska programgrupperna är mycket viktiga. Förvaltningscheferna bidrar i det gemensamma arbetet och genonför inom sitt verksamhetsområde med hjälp av stödresurser. Åtgärder för att öka värdet för invånarna

70 Ledare gör skillnad Åtgärder för att öka värdet för invånarna

71 Kvalitet är vår strategi Förändrat arbetssätt på alla nivåer Gemensam planering av verksamhet i länet Mindre andel slutenvård, större andel öppenvård Åtgärder för att öka värdet för invånarna

72 Frågor till primärvårdsforum

73 Kommande aktiviteter Budgetinformation i maj Landstingsfullmäktiges beslut om uppdrag 2015 i juni

ACG-poäng per vårdcentral i Jönköpings län 2016

ACG-poäng per vårdcentral i Jönköpings län 2016 ACG-poäng per vårdcentral i Jönköpings län 2016 Vårdcentral 2016-01-01 Aneby 1,02 Aneby vårdcentral 1,02 Eksjö 1,05 Eksjö vårdcentral 1,03 Mariannelund vårdcentral 1,07 Gislaved 0,98 Anderstorps vårdcentral

Läs mer

Ledningskraft - för god och säker vård. Peter Iveroth

Ledningskraft - för god och säker vård. Peter Iveroth Ledningskraft - för god och säker vård. Peter Iveroth Vårdrelaterade infektioner VRI http://www.lj.se/smittskydd http://www.lj.se/index.jsf?nodeid=39777&n odetype=13 Den totala antibiotikaförskrivningen

Läs mer

Hur kan mått och mätmetoder användas i förändringsarbete? Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping

Hur kan mått och mätmetoder användas i förändringsarbete? Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Hur kan mått och mätmetoder användas i förändringsarbete? Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Mål och mått? Mål för antibiotikarecept och vald klass Mål per diagnos/infektion/symtom Diagnos/behandling

Läs mer

Din hälsa i trygga händer

Din hälsa i trygga händer Bra Liv 2 V å r d c e n t r a l e r n a B r a l i V d i n h ä l s a i t r y g g a h ä n d e r Din hälsa i trygga händer Stora och breda, avseende resurser, möjlig heter och kompetens. Små och nära, avseende

Läs mer

Ljungarum Ekhagen Rosenlund Bostad. Torpa. Jönköping C Öster. Jönköping C Öster. Anderstorp centrumzon Bostad

Ljungarum Ekhagen Rosenlund Bostad. Torpa. Jönköping C Öster. Jönköping C Öster. Anderstorp centrumzon Bostad Sida: 1 ( 9 ) 0601 0680154 Jönköping Väster 0680156 Jönköping Söder 0680158 Jönköping C zon C 0680160 Ljungarum Ekhagen Rosenlund 0680174 A 6 0680408 Liljeholmen 0680410 Jönköping C Väster 0680412 Jönköping

Läs mer

Kommun Delat Postnummer område Postort Antal barn 2000 Andel barn 2000 Antal barn 2005 Andel barn 2005 Antal barn 2010 Andel barn 2010 Aneby x 56195

Kommun Delat Postnummer område Postort Antal barn 2000 Andel barn 2000 Antal barn 2005 Andel barn 2005 Antal barn 2010 Andel barn 2010 Aneby x 56195 Kommun Delat Postnummer område Postort Antal barn 2000 Andel barn 2000 Antal barn 2005 Andel barn 2005 Antal barn 2010 Andel barn 2010 Aneby x 56195 Lekeryd 36 11,8 36 12,5 20 7,27 Aneby x 56196 Lekeryd

Läs mer

Jönköping C zon C. Jönköping C Väster. Jönköping C Öster. Jönköping Söder. A 6, Jönköpings kommun. Jönköping Väster. Torpa, Jönköpings kommun

Jönköping C zon C. Jönköping C Väster. Jönköping C Öster. Jönköping Söder. A 6, Jönköpings kommun. Jönköping Väster. Torpa, Jönköpings kommun n för hyreshus Sida: 1 ( 5 ) 0601 0680158 Jönköping C zon C 0680410 Jönköping C Väster 0680412 Jönköping C Öster 0602 0680156 Jönköping Söder 0680161 Jönköping, Rosenlund och Elmiaområdet 0680163 Jönköping,

Läs mer

Riktade hälsosamtal Hans Lingfors. Hälsokurvan

Riktade hälsosamtal Hans Lingfors. Hälsokurvan Riktade hälsosamtal Hans Lingfors Hälsokurvan Riktade hälsosamtal med stöd av Hälsokurvan Erfarenheter från Skaraborg och Jönköpings län Hans Lingfors, distriktsläkare, med dr Primärvårdens FoU-enhet,

Läs mer

Vårdval Norrbotten, årsrapport 2013

Vårdval Norrbotten, årsrapport 2013 VÅRDVAL 2013 Vårdval Norrbotten, årsrapport 2013 Bakgrund Vårdval Norrbotten infördes 1 januari 2010 och utgångspunkten är att invånarna själva skall ges möjlighet att välja hälsocentral. Alla aktörer

Läs mer

Primärvårdsforum 4 november 2015 Sammanställning från samtalstrådarna

Primärvårdsforum 4 november 2015 Sammanställning från samtalstrådarna Primärvårdsforum 4 november 2015 Sammanställning från samtalstrådarna 1. Invånarnas behov Hur lär vi känna invånarna som valt oss, deras olika uttalade och outtalade behov, drivkraft, beteende och kunskaper?

Läs mer

Hälsoläget i Gävleborgs län

Hälsoläget i Gävleborgs län Hälsoläget i Gävleborgs län med särskild fokus på matvanor och fysisk aktivitet Lotta Östlund, sociolog och utredare, Samhällsmedicin Inspirationsseminarium Ett friskare Sverige Arr: Folkhälsoenheten Söderhamn

Läs mer

Influensainformation Säsongen 2014-2015

Influensainformation Säsongen 2014-2015 Influensainformation Säsongen 2014-2015 Peter Iveroth Ingela Hall Ing-Marie Einemo Dagens program 12.30-12.40 Välkommen och inledning Peter Iveroth Ingela Hall Ing-Marie Einemo 12.40-13.00 Fluarix Anders

Läs mer

Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget

Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget Anne-Li Isaxon leg. dietist, projektledare Margareta Eriksson, leg. sjukgymnast Med Dr, Folkhälsostrateg Folkhälsocentrum Kroniska sjukdomar kan förebyggas Hälsosamma

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Välkommen till den första länsdialogen! Strategi för länets folkhälsoarbete

Välkommen till den första länsdialogen! Strategi för länets folkhälsoarbete Välkommen till den första länsdialogen! Strategi för länets folkhälsoarbete En dialog där vi gemensamt ställer frågor och hittar svar som gör skillnad! Varför länsdialoger? 1. Samverka fram en levande

Läs mer

Anslutna vårdgivare. Landsting/regioner

Anslutna vårdgivare. Landsting/regioner Anslutna vårdgivare Nedanstående vårdgivare är anslutna till Nationell patientöversikt, NPÖ. Under respektive landsting och region är de privata vårdgivare som är indirekt anslutna till NPÖ via landstinget

Läs mer

Riktlinjer angående hälsoundersökning av barn som placeras enl. Socialtjänstlagen (SoL) 1

Riktlinjer angående hälsoundersökning av barn som placeras enl. Socialtjänstlagen (SoL) 1 Riktlinjer angående hälsoundersökning av barn som placeras enl. Socialtjänstlagen (SoL) 1 Landstinget och kommunerna i Jönköpings län har beslutat om riktlinjer för hälsoundersökningar av barn som placeras

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Elin Khokhar Distriktsläkare Foto: Nicklas Blom/ bildarkivet.se 2014-03-04 Innehåll i riktlinjerna På Inte vilket vilka sätt kan levnadsvanorna

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

Bakgrund. Metod. Andelen personer som är 85 år eller äldre (här benämnda som äldre äldre) är 2,6 % i Sverige,

Bakgrund. Metod. Andelen personer som är 85 år eller äldre (här benämnda som äldre äldre) är 2,6 % i Sverige, 2015-04-10 Bakgrund Att bli äldre behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet. Möjligheten att påverka äldres hälsa är större än vad man tidigare trott och hälsofrämjande och förebyggande insatser

Läs mer

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård:

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Primärvården är basen utveckla vårdvalet Flera geriatriker och reformera öppenvården Inför en kommunöverläkare Inför namngiven huvudansvarig vårdgivare Öka

Läs mer

SKL FOLKHÄLSOEKONOMISKA BERÄKNINGAR

SKL FOLKHÄLSOEKONOMISKA BERÄKNINGAR SKL FOLKHÄLSOEKONOMISKA BERÄKNINGAR Presentation av resultat Västernorrland Detta material är använt i en muntlig presentation. Materialet är inte en komplett spegling av Sironas perspektiv. Materialet

Läs mer

Uppföljning (och utveckling) så jobbar vi i Region SKÅNE. Carina Nordqvist Falk

Uppföljning (och utveckling) så jobbar vi i Region SKÅNE. Carina Nordqvist Falk Uppföljning (och utveckling) så jobbar vi i Region SKÅNE Carina Nordqvist Falk 1 Olika möjligheter för regionen att bedriva vård på Egen regi Upphandlad enligt LoU Upphandlad enligt LoV Verksamhetsbidrag

Läs mer

Hälsovalsenheten 2014-05-27 Dnr 2014/0296 Cecilia Klüft Frih Hälsovalschef. Förslag till Uppdragsbeskrivning och Regelbok för Hälsoval Blekinge 2015

Hälsovalsenheten 2014-05-27 Dnr 2014/0296 Cecilia Klüft Frih Hälsovalschef. Förslag till Uppdragsbeskrivning och Regelbok för Hälsoval Blekinge 2015 Hälsovalsenheten 2014-05-27 Dnr 2014/0296 Cecilia Klüft Frih Hälsovalschef Landstingsstyrelsen Förslag till Uppdragsbeskrivning och Regelbok för Hälsoval Blekinge 2015 År 2010 infördes Lagen om Valfrihet

Läs mer

Jönköping Väster. Jönköping Söder. Jönköping C zon C. A 6, Jönköpings kommun. Jönköping C Väster. Jönköping C Öster. Torpa, Jönköpings kommun

Jönköping Väster. Jönköping Söder. Jönköping C zon C. A 6, Jönköpings kommun. Jönköping C Väster. Jönköping C Öster. Torpa, Jönköpings kommun n för hyreshus Sida: 1 ( 5 ) 0601 0680154 Jönköping Väster 0680156 Jönköping Söder 0680158 Jönköping C zon C 0680160 Ljungarum Ekhagen, Jönköpings kommun 0680161 Jönköping, Rosenlund och Elmiaområdet 0680163

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Enkla råd (5 minuter) Kvalificerat rådgivande

Läs mer

Hälsa utan gränser. Gaudis Katedral. Är att samverka för/med hälsa!

Hälsa utan gränser. Gaudis Katedral. Är att samverka för/med hälsa! Hälsa utan gränser Är att samverka för/med hälsa! Gaudis Katedral Ett möte mellan vetenskap och konst Men också mellan det planerbara, lineära och det organiska och komplexa 1 Se mig varje gång Vård för

Läs mer

Vid telefonnummer via växel, berätta var du bor och vilken verksamhet du vill komma i kontakt med så får du direktnummer.

Vid telefonnummer via växel, berätta var du bor och vilken verksamhet du vill komma i kontakt med så får du direktnummer. ANEBY KOMMUN Biståndshandläggare Telefontid: 08:30 09:30 0380 461 96/ 0380 464 46 0380 461 00 Telefontid: 11:00 11:30 0380 461 00 (växel) Hjälpmedel, kommunrehab 0380 461 39 VÅRDCENTRAL Aneby vårdcentral

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet ohälsosamma matvanor Bakgrund till riktlinjerna Ingen enhetlig praxis

Läs mer

Representanter från funktionshindersrörelsen i Västerbottens län HSO Västerbotten Kjell-Åke Nilsson HSO Västerbotten Martin Vikgren

Representanter från funktionshindersrörelsen i Västerbottens län HSO Västerbotten Kjell-Åke Nilsson HSO Västerbotten Martin Vikgren Nämnden för funktionshinder och habilitering SAMMANTRÄDESANTECKNINGAR Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014 12 08 Samråd Tid: 2014 12 08 kel 10.00 12.00 Plats Närvarande Landstingshuset, Styrelserummet, Köksvägen

Läs mer

Jämlik vård och hälsa i Västmanland. Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör

Jämlik vård och hälsa i Västmanland. Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Jämlik vård och hälsa i Västmanland Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Varför fokus på jämlik vård? Det finns stora ojämlikheter inom vård och hälsa nationellt och i Västmanland Skillnaderna

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018

FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018 FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018 Ett aktivt folkhälsoarbete har bedrivits i Filipstad under en längre tid. Sedan år 2004 är det Lokala folkhälsorådet (LFHR) direkt underställt kommunstyrelsen.

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård ett individ och befolkningsperspektiv?

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård ett individ och befolkningsperspektiv? Hälsofrämjande hälso- och sjukvård ett individ och befolkningsperspektiv? Margareta Kristenson, docent/överläkare, Linköpings Universitet Nationell koordinator för det svenska Nätverket Hälsofrämjande

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-04-12 ON 2013/0049 0480-45 35 15 Omsorgsnämnden Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen Årsrapport 2014 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen Utvecklingstendenser Ökat fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete för att klara framtidens utmaningar Den

Läs mer

Hälsoundersökningar/ samtal, riktade till 40, 50 och 60 åringar.

Hälsoundersökningar/ samtal, riktade till 40, 50 och 60 åringar. Hälsoundersökningar/ samtal, riktade till 40, 50 och 60 åringar. Uppföljning av åren 2012 2014 Forslin B, Gidlund A, Möllerswärd P (2016) Folkhälsoenheten 2016 03 09 2016 03 09 2(24) 2016 03 09 3(24) SAMMANFATTNING

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~=

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= cçäâé~êíáéí=îáää== Ha vård i världsklass för de kroniskt och svårt sjuka barnen Införa nolltolerans mot köer - barn måste få vård utan väntan Stimulera

Läs mer

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014 Psykiatriska kliniken Ryhov Nuläge på kliniken HSL 2g är känd i verksamheten genom flera olika insatser: - Introduktionsutbildning till

Läs mer

RAPPORT. Länets folkhälsoenkät - fokus Nacka. 2016-03-16 Nina M Granath Marie Haesert

RAPPORT. Länets folkhälsoenkät - fokus Nacka. 2016-03-16 Nina M Granath Marie Haesert RAPPORT Länets folkhälsoenkät - fokus Nacka 2016-03-16 Nina M Granath Marie Haesert Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Om folkhälsa... 3 2.1 Vad påverkar vår hälsa?... 3 3 Om folkhälsoenkäten... 5

Läs mer

Bilaga Ersättning 2016

Bilaga Ersättning 2016 Diarienr1 (15) Bilaga Ersättning 2016 Utgångspunkten för ersättningen är att det ska råda balans mellan uppdrag och ersättning. Eventuella förändringar av ersättning eller andra förhållanden i uppdraget

Läs mer

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017 Folkhälsoplan för Laxå kommun 214 21 1 Kommunen och Länet Befolkning i Laxå kommun Laxå kommun har 5562 invånare 213-5 varav 21 kvinnor och 2845 män. I åldern -19 år finns 124 personer. Från 65 år och

Läs mer

3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande. 3.2 Självmord i befolkningen. 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatrin.

3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande. 3.2 Självmord i befolkningen. 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatrin. 3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande Andel i befolkningen, 16 84 år, som med hjälp av frågeinstrumentet GHQ12 har uppskattats ha nedsatt psykiskt välbefinnande Täljare: Antal individer i ett urval av

Läs mer

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling.

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Folkhälsoplan 2013 2014 1 Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Längre ner i visionstexten står det att Vi värnar om varandra och vårt samhälles

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Erja Lempinen innehåll En vård nära befolkningen 1 Vårt uppdrag och filosofi 2 Välkommen till våra verksamheter 4 Primärvård 4 Barn-

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Bilaga 3 1(2) 2013-12-17 LJ 2013/289 Förvaltningsnamn Avsändare Kostnadsberäkningar för fetma och diabetes Tabell 1 Kostnader i miljoner kronor, nationellt och i Jönköpings län, baserat på att länet utgör

Läs mer

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 1 (11) Typ: Program Giltighetstid: 2011-2016 Version: 1.0 Fastställd: KF 2011-11-16, 126 Uppdateras: 2015 Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 Styrdokument för kommunens folkhälsoarbete Innehållsförteckning

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård

Nyckeltal 2014. Rapport Ögonsjukvård Nyckeltal 214 Rapport Ögonsjukvård Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Profilbeskrivning av deltagande ögonsjukvårdskliniker...4 3 Befolkningen åldersfördelning...1 4 Nyckeltalsgrafer ögonsjukvård

Läs mer

2(16) Innehållsförteckning

2(16) Innehållsförteckning 2(16) Innehållsförteckning MPR-vaccination av barn... 5 Barns deltagande i förskoleverksamhet... 5 Pedagogisk utbildning inom förskolan... 5 Behörighet till gymnasiet... 5 Slutförda gymnasiestudier...

Läs mer

Tillsammans vårens första dag

Tillsammans vårens första dag Tillsammans vårens första dag Vårens först dag och jag vill va' med, och jag vill va' så med, så att jag kan se att jag är en del av allt. Vårens stora dag och jag vill va' med. Låt mig leva längre nu

Läs mer

Årsanalys 2007 - NSV Markaryd

Årsanalys 2007 - NSV Markaryd Kopia på årsredovisningen för Markaryds vårdcentral samt kopia på den skuggbudget som lagts med utgångspunkt från Vårdval Kronoberg, så man ser hur det slår (för Markaryds vårdcentral)? Årsanalys 2007

Läs mer

Måluppföljning 2009. Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål för 2009. Mars 2010

Måluppföljning 2009. Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål för 2009. Mars 2010 Hälsa Sjukvård Tandvård Vårdval Halland Uppföljning av landstingsfullmäktiges mål för Mars 2010 2008 Måluppföljning Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 ÅRSUPPFÖLJNING AV VÅRDVAL HALLAND... 3

Läs mer

Fyra hälsoutmaningar i Nacka

Fyra hälsoutmaningar i Nacka Fyra hälsoutmaningar i Nacka - 1 Bakgrund 2012 är den fjärde folkhälsorapporten i ordningen. Rapporten syfte är att ge en indikation på hälsoutvecklingen hos Nackas befolkning och är tänkt att utgöra en

Läs mer

Vårdcentralen. Vadstena. Välkommen till Vårdcentralen Vadstena

Vårdcentralen. Vadstena. Välkommen till Vårdcentralen Vadstena Vårdcentralen Vadstena Välkommen till Vårdcentralen Vadstena Öppettider: Vardagar 08.00-17.00 Rådgivning, receptförnyelse och bokning av läkartid via sjuksköterska Telefontid: Vardagar 08.00-17.00 Samtliga

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR NORRLANDSTINGEN. En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR NORRLANDSTINGEN. En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 1(10) FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR NORRLANDSTINGEN 2012 2014 En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 2 Det nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa

Läs mer

Konsekvenser av budget och ersättningsmodell för hälsovalet 2016

Konsekvenser av budget och ersättningsmodell för hälsovalet 2016 Primärvårdsförvaltning 2015-11-16 Ärendenummer: 2015/00836 Primärvårdsstaben Dokumentnummer: 2015/00836-1 Eva Karlsson Pagels Till Nämnden för primärvård och tandvård Konsekvenser av budget och ersättningsmodell

Läs mer

alkohol- och drogpolitiskt program

alkohol- och drogpolitiskt program alkohol- och drogpolitiskt program Särtryck ur Folkhälsopolitiska programmet för gotlands kommun 2003-2006 Alkohol- och drogpolitik en del av folkhälsopolitiken Var tredje elev röker i årskurs 9 varav

Läs mer

Läkemedelskonsumtion Avstått köpa medicin trots recept län och rike

Läkemedelskonsumtion Avstått köpa medicin trots recept län och rike Avstått köpa medicin trots recept län och rike Andel (%) och 16-84 år som avstått köpa ut medicin*, trots recept, i Jönköpings län och riket 5 Åldersstandardiserade värden Källa: Nationella folkhälsoenkäten

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Årsrapport 2015 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2015 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen Årsrapport 2015 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen Utvecklingstendenser Omvärldsspaning Den demografiska utvecklingen pekar på att vi blir allt fler äldre och tack vare medicinska

Läs mer

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507 Datum 130507 Hälsosam uppväxt Alla barn och unga i Norrbottens län ska ha ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i sin grupp/klass som de tillhör Psykiatrisatsning

Läs mer

En metod att utvärdera depressionsbehandling. Kjell Lindström Distriktsläkare, MD, FoU-chef Landstinget i Jönköpings län

En metod att utvärdera depressionsbehandling. Kjell Lindström Distriktsläkare, MD, FoU-chef Landstinget i Jönköpings län En metod att utvärdera depressionsbehandling Kjell Lindström Distriktsläkare, MD, FoU-chef Landstinget i Jönköpings län Bakgrund Depression är en svår diagnos att ställa Behandlingsresultaten kan bli bättre

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Trosa

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Trosa Kvalitetsbokslut Vårdcentralen Trosa Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 25880 su/adm 2016-01-29 1

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 25880 su/adm 2016-01-29 1 Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 25880 su/adm 2016-01-29 1 Innehållsansvarig: Martin Risenfors, Överläkare, Läkare (marri6) Godkänd av: Jerker Persson, Verksamhetschef, Gemensamt (jerpe3)

Läs mer

Exempelsamling alkohol 2.1 Alkohol allmänt

Exempelsamling alkohol 2.1 Alkohol allmänt Dokument Extra ersättning Datakälla Resultat/ Exempelsamling alkohol 2.1 Alkohol allmänt Tabell 1: Översikt av enkätsvar avseende alkohol allmänt, jämförelse kartläggning 2016 respektive 2012 Kartläggning

Läs mer

Min guide till säker vård på lättläst svenska

Min guide till säker vård på lättläst svenska Min guide till säker vård på lättläst svenska Prata och fråga Undersökning Behandling Uppföljning Lagar och regler Mer information Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: Mobilnummer: E-post:

Läs mer

Levnadsvanor. Ansamling av ohälsosamma levnadsvanor

Levnadsvanor. Ansamling av ohälsosamma levnadsvanor Levnadsvanor Med levnadsvanor menar vi här de vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Levnadsvanorna påverkas av kultur och tradition och varierar med ekonomiska villkor, arbetslöshet och socioekonomisk

Läs mer

2 Vård- och omsorgsboenden, projekt Samariten inklusive delprojekten

2 Vård- och omsorgsboenden, projekt Samariten inklusive delprojekten KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2016-02-09 Tid 2016-02-09, Kl 16:00-18:00 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange 2:3 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

sätter hallänningen i centrum

sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Vårdval Halland en framtidslösning Befolkningsmodell Nya närsjukvården är ett naturligt förstahandsval med undantag av akuta tillstånd som kräver sjukhusvård.

Läs mer

Regelbok för vårdval

Regelbok för vårdval VÅRDVAL Regelbok för vårdval i Jönköpings län Fastställd av landstingsfullmäktige 22 september 2009. Reviderad av landstingsfullmäktige 23 24 november 2010, 22 23 november 2011 och 27 28 november 2012.

Läs mer

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Folkhälsopolitisk strategi

Läs mer

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 1(7) Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 Gotlands kommun har under 2001-2004 lämnat omfattande redovisningar av utvecklingen av arbetet med att

Läs mer

2 Målgrupper. 3 Vårdtjänster

2 Målgrupper. 3 Vårdtjänster ADA 6686 Sid 1 (10) UPPDRAG SPECIALISERAD ÄTSTÖRNINGSVÅRD 1 Uppdraget Syftet med specialiserad ätstörningsvård är att uppnå förbättrad psykisk hälsa och social funktionsförmåga, samt minska dödligheten

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 6 Patienterfarenheter... 6 Smidig resa genom vården... 6 Tillgänglighet...

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Nätverkssjukvård i Framtidens Hälsooch sjukvård

Nätverkssjukvård i Framtidens Hälsooch sjukvård 2015-09-07 Nätverkssjukvård i Framtidens Hälsooch sjukvård Nätverket Uppdrag Hälsa 3 december 2015 Gunilla Benner-Forsberg Sidan 2 Målbild FHS 2025 Länets befolkning är friskare och har ett större förtroende

Läs mer

Bilaga Ersättning 2015

Bilaga Ersättning 2015 Diarienr1 (15) Bilaga Ersättning 2015 Utgångspunkten för ersättningen är att det ska råda balans mellan uppdrag och ersättning. Eventuella förändringar av ersättning eller andra förhållanden i uppdraget

Läs mer

Genomförande av Hälsokurvan

Genomförande av Hälsokurvan Senast uppdaterad 2012-09-06 Genomförande av Hälsokurvan 1. Förslag till kallelserutiner Inbjudan, information, frågeformulär, svarsbrev (se bilagor) och svarskuvert skickas ut cirka en månad före planerad

Läs mer

Visionsmål Delmål Indikator

Visionsmål Delmål Indikator 1 Medicinska programberedningen Sammanträdesplats Landstingets kansli Närvarande Ledamöter Christina Hasselrot (s) ordförande Silvi Wigh-Senestad (m) vice ordförande Martin Tollén (s) Peter Hermansson

Läs mer

5 817 213 983 90-94 215 659 4 725 326 90-94 4 690 244 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 30-34 40-44 30-34 20-24 10-14

5 817 213 983 90-94 215 659 4 725 326 90-94 4 690 244 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 30-34 40-44 30-34 20-24 10-14 Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 2010 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 687 90-94 5 817 213 983 90-94 215 659 4 725 326 90-94 4 690 244 80-84 80-84 80-84 70-74 70-74 70-74 60-64

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

Centrala samverkansgruppen

Centrala samverkansgruppen PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Tid: 2014-11-18, kl. 08.30 Plats: Sal C, Landstingets kansli Närvarande: Ordinarie: Agneta Jansmyr Anders Liif Mats Bojestig Carina Einarsson Johnson, Vision Anna Fabisch, Lärarförbundet

Läs mer

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Åsidan Nyköping

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Åsidan Nyköping Uppföljning 2014 Vårdcentralen Åsidan Nyköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa

Läs mer

2016-01-01 2016-12-31

2016-01-01 2016-12-31 1 (6) Avtalsnummer: 55807407 Dnr: HSN 2015-708 Överenskommelse mellan Region Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Centrum för Hälso- och Vårdutveckling 2016-01-01 2016-12-31 2 (6) Avtalsnummer:

Läs mer

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård Ja 26279 64% 64% Nej 14761 36% 36% Minns ej/vill ej svara 270 1% Ja 13529 33% 33% Nej 27403 67% 66% Minns ej/vill ej svara 378 1% (5) Instämmer helt 23216 58% 56% (4) Instämmer delvis 8668 22% 21% (3)

Läs mer

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut K ungsholmens stadsdelsförvaltning Norrmalms stadsdelsförvaltning Östermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (11) 2002-11-07 Dnr 003-587-02(Kungsholmen) Dnr 003-861-02(Norrmalm) Dnr 501-1439-02(Östermalm)

Läs mer

Hälsa i bokslut. Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården

Hälsa i bokslut. Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården Hälsa i bokslut Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården Ingvor Bjugård Sveriges Kommuner och Landsting Ulvhäll 26 maj 2005 Jämlik hälsa Levnadsvanor

Läs mer

Hälsolyftet. Hälsoundersökningar och hälsosamtal på vårdcentraler i Östergötland En sammanställning av resultatet år 2012-2013. www.lio.

Hälsolyftet. Hälsoundersökningar och hälsosamtal på vårdcentraler i Östergötland En sammanställning av resultatet år 2012-2013. www.lio. Hälsolyftet Hälsoundersökningar och hälsosamtal på vårdcentraler i Östergötland En sammanställning av resultatet år 2012-2013 Sammanställd av Enheten för hälsoanalys: Katarina Åsberg, folkhälsovetare Joakim

Läs mer

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 Plan för folkhälsoarbetet 2007 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 2 Foto omslag: Fysingen, Jan Franzén. Valstadagen, Franciesco Sapiensa. Grafisk form: PQ layout. 2007 Innehåll Inledning

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2010 höst MARIESTAD Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2009 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 911 90-94 11 888 786 976 90-94 782 482 4 691 668

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi. Faktaunderlag: nuläge och trender Juni 2016

Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi. Faktaunderlag: nuläge och trender Juni 2016 Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi Faktaunderlag: nuläge och trender Juni 216 Kapitelindelning faktaunderlag 1 Nuläget för hälso- och sjukvården i Halland 2 Trender som förväntas förändra hälso- och

Läs mer

Omvärldsanalys Fyrbodal

Omvärldsanalys Fyrbodal Omvärldsanalys Fyrbodal - Vad är befolkningens behov? Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad April 2010 Inledning Några

Läs mer

12 465 648 935 90-94 639 973 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

12 465 648 935 90-94 639 973 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 833 90-94 12 465 648 935 90-94 639 973 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

26 532 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

26 532 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 26 985 90-94 26 532 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

3 493 130 038 90-94 132 324 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

3 493 130 038 90-94 132 324 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 355 90-94 3 493 130 038 90-94 132 324 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34

Läs mer

80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4. Invånare efter födelseland 2014 Familjer efter antal barn < 18 år 2014

80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4. Invånare efter födelseland 2014 Familjer efter antal barn < 18 år 2014 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 716 90-94 15 882 75 993 90-94 78 164 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34

Läs mer