Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå"

Transkript

1 Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting Halvårsrapport Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson, Projektledare Katrin Lundmark, Kom Med Mats Lindström, Kom Med På uppdrag av Samordningsförbundet Skellefteå 1

2 1. SAMMANFATTNING DELTAGARE Deltagarnas förutsättningar Genomförande och process Resultat och effekter PERSONALEN Personalens förutsättningar Genomförande och process Resultat och effekter DELTAGANDE ORGANISATIONER Deltagande organisationers förutsättningar Genomförande och process Resultat och effekter Förutsättningar för implementering AKTIVITETER FAKTARUTA SLUTSATSER/AVVIKELSER

3 1. Sammanfattning Det övergripande syftet med Kom Med projektet är att utreda och förbättra den enskildes arbetsförmåga. Detta genom att stärka varje deltagares möjlighet att finna sina friska och starka sidor samt aktivera, stödja, och handleda varje deltagare i valet av lämpligt arbetsområde. I uppdraget ska även ingå att anskaffa lämplig arbetslivspraktik samt utforma individuellt anpassat stöd på arbetsplatsen. Målgrupp Personer som är arbetslösa och/eller sjukskrivna eller har sjuk-/aktivitetsersättning samt behov av aktiviteter för att öka arbetsförmåga och anställningsbarhet. Gruppen ska under projekttiden löpande uppgå till minst 30 personer med 8 veckors deltagande, exklusive praktikplanering. Ungdomar i åldern år ska prioriteras. Under hösten har de flesta deltagare remitterats från Arbetsförmedlingen.75% remitteras därifrån och sedan är det en jämn fördelning mellan Försäkringskassan, psykiatrin och socialtjänsten. Kom Med har utvecklat/förändrat: Under hösten 2008 införs informationstillfällen för intresserade och eventuella deltagare alla måndagar kl på Urkraft. Under hösten har också gruppinformationer för tänkbara deltagare hållits på Arbetsförmedlingen vilket varit lyckat. Vi upplever en tydlig försämring när det gäller att hitta lämpliga praktikplatser och mer arbete har fått läggas på detta. Sedan starten 2007 har 7 grupper startats och 100 st personer varit inskrivna i Kom Med. Av dessa är: 30 st från Försäkringskassan 66 st från Arbetsförmedlingen 4 st från Skellefteå kommun 57 st är avslutade och av dessa har 52% gått till arbete eller studier. De fyra deltagande myndigheterna i projektet upplever positiva effekter av Kom Med projektet och ser det som en resurs i arbetet med att få sina kunder/försäkrade/patienter åter i arbete. Ingen av myndigheterna ser dock någon möjlighet till implementering av projektet i dess form som finns idag. Projektgruppen ser det utifrån detta som önskvärt att projektet drivs vidare av en utomstående aktör och då helst av Urkraft. Urkraft har ett intresse i detta att så snart som möjligt få veta vilka förutsättningar som finns att fortsätta driva projektet. Detta är av intresse också med tanke på vårens eventuella gruppstarter. En grupp är startad 28 januari 2009 och diskussioner förs nu på Urkraft och i projektgruppen om huruvida detta är den sista gruppstarten. Det är ju viktigt att hinna med att avsluta de som är påbörjade innan projekttiden går ut 15 augusti Under detta halvår har 16 personer skrivits ut. Man kan tycka att det här är en låg siffra och möjligen bör vi vara självkritiska, där alltför hög ambition har fått lite för stor plats. Man bör dock ha i minnet att de som har en lång tid i projektet också har en mycket lång sjukskrivning i botten, 5-10 år, vilket även ibland gäller de som kommit via Arbetsförmedlingen. 3

4 2. Deltagare 2.1 Deltagarnas förutsättningar Urvalet har gått till på så sätt att handläggare på de olika myndigheterna har anvisat deltagare till Kom Med. Kom Med har därefter träffat varje anvisad deltagare innan gruppstarten. Under hösten 2008 har Arbetsförmedlingen provat två olika "ingångar" till projektet. Deltagarna till höstens första grupp kallades till information den 26 augusti Inför höstens andra grupp fick deltagarna själv boka tid med Urkraft. Efter att ha provat båda varianterna upplever Arbetsförmedlingen att det fungerar bättre med gruppinformation och tänker använda den modellen inför gruppstarter våren Under hösten har de flesta deltagare remitterats från Arbetsförmedlingen. 75% remitteras därifrån och sedan är det en jämn fördelning mellan Försäkringskassan, psykiatrin och socialtjänsten. Vi har även noterat att många som kommer från Arbetsförmedlingen och ska stå till arbetsmarknadens förfogande på heltid kommer med ohälsa i botten och upplever en rädsla att de inte klarar ett arbete. Där börjar arbetet med att hitta den egna motivationen och tilltron till sin egen förmåga och möjligheten att hitta en arbetsgivare. Endast en som kommit från Försäkringskassan har haft med sig en vilande anställning. Där gjorde arbetsgivaren en god rehabiliteringsinsats. 2.2 Genomförande och process Mot bakgrund av att deltagarnas medelålder varit högre än förväntat, 42 år i genomsnitt, beslutade samordningsförbundets styrelse i oktober 2008 att förtydliga uppdragsavtalets målgruppsbeskrivning. Förtydligandet innebär att ungdomar i åldern år inte längre behöver utgöra en majoritet av projektets deltagare. Uppstår prioriteringssituationer i samband med intagningsförfarandet ska ungdomar prioriteras. Kom Med har utvecklat/förändrat: Under hösten 2008 införs informationstillfällen alla måndagar kl Då är det fritt för intresserad och tänkbara deltagare att komma och få veta mer om projektet. Det har inte krävts någon anmälan. Handläggare tycker att det har varit bra att kunna ha en tid att hänvisa deltagarna till för att få information. Vi upplever en tydlig försämring när det gäller att hitta lämpliga praktikplatser. Finanskrisen är inte en nyhet för någon, varslen duggar tätt inte minst i vår lilla stad och det är varken möjligt eller moraliskt försvarbart att trycka in praktikanter på företag som säger upp folk. Dessutom upplever inte minst handels ett stort vakuum efter julhelgerna där man ser en kundminskning. Vi ser ett klart mönster när det gäller deltagare som varit borta länge från arbetsmarknaden att 6 månader är för lite tid att arbeta med dessa och fram för allt att kunna se tydliga resultat. Vi upptäcker saker som t ex Arbetsförmedlingen inte sett eftersom vi tillbringar så mycket mer tid med deltagarna. Vi upplever att praktikplatserna upptäcker en del som vi inte sett eftersom 4

5 det blir mer naket när de kommer ut på arbetsplatser. Det är inte lika lugnt och tryggt som hos oss och därför regerar och agerar deltagarna på ibland ett helt annat sätt. Detta blir till signaler som är av yttersta vikt att de dokumenteras när de skrivs ut och nya insatser eller åtgärder kan bli aktuella. Nyheten Hälsa har varit uppskattat och efterfrågat. Underrubriker har varit sömn, kost och motion, stresshantering, smärthantering, avslappning, mm. Lektionerna har varit välbesökta och utvärderade med höga poäng. Flera som kommer hit har en mångfacetterad problematik. De måste landa i förståelsen varför de är här, vad som krävs av dem och att hantera och prioritera sina problem. Att börja med teoriavsnittet arbetsmarknad efter lång tid utan arbete fungerar inte och är nästan bortkastad tid. Man måste jobba med hela människan där de ska förstå var de befinner sig i ett större sammanhang och hur de kan påverka deras eget mående för att sedan närma sig steget att gå ut i praktik. I april 2008 startade Kom Med en mindre grupp med 6 personer (Grupp 5). Deltagarna är yngre och majoriteten har psykiska diagnoser. Kom Med har arbetat lite annorlunda och i lugnare takt med dessa ungdomar. Denna grupp har varit lite mer separerade från de övriga grupperna och de har ett stort stöd av varandra. Gruppen finns fortfarande kvar. Samarbetet med psykiatrin kring dessa är gott och målet är nu att de ska vara ute i praktik i maj. 2.3 Resultat och effekter Sedan starten september 2007 har 7 grupper startats och 100 st personer varit inskrivna i Kom Med. Av dessa är: 30 st från Försäkringskassan 66 st från Arbetsförmedlingen 4 st från Skellefteå kommun. 57 st är avslutade och av dessa har: 25 st kommit från Arbetsförmedlingen, 29 st från Försäkringskassan och 3 st från Skellefteå kommun. 24 gått till jobb 2 gått till studier 1 till studier och arbete 5 till praktik 3 till semestervikariat 5 fortsatt sjukskrivna 6 till jobb och utvecklingsgarantin 6 till samverkan 2 tillbaka till af 2 till utredning af 1 till fortsatt missbruk Av de 57 avslutade är 29 kvinnor och 28 män. Resultatet i nuläget är att 52% av de avslutade har arbete eller studerar. 5

6 3. Personalen 3.1 Personalens förutsättningar De som arbetar i Kom Med-projektet från Urkraft är sedan tidigare Katrin Lundmark, Mats Lindström, Christina Wiklund, Olof Palm och Fredrik Bäckman. 3.2 Genomförande och process Personalens arbetssätt och metoder; De flesta lektionerna fördelas mellan personalen, men vi tar också in externa föreläsare efter behov. Varje vecka sker en gemensam utvärdering av den vecka som gått. Erfarenheterna används för att utveckla verksamheten. Fortlöpande utbildning sker. Katrin har gått "Jämställdhets integration" i Göteborg nov 2008 Mats har gått "Hur möter man personer med ADHD" i Sthlm 2-3 nov 2008 Fredrik (som ju håller i lektioner som handlar om prevention) har gått "Moving Forward" (handlar om att kunna ge och ta FeedBack) i Norrköping 9-10 dec Vi tycker att samarbetet med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Psykiatrin och Skellefteå kommun verkligen blivit bättre och bättre, något som verkligen bekräftar att en fortsättning på projektet är nödvändigt. Vi utvecklar och utökar samarbetet med olika parter inom arbetsmarknaden för att öka deltagarnas chanser att få ett arbete. Vi utvidgar och uppdaterar företagsnätverket för att kunna bemöta deltagarnas behov. Vårat utvärderingssystem SUS är inte speciellt skrivet för oss och det märks. Det upplevs som trubbigt och ibland svårförstått. Många av deltagarna tycker att det är förvirrande att fylla i blanketterna. 3.3 Resultat och effekter Vi har fått en ökad kunskap och förståelse för den process som sker när en individ skall åter till arbetsmarknaden efter en längre frånvaro. Vi har fått en ökad kunskap om vilka verktyg individen kan behöva under den resan. Vi har tydligt sett vad som har fungerat och hur vi kan utveckla kursen ytterligare och vi ser det som ett privilegium att vi får den möjligheten genom att ha nya grupper. 6

7 4. Deltagande organisationer 4.1 Deltagande organisationers förutsättningar Arbetsförmedlingen fortsätter som under hösten 2008 att hänvisa deltagare från de som är registrerade i Jobb och utvecklingsgarantin ca 450 personer. Under hösten 2008 har Arbetsförmedlingen varit den stora remittenten som hänvisat flest deltagare. Under hösten 2008 framkommer att Skellefteå kommuns socialtjänst inte riktigt kände till Kom Med och deras möjligheter att remittera deltagare till projektet. Nu har den informationen nått ut och fler deltagare har anvisats från Socialtjänsten. Även verksamhet inom Landstinget, Klockarberget KKBC har uttryckt sig ej veta att de kan remittera deltagare till Kom Med. 4.2 Genomförande och process Projektgruppen, där deltagare från de fyra myndigheterna finns representerade samt medbedömare, har träffats ungefär en gång i månaden. Där tas frågeställningar, problem och resultat upp successivt. Gruppens deltagare är nyckeln in till deras organisation och kan många gånger föra information och synpunkter vidare där de hör hemma. Projektgruppen gjorde 17 november 2008 en begäran till Samordningsförbundet i Skellefteå om att genomföra en samhällsekonomisk utvärdering. Begäran var att Samordningsförbundet skulle anvisa medel för detta och Urkraft skulle utföra merarbetet för detta utan extra ersättning. Samordningsförbundet Skellefteå beslutar att samordnare får i uppdrag att utarbeta förslag till utformning och kostnadsberäkning för lokal modell av samhällsekonomisk utvärdering vilket ska möjliggöra en kontinuerlig användning av utvärderingsredskapet. Detta medför att ställningstagande angående samhällsekonomisk utvärdering av projektet Kom Med kommer att ske i samband med prövningen av den nya modellen för samhällsekonomisk redovisning. 4.3 Resultat och effekter Vad blev resultatet för organisationerna; Försäkringskassans kontaktperson Anneli Edvinsson tycker att Kom Med hjälper till att uppnå ett lägre ohälsotal. Kom Med är ett bra alternativ när personer varit sjuka och borta från arbetslivet en längre tid och behöver komma igång i någon aktivitet. Det kan vara svårt som handläggare att motivera och starta upp processen åter i arbete. Kom Med har kunskapen och verktygen att starta upp denna process. Skellefteå kommuns kontaktperson Karin Dahlgren uppger att de haft ett antal personer i projektet (6-10 st) men att det ej går bedöma några effekter för organisationen i dagsläget. De deltagare som varit med i Kom Med upplever vi har fått ett bra stöd och en uppbackning när det gäller anskaffning av praktikplatser. Insatser som är gjorda kring Skellefteå kommuns deltagare när det gäller att se människan och finnas vid deras sida om planeringen inte hållit 7

8 har varit bra. I princip är det bra för de enskilda individerna att ha strukturerad sysselsättning men de långsiktiga effekterna är det för tidigt att bedöma. Västerbottens läns landstings kontaktpersoner Margaretha Carlstedt och Jan Sundström beskriver att när det gäller de patienter som har kontakt på psykkliniken så tänker de att deltagande i projektet kan ha stor betydelse i de enskilda fallen. Men eftersom det finns ett stort antal patienter på kliniken och kontakterna i huvudsak är av enskild natur så är det svårt att ha en god överblick över detta utan att utifrån namn kunna göra uppföljningar i de enskilda fallen. Patienter som är med i projektet kan ha kontakt med andra kliniker ifall det föreligger en somatisk grund till arbetsnedsättningen. Kontaktpersonerna uppger att de av naturliga skäl har lite kännedom om den kategorin. Arbetsförmedlingens kontaktperson Patrik Hultman upplever att Urkraft är en resurs till Arbetsförmedlingen utifrån att deras förmåga att engagera och motivera deltagarna i deras jobbsökeri. Tack vare Urkrafts goda kontakter med näringslivet är de duktiga på att ta fram lämpliga praktikplatser åt deltagarna. 4.4 Förutsättningar för implementering Försäkringskassan: För att få fler personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser att återgå i arbete bedrivs insatser i samverkan mellan Försäkringskassan och andra aktörer inom rehabiliteringsområdet. För detta ändamål får 5 % av de beräknade utgifterna för sjukpenning användas. Medlen har fördelats mellan samverkansformerna; Samverkan enligt handlingsplanen med Arbetsförmedlingen,(faros) Pila-genomgång av ärenden, finansiell samordning (Finsam) samt övrig samverkan enligt prop. 1996/97:63. Projektägare Försäkringskassan ser ingen möjlighet att inom ramen för förvaltningsanslag rymma egen drift av projekt utan det ska rymmas inom ramen för 5% av sjukpenningkostnaden. Skellefteå kommun: Skellefteå kommun kommer ej att gå in med mera pengar eller vara med att implementera Kom Med projektet. Västerbottens läns Landsting- Psykiatriska kliniken: Implementeringsfrågan har diskuterats i stabsledning. På psykiatriska kliniken ser vi inga möjligheter att avsätta personer för en liknande verksamhet både utifrån ekonomiska skäl och utifrån att vi bedömer att det ligger utanför vår huvuduppgift. Hur övriga kliniker ser på frågan vet vi ej men vi tänker att det är troligt att de skulle resonera på ett liknande sätt. Även ifall vi hade möjlighet att avsätta personer för ett liknande arbete så ser vi klara svårigheter att bygga upp en verksamhet som är lika funktionell som Kom Med projektet i dess nuvarande form. Ifall det skulle bli fråga om ekonomiskt stöd från landstinget till en fortsättning av verksamheten tänker vi att detta är en fråga för landstingsledningen och inte för en enskild klinik. Utifrån den kännedom vi har fått om projektet anser vi att formen verkar ändamålsenlig och projektet verkar ha haft stor betydelse för de enskilda deltagarna. Ur samhällsekonomisk betydelse är det också värdefullt ifall personer som uppburit skilda former av ersättning i olika grad kan återgå till ett arbetsliv. 8

9 Arbetsförmedlingen är nöjd med Urkrafts arbete i Kom Med projektet. Arbetsförmedlingen har ingen möjlighet att överta deras aktiviteter utifrån brist på tid och resurser. Däremot kan vi ta del av värdefulla metoder och översätta de till Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Arbetsförmedlingen vill använda Kom Med projektet för att kunna anvisa sökande som har behov av innehållet i projektet. 5. Aktiviteter Aktivitet Start Slut Halvårsrapport föredras i lokala styrgruppen Halvårsrapport föredras i Samordningsförbundets styrelse Gruppstart Gruppstart Projektgruppsmöte Information på Arbetsförmedlingen för eventuella deltagare

10 6. Faktaruta Ålder Kön Utfall Antal deltagare efter projektstart (sammanlagt 100 st) Män Kvinnor Män Kvinnor 44 Antal i arbete efter projektstart (sammanlagt 23 st Män Kvinnor Män Kvinnor 10 Kommentar Antal i studier efter projektstart (2) Män Kvinnor Män Kvinnor Kommentar Antal som avbrutit planerat efter projektstart (3) Män Kvinnor Män Kvinnor 2 Antal som avbrutit oplanerat efter projektstart (4) Män Kvinnor Män Kvinnor Antal kvar i projektet Män Kvinnor Män 9 Många kommer från FK med psykisk ohälsa, de är på gång, men det tar längre tid Kvinnor 21 Hade individen små eller stora möjligheter att påverka insatsen. Ange genomsnittspoäng. (5) 39 st har svarat Alla 7,5 Vilket betyg gav individen insatsen. Ange genomsnittspoäng. (5) 39 st har svarat Alla 8 Har individen upplevt att insatsen medfört att livssituationen försämrats eller Alla 8 förbättrats. Ange genomsnittspoäng. (5) 39 st har svarat 1. Definition på i arbete är: Anställd med eller utan bidrag minst 17 timmar/vecka. 2. Definition på studier är: Komvux, högskoleutbildning, KY-utbildning, Folkhögskoleutbildning 3. Detta gäller individer som avbrutit insatsen planerat. D.v.s. insatsen har ej lett till önskat resultat i form av arbete, studier eller att man gått vidare till annan insats. 4. Detta gäller individer som av olika skäl hoppat av insatsen. Detta kan vara pga. att man avvikit, ej uppfyllt krav som ställs, ej haft intresse av att fullfölja etc. 5. Dessa uppgifter tas från SUS (M2 deltagare) och det ni ska skriva in är medelvärdet av de som svarat. 10

11 7. Slutsatser/Avvikelser När det gäller procentuellt antal åter i arbete eller studier har projektet hittills nästan uppnått målet. Så här långt har 52 % av avslutade deltagare gått vidare till arbete eller studier. Under detta halvår har 16 personer skrivits ut. Man kan tycka att det här är en låg siffra och möjligen bör vi vara självkritiska, där alltför hög ambition har fått lite för stor plats. Man bör dock ha i minnet att de som har en lång tid i projektet också har en mycket lång sjukskrivning i botten, 5-10 år, vilket även ibland gäller de som kommit via Arbetsförmedlingen. Det gör att tiden för inskrivning ibland blivit längre än de 3 månader som vi förutsatt. Det beror på individerna ofta i dessa fall behöver längre tid för att hitta tillbaka till sin roll på arbetsmarknaden. Om man kan tillåta det att ta längre tid (när man ser att det är enbart tiden som är hindret) upplever vi att resultatet blir mycket bra. Individen hinner landa i en ny identitet, hitta sina styrkor och när viljan och tron på sig själv kommer inifrån finns också möjligheterna. En positiv effekt av den ibland långa inskrivningstiden kombinerat med vår metod att arbeta nära gruppen och varje individ är att vi hinner se deltagarna och fånga upp de reella problem som kan ligga bakom en lång frånvaro från arbetslivet. Samarbetet mellan aktörerna i projektet gör att vi kan göra en god planering för att minska rundgången mellan olika insatser. De nya reglerna som införts på Försäkringskassan märks allt tydligare. Även om detta är en relativt ny ändring har trenden varit tydlig under hösten att det är en helt annan bedömning man gör på olika personers arbetsförmåga. De möjligheter för anställningsstöd som erbjudits via Arbetsförmedlingen har haft ett mycket gott resultat i ett flertal fall. Personer som stått ganska långt från anställning har kunnat erhålla detta tack vare flera av de alternativ som funnits. Där har ett utmärkt samarbete mellan Urkraft och handläggare vuxit fram under projekttidens gång. Projektgruppen gör bedömningen att projektet fyller en mycket viktig funktion och ser vikten av att projektet får vara kvar. Önskemålet från gruppen är att projektet drivs vidare och då av helst av Urkraft. Urkraft har ett intresse i detta att så snart som möjligt få veta vilka förutsättningar som finns att fortsätta driva projektet. Detta är av intresse också med tanke på vårens eventuella gruppstarter. En grupp är startad 28 januari 2009 och diskussioner förs nu på Urkraft och i projektgruppen om huruvida detta är den sista gruppstarten. Det är ju viktigt att hinna med att avsluta de som är påbörjade innan projekttiden går ut 15 augusti

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting Halvårsrapport 2009-01-01 2009-06-30 Rapporten sammanställd av:

Läs mer

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Ett samverkansprojekt mellan Landstinget gm Anderstorps HC Försäkringskassan

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

SIN-projektet. (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare)

SIN-projektet. (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare) Samordningsförbundet i Skellefteå SIN-projektet (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare) Ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen i Skellefteå och Skellefteå Kommun genom socialkontorets

Läs mer

Rehabiliterande undervisning

Rehabiliterande undervisning Rehabiliterande undervisning för SFI-elever Ett samverkansprojekt mellan Samordningsförbundet Umeå,VIVA Komvux/sfi, VIVA introduktion, Arbetsförmedlingen i Umeå, Västerbottens läns landsting/ Ersboda vårdcentral,

Läs mer

TIA Till och I Arbete

TIA Till och I Arbete Projektledare TIA Till och I Arbete Datum Michael Berliner 08 2013-01-08 0480-450134 Verksamhetsrapport Projekt TIA 2012-01-01 2012-12-31 TIA Arbetsmarknadsenheten Adress Verkstadsgatan 3, 392 39 Kalmar

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Umeå kommun. Årsrapport 2007

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Umeå kommun. Årsrapport 2007 Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Umeå kommun. Årsrapport 2007 2007-03-01 2007-12-31 Rapporten sammanställd av: Wilhelm Franklin Cecilia Ökvist Lennart Persson På uppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10)

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1. SAMMANFATTNING FINSAM - Finansiella samordningsförbundet Den 1 januari 2004 antogs en lag om finansiell samordning (Lag 2003:1210) som möjliggör

Läs mer

Pilotmodell: Samordningsteam Västerås

Pilotmodell: Samordningsteam Västerås Pilotmodell: Samordningsteam Västerås Rapporten avser tidsperiod 4, d.v.s. 2015-07-01 2015-12-31 Bente Eriksson Hollås och Catrin Nilsson Sammanfattning Under perioden som projektet pågått har deltagarna

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan ÖVERENSKOMMELSE Parter Norrtälje Kommun, org.nr 21 20 00-0217 Arbetsförmedlingen Norrtälje, org.nr 20 21 00-2124 Syfte Att genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen Ett samverkansprojekt mellan Landstinget gm Anderstorps VC Försäkringskassan

Läs mer

Kom Med projektet. Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting Slutrapport

Kom Med projektet. Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting Slutrapport Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting Slutrapport Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson, Projektledare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2015-04-27 PROJEKTPLAN FÖR Implementering av MAC-metodiken i Pilotmodell: Samordningsteam Västerås 2015-11-01 t o m 2016-06-30 Projektägare Västerås stad, AMA Arbetsmarknad Koordinatorer

Läs mer

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare Ungdomsteamet redovisar 2011-2 Delårsrapport Ungdomsteamet Januari juni 2011 Margareta Aissaoui Samordnare Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 3 2. Beskrivning av Ungdomsteamet 3 2.1 Arbetsprocess 3

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN

HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN Personal Projektledare: Ingrid Selin, socionom och socialsekreterare Övriga coacher: Inger Burman, samordnare, FK:s interna grund-och vidareutbildning samt mångårig erfarenhet

Läs mer

Inflytandeprojektet. Delårsrapport 2008-09-01 2009-01-30. Samordningsförbundet Skellefteå. Rapporten sammanställd av:

Inflytandeprojektet. Delårsrapport 2008-09-01 2009-01-30. Samordningsförbundet Skellefteå. Rapporten sammanställd av: Inflytandeprojektet Ett samverkansprojekt mellan Föreningarnas Hus, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun via Handikappomsorgen och Västerbottens läns landsting via psykiatrin i Skellefteå.

Läs mer

Årsredovisning år 2013 för Samordningsförbundet Activus i Piteå

Årsredovisning år 2013 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Årsredovisning år 2013 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Verksamhetens art och inriktning Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet inom Piteå kommuns

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

En 4-R analys av Navigator

En 4-R analys av Navigator En 4-R analys av Navigator 1 4-R analys av Navigator I juli 2009 tog Dan Humble, processtödjare (Regional kontaktperson för jämställdhetsintegrering) för Mellersta Norrland, kontakt med oss på Navigator,

Läs mer

Vägen in ett motivations och rehabiliterande projekt

Vägen in ett motivations och rehabiliterande projekt Projektledare Catrin Nilsson, 010-119 21 46 2011-06-09 Vägen in ett motivations och rehabiliterande projekt Delrapport juni 2011 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande projekt som vilar på

Läs mer

Motivering och kommentarer till enkätfrågor

Motivering och kommentarer till enkätfrågor ga 2 Motivering och kommentarer till enkätfrågor Kön Valet av denna variabel grundar sig på att vi vill se om det finns några skillnader mellan kön och hur de rekryterar. Kommentar: Vi hörde på namnet

Läs mer

Sari Harju, Arbetsförmedlingen Lilian Erixon, Försäkringskassan. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare

Sari Harju, Arbetsförmedlingen Lilian Erixon, Försäkringskassan. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Laxå, kl 09.00 11.20 Beslutande Inger Trodell, Örebro läns landsting, ordförande Annelie Moilanen, Försäkringskassan Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ÖREBRO PROJEKTPLAN. Datum: 2009-03-09. Projektbenämning. LÖSA-implementering

1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ÖREBRO PROJEKTPLAN. Datum: 2009-03-09. Projektbenämning. LÖSA-implementering Ansökan ställd av : ÖREBRO KOMMUN, ÖREBRO LÄNS LANDSTING, LOKALT FÖRSÄKRINGSCENTER ÖREBRO, ARBETSFÖRMEDLINGEN ÖREBRO SAMT STIFTELSEN ACTIVA ÖREBRO 1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

Rapport Samordningsteam Hallsta/Sura 2012-07-01 2013-06-30

Rapport Samordningsteam Hallsta/Sura 2012-07-01 2013-06-30 Rapport Samordningsteam Hallsta/Sura 2012-07-01 2013-06-30 Sammanfattning Deltagare Samordningsteam Hallsta/Sura har haft 53 inskrivna under perioden 120701-130630. 130630 hade teamet 24 inskrivna. Således

Läs mer

Gemensamma Taget Vuxna

Gemensamma Taget Vuxna Gemensamma Taget Vuxna Ett samverkansprojekt mellan Umeå Kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Psykiatrin och Samordningsförbundet Delårsrapport 2008 2008-03-01 2008-09-15 Rapporten sammanställd

Läs mer

Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara. 2015-09-11.

Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara. 2015-09-11. Uppföljning ÅKA-modellen 2015-09-11 Bakgrund ÅKA-modellen implementerades i ordinarie AME-verksamhet i Västra Skaraborg under perioden 2014-01-01--2014-09-30. SoF Västra Skaraborg beviljade fortsatt finansiellt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 3 Revisorer 3 Under verksamhetsåret

Läs mer

Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan.

Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan. Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan. Intensifierad samverkan unga 19-29 år med aktivitetsersättning beviljades i september 2013 300 000 kronor av styrelsen för Finsam Lekeberg

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanställning av utvärdering, Samteamet, augusti 2008.

Sammanställning av utvärdering, Samteamet, augusti 2008. Sammanställning av utvärdering, Samteamet, september 28. 2 Sammanställning av utvärdering, Samteamet, augusti 28. Innehåll 1. Bakgrund.sid 2 2. Metod..sid 3 3. Resultat sid 3 4. Konklusion..sid 11 5. Bilaga

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA Avsedd för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA TUNA-PROJEKTET Datum Reviderad 2010/04/27

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Utsikten. Ett samverkansprojekt mellan Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting.

Utsikten. Ett samverkansprojekt mellan Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting. Utsikten Ett samverkansprojekt mellan Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting. Slutrapport Rapporten sammanställd av: Ingrid Selin Projektledare På uppdrag

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering SLUTRAPPORT Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Syfte... 3 3. Mål... 3 4. Målgrupp... 4 5. Aktivitetsplan... 4 5.1 Fas 1... 4 5.2 Fas 2... 5

Läs mer

Några deltagares tankar om Enter

Några deltagares tankar om Enter Några deltagares tankar om Enter Ganska långt över mina förväntningar innan jag blev deltagare i projektet. Bra struktur, klara mål och individanpassade aktiviteter. Tummen upp för Enter och min handledare.

Läs mer

Delrapport Hälsosam Ragunda juni 2013

Delrapport Hälsosam Ragunda juni 2013 Delrapport Hälsosam Ragunda juni 2013 Projektägare: Jämtlands Läns Landsting Parter : Ragunda kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämtlands läns landsting Anställda: Lotten Albertsson, distriktssköterska

Läs mer

Arbetsmodellen Bostad först har införts Fortsatt insats med Jobbpaket Krogar mot knark-kampanjen Ge knarket fingret har genomförts

Arbetsmodellen Bostad först har införts Fortsatt insats med Jobbpaket Krogar mot knark-kampanjen Ge knarket fingret har genomförts En stad för alla Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Karlstad ska vara en omtänksam stad där människor känner sig trygga och välkomna. Vi ska vara en bra

Läs mer

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta:

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Samordningsförbundet verkar för nytänkande och flexibilitet genom att över tid anpassa insatser till

Läs mer

NEUROKOGNITIV REHABILITERING NKR

NEUROKOGNITIV REHABILITERING NKR Samordningsförbundet Skellefteå NEUROKOGNITIV REHABILITERING NKR ETT SAMVERKANSPROJEKT MELLAN PSYKIATRISKA KLINIKEN, ARBETSFÖRMEDLINGEN, INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN OCH FÖRSÄKRINGSKASSAN I SKELLEFTEÅ DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan

Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan Bakgrund/Problemformulering Under senare år har olika nationella utredningar visat att barns och ungdomars psykiska ohälsa har ökat, vilket utöver det psykiska lidandet

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Slutrapport. Unga med funktionsnedsättning i Värmdö. Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning.

Slutrapport. Unga med funktionsnedsättning i Värmdö. Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning. Slutrapport Unga med funktionsnedsättning i Värmdö Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning Försäkringskassan Mona Eriksson, arbetsförmedlare och sius-konsulent Arbetsförmedlingen 2014-10-20

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor 2015-11-24 Dnr 15/802 Personalenheten Karin Åhman Rehabiliteringsrutin Mål och arbetsgivarens ansvar Målet med rehabilitering är att så fort som möjligt få tillbaka

Läs mer

Sekundära insatser (dvs insatser som inte har målet jobb/studier primärt

Sekundära insatser (dvs insatser som inte har målet jobb/studier primärt TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Göran Thunberg - tifgt01 E-post: goran.thunberg@vasteras.se Kopia till Utbildning och arbetsmarknadsnämnden Beskrivning och resultatredovisning

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar till barn som ensamma åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2014. Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier Parter Surahammars

Läs mer

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid PM Tyresö kommun 2011-04-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (13) Judit Kisvari Diarienummer 2010/GAN0034 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid Förslag till beslut

Läs mer

En förundersökning har legat till grund för arbetet.

En förundersökning har legat till grund för arbetet. Ansökan, KomHall har, i samarbete med en arbetsgrupp, utvald av FINSAM Kävlinge/Lomma, fått i uppdrag att skriva en ansökan, KomHall. Namnet KomHall ska betraktas som ett arbetsnamn och kan komma att ändras.

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Tjörns Kommun Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej

Läs mer

Mellansteget. Ett samverkansprojekt mellan Socialtjänsten Umeå Kommun, Umeå gymnasieförvaltning och Samordningsförbundet

Mellansteget. Ett samverkansprojekt mellan Socialtjänsten Umeå Kommun, Umeå gymnasieförvaltning och Samordningsförbundet Mellansteget Ett samverkansprojekt mellan Socialtjänsten Umeå Kommun, Umeå gymnasieförvaltning och Samordningsförbundet Lägesrapport 2012 2012-07-01 2012-12-31 Rapporten Sammanställd av: Camilla Lindström-Labba

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Utvärdering av DISA. Theresa Larsen. www.grkom.se/fouivast GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utvärdering av DISA. Theresa Larsen. www.grkom.se/fouivast GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Utvärdering av DISA Theresa Larsen Vad är DISA? Samverkan kring unga med aktivitetsersättning Psykiatrisk diagnos Från passivitet till aktivitet Aktivitetscoachning Myndighetsutövning Samordning Finansieras

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2015015 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Utvärdering FÖRSAM 2010

Utvärdering FÖRSAM 2010 Utvärdering av FÖRSAM genom deltagarintervjuer, Samordningsförbundet Göteborg Väster Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Metod... 2 2.1 Urval... 2 2.2 Intervjuerna... 2 2.3 Analys och resultat... 3 3. Resultat...

Läs mer

handlar ytterst om vilket samhälle vi ska ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden.

handlar ytterst om vilket samhälle vi ska ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden. Valet 2010 handlar ytterst om vilket samhälle vi ska ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden. Våra tre partier har nu enats om hur vi vill

Läs mer

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-11-18 Utvecklingsförvaltningen 1 (11) Karin Sundström Diarienummer Dnr 2013/GAN 0072 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Sommarjobb i Tyresö kommun 2014 Förslag till

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Vi har anmält oss till basutbildingen i jämställdhetsintegrering och fördjupningsseminariet som hålls av JämStöd den 17/2 respektive 29/3.

Vi har anmält oss till basutbildingen i jämställdhetsintegrering och fördjupningsseminariet som hålls av JämStöd den 17/2 respektive 29/3. Sid 1 (5) Lägesrapport Projektnamn Sociala entreprenörshuset Redovisningsperiod (månad(er) och år) 2011-01-2011-01 Redovisnings-ID -004 1. Verksamheten i projektet Vilka aktiviteter har genomförts under

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015

Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015 Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015 Under 2015 hjälpte Personligt ombud 95 klienter det är en ökning jämfört med 2014 då Personligt ombud hjälpte 92 klienter. Dominerande ljuspunkter

Läs mer

Praktik i staten 2016-2018 FAQ

Praktik i staten 2016-2018 FAQ Praktik i staten 2016-2018 FAQ Denna FAQ är ett levande dokument som återfinns i samma utformning på Statskontoret, Arbetsgivarverket och Arbetsförmedlingens respektive hemsidor. Dessa tre myndigheter

Läs mer

ÖVERSYN AV ARBETSSÄTT OCH MÅLGRUPP SAMT STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR PÅ LUNDBYKAJEN

ÖVERSYN AV ARBETSSÄTT OCH MÅLGRUPP SAMT STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR PÅ LUNDBYKAJEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Tjänsteutlåtande Dnr 2005/13 Hisingen 2005-06-13 Sekretariatet, OA, CA Ärende nr 7 ÖVERSYN AV ARBETSSÄTT OCH MÅLGRUPP SAMT STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR PÅ LUNDBYKAJEN Bakgrund

Läs mer

Kartläggning av behov av förstegsinsatser och social rehabilitering

Kartläggning av behov av förstegsinsatser och social rehabilitering Kartläggning av behov av förstegsinsatser och social rehabilitering December 2015 Anna Hansdotter Sofia Karlsson Innehållsförteckning Inledning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Metod... 2 Resultat... 3 Definitioner...

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 2011 DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 Samordningsförbundet i Sollefteå presenterar här verksamhet och ekonomi för perioden 1/1 30/6 2011 2 Innehållsförteckning Förbundets verksamhet. Styrelsen... 3 Finansierade

Läs mer

PROJEKTETS NAMN: Naturkraft rehabilitering

PROJEKTETS NAMN: Naturkraft rehabilitering 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Skövde 2008-12-19 2008-00012 Mottagare Skövde kommun Arbetsmarknadsenheten PROJEKTETS NAMN: Naturkraft rehabilitering Insatser av generell art

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse INLEDNING Beslutad av styrgrupp 009-06-10 Verksamhetsberättelse En lättare Framtid 008 Historik Antalet barn och vuxna med övervikt har ökat konstant de senaste decennierna och nämns som ett av de snabbast

Läs mer

Diabetes och fetma hos barn och ungdomar

Diabetes och fetma hos barn och ungdomar Förtroendemannagruppen Endokrina sjukdomar september 2005 1 Diabetes och fetma hos barn och ungdomar Diabetes Förekomst I Sverige är totalt 4 %, 350 000 personer, drabbade av sjukdomen diabetes. Detta

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014 Psykiatriska kliniken Ryhov Nuläge på kliniken HSL 2g är känd i verksamheten genom flera olika insatser: - Introduktionsutbildning till

Läs mer

Gruppaktiviteter Ett schema för gruppaktiviteter, bl a i samarbete med Birka folkhögskola, togs fram och fastställdes under augusti. Se nedan.

Gruppaktiviteter Ett schema för gruppaktiviteter, bl a i samarbete med Birka folkhögskola, togs fram och fastställdes under augusti. Se nedan. Lägesrapport Projektnamn: Navigator Diarienummer: 2008-3070068 Period: Juli-augusti 2009 1. Verksamheten i projektet Bakgrund Perioden omfattar verksamhetens femtonde och sextonde månad. Övergripande om

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 20150625 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer SSIL

Läs mer

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 1 (44) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 2 (44) Sammanfattning I juli 2008 ändrades reglerna inom sjukförsäkringen.

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Rapport försörjningsstöd

Rapport försörjningsstöd Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum 2011-03-07 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Socialnämnden Rapport försörjningsstöd Sammanfattning Denna rapport är den första av rapporterna

Läs mer

Pilotmodell: Samordningsteam Västerås

Pilotmodell: Samordningsteam Västerås Pilotmodell: Samordningsteam Västerås 2014-12-17 Rapporten avser tidsperiod 2, d.v.s. 2014-07-01-2014-12-18 Bente Eriksson Hollås och Catrin Nilsson Sammanfattning Den naturunderstödda metodiken visar

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temaunga.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T? b b o j å f a g un a l l a n Ka etsmarknaden? b Kris på art för unga år 2015 Om läge EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden »ALLA UNGA

Läs mer

asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19

asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19 asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19 Sidan 1 av 5 Mall för Projektansökan LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND Datum: 22 juni 2011 PROJEKTPLAN Projektbenämning Snacka sig ur Kommentar [l1]: Projektbenämning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018 Samordningsförbundet i Örnsköldsvik Beslutad av förbundsstyrelsen 2015-11-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. INRIKTNING...2 3. MÅL OCH PRIORITERADE OMRÅDEN

Läs mer

Projektrapport Unga, vuxna 16-35 år. 1. Sammanfattning

Projektrapport Unga, vuxna 16-35 år. 1. Sammanfattning Sid 1 (5) Projektrapport Unga, vuxna 16-35 år Projektnamn: Unga In Projektägare: Arbetsförmedlingen Samverkansparter: Skellefteå Kommun, Gävle Kommun, Malmö kommun, Göteborgs Stad, Stockholms Stad. Rapporten

Läs mer

OH bilder. Former för samverkan och exempel på olika samverkansprojekt. Margareta Liljeqvist, SKL

OH bilder. Former för samverkan och exempel på olika samverkansprojekt. Margareta Liljeqvist, SKL OH bilder Former för samverkan och exempel på olika samverkansprojekt Margareta Liljeqvist, SKL Samverkan i gemensam nämnd Landstingets uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen Tandvårdslagen Smittskyddslagen

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Sida: 2 av 21 2 Sida: 3 av 21 Dnr: Af-2012/445712,

Läs mer

Kommentarer om Årsberättelse 2008 och tertialrapport 3 från SAMS

Kommentarer om Årsberättelse 2008 och tertialrapport 3 från SAMS SAMS-utvärdering Harry Petersson Med kompletterande anteckningar från Joakim Tranquist 2009-02-05 Kommentarer om Årsberättelse 2008 och tertialrapport 3 från SAMS 1. Inledning Det var intressant att läsa

Läs mer