Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen"

Transkript

1 Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen Ett samverkansprojekt mellan Landstinget gm Anderstorps VC Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Årsrapport Rapporten sammanställd av: Carina Ohlsson Koordinator/ Projektledare På uppdrag av Samordningsförbundet Skellefteå

2 1. SAMMANFATTNING DELTAGARE Deltagarnas förutsättningar Genomförande och process Resultat och effekter PERSONALEN Personalens förutsättningar Genomförande och process Resultat och effekter DELTAGANDE ORGANISATIONER Deltagande organisationers förutsättningar Genomförande och process Resultat och effekter AKTIVITETER FAKTARUTA SLUTSATSER/AVVIKELSER ORDFÖRKLARINGAR...11

3 1.Sammanfattning Långvarig smärta och psykiska /stressrelaterade besvär är de vanligaste diagnoserna vid långa sjukskrivningar. Individerna har ofta symtom av såväl somatisk som psykisk karaktär. Forskning visar att multidisciplinär bedömning och behandling bidrar till ökad arbetsförmåga. Adekvata och snabba åtgärder minskar konsumtionen av sjukvård, förkortar sjukskrivningar och ger en förbättrad livskvalitet för individen. För den professionelle hjälparen kan ett tydligt ledarskap och struktur samt ett multidisciplinärt arbetssätt ge stöd och avlastning i ett arbete som upplevs tungt och svårt. Syftet med projektet är att införa ett system för rehabilitering som avser att ge varaktiga vinster för individer inom Anderstorps upptagningsområde, genom att förebygga och förkorta sjukskrivningsperioder. Systemet ska vara lokalt förankrat, dokumenterat och välkänt i respektive organisation. Lokala rutiner ska vara framtagna och det dagliga arbetet ska i huvudsak följa de beskrivna rutinerna. Målet är att snabbt identifiera faktorer som påverkar individens rehabiliteringsförmåga. Genom en multidisciplinär bedömning och genom att kartlägga patientens egna hinder och resurser kan adekvata åtgärder tidigt initieras. Patienten ska vara aktiv i sin rehabilitering och delaktig i de åtgärder som planeras. Samverkan mellan berörda myndigheter ska ske systematiskt och leda till individuella handlingsplaner. Ökad kunskap om varandras regelverk ska leda till en ökad samsyn i sjukskrivningsprocessen. Sjukskrivningarna ska minska i antal, längd samt omfattning. Avstämningsmöten och utbetalning av sjukpenning ska ske inom utsatt tid. Personalen ska uppleva ökad kunskap och samsyn vilket gör att arbetet med dessa patienter känns lättare. Patienterna ska stöttas till arbetes återgång men även till en känsla av sammanhang och hälsa. Målgruppen består av personer inom upptagningsområdet för Anderstorps Vårdcentral som riskerar sjukskrivning eller är inne i en sjukskrivning. Ungdomar i åldrarna år och nysjukskrivna som riskerar långtidssjukskrivning ska särskilt prioriteras. En koordinator från landstinget har anställts på 50%, Försäkringskassan har avsatt 20% och Arbetsförmedlingen 10% för att delta i projektet. Patienterna har främst fångats upp vid läkarbesök men även via andra vårdgivare. Alla patienter kontaktas, men de som har en hög risk för långtidssjukskrivning bokas till ett personligt besök hos koordinatorn. Tider för bedömning hos kurator, sjukgymnast och /eller arbetsterapeut bokas, vid behov, om det inte redan finns en pågående kontakt. Sedan sker en individuell handläggning och stöttning utifrån patientens behov och önskemål. Samverkan med Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Företags hälsovård, Arbetsgivare, Kommunen samt andra verksamheter inom landstinget ska ske, tidigt i processen. Resultatet så här långt är att 51 patienter har gått in i processen, 17 är avslutade varav 13 återgått i arbete. Teamarbetet och samverkan med Försäkringskassa och Arbetsförmedling har inte kommit igång riktigt. Slutsatsen är, att systemet att fånga patienterna och hitta de som behöver mest stöttning, verkar fungera. Beslut kring sjukskrivning och övriga åtgärder underlättas för personalen tack vare den multidisciplinära bedömningen. Patienterna blir mer aktiva i sin rehabilitering i och med att läget utvärderas med jämna mellanrum. Det är dock för tidigt att säga hur det påverkar sjukskrivningstalet.

4 2. Deltagare 2.1 Deltagarnas förutsättningar Fokus är i första hand på dem som blir nysjukskrivna med riskfaktorer för långtidssjukskrivning, de som riskerar att bli sjukskrivna samt de som är unga, mellan år. Personer som söker för akuta infektioner undantas. Deltagarna har fångats upp vid läkarbesöket eller via sjukgymnastbedömning men även från läkarnas väntelistor, från BMS rapport, från kuratorn samt sköterskor. Det senare gäller patienter som riskerar sjukskrivning eller unga som varit sjukskrivna sedan tidigare. De kallas samtliga till ett personligt möte med koordinatorn. 2.2 Genomförande och process Utformning av sjukskrivningsblankett och val av instrument för screening, KASAM, har valts utifrån tidigare forskningsresultat och i samarbete mellan koordinatorena i Skellefteå och processledningen för sjukskrivningsprocessen i Västerbotten. I samråd med läkarna på Vårdcentralen bestämdes hur hanteringen av sjukskrivningsblanketter skulle ske. Processen startar vid läkarbesöket där sjukskrivningen initieras, patienterna får då fylla i en sjukskrivningsblankett. Den innehåller förutom personuppgifter även information om arbetsgivare, anställningsförhållanden, arbetsuppgifter och eventuell företagshälsovård. Det frågas efter vilka arbetsuppgifter man kan utföra trots sin sjukdom, om man fått någon behandling eller utredning avseende de aktuella besvären och hur man ser på sin framtida arbetssituation. Om individen fått någon diagnos, när besvären började, hur de yttrar sig, om de är i försämring eller förbättringsfas samt tidigare sjukskrivningar penetreras också. Samtidigt med blanketten fyller patienten även i en KASAM enkät. Blanketterna lämnas i receptionen och hamnar hos koordinatorn för sammanställning och dokumentation i journalen. Alla patienter i processen projektmärks, för att uppmärksamma andra vårdgivare på att de är aktiva i processen samt för att underlätta vid utvärdering Tillsammans med information ur patientens journal gör koordinator en bedömning om vilka som kan stöttas via telefonkontakt och vilka som man behöver samla mer information kring, vid en personlig intervju. Vid intervjun efterfrågas kroppsfunktion, psykisk funktion, stress, sömn, motionsvanor, kost, alkohol, rökning, mediciner, historik, sociala förhållanden, arbetsförhållanden, utbildning - kompetens, fritidsintressen, vad patienten är bra på samt vilka tankar patienten själv har om orsaken till sin ohälsa. Detta ger en ganska bra bild av vilka hinder och möjligheter patienten har för återgång i arbete. Patienten får fylla i SF 36, en hälsoenkät som även fylls i vid avslut i processen för utvärdera patientens upplevelse av hälsa. HADskalan har använts ibland för att se om behov av samtalskontakt eller medicinering före ligger och frågeformuläret för smärta ibland för att upptäcka blivande kroniska smärtpatienter. Utifrån patientens önskemål och behov bokas tid för kompletterande bedömningar eller behandlingar av övriga i teamet. Patienten får också en egen uppgift under sjukskrivningen.

5 Allt dokumenteras och återförs till ansvarig läkare. Kontakt med berörda aktörer på andra myndigheter tas vid behov efter samtycke från patienten. Koordinatorn jobbar aktivt för att avstämningsmöten och planeringsträffar med andra aktörer ska komma till stånd. Oftast sköts de uppföljande kontakterna via telefon, men de som behöver mycket stöttning bokas för nya besök. Tiden i processen följer inte sjukskrivningstiden, då en del inte blir sjukskrivna och andra behöver stöttning en längre period tills de ser att de klarar arbetet. 2.3 Resultat och effekter Riktlinjer och handlingsprogram avseende hanteringen av sjukskrivna på Anderstorps VC ska vara klara i mitten av oktober. En gemensam mall för dokumentation kring rehabiliterings frågor utarbetas för närvarande av en grupp inom ramen för sjukskrivnings processen, och den beräknas vara klar i höst. Tills vidare dokumenteras det under respektive professions anteckning. Nästan alla nysjukskrivna har fångats upp. Några var missade p g a av att de sjukskrivits av stafettläkare som glömt informationen om handläggningen. Dessa har dock fångats upp om de behövt förlänga sin sjukskrivning. Schemalagda teamträffar på Vårdcentralen har ännu ej kunnat genomföras pga. låg läkarbemanning och schematekniska problem. Planerad start för detta v patienter av 51 kontaktades av koordinator inom 2 veckor. 38 patienter har koordinatorn träffat personligen. 42 av 50 patienter har haft kontakt med flera i teamet. I åldern år är det 7 män och 6 kvinnor som kommit in i processen, bland dem som är mellan år är det 10 kvinnor och 5 män. 17 personer är avslutade, 13 har återgått i arbete, en uppbär föräldrapenning, en försörjningsstöd, en arbetar halvtid och väntar på beslut om sjukersättning på andra halvan och en har återgått till aktivitet inom projektet Utsikten. Koordinatorn har varit i kontakt med de andra myndigheterna i projektet, kring 13 av patienterna i processen. KASAM poängen är i snitt 64 poäng med en variation mellan 26 och 91. Forskning visar att ett KASAM på mellan poäng är ett observandum. Vid 63 poäng och lägre är den troliga rehabiliteringspotentialen utan extra insatser, mycket låg. Av de patienter koordinatorn träffat så har 29 fyllt i SF 36 vid besöket. Som orsak att inte alla fyllt i, kan nämnas språkförbistringar, att sjukskrivningen var kort eller att personen inte kommer att följas i projektet. Två personer som avslutats har utvärderats med SF 36. En man på 26 år som vid utvärdering skattar framför allt sin psykiska hälsa, flera hundra procent bättre samt en kvinna på 27 år som däremot skattar 10 % längre i den fysiska funktionen, allmän hälsa, vitalitet samt psykiskt välbefinnande. Båda har återgått i arbete. Försäkringskassan har deltagit i fyra avstämningsmöten. Två av dessa var inom 90 dagar, de övriga två, var i ärenden som startat innan projektets start. Ytterligare ett genomfördes utan fysisk närvaro från Försäkringskassan. Förutsättningarna hade då klargjorts innan på telefon. Två planeringsmöten med Arbetsförmedlingen samt ett med personal från Utsikten har dessutom genomförts.

6 Vad gäller utbetalning inom 30 dagar så fördelar sig de 51 personerna i processen enl följande 14 personer har inget pågående sjukfall 25 personer har fått utbetalt inom 30 dagar (från det att begäran inkommit till FK) 3 är under utredning av rätt till sjukpenning 3 har inte inkommit med begäran om ersättning 4 har inte haft rätt till sjukpenning (för två av dessa tog det 5 respektive 8 dagar innan de fick återkoppling) 1 person har fått förebyggande sjukpenning En person kan inte kollas p g a sekretess. I december 2006 var 138 personer på vårt upptagningsområde sjukskrivna av Anderstorps Vårdcentral. Av dessa var 73 på heltid. I åldrarna år återfanns 10 kvinnor och 4 män. April 2007 var 121 personer sjukskrivna varav 64 på heltid. 6 kvinnor och 3 män var i åldern år. Ovanstående hämtat ur BMS rapport. Vid projektets start var 42 personer per 1000 inv i åldern år tillhörande Anderstorps Vårdcentral, sjukskrivna. Av dessa var 22 personer sjukskrivna mer 90 dagar. I maj var motsvarande siffror 41 personer varav 22 mer än 90 dagar. Dessa siffror är hämtade ur Diverportalen, där vi tyvärr inte kan välja Anderstorps Vårdcentral som sjukskrivande enhet, utan det redovisar alla klinikers sjukskrivningar på våra patienter. En patientutvärdering ska ske under hösten 2007 i samarbete med sjukskrivningsprocessen i Västerbotten. Utvärderingsgruppen bestående av Curt Edlund, Annie Hansen Falkdal samt Marine Sturesson, samtliga ur processledningen, kommer att skicka ut en uppföljningsenkät till patienterna efter tre månader. De ansvarar sedan för att ta hand om svaren, avidentifiering, inhämta uppgifter om sjukskrivningsperioder från Försäkringskassas dataregister och sammanställa svaren. 3. Personalen 3.1 Personalens förutsättningar Rekrytering till koordinatoruppdraget har skett inom Vårdcentralen. En sjukgymnast med utbildning inom stresshantering samt kognitivt förhållningssätt som tidigare arbetat med kroniska smärtpatienter visade intresse och valdes ut. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har handplockat de kontaktpersoner som idag är knutna till Vårdcentralen men på vilka grunder är inte känt. Alla är kvinnor.

7 3.2 Genomförande och process Arbetsuppgifterna för koordinatorn är att ansvara för uppbyggnaden av det interna arbetet med sjukskrivningsprocessen samt etablera ett fungerande samarbete med Försäkringskassa, Arbetsförmedling samt mot arbetsgivare och företagshälsovård. Koordinatorn ska enligt beskriven process tidigt identifiera patienter som löper risk för sjukskrivning/långtidssjukskrivning. Det åligger koordinatorn tillsammans med teamet på Vårdcentralen och i synnerhet ansvarig läkare se till att de medicinska utredningar och åtgärder som erfordras för patientens tillfrisknande påbörjas så snart som möjligt. Under sjukskrivningstiden ska individen stöttas och koordinatorn håller regelbunden kontakt för att utvärdera den aktuella situationen. Kontaktpersonerna på AF och FK tar fram information om vilken handläggare som har hand om det enskilda ärendet, så att koordinatorn kan ta kontakt, för kunskapsutbyte och fortsatt gemensam planering. Naturligtvis sker detta efter samtycke från patienten. Avstämningsmöten ska vara en gemensam angelägenhet. Försäkringskassehandläggaren ska bidra med kunskapsstöd runt arbetsförmågebedömningar och information kring försäkringskassespecifika frågeställningar. Handläggaren ska kunna delta både i teamträffar samt avstämningsmöten på Vårdcentralen. Arbetsförmedlingen ska informera om de tjänster som motsvarar individens behov inom ramen för Arbetsförmedlingens regelverk och resurser, villkoren för rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen samt möjligheterna på arbetsmarknaden. Ett hinder i processen är att Kommunhälsan inte kan initiera åtgärder, om inte arbetsgivaren först har tagit kontakt, vilket försvårar och fördröjer processen. Ett annat problem är svårigheten att få kontakt med vissa handläggare på Försäkringskassan, vilket kan fördröja åtgärder i flera veckor. Avsaknaden av en schemalagd fast teamtid för dessa patienter gör att det interna samarbetet försvåras och att kunskapsspridningen inte är så lätt. En framgång är att vid avstämningsmötena som genomförts, har det funnits en samsyn från deltagande myndigheter som känts trygg för patienterna. 3.3 Resultat och effekter På Vårdcentralen förekommer nu oftare rehabiliteringsdiskussioner. Det diskuteras mening med sjukskrivning och alternativa åtgärder mer än tidigare. Kontakt med andra aktörer aktualiseras tidigare. Koordinatorn har fått ökad kunskap i hur regler och hantering sker inom FK och AF och hoppas kunna sprida den kunskapen i övriga teamet.

8 4. Deltagande organisationer 4.1 Deltagande organisationers förutsättningar Beställare och finansiär av projektet är samordningsförbundet Skellefteå. Projekt ägare är Västerbottens läns landsting/närsjukvården genom Anderstorps Vårdcentral i Skellefteå. Styrgrupp för projektet är Lokala Samverkans Gruppen i Skellefteå (LSG) med representanter från de medverkande aktörerna i projektet (Försäkringskassan, länsarbetsnämnden och landstinget) samt beställaren. Projektgruppen består av koordinator/projektledare från landstinget på 50 %, handläggare från Försäkringskassan på 20 % samt handläggare från Arbetsförmedlingen på 10 %. Under projektet har handläggarna tillgång till administrativa stöd- och uppföljnings system i den egna organisationen. Projektbudgeten uppgår till och löper under 24 månader med start Genomförande och process Ett stort hinder i processen är att det ofta har tagit tid innan Försäkringskassan fått in sjukanmälan, sedan har det tagit lång tid innan ärendet har hamnat hos rätt handläggare, så när kontakt tas från koordinatorn har handläggaren inte satt sig in i ärendet och inte alls förmedlar behov av samarbete. Det känns som att förankringen av detta projekt inte skett på handläggarnivå, då handläggningen av dessa patienter inte alltid prioriteras. Det har varit svårt att få kontakt med vissa handläggare, då de inte svarat på vare sig telefonmeddelanden eller mejl. Det sista gäller även Arbetsförmedlingen i viss utsträckning. Detta problem har lyfts till både styrgrupp och styrelse men ännu har ingen förändring skett. Omorganisationen inom Försäkringskassan har naturligtvis försvårat samarbetet. Det tog till exempel en månad av projekt tiden att välja ut en handläggare till projektet. Under hösten då team träffarna kommer att startas upp hoppas vi kunna hitta nåt system för att nyttja resurserna från FK och AF bättre, men då krävs också engagemang hos handläggarna. 4.3 Resultat och effekter Det är ännu för tidigt att tala om resultat, då processen just har tagit fart.

9 5. Aktiviteter Aktivitet Start Slut Information till alla på Vårdcentralen om sjukskrivnings V 9 V 9 processen Träffat representanter från avd söder på psykiatriska V 9 V 9 kliniken Information till samtliga företagshälsovården i Skellefteå V 9 V 16 Upp starts träff med kontaktpersonerna från AF och FK V 15 V 15 Föreläsning om ickefarmakologiska behandlingsmetoder V 17 V 17 vid depression Diskussion med läkargruppen på VC kring rehabilitering V 17 V 17 Introduktion i SASSAM av Curt Edlund från FK V 17 V 17 Föreläsning om fysisk aktivitet och avspänning vid V 18 V 18 depression Deltagit i utvecklingsarbete inom livskraftig enhet och V19 V19 pratat om arbetet med sjukskrivningsprocessen Försäkringskassans kontaktperson informerar teamet om V 19 V 19 sjustegsmodellen Information kring sjukskrivningsprocessen till V 21 V 21 handläggarna på Arbetsförmedlingen Uppföljning av Försäkringsmedicin V 21 V 21 Träffat Lokala Samverkans Gruppen V 22 V 22 Projektledarträff V V Utbildning i FK regelverk via kontaktpersonen V 22 V 22 Information kring AF handläggning i rehabiliteringsfrågor V 23 V 23 via kontaktpersonen Kontakt med chefen för kommunens försörjningsstöd V 23 V 23 Deltagit på samverkansmöte med FK, AF samt V 24 V 24 kommunens representant på familjecentralen Presentation av projektet för Samordningsförbundets V 24 V 24 styrelse Litteraturstudier i kognitiv beteendeterapi vid sömnstörningar och panikångest V 10 V 24 6.Faktaruta Ålder Kön Beräknat Utfall Antal deltagare: Män Kvinnor Antal i arbetet Män Kvinnor

10 Antal i studier Män Kvinnor Antal som avbrutit Män Kvinnor Antal som upplevt att livssituationen Män förbättrats efter insatsen (Källa Sus) Kvinnor Antal som upplevt att insatsen har hållit god Män kvalité förbättrats efter insatsen (Källa Sus) Kvinnor Antal individer som ansett att de kunnat Män påverka insatsen. (Källa Sus) Kvinnor Ovanstående har inte fyllts i, då projektets målsättning inte primärt är att personerna i processen ska få ett arbete. SUS kommer ej att användas som utvärdering i detta projekt, enligt överenskommelse med Samordningsförbundets tjänsteman. 7. Slutsatser/Avvikelser Tyvärr så kan vi inte följa sjukskrivningstalet via diverportalen som vi tänkt. I dagsläget kan vi inte välja Anderstorp VC som sjukskrivande enhet, utan redovisade siffror visar den totala sjukskrivningen från alla kliniker. Vi vet sedan mätningar i december 2006 att av dem som sjukskrivs på Anderstorps upptagningsområde är det ungefär hälften som sjukskrivs av andra kliniker, vilket inte gör det lika intressant att följa. Vid kontakt med Ove Berglund, chefsläkare och representant i styrgruppen för sjukskrivnings processen, uppger han att det är lagt en beställning på, att det framöver ska gå skilja ut sjukskrivande enhet och även sjukskrivningsgrad. Förhoppningsvis kommer detta att vara möjligt under hösten. BMS rapport där vi tidigare tagit ut statistik, främst för att kunna skilja ut hel och deltids sjukskrivningar, har uppgraderats och det är just nu inte möjligt att skapa någon rapport på sjukskrivningar. Detta är dock felanmält till IT sektionen. Det har också visat sig att vi inte, på något enkelt sätt, kan ta ut statistik på sjukskrivningarnas längd, varför detta mål kanske borde strykas ur uppdragsavtalet. Under beskrivningen av verksamhetens mål i uppdragsavtalet står vid sjukskrivning ska utbetalning ske senast inom 30

11 dagar från den tidpunkt när FK erhållit underlaget från sjukskrivande läkare. Detta är fel, det ska stå - Från när begäran lämnats till FK Sammanfattningsvis så känns det som om vi fångar rätt målgrupp, de unga mår väldigt dåligt och behöver stöttning tidigt för att inte bli sjukskrivningsskadade. KASAM verkar fungera bra som screeninginstrument. Patienterna är väldigt positiva, de känner sig omhändertagna och kan ägna kraften åt att delta i sin rehabilitering, istället för att söka kontakt med vårdgivare och våndas över blanketter de inte förstår. Den fasta rehab tiden vi startar med i höst, känns efterlängtad. Det kommer att ge ett bättre flyt i processen och avlasta koordinatorn. Det kommer också att medföra att vi kan nyttja resurserna från Försäkringskassa och Arbetsförmedling bättre. Förhoppningen är att projektet förankras bättre i organisationerna, så att vi kan samverka tidigare i de flesta ärenden. Utifrån de patienter som ingått i processen så här långt, känns det tufft att kunna minska sjukskrivningarna. De som faktiskt blir sjukskrivna mår väldigt dåligt. Däremot så finns det mycket att vinna på att träffa patienterna tidigt, skapa allians och gemensamt driva rehabiliteringen utifrån de regelverk som finns. I de fall kontakt har tagits efter några månaders sjukskrivning, är förutsättningarna mycket sämre, precis som forskningen visar. Tyvärr är det en del sjukskrivningar i väntan på åtgärder från Ortopedkliniken men även på Psykiatriska kliniken, vilket inte är lyckosamt. Det man också kan säga är att personalen på Vårdcentralen upplever en lättnad i arbetet med dessa patienter, detta tack vare att man hjälps åt i teamet och att det finns en struktur i arbetet. 8. Ordförklaringar Känsla Av SAMmanhang (KASAM) är ett begrepp som myntades av Aaron Antonovsky. Han var professor i medicinsk sociologi och studerade hur judiska kvinnor som överlevt koncentrationslägren, trots alla umbäranden förmått bevara sin hälsa. Antonovsky menade att en individ aldrig är antingen helt frisk eller helt sjuk utan att vi hela tiden rör oss mellan de två polerna frisk och sjuk. Enligt Antonovsky är det graden av KASAM som ligger till grund för var vi befinner oss mellan dessa poler. Begreppet KASAM har tre delkomponenter. En grundläggande upplevelse av att det som sker i och utanför individen är förutsägbara, begripliga och strukturerade (begriplighet) och att de resurser dessa skeenden kräver finns tillgängliga (hanterbarhet) samt att livets utmaningar är värda att investera sitt engagemang i (meningsfullhet). Antonovsky utvecklade ett formulär som mäter graden av KASAM. Höga värden innebär att individen har en stark känsla av sammanhang och därmed en hög förmåga att hantera utmaningar. HAD Hospital Anxiety and Depression Scale Ett enkelt självskattningsformulär som visar ett mått på patientens sinnesstämning. Det viktigaste draget i HAD skalan är att man kan kontrollera om patienten lider av ångest eller depression i samma instrument, eftersom man får separata siffror för varje område. Formuläret ger ett underlag för diagnos och kan motivera patienten till behandling. SF -36 Hälsoenkät är ett vetenskapligt utprovat instrument för att mäta självrapporterad fysisk och psykisk hälsa. Hälsoenkäten kan användas generellt och har en stor internationell spridning. SF-36 omfattar såväl funktion som välbefinnande, ofta sammanfattat i begreppet hälsorelaterad livskvalitet.

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen Ett samverkansprojekt mellan Landstinget gm Anderstorps HC Försäkringskassan

Läs mer

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Ett samverkansprojekt mellan Landstinget gm Anderstorps HC Försäkringskassan

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting Halvårsrapport 2008-09-17 2008-12-31 Rapporten sammanställd av:

Läs mer

Utvärdering FÖRSAM 2010

Utvärdering FÖRSAM 2010 Utvärdering av FÖRSAM genom deltagarintervjuer, Samordningsförbundet Göteborg Väster Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Metod... 2 2.1 Urval... 2 2.2 Intervjuerna... 2 2.3 Analys och resultat... 3 3. Resultat...

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen?

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabiliteringsgarantin 2011 vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabilitering som sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp

Läs mer

Tidig samverkan med arbetsgivare/arbetsförmedling

Tidig samverkan med arbetsgivare/arbetsförmedling Tidig samverkan med arbetsgivare/arbetsförmedling Metod för tidiga insatser Gå igenom nya sjukskrivningar regelbundet. Prioritera patienter med psykisk ohälsa och/eller icke specifik smärta eller andra

Läs mer

Vägen in ett motivations och rehabiliterande projekt

Vägen in ett motivations och rehabiliterande projekt Projektledare Catrin Nilsson, 010-119 21 46 2011-06-09 Vägen in ett motivations och rehabiliterande projekt Delrapport juni 2011 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande projekt som vilar på

Läs mer

Välkommen till jämställda och jämlika sjukskrivningar hur når vi dit? 150924 Globen

Välkommen till jämställda och jämlika sjukskrivningar hur når vi dit? 150924 Globen Välkommen till jämställda och jämlika sjukskrivningar hur når vi dit? 150924 Globen Seminarieprogram 13:45-15:00 - Tillbakablick jämställdhet och sjukskrivningsmiljarden. Ulrika Eklund, SKL - Genushanden

Läs mer

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge 1. Bakgrund och syfte Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges

Läs mer

SIN-projektet. (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare)

SIN-projektet. (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare) Samordningsförbundet i Skellefteå SIN-projektet (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare) Ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen i Skellefteå och Skellefteå Kommun genom socialkontorets

Läs mer

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014 Psykiatriska kliniken Ryhov Nuläge på kliniken HSL 2g är känd i verksamheten genom flera olika insatser: - Introduktionsutbildning till

Läs mer

Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS. Projektrapport 2008-2014

Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS. Projektrapport 2008-2014 Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS Projektrapport 2008-2014 TRIS idag TRIS-processen för individen TRIS som lokal samverkansplattform (TRIS-team) TRIS som infrastruktur för lokal och regional samverkan

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Årsrapport SAMMY-projektet (tidigare MCM)

Årsrapport SAMMY-projektet (tidigare MCM) Årsrapport SAMMY-projektet (tidigare MCM) Beskrivning av projektet Projektet syftar till att individer med komplexa behov (behov av stöd från flera enheter/myndigheter) ska få en snabb handläggningsprocess

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

1. Nedsatt arbetsförmåga pga sjukdom/ohälsa. 3A. Behov finns troligen av samordning av rehabilitering mot arbete. Kontakta FK

1. Nedsatt arbetsförmåga pga sjukdom/ohälsa. 3A. Behov finns troligen av samordning av rehabilitering mot arbete. Kontakta FK pga mot arbete. Kontakta FK av en 8A. Hel eller 8B.Saknar pga 1: Nedsatt medicinskt pga. underlag. Socialsekreteraren (handläggaren) har kontakt med en individ som socialsekreteraren bedömer har sin nedsatt

Läs mer

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Arbetsförmedlingen i Göteborg 5 stadsdelskontor som ger service till arbetssökande och arbetsgivare inom sitt geografiska område.

Läs mer

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Inledning Tillväxt och välfärd är kommunicerande kärl. Tillväxt skapar förutsättningar för en utbyggd välfärd och en möjlighet

Läs mer

1 års-uppföljning av Försäkringsmedicinska utredningar utförda inom företagshälsovården 2007.

1 års-uppföljning av Försäkringsmedicinska utredningar utförda inom företagshälsovården 2007. 1 års-uppföljning av Försäkringsmedicinska utredningar utförda inom företagshälsovården 2007. Författare: Marie-Louise Östensson Handledare: Hans Erik Norbeck, med.dr., Previa Stockholm Projektarbete vid

Läs mer

Läkaren, smärtan och sjukintyget. Allm Med Fortbildn Nov 2015 Monika Engblom Med dr, Specialist i allmänmedicin

Läkaren, smärtan och sjukintyget. Allm Med Fortbildn Nov 2015 Monika Engblom Med dr, Specialist i allmänmedicin Läkaren, smärtan och sjukintyget Allm Med Fortbildn Nov 2015 Monika Engblom Med dr, Specialist i allmänmedicin Lärandemål läkarprogrammet T5 Att känna till grunderna för sjukförsäkringen i Sverige Att

Läs mer

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 1 (44) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 2 (44) Sammanfattning I juli 2008 ändrades reglerna inom sjukförsäkringen.

Läs mer

Rehabiliterande undervisning

Rehabiliterande undervisning Rehabiliterande undervisning för SFI-elever Ett samverkansprojekt mellan Samordningsförbundet Umeå,VIVA Komvux/sfi, VIVA introduktion, Arbetsförmedlingen i Umeå, Västerbottens läns landsting/ Ersboda vårdcentral,

Läs mer

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Bilaga 1 Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Stadens mål för arbetsmiljön är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Det innebär att staden ska förebygga

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Slutrapport för förbättringsarbete Tidiga och samordnade insatser vid demenssjukdom Team Berg Bakgrund Omsorgen i Bergs kommun ska präglas av ett salutogent och rehabiliterande

Läs mer

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor 2015-11-24 Dnr 15/802 Personalenheten Karin Åhman Rehabiliteringsrutin Mål och arbetsgivarens ansvar Målet med rehabilitering är att så fort som möjligt få tillbaka

Läs mer

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Ett samverkansprojekt mellan Landstinget gm Anderstorps HC Försäkringskassan

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo.

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Helene Ottevik-Karlsson Rapport Datum 2014-06-13 Dnr SN13/45 Sida 1 (6) Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Projektansvariga Betty Svensson IFO chef Socialförvaltningen

Läs mer

Kvinnors ohälsa och faktorer som påverkar återgången till arbete

Kvinnors ohälsa och faktorer som påverkar återgången till arbete Kvinnors ohälsa och faktorer som påverkar återgången till arbete Vitalis Signe Vitalis Ingrid Anderzén, Uppsala universitet Projekt inom samordningsförbunden Totalt har 24,4 miljoner delats ut av maximala

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Rehabilitering. Specialist i medicinsk rehabilitering. Överläkare på rehabavd för individer med kombinerad smärt-och psykiatrisk problematik 2,5

Rehabilitering. Specialist i medicinsk rehabilitering. Överläkare på rehabavd för individer med kombinerad smärt-och psykiatrisk problematik 2,5 Diagnosfördelning för antalet pågående sjukfall juni 2006, respektive juni 2009 nationell nivå Antal sjukfall per 1000 st försäkrade, både män och kvinnor. Källa Försäkringskassan DOA-register 12 11 10,6

Läs mer

Diagnostik av förstämningssyndrom

Diagnostik av förstämningssyndrom Diagnostik av förstämningssyndrom i samarbete 1med Denna broschyr bygger dels på slutsatserna från SBU:s rapport Dia gno stik och uppföljning av förstämningssyndrom (2012), dels på ett anonymiserat patientfall.

Läs mer

TIA Till och I Arbete

TIA Till och I Arbete Projektledare TIA Till och I Arbete Datum Michael Berliner 08 2013-01-08 0480-450134 Verksamhetsrapport Projekt TIA 2012-01-01 2012-12-31 TIA Arbetsmarknadsenheten Adress Verkstadsgatan 3, 392 39 Kalmar

Läs mer

Slutrapport. Unga med funktionsnedsättning i Värmdö. Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning.

Slutrapport. Unga med funktionsnedsättning i Värmdö. Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning. Slutrapport Unga med funktionsnedsättning i Värmdö Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning Försäkringskassan Mona Eriksson, arbetsförmedlare och sius-konsulent Arbetsförmedlingen 2014-10-20

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Strukturerad arbetsmetod för sjukfallsutredning och samordnad rehabilitering

Strukturerad arbetsmetod för sjukfallsutredning och samordnad rehabilitering Sassam Strukturerad arbetsmetod för sjukfallsutredning och samordnad rehabilitering Syfte Ökad delaktighet Ökad struktur Systematiskt arbetssätt Gemensamt arbetsinstrument Effektiva möten Ökad kvalitet

Läs mer

Vila Sjukskrivning tills tillfrisknande påbörjats Lättare anpassade insatser Samordningsmöten med FH,FK,A-giv, fack.

Vila Sjukskrivning tills tillfrisknande påbörjats Lättare anpassade insatser Samordningsmöten med FH,FK,A-giv, fack. Vila Sjukskrivning tills tillfrisknande påbörjats Lättare anpassade insatser Samordningsmöten med FH,FK,A-giv, fack. Anpassat arbete Flera diagnoser, multiproblem Kvinnor mer sjukskrivna De flesta med

Läs mer

Utvärdering av DISA. Theresa Larsen. www.grkom.se/fouivast GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utvärdering av DISA. Theresa Larsen. www.grkom.se/fouivast GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Utvärdering av DISA Theresa Larsen Vad är DISA? Samverkan kring unga med aktivitetsersättning Psykiatrisk diagnos Från passivitet till aktivitet Aktivitetscoachning Myndighetsutövning Samordning Finansieras

Läs mer

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Eva Müller Avdelningschef Avdelning 15 Ängelholms sjukhus januari 2007 Postadress: Ängelholms sjukhus, 262 81 Ängelholm Besöksadress:

Läs mer

Försäkringskassan - roll och uppdrag

Försäkringskassan - roll och uppdrag Försäkringskassan - roll och uppdrag Försäkringskassan Åsa Smedberg Samverkansansvarig Småland Nordväst asa.smedberg@forsakringskassan.se Snabbfakta Statlig myndighet Betalar ut omkring 217 miljarder kronor

Läs mer

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering. Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering. Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland 2016 Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden

Läs mer

Kommentarer om Årsberättelse 2008 och tertialrapport 3 från SAMS

Kommentarer om Årsberättelse 2008 och tertialrapport 3 från SAMS SAMS-utvärdering Harry Petersson Med kompletterande anteckningar från Joakim Tranquist 2009-02-05 Kommentarer om Årsberättelse 2008 och tertialrapport 3 från SAMS 1. Inledning Det var intressant att läsa

Läs mer

Kvalitativ utvärdering av Kinnekullehälsans tjänst Support-sjukanmälan.

Kvalitativ utvärdering av Kinnekullehälsans tjänst Support-sjukanmälan. 2007-01-25 Kvalitativ utvärdering av Kinnekullehälsans tjänst Support-sjukanmälan. Stina Borén Företagsläkare Kinnekullehälsan Odengatan 24 521 43 Falköping Telefon 0515-777443 stina.boren@kinnekullehalsan.se

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Tjörns Kommun Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer

Delrapport Hälsosam Ragunda juni 2013

Delrapport Hälsosam Ragunda juni 2013 Delrapport Hälsosam Ragunda juni 2013 Projektägare: Jämtlands Läns Landsting Parter : Ragunda kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämtlands läns landsting Anställda: Lotten Albertsson, distriktssköterska

Läs mer

Sammanställning av utvärdering, Samteamet, augusti 2008.

Sammanställning av utvärdering, Samteamet, augusti 2008. Sammanställning av utvärdering, Samteamet, september 28. 2 Sammanställning av utvärdering, Samteamet, augusti 28. Innehåll 1. Bakgrund.sid 2 2. Metod..sid 3 3. Resultat sid 3 4. Konklusion..sid 11 5. Bilaga

Läs mer

RUTIN FÖR FALLPREVENTION

RUTIN FÖR FALLPREVENTION 2010-01-28 RUTIN FÖR FALLPREVENTION Antagen av Gränssnittsgruppen 2010-01-28 Bilagorna 2-6 finns i särskilt dokument (wordformat) med möjlighet till lokal anpassning. INLEDNING Fall är den vanligaste orsaken

Läs mer

Några deltagares tankar om Enter

Några deltagares tankar om Enter Några deltagares tankar om Enter Ganska långt över mina förväntningar innan jag blev deltagare i projektet. Bra struktur, klara mål och individanpassade aktiviteter. Tummen upp för Enter och min handledare.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement

Läs mer

Uppdragshandling för delprojektet Demens 1/stimulansmedel. Bildandet av ett tvärprofessionellt demensteam

Uppdragshandling för delprojektet Demens 1/stimulansmedel. Bildandet av ett tvärprofessionellt demensteam Uppdragshandling för delprojektet Demens 1/stimulansmedel. Bildandet av ett tvärprofessionellt demensteam OMVÄRLDSANALYS Att drabbas av en demenssjukdom innebär att drabbas av obotlig och långvarig sjukdom

Läs mer

Massmedieseminarium: Regeländringar i sjukförsäkringen juni 2008 Sida 1. Välkomna!

Massmedieseminarium: Regeländringar i sjukförsäkringen juni 2008 Sida 1. Välkomna! Massmedieseminarium: Regeländringar i sjukförsäkringen juni 2008 Sida 1 Välkomna! Regeringen vill effektivisera sjukskrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna att återgå i arbete. Proposition

Läs mer

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 Sammanfattning Försäkringskassan har fått i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Region Gävleborg

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs medlemmar inom socialtjänsten upplever en försämrad arbetsmiljö med en större arbetsbörda och mer psykiskt press. Augusti 2009

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Åsidan Nyköping 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

ANALYSERAR 2005:23. Försäkringskassans metodundersökning 2004 En sammanfattning av åtta studier

ANALYSERAR 2005:23. Försäkringskassans metodundersökning 2004 En sammanfattning av åtta studier ANALYSERAR 2005:23 Försäkringskassans metodundersökning 2004 En sammanfattning av åtta studier Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för forskning och utveckling Pernilla Tollin

Läs mer

Sammanställning av arbetsmiljöinsatser inom Jönköpings sjukvårdsområde

Sammanställning av arbetsmiljöinsatser inom Jönköpings sjukvårdsområde 1(6) Jönköpings sjukvårdsområde Personalenheten Agneta Björck 036-32 12 80 agneta.bjorck@lj.se Sammanställning av arbetsmiljöinsatser inom Jönköpings sjukvårdsområde Bakgrund En god arbetsmiljö och ett

Läs mer

Flik 1.3. BJURHOLMS KOMMUN Äldre- och handikappomsorg. Att lämna samtycke

Flik 1.3. BJURHOLMS KOMMUN Äldre- och handikappomsorg. Att lämna samtycke Att lämna samtycke Detta häfte innehåller upplysningar om vad det innebär att lämna samtycke för informationsöverföring inom äldre- och handikappomsorg Vad säger lagen? Informationshantering och journalföring

Läs mer

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Närvård i Sörmland Bilaga 4 Kommuner Landsting i samverkan Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Länsstyrgruppen för Närvård i Sörmland Missiv till Programmets uppföljning av kvalitetsindikatorer

Läs mer

Handlingsplan Modell Västerbotten

Handlingsplan Modell Västerbotten Stina Saitton Flik 8.15. Leg apotekare, PhD Läkemedelscentrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 Umeå Tel: 090-785 31 95 Fax: 090-12 04 30 E-mail: stina.saitton@vll.se (kommunen bokar LMgenomgång) Handlingsplan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte.

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. Minnesanteckningar från möte med samordnare i länsdelsteamen, projektgrupp och utvecklare Tid: 2 april kl 08.30-11.45 Plats: VKL 1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. 2. Rapport

Läs mer

Lightmottagningar för unga vuxna. Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v).

Lightmottagningar för unga vuxna. Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v). SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KUNDORIENTERADE VERKSAMHETER 2007-09-20 SID 1 (5) 2007-08-21 Handläggare: Anette Necander Telefon: 08-508 25 251 Till Socialtjänstnämnden Lightmottagningar för unga vuxna. Svar

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé PATIENT- OCH NÄRSTÅENDEUTBILDNING MED HÖG DELAKTIGHET 1 Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet För

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12 Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 A.K. Handlingsplan 2011 10 12 Handlingsplan för vård och stödsamordning i Heby, Älvkarleby,

Läs mer

Hälsobarometern NUMMER 1, 2014

Hälsobarometern NUMMER 1, 2014 Hälsobarometern NUMMER 1, 2014 Nummer 1, 2014 Hälsobarometern Länsförsäkringars Hälsobarometer ska visa vad svenska företag tror om sjukskrivningen i landet, vad sjukskrivningarna kan bero på och hur företagarna

Läs mer

Vårdcentralen Ankaret

Vårdcentralen Ankaret Vårdcentralen Ankaret så blev det efter sammanslagningen Text: Anna-Lena Lundberg Verksamhetschef Vårdcentralen Ankaret i Örnsköldsvik är i grunden en sammanslagning av två vårdcentraler, Centrum och Gullänget.

Läs mer

Hälsobarometern. Första kvartalet 2004. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän utveckling och bakomliggande orsaker.

Hälsobarometern. Första kvartalet 2004. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern Första kvartalet 2004 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Hälsobarometern Alecta den 27 april första 2004kvartalet 2004, 2004-04-27

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Umeå kommun. Årsrapport 2007

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Umeå kommun. Årsrapport 2007 Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Umeå kommun. Årsrapport 2007 2007-03-01 2007-12-31 Rapporten sammanställd av: Wilhelm Franklin Cecilia Ökvist Lennart Persson På uppdrag

Läs mer

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K 8förslag för en rättvis sjukvård Du ska aldrig behöva oroa dig över att inte få

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Sammanställning 1 100215

Sammanställning 1 100215 Sammanställning 1 100215 Bakgrund Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, NKA, har sedan starten 2008 arbetat inom fyra olika prioriterade områden. Ett av dessa är Individualisering, utveckling och utvärdering

Läs mer

Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015

Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015 Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015 Under 2015 hjälpte Personligt ombud 95 klienter det är en ökning jämfört med 2014 då Personligt ombud hjälpte 92 klienter. Dominerande ljuspunkter

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun Projektplan Strängnäs 150702 Projektnamn RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Projektägare LSG Individ- och familjeomsorgen Datum 150702 Bakgrund Målgruppen för detta projekt är de klienter som söker ekonomiskt

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Bilaga: Skiss över rehabiliteringskedjan i det utarbetade förslaget.

FÖRBUNDSINFO. En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Bilaga: Skiss över rehabiliteringskedjan i det utarbetade förslaget. Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 13 juni 2008 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete En reformerad sjukskrivningsprocess för att främja ökad återgång i arbete träder i

Läs mer

Beslut om sjukpenning

Beslut om sjukpenning RiR 2009:07 Beslut om sjukpenning har Försäkringskassan tillräckliga underlag? ISBN 978 91 7086 178-9 RiR 2009:07 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Socialdepartementet Datum: 2009-05-18

Läs mer

Rehabilitering till egenvård för lärare med stressrelaterade sjukdomar Utveckling av en modell Utvärdering

Rehabilitering till egenvård för lärare med stressrelaterade sjukdomar Utveckling av en modell Utvärdering Rehabilitering till egenvård för lärare med stressrelaterade sjukdomar Utveckling av en modell Utvärdering Monica Kjellman, Roslagsergonomen Lena Hammarbäck, Leg. psykolog/org.konsult Lena Backman, Yrkesmedicin

Läs mer

Multiprofessionella journalmallar och gemensam termbank

Multiprofessionella journalmallar och gemensam termbank Multiprofessionella journalmallar och gemensam termbank Skövde 2010-09-29 Camilla Eriksson Elisabeth Wehlander Omfattning 5 primärvårdsförvaltningar Habilitering & Hälsa Ca 6.500 användare Ca 120 enheter

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Avsiktsförklaring om samverkan för minskad ohälsa i Oxelösund

Avsiktsförklaring om samverkan för minskad ohälsa i Oxelösund Avsiktsförklaring om samverkan för minskad ohälsa i Oxelösund Oxelösunds kommun, Landstinget Sörmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Svenska Kyrkan, SSAB, Hamnen och andra privata företagare vill

Läs mer

Sjukskrivning och rehabilitering ÖVERENSKOMMELSE - EN KVALITETSSÄKER OCH EFFEKTIV PROCESS 2016

Sjukskrivning och rehabilitering ÖVERENSKOMMELSE - EN KVALITETSSÄKER OCH EFFEKTIV PROCESS 2016 Sjukskrivning och rehabilitering ÖVERENSKOMMELSE - EN KVALITETSSÄKER OCH EFFEKTIV PROCESS 2016 2 En effektiv och kvalitetssäker process för återgång i arbete Den nya överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Consensio kompetensutveckling i samspel Vägen framåt

Consensio kompetensutveckling i samspel Vägen framåt Vägen framåt Reflektionsmaterial till workshop över myndighetsgränserna fem fiktiva case och instruktioner till workshopledare Innehållsförteckning REFLEKTIONSMATERIAL TILL WORKSHOP... 3 INSTRUKTIONER

Läs mer

Projektet Bra Sjukskrivning

Projektet Bra Sjukskrivning Projektet Bra Sjukskrivning Miljarden Stimulansmedel från Staten för att minska ohälsotalen ersättning årsvis med olika krav på åtgärder. Rehabgarantin. Riktade insatser mot två stora sjukdomsgrupper:

Läs mer

Patientlagen och Patientdatalagen

Patientlagen och Patientdatalagen YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Patientlagen och Patientdatalagen Några lagar som styr vårdadministratörens arbete Examensarbete 35 poäng Författare: Ann Ericsson Handledare:

Läs mer

Tvärprofessionella samverkansteam

Tvärprofessionella samverkansteam Tvärprofessionella samverkansteam kring psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap www.sll.se Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet. Artikel 3 FN:s konvention om barns

Läs mer

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009 1(16) 1. Termin 1. Termin 1 20 49 2. Termin 2 0 0 3. Termin 3 8 20 4. Termin 4 12 29 5. Termin 5 1 2 6. Termin 6 0 0 Antal ej angivit svar: 2 av 43 (=4,65%). Antal svarande: 41. 2(16) 2. Möjligheterna

Läs mer