SIN-projektet. (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIN-projektet. (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare)"

Transkript

1 Samordningsförbundet i Skellefteå SIN-projektet (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare) Ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen i Skellefteå och Skellefteå Kommun genom socialkontorets individ och familjeomsorgsavdelning. Delårsrapport

2 1. Sammanfattning Bakgrund SIN-projektet ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen och socialkontoret i Skellefteå i syfte att finna, få och behålla ett arbete för personer som är utrikesfödda och där behovet bedöms vara stöd i söker arbete, ackvirering av lämpligt arbete och arbetsplats. Syfte Att förebygga att vissa utrikesfödda personer hamnar i långvarig arbetslöshet och utanförskap samt minska behovet av offentlig försörjning för dessa personer.att skapa och finna metoder för att samverka mellan arbetsförmedlingen och Skellefteå Kommun, socialkontorets individoch familjeomsorgsavdelning. Mål Varje handläggare som arbetar i projektet ( 2,5 årstjänster ) ska under projektåret placera ca 20 personer i reguljärt lönearbete med eller utan samhällsstöd. Totalt ska minst 50 personer ur målgruppen erhålla arbete under det år projektet pågår Målgrupp Flyktingar och invandrare som har permanent uppehållstillstånd. Insatsen riktar sig till personer som kan och vill arbeta men som har svårt att få arbete på grund av sitt invandrarskap Projektgenomförande Arbetsmodell; Supported Employment vars genomförande bygger på en femstegsmetod. Metoden har ursprungligen utvecklats för att ge ett särskilt stöd till personer med funktionshinder och är utvecklad i USA och Canada. Metoden bygger på en teori om att de flesta kan arbeta om rätta stödinsatser ges. 1 Sökandeanalys ; Ta del av vad som kommit fram vid tidigare kartläggning och utredning. Informera den sökande om hur stödet fungerar och klargör tillsammans med den sökande vad för slags arbete som ska sökas.inom vilka intresseområden. Vilka erfarenheter/utbildningar och kunskaper ska presenteras för ev blivande arbetsgivare. Om det finns särskilda moment /uppgifter som ska undvikas. 2 Ackvirering av lämpligt arbete och arbetsplats ;Utgå från sökandeanalysen. Identifiera företagen där de aktuella arbetsuppgifterna kan finnas. Aktivera den sökande att komma med förslag. Använd tidigare företagskontakter och det egna nätverket, kollegors nätverk och kontakter. Kontakta företag och presentera arbetsförmedlingens avsikt med kontakten. Presentera den sökande på det sätt ni kommit överens om. 3 Arbetsanalys ; Vid besök av arbetsplatsen görs en bedömning av arbetsuppgifter /arbetsmiljöfaktorer: Arbetsorganisation, psykosociala faktorer, fysiska faktorer, kunskapsfaktorer. Bedöm vilket stöd den sökande kan behöva för att introduceras på arbetsplatsen. Ta ställning till om den sökande kan anställas direkt eller om det finns behov av introduktions och /eller uppföljningsstöd. Gör en överenskommelse med arbetsplatsen /arbetsledaren hur introduktionen ska ske.

3 4. Introduktion på arbetsplatsen ; Ge stöd i introduktionen på arbetsplatsen i den omfattning som planerats tillsammans med den sökande och arbetsgivaren. Vid behov tillämpa systematisk instruktion och trappa successivt ner det individuella stödet. Bestäm formen för uppföljning samt hur lång tid uppföljning ska ske. 5.Uppföljning ; Ge uppföljningsstöd till den anställde och arbetsplatsen på det sätt ni kommit överens om. Trappa successivt ner uppföljningsstödet. Ha ett avslutande samtal med den anställde och arbetsgivaren och stäm av att samliga berörda är klara över att det särskilda uppföljningsstödet upphör. Resultat och slutsatser Efter 6 månaders genomförande med start med medelsbrist på arbetsförmedlingen, lång väntan på tredje person (från kommunen) att träda in i projektet, semesterperioder för berörda handläggare är vi nu i början på september igång för fullt. Vi har kartlagt våra sökande, utbildat sökande att kunna presentera sig och sina kunskaper på en CV, arbetat i jobbklubb med dem där de; träffat Mentorgruppen i Skellefteå som berättat vad som är viktigt i kontakt med arbetsgivare vid bl a möten och intervjuer. Det viktiga i att kunna sälja sig själv och sin kunskap. De har fått besök på en av träffarna av arbetsgivare med ev arbetskraftsbehov under hösten. Vi har även arrangerat anställningsintervjuer med sökande och handläggare på förmedlingen som agerat arbetsgivare. Förutom detta har vi handläggare gått utbildning i Supported Employment några dagar, besökt arbetsgivare, bokat besök med socialkontorets ekonomigrupp för att förankra vårt arbetssätt med deras kunder som i många fall är arbetssökande på arbetsförmedlingen. I dagsläget har projektet ca 35 deltagare och fler är på väg in, av dessa har två tre personer haft sommarjobb inom vård, teknikindustri och café. Vi hoppas på att ett studiebesök hos en större arbetsgivare i Skellefteå med 8-9 av våra sökande ska ge resultat eftersom arbetsgivaren har troligtvis anställningsbehov under hösten 2007 Vi planerar även en jobbklubb under oktober för de som vi anser har behov av att lära sig söka jobb på nätet, skriva CV och utläsa vad det står i annonser, sälja sitt kunnande för arbetsgivare. I syfte att ge dem en grund att stå på när det gäller att söka arbete ifall de i framtiden åter blir arbetssökande. 2. Deltagare 2.1 Deltagarnas förutsättningar Beskrivning av målgruppen Invandrande arbetssökande och arbetssökande flyktingar som deltar eller har deltagit i ett av kommunen anordnat introduktionsprogram, eller är eller riskerar att bli långtidsinskriven på arbetsförmedlingen och bedöms ha förutsättningar för att ta ett arbete direkt. Målgruppen ska ha permanent uppehållstillstånd och klarat av SFI C. Arbetsförmedlare som på förmedlingen arbetar nära bl a SFI/Vuxenutbildningen, projektet ISA och socialkontoret i Skellefteå Kommun har tillsammans med SIN-handläggare tagit fram de arbetssökande vi bedömt är matchningsbara, vill och kan arbeta, motiverade och har ej behov av utredning, vägledning eller utbildning. Till målgruppen hör ej heller sökande med motivations- eller attitydhinder.

4 2.2 Genomförande och process Aktiviteter och åtgärder som genomförts Varje sökande som kan vara aktuell för SIN-gruppen får information om vad SIN står för, de får också välja själva om de vill vara med i projektet. Sin-handläggarna kallar och träffar de sökande och gör en sökandeanalys; där vi går lite djupare in på vad sökande har för inställning till arbete, var de själva upplever att de skulle kunna få arbete i relation till tidigare utbildning och arbete/erfarenhet. Utifrån dessa möten tar handläggarna kontakt med lämpliga arbetsgivare och bokar möte för att se om det finns möjligheter till praktik/arbete. Är arbetsplatsen intressant utifrån sökandes kunskaper och erfarenheter görs en grundligare arbetsanalys där vi tittar på lämpliga arbetsmoment/uppgifter för just en viss sökande. Om då anställning blir resultatet kommer SIN-handläggaren följa upp anställningen under 6 månader för att säkerställa att både sökande och arbetsgivare är nöjda och verka för att fortsatt anställning ska vara möjlig. Denna metod/aktivitet genomförs varje vecka då vi kontinuerligt har kontakt med våra sökande och möjliga arbetsgivare för studiebesök, intervjuer och arbetstillfällen. Vi gör spontanbesök hos arbetsgivare, bokar tid för besök hos arbetsgivare som vi ser kan ha arbetskraftsbehov och använder oss av metoden Supported Employment. 2.3 Resultat och effekter Har projektet nått fastställda mål SIN-projektets främsta mål är att få motiverade arbetssökande i arbete och om de sedan söker arbete som lokalvårdare eller ingenjörer har inte i projektets genomförande någon som helst betydelse. Många sökande är motiverade men har vissa kulturella traditioner som kan göra det svårare att erhålla arbete. Språket är en annan faktor som gör att vissa sökande har svårt att få komma på intervju/få arbete då arbetsgivaren kräver att de exempelvis ska kunna läsa ritningar, prata med kunder osv. Den utbildning /erfarenhet som de arbetssökande har med sig från sitt hemland är väldigt varierande ; allt från att de knappt gått ut grundskola och saknar arbetslivserfarenhet till att de har utbildning och erfarenhet som sjuksköterskor och ingenjörer i sitt hemland. Dock visar det sig i många fall att den utbildningen/erfarenheten ej är att jämställa med svenska krav vilket gör att de sökande måste validera sina kunskaper och i många fall studera vidare i Sverige för att ha samma kompetens som deras ev framtida yrkeskollegor som är utbildade och har yrkeserfarenhet i Sverige. Personalen 3.1 Personalens förutsättningar Beskrivning av personalen I projektet arbetar tre personer som valts ut av arbetsförmedlingens chefer och kommunens personal och i projektets början arbetade alla tre heltid. Dock gick kommunens representant Helen Rådahl-Larsson ner i tid from augusti till halvtid.

5 Irene Stenlund; arbetsförmedlare i Skellefteå sedan 12 år tillbaka har arbetat med företagskontakter,utbildningar,i samverkan med försäkringskassan och klargöra arbetsförutsättningar/arbetsförmåga för och med arbetssökande. Johan Söderström har även han jobbat några år som arbetsförmedlare med bl a ungdomar och som SIUS handläggare, företagskontakter. Helen Rådahl-Larsson har bl a arbetat som journalist och på kommunens taltidning Projektet har tilldelats en medbedömare Runo Nordmark som bl a medverkar i Mentor gruppen i Skellefteå 3.2 Genomförande och process Personalens arbetssätt och metoder Arbetsfördelning sker utifrån hur många arbetssökande som kommer in i projektet och vilka andra uppdrag respektive handläggare har; vi/handläggarna har träffar varje vecka och fördelar/samtalar kring de sökande som förslagsvis ska in i projektet.vi upplever att det finns tid för både utvecklingssamtal och lärande.vi besöker företagare i olika branscher och den informationen vi får om deras framtida behov är vi noga med att dela med oss till handläggare i gruppen.vi har som mål att hitta en gemensam aktivitet under oktober /november där vi kan tillsammans få utvecklas och inhämta mer kunskaper /sätt att arbeta med arbetsgivare och utrikesfödda arbetssökande.behovet hos många arbetssökande ser vi är grundläggande datakunskaper, att ta sig fram på arbetsförmedlingens hemsida, leta jobb på nätet och presentera skriftligt och även personligt för arbetsgivare. Vilket har resulterat i 1 jobbklubb i juni månad med 6 träffar med 8 sökande där vi gått igenom vikten av kunskapen att söka arbete på flera olika sätt. Vi planerar även en ny jobbklubb bara för kvinnor och en grupp för personer som har behov av datakunskaper, skriva CV och söka arbete på Samtliga tre handläggare jobbar aktivt med Supported Employment metoden och med arbetssökande. 3.3 Resultat och effekter Vad blev resultatet för personalen? Med träffar varje vecka kan vi knyta ihop vårt samarbete och lära oss av varandra, utbyta kunskaper om företagens behov och hur vi ska gå vidare med enskilda sökande och grupper. Vi ser att behovet av bl annat datakunskaper, söka arbete/praktikplats är stort hos denna grupp.många sökande har ej varit ute på en arbetsplats i Sverige och vistats flera år här i landet. Funderingar kring och om just dessa brister går att överbrygga finns hos oss; Ett mer långsiktigt fungerande samarbete mellan kommun och arbetsförmedling då det gäller att förbereda arbetssökande i ett tidigare skede på hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Hur de ska använda sig av alla instrument som finns att tillgå ex utbildning i datakunskaper, skriva personliga brev, söka arbete på Internet, presentation av sig själva muntligt för företagare, komma ut på praktikplatser. Detta för att komma vidare till att kunna översätta/validera de sökandes kunskaper i praktik hos företag inom olika branscher. Tanken att vidare kunna kombinera yrkessvenska med praktik hos företagare i projektet är ett viktigt inslag samtidigt som de kan läsa svenska.

6 Allt detta bör samordnas för att de arbetssökande som är utrikesfödda ska komma in i det svenska samhället tidigare, känna sig behövda och kunna försörja sig själva så snabbt som möjligt.i Kommunens ISA-projekt och arbetsförmedlingens SIN-projekt skulle närmare samarbete vara till fördel både för arbetssökande och handläggare. 4. Deltagande organisationer 4.1 Deltagande organisationers förutsättningar Beskrivning av organisation Lokala Samverkansgruppen i Skellefteå med representanter från samtliga fyra parter utgör styrgrupp för projektet ; Skellefteå Kommun, Försäkringskassan, Landstinget Västerbotten och arbetsförmedlingen i Skellefteå. Arbetsförmedlingen är projektägare och huvudman för den operativa verksamheten samt ansvarar för projektets lokaler och ekonomi. Uppdragstagarna behåller arbetsgivaransvaret för den personal som anställs i projektet. Tidsplan för att 50 arbetssökande med utlänsk bakgrund ska få arbete innan projektet går ut är i dagsläget optimistiskt då vår start på projektet ej kom igång så snabbt som önskat Se Sammanfattning /resultat och slutsatser. 4.2 Genomförande och process Samordning och samverkan med andra aktörer Möte med Skellefteå Kommuns ekonomihandläggare där vi berättade vad projektet går ut på och inbjöd till frågor. Vi hoppas att detta möte leder till ökat samarbete mellan ekonomihandläggare och handläggare i projektet för att tillsammans ge de arbetssökande med ekonomiskt bistånd från kommunen ökade förutsättningar till arbete och att de snabbare kan komma i arbete och ej stå i utanförskapet. Vi har ett problem i dagsläget och det är en överenskommelse som Samverkansprojektet vill att varje sökande ska skriva under och den lyder så här; Överenskommelse om informationsutbyte Verksamheten inom SIN-projektet bygger på samverkan mellan arbetsförmedlingen och Skellefteå Kommun ; socialkontoret. Information om en individ som lämnas mellan de olika myndigheterna är begränsad och syftar till att samarbetet skall fungera effektivt för individen. Undertecknad samtycker till att uppgifter som rör och påverkar min arbetssituation/förmåga lämnas mellan de olika myndigheterna. Denna ÖK är tveksam att använda enligt arbetsförmedlingens chefer, de tar kontakt med Stellan Berglund ang detta och vi handläggare tycker att den bästa vägen är att boka trepartsamtal om det skulle uppstå frågor kring den arbetssökande som uppbär ekonomiskt bistånd.

7 4.3 Vad blev resultatet för organisationerna I dagsläget har vi ej hunnit reflektera över om det finns bättre metoder än de vi idag arbetar med och i. Vi planerar resa till ev Malmö där de länge jobbat med denna grupp arbetssökande där arbetsförmedlingen, kommunen och försäkringskassan har utarbetat ett samarbete med alla ingredienser för att stödja denna grupp så att de får inblick i arbetslivet genom praktik samtidigt som de studerar data, yrkessvenska, lär sig flera vägar till hur de söker arbete och där har de coacher som hela tiden stöttar dem i deras väg mot anställning. Förutsättningar för implementering 5 Aktiviteter Fyll i aktiviteterna som genomförts under projekttiden av betydelse för projektets utveckling och resultat. (gruppstarter, informationsmöten, styrgruppsmöten, samverkansmöten, seminarier, konferenser etc.) Aktivitet Start Slut Första Samverkansträffen på Brinken/Projektledare Träff m Stellan Berglund/Samordningsförbundet för genomgång av SIN-projektet Jobbklubb för arbetssökande under juni / vid 6 olika tillfällen Träff med Runo Nordmark/Mentorgruppen medarbetare i SIN_gruppen Träff med Stellan Berglund/Samordningsförbundet ang förändringar i uppdragsavtalet bl a pga personalminskning i projektet ; istället för tre handläggare som jobbar heltid består projektet av 2,5 personer Träff i projektgruppen varje måndag /Uppdatering utbyte forts information. Studiebesök på företag med rekryteringsbehov för arbetssökande i SIN-projektet Träff med ekonomigruppen på Skellefteå Kommun information ang SIN-projektet för närmare samarbete Information/frågor för arbetskamrater på arbetsförmedlingen hur långt vi kommit i projektet Information Styrelsen /Samordningsförbundet /Skellefteå Lasarett Genomgång av delårsrapport hos Stellan Berglund och medverkade gjorde Runo Nordmark

8 6. Faktaruta Ålder Kön Beräknat Utfall Antal deltagare: Män Kvinnor Antal i arbetet* Män Kvinnor Antal i studier** Män Kvinnor 1 Antal som avbrutit Män Kvinnor Antal som upplevt att livssituationen Män förbättrats efter insatsen (Källa Sus) Kvinnor Antal som upplevt att insatsen har hållit god Män kvalité förbättrats efter insatsen (Källa Sus) Kvinnor Antal individer som ansett att de kunnat Män påverka insatsen. (Källa Sus) Kvinnor * Definition på i arbete är: Anställd med eller utan bidrag minst 17 timmar/vecka. **Definition på studier är: Komvux, högskoleutbildning, KY-utbildning, Folkhögskoleutbildning.

9 7. Slutsatser/Avvikelser Vilka slutsatser kan ni göra så här långt i projektet (anges kortfattat). Slutsatserna dras utifrån de redovisade beskrivningarna ovan i rapporten. Vilka utmaningar står ni inför under nästa rapportperiod. Kommentera också avvikelser i projekt i förhållande till ansökan/projektbeskrivning. Kommentera indikatorerna i förhållande till utfallet. Kritisk Slutsatser : Efter ha jobbat med arbetssökande under ca 6 månader,varav utbildning inom metoden supported employment, medelsstopp i juni för aktivitetsstöd på förmedlingen och semestrar under juli aug och att en av oss tre heltidsanställda i projektet gått ned på deltid ; har vi handläggare i projektet en grundligare kännedom om de sökandes kunskaper och det ger oss bättre förutsättningar att ackvirera platser. Vi har även mer information om vad som krävs i de olika branscherna av sökande enligt de olika arbetsgivare som vi besökt. Vi ser klara fördelar med att jobba nära med sökande, boka studiebesök, följa med ut på studiebesök, presentera sökande för arbetsgivare. Vi ser också att de sökande i vår grupp har ett behov av större stöd när det gäller att ta kontakt med arbetsgivare, skriva CV, söka jobb på Internet, betydelsen av att ha referenser. Målgruppen arbetssökande är i dagsläget företrädesvis personer som är äldre än 30 år och det var inte den gruppen som man bedömde projektet i första hand skulle nå och jobba med. Vad vi kan se av de som står inskrivna på arbetsförmedlingen är att ungdomar snabbare kommer in i arbete och de är betydligt färre ungdomar som är långtidsinskrivna och långtidsarbetslösa än målgruppen som vi i dagsläget arbetar med dvs de som är mellan år. Vi på arbetsförmedlingen i SIN-projektet ser ett behov av att arbeta mer reguljärt, arbetsförmedlingen, socialkontoret och projektet ISA emellan. Att gå in i ett tidigare skede med träffar mellan de olika parterna och målgruppen för att förhindra att personer faller mellan stolarna vilket leder till bättre samverkan och stöd för individer i denna målgrupp.

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting Halvårsrapport 2008-09-17 2008-12-31 Rapporten sammanställd av:

Läs mer

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning SIN PROJEKTET 1. Sammanfattning Bakgrund SIN-projektet är ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen och socialkontoret i Skellefteå i syfte att finna, få och behålla ett arbete för personer som är

Läs mer

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Ett samverkansprojekt mellan Landstinget gm Anderstorps HC Försäkringskassan

Läs mer

Rehabiliterande undervisning

Rehabiliterande undervisning Rehabiliterande undervisning för SFI-elever Ett samverkansprojekt mellan Samordningsförbundet Umeå,VIVA Komvux/sfi, VIVA introduktion, Arbetsförmedlingen i Umeå, Västerbottens läns landsting/ Ersboda vårdcentral,

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Emmaboda kommun Emmaboda är en liten kommun i Småland, mitt i sydöstra Sverige. Här är nära till vacker natur med skog och sjö och pendlingsavstånd till tre

Läs mer

Projekt Region Skånes Ungdomssatsning Skåneleden, Folkhälsa och Kulturarv

Projekt Region Skånes Ungdomssatsning Skåneleden, Folkhälsa och Kulturarv Koncernkontoret Område Samhällsplanering Lene Hansson Projektledare 044 309 31 42 lene.hansson@skane.se INFORMATION Datum 2014-05 Projekt s Ungdomssatsning Skåneleden, Folkhälsa och Kulturarv Projekttid

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

TIA Till och I Arbete

TIA Till och I Arbete Projektledare TIA Till och I Arbete Datum Michael Berliner 08 2013-01-08 0480-450134 Verksamhetsrapport Projekt TIA 2012-01-01 2012-12-31 TIA Arbetsmarknadsenheten Adress Verkstadsgatan 3, 392 39 Kalmar

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN

HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN Personal Projektledare: Ingrid Selin, socionom och socialsekreterare Övriga coacher: Inger Burman, samordnare, FK:s interna grund-och vidareutbildning samt mångårig erfarenhet

Läs mer

Prioritering av förslag till lösningar/ åtgärder för att minska utanförskap från arbetsmarknaden i Uppsala län:

Prioritering av förslag till lösningar/ åtgärder för att minska utanförskap från arbetsmarknaden i Uppsala län: Prioritering av förslag till lösningar/ åtgärder för att minska utanförskap från arbetsmarknaden i Uppsala län: Arbetet med att identifiera länets utmaningar samt möjliga åtgärder för att minska utanförskap

Läs mer

EXTRA KRAFT. Extra kraft EN PRESENTATION AV SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

EXTRA KRAFT. Extra kraft EN PRESENTATION AV SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD EXTRA KRAFT Extra kraft EN PRESENTATION AV SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 2 EXTRA KRAFT EXTRA KRAFT 3 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Vård-sfi - förberedande kurs för Omvårdnadsprogrammet Annika Brogren och Monica Ehn Kompetensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2015-04-27 PROJEKTPLAN FÖR Implementering av MAC-metodiken i Pilotmodell: Samordningsteam Västerås 2015-11-01 t o m 2016-06-30 Projektägare Västerås stad, AMA Arbetsmarknad Koordinatorer

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-15 KS 2013/0620 Kommunstyrelsen Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Umeå kommun. Årsrapport 2007

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Umeå kommun. Årsrapport 2007 Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Umeå kommun. Årsrapport 2007 2007-03-01 2007-12-31 Rapporten sammanställd av: Wilhelm Franklin Cecilia Ökvist Lennart Persson På uppdrag

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Nedan följer en redovisning av vad som i dag görs för att identifiera, stödja och aktivera unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är

Läs mer

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun 1. Överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration

Läs mer

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS 1 2 Arbetsförmedlingen är till för alla som vill hitta ett nytt jobb. Vår uppgift är att föra samman dig som söker jobb med intressanta arbetsgivare på

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Kompetensförsörjningsbehov... 3 Inom Kommunen... 3 Resterande arbetsmarknad... 3 Näringslivsråd

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Datum 2016-02-18 Dnr 1500978. 1. Personalnämnden godkänner förslag till upplägg av snabbspårets uppskalning.

Datum 2016-02-18 Dnr 1500978. 1. Personalnämnden godkänner förslag till upplägg av snabbspårets uppskalning. Personalnämnden Malin Ferbas Handläggare 040-675 36 30 Malin.Ferbas@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-18 Dnr 1500978 1 (8) Personalnämnden Uppskalning snabbspåret Ordförandens förslag 1. Personalnämnden

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR. Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR. Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad PROJEKTANSÖKAN Datum: maj 2016 PROJEKTPLAN FÖR Projektbenämning Pilotprojekt Etableringsresurs Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad Projektägare: Jonas Boman. Verksamhetschef

Läs mer

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Samverkansarenan Ung i Tälje Ung i Tälje är en samverkansarena mellan myndigheter. Södertälje kommun är huvudman och kommunens olika förvaltningar samverkar

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen 1 Innehåll Antal unga som inte fullföljer gymnasiet... 3 Antal unga inom aktivitetsansvaret... 3 Antal unga som uppbär försörjningsstöd... 3 Antal unga som har timanställning

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA Rapport Projektledare 2014-12-01 Jessica Brolin 08-590 972 56 Dnr: Fax 08-590 337 05 KS/2012:91 jessica.brolin@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens allmänna utskott Rapport kommunala visstidsanställningar-

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelser mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2015-10-28 I bilaga 3 ska en beskrivning göras över hur

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund ! Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014 Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund Hur har utvärderingen genomförts? n Djupintervjuer med projektdeltagare 13 deltagande

Läs mer

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken.

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken. Generell Analys Instruktioner De flesta av oss saknar tid eller intresse att verkligen fundera och reflektera över den arbetssituation vi befinner oss i. Vi vet naturligtvis hur det känns, vi kollar läget,

Läs mer

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Arbetsförmedlingen i Göteborg 5 stadsdelskontor som ger service till arbetssökande och arbetsgivare inom sitt geografiska område.

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen i Nybro Arbetsförmedlingen erbjuder ungdomar särskilda insatser och program för att underlätta deras etablering på arbetsmarknaden. Vilka

Läs mer

En förundersökning har legat till grund för arbetet.

En förundersökning har legat till grund för arbetet. Ansökan, KomHall har, i samarbete med en arbetsgrupp, utvald av FINSAM Kävlinge/Lomma, fått i uppdrag att skriva en ansökan, KomHall. Namnet KomHall ska betraktas som ett arbetsnamn och kan komma att ändras.

Läs mer

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt.

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Det här är KFS Ett väl fungerande samhälle behöver sådant som el, vatten, avlopp, kommunikationer, avfallshantering, besöksmål, skola, vård och omsorg.

Läs mer

Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan.

Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan. Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan. Intensifierad samverkan unga 19-29 år med aktivitetsersättning beviljades i september 2013 300 000 kronor av styrelsen för Finsam Lekeberg

Läs mer

Lägesrapportering för projekt TIA 20131231

Lägesrapportering för projekt TIA 20131231 Lägesrapportering för projekt TIA 20131231 Projektets förutsättningar - För deltagarna Syftet med projekt TIA är att ge resurssvaga personer, främst personer med intellektuella funktionsnedsättningar,

Läs mer

Gruppaktiviteter Ett schema för gruppaktiviteter, bl a i samarbete med Birka folkhögskola, togs fram och fastställdes under augusti. Se nedan.

Gruppaktiviteter Ett schema för gruppaktiviteter, bl a i samarbete med Birka folkhögskola, togs fram och fastställdes under augusti. Se nedan. Lägesrapport Projektnamn: Navigator Diarienummer: 2008-3070068 Period: Juli-augusti 2009 1. Verksamheten i projektet Bakgrund Perioden omfattar verksamhetens femtonde och sextonde månad. Övergripande om

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Kompassens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Utsikten. Ett samverkansprojekt mellan Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting.

Utsikten. Ett samverkansprojekt mellan Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting. Utsikten Ett samverkansprojekt mellan Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting. Slutrapport Rapporten sammanställd av: Ingrid Selin Projektledare På uppdrag

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 ST, 2015. Produktion: STs kommunikationsenhet. Tryck: Vitt Grafiska, juni 2015. Upplaga 2 000 ex. Beställ fler exemplar på www.st.org. Artikelnr

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014, komplettering

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014, komplettering TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2014-01-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (7) Karin Sundström Utredare 08-5782 95 09 karin.sundstrom@tyreso.se Diarienummer Dnr 2013/GAN 0072 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter 1 Innehåll Kommunen... 3 Enheten för arbete och kompetens... 3 Campus Västervik... 3 Arbetsmarknadsverksamhet... 3 Knutpunkten... 3 Ungdomsanställningar...

Läs mer

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Bilaga 11 Regionplane- och trafikkontoret 2007-11-07 RTN 2007-0373 Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Utgångspunkter Jämställdhetslagen Jämställdhetslagen reglerar kvinnors och

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet

Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Redovisning av befintlig verksamhet Grund- och gymnasieskolan I Tierps kommun finns idag elva

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

Mellansteget. Ett samverkansprojekt mellan Socialtjänsten Umeå Kommun, Umeå gymnasieförvaltning och Samordningsförbundet

Mellansteget. Ett samverkansprojekt mellan Socialtjänsten Umeå Kommun, Umeå gymnasieförvaltning och Samordningsförbundet Mellansteget Ett samverkansprojekt mellan Socialtjänsten Umeå Kommun, Umeå gymnasieförvaltning och Samordningsförbundet Lägesrapport 2012 2012-07-01 2012-12-31 Rapporten Sammanställd av: Camilla Lindström-Labba

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS

Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS 1 2 Söker du en person med unika erfarenheter och speciell kompetens? Behöver du snabbt anställa många på en gång?

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ARBETSMATERIAL Verksamhetsplan SF Västra 2015 Innehållsförteckning sid. 1. Lagen om finansiell samordning och samordningsförbund 2 2. Övergripande mål och syfte 2-3 3. Styrelsens uppgift och beslutanderätt

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till arbete och studier Innehåll 1. Om kompetensinventeringen... 4 2. Vilket kompetensbehov ingår inte i delprojektet?... 4 3. Redovisning

Läs mer

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan ÖVERENSKOMMELSE Parter Norrtälje Kommun, org.nr 21 20 00-0217 Arbetsförmedlingen Norrtälje, org.nr 20 21 00-2124 Syfte Att genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare Ungdomsteamet redovisar 2011-2 Delårsrapport Ungdomsteamet Januari juni 2011 Margareta Aissaoui Samordnare Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 3 2. Beskrivning av Ungdomsteamet 3 2.1 Arbetsprocess 3

Läs mer

Psykisk ohälsa och arbetslivet

Psykisk ohälsa och arbetslivet Psykisk ohälsa och arbetslivet Uppdragsavtal angående projektet Psykisk ohälsa och arbetslivet ett länsprojekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser 1 Parter Mellan Samordningsförbunden

Läs mer

Plan för Studie- och yrkesvägledning 2010/2011 Gumaeliusskolan

Plan för Studie- och yrkesvägledning 2010/2011 Gumaeliusskolan Plan för Studie- och yrkesvägledning 2010/2011 Gumaeliusskolan 2 Innehållsförteckning 1. Övergripande arbete 2. Aktiviteter för årskurs 7 3. Aktiviteter för årskurs 8 4. Aktiviteter för årskurs 9 5. Aktiviteter

Läs mer

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering. Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering. Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland 2016 Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden

Läs mer

här tänds hoppet ömsesidig vinst. Praktikanten Jonas Nshimiyimana och Fyrljusets vd Lena Karlsson utbyter erfarenheter. Många skratt blir det också.

här tänds hoppet ömsesidig vinst. Praktikanten Jonas Nshimiyimana och Fyrljusets vd Lena Karlsson utbyter erfarenheter. Många skratt blir det också. här tänds hoppet ömsesidig vinst. Praktikanten Jonas Nshimiyimana och Fyrljusets vd Lena Karlsson utbyter erfarenheter. Många skratt blir det också. 26 AKADEMIKERN xxx 04 Jonas Nshimiyimana hade lagt ner

Läs mer

Ansökan om medel till insats för vuxna

Ansökan om medel till insats för vuxna Ansökan om medel till insats för vuxna 1. Behov och idé Projektet Husamrådet har finansierats av samordningsförbundet sedan 2008. Beslut om en stegvis implementering togs under hösten 2010 och varit i

Läs mer

1 (1) 2016-02-29 Dnr: 2015/3254-GSN-646 Erik Johansson - p5ej02 E-post: erik.johansson@vasteras.se. Grundskolenämnden

1 (1) 2016-02-29 Dnr: 2015/3254-GSN-646 Erik Johansson - p5ej02 E-post: erik.johansson@vasteras.se. Grundskolenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2016-02-29 Dnr: 2015/3254-GSN-646 Erik Johansson - p5ej02 E-post: erik.johansson@vasteras.se Grundskolenämnden Kopia till Möjlighet att erbjuda praktik för asylsökande/nyanlända

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: KomLär Diarienummer: 2008-3040040 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Karriärfaser dilemman och möjligheter

Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärdilemman Karriärdilemman kan uppstå av många olika orsaker. Oavsett anledning kan vi känna att vi inte är tillfredställda eller känner oss otillräckliga i den

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Vi har anmält oss till basutbildingen i jämställdhetsintegrering och fördjupningsseminariet som hålls av JämStöd den 17/2 respektive 29/3.

Vi har anmält oss till basutbildingen i jämställdhetsintegrering och fördjupningsseminariet som hålls av JämStöd den 17/2 respektive 29/3. Sid 1 (5) Lägesrapport Projektnamn Sociala entreprenörshuset Redovisningsperiod (månad(er) och år) 2011-01-2011-01 Redovisnings-ID -004 1. Verksamheten i projektet Vilka aktiviteter har genomförts under

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Egenskattning av hälsan

Egenskattning av hälsan Egenskattning av hälsan (Instrument för egenskattning av hälsan) Hur är Din hälsa? Att ge ett enkelt svar på frågan; "Vad är hälsa, och hur mår Du?" är inte lätt. Hur vi känner oss är inte bara en fråga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Jordbruksverket Enheten för veterinära frågor 551 82 JÖNKÖPING Remissvar: Behörighet 2010 2009-10-22 Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens

Läs mer

Inflytandeprojektet. Delårsrapport 2008-09-01 2009-01-30. Samordningsförbundet Skellefteå. Rapporten sammanställd av:

Inflytandeprojektet. Delårsrapport 2008-09-01 2009-01-30. Samordningsförbundet Skellefteå. Rapporten sammanställd av: Inflytandeprojektet Ett samverkansprojekt mellan Föreningarnas Hus, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun via Handikappomsorgen och Västerbottens läns landsting via psykiatrin i Skellefteå.

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Förhållandet mellan mästare och lärling

Förhållandet mellan mästare och lärling Fjärde nordiska mötesplatsen på Island Den 25 och 26 september hölls den fjärde mötesplatsen inom projektet Lärande på arbetsplats som skolmyndigheter från de nordiska länderna turas om att arrangera för

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Arbetsmarknadstorget Skellefteå

Arbetsmarknadstorget Skellefteå Arbetsmarknadstorget Skellefteå Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen Skellefteå och Skellefteå Kommun (gm. Kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning, Gymnasiekontoret, Socialkontoret -

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Rapport 5 preliminär, version maj 2010 Fokusgrupper med coacher - En resultatsammanställning baserad på 2 fokusgrupper med sammanlagt 8 coacher. Bengt

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) En ny övergripande lokal överenskommelse mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen beräknas vara klar i januari 2016. Parterna samarbetar i många frågor

Läs mer

Bilaga 2. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Bilaga 2. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Bilaga 2 Unga Göingar i Arbete (UGiA) Info beredningsmöte 2013-12-13 Bakgrunden till ungdomsprojektet Behövs åtgärder för att motverka den höga ungdomsarbetslösheten Starta ett projekt med målbilden att

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Sida: 2 av 21 2 Sida: 3 av 21 Dnr: Af-2012/445712,

Läs mer

Plan för Studie- och yrkesvägledning 2013/2014 Gumaeliusskolan

Plan för Studie- och yrkesvägledning 2013/2014 Gumaeliusskolan Plan för Studie- och yrkesvägledning 2013/2014 Gumaeliusskolan Innehållsförteckning 1. Övergripande arbete 2. Aktiviteter för årskurs 7 3. Aktiviteter för årskurs 8 4. Aktiviteter för årskurs 9 6. Utvecklingsarbete

Läs mer