ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg Antal sidor:12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12"

Transkript

1 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg Antal sidor:12

2 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd Innehåll 1. Sammanfattning: 2 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 5 5. Ansvarig nämnd/styrelse 5 6. Genomförande/metod 5 7. Resultat Organisation Hur fungerar nuvarande organisation? Kommentar: 8 8. Arbetsmarknadsarbete Kommentar Finns ett proaktivt arbete gentemot unga som söker försörjningsstöd? Kommentar: Aktgranskning-stickprovsgenomgång Kommentar: Intern Kontroll Styrkort Delegationskontroller Kontroll av kostnadsutveckling försörjningsstöd Verksamhetsplan Uppföljningsarbete Kommentar 13 1

3 1. Sammanfattning: Vår bedömning är att verksamheten i många delar har ett proaktivt arbete med ungdomar. Det saknas delvis redskap i arbetet med flyktingar/invandrare och det är vår bedömning att mer kan göras inom detta område.. Nedan visas i sammanfattad form våra bedömningar. Vi bedömer att nämnden har ett proaktivt arbete med ungdomar och bra redskap för arbetet med desamma. Det används dock inte effektivt och de redskap som finns används inte fullt ut. Rutiner inom försörjningsstödsenheten bör finnas skriftligt för att arbetet inom enheten skall bli enhetligt och att likvärdiga krav skall ställas på arbetssökande. Aktgranskningen visar på bra utredningar som följer lagar och praxis. D Nämnden bör strukturera arbetet inom förvaltningens mottagningsenhet så att det arbetas på samma sätt. Detta bör göras genom att införa skriftliga rutiner för all personal i arbetet med ungdomar. Organisationen är stabil och samtliga intervjuade upplever goda förutsättningar till ett bra arbete. Inom försörjningsstödet saknas sedan länge en enhetschef. Detta borde vara ett högprioriterat område för nämnden att lösa då vi ser detta som en lösning på flera av de bekymmer man anser sig ha. Vi vill dock uppmana socialnämnden att överväga att ändra rutinerna för revidering av riktlinjerna. Vi ser i vår granskning att det saknas revidering kontinuerligt. Vår bedömning är att riktlinjer bör revideras varje år. Nämnden har via verksamhetsplaner satt upp mål för försörjningsstöd och arbetsmarknad. Vår bedömning är dock att dessa mål kan tydliggöras för att de skall bli lättare att följa upp. De mål som finns är av den karaktären att de är svåra att följa upp och redovisa. De rutiner som innebär att man matchar individer mot rätt åtgärd är i behov av diskussion och behöver utvecklas. Vår bedömning är att flera av insatserna är positiva och kan med rätt rutiner skapa mycket goda förutsättningar för ett effektivt arbetsmarknadsarbete vad gäller ungdomar. Det kräver dock helt annan samordning och planering än vad som är fallet idag. Vår bedömning är att detta arbete kan utvecklas. Det ställs inga generella krav på att söka arbete. Däremot sätts snabba insatser in för att motverka bidragsberoende. Vi ser detta som positivt men nämnden bör överväga att ändra rutinerna så att de som har egen förmåga till arbete på den reguljära arbetsmarknaden först får möjligheten och stödet att söka på denna. Det saknas också tydliga riktlinjer för vilka 2

4 krav och vilket stöd som skall ges till individer i samband med sökande av försörjningsstöd. 2. Bakgrund Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska socialnämndens enhet för försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. Vuxensektionen inom individ och familjeomsorgen i Tranås är indelad i tre verksamhetsområden. Försörjningsstöd, beroendeenhet samt arbetsmarknadsarbete. Försörjningsstöd och Arbetsmarknadsfrågor är en verksamhet som idag över hela landet diskuteras då det på många håll är en verksamhet vars kostnad ökar kraftigt. Kommunen har ett stort ansvar att ha en egenkontroll/internkontroll av denna verksamhet då den är viktig för att stävja ett inflöde av nya klienter till socialtjänsten. Vidare är kommunens arbetsmarknadsarbete ett viktigt komplement till Arbetsförmedlingens arbete i dessa frågor för att motverka arbetslöshet och permanent beroende av försörjningsstöd inom kommunen. Vi har på uppdrag av s revisorer granskat dessa delar för att ge revisionen ett bra underlag i deras fortsatta granskning av socialnämnden. I Socialtjänstlagen (SoL) kan utläsas följande: 1 kap 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas: - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Vidare framgår det i samma lag: 4 kap 1 3st Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Lag (2010:52). I 4kap 4 går också att utläsa följande: Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av socialnämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 1. inte har fyllt tjugofem år, eller 2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller 3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd. 3

5 Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. I vårt arbete har vi utgått från dessa delar som de viktigaste för att avgöra huruvida Tranås kommun når upp till sitt ansvar för de som söker försörjningsstöd samt för de som får arbetsmarknadsåtgärder. 3. Syfte Syftet är att granska socialnämndens arbete med försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. Bland annat kommer nedanstående revisionsområden att belysas. Hur fungerar nuvarande organisation? Har man ett proaktivt arbete gentemot de unga människor som erhåller/söker försörjningsstöd? Är man aktiv i arbetet mot unga människor som kommer och söker försörjningsstöd? Stickprovsgenomgång för att få en tydlig bild på om arbetet genomsyras av samsyn. Hur ser riktlinjer ut i kommunen? Är riktlinjerna tillräckligt uppdaterade? Följs riktlinjerna? Granskningen syftar till att beskriva och bedöma socialnämndens och förvaltningens arbetsmarknadsarbete och socialnämndens arbete med försörjningsstöd. Vi har särskilt granskat: Samverkan arbetsmarknadsenhet och försörjningsstöd Finns ett proaktivt (aktivt förebyggande) arbete med ungdomar för att motverka nytt inflöde av klienter till socialtjänsten? Arbetar socialnämnden efter lagar och praxis i försörjningsstödsarbetet? Stickprovsgenomgång för att få en tydlig bild på om arbetet genomsyras av samsyn. 4

6 Hur ser riktlinjer ut i kommunen? Är riktlinjerna tillräckligt uppdaterade? Följs riktlinjerna? Har socialnämnden insyn och en tydlig ledning av försörjningsstödsarbetet? Hur fungerar samverkan mellan kommunen och externa aktörer i arbetsmarknadsfrågor? 4. Revisionskriterier Vi kommer att bedöma om rutinerna/verksamheten uppfyller Kommunallag (1991:900) Socialtjänstlag (2001:453) 5. Ansvarig nämnd/styrelse Granskningen avser Socialnämnden. 6. Genomförande/metod Dokumentstudie av relevanta dokument samt intervjuer med berörda tjänstemän och politiker. Dessutom har aktgranskning gjorts av 21 akter. Under oktober och november månad har 8 personer intervjuats direkt på plats i Tranås eller per telefon. Dessa kategorier har intervjuats. - Chefstjänstemän - Socialsekreterare - Arbetsterapuet 5

7 - Politiker Vi har granskat följande dokument: - Riktlinjer - Tranås befolkningsstatistik - Stort antal organisationsdokument - Stort antal rutindokument - Delegationsförteckning 7. Resultat 7.1 Organisation Vuxensektionen inom individ och familjeomsorgen(ifo) är indelad i tre olika enheter. Dessa verksamhetsområden är försörjningsstöd, arbetsmarknadsarbete samt beroendeenhet. De granskade enheterna är indelade på följande sätt: Enhetschef som ansvarar för följande grupper inom arbetsmarknadsenhet: Ungdomssluss Arbetscentrum som utreder arbetsförmåga. Trampolin, hjälper enskilda med att skriva CV samt jobbsökeri. Invandrarteam. Försörjningsstöd saknar idag enhetschef helt. Detta har saknats i flera år. T.f enhetschef har funnits tidigare men även detta saknas just nu. Beroendeenhet har en ansvarig chef i form av Sektionschef för vuxensektionen En mottagningsgrupp inom försörjningsstödsenheten ansvarar för fördelning av försörjningsstödsärenden. Arbetet inom enheten fungerar på det sättet att en mottagningsenhet 6

8 tar emot någon som ringer och behöver hjälp/stöd. De ger den första informationen och gör en första bedömning på vilka behov som föreligger. Mottagningsenheten kan behålla ett ärende upp till två månader. Ärendet slussas direkt till ungdomsslussen för de som är år och övriga slussas sen vidare till socialsekreterare som jobbar vidare i ärendet. Arbetet inom enheten fungerar på det sättet att en mottagningsenhet tar emot någon som ringer och behöver hjälp/stöd. De ger den första informationen och gör en första bedömning på vilka behov som föreligger. Mottagningsenheten kan behålla ett ärende upp till två månader. Ärendet slussas sen vidare till någon av de ovan redovisade grupperna. Om bedömningen görs att ärendet skall till ungdomshandläggarna får de ärendet varefter de slussar den enskilde vidare till ungdomsslussen. Ungdomsslussen är kommunens arbetsmarknadsenhet och denna ligger organisatoriskt inte under försörjningsstödsenheten utan i arbetsmarknadsenheten. Ungdomsslussen har olika utredningsenheter inom ramen för sin verksamhet. För dem som anses direkt färdiga för arbetsmarknaden så får de som slussats vidare först lära sig söka jobb och skicka iväg jobbansökningar samt lära sig hur man hanterar en jobbintervju. Därefter får de en praktikplats vilken de antingen får hitta själv eller får hjälp att hitta. Motsvarande arbete för vuxna klienter saknas idag enligt de intervjuade. Mottagning av nya klienter inom försörjningsstöd delas mellan två socialsekreterare. De ärenden som aktualiseras Ärenden skall fördelas av enhetschef till handläggare. Övriga ärenden fördelas av mottagningsgrupp. Det finns inga tydliga rutiner för dem som tar emot klienter. När en person konstateras vara arbetslös och berättigad till försörjningsstöd remitteras personen till en socialsekreterare som gör en djupare kartläggning kring behov samt fattar beslut om eventuella arbetsmarknadsinsatser. Intervjuerna visar på att ett stort antal socialsekreterare det senaste året sökt sig till nya arbeten. De intervjuade ser inga specifika skäl till detta men känner oro till att så många har sökt sig bort Hur fungerar nuvarande organisation? Vid intervjuer med tjänstemän konstaterar de intervjuade att de upplever arbetsbelastningen som hög och svår att hantera. De intervjuade redovisar ett arbete med ungdomar som enligt dem i viss mån är proaktivt och att man prioriterar dem som kommer in som nya i systemet. Ungdomshandläggarna upplever att de har vissa redskap för sitt vardagsarbete med ungdomar som bedöms ha möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. De som arbetar med ungdomar som inte bedömts kunna komma ut på arbetsmarknaden anser att de saknar redskap i sin vardag för att kunna hjälpa dessa grupper. Här anser dock arbetsmarknadsenheten att de har redskap som inte används. Bland flera delar finns praktikplatser och insatser som inte alls används fullt ut eftersom de inte anser att socialsekreterarna placerar individer på dessa 7

9 insatser. Skulle fler placeras så uppfattar man att det finns ett klimat i kommunen som tillåter att man skulle satsa ytterligare resurser på dessa insatser. Socialsekreterarna upplever inte heller att Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan har möjligheter att hjälpa nämnda grupper. Upplevelsen från vissa av de intervjuade handläggarna är att mottagningsenheten skulle kunna göra en fylligare grundutredning vilket då skulle kunna korta delar av arbetet när de slussas vidare för utredning till ungdomssekreterarna. Ungdomshandläggarna upplever att det finns skillnader i hur man ställer krav på arbetssökeri inom enheten. Upplevelsen är att det ställs mer krav av ungdomshandläggarna än av mottagningsenheten och att detta då skapar vissa bekymmer. Det finns en del synpunkter från de intervjuade på att man inom mottagningsdelen inom försörjningsstöd skulle kunna få ut ungdomarna snabbare då det mellan mottagning och remiss till ungdomshandläggare kan gå upp till en månad. De rutiner som finns idag skulle, enligt de intervjuade, kunna kortas betydligt om tydligare rutiner fanns på mottagningssidan. Flertalet intervjuade påtalar dock att ansvaret för dessa brister i första hand ligger på bristande samordning och bristande samverkan. Det finns inga forum där dessa frågor diskuteras och det finns ingen samordnande kraft på försörjningsstödsenheten. Flertalet intervjuade ungdomshandläggare upplever att vissa verktyg som finns för deras arbete är bra och adekvata. Ungdomsslussen (arbetsmarknadsenhet) är det redskapet som är det viktigaste i handläggarnas möjlighet till att snabbt få ut ungdomar i sysselsättning. Ungdomsslussen tillhandahåller bland många saker praktikplatser och träning i arbetssökeri Kommentar: Vår bedömning efter samtal och granskning av akter är att organisationen och arbetet inom försörjningsstödet i Tranås fungerar tillfredsställande på vissa områden. Det finns bra och kraftfulla verktyg för handläggarna att använda för att stävja att ungdomar med arbetsförmåga kommer in och blir beroende av försörjningsstöd. Vår bedömning är att alla intervjuade har en tydlig inställning att de ungdomar som kommer, skall få krav på sig vilket måste anses vara mycket bra. Dock saknas en tydlig styrning av försörjningsstödsarbetet. Enheten har inte på länge haft en enhetschef som driver dessa frågor vilket anses vara en stor brist. Det saknas tydliga samverkansforum där dessa frågor och där samarbete kan diskuteras. Då ingen inom försörjningsstödet har en funktion där man har mandat och kan driva dessa frågor blir det svårt att förändra eventuella problem. 8

10 Det bör också finnas ett skriftligt underlag på vilka krav som skall ställas på arbetsföra ungdomar. Vi anser att krav och stöd gagnar den enskilde i förlängningen även om det kan vara ett arbetssätt som upplevs som hårt mot människor i en svår situation. Vår bedömning är att det med bättre rutiner i mottagningen kan skynda på arbetet med ungdomar så de kommer ut i arbete snabbare. Det bör finnas rutiner som innebär att det inte dröjer 3 till 4 veckor innan ungdomar kommer ut i sysselsättning. Det bör också tydliggöras vilka krav som ställs på en enskild vad gäller arbetssökande. Det är viktigt att stöd och krav har en röd tråd i ungdomsarbetet då det därmed blir mycket lättare att slussa in nya medarbetare i detta arbete. Integrationsarbetet inom kommunen påverkar enheten för försörjningsstöd mycket. De intervjuade har mycket funderingar på att de som kommer från som flyktingar/invandrare inte får sysselsättning (Mer än SFI). En oro är att många handläggare söker sig bort. Detta innebär risker för kontinuitet samt självklart att erfarenhet och kunskap försvinner. Dock påtalas i intervjuer att man ser det mer slumpartat att många försvunnit samtidigt. 8. Arbetsmarknadsarbete Uppdraget för enheten är att stegvis avhjälpa arbetslöshet och hjälpa människor från ett passivt bidragsberoende till egen försörjning eller studier. Detta arbete kan ske genom olika former av anställningar, sysselsättningar eller praktikplatser. Det handlar också om att utreda arbetsförmåga. Det finns olika former av arbetsmarknadsinsatser inom Tranås Kommun. Man har förutom redan nämnda insatser i ungdomsslussen tillgång till ungdomsanställningar(18-29 år). Det finns enligt flera intervjuade ett tydligt politiskt ställningstagande att detta är ett prioriterat arbete att erbjuda denna typ av anställningar. Projekt Arbetskraft är ett annat arbete som syftar till att ge individer med försörjningsstöd kommunala praktikplatser Tre stycken arbetsterapeuter arbetar på slussen direkt med individer som remitteras dit. Det som påtalas till oss från både socialsekreterare och medarbetare inom arbetsmarknadsenheten är att det saknas tydliga riktlinjer för hur länge man arbetar med individen i arbetsmarknadsenheten. Flera insatser har de senaste två åren förändrats varför även riktlinjer och rutiner borde utformas. Det finns också på kommunledningsnivå en projektgrupp som man kallar för ung chans. I denna sitter bland flera både kommunchef och VD för näringslivsbolaget. 9

11 Det finns en styrgrupp inom kommunen som arbetar med flyktingfrågor. Politiker ingår i denna grupp. Syftet med denna grupp är enligt samtliga intervjuade inte tydligt. Kopplat till detta område även om det inte ligger under socialförvaltningen finns inom kommunen en anställd ungdomscoach som ligger under utbildningsförvaltningen. Höga kostnader för försörjningsstödet och ökade arbetslöshetssiffror har inneburit ett betydligt större engagemang i dessa frågor från kommunledning vilket flera påtalar som positivt. 8.1 Kommentar Vår bedömning är att det finns ett flertal insatser som är positiva och som kan vara en mycket bra insats för att hjälpa individer ur en arbetslöshetssituation. De intervjuer vi gjort visar dock på att flera saknar någon form av lågtröskelarbete för människor som inte är redo för arbetsmarknaden. 9. Finns ett proaktivt arbete gentemot unga som söker försörjningsstöd? De intervjuade redovisar att det idag prioriteras att jobba med ungdomar som kommer in. Det finns enligt de intervjuade vissa arbetsredskap att använda. Flera av de intervjuade redovisar att de kan bli ännu snabbare i arbetet med ungdomar genom att mottagningsenheten direkt skickar ungdomar till Ungdomsslussen i stället för att de skall gå via handläggare. De intervjuade redovisar vidare att under tiden som ungdomar har praktik så träffar handläggarna dem ungefär var åttonde vecka. De ungdomar med diagnoser eller outredda diagnoser eller där andra problem föreligger upplevs av de intervjuade som ett klart utvecklingsområde. Inom detta område anses det inte finnas samma verktyg för handläggarna som det finns med arbetsföra ungdomar. Varken Försäkringskassa eller Arbetsförmedling arbetar med dessa ungdomar då de inte anser sig ha verktyg eller resurser för detta arbete enligt de intervjuade tjänstemännen. De intervjuade anser vidare att de inte heller inom kommunen har tillräckliga verktyg för detta arbete varför denna grupp delvis faller mellan stolarna. 9.1 Kommentar: Vår bedömning är att enheten till vissa delar har ett proaktivt arbete med ungdomar idag. Aktgranskningen visar att ungdomar får insatser i de fall som utredaren granskat. Alla intervjuer har präglats av engagemang samt en stark vilja att jobba aktivt med ungdomar. De intervjuade tror på tidiga insatser och krav vid arbete med ungdomar vilket vi bedömer som centralt för detta arbete. Dock finns inga tydliga regler för vad som skall erbjudas till ungdomar samt vilka krav som skall ställas. Detta ser vi som ett utvecklingsområde. Ungdomar med arbetshinder är ett område enheten bör utveckla och fundera över och överväga vilka arbetsredskap som finns. Dessa ungdomar behöver mycket stöd och hjälp för 10

12 att komma ur ett bidragsberoende. Dessutom är det extra viktigt inom detta område att utveckla tydliga rutiner och samverkansformer. Vid genomgång av akter kan också konstateras att det i flera fall arbetas med rent administrativt utbetalningsarbete hos de socialsekreterare som arbetar med icke arbetsmarknadsklara ungdomar. Vi bedömer detta vara felprioriterat då dessa utbildade personer då får lägga mycket tid på rent administrativt arbete i stället för stödarbete till färre klienter. Detta bör enheten fundera på att förändra. Förslagsvis så kan detta utbetalningsarbete läggas på administrativ personal. 10. Aktgranskning-stickprovsgenomgång Vi har granskat 21 stycken akter. Urvalet gjordes utifrån principen att vissa datum valdes ut och utredaren valde akter helt utan kunskap om ärendet eller bakgrunden till ärendet Kommentar: Vi bedömer efter aktgranskning att enheten behöver stärka rutinerna kring handläggning inom enheten. Aktgranskningen har visat på att arbetet inom mottagningsenheten och bland handläggarna görs olika. Det är tydligt vid aktgenomgången att det mottagningsarbete, vad gäller ungdomar, som finns idag inte ställer samma krav vid mottagning som görs av de handläggare som tar emot ärendet (ungdomshandläggare). Vi menar att detta riskerar att förlänga tiden för ungdomar att komma ut i arbete. Detta hänger inte på handläggarna i sig utan det kräver rutiner som visar på vad mottagningsenheten skall göra med ungdomar som kommer och söker försörjningsstöd. Vår bedömning är att detta saknas idag. De krav som anses rimligt att ställa på ungdomar bör struktureras i skriftliga rutiner. Vår granskning visar vidare att vilka krav som ställs vad gäller arbetssökande är mycket oklara för de intervjuade. Detta beror på att det helt enkelt helt saknas rutiner vad gäller arbetssökeri och vilka krav som skall ställas. Detta innebär att det blir ett godtyckligt arbete vad gäller bedömningar av vad som gäller i ett enskilt ärende. Vidare blir följden att det ställs olika krav på vad som gäller i samband med avslag för att inte ha fullgjort sina skyldigheter. Vissa handläggare ger avslag helt, andra ger delavslag och vissa ger inte någon konsekvens för uteblivet arbetssökande. Detta är ett viktigt utvecklingsområde för nämnden. Självklart är det individuella krav som skall ställas och individuella bedömningar som skall göras men en tydligare rutin i kravställandet på arbetssökandet skulle innebära att det blev en mer enhetlig linje inom kommunen. Vi bedömer att det finns verktyg inom enheten för arbetet med ungdomar men rutinerna för detta arbete bör förbättras och på så sätt få en snabbare, och mer enhetlig, hantering av bidragssökande ungdomar. Vidare har aktgranskningen visat på adekvata utredningar som i de flesta fall varit lätta att följa. Lagstiftningen ligger som grund och arbetet är utifrån praxis adekvat. Dock visade 4 av de genomgångna akterna på att ungdomar kunde kommit ut i arbete betydligt snabbare om 11

13 rutinerna i mottagningen varit annorlunda. Det är inte rimligt med 4-6 veckors väntetid innan ungdomar som ringer får en möjlighet att träffa någon och insatserna börjar. Vår bedömning efter vår aktgranskning visar på att bedömningen inte i något fall varit för tuff. Många bedömningar anses ha en viss brist på stöd/krav. Vår bedömning är att framförallt i mottagandet av ungdomar skall tuffa krav och mycket stöd ges. Detta gäller för alla ungdomar som bedöms friska och arbetsföra Intern Kontroll 11.1 Styrkort Nämnden har styrkort som är obligatoriska inom kommunen. Då vi granskar styrkorten ser vi inte att någon av de mål som man satt upp i styrkorten har någon direkt koppling till arbetsmarknadsarbetet eller försörjningsstödsarbetet Delegationskontroller Nämnden kontrollerar med stickprov delegationsbeslut en gång per månad Kontroll av kostnadsutveckling försörjningsstöd. Socialnämnden får kontinuerlig rapportering av kostnadsutvecklingen inom försörjningsstöd. Även kommunstyrelsen har under det senaste året engagerat sig i denna fråga då kostnaderna ökat Verksamhetsplan Socialnämndens verksamhetsplan innehåller inga tydliga långsiktiga politiska ambitioner vad gäller försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. Dock påtalar flera intervjuade att det senaste året skett en förändring i inställning från politiker i Tranås och att detta diskuteras oftare än tidigare Uppföljningsarbete Både politiker och tjänstemän påtalar att det inte finns ett systematiskt uppföljningsarbete och att detta behöver utvecklas. Nämnas kan en tidigare konsultrapport som påtalat flera förbättringsområden men där insatser inte satts in trots att det är mer än sex månader sen denna rapport kom nämnden till handa. 12

14 11.6 Kommentar Det finns enligt flera ett engagemang hos både kommunledning och hos politiker vad gäller arbetsmarknadsfrågor. Dock saknas systematiskt uppföljningsarbete och tydliga mål för verksamheten vilket vi ser som ett tydligt förbättringsområde. 13

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Tranås Kommun. Socialnämnden Individ och familjeomsorg Institutionsplaceringar. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-06-14 Antal sidor: 11

Tranås Kommun. Socialnämnden Individ och familjeomsorg Institutionsplaceringar. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-06-14 Antal sidor: 11 ABCD Tranås Kommun Socialnämnden Individ och familjeomsorg srapport KPMG AB Antal sidor: 11 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ABCD Tranås Kommun Individ

Läs mer

Yttrande avseende revisionsrapport Granskning av arbetsmarknadsarbete och försörjniugsstöd

Yttrande avseende revisionsrapport Granskning av arbetsmarknadsarbete och försörjniugsstöd Varbe1 gs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 2013-09-26 11 Sn 173 Dm SN 2013/0052 Yttrande avseende revisionsrapport Granskning av arbetsmarknadsarbete och försörjniugsstöd Beslut Socialnämnden

Läs mer

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun Revisionsrapport 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson Arvika kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning/bakgrund...3 2.1 Metod/genomförande...3

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08 Verksamhetsplan 2015-04-08 Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 AVN 2015/0058-1 012 Antagen av chef för arbetsmarknadskontoret den 8 april 2015 ARBETSMARKNADSKONTORET 2 (21)

Läs mer

BESLUT 1(6) Vuxennämnden ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med bristerna, senast den 19 maj 2010.

BESLUT 1(6) Vuxennämnden ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med bristerna, senast den 19 maj 2010. Tillsyn, Region syd, Sektion 4 BESLUT 1(6) 2010-03-19 Diarienummer 989/2010 Vuxennämnden i Landskrona Stadshuset 261 80 Landskrona ÄRENDET Tillsyn enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) av handläggning

Läs mer

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Revisionsrapport* Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Samverkan avseende ungdomar med psykosocialproblematik och psykiska sjukdomstillstånd November 2007 Karin

Läs mer

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013 Revisionsrapport Placering unga i av barn och familjehem Trelleborgs kommun Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2.

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008

Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008 1(6) Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Generalsgatan

Läs mer

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12 Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport Antal sidor:12 Värmdö Kommun Innehåll 1. Sammanfattning. 2 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Uppföljning av revisionsgranskningar genomförda år 2013

Uppföljning av revisionsgranskningar genomförda år 2013 Uppföljning av revisionsgranskningar genomförda år 2013 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte, metod och avgränsningar Bakgrund Uppföljning är ett av nyckelmomenten i revisorernas

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan 2016 2018 En gemensam plan Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan för 2016-2018 är en plan för att utveckla och förbättra verksamheten för

Läs mer

Revisionsrapport Kalmar kommun

Revisionsrapport Kalmar kommun Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens och socialnämndens åtgärder mot ungdomsarbetslösheten Stefan Wik Britt-Mari Idensjö Februari 2012 2012-02-28 Britt-Mari Idensjö Stefan Wik Innehållsförteckning

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd av Diarienummer Original datum 2014-01- Giltig till

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd 2012. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd 2012. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är att stimulera

Läs mer

Granskning av ekonomiskt bistånd

Granskning av ekonomiskt bistånd KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-11-21 Rev 2013-12-03 Diarienummer UAN-2013-0522 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Granskning av ekonomiskt bistånd Förslag

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun Dnr SO 2015/0023

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun Dnr SO 2015/0023 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(10) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare

Läs mer

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS www.pwc.se PM Fredrik Markstedt Certifierad kommunal revisor och Charlotte Erdtman Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS Nynäshamns kommun Förstudie kring övertagandet av viss hälso-

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

Uppdrags och Rollbeskrivning

Uppdrags och Rollbeskrivning 2012-06-18 Kommunförvaltningen Kostenheten Sabina Wärnberg Uppdrags och Rollbeskrivning Roller: Kock/kokerska till produktionsköket Pershyttan Nora kommun Kock/kokerska till Gyttorps skola, Nora kommun

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Samverkan... 3 Resurser för samverkan... 3 Organisering av samverkan inklusive samlokalisering... 3 Arbete i samverkan... 4

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-03-17 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Ärendet Landstingsrevisorerna

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-07 Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen AVN-2014/0083 Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som verksamheten vuxenutbildning

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport gällande revision av familjehemsvården för barn och unga

Yttrande över granskningsrapport gällande revision av familjehemsvården för barn och unga Allmänna utskottet 2012 11 13 78 10 Socialnämnden 2012 11 22 186 12 Dnr 2012/411 751 Yttrande över granskningsrapport gällande revision av familjehemsvården för barn och unga Bilagor: Granskningsrapport

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Peter Wencel Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Peter Wencel Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Socialnämnden 2013-09-24 Plats: Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen Tid: 2013-10-03 kl. 18:30 S-gruppen träffas kl 17.30 i Lilla Sessionssalen Fyrklövern träffas kl 17.30 i Skärfläckan Vid eventuellt

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Avesta kommun. Biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 2012-11-16 Antal sidor: 13

Avesta kommun. Biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 2012-11-16 Antal sidor: 13 Biståndshandläggning inom äldreomsorgen Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 13 2012 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 20f, 201 Ja/ 660 ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 Ärende Motion från folkpartiet med rubriken Barns rätt till en trygg uppväxt- har inkommit till Barnoch familjen den 23 maj 2011 för yttrande senast den 13 oktober.

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Revisionsrapport Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Halmstads kommun Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Linda Gustafsson Bo Thörn, certifierad kommunal revisor December 2012 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17 Nämndledamöters ansvar Oxelösund 2015-11-17 Dagens program - Nämndens ansvar - Beslutsfattande - Styrelsens särskilda uppdrag - Juridiskt ansvar - Intern kontroll - Ansvarsprövning - God ekonomisk hushållning

Läs mer

Kvalitetsberättelse för

Kvalitetsberättelse för Kvalitetsberättelse för Vårdstyrkans Hemvård & Hemsjukvård 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015 03 28 Jennie Fogelquist, Verksamhetschef Vårdstyrkans Hemvård & Hemsjukvård www.vardstyrkan.se Datum:

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Länsstyrelsens rapportserie nr 12/2008 Titel Författare: Kontaktperson: Medling

Läs mer

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

Funktionsnedsättning inget hinder

Funktionsnedsättning inget hinder . Funktionsnedsättning inget hinder Lindesbergs kommun förbättrar tillgängligheten 2013-2016 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11

Läs mer

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention Nyköpings kommun september 2009 Christina Norrgård Inledning och bakgrund År 2007 genomfördes en revisionsgranskning om hur

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå

Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå Socialtjänstens uppdrag Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet

Läs mer

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Säters kommun Ärendehantering Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Innehåll 1.Sammanfattning 3 2. Syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Metod 4 5. Genomförande

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12 Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år KPMG Bohlins AB Antal sidor: 12 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Kompetensförsörjningsbehov... 3 Inom Kommunen... 3 Resterande arbetsmarknad... 3 Näringslivsråd

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Härryda kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Härryda kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Härryda kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:36 Rapportnr: 2008:36 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga: Socialkonsulenterna

Läs mer

Kartläggning av behov av förstegsinsatser och social rehabilitering

Kartläggning av behov av förstegsinsatser och social rehabilitering Kartläggning av behov av förstegsinsatser och social rehabilitering December 2015 Anna Hansdotter Sofia Karlsson Innehållsförteckning Inledning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Metod... 2 Resultat... 3 Definitioner...

Läs mer

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA Avsedd för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA TUNA-PROJEKTET Datum Reviderad 2010/04/27

Läs mer

Tjänsteskrivelse Matematiksatsning, SKL - årlig rapport 1

Tjänsteskrivelse Matematiksatsning, SKL - årlig rapport 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-02-20 DNR BUN 2014.158 JENNY NYRÉN SID 1/2 VFU-SAMORDNARE OCH PEDAGOGISK HANDLÄGGARE 08-58785263 JENNY.NYREN@VALLENTUNA.SE BARN- OCH

Läs mer

Uppdrags och Rollbeskrivning

Uppdrags och Rollbeskrivning Uppdrags och Rollbeskrivning Roll: Chef för bildningsförvaltningen Nora kommun Generella mål från politiken 2012: Att se över nyttjandet av lokaler inom förvaltningen för eventuell minskning av kostnader

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

Granskning av bisysslor. 25 september 2013

Granskning av bisysslor. 25 september 2013 Granskning av bisysslor 25 september 2013 Syfte & revisionsfråga Syfte & Revisionsfråga En förstudie har genomförts som syftat till att ta reda på hur förvaltningarna arbetar med förekomsten av bisysslor,

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

Viva Arena. Projektförslag. Deltagande parter bakom projektförslag

Viva Arena. Projektförslag. Deltagande parter bakom projektförslag Utkast 2008 01 11 Viva Arena Projektförslag Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun Socialtjänsten Viva kompetenscentrum, Umeå kommun Sändlista: anita.berg@lanac.amv.se

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Denna barn- och elevhälsoplan ska bidra till att vi gör det goda livet möjligt och för att skapa alltid bästa möte

Läs mer

www.pwc.se Maj 2014 Henrik Fagerlind Sofia Regnell

www.pwc.se Maj 2014 Henrik Fagerlind Sofia Regnell www.pwc.se Revisionsrapport Henrik Fagerlind Sofia Regnell Granskning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder Tyresö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning...

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

Socialnämnden 2015-01-21

Socialnämnden 2015-01-21 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kommunkansliet, 2015-01-21, 09:00-15:10 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Jan Larsson, S, 2 12, 15 Inger Karlsson, S Carolina Suikki, V

Läs mer

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet STRATEGI Arbetsmarknad Dokumentets syfte Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet Dokumentet gäller för Arbets- och företagsnämnden Arbetsmarknadsstrategi

Läs mer

Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer Nr 10, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen

Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer Nr 10, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-161/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska

Läs mer

Rapport försörjningsstöd

Rapport försörjningsstöd Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum 2011-03-07 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Socialnämnden Rapport försörjningsstöd Sammanfattning Denna rapport är den första av rapporterna

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar.

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar. Bilaga 2 Sammanställning 2016-04-13 över hur inkomna förenklings- /förbättringsförslag hanteras/hanterats (hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och angränsande förvaltningar) Inledning Nedan redovisas

Läs mer

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge allmänheten

Läs mer