Rapport försörjningsstöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport försörjningsstöd"

Transkript

1 Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Socialnämnden Rapport försörjningsstöd Sammanfattning Denna rapport är den första av rapporterna som kommer att tas fram varje tertial till socialnämnd och kommunstyrelse. Den syftar till att på ett bättre sätt än tidigare redogöra för resultat av de insatser som finns för respektive målgrupp samt ge underlag för nya insatser respektive förändring av ambitionsnivåer på de befintliga. Rapporten kommer att ges ut som underlag till föredragning i kommunstyrelsen där också socialnämnden deltar. Rapporten innehåller följande: Del 1 Tjänsteskrivelse med sammanfattning samt förslag till beslut sidorna 1-3 Del II Rapport från gruppchef Anneli Koivuniemi sidorna 4-6 Del III Totalt antal ärenden, avslut, effekt samt bidragsmånader sidorna 7-10 Del IV Hushåll och försörjningsstöd sidan 11 Orsaker Försörjningsstöd sidan Del V Arbetsmarknadsåtgärder - interna och externa sidorna Del VI Totalkostnad sidan 22 Glädjande nog så ser förhållandet antal ärenden och antal avslut bättre ut för 2010 än Detta gäller specifikt också målgruppen unga. Trots att färre ärenden avslutats i november, 2010, jämfört med tidigare så har andelen personer med långa bidragstider minskat. En ökning av ärenden med kort bidragstid, 0-5 månader finns vilket bekräftar vad viktigt det är med snabba och tidiga insatser vilket sker via den så kallade mottagningsgruppen. Hitintills har man alltså lyckats att få ut unga och vuxna snabbt. Kostnadsminskningen i förhållande till 2010 styrker detta resonemang. Se bilaga 2. Det finns en viss oro inom förvaltningen för de personer som har en psykosocial problematik. De kommer ha en sämre möjlighet då konjunkturen vänder. Här behöver vi förbättra det interna kommunala samarbetet för att de inte ska hamna i en situation som är svår att ta sig ur. E-post Organisationsnr KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 63. IFO/Omvårdnad vx Kristinehamn Nya Kyrkogatan av 21

2 2 Beskrivning av nuvarande interna verksamheter finns på sidorna 6-8. De externa på sidorna Generellt är det bra insatser både internt och externt men självklart finns det förbättringsområden. Det som pågår och kan utvecklas. Internt Öka genomströmningen inom Passagen och utveckla coachningen där. Östervik, Psykiatrisk arbetsträning. Kan utvecklas mot yngre åldersgrupper och stegförflyttning ut/in i kompletterande verksamheter. Stegförflyttning externt saknas till stor del idag. Nystartsjobben har möjliggjort att personer fått in en fot på arbetsmarknaden. Inga stora effekter på försörjningsstödet i det korta perspektivet men långsiktigt och med fler variabler har det varit en lyckad insats. Om man sänker ambitionen på kostnadseffektivitet kortsiktigt och arbetar med Lärling 2-projektet kan detta utvecklas till kommunala ungdomsjobb med en mycket bra långsiktig effekt. Samarbetet mellan övriga enheter inom förvaltningen kan utvecklas ytterligare främst mellan missbruk och arbetsmarknadsenheten och barn- och ungdom. Detta för att tidigt stötta de med begynnande eller långvarig psykosocial problematik. Samarbetet med skolan har intensifierats och visar också på god effekt. En ytterligare satsning där, WEPA-projektet. är angelägen för att förebygga bristande skolgång med tillhörande svårigheter på arbetsmarknaden. Jobb- och utvecklingsgarantin via olika överenskommelser med af har gett bra effekt. Då aktivitetsersättning utgår från af/fsk så minskas kostnaderna för försörjningsstödet samt ger finansiering av fler interna coacher. Norge-bussar; Fanns till en början ett motstånd som successivt avtagit och gett en god effekt. Planering för att till en grupp av försörjningstagare erbjuda lönebidragsanställningar i syfte att få in dem reguljära socialförsäkringssystemet eller på arbetsmarknaden Externt Finsam-Samspelet: Kommunen har haft tilllgång till olika projekt på ett bra sätt med två förlagda i Kristinehamn där bra samarbete har utvecklats mellan alla lokala parter. UMA; Utbildning mot arbete. Bra entreprenörsutbildning som ligger nära arbetsmarknaden och ett förbättringsområde för UMA är att rikta sig mer mot de som står längre ifrån arbetsmarknaden. Lärling 2: Bra verksamhet via region Värmland för de som står nära arbetsmarknaden. Ett förbättringsområde är att tillsammans med KPS fånga in de personer som har psykosociala, fysiska, skolmässiga svårigheter. Då kan Lärling 2 vara ett mål för dessa målgrupper. Under 2009 gjorde KPS och förvaltningen en ansökan till EFS i detta syfte. Trots avslag vore ett nytt försök intressant eller köp av tjänster motsvarande ansökan. Volontärverksamhet; Viktig verksamhet för självförtroendet via meningsfylld sysselsättning och angelägen för många som får insatsen! Jobbfokus, nu Projekt E18; Privat aktör. Bra verksamhet med hög effekt till arbete och utbildning Jobbcollege, Communicare. Verksamhet som riktar sig till ungdomar i samarbete med utvecklingscenter. 2 av 21

3 3 Organisering av förvaltningens arbete Myndighetsutövning; reviderade riktlinjer - underlag - uppföljning, ökat samarbete mellan barn- och ungdom, missbruksenheten. Mottagningsgrupp, 0-5 månader; Aktivera och motivera den enskilde Fortsättningsgrupp; ASI-utredning Coachning och stöd i övrigt Utvecklingscenter; Budgetrådgivning, Skuldsanering Under 2010 års slut granskade kommunrevisionen, via KPMG, handläggningen av försörjningsstödet. De kom fram till att. Organiseringen är ändamålsenlig: Klar fördel med att organisatoriskt hålla samman arbete med försörjningsstöd och sysselsättning. Det finns en tydlighet från kommunstyrelsen om att kostnaderna ska minska och detta har inneburit en utvecklad uppföljning. Volymanslag på 10 mkr för För 2011är inriktningen att volymen har sjunkit till 7 Mkr. Man har satsat på en god grundstruktur i arbetet. Uppdaterade riktlinjer och rutiner samt arbetsmetoder har gett större effektivitet och rättssäkerhet för den enskilde. Det finns många olika åtgärder på gång i syfte att minska försörjningsstödet. De är ändamålsenliga. Revisionens förslag på utvecklingsområden stämmer väl med kommunstyrelsens direktiv: Analys och uppföljning samt effekt av åtgärder Generella slutsatser från rapporten som helhet Det finns en grupp bland gruppen unga, unga vuxna som trots våra åtgärder har svårigheter att komma nära eller ut i arbetslivet. För denna grupp vill vi samarbeta med KPS, näringsliv och våra egna coacher för att bättre förbereda dem för arbetsmarknaden, utbildning eller lärlingsplatser. Gruppen försörjningsstödstagare som är sjuka enl. läkarintyg och saknar ersättning från försäkringskassan. För denna grupp vill förvaltningen arbeta mer med arbetsförmågebedömning och/eller neuropsykiatrisk utredning vilket syftar till att personerna kommer att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande eller komma att tillhöra försäkringskassans målgrupp. Personer med långvarigt försörjningsstöd som blir kvar i systemet behöver få stöd via samspelet men också insatser inom förvaltningens andra verksamheter främst inom missbruksenheten. Här används ny metodik för kartläggning, diagnosinstrument och uppföljning (ASI, Audit och Dudit). Förslag till beslut Kommunstyrelsen besluter att godkänna föreliggande rapport samt Att nästa rapportering sker i maj 2011 (Tertialrapporter; maj, oktober samt årsbokslut) Kristinehamns Kommun IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Socialchef Lars-Olof Persson Verksamhetschef 3 av 21

4 Sida RAPPORT 1(3) Datum Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Försörjningsstöd Rapport till Kommunstyrelsen och Socialnämnden E-post Organisationsnr KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 63. IFO/Omvårdnad vx Kristinehamn Nya Kyrkogatan av 21

5 2 Redovisning av försörjningsstöd I denna rapport presenteras följande: 1. Totalt antal ärenden, antal avslut, vart de avslutade gått för år 2009 och år Bidragsmånader. Jämförelse januari 2010 och januari analys. 3. Hushållstyper, orsaker till försörjningsstöd, antal hushåll med beslut om försörjningsstöd samt aktuell kostnad. Siffrorna är baserade utifrån januari månads situation. 4. Pågående interna och externa arbetsmarknadsåtgärder; målgrupp, förväntat resultat, resultat 2010, resultat januari-februari Analys kring åtgärder/utvecklingsområden, riktat mot vissa målgrupper, se nedan punkt Projektbeskrivning för unga vuxna. 5. Idéer för åtgärder/utvecklingsområden för följande målgrupper: Största grupperingarna och som förespås bli kvar inom socialtjänsten är: 1. män och kvinnor utan barn som är arbetslösa utan ersättning (dvs är helt utanför den reguljära arbetsmarknaden och är/kommer långt ifrån arbetsmarknaden). För att i så tidigt skede som möjligt hinna fånga upp ev. ytterligare problematik som hindrar den enskilde i att komma till ett arbete borde denna grupp utredas grundligare. Kopplat med åtgärder sysselsättning, studier. Satsning på åldersgruppen år. Att förebygga problem för personer som har haft försörjningsstöd under lång tid är något som socialstyrelsen rekommenderar genom de Nationella riktlinjerna om missbruk/beroendevård, då man vet att detta är en riskgrupp. 2. män och kvinnor utan barn som har ett arbetshinder pga sociala skäl. Utifrån den inventering som är gjord inom enheten visar att de största hindren till att gå ut i arbete, studier är; nr 1 psykisk ohälsa, 2. missbruksproblematik, 3. fysiska skäl. Åldersgrupp år. Under en ett års period har gruppen med arbetshinder pga sociala skäl/funktionshinder ökat. Denna ökning kan man även utläsa från arbetsförmedlingens statistik för Kristinehamns kommun Upptäcka risk-/missbruk och förebygga beroende: åtgärder för att upptäcka personer i riskbruk ex. personer med långvarigt försörjningsstöd (ex. målgruppen ensam man utan barn som är arbetslös utan ersättning samt arbetshinder p.g.a. sociala skäl inom området psykisk ohälsa): samarbetet mellan vuxengruppen och arbetsmarknads och försörjningsstödsenheten borde intensifieras. Använda metoderna Audit/Dudit för att screena alkohol- och drogkonsumtionen, vidare utredning med ASI vid behov. Koppla på rätta insatser tidigt, ex Passagen eller Östervik för arbetsförmågebedömning kopplat med ev. behandling/rådgivande samtal. Under problemområde psykisk ohälsa kan finnas en dold missbruksproblematik, vilket inte är ovanligt (symptom som ångest, sömnbesvär). 5 av 21

6 3 3. Antal hushåll med sjukskrivningar utan ersättning uppgår för närvarande till 24 hushåll med en kostnad om kr/månad. Alla åldergrupper. Något fler kvinnor än män är representerade i denna grupp. Här skulle det vara intressant att utreda personerna mer omfattande med ASI, be en läkare göra en medicinsk bedömning + en arbetsförmågebedömning. Det krävs dock ekonomiska resurser för att genomföra, bl.a. kostnad för läkarbedömningar. Samspelet finns som en åtgärd för bland annat denna målgrupp, men för snabbare inventering för hela målgruppen skulle egna riktade åtgärder för en större grupp få större effekt. Kostnad för ovanstående: 1 socialsekreterare, 1-2 coacher/handledare, kapital att köpa tjänster från primärvården för bedömningar, satsning på utbildning, kostnad för lönedel som blir kvar efter att bidrag från AF från LB, OSA m.m. Kristinehamns Kommun IFO/Omvårdnadsförvaltningen Lars-Olof Persson Verksamhetschef Anneli Koivuniemi Gruppchef 6 av 21

7 Antal ärenden, antal avslut år 2009 och % avslut 46% avslut 52% avslut 58% avslut Ärenden Avslut 0 Totalt Unga Totalt Unga av 21

8 Jobb Utb/prakt Annan ers Annat Totalt Unga Totalt Unga av 21

9 300 Bidragsmånader sedan ärendestart Jämförelse januari 2010 och januari jan-10 jan av 21

10 0-5 mnd: avslagsärenden utgör en del av ärendena, flertal ärenden som väntar på ersättning från annan huvudman. Är vanligast att de ligger under denna bidragsperiod och därefter avslutas ärendena. Arbetslös ingen ersättning fortsatt största orsaken till att ansöka om försörjningsstöd men även arbetshinder (kommit från anstalt, behandlingshem, psykisk ohälsa). Januari månad är också den månad där personer med studieuppehåll ansökt om fss. Denna bidragsmånadsfas omfattas flest av åldersgruppen år samt år. År 2011 har åldersgruppen år minskat med 22% jämfört med januari 2010 gällande bidragsmånader 0-5mnd. Åldersgruppen år har samma antal som förra året, vilket också är en grupp som är den tyngsta utgiftsposten gällande försörjningsstöd (se bilaga 2) Åldersgruppen som ökat från förra året är år (69% ökning) samt år (80% ökning). Senare gruppen utgör ansökningar gällande begravningskostnader, dvs tillfälliga ansökningar. Åldersgruppen år består mest av ensamstående män utan barn där orsak till beviljat fss är arbetshinder p.g.a sociala skäl. Minskat antal ärenden i alla andra bidragsmånadskategorier av 21

11 Typ av hushåll Totalt antal ärenden och total kostnad för januari 2011 Orsak till försörjningsstöd Antal ärenden Ensamstående kvinna med barn 61 st kronor Arbete (otillräcklig ersättning, väntar på ersättning) 4 Studier 3 Arbetslös (otillräcklig ersättning, väntar på ersättning, ingen ersättning) 13 Arbetshinder - sociala skäl 14 Annat arbetshinder (bahandling, anstalt, läkarintyg men ej ersättning, slutenvård, språk) 12 Annan huvudersättning 15 Ensamstående kvinna utan barn 112 st kronor Arbete (otillräcklig ersättning, väntar på ersättning) 4 Studier 3 Arbetslös (otillräcklig ersättning, väntar på ersättning, ingen ersättning) 46 Arbetshinder - sociala skäl 31 Annat arbetshinder (bahandling, anstalt, läkarintyg men ej ersättning, slutenvård, språk) 11 Annan huvudersättning 17 Ensamstående man med barn 24 st kronor Arbete (otillräcklig ersättning, väntar på ersättning) 0 Studier 0 Arbetslös (otillräcklig ersättning, väntar på ersättning, ingen ersättning) 7 Arbetshinder - sociala skäl 7 Annat arbetshinder (bahandling, anstalt, läkarintyg men ej ersättning, slutenvård, språk) 6 Annan huvudersättning 4 Ensamstående man utan barn 222 st kronor Arbete (otillräcklig ersättning, väntar på ersättning) 2 Studier 6 Arbetslös (otillräcklig ersättning, väntar på ersättning, ingen ersättning) 96 Arbetshinder - sociala skäl 62 Annat arbetshinder (bahandling, anstalt, läkarintyg men ej ersättning, slutenvård, språk) 30 Annan huvudersättning 26 Sambo med barn 36 st kronor Arbete (otillräcklig ersättning, väntar på ersättning) 0 Studier 2 Arbetslös (otillräcklig ersättning, väntar på ersättning, ingen ersättning) 12 Arbetshinder - sociala skäl 1 Annat arbetshinder (bahandling, anstalt, läkarintyg men ej ersättning, slutenvård, språk) 11 Annan huvudersättning 10 Sambo utan barn 21 st kronor Arbete (otillräcklig ersättning, väntar på ersättning) 1 Studier 1 Arbetslös (otillräcklig ersättning, väntar på ersättning, ingen ersättning) 10 Arbetshinder - sociala skäl 3 Annat arbetshinder (bahandling, anstalt, läkarintyg men ej ersättning, slutenvård, språk) 2 Annan huvudersättning 4 Totalt 476 Arbete (otillräcklig ersättning, väntar på ersättning) kr Studier 15 Arbetslös (otillräcklig ersättning, väntar på ersättning, ingen ersättning) 184 Arbetshinder - sociala skäl 118 Annat arbetshinder (bahandling, anstalt, läkarintyg men ej ersättning, slutenvård, språk) 72 Annan huvudersättning av 21

12 Antal personer / orsak till försörjningsstöd totalt Arbete (otillräckli... Studier Arbetslös (otillräc... Arbetshinder - so... Annat arbetshinde... Annan huvudersät av 21

13 Hushållstyp, till försörjningsstöd. Januari Tyngsta grupperna, exklusive flyktingar Typ av hushåll Orsak till försörjningsstöd - tyngsta grupperna Antal ärenden Kostnad januari 2011 Största åldersgrupperna + bidrags månad Ensamstående man utan barn Arbetslös - ingen ersättning år, 6-11 månader månader Arbetshinder - sociala skäl år månader (problemområden: 1. psykisk ohälsa, 2. missbruk, 3. fysisk hälsa) Ensamstående kvinna utan barn Arbetslös - ingen ersättning år, 1-6 månader år månader Arbetshinder - sociala skäl (problemområden: 1. psykisk ohälsa, 2. missbruk, 3. fysisk hälsa) år månader Försörjningsstöd - tyngsta grupperna (Januari 2011) kr kr kr kr kr kr 0 kr Totalt ensamstående män utan barn Totalt ensamstående kvinnor utan barn 13 av 21

14 Hushållstyp, orsak till försörjningsstöd. Januari Flyktingar Typ av hushåll Orsak till försörjningsstöd Antal ärenden Kostnad januari Största åldersgruppen + bidragsmånad Arbetshinder - sociala skäl Ensamstående man utan barn (problemområden: 1. psykisk ohälsa) år, över 30 månader Sambo med barn Språkhinder år, över 35 månader Arbetslös - ingen ersättning år, över 30 månader Ensamstående kvinna utan barn Arbetshinder - sociala skäl (problemområden: 1. psykisk ohälsa) år år 14 av 21

15 15 av 21

16 16 av 21

17 17 av 21

18 18 av 21

19 19 av 21

20 20 av 21

21 Försörjningsstöd (nettokostnad i tkr) Avvik föreg år Ack varav flykt år i tkr avvik flykt. totalt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Budget Resultat Försörjningsstöd Tkr Månad 21 av 21

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun KS beslut 157 RAPPORT ENLIGT KS BESLUT 157 Sida Datum 2010-01-21 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun KS beslut 157 2

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kristina Dahlén,0550-88052 kristina.dahlén@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-11-06 Ks/2014:118 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Arbetsmiljöplan

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 2010-12-15 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 December 2010

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Datum 2010-10-26 Referens Sida 1(3) IFO/Omvårdnadsförvaltningen Elisabeth Larsson elisabeth.larsson@kristinehamn.se Synpunkter på kommunrevisionens rapport angående granskning av äldres läkemedelsanvändning

Läs mer

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2011, IFO/Omvårdnadsförvaltningen Sn Nykterhets- och Beslut 2010 Ansökan Förslag 1 övriga sociala 2011 Fördelning av hela budget föreningar (objektnr) RIA

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA hushåll i tkr hushåll Antal Kostnad Kronor/ hushåll i tkr hushåll 2012

Läs mer

Analys ungdomsarbetslösheten Forshaga kommun 2015-02-10 Arbetsförmedlingen (Af) Det senaste året har Af arbetat med inriktade insatser för ungdomar, utvecklat ett mer nära samarbete med socialtjänsten

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Specialrapport till KS - försörjningsstöd samt arbetsmarknadsfrågor April 2012

Specialrapport till KS - försörjningsstöd samt arbetsmarknadsfrågor April 2012 RAPPORT ENLIGT Sida KS BESLUT 157/29 1(15) Datum 212-3-21 Referens 1 Socialförvaltningen Helen Holmgren Socialnämnden Kommunstyrelsen Specialrapport till KS - försörjningsstöd samt arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Kartläggning av integrering av jämställdhetsperspektiv inom individ och familjeomsorgen

Kartläggning av integrering av jämställdhetsperspektiv inom individ och familjeomsorgen 1(7) Ramona Persson 0155 26 40 27/e-post: rampe@d.lst.se Kartläggning av integrering av jämställdhetsperspektiv inom individ och familjeomsorgen BESLUT Länsstyrelsen beslutar att avsluta ärendet utan vidare

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-01-07 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 14 januari 2014 kl 16.00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers 1( 12) Plats och tid, Socialkontoret, Hagfors, kl 09:00-10.15 ande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2013

MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2013 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 213 MED FOKUS PÅ NULÄGESBESKRIVNING OCH FERIEARBETE KARLSTAD.SE det har verkligen varit en underbar sommar! Som vanligt var jag en av

Läs mer

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning KS Ärende 5 Löpnummer i Politikerrummet: 9 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 1 (7) 2013-10-25 SN 2013.0132 KS 2013.0330 Handläggare: Unni Johansson Kommunstyrelsen Från etablering till

Läs mer

Granskning av ekonomiskt bistånd

Granskning av ekonomiskt bistånd KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-11-21 Rev 2013-12-03 Diarienummer UAN-2013-0522 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Granskning av ekonomiskt bistånd Förslag

Läs mer

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 1 (12) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 ande Åsa Johansson (S) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Hanna Isaksson (C) Kristoffer Ejnermark (V) tj ers

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (11) Datum Tid Kl. 14.00 15.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef

Läs mer

Lägesrapport, arbetsmarknad s 1(2) 2007-11-23 Bilaga 1 Bakgrund Vid möte den 22 okt 2007(samordningsförbundet) diskuterades bl a arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Man lyfte även utredningen gällande navigatorcentrum.

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 10

Kommunstyrelsen. Ärende 10 Kommunstyrelsen Ärende 10 Vård och stöd, Myndighetsenheten Kjell Handfast, 0571-28162 kjell.handfast@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-05-11 Vårdutskottet 1(2) Organisationsöversyn inom myndighetsenheten Beredning

Läs mer

FN s barnkonvention har beaktats

FN s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14-15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-03-02 1 Beslutande Lennart Daghed (fp) ordförande/vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson

Läs mer

TIA Till och I Arbete

TIA Till och I Arbete Projektledare TIA Till och I Arbete Datum Michael Berliner 08 2013-01-08 0480-450134 Verksamhetsrapport Projekt TIA 2012-01-01 2012-12-31 TIA Arbetsmarknadsenheten Adress Verkstadsgatan 3, 392 39 Kalmar

Läs mer

XXnämnden Sida REGLEMENTE 1(6) Datum 2010-10-11 Referens Reglemente för XXnämnden i Kristinehamns kommun Antaget av kommunfullmäktige den xxxx xx/xx E-post Organisationsnr KRISTINEHAMNS KOMMUN ifoomvardnad@kristinehamn.se

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016

Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016 Månadsrapport Socialförvaltningen Apr 2016 Innehållsförteckning 1 Drift... 3 1.1 Helårsprognos... 3 1.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen... 4 1.3 Integration och mottagande... 5 2 Investeringar...

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan

Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan Bakgrund/Problemformulering Under senare år har olika nationella utredningar visat att barns och ungdomars psykiska ohälsa har ökat, vilket utöver det psykiska lidandet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 3 Revisorer 3 Under verksamhetsåret

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

Mars 2014. Förändringar första kvartalet 2014 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

Mars 2014. Förändringar första kvartalet 2014 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT Mars 2014 Förändringar första kvartalet 2014 Under första kvartalet 2014 var andelen arbetssökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk ALL-teamet Individ och Familj Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Handläggare: GudrunJohansson Tfn: 08-508 03 209 Petra Oredsson Tfn: 08-508 03 208 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-05-26 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden sid 1 (6) Arbetsmarknads- och socialnämnden Budgetuppföljning med helårsprognos 2013 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad

Läs mer

LÄRA AV ANDRA FÖR ÖKAD EFFEKTIVITET. KNUT ett kommunalt nätverk för utveckling. Bommersvik den 7-8 mars 2006

LÄRA AV ANDRA FÖR ÖKAD EFFEKTIVITET. KNUT ett kommunalt nätverk för utveckling. Bommersvik den 7-8 mars 2006 LÄRA AV ANDRA FÖR ÖKAD EFFEKTIVITET KNUT ett kommunalt nätverk för utveckling Bommersvik den 7-8 mars 2006 VISION KNUT ett kommunalt nätverk för utveckling fler blir självförsörjande genom att vi blir

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1.

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1. 1(13) Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Skolnämndens utredning om sommarjobb för gymnasieungdom

Skolnämndens utredning om sommarjobb för gymnasieungdom Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2016-01-04 Ks/2015:69 046 Ansökan om bidrag Skolnämndens utredning

Läs mer

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut K ungsholmens stadsdelsförvaltning Norrmalms stadsdelsförvaltning Östermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (11) 2002-11-07 Dnr 003-587-02(Kungsholmen) Dnr 003-861-02(Norrmalm) Dnr 501-1439-02(Östermalm)

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA hushåll i tkr hushåll Antal Kostnad Kronor/ hushåll i tkr hushåll 2013

Läs mer

Arbetsmarknadsläget hösten 2007

Arbetsmarknadsläget hösten 2007 Arbetsmarknadsläget hösten 27 Arbetslösheten sjunker i Sverige. Bland kommunalarna har arbetslösheten minskat med 3 på ett år. Under hösten 27 var det vanligare att arbetslösa kommunalare som fått jobb

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN

HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN Personal Projektledare: Ingrid Selin, socionom och socialsekreterare Övriga coacher: Inger Burman, samordnare, FK:s interna grund-och vidareutbildning samt mångårig erfarenhet

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL

VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL 1 VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL 1 Informera kommuninvånarna om socialtjänstens stöd för barn, unga och vuxna Information om socialtjänstens

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Sidan 1 av 17 FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 1 Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4)

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING DELÅRSRAPPORT 2008:1 1 (6) DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) 1. Inledning Samordningsförbundet Jönköping är en fristående juridisk person som är bildat

Läs mer

Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län. Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013

Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län. Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013 Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013 Organisationsskiss Försäkring (Fk) Arbete (Af) Hälsa (Lt) Social status (Kommun) Samordningsförbund Avslutade projekt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Revisionsrapport Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Östersund kommun 2 oktober 29 Erik Palmgren Revisionskonsult Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

1. Socialförvaltningens förslag till projektet bifalls. 2. Socialförvaltningen begär tilläggsanslag med 480 tkr till projektet.

1. Socialförvaltningens förslag till projektet bifalls. 2. Socialförvaltningen begär tilläggsanslag med 480 tkr till projektet. 1 (5) Socialkontoret Helena Paulsson Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Ansökan om medel till utbildningssatsning inom Samtalsmetodik Motiverande Intervjuer (MI), riktad till

Läs mer

Yttrande över Betänkandet bättre insatser vid missbruk och beroende, SOU 2011:35

Yttrande över Betänkandet bättre insatser vid missbruk och beroende, SOU 2011:35 Ert datum Er beteckning, referens Registrator Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Betänkandet bättre insatser vid missbruk och beroende, SOU 2011:35 Allmänna synpunkter och förslag Famna

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Verksamhetsrapport 2015:02

Verksamhetsrapport 2015:02 Analys av försörjningsstödets utveckling 2014, i jämförelse med 2013 Verksamhetsrapport 2015:02 Sammanfattning I jämförelse med 2014 och 2013 minskade försörjningsstödskostnaden med 8 % och andelen hushåll

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Gemensamma begrepp och definitioner i arbetet

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Gemensamma begrepp och definitioner i arbetet Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Gemensamma begrepp och definitioner i arbetet Förprojektering Markera i vilken grad du upplever ett behov av att utveckla och stärka

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP

HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP VERKSAMHETEN 2010 HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP Alla människor hamnar någon gång i en svår livssituation. Många tar kontakt med Hjälplinjen i ett läge där de är övermannade av känslor de

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 20 december 2012 Reviderade 25 mars 2014 26 Innehållsförteckning Inledning...3 Målgrupp...3 Lagstiftning...3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET. Sid 1 (7) Plattform för jobb

STADSLEDNINGSKONTORET. Sid 1 (7) Plattform för jobb STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN Sid 1 (7) Plattform för jobb Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och nuläge 3 1.1 Beskrivning av projektet... 3 1.2 Nulägesbeskrivning... 3 1.3 Alternativ

Läs mer

Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet 2a. Månadsrapport. 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012

Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet 2a. Månadsrapport. 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012 2012 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012 Sida: 2 av 18 Sida: 3 av 18 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-10-31 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, september. arbetslöshet.

Läs mer

Uppföljning av ramavtal HVB missbruk och socialpsykiatri 2013

Uppföljning av ramavtal HVB missbruk och socialpsykiatri 2013 2013-12-11 SN 2013/5180 1 (6) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av ramavtal HVB missbruk och socialpsykiatri 2013 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-08 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016 Sida 1(8) Vård,omsorg, e-hälsa och folkhälsa, Nya Perspektiv Birgitta Svensson, 054-701 11 35 Birgitta.svensson@regionvarmland.se Karin Thyselius 054-701 1134 Karin.thyselius@regionvarmland.se Datum 2015-03-17

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting Halvårsrapport 2008-09-17 2008-12-31 Rapporten sammanställd av:

Läs mer

Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen)

Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen) Sida 1(7) Vård, omsorg, folkhälsa och Nya perspektiv Arbetsgruppen Sårbara familjen Datum 2015-09-14 Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen) Region Värmland - kommunalförbund

Läs mer

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00 OBS tiden! Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Vetlanda Här växer både människor och företag

Vetlanda Här växer både människor och företag Vetlanda Här växer både människor och företag Aktualiseringar till familjesektionen 2011 (källa verksamhetsstatistik Procapita 2011, anledning till anmälan enligt uppgiftslämnaren. Statistikurval från

Läs mer

Ubåtsnytt VÄLKOMMEN TILL FÖRSTA NUMRET AV UBÅTSNYTT! NR 1: NÅGRA RESULTAT FRÅN TESTPERIODEN MED UBÅT. Bengt-Åke och Kerstin Armelius

Ubåtsnytt VÄLKOMMEN TILL FÖRSTA NUMRET AV UBÅTSNYTT! NR 1: NÅGRA RESULTAT FRÅN TESTPERIODEN MED UBÅT. Bengt-Åke och Kerstin Armelius -- Ubåtsnytt NR : NÅGRA RESULTAT FRÅN TESTPERIODEN MED UBÅT VÄLKOMMEN TILL FÖRSTA NUMRET AV UBÅTSNYTT! UBÅT är en metod för att följa upp och beskriva åtgärder inom missbruksvård som har funnits tillgänglig

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:34 Rapportnr: 2008:34 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Bild 1 Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Angeles Bermudez-Svankvist 2009-03-12 Från 21 1 myndighet 9 000 årsarbetare (dec 08) Tydlig styrning & ledning Bild 2 Omsättning 2009 Bild 3 Förvaltningsanslag:

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden

Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2015-04-02 Ks/2015:69 046 Ansökan om bidrag Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden

Läs mer

ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN

ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN sid 1 (11) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN Verksamhet Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) ansvarar för omsorg och service inom individ- och familjeomsorgen. Nämnden ansvarar för kommunens socialpsykiatriverksamhet,

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 2011 DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 Samordningsförbundet i Sollefteå presenterar här verksamhet och ekonomi för perioden 1/1 30/6 2011 2 Innehållsförteckning Förbundets verksamhet. Styrelsen... 3 Finansierade

Läs mer

Institutionsplaceringar barn och ungdomar

Institutionsplaceringar barn och ungdomar Revisionsrapport Institutionsplaceringar barn och ungdomar Ängelholms kommun Augusti 2009 Niklas Sommelius Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Förkortningar/definitioner... 2 1 Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad:

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Omsorgs- och socialförvaltningen Datum Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Regelverk för Lex Sarah, rapport, utredning, åtgärder och anmälan till Socialstyrelsen inom Ljusdals kommuns äldreomsorg, handikappomsorg

Läs mer

Presentation av budget 2012-2014 KS 2011-04-27. Medborgarnämnd

Presentation av budget 2012-2014 KS 2011-04-27. Medborgarnämnd Presentation av budget 2012-2014 KS 2011-04-27 Verksamhet Hur gick det 2010 Expansion inom samtliga sektioner exklusive invandrarbyrå Kvalitet Av 14 mätbara mål var 7 uppfyllda Familjehemsvården granskades

Läs mer