Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Gemensamma begrepp och definitioner i arbetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Gemensamma begrepp och definitioner i arbetet"

Transkript

1 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Gemensamma begrepp och definitioner i arbetet

2 Förprojektering Markera i vilken grad du upplever ett behov av att utveckla och stärka er verksamhet inom nedanstående områden. Inget behov Stort behov

3 Utmaningar och utvecklingsbehov 1 Att arbeta med deltagare som har större och fler problem 2 Att motivera deltagarna och få dem att behålla motivationen 3 Att skapa individanpassade lösningar för deltagare 4 Att arbeta förebyggande för att minska utslagning från arbetsmarknad 5 Att skapa en hållbar budget för att lösa uppdraget 6 Att tydliggöra verksamheten och dess (organisatoriska) roll i kommunen 7 Att utveckla verksamheten och verksamhetens roll 8 Att samverka med FK, AF, Region Skåne och andra relevanta verksamheter, inom och utanför kommunen 9 Att ständigt arbeta för jämställda och rättvisa förutsättningar 10 Att ständigt öka tillgängligheten för personer med funktionshinder

4 Utmaningar - Komplettering 2009 Att få de kommunala och statliga politikerna att komma överens om vem som bär ansvaret och skall vara med att finansiera de olika åtgärderna som krävs för att klara den allt svårare situationen på arbetsmarknaden. Vad är kommunens roll och ansvar när det gäller den nuvarande arbetsmarknadspolitiken? Vår kommun har halverat arbetsmarknadsenheten inför Allt vi gör i samverkan med staten skall vara självfinansierat. Om vi skall återuppbygga verksamheten för att klara det behov som finns (utan kommunala pengar), kommer det kortsiktigt att kosta mycket mer än vad vi får in från staten. Om kommunerna skall få ett framgångsrikt resultat, måste man skapa förutsättningar för ett mer operativt samarbete kommunerna/arbetsmarknadsenheterna emellan, (åtminstone grannkommunerna emellan). Använda resurserna så effektivt som möjligt för att nå målet Att hitta ekonomiska förutsättningar för att skapa nya verksamheter och projekt Att i en lågkonjunktur ändå kunna stötta de som står längst bort från arbetsmarknaden tex. långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, nyanlända med låg utbildning. Vi har ett enormt tryck och en starkt ökande belastning där människor söker hjälp för sin försörjning. Behovet att få stöd från oss innebär också hjälp att hitta en väg till egenförsörjning. Med de minskade resurser som vi har på AME har vi inte möjlighet att stödja alla som behöver vår hjälp - vi måste prioritera och lågprioritera. AF har inte har tillräckliga resurser för att bistå. Lyfta fram de förutsättningar som råder idag - göra en framtidsprognos - renodla vårt uppdrag i förhållande till andra aktörer - tillsammans titta på vad och hur vi kan tillgodose de behov som finns. Nu känner man sig mest frustrerad över att inte räcka till. Vi måste också se hur vi kan utveckla alternativa arbetsplatser/vägar till personer som slås ut eller egentligen aldrig varit etablerade på arbetsmarknaden. Glappet är för stort mellan individens förutsättningar och arbetsmarknadens krav - för många av dem som vi träffar i vår verksamhet idag. Det måste finnas något emellan där människorna får en chans att växa. Är det vår uppgift att bidra till denna mellanarbetsmarknad? Fokus på ovanstående samt på hur vi genom den tredje sektorn - sociala ekonomin - kan stärka vår verksamhet för att öka alternativen till rehabilitering för utsatta grupper. Ta del av hur man jobbar i andra kommuner - lära av varandra - för att även se om vi kan hitta samarbetsområden. Vi har ju olika organisationer, verksamheter - krav mm.

5 Planerade utvecklingsinsatser Processledarutbildning - 4 dagar våren Heldagsseminarium Att möta deltagare med fler och större problem 3. Heldags Workshop Att visa på värdet av AM enheternas arbete 4. Heldagsseminarium Möjligheter med socialt företagande 6. Utbildning Projektutveckling (3 dagar) 7. Heldags Workshop Verktyg/instrument för kartläggningar/utredningar 8. Heldags Workshop Gemensamma begrepp/definitioner i AM enheternas arbete 9. Utbildning - Att möta deltagare med fler och större problem (3 dagar) (forts av 2) 10. Processledarträffar träffar (en träff per kvartal) f o m hösten Heldags Workshop - Arbetssätt och metoder i AM enheternas arbete 12. Workshop Roller och funktioner inom AM enheterna 13. Workshop Samverkan över kommungränser 14. Workshop Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 15. Dokumentation/Guidelines Från ovanstående Seminarier/Workshops

6 Syfte: att underlätta samarbete och kommunikation mellan AM enheterna/ samarbetspartners genom att skapa gemensamma begrepp och definitioner

7 Återkoppling förberedelseuppgift Arbete i grupp Välj ut begrepp där vi ska ha en gemensam definition Ta fram förslag till gemensam definition Lunch Avslutning

8 Förberedelseuppgift - Varför är det viktigt med gemensamma begrepp och definitioner? Det finns många begrepp som tolkas olika av olika myndigheter, men även inom kommunala verksamheter förekommer otydligheter och olika tolkningar på vilken förvaltning, enhet eller yrkeskår man tillhör Olika tolkningar skapar otydliga förväntningar i samarbetet vilket kan leda till felprioriteringar, fel i hanteringen av olika ärenden och missnöje Med en större tydlighet och samsyn i tolkningen av olika begrepp kan vi hålla högre kvalitet mot våra deltagare

9 Förberedelseuppgift - I vilka situationer är det extra viktigt att vi tolkar/använder begrepp på ett likartat sätt? Mellan olika aktörer AME - Arbetsförmedlingen AME - Försäkringskassan AME - Läkare AME - Kollegor inom förvaltningen AME - Socialsekreterare (försörjningsstöd, LSS, psykosocial enheten (missbruks enhet)) AME - Praktik-/arbetsträningsplatser AME - Deltagaren/Brukaren/Klienten/Kunden/Eleven Projekt (t ex Öresundsjobb) - Socialsekreterare I specifika situationer Vid bedömning om en person är aktuell för AME (står till arbetsmarknadens förfogande eller ej) Inom verksamheten när man ska avgöra vilken enhet en deltagare ska tillhöra I samband med arbetsbedömningar När AME får uppdrag från AF, FK eller Soc I flerpartsamtal med deltagaren/brukaren/klienten/eleven I planering och samverkan kring en deltagare/klient, inom och mellan myndigheter När vi samverkar kring en deltagare Då flera parter samarbetar för att få ut en deltagare/klient i arbetslivet Vid överlämnande av ärenden mellan varandra I samarbete med myndigheter (AF, FK, m fl) Vid rapportering till politiker, myndigheter I samverkan med remittenter I dialogen med klienten

10 Förberedelseuppgift - Ge exempel på begrepp/uttryck där vi borde ha en gemensam tolkning/definition Grupperade/sammanställda svar (fler en ett svar) Att stå till arbetsmarknadens förfogande 8 Arbetsförmåga 6 Arbetsprövning 3 Arbetsträning 3 Att vara självförsörjande 3 Att vara arbetsför 2 Att vara anställningsbar 2 Sysselsättning 2

11 Förberedelseuppgift - Ge exempel på begrepp/uttryck där vi borde ha en gemensam tolkning/definition Begrepp som beskriver deltagaren Arbetsförmåga Arbetshinder Sociala arbetshinder Lågpresterande Arbetshandikapp Att stå till arbetsmarknadens förfogande Att vara självförsörjande Att vara arbetsför Att vara anställningsbar Sysselsättning Heltidssysselsättning Egen försörjning Aktivt arbetssökande Jobbready

12 Förberedelseuppgift - Ge exempel på begrepp/uttryck där vi borde ha en gemensam tolkning/definition Begrepp relaterade till Arbetsmarknadsenhetens insatser Individuell bedömning Kartläggning/Utredning Arbetsförmågebedömning Utredning kring arbetsförmåga Arbetsprövning Arbetsträning Arbetsinriktad rehabilitering Arbetsrehabilitering Arbetsinriktad habilitering Arbetsvillkor Kompetenshöjande aktivitet Aktivering Arbetspraktik Avbrott Godkänt resultat Meritportfölj CV Coach och andra tjänstetitlar

13 Förberedelseuppgift - Ge exempel på begrepp/uttryck där vi borde ha en gemensam tolkning/definition Stå till arbetsmarknadens förfogande definition träffar i Google Arbetsförmåga definition träffar Arbetsprövning definition träffar Arbetsträning definition träffar Självförsörjande definition träffar Arbetsför definition träffar Anställningsbar definition träffar Sysselsättning definition träffar

14 Förberedelseuppgift - Ge exempel på begrepp/uttryck där vi borde ha en gemensam tolkning/definition Arbetsförmåga definition träffar i Google Exempel från Google 1. Arbetsförmåga, relaterad till yrke eller nuvarande arbete: En person har full arbetsförmåga om han/hon har den arbetsspecifika manuella och intellektuella kompetens, samt har den fysiska, psykiska och sociala hälsa som krävs för att utföra de uppgifter och nå de mål (med vissa produktions- och kvalitetskrav) som typiskt ingår i arbetet (eller som typiskt kan utföras eller nås av någon i yrkeskåren), givet att den fysiska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön är acceptabel, d.v.s. är sådan att de flesta i samma yrkeskår (med liknande kompetens) förväntas klara av uppgifterna i miljön. 2. Generell arbetsförmåga, d.v.s. den förmåga att arbeta som de flesta har oavsett sitt nuvarande yrke: En person har generell full arbetsförmåga om han/hon har den fysiska, psykiska och sociala hälsa som krävs för att utföra något slags arbete, arbete som alla (i samma åldersgrupp och med samma kön) typiskt skulle kunna utföra efter en kortare träningsperiod, givet att den fysiska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön är acceptabel, d.v.s. är sådan att de flesta individer i arbetsför ålder förväntas klara av uppgifterna i miljön.

15 Förberedelseuppgift - Ge exempel på begrepp/uttryck där vi borde ha en gemensam tolkning/definition Arbetsprövning definition träffar Exempel från Google Arbetsprövning syftar till att höja arbetsförmågan, grundlägga eller återfå vanan att arbeta och ge vissa basfärdigheter inför arbete eller utbildning. Arbetsuppgifterna kan även användas för att öka specifika yrkeskunskaper och färdigheter." Arbetsträning definition träffar Exempel från Google För att utveckla motivation, självförtroende, samarbetsförmåga och anpassning till arbetslivets regler och krav, krävs arbetsuppgifter av olika innehåll som svårighetsgrad. Det kan gälla att orka med full arbetsdag, passa tider, att sitta/stå vid ett arbete under ett längre pass, träna vissa handgrepp, koordination och reaktion mm. Arbetsträning kan även vara ett medel att skapa och höja arbetsmotivationen. Sysselsättning träffar Exempel från Google Enligt Arbetsmarknadsundersökningarna är en person sysselsatt ifall han eller hon den senaste veckan har arbetat minst en timme, varit tillfälligt frånvarande eller haft utbildningsvikariat, beredskapsarbete eller liknande.

16 Ta utgångspunkt i resultatet från förberedelseuppgiften - Välj ut de begrepp där vi ska ta fram en gemensam definition (välj bort de som inte är viktiga) Ta utgångspunkt i de begrepp där vi vill ha en gemensam definition - Ta fram förslag till gemensam definition (tänk igenom i vilka situationer den ska användas och vad som är viktigt för att definitionen ska fungera i dessa situationer)

17 Ta utgångspunkt i resultatet från förberedelseuppgiften - Välj ut de begrepp där vi ska ta fram en gemensam definition (välj bort de som inte är viktiga)

18 Begrepp som beskriver deltagaren Arbetsförmåga Arbetshinder Sociala arbetshinder Lågpresterande Arbetshandikapp Att stå till arbetsmarknadens förfogande Att vara självförsörjande Att vara arbetsför Att vara anställningsbar Sysselsättning Heltidssysselsättning Egen försörjning Aktivt arbetssökande Jobbready Begrepp relaterade till Arbetsmarknadsenhetens insatser Individuell bedömning Kartläggning/Utredning Arbetsförmågebedömning Utredning kring arbetsförmåga Arbetsprövning Arbetsträning Arbetsinriktad rehabilitering Arbetsrehabilitering Arbetsinriktad habilitering Arbetsvillkor Kompetenshöjande aktivitet Aktivering Arbetspraktik Avbrott Godkänt resultat Meritportfölj CV Coach och andra tjänstetitlar

19 Ta utgångspunkt i de begrepp där vi vill ha en gemensam definition - Ta fram förslag till gemensam definition (tänk igenom i vilka situationer den ska användas och vad som är viktigt för att definitionen ska fungera i dessa situationer)

20 Begrepp som beskriver deltagaren Arbetsförmåga Arbetshinder Att stå till arbetsmarknadens förfogande Att vara självförsörjande Att vara anställningsbar Egen försörjning Sysselsättning Aktivt arbetssökande Begrepp relaterade till Arbetsmarknadsenhetens insatser Kartläggning/Utredning Arbetsförmågebedömning Arbetsprövning Arbetsträning Kompetenshöjande aktivitet Arbetspraktik Coach och andra tjänstetitlar Definition - Arbetsförmåga Beskriver vad klienten kan utföra, i vilken omfattning samt matchning mot arbetsmarknadens behov Vilken typ av jobb man kan klara av och i vilken utsträckning Vad kan du göra, i vilken miljö samt i vilken utsträckning Vad behövs för att utöka det du kan, miljön, utsträckningen Beskrivning av olika typer av jobb, Jobbtypologi, (Arbetsterapeut, SKL, TCN) Definition - Arbetshinder Faktorer som begränsar arbetsförmågan i relation till typ av arbete eller omfattning Alla faktorer som hindrar en person att arbeta (sociala, fysiska, förutsättningar i omvärlden, motivation, barriärer, sociala handikapp, bostadsort?) Restpost till arbetsförmåga - Nedsatt arbetsförmåga Funktionshinder kopplat till en specifik situation, ett specifikt arbete Permanent hinder, möjligt att lösa? FÖRSTA UTKAST TILL DEFINITIONER

21 Begrepp som beskriver deltagaren Arbetsförmåga Arbetshinder Att stå till arbetsmarknadens förfogande Att vara självförsörjande Att vara anställningsbar Egen försörjning Sysselsättning Aktivt arbetssökande Begrepp relaterade till Arbetsmarknadsenhetens insatser Kartläggning/Utredning Arbetsförmågebedömning Arbetsprövning Arbetsträning Kompetenshöjande aktivitet Arbetspraktik Coach och andra tjänstetitlar Definition - Att stå till arbetsmarknadens förfogande När en person vill ha ett jobb, agerar för att få ett jobb och har realistiska förväntningar/krav (motivation, aktivitet, realism) Förmåga att söka, ta/få jobb Gör sitt yttersta för att få/ta ett arbete Ej sjukskriven Jmf aktivt arbetssökande Definition - Självförsörjande (+ Egen försörjning) Man är självförsörjande om man inte är beroende av något ekonomiskt stöd från försörjningssystemen Om man har ett avlönat arbete Definition - Anställningsbar Man är anställningsbar om det finns jobb som motsvarar den kompetens och den arbetsförmåga man besitter FÖRSTA UTKAST TILL DEFINITIONER

22 Begrepp som beskriver deltagaren Arbetsförmåga Arbetshinder Att stå till arbetsmarknadens förfogande Att vara självförsörjande Att vara anställningsbar Egen försörjning Sysselsättning Aktivt arbetssökande Begrepp relaterade till Arbetsmarknadsenhetens insatser Kartläggning/Utredning Arbetsförmågebedömning Arbetsprövning Arbetsträning Kompetenshöjande aktivitet Arbetspraktik Coach och andra tjänstetitlar Definition - Sysselsättning Aktivitet som inte är ett avlönat arbete - men ska stödja deltagaren att komma närmare arbetsmarknaden Samhällsnyttig aktivitet Tydlig planering Tillräckligt, nödvändigt för att få ekonomiskt bistånd Sociallagen Jmf FAS 2 och FAS 3 Definition - Aktivt arbetssökande Man är aktivt arbetssökande när man är inskriven i AF, söker alla typer av jobb, över hela landet, dagligen, söker sommarjobb i god tid, söker från deltid till heltid, tackar ja till aktiviteter Förutsättning för ekonomiskt bistånd... Jmf Att stå till arbetsmarknadens förfogande FÖRSTA UTKAST TILL DEFINITIONER

23 Begrepp som beskriver deltagaren Arbetsförmåga Arbetshinder Att stå till arbetsmarknadens förfogande Att vara självförsörjande Att vara anställningsbar Egen försörjning Sysselsättning Aktivt arbetssökande Begrepp relaterade till Arbetsmarknadsenhetens insatser Kartläggning/Utredning Arbetsförmågebedömning Arbetsprövning Arbetsträning Kompetenshöjande aktivitet Arbetspraktik Coach och andra tjänstetitlar Definition - Kartläggning/Utredning Kartläggning innebär att man samordnar, sammanställer fakta kring deltagaren som underlag för utredning/beslut Utredning innebär att man analyserar och kompletterar fakta, tillför något nytt till kända fakta som underlag för beslut Definition - Arbetsförmågebedömning/Arbetsprövning/ Arbetsträning/Arbetspraktik Arbetsförmågebedömning består av att med utgångspunkt i fakta/kartläggning eventuellt kompletterat med utredning, praktik bedöma en deltagares arbetsförmåga ((OBS! Det vore värdefullt att ta fram ett gemensamt verktyg/metod)) Arbetsprövning innebär att pröva i vilken omfattning deltagaren klarar av ett arbete (jmf arbetsförmåga) Arbetsträning innebär att deltagaren tränar mot ett arbete (för att utveckla arbetsförmågan) Arbetspraktik är ett stöd för deltagaren att skaffa arbetserfarenhet (maxtid 12 veckor?) kolla med AF FÖRSTA UTKAST TILL DEFINITIONER

24 Begrepp som beskriver deltagaren Arbetsförmåga Arbetshinder Att stå till arbetsmarknadens förfogande Att vara självförsörjande Att vara anställningsbar Egen försörjning Sysselsättning Aktivt arbetssökande Begrepp relaterade till Arbetsmarknadsenhetens insatser Kartläggning/Utredning Arbetsförmågebedömning Arbetsprövning Arbetsträning Kompetenshöjande aktivitet Arbetspraktik Coach och andra tjänstetitlar Definition - Kompetenshöjande aktivtet En kompetenshöjande aktivitet är en aktivitet som ökar deltagarens förmåga att utföra något Aktiviteter som ökar anställningsbarheten Definition - Coach och andra tjänstetitlar Kommer att beröras specifikt i samband med aktivitet 12. Workshop Roller och funktioner inom AM enheterna FÖRSTA UTKAST TILL DEFINITIONER

25 Sammanfattning och avslutning Sammanställning och utskick av underlag från arbetet - Komplettering - Remiss - Fastställande - Distribution Underlag för Processledarträffar Underlag för Workshop Samverkan med olika verksamheter/myndigheter"

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Verktyg/instrument för kartläggningar/utredningar

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Verktyg/instrument för kartläggningar/utredningar Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Verktyg/instrument för kartläggningar/utredningar Kartläggning utvecklingsbehov 2008 Markera i vilken grad du upplever ett behov av att

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Bakgrunden - sammanfattad i fem punkter De kommunala arbetsmarknadsenheterna står inför stora utmaningar och

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Dag 1/3 Bakgrunden - sammanfattad i fem punkter De kommunala arbetsmarknadsenheterna står inför stora utmaningar och behov av utveckling

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 4

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 4 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 4 Idag Att utveckla vår verksamhet och våra kompetenser (Metodstöd) Avstämning - Genomförda och planerade utvecklingsinsatser

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län. Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013

Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län. Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013 Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013 Organisationsskiss Försäkring (Fk) Arbete (Af) Hälsa (Lt) Social status (Kommun) Samordningsförbund Avslutade projekt

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Datum 2015-10-13. Kartläggning av befintliga verksamheter

Datum 2015-10-13. Kartläggning av befintliga verksamheter 1(13) Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 2.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter 1 Innehåll Kommunen... 3 Enheten för arbete och kompetens... 3 Campus Västervik... 3 Arbetsmarknadsverksamhet... 3 Knutpunkten... 3 Ungdomsanställningar...

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Kompetensförsörjningsbehov... 3 Inom Kommunen... 3 Resterande arbetsmarknad... 3 Näringslivsråd

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

ÖVERSYN AV ARBETSSÄTT OCH MÅLGRUPP SAMT STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR PÅ LUNDBYKAJEN

ÖVERSYN AV ARBETSSÄTT OCH MÅLGRUPP SAMT STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR PÅ LUNDBYKAJEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Tjänsteutlåtande Dnr 2005/13 Hisingen 2005-06-13 Sekretariatet, OA, CA Ärende nr 7 ÖVERSYN AV ARBETSSÄTT OCH MÅLGRUPP SAMT STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR PÅ LUNDBYKAJEN Bakgrund

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN

HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN Personal Projektledare: Ingrid Selin, socionom och socialsekreterare Övriga coacher: Inger Burman, samordnare, FK:s interna grund-och vidareutbildning samt mångårig erfarenhet

Läs mer

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Samverkansarenan Ung i Tälje Ung i Tälje är en samverkansarena mellan myndigheter. Södertälje kommun är huvudman och kommunens olika förvaltningar samverkar

Läs mer

Stöds av samordningsförbundet, Botkyrka. Utveckla samarbetsformer för långsiktigt stöd i relation till arbetsmarknaden

Stöds av samordningsförbundet, Botkyrka. Utveckla samarbetsformer för långsiktigt stöd i relation till arbetsmarknaden Stöd till arbete - ett samverkansprojekt Eva Hogg, Arbetsterapeut Botkyrka psykosöppenvård, SLL Eija Ekström, Arbetsmarknadskonsulent Socialpsykiatriska enheten, Botkyrka kommun Projektbeskrivning Stöds

Läs mer

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering. Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering. Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland 2016 Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelser mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2015-10-28 I bilaga 3 ska en beskrivning göras över hur

Läs mer

Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag för vissa unga med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag för vissa unga med funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag för vissa unga med funktionsnedsättning Unga med funktionsnedsättning Af:s generella uppdrag att bedriva sådan verksamhet så att alla med funktionsnedsättning och

Läs mer

En förundersökning har legat till grund för arbetet.

En förundersökning har legat till grund för arbetet. Ansökan, KomHall har, i samarbete med en arbetsgrupp, utvald av FINSAM Kävlinge/Lomma, fått i uppdrag att skriva en ansökan, KomHall. Namnet KomHall ska betraktas som ett arbetsnamn och kan komma att ändras.

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10)

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1. SAMMANFATTNING FINSAM - Finansiella samordningsförbundet Den 1 januari 2004 antogs en lag om finansiell samordning (Lag 2003:1210) som möjliggör

Läs mer

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Arbetsförmedlingen i Göteborg 5 stadsdelskontor som ger service till arbetssökande och arbetsgivare inom sitt geografiska område.

Läs mer

Skellefteå. En gemensam ingång

Skellefteå. En gemensam ingång Skellefteå En gemensam ingång Samlokalisering av fyra myndigheter Skellefteå kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västerbottenslänslandsting Tre viktiga faktorer Samordning Samverkan Samarbete Samordning:

Läs mer

1999-2009. AME egen enhet 1999

1999-2009. AME egen enhet 1999 1999-2009 AME egen enhet 1999 Kommunskiss SOCIALFÖRVALTNINGENS ORGANISATION fr o m 1/3 2010 Entrepenader Skönviksgårdens särskilda boende Söderby gärde gruppbostad (77.an) Söderby gärde gruppbostad (123.an)

Läs mer

1. Nedsatt arbetsförmåga pga sjukdom/ohälsa. 3A. Behov finns troligen av samordning av rehabilitering mot arbete. Kontakta FK

1. Nedsatt arbetsförmåga pga sjukdom/ohälsa. 3A. Behov finns troligen av samordning av rehabilitering mot arbete. Kontakta FK pga mot arbete. Kontakta FK av en 8A. Hel eller 8B.Saknar pga 1: Nedsatt medicinskt pga. underlag. Socialsekreteraren (handläggaren) har kontakt med en individ som socialsekreteraren bedömer har sin nedsatt

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen i Nybro Arbetsförmedlingen erbjuder ungdomar särskilda insatser och program för att underlätta deras etablering på arbetsmarknaden. Vilka

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

Pilotmodell: Samordningsteam Västerås

Pilotmodell: Samordningsteam Västerås Pilotmodell: Samordningsteam Västerås Rapporten avser tidsperiod 4, d.v.s. 2015-07-01 2015-12-31 Bente Eriksson Hollås och Catrin Nilsson Sammanfattning Under perioden som projektet pågått har deltagarna

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ARBETSMATERIAL Verksamhetsplan SF Västra 2015 Innehållsförteckning sid. 1. Lagen om finansiell samordning och samordningsförbund 2 2. Övergripande mål och syfte 2-3 3. Styrelsens uppgift och beslutanderätt

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

A aktiv sjukskrivning sjukskrivning under vilken läkaren ordinerar den sjukskrivne att under sjukskrivningstiden utföra bestämda aktiviteter för att förbättra förutsättningarna att kunna återgå till arbetet

Läs mer

FRÅN INVANDRARE TILL KOMMUNINVÅNARE

FRÅN INVANDRARE TILL KOMMUNINVÅNARE FRÅN INVANDRARE TILL KOMMUNINVÅNARE DELAKTIGHET OCH SYSSELSÄTTNING SYSSELSÄTTNING BLAND INVANDRARE INVA KARTLÄGGNING AV NULÄGET NULÄG CAROLINA HERBERTS, 202 Målsättningen för projektet Från invandrare

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

TIA Till och I Arbete

TIA Till och I Arbete Projektledare TIA Till och I Arbete Datum Michael Berliner 08 2013-01-08 0480-450134 Verksamhetsrapport Projekt TIA 2012-01-01 2012-12-31 TIA Arbetsmarknadsenheten Adress Verkstadsgatan 3, 392 39 Kalmar

Läs mer

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-12-18 1(8) Verksamhetsplan Samspelet Stegen Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Samspelet

Läs mer

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga.

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM Lycksele kommun Vision I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. Malin Ackermann Lennart Melin Inledning Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Redovisning av befintliga verksamheter

Redovisning av befintliga verksamheter Bilaga 2 till lokal överenskommelse mellan Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs Redovisning av befintliga verksamheter Innehåll 1. Insatser i kommunal regi gymnasieskolan... 2 2. Kommunala

Läs mer

Rapport uppdrag. Advisory board

Rapport uppdrag. Advisory board 1 Rapport uppdrag Advisory board 2 Advisory board AB är en dialogmodell som på ett stukturerat sätt ger möjlighet till samråd och dialog med unga i utvecklingsarbeten/verksamhetsutveckling inom kommunen,

Läs mer

Peter Wencel Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Peter Wencel Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Socialnämnden 2013-09-24 Plats: Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen Tid: 2013-10-03 kl. 18:30 S-gruppen träffas kl 17.30 i Lilla Sessionssalen Fyrklövern träffas kl 17.30 i Skärfläckan Vid eventuellt

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

Sekundära insatser (dvs insatser som inte har målet jobb/studier primärt

Sekundära insatser (dvs insatser som inte har målet jobb/studier primärt TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Göran Thunberg - tifgt01 E-post: goran.thunberg@vasteras.se Kopia till Utbildning och arbetsmarknadsnämnden Beskrivning och resultatredovisning

Läs mer

På väg till jobbet. ESF Projekt 2012-2014. Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare

På väg till jobbet. ESF Projekt 2012-2014. Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare På väg till jobbet På väg till jobbet ESF Projekt 2012-2014 Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare På väg till jobbet Syfte och Mål Minska utanförskap och förhindra bidragsberoende

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

OH bilder. Former för samverkan och exempel på olika samverkansprojekt. Margareta Liljeqvist, SKL

OH bilder. Former för samverkan och exempel på olika samverkansprojekt. Margareta Liljeqvist, SKL OH bilder Former för samverkan och exempel på olika samverkansprojekt Margareta Liljeqvist, SKL Samverkan i gemensam nämnd Landstingets uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen Tandvårdslagen Smittskyddslagen

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V)

Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V) Utlåtande 2013:71 RII (Dnr 331-910/2012) Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V) Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA Rapport Projektledare 2014-12-01 Jessica Brolin 08-590 972 56 Dnr: Fax 08-590 337 05 KS/2012:91 jessica.brolin@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens allmänna utskott Rapport kommunala visstidsanställningar-

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Samverkande parter Överenskommelsen bygger på en samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Eslöv, Eslövs Kommun och

Läs mer

Sammanställning av utvärdering, Samteamet, augusti 2008.

Sammanställning av utvärdering, Samteamet, augusti 2008. Sammanställning av utvärdering, Samteamet, september 28. 2 Sammanställning av utvärdering, Samteamet, augusti 28. Innehåll 1. Bakgrund.sid 2 2. Metod..sid 3 3. Resultat sid 3 4. Konklusion..sid 11 5. Bilaga

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

En arbetsmarknadspolitik för alla

En arbetsmarknadspolitik för alla NOVEMBER 2005 En arbetsmarknadspolitik för alla En skrift om regeringens arbetsmarknadspolitik Producerad av Näringsdepartementet Foto Fredrik Persson/Pressens bild (omslag), s 6 Maria Nilsson/Näringsdepartementet,

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Personliga ombud. Statistik årsredovisningar 2000. Sammanställning Radovan Javurek

Personliga ombud. Statistik årsredovisningar 2000. Sammanställning Radovan Javurek Personliga ombud Statistik årsredovisningar 2000 Sammanställning Radovan Javurek Ärendeöversikt 2000 80 60 40 20 0 Motivation Aktiva Vilande Avslutade Övrigt 26 66 23 18 16 Antal aktiva ärenden för varje

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Enheten för Arbetsrehabilitering (EFA) Vill du komma vidare?

Enheten för Arbetsrehabilitering (EFA) Vill du komma vidare? Enheten för Arbetsrehabilitering (EFA) Vill du komma vidare? VI STÖDJER DIG SOM VILL ARBETA, PRAKTISERA ELLER STUDERA 1 Man har ett värde idag. Jag klarar av att jobba, även om det bara är halvtid. KATRIN

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Vägar till arbete för personer med psykiska funktionshinder

Vägar till arbete för personer med psykiska funktionshinder Vägar till arbete för personer med psykiska funktionshinder Surahammar Camilla Bogarve Supported Employment är en arbetsrehabiliteringsmodell. Vanligt arbete på vanliga arbetsplatser med stöd för personer

Läs mer

Rapport försörjningsstöd

Rapport försörjningsstöd Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum 2011-03-07 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Socialnämnden Rapport försörjningsstöd Sammanfattning Denna rapport är den första av rapporterna

Läs mer

SIN-projektet. (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare)

SIN-projektet. (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare) Samordningsförbundet i Skellefteå SIN-projektet (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare) Ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen i Skellefteå och Skellefteå Kommun genom socialkontorets

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77. SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm

YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77. SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm 1 (8) YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77 SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 3 Revisorer 3 Under verksamhetsåret

Läs mer

Försöksverksamhet med Alternativa insatser för långtidssjukskrivna

Försöksverksamhet med Alternativa insatser för långtidssjukskrivna 1 (32) 2010-02-23 Rapport Försöksverksamhet med Alternativa insatser för långtidssjukskrivna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska inom ramen för en försöksverksamhet pröva Alternativa insatser

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Praktik och tidsbegränsade anställningar med statligt stöd från Arbetsförmedlingen sker på kommunens förvaltningar samt i kommunens för ändamålet skapade

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Sida: 2 av 21 2 Sida: 3 av 21 Dnr: Af-2012/445712,

Läs mer

Ansökan: PTSD-Center. 1. Kontaktuppgifter. Malmö Stad/AGVF: Lars Silverberg Arbetsförmedlingen: Christina Koch Region Skåne: Anders Wallner

Ansökan: PTSD-Center. 1. Kontaktuppgifter. Malmö Stad/AGVF: Lars Silverberg Arbetsförmedlingen: Christina Koch Region Skåne: Anders Wallner Ansökan: PTSD-Center Ansökan ska utgå ifrån Riktlinjer för ansökan (se separat PDF), följa nedanstående rubriker och bestå av max 7 sidor. Underskriftssidan tillkommer. Vid behov kan ansökan kompletteras

Läs mer

handlar ytterst om vilket samhälle vi ska ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden.

handlar ytterst om vilket samhälle vi ska ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden. Valet 2010 handlar ytterst om vilket samhälle vi ska ha och vilken människosyn politiken ska utgå ifrån för den regering som ska leda vårt land in i framtiden. Våra tre partier har nu enats om hur vi vill

Läs mer

Ansökan från Transfer om anslag till utveckling av verksamheten i Uppsala län

Ansökan från Transfer om anslag till utveckling av verksamheten i Uppsala län KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Andreas Christoffersson 2014-03-24 UAN-2014-0184 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Transfer

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Etablering av vissa nyanlända - etableringsuppdraget - genomförandet av 2015-02-20 Verksamhetsår 2014 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/208922 Datum: 2015-02-20

Läs mer

Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga 2012-12-17. Senaste ändring 2012-12-17. Dnr: [ VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2013]

Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga 2012-12-17. Senaste ändring 2012-12-17. Dnr: [ VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2013] Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga 2012-12-17. Senaste ändring 2012-12-17 Dnr: [ VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2013] 1(15) Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga 1. Verksamhet 1.1 Ändamål

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Samverkan... 3 Resurser för samverkan... 3 Organisering av samverkan inklusive samlokalisering... 3 Arbete i samverkan... 4

Läs mer

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan ÖVERENSKOMMELSE Parter Norrtälje Kommun, org.nr 21 20 00-0217 Arbetsförmedlingen Norrtälje, org.nr 20 21 00-2124 Syfte Att genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 Nr.70 Interpellation av Benny Lindholm (FP) om framtiden för arbetsmarknadsinsatser i Uppsala KSN-2015-1161 Efter ett beslut i september 2012 om innovationsvänlig upphandling

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Arbetstekst nr. 30 Arbetslivsinriktad rehabilitering Gunilla Henningsen Rönnblom, S

Arbetstekst nr. 30 Arbetslivsinriktad rehabilitering Gunilla Henningsen Rönnblom, S Arbetstekst nr. 30 Arbetslivsinriktad rehabilitering Gunilla Henningsen Rönnblom, S Arbeidstekst nr. 30 Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD) Dronninglund 1995 Adresse: NUD Slotsgade 8

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Hälso- och sjukvårdsavdelningen September 20 Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget hösten 2007

Arbetsmarknadsläget hösten 2007 Arbetsmarknadsläget hösten 27 Arbetslösheten sjunker i Sverige. Bland kommunalarna har arbetslösheten minskat med 3 på ett år. Under hösten 27 var det vanligare att arbetslösa kommunalare som fått jobb

Läs mer

Dokumentation projekt Futurum stärkande individcoaching

Dokumentation projekt Futurum stärkande individcoaching Dokumentation projekt Futurum stärkande individcoaching 2009-01-19 till 2011-01-19 2010-10-28 Dokumentation projekt Futurum stärkande individcoaching Projekttid: 2009-01-19 till 2011-01-19 Målgrupp: Helt

Läs mer

Analys ungdomsarbetslösheten Forshaga kommun 2015-02-10 Arbetsförmedlingen (Af) Det senaste året har Af arbetat med inriktade insatser för ungdomar, utvecklat ett mer nära samarbete med socialtjänsten

Läs mer

Implementeringsplan Team Work

Implementeringsplan Team Work Implementeringsplan Team Work Version 2.3 SÖLVESBORGS KOMMUN 2014-07-28 Innehåll Implementeringsplan för ESF-projektet TEAM WORK... 2 Beskrivning av arbetsmetoden steg för steg... 2 Steg 1 Innan deltagaren

Läs mer

Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd

Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd Sammanfattning Studier visar att en av fem vuxna är anhörig till någon med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, demens, missbruk eller annan långvarig

Läs mer

Kartläggning av behov av förstegsinsatser och social rehabilitering

Kartläggning av behov av förstegsinsatser och social rehabilitering Kartläggning av behov av förstegsinsatser och social rehabilitering December 2015 Anna Hansdotter Sofia Karlsson Innehållsförteckning Inledning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Metod... 2 Resultat... 3 Definitioner...

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Tjörns Kommun Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej

Läs mer

STRESS OCH REHABILITERING. Bemötande och samverkan

STRESS OCH REHABILITERING. Bemötande och samverkan STRESS OCH REHABILITERING Bemötande och samverkan Beteende ABC Aktiverare 20% Beteende, förändring Konsekvens 80% Förstärkning Positiv Lön Negativ Undvika kritik Försvagning Positiv Kritik, ökad belastning

Läs mer

2012-10-18. Välkomna till seminariet Om Kökstrappan- En skola i samverkan

2012-10-18. Välkomna till seminariet Om Kökstrappan- En skola i samverkan Välkomna till seminariet Om Kökstrappan- En skola i samverkan 1 Samverkanspartner 2 Bakgrund till projektet SOU 2003:92, 2002 fanns 940 000 personer i åldrarna 16-24 år 70 000 färre i arbete jämfört med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018 Samordningsförbundet i Örnsköldsvik Beslutad av förbundsstyrelsen 2015-11-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. INRIKTNING...2 3. MÅL OCH PRIORITERADE OMRÅDEN

Läs mer

Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2010. Socialnämnden. Järfälla Stöd och Behandling

Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2010. Socialnämnden. Järfälla Stöd och Behandling Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2010 Socialnämnden Järfälla Stöd och Behandling JÄRFÄLLA STÖD OCH BEHANDLING Socialförvaltningens egen regi verksamhet EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS TKR

Läs mer