Kartläggning av befintliga verksamheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av befintliga verksamheter"

Transkript

1 Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter 1

2 Innehåll Kommunen... 3 Enheten för arbete och kompetens... 3 Campus Västervik... 3 Arbetsmarknadsverksamhet... 3 Knutpunkten... 3 Ungdomsanställningar... 4 Spåret (FINSAM-projekt)... 4 Praktikservice... 4 Arbetslivskonsulenter... 4 Återbruket... 5 Kafé... 5 Försörjningsstöd... 5 Aktivitetsansvar... 6 Satellitnavigering (FINSAM-projekt)... 6 Plugin Komvux... 6 Arbetsförmedlingen... 7 Tidiga insatser... 7 Praktik... 7 Arbetsmarknadsutbildning... 7 Ej tidiga insatser... 7 Nystartsjobb... 8 Instegsjobb... 8 Yrkesintroduktion... 8 Särskilt anställningsstöd... 8 Traineejobb... 8 Extratjänst... 8 Lönebidrag... 8 Försäkringskasseuppdraget... 9 SIUS-konsulenter... 9 Skolsamverkan... 9 Nationella kunder Samverkansorgan Jobbkommissionen Tjänstemannasamverkan Samordningsförbundet i Kalmar län Särskilda insatser Jobbmässor Saknas det verksamheter?

3 Nedan finns en komplett beskrivning av de verksamheter som arbetar med och för arbetslösa eller undersysselsatta ungdomar i Västerviks kommun i dag. Beskrivningen är uppdelad i kommunala verksamheter, Arbetsförmedlingens verksamheter samt samverkansorgan (grupper med representanter från olika myndigheter, som har ett samordnat uppdrag). All samverkan som sker mellan verksamheter på tjänstemannanivå beskrivs löpande under respektive verksamhet. Beskrivningen visar att i princip all verksamhet bedrivs i offentlig regi. Det finns samverkan med lokalt näringsliv, men i huvudsak sker samverkan mellan kommun, Arbetsförmedling och andra myndigheter. Under de flesta rubriker anges vilken målgrupp som berörs av respektive verksamhet. På det sättet går att utläsa hur arbetet kring olika ungdomsgrupper ser ut. Kommunen Enheten för arbete och kompetens Enheten ligger direkt under Kommunstyrelsens förvaltning. Här samsas arbetsmarknadsverksamhet och högre utbildning (Campus Västervik) med försörjningsstöd och integration (flyktingmottagning). Syftet med denna organisation är att samtliga delar ska vara direkt kopplade till aktiviteter med syfte att individen ska bli självförsörjande genom arbete eller utbildning. Nedanstående verksamheter omfattar även personer till och med 64 år, men här specificerar vi enbart vilka åldersgrupper inom målgruppen som berörs. Campus Västervik Målgrupp: personer år. Samverkan: Näringsliv, organisationer, högskolor/universitet, grannkommuner Campus Västervik bedriver efterfrågade utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov, såsom sjuksköterskeutbildning, förskollärarutbildning och socialpedagogutbildning procent av studenterna går ut i arbete efter avslutad utbildning. Campus är därför en viktig utgångspunkt i det arbetsmarknadspolitiska arbetet i Västerviks kommun. Campus samarbetar med näringsliv och organisationer och erbjuder såväl programutbildningar och enstaka kurser som uppdragsutbildningar och distansutbildningar. Söktrycket är högt och därför planeras inom kort en utökning av antal studieplatser (i dag 350) till 550 stycken. Arbetsmarknadsverksamhet Knutpunkten Målgrupp: personer år, som har rätt till försörjningsstöd. Samverkan: Arbetsförmedlingen, försörjningsstöd, näringslivet, socialförvaltningen Arbetssökande personer som är under 25 år och har rätt till försörjningsstöd remitteras inom en vecka till Knutpunkten, om de inte har rätt till en insats från Arbetsförmedlingen. Det är en teoretisk verksamhet där man får stöd av en coach, enligt ett blockprogram som löper över 6-8 veckor. Målet är att personen efter avslutat program ska stå närmare arbetsmarknaden än tidigare. Cirka 40 procent går ut i jobb eller studier efter avslutat program, övriga övergår till Arbetsförmedlingens program inom ungdomsgarantin eller jobb- och utvecklingsgarantin. 3

4 På Knutpunkten finns sju anställda handledare. Tre av dem är engagerade i de projekt som finns inom Knutpunkten: Ungdomsanställningar och Spåret. Ungdomsanställningar Målgrupp: personer år som står mycket långt från arbetsmarknaden och har varit i Fas 3. Samverkan: Arbetsförmedlingen Detta är en arbetsmarknadsåtgärd som ungefär motsvarar trainee-anställningar. Ungdomar är anställda inom kommunen på cirka 75 procent, och har utöver det mellan 50 och 75 procent kompetensutveckling. Detta pågår under sex månader med möjlighet till sex månaders förlängning (vilket också ofta sker). Ungefär 30 procent går ut i studier eller arbete efter slutförd åtgärd. Spåret (FINSAM-projekt) Målgrupp: personer år som behöver stöd från mer än en myndighet för att komma in på arbetsmarknaden. Samverkan: Arbetsförmedlingen, kommunen, landstinget, Försäkringskassan Spåret pågår fram till och med 2016, med möjlighet till förlängning. Varje myndighet kan remittera personer som har svårigheter, och som har kontakt med fler än en myndighet. Spåret har ett teoretiskt program som ska kunna integreras med Knutpunkten (se under Kommunen, Arbetsmarknadsverksamhet ) men programmet kan förlängas och är mer individanpassat. Man har möjlighet att lägga till praktik och kompetensutveckling. Via remissgruppen har man också tillgång till andra myndigheter som kan ge stöd på olika sätt. Praktikservice Målgrupp: personer år. Samverkan: Arbetsförmedlingen, näringslivet, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden Praktikservice samordnar all praktik inom kommunen, även feriepraktik (16-19 år) och kommunala Fas 3-platser. Det som inte ingår är VFU (verksamhetsförlagd utbildning), som går via utbildningsorganen. Feriepraktiken driver ett samarbete med Sparbanksstiftelsen Tjustbygden för att öka antalet feriepraktikplatser i kommunen, hos såväl privata som offentliga arbetsgivare. Antalet platser har ökat från 170 stycken 2012 till 450 stycken Av de 450 praktikplatserna är 200 inom det lokala näringslivet. Dessa platser finansieras gemensamt av Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och näringslivet. Praktikservice kommer även att ansvara för extratjänster inom kommunen. Arbetslivskonsulenter Målgrupp: personer år som har LSS-beslut eller SoL-beslut om daglig verksamhet Samverkan: Socialförvaltningen, näringslivet, landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen Arbetslivskonsulenter arbetar med personer med LSS-beslut eller SoL-beslut, som kan och vill prova att delta i det reguljära arbetslivet. Dessa personer erbjuds så kallad enskild daglig verksamhet ute på arbetsplatser. Arbetskonsulenterna hjälper personer att hitta en lämplig arbetsplats, hjälper till att planera hur arbetet ska läggas upp och ger ett långsiktigt stöd när personen börjat på sin arbetsplats. 4

5 Återbruket Målgrupp: personer år som står utanför och/eller längre från arbetsmarknaden. Samverkan: Kalmars länstrafik, försörjningsstöd, socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och kommunkoncernen i övrigt Här finns platser för personer som har försörjningsstöd, fas 3-plats, ungdomsanställning eller OSAanställning. Det finns även några platser för personer som har kontakt med socialförvaltningen. Återbruket är en praktisk verksamhet. Här får man pröva på att utföra olika arbeten. Man jobbar med återvinning (i samarbete med Västerviks återvinningsstation) och utför även vissa uppdrag åt kommunen, så som klottersanering och röjning. Återbruket har även ett avtal med Kalmars Länstrafik att sköta busskurerna längs väg E22. Utöver detta finns en loppisverksamhet och en skyltverkstad. Kafé Målgrupp: personer år som är i etableringen och läser SFI. Samverkan: Myndigheter, näringsliv, föreningsliv Arbetsmarknadsverksamheten driver ett kafé på Komvux, som en del av kommunens integrationsarbete. Här finns en ungdomsanställd, en praktikant och en person som är i etableringen. Försörjningsstöd Målgrupp: personer år. Samverkan: Arbetsmarknadsverksamheten, Arbetsförmedlingen, landstinget, Försäkringskassan och socialförvaltningens olika verksamheter Ungdomar som slutfört eller avbrutit gymnasiet, som inte har någon annan möjlighet till försörjning, kan ansöka om försörjningsstöd. En strukturerad utredning görs för att se hur personen kan bli självförsörjande. En handlingsplan upprättas. För att ha rätt till försörjningsstöd ska man som arbetssökande vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Har man medicinska förhinder ska man vara sjukskriven. Om man har mer ospecificerade hinder och varken är arbetssökande eller sjukskriven, så ingår det i försörjningsstödets uppdrag att se till att personen får kontakt med dem som kan utreda dessa hinder, i samarbete med Arbetsförmedlingen, landstinget och Försäkringskassan. Personer under 25 som inte är inskrivna i något av Arbetsförmedlingens program, erbjuds aktivitet på Knutpunkten (se ovan under Arbetsmarknadsverksamhet ). Därefter pågår ett nära samarbete mellan Knutpunktens handledare och handläggare på försörjningsstöd. Arbetet med denna grupp är rättframt eftersom det finns en handlingsplan. Samma sak gäller för dem som är inskrivna i Arbetsförmedlingens program eller sjukskrivna och har kontakt med landstinget och/eller Försäkringskassan. Därutöver finns det en stor grupp som har mer otydlig problematik. Det kan handla om diffus psykisk ohälsa, missbruk eller dylikt, eller om ett socialt arv som gör att personen står väldigt långt från arbetsmarknaden. Här gäller det för handläggaren att informera och motivera personen att ta emot det stöd som finns. Man samverkar med andra myndigheter som finns eller borde finnas kring personen, och undersöker vilken eller vilka aktörer som passar bäst för personen. Varannan månad träffas handläggare från försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen och diskuterar samverkansfrågor. Detta har underlättat kontakter och samarbete. Något som också har underlättat handläggarnas arbete är tjänsten SSBTEK (sammansatt bastjänst ekonomisk bistånd). Den gör det möjligt för handläggarna att få vissa uppgifter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN, A- 5

6 kassan och Skatteverket. Förut krävdes telefonsamtal till varje myndighet för varje enskilt fall vilket var mer tidskrävande. Aktivitetsansvar Målgrupp: personer år som inte studerar på gymnasiet. Samverkan: Skolsamverkan, gymnasieskolor, familjeenheten Inom det kommunala aktivitetsansvaret drivs två projekt. De styrs båda av en projektgrupp som har samverkan med familjeenheten, samt en styrgrupp där Arbetsförmedlingen och socialtjänsten finns med. Satellitnavigering (FINSAM-projekt) Projektet, som pågår till 31 december 2015, har två syften: Att arbeta med personer som är utskrivna från gymnasiet. Syftet är att fånga upp dessa personer mot studier (i första hand) eller arbete (i andra hand). Metoder för detta är bland annat coachande samtal där personen får veta mer om sina olika möjligheter. Ungdomarna erbjuds även praktik och/eller studier i ett eller flera ämnen. De kan börja när de är redo, oavsett tid på läsåret. De kan också göra studiebesök, få samtalsstöd, motivation och hjälp med övriga kontakter, till exempel SYV, kurator eller sjukvård. Att arbeta med preventiva åtgärder inom gymnasieskolan för att förebygga avhopp. Även här används coachande samtal och möjlighet till praktik på heltid eller deltid i kombination med studier. Stödet är individuellt anpassat efter elevens möjligheter och önskemål. Plugin 2.0 Detta är ett ESF-projekt som pågår till och med 30 juni Det går genom SKL och Regionförbundet i Kalmar län, som är närmaste kontakt för kommunen. Även här arbetar man såväl aktivt som proaktivt. Projektet syftar bland annat till att bygga upp fungerande kontakter med externa gymnasieskolor (utanför Västerviks kommun) för att fånga upp elever som studerar någon annanstans i landet. Det handlar om att hålla en bättre kontakt och få till en bättre rapportering, till exempel om någon har hög frånvaro eller visar indikationer på avhopp. Om kontakten inte fungerar perfekt så riskerar elever att hamna mellan stolarna. Om projektet förlängs efter sommaren 2016 kommer en ny målgrupp att inkluderas; personer som har tagit studenten men som inte har fullständiga betyg. Komvux Målgrupp: Personer år som behöver utöka sin utbildning Samverkan: Arbetsmarknadsverksamheten, Arbetsförmedlingen Komvux erbjuder vuxenutbildning i Västerviks kommun. Här kan man läsa grundläggande utbildning (motsvarande grundskolan), gymnasial vuxenutbildning samt yrkesutbildning inom vård och omsorg. Inom vuxenutbildningen ingår också svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna (Särvux). Studietider kan anpassas efter behov och kurser kan läsas på distans. Syftet med vuxenutbildningen kan vara att få ett slutbetyg, behörighet till högre studier eller en bättre ställning på arbetsmarknaden. Samverkan med Arbetsförmedlingen och kommunens enhet för arbete och kompetens sker i huvudsak via vägledare på Komvux. Det gäller i de flesta fall hänvisning av en individ eller allmän information om vad Komvux har att erbjuda. Det finns i dag inga regelbundna former för samverkan. 6

7 Arbetsförmedlingen Målgrupp: år. Samverkan: Näringslivet, arbetsmarknadsverksamheten, försörjningsstöd, Komvux, landstinget, Försäkringskassan, socialförvaltningen Hit kommer ungdomar för att skriva in sig när de är arbetssökande. De får då kontakt med en särskild ungdomshandläggare. Handläggaren gör en bedömning om personen är i behov av tidiga insatser eller kan hantera arbetssökandet mer självständigt. Tidiga insatser De som behöver tidiga insatser (som till exempel saknar slutbetyg, har kontakt med kommunen eller landstinget eller har varit borta från arbetsmarknaden en längre tid) har täta kontakter med sin handläggare och kan vid behov få träffa Arbetsförmedlingens specialister (arbetspsykolog, socialkonsulent, arbetsterapeut). Hen får också direkt tillgång till Arbetsförmedlingens hela verktygslåda med till exempel praktik, arbetsmarknadsutbildningar och coachning av olika slag. Praktik Arbetsförmedlingen förmedlar fyra sorters praktik: Arbetspraktik. Personen är på en arbetsplats för att få yrkespraktik, yrkesorientering eller yrkeslivserfarenhet. Praktiken kan pågå i upp till sex månader. Prova på-plats. En person som är ny i Sverige får tidig kontakt med det svenska arbetslivet genom en prova-på-plats. Platsen ska vara inom ett område som personen själv önskat, och pågår i upp till tre månader. Yrkeskompetensbedömning. Här får personer en chans att visa upp sina kunskaper och få dem bedömda. Bedömningen kan pågå i allt från en dag upp till tre veckor. Arbetsförmedlingen står för kostnaden. Praktisk kompetensutveckling. En person som har yrkeserfarenhet får hjälp att behålla kontakten med arbetslivet inom sitt eget område. Det kan pågå i upp till tre månader, vanligtvis på heltid. Arbetsmarknadsutbildning Arbetsmarknadsutbildningen ökar en persons möjlighet att få jobb samtidigt företagen får en chans att hitta tillräckligt kompetent personal. Arbetsförmedlingen har också samverkan med kommunens arbetsmarknadsverksamhet Knutpunkten (se ovan under Kommunen, Arbetsmarknadsverksamhet ). Antingen kan personen ha varit där innan hen kommer till Arbetsförmedlingen, eller så kan Knutpunkten vara en lämplig aktivitet under de första 90 dagarna. Det är en bra förberedelse för Ungdomsgarantin (se nedan), där kraven är relativt högt ställda för att förbereda deltagarna för arbetslivet. Kommunen, Arbetsförmedlingen och individen kan ha trepartssamtal för att diskutera hur det fungerar på Knutpunkten och hur aktiviteterna inom Ungdomsgarantin bör läggas upp. Ej tidiga insatser De som inte har behov av tidiga insatser (som har fullständigt gymnasiebetyg och arbetslivserfarenhet från till exempel sommarjobb eller praktikplats) får ta ett större eget ansvar under de första 90 dagarna som arbetssökande. De får information och en planering, och fyller i aktivitetsrapporter för att redovisa vad de sökt för arbeten, praktikplatser eller utbildningar. 7

8 Rapporterna används sedan som samtalsunderlag vid mötena med arbetsförmedlare, då man diskuterar hur kontakterna togs och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Under tre och en halv timme i veckan finns ungdomsarbetsförmedlare tillgängliga i kundmottagningen för drop in. Dessa tider kan utnyttjas av alla ungdomar. Om den unge inte hittat sysselsättning efter 90 dagar blir hen erbjuden att delta i Ungdomsgarantin, som varar i 15 kalendermånader. Under denna period får den arbetssökande viss ersättning från Försäkringskassan. Hen får tillgång till Arbetsförmedlingens samtliga insatser och kan även få kontakt med socialtjänsten eller kompletterande aktörer som kan hjälpa hen att komma närmare arbetslivet. Om den unge fortfarande inte har sysselsättning när de 15 månaderna har gått, erbjuds hen Jobboch utvecklingsgarantin som varar i 450 arbetsdagar. Därefter går man in i sysselsättningsfasen (fas 3). I båda dessa faser har arbetsförmedlingen samverkan med kommunen, genom att kommunen erbjuder ungdomsanställningar. Arbetsförmedlingen kan ge ekonomisk ersättning åt arbetsgivare som erbjuder olika typer av anställning: Nystartsjobb Ett nystartsjobb innebär att en arbetsgivare får ekonomisk ersättning för att anställa en person. Personer som varit arbetslösa länge eller är nya i Sverige kan få nystartsjobb. Instegsjobb Ett instegsjobb innebär att en arbetsgivare får ekonomisk ersättning för att anställa en person som är ny i Sverige. Vid sidan av instegsjobbet läser personen svenska för invandrare (sfi). Yrkesintroduktion Yrkesintroduktion innebär att en arbetsgivare får ekonomisk ersättning för att anställa en person som saknar erfarenhet eller är arbetslös. Personen får samtidigt handledning eller utbildning på arbetsplatsen. Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd innebär att en arbetsgivare får ekonomisk ersättning för att anställa en person som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. Traineejobb Traineejobb innebär att en arbetsgivare får ekonomisk ersättning för att anställa en ung person som utbildar sig inom yrket men saknar erfarenhet. På så sätt kan arbetsgivaren hitta rätt kompetens till företaget, samtidigt som den anställde får både erfarenhet och yrkesutbildning. Extratjänst Extratjänst innebär att en arbetsgivare får ekonomisk ersättning för att anställa en person som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i minst 450 arbetsdagar. Syftet är att ge personer som har svårt att få arbete en chans att komma in i arbetslivet. Anställningen är på deltid och tanken är att personen dessutom ska studera eller söka annat arbete. Extratjänster finns inom välfärdssektorn. Lönebidrag Lönebidrag innebär att en arbetsgivare får ekonomisk ersättning för att anställa en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen ska kompensera för eventuella anpassningar av arbetet och arbetsplatsen som behövs. Syftet är att öka personens möjligheter att få ett arbete där hens kompetens och färdigheter tas tillvara. 8

9 Försäkringskasseuppdraget Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar kring personer som har sjukpenning, aktivitetsersättning eller sjukersättning, men som bedöms eller vill kunna återvända till arbetslivet med rätt stöd. Det kan också handla om personer som har en anställning där arbetsgivaren inte kan leva upp till sitt rehabiliteringsansvar. Oftast är det Försäkringskassan som tar initiativet till samverkan, men Arbetsförmedlingen kan också göra det om de möter personer som inte kan tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens program, eller inte kan jobba heltid, på grund av sina hinder. Det första som sker är att de två myndigheterna gör en kartläggning, ofta tillsammans med vården och individen själv. Andra aktörer kan också involveras, till exempel försörjningsstöd om personen är aktuell där, eller en eventuell arbetsgivare. Efter kartläggningen görs en planering av insatser. För Arbetsförmedlingen handlar det då oftast om att ta kontakt med arbetsgivare och leta efter platser för arbetsprövning. Syftet med arbetsprövning är att personen får träna och utveckla sina arbetsförmågor samt att klargöra vilka förutsättningar som finns för arbete och vilka anpassningar som behöver göras. Kommunen kan kopplas in för till exempel Praktikservice eller Spåret (se ovan under Kommunen, Arbetsmarknadsinsatser ). Samverkansparterna gör regelbundna uppföljningar samt avstämningar med vården. Att vården finns med hela tiden är en framgångsfaktor. På så sätt får myndigheterna indikationer på vad personen klarar av, så att man inte ställer för höga krav utan håller sig till individens förutsättningar. Det kan också vara så att personen i fråga behöver stöd under processens gång. Då finns samverkan med till exempel socialkonsulenter, psykologer och arbetsterapeuter. En annan framgångsfaktor är att det endast är ett fåtal handläggare från Försäkringskassan som arbetar med samverkan. Det underlättar logistiken vid möten och kontakter. SIUS-konsulenter Personer med funktionsnedsättning, som vill ut i arbetslivet men behöver stöd, kan få det från en SIUS-konsulent (särskilt introduktions- och uppföljningsstöd). Konsulenten kan hjälpa till med allt från att söka arbete och ge stöd vid introduktion till att vara med ute på arbetsplatsen och ta tag i problem om sådana uppstår. SIUS-konsulenten finns med som en kontakt under ett år. Skolsamverkan Målgrupp: personer år som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Dock fokus på personer som går sista året i gymnasiet. Samverkan: Försäkringskassan, landstinget, socialförvaltningen, gymnasieskolor, aktivitetsansvaret Tidigare har det hänt att unga med funktionsnedsättning inte fått med sig tillräcklig dokumentation (från till exempel läkare och habilitering) efter gymnasiet, och att viktig information har gått förlorad. När den unge sen skriver in sig på Arbetsförmedlingen kan det bli en lång process innan man får tillräcklig information om personens förmågor och behov. För att undvika detta bygger man inom Skolsamverkan upp ett nätverk kring dessa personer, som i god tid samverkar för att förbereda för tiden efter gymnasiet. Processen pågår under hela det sista läsåret. I början av året får varje gymnasieskola i kommunen, inklusive gymnasiesärskolan och folkhögskolan, information om vad Arbetsförmedlingen kan göra och hur samarbetet kan se ut för att underlätta personens väg framåt. Under hösten och vintern sker nätverksträffar. Där deltar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, LSS-handläggare, habiliteringen, vuxenpsyk, socialförvaltningen, Studie- och yrkesvägledare, rektorer, 9

10 skolchefer, mentorer och representanter från det kommunala aktivitetsansvaret. Nätverket byggs upp efter hand och utökas ofta för att få med rätt personer. Under nätverksträffarna diskuteras samarbetsformer och upplägg av arbete. Hur fungerar det? Vad kan vi göra bättre? Saknar vi någon del? Fördelen med att så många deltar i nätverket är att alla tänkbara infallsvinklar kommer med i diskussionen. Under våren identifieras personer som har svårigheter och därför inte kan söka arbete eller utbildning på egen hand. Dessa personer fortsätter samarbetet kring och de får stöd på olika sätt. Nätverket ser även vilka som behöver gå mot försäkringskassan eller få LSS-stöd, samt vilka som kan skriva in sig på Arbetsförmedlingen för att få hjälp där. När skolan slutar vet ungdomarna var de står och har en plan för framtiden. Nationella kunder Målgrupp: Personer som står långt från arbetsmarknaden. Samverkan: Näringslivet Nationella kunder är ett treårigt uppdrag som påbörjades Inom uppdraget har Arbetsförmedlingen i Västervik samverkan med företag från det lokala näringslivet: ICA Maxi, Claes Ohlsson och OKQ8. Uppdraget går ut på att ungdomar som står långt från arbetsmarknaden ska få en väg in i arbetslivet genom en praktikplats. Företagen kontaktar Arbetsförmedlingen när de har behov av praktikanter, varpå Arbetsförmedlingen gör en matchning med de ungdomar som är aktuella och skickar uppgifter, CV med mera till företaget. Företaget väljer sedan ut en eller flera praktikanter som får påbörja sin praktik. Uppföljningar görs därefter regelbundet. En uppföljning som genomförts 90 dagar efter att ungdomar lämnat sin praktik på ICA Maxi visar att 40 % av dem fick jobb på företaget efter sin praktik, och att 4 % har gått vidare till studier. Samverkansorgan Jobbkommissionen En samverkansfunktion bestående av ledande tjänstemän och politiker från myndigheter, fackföreningar, näringslivet och kommunen: Kommunstyrelsens presidium Arbetsförmedlingens sektionschef Kommundirektör Chef för kommunstyrelsens förvaltning, tillika kommunens näringslivsansvarige HR-chef Arbetsmarknadschef Barn- och utbildningschef Socialchef Representant från näringslivet Representant från fackliga organisationer Jobbkommissionen sammanträder regelbundet för att gemensamt diskutera och planera för insatser och åtgärder för att minska i första hand ungdomsarbetslösheten. Kommissionen har varit och är en viktig aktör för att följa verksamheter, utveckling och resultat samt för att gemensamt vidta åtgärder och samordna insatser för att minska arbetslösheten. 10

11 Tjänstemannasamverkan Platschef på Arbetsförmedlingen Kommunens arbetsmarknadschef Verksamhetsschef för försörjningsstöd Verksamhetschef för arbetsmarknadsverksamheten Tjänstemannasamverkan sammanträder regelbundet för att diskutera frågor på en mer praktisk nivå. Gruppen delger information om förändringar, både regelverksmässiga och organisatoriska, samt diskuterar gemensamma insatser. Det är även denna grupp som burit huvudansvaret för att ta fram denna överenskommelse. I tjänstemannasamverkan hanteras både övergripande och mer lokal samverkan. Samordningsförbundet i Kalmar län Fyra myndigheter finansierar gemensamt insatser för att förbättra länsinvånarnas arbetsförmåga, så kallade FINSAM-projekt. Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Kommunen Landstinget Samordningsförbundet bedriver just nu två gemensamma projekt för att minska arbetslöshet, i synnerhet hos ungdomar. Projekt Satellitnavigering (se under Kommunen, Aktivitetsansvar ) och Spåret (se ovan under Kommunen, Arbetsmarknadsverksamhet ). Varje projekt har en styrgrupp bestående av chefsrepresentanter från varje myndighet, samt en projektgrupp som består av medarbetare som jobbar med de aktuella frågorna, en från varje myndighet. Varje projekt drivs även av en projektledare. Särskilda insatser Vid särskilda fall, till exempel företagsnedläggningar som påverkar kommunen. Då sammanträder viktiga funktioner för att vidta åtgärder och planera för aktiviteter för att underlätta för personer som riskerar att bli arbetslösa. Jobbmässor Kommunen och Arbetsförmedlingen samverkar kring att ordna jobbmässor för ungdomar, där de får träffa våra verksamheter samt representanter från näringslivet. Saknas det verksamheter? Vi tycker att utbudet av verksamheter för målgruppen i kommunen är stort och kan inte se att det finns något behov som inte befintliga verksamheter kan fylla. Det finns etablerad samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, andra myndigheter samt näringslivet, men vi kan se att det behövs mer samordning kring individen i ett inledningsskede. Därför kommer vi att organisera en samlokalisering från och med 2016, där individen har möjlighet att komma på drop in eller boka tid för möte. På så sätt kan aktörer från både kommun och Arbetsförmedling finnas på plats för individen vid ett och samma tillfälle, vilket kommer skapa en känsla av sammanhållet stöd samt förkorta handläggningstiderna. 11

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen 1 Innehåll Antal unga som inte fullföljer gymnasiet... 3 Antal unga inom aktivitetsansvaret... 3 Antal unga som uppbär försörjningsstöd... 3 Antal unga som har timanställning

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas.

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Verksamheter för målgruppen hos Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen i Uppsala

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) En ny övergripande lokal överenskommelse mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen beräknas vara klar i januari 2016. Parterna samarbetar i många frågor

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun.

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Parter Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405 Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt.

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Det här är KFS Ett väl fungerande samhälle behöver sådant som el, vatten, avlopp, kommunikationer, avfallshantering, besöksmål, skola, vård och omsorg.

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Nedan följer en redovisning av vad som i dag görs för att identifiera, stödja och aktivera unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är

Läs mer

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Samverkansarenan Ung i Tälje Ung i Tälje är en samverkansarena mellan myndigheter. Södertälje kommun är huvudman och kommunens olika förvaltningar samverkar

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet

Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Redovisning av befintlig verksamhet Grund- och gymnasieskolan I Tierps kommun finns idag elva

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan ÖVERENSKOMMELSE Parter Norrtälje Kommun, org.nr 21 20 00-0217 Arbetsförmedlingen Norrtälje, org.nr 20 21 00-2124 Syfte Att genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelser mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2015-10-28 I bilaga 3 ska en beskrivning göras över hur

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Kompetensförsörjningsbehov... 3 Inom Kommunen... 3 Resterande arbetsmarknad... 3 Näringslivsråd

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier Parter Surahammars

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen i Nybro Arbetsförmedlingen erbjuder ungdomar särskilda insatser och program för att underlätta deras etablering på arbetsmarknaden. Vilka

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Revisionsrapport Kalmar kommun

Revisionsrapport Kalmar kommun Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens och socialnämndens åtgärder mot ungdomsarbetslösheten Stefan Wik Britt-Mari Idensjö Februari 2012 2012-02-28 Britt-Mari Idensjö Stefan Wik Innehållsförteckning

Läs mer

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid PM Tyresö kommun 2011-04-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (13) Judit Kisvari Diarienummer 2010/GAN0034 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid Förslag till beslut

Läs mer

Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag för vissa unga med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag för vissa unga med funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag för vissa unga med funktionsnedsättning Unga med funktionsnedsättning Af:s generella uppdrag att bedriva sådan verksamhet så att alla med funktionsnedsättning och

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Etablering av vissa nyanlända - etableringsuppdraget - genomförandet av 2015-02-20 Verksamhetsår 2014 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/208922 Datum: 2015-02-20

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund ! Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014 Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund Hur har utvärderingen genomförts? n Djupintervjuer med projektdeltagare 13 deltagande

Läs mer

Redovisning av befintliga verksamheter

Redovisning av befintliga verksamheter Bilaga 2 till lokal överenskommelse mellan Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs Redovisning av befintliga verksamheter Innehåll 1. Insatser i kommunal regi gymnasieskolan... 2 2. Kommunala

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Praktik och tidsbegränsade anställningar med statligt stöd från Arbetsförmedlingen sker på kommunens förvaltningar samt i kommunens för ändamålet skapade

Läs mer

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering. Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering. Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland 2016 Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Emmaboda kommun Emmaboda är en liten kommun i Småland, mitt i sydöstra Sverige. Här är nära till vacker natur med skog och sjö och pendlingsavstånd till tre

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare Ungdomsteamet redovisar 2011-2 Delårsrapport Ungdomsteamet Januari juni 2011 Margareta Aissaoui Samordnare Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 3 2. Beskrivning av Ungdomsteamet 3 2.1 Arbetsprocess 3

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Samverkan... 3 Resurser för samverkan... 3 Organisering av samverkan inklusive samlokalisering... 3 Arbete i samverkan... 4

Läs mer

Datum 2015-10-13. Kartläggning av befintliga verksamheter

Datum 2015-10-13. Kartläggning av befintliga verksamheter 1(13) Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 2.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS

Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS 1 2 Söker du en person med unika erfarenheter och speciell kompetens? Behöver du snabbt anställa många på en gång?

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

Fokus: Fler unga i arbete

Fokus: Fler unga i arbete Fokus: Fler unga i arbete Innehåll Fler unga i arbete en prioriterad fråga för regeringen 5 Yrkesintroduktionsanställningar en ny väg till jobb för unga 6 Volvosteget: En chans att kliva rakt in i yrkeslivet

Läs mer

Verksamhet i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Arbetsförmedlingen och Halmstads kommun har under flera decennier haft ett positivt samarbete med goda resultat. Samarbetet har ofta reglerats genom skriftliga avtal och

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Arbetsförmedlingen i Göteborg 5 stadsdelskontor som ger service till arbetssökande och arbetsgivare inom sitt geografiska område.

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Gemensamma begrepp och definitioner i arbetet

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Gemensamma begrepp och definitioner i arbetet Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Gemensamma begrepp och definitioner i arbetet Förprojektering Markera i vilken grad du upplever ett behov av att utveckla och stärka

Läs mer

Skellefteå. En gemensam ingång

Skellefteå. En gemensam ingång Skellefteå En gemensam ingång Samlokalisering av fyra myndigheter Skellefteå kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västerbottenslänslandsting Tre viktiga faktorer Samordning Samverkan Samarbete Samordning:

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet Överenskommelse Parter Nybro kommun, 212000-0753 Arbetsförmedlingen i Nybro, 202100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet Mål Det här

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Kartläggningen ska belysa skillnader inom målgruppen, vad avser t.ex. kön, ålder, ev. funktionsnedsättning och utbildningsnivå, som har relevans för de ungas arbetsmarknadsetablering.

Läs mer

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Bild 1 Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Angeles Bermudez-Svankvist 2009-03-12 Från 21 1 myndighet 9 000 årsarbetare (dec 08) Tydlig styrning & ledning Bild 2 Omsättning 2009 Bild 3 Förvaltningsanslag:

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN

HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN Personal Projektledare: Ingrid Selin, socionom och socialsekreterare Övriga coacher: Inger Burman, samordnare, FK:s interna grund-och vidareutbildning samt mångårig erfarenhet

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd av Diarienummer Original datum 2014-01- Giltig till

Läs mer

TIA Till och I Arbete

TIA Till och I Arbete Projektledare TIA Till och I Arbete Datum Michael Berliner 08 2013-01-08 0480-450134 Verksamhetsrapport Projekt TIA 2012-01-01 2012-12-31 TIA Arbetsmarknadsenheten Adress Verkstadsgatan 3, 392 39 Kalmar

Läs mer

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS 1 2 Arbetsförmedlingen är till för alla som vill hitta ett nytt jobb. Vår uppgift är att föra samman dig som söker jobb med intressanta arbetsgivare på

Läs mer

Lokal överenskommelse mellan Tibro kommun och Arbetsförmedlingen kring ungdomar 16-24 år.

Lokal överenskommelse mellan Tibro kommun och Arbetsförmedlingen kring ungdomar 16-24 år. Näringslivsenheten 2015-12-22 Lokal överenskommelse mellan Tibro kommun och Arbetsförmedlingen kring ungdomar 16-24 år. Bilaga 1 Målgrupp Sida 2 (16) Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan 1 Innehåll Samverkan... 3 Metoder och verktyg... 4 Organisering av samverkan... 4 Styrgrupp... 4 Ledningsgrupp... 5 Arbetsgrupp... 5 Ansvarsfördelning... 5 Resurser... 6

Läs mer

På väg till jobbet. ESF Projekt 2012-2014. Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare

På väg till jobbet. ESF Projekt 2012-2014. Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare På väg till jobbet På väg till jobbet ESF Projekt 2012-2014 Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare På väg till jobbet Syfte och Mål Minska utanförskap och förhindra bidragsberoende

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobboch utvecklingsgarantin; SFS 2015:949 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015. Regeringen

Läs mer

Bilaga 2 c. Kartläggning av befintlig verksamhet i Hammarö kommun

Bilaga 2 c. Kartläggning av befintlig verksamhet i Hammarö kommun Sid 1(22) Socialförvaltningen Arbetsplats Hammarö - Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet - Bilaga 2 c Kartläggning av

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se).

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se). Promemoria Diarienummer 2015-05-04 A2014:06/2015/12 Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Information om avsiktsförklaringar, lokala överenskommelser och utlysning av samverkansmedel Bakgrund Regeringen

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Redovisning av befintliga verksamheter

Redovisning av befintliga verksamheter Bilaga 2 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Redovisning av befintliga verksamheter Innehåll 1. Insatser i kommunal regi gymnasieskolan... 2 1.1 Gymnasieskolans

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingens resultat. Första halvåret 2008

Kort om Arbetsförmedlingens resultat. Första halvåret 2008 Kort om Arbetsförmedlingens resultat Första halvåret 2008 Arbetsförmedlingen leder till arbete...... 4 396 400 lediga platser har anmälts....... 6 294 400 arbetssökande har fått arbete..... 8 Arbetsförmedlingens

Läs mer

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se Den moderna lärlingen Ett försprång mot andra företag när det gäller att få de bästa medarbetarna Gymnasieutbildning med stöd av branschen för ambitiösa framtidsinriktade elever som vill lära sig ett yrke

Läs mer

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Arbetsförmedlingens månadssiffror för Kalmar län Fredagen den 4 maj 2010 I april 2009 gick 2039 ungdomar i Kalmar län utan jobb. Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-15 KS 2013/0620 Kommunstyrelsen Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Läs mer

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 Nr.70 Interpellation av Benny Lindholm (FP) om framtiden för arbetsmarknadsinsatser i Uppsala KSN-2015-1161 Efter ett beslut i september 2012 om innovationsvänlig upphandling

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-11-09 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Samverkan Arbetsförmedlingen

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting Halvårsrapport 2008-09-17 2008-12-31 Rapporten sammanställd av:

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Jobbgaranti för ungdomar

Jobbgaranti för ungdomar Lättläst svenska Jobbgaranti för ungdomar Du som är ung kan få särskild hjälp för att snabbt hitta ett arbete eller börja studera. Det kallas för jobbgarantin för ungdomar. Det här är jobbgarantin för

Läs mer

SIN-projektet. (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare)

SIN-projektet. (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare) Samordningsförbundet i Skellefteå SIN-projektet (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare) Ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen i Skellefteå och Skellefteå Kommun genom socialkontorets

Läs mer

Kartläggning av befintlig verksamhet i Karlstads kommun

Kartläggning av befintlig verksamhet i Karlstads kommun Dnr ASN-2015-271 Sid 1(23) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Rapport 2015-11-03 - Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet

Läs mer

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning KS Ärende 5 Löpnummer i Politikerrummet: 9 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 1 (7) 2013-10-25 SN 2013.0132 KS 2013.0330 Handläggare: Unni Johansson Kommunstyrelsen Från etablering till

Läs mer

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping.

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping. 1 Svenska ESF-rådet i Sörmland ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projektnummer: 66501 Arbeta i Sverige eller annat EU - land

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Sari Harju, Arbetsförmedlingen Lilian Erixon, Försäkringskassan. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare

Sari Harju, Arbetsförmedlingen Lilian Erixon, Försäkringskassan. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Laxå, kl 09.00 11.20 Beslutande Inger Trodell, Örebro läns landsting, ordförande Annelie Moilanen, Försäkringskassan Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA Rapport Projektledare 2014-12-01 Jessica Brolin 08-590 972 56 Dnr: Fax 08-590 337 05 KS/2012:91 jessica.brolin@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens allmänna utskott Rapport kommunala visstidsanställningar-

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Arbetsmarknadstorget

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Arbetsmarknadstorget 2010-01-22 Arbetsmarknadstorget Berit Björnered, tf. samordnare 1 (7) 2010-01-21 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Arbetsmarknadstorget VERKSAMHETENS UPPDRAG Arbetsmarknadstorgets uppdrag Organisera verksamhet

Läs mer

Läkare utan specialistutbildning Tekniker

Läkare utan specialistutbildning Tekniker Koncernstab HR Malin Ferbas HR-strateg Tel 040-675 36 30 Malin.Ferbas@skane.se PM INTRODUKTIONSPROGRAM Datum 2014-05-20 Dnr 1500978 1 (8) Introduktionsprogram för utlandsutbildade personer Inledning Sen

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Sida: 2 av 21 2 Sida: 3 av 21 Dnr: Af-2012/445712,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Överenskommelse mellan Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan avseende arbetslösa unga KS-2015/638

Överenskommelse mellan Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan avseende arbetslösa unga KS-2015/638 Kommunstyrelsens arbetsutskott 202 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Överenskommelse mellan Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan avseende arbetslösa unga KS-2015/638 Arbetsutskottets

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temaunga.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T? b b o j å f a g un a l l a n Ka etsmarknaden? b Kris på art för unga år 2015 Om läge EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden »ALLA UNGA

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-07 Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen AVN-2014/0083 Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som verksamheten vuxenutbildning

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN PARTERNA STRÖMSUNDS KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN STRÖMSUND 30 NOVEMBER 2015

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN PARTERNA STRÖMSUNDS KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN STRÖMSUND 30 NOVEMBER 2015 ÖVERENSKOMMELSE MELLAN PARTERNA STRÖMSUNDS KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN STRÖMSUND 30 NOVEMBER 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERENSKOMMELSE... 4 SAMMANFATTNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET... 5 STRÖMSUNDS KOMMUN...

Läs mer

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö Slutkonferens 22 mars SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö Slutkonferens 22 mars SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö Slutkonferens 22 mars SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Vad blev resultatet? 30 miljoner 300 kursdeltagare 24 arbetsplatser 30 lärare 50 000 utbildningstimmar Kerstin

Läs mer