Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1"

Transkript

1 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1

2 Bakgrunden - sammanfattad i fem punkter De kommunala arbetsmarknadsenheterna står inför stora utmaningar och behov av utveckling Europeiska socialfonden stödjer utveckling inom de områden där arbetsmarknadsenheterna verkar Projektet inleddes med en förprojektering för att kartlägga och precisera utvecklingsbehoven inom arbetsmarknadsenheterna Förprojekteringen resulterade i en ansökan om medel till kompetensutveckling Medlen beviljades, genomförandefasen inleds nu (se

3

4

5 Utmaningar och utvecklingsbehov 1 Att arbeta med deltagare som har större och fler problem 2 Att motivera deltagarna och få dem att behålla motivationen 3 Att skapa individanpassade lösningar för deltagare 4 Att arbeta förebyggande för att minska utslagning från arbetsmarknad 5 Att skapa en hållbar budget för att lösa uppdraget 6 Att tydliggöra verksamheten och dess (organisatoriska) roll i kommunen 7 Att utveckla verksamheten och verksamhetens roll 8 Att samverka med FK, AF, Region Skåne och andra relevanta verksamheter, inom och utanför kommunen Deltagarorienterade utmaningar Verksamhetsorienterade utmaningar 9 Att ständigt arbeta för jämställda och rättvisa förutsättningar 10 Att ständigt öka tillgängligheten för personer med funktionshinder

6 Utmaningar - Komplettering 2009 Att få de kommunala och statliga politikerna att komma överens om vem som bär ansvaret och skall vara med att finansiera de olika åtgärderna som krävs för att klara den allt svårare situationen på arbetsmarknaden. Vad är kommunens roll och ansvar när det gäller den nuvarande arbetsmarknadspolitiken? Vår kommun har halverat arbetsmarknadsenheten inför Allt vi gör i samverkan med staten skall vara självfinansierat. Om vi skall återuppbygga verksamheten för att klara det behov som finns (utan kommunala pengar), kommer det kortsiktigt att kosta mycket mer än vad vi får in från staten. Om kommunerna skall få ett framgångsrikt resultat, måste man skapa förutsättningar för ett mer operativt samarbete kommunerna/arbetsmarknadsenheterna emellan, (åtminstone grannkommunerna emellan). Använda resurserna så effektivt som möjligt för att nå målet Att hitta ekonomiska förutsättningar för att skapa nya verksamheter och projekt Att i en lågkonjunktur ändå kunna stötta de som står längst bort från arbetsmarknaden tex. långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, nyanlända med låg utbildning. Vi har ett enormt tryck och en starkt ökande belastning där människor söker hjälp för sin försörjning. Behovet att få stöd från oss innebär också hjälp att hitta en väg till egenförsörjning. Med de minskade resurser som vi har på AME har vi inte möjlighet att stödja alla som behöver vår hjälp - vi måste prioritera och lågprioritera. AF har inte har tillräckliga resurser för att bistå. Lyfta fram de förutsättningar som råder idag - göra en framtidsprognos - renodla vårt uppdrag i förhållande till andra aktörer - tillsammans titta på vad och hur vi kan tillgodose de behov som finns. Nu känner man sig mest frustrerad över att inte räcka till. Vi måste också se hur vi kan utveckla alternativa arbetsplatser/vägar till personer som slås ut eller egentligen aldrig varit etablerade på arbetsmarknaden. Glappet är för stort mellan individens förutsättningar och arbetsmarknadens krav - för många av dem som vi träffar i vår verksamhet idag. Det måste finnas något emellan där människorna får en chans att växa. Är det vår uppgift att bidra till denna mellanarbetsmarknad? Fokus på ovanstående samt på hur vi genom den tredje sektorn - sociala ekonomin - kan stärka vår verksamhet för att öka alternativen till rehabilitering för utsatta grupper. Ta del av hur man jobbar i andra kommuner - lära av varandra - för att även se om vi kan hitta samarbetsområden. Vi har ju olika organisationer, verksamheter - krav mm.

7 Utmaningar - Komplettering Heldags Workshop Att Att få de kommunala och statliga politikerna att komma överens om vem som bär ansvaret och skall vara med att finansiera de visa på värdet av AM olika åtgärderna som krävs för att klara den allt svårare situationen på arbetsmarknaden. Vad enheternas är kommunens arbete roll och ansvar när det gäller den nuvarande arbetsmarknadspolitiken? Vår kommun har halverat arbetsmarknadsenheten inför Allt vi gör i samverkan med staten skall vara självfinansierat. Om vi skall återuppbygga verksamheten för att klara det behov som finns (utan kommunala pengar), kommer det kortsiktigt att kosta mycket mer än vad vi får in från staten. Om kommunerna skall få ett framgångsrikt resultat, måste man skapa förutsättningar för ett mer operativt samarbete kommunerna/arbetsmarknadsenheterna emellan, (åtminstone grannkommunerna emellan). 1. Processledarutbildning Använda resurserna så effektivt som möjligt för att nå målet Att hitta ekonomiska förutsättningar för att skapa nya verksamheter och projekt 6. Utbildning Projektutveckling (3 dagar) Att i en lågkonjunktur ändå kunna stötta de som står längst bort från arbetsmarknaden 2. tex. Heldagsseminarium långtidssjukskrivna, Att långtidsarbetslösa, nyanlända med låg utbildning. möta deltagare med fler och större problem Vi har ett enormt tryck och en starkt ökande belastning där människor söker hjälp för sin försörjning. Behovet att få stöd från oss innebär också hjälp att hitta en väg till egenförsörjning. Med de minskade resurser som vi 7. har Heldags på AME Workshop har vi inte möjlighet att stödja alla som behöver vår hjälp - vi måste prioritera och lågprioritera. AF har inte har Verktyg/instrument tillräckliga resurser för att bistå. kartläggningar/utredningar Lyfta fram de förutsättningar som råder idag - göra en framtidsprognos - renodla vårt uppdrag i förhållande till andra aktörer - tillsammans titta på vad och hur vi kan tillgodose de behov som finns. Nu känner 1. Processledarutbildning man sig mest frustrerad över att inte räcka till. Vi måste också se hur vi kan utveckla alternativa arbetsplatser/vägar till personer som slås ut eller egentligen aldrig varit etablerade på arbetsmarknaden. Glappet är för stort mellan individens förutsättningar och arbetsmarknadens krav - för många av dem som vi träffar i vår verksamhet idag. Det måste finnas något emellan där människorna 4. Heldagsseminarium får en chans att växa. Är det vår uppgift att bidra till denna mellanarbetsmarknad? Fokus på ovanstående samt påmöjligheter hur vi genom med den socialt tredje sektorn - sociala ekonomin - kan stärka vår verksamhet för att öka alternativen till rehabilitering företagande för utsatta grupper. Ta del av hur man jobbar i andra kommuner - lära av varandra - för att även se om vi kan 1. hitta Processledarutbildning samarbetsområden. Vi har ju olika organisationer, verksamheter - krav mm.

8 Planerade utvecklingsinsatser Processledarutbildning - 4 dagar våren Heldagsseminarium Att möta deltagare med fler och större problem 3. Heldags Workshop Att visa på värdet av AM enheternas arbete 4. Heldagsseminarium Möjligheter med socialt företagande 6. Utbildning Projektutveckling (3 dagar) 7. Heldags Workshop Verktyg/instrument för kartläggningar/utredningar 8. Heldags Workshop Gemensamma begrepp/definitioner i AM enheternas arbete 9. Utbildning - Att möta deltagare med fler och större problem (3 dagar) (forts av 2) 10. Processledarträffar träffar (en träff per kvartal) f o m hösten Heldags Workshop - Arbetssätt och metoder i AM enheternas arbete 12. Workshop Roller och funktioner inom AM enheterna 13. Workshop Samverkan över kommungränser 14. Workshop Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 15. Dokumentation/Guidelines Från ovanstående Seminarier/Workshops

9 Planerade utvecklingsinsatser Processledarträffar träffar (en träff per kvartal) 5. Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna i Sollentuna 17. Seminarium Jämställdhet och rättvisa förutsättningar 18. Valbar Workshop Att utveckla och vårda näringslivskontakter 19. Workshop - Hur kan AM enheterna bidra i det förebyggande arbetet för att minska utslagning från arbetsmarknaden 20. Valbart heldagsseminarium Arbetsmarknadspolitiken och Arbetsmarknadsenheterna 21. Valbart heldagsseminarium Entreprenörskap en väg ur arbetslöshet? 22. Halvdags dialogseminarium AM enheternas ansvar och roll i kommunen (forts av 3) 23. Seminarium Tillgänglighet i AM enheternas arbete 24. Dokumentation/Guidelines tas fram och görs tillgänglig för alla- Från ovanstående Seminarier/ Workshops

10 Processledarutbildning Syfte att: kunna arbeta effektivare med utvecklings- och förändringsarbete inom den egna enheten skapa och ta tillvara lärande inom och mellan arbetsmarknadsenheterna i utvecklingsarbetet koppla utvecklingsaktiviteterna i genomförandefasen till enhetens utveckling så att de ger bästa effekt

11 Processledarutbildning Processledarutbildningen - Översikt Dag 1 - Heldag Höganäs Processledarrollen Utvecklings- och förändringsarbete - Teori och metod Dag 2 - Halvdag Höganäs Praktisk tillämpning Hur omsätta i vår verksamhet? Dag 3 - Halvdag Lund Uppföljning/erfarenhetsutbyte Stöd i det lokala utvecklingsarbetet Dag 4 - Heldag Bjuv Uppföljning/erfarenhetsutbyte Stöd i det lokala utvecklingsarbetet Planering fortsatt genomförandefas/processledarträffar

12 Processledarutbildning Upplägg dag 1 Rollen som processledare Utvecklings- och förändringsarbete Synsätt Arbetssätt Verktyg + Övning Lunch ca 12.00, EM kaffe ca 15.00, Avslutning Upplägg dag 2 Vår enhet Fördjupningsuppgift inför nästa steg

13 Rollen som processledare Processledarutbildning Att stödja den egna enheten att arbeta effektivare med utvecklings- och förändringsarbete (metod, verktyg) Att skapa och ta tillvara lärande inom och mellan arbetsmarknadsenheterna i utvecklingsarbetet Att koppla utvecklingsaktiviteterna i genomförandefasen till enhetens utveckling så att de ger bästa effekt

14 Rollen som processledare Processledarutbildning Funderingar? Viktigt att klarlägga PLs uppdrag (befogenheter/handlingsutrymme) PLs roll i relation till olika nivåer och tidsperspektiv i förändringsarbetet Det intressanta är grundprinciperna för hur man kan stödja förändringsarbete, sedan kan man tillämpa dessa på olika områden Ett viktigt led i utvecklingsarbetet är att skapa förståelse hos politiker Vilket är det förväntade resultatet av, målet med PLU och när ska det vara uppnått? Förväntningar? Att utbildningen/rollen blir en tillgång i en situation med hög arbetsbelastning Att få draghjälp i utvecklings- och förändringsarbete Att få erfarenhetsutbyte och utveckla nätverkssamarbete på relevanta områden Farhågor? Att inte få de förutsättningar som krävs för att kunna verka som PL Svårigheter att förklara/motivera rollen i relation till kollegor och andra Hinna med...

15 Processledarutbildning Arbetssätt Uppdrag Genomförande av utvecklingsaktiviteter 1. Vilka utmaningar står vi inför?! Aktivitetsplan 2. Vad ska vi förbättra - i vårt sätt att arbeta? 3. Vilka förutsättningar behöver vi? Copyright MAK/Doubleloop AB och Sveriges Kommuner och Landsting 2009

16 Processledarutbildning IT- Verktyg för kommunikation, planering, dokumentation och uppföljning Vårt gemensamma uppdrag 1. Vilka är de gemensamma utmaningarna? 2. Vad ska vi förbättra - i vårt sätt att arbeta? 3. Vilka förutsättningar behövs? Plan för samordnade utvecklingsaktiviteter Enhetens uppdrag 1. Vilka utmaningar står enheten inför? 2. Vad ska vi förbättra - i enhetens sätt att arbeta? 3. Vilka förutsättningar behöver vi? Plan för för utvecklingsaktiviteter för enheten Individens/Mitt uppdrag 1. Vilka utmaningar står jag inför? 2. Vad ska jag förbättra - i mitt sätt att arbeta? 3. Vilka förutsättningar behöver jag? Plan för individuella utvecklingsaktiviteter Övning Logga in Skriv nytt Ändra Publicera Se plan Copyright MAK/Doubleloop AB och Sveriges Kommuner och Landsting 2009

17 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 2

18 Igår Att utveckla arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Bakgrund - Genomförandefasen Utmaningar och behov inom arbetsmarknadsenheterna Planerade utvecklingsinsatser Processledarutbildning Syfte Översikt Rollen som processledare Utvecklings- och förändringsarbete Synsätt Arbetssätt Verktyg + Övning Presentationer enheter

19 Idag Fortsättning presentationer enheter Hur omsätta i vår verksamhet? Stödja den egna enheten att arbeta med utvecklings- och förändringsarbete (metod, verktyg) Skapa och ta tillvara lärande inom och mellan arbetsmarknadsenheterna i utvecklingsarbetet Koppla utvecklingsaktiviteterna i genomförandefasen till enhetens behov så att de ger bästa effekt Vad händer nu?

20 Förprojektering Undersökning/Kartläggning - som belyser utvecklingsbehov i verksamheten/hos medarbetaren kopplat till: 1. verksamhetens uppdrag och utmaningar (strukturomvandling, omställningsbehov etc) 2. Jämställdhetsintegrering 3. Tillgänglighet för funktionshindrade Workshop. Arbete kring de behov som synliggjorts i undersökningen för att: 1. Verifiera behovet 2. Komplettera, justera och precisera behoven 3. Planera/Beskriva hur behoven ska tillgodoses (underlag för ansökan om genomförandefas) Planering. Planering/beskrivning av hur definierade, preciserade behov ska kunna tillgodoses, t ex avseende aktiviteter/kostnader, tidplan, projektorganisation, riskanalys, uppföljning, mm Arbetsmarknadsenheters (UC:s) uppdrag 1. Vilka utmaningar står AM - enheterna inför? 2. Vad ska förbättras - i AM - enheternas sätt att arbeta? 3. Vilka förutsättningar behövs inom AM - enheterna? Samordnade utvecklingsaktiviteter Vår AM - enhets (UC:s) uppdrag 1. Vilka utmaningarna står vår AM-enhet inför? 2. Vad ska vi förbättra - i vårt AM - enhets sätt att arbeta? 3. Vilka förutsättningar behövs inom vår AMenhet? Utvecklingsaktiviteter inom enheten Dialog Individens/Mitt uppdrag 1. Vilka utmaningar står jag inför? 2. Vad ska jag förbättra - i mitt sätt att arbeta? 3. Vilka förutsättningar behöver jag? Individuella utvecklingsaktiviteter Sammanhang

21 Genomförandefasen Samordnade utvecklingsaktiviteter - 24 olika utvecklingsinsatser genomförs, utifrån behov som definierats i förprojekteringen t o m Det handlar om föreläsningar, utbildningar eller workshops inom specifika områden. Aktiviteterna är, beroende på hur behovet ser ut, riktade mot olika målgrupper. Processledarutbildning - utgör ramen för genomförandefasen. En/två deltagare från varje enhet deltar och träffas vid fyra tillfällen (1 dag + ½ dag + ½ dag + 1 dag). Under utbildningstillfällena får deltagarna träning och coachning i att arbeta med utvecklingsarbete. Mellan utbildningstillfällena arbetar deltagarna praktiskt med utvecklingen inom sina respektive enheter och får vägledning/stöd på distans. Processledarutbildningen är ett stöd för att sätta in utvecklingsaktiviteterna i ett sammanhang, följa upp effekter och för att utveckla respektive enhets arbete med utveckling på sikt. Arbetsmarknadsenheters (UC:s) uppdrag 1. Vilka utmaningar står AM - enheterna inför? 2. Vad ska förbättras - i AM - enheternas sätt att arbeta? 3. Vilka förutsättningar behövs inom AM - enheterna? Samordnade utvecklingsaktiviteter Vår AM - enhets (UC:s) uppdrag 1. Vilka utmaningarna står vår AM-enhet inför? 2. Vad ska vi förbättra - i vårt AM - enhets sätt att arbeta? 3. Vilka förutsättningar behövs inom vår AMenhet? Utvecklingsaktiviteter inom enheten Dialog Individens/Mitt uppdrag 1. Vilka utmaningar står jag inför? 2. Vad ska jag förbättra - i mitt sätt att arbeta? 3. Vilka förutsättningar behöver jag? Individuella utvecklingsaktiviteter Sammanhang

22 Hur omsätta i vår verksamhet? Att arbeta med utvecklings- och förändringsarbete (metod, verktyg) Vår AM - enhets (UC:s) uppdrag 1. Vilka utmaningarna står vår AM-enhet inför? 2. Vad ska vi förbättra - i vårt AM - enhets sätt att arbeta? 3. Vilka förutsättningar behövs inom vår AMenhet? Utvecklingsaktiviteter inom enheten Varför? Bättre kunna uppnå definierade mål och önskvärda resultat Skapa samsyn inom områden som är centrala för verksamhetens, gruppens och den enskildes utveckling Kunna sätta in rätt utvecklingsinsatser för verksamheten, grupper och enskilda Motivera de utvecklingsaktiviteter som behöver genomföras Genomföra utvecklingsaktiviteter och följa upp effekterna Fördjupningsuppgift till nästa tillfälle Diskutera ert uppdrag och de utmaningar ni står inför, dokumentera resultatet i IT-stödet (Vi skickar ut ett meddelande om när vi går in för att ge respons)

23 Hur omsätta i vår verksamhet? skapa och ta tillvara lärande inom och mellan arbetsmarknadsenheterna Beskriv minst ett område där ni har erfarenheter, kunskaper, arbetssätt som borde kunna tillföra någon i andra arbetsmarknadsenheter Beskriv minst ett område där ni upplever ett behov av erfarenheter, kunskaper, arbetssätt från andra arbetsmarknadsenheter Fördjupningsuppgift till nästa tillfälle Stäm av förslag till områden där ni kan bidra med erfarenheter respektive har behov av erfarenhetsutbyte med andra arbetsmarknadsenheter - Skicka in till oss (Vi skickar ut underlag)

24 Hur omsätta i vår verksamhet? Koppla utvecklingsaktiviteterna till enhetens utveckling för bästa effekt Ta utgångspunkt i de planerade utvecklingsinsatserna och ge minst ett förslag per insats - för att insatsen ska tillföra er enhet största värde Fördjupningsuppgift till nästa tillfälle Stäm av förslag till utvecklingsinsatser - Skicka in synpunkter till oss (Vi skickar ut underlag)

25 Vad händer nu? Projektledning skickar ut bildspel/dokumentation och deltagarlista ser över hur vi kan utveckla hemsidan (plats för genomförande, kvitto aktivitet etc) tar fram och skickar ut stöd för fördjupningsuppgift beställer, skickar ut Att göra ett bra jobb Fördjupningsuppgifter Att arbeta med utvecklings- och förändringsarbete (metod, verktyg) Förslag till hur vi kan styra planerade utvecklingsinsatser så att de tillför störst värde för er enhet Förslag till områden där ni kan bidra med erfarenheter respektive har behov av erfarenhetsutbyte med andra arbetsmarknadsenheter Nästa träff, halvdag 24 april i Lund Uppföljning/erfarenhetsutbyte Stöd i det lokala utvecklingsarbetet

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 4

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 4 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 4 Idag Att utveckla vår verksamhet och våra kompetenser (Metodstöd) Avstämning - Genomförda och planerade utvecklingsinsatser

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Dag 1/3 Bakgrunden - sammanfattad i fem punkter De kommunala arbetsmarknadsenheterna står inför stora utmaningar och behov av utveckling

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Gemensamma begrepp och definitioner i arbetet

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Gemensamma begrepp och definitioner i arbetet Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Gemensamma begrepp och definitioner i arbetet Förprojektering Markera i vilken grad du upplever ett behov av att utveckla och stärka

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Verktyg/instrument för kartläggningar/utredningar

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Verktyg/instrument för kartläggningar/utredningar Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Verktyg/instrument för kartläggningar/utredningar Kartläggning utvecklingsbehov 2008 Markera i vilken grad du upplever ett behov av att

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation

Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation Hjärtligt välkomna till Mötesplats ENTRIS 2.0! ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation ENTRIS 2.0 - Innehåll Utbildningar för kompetensutveckling och fördjupning

Läs mer

KICK OFF La L nd n s d k s ro r n o a n I P I, P 3 0 3 0 m aj 2 0 2 1 0 1 1 1

KICK OFF La L nd n s d k s ro r n o a n I P I, P 3 0 3 0 m aj 2 0 2 1 0 1 1 1 KICK OFF Landskrona IP, 30 maj 2011 Dagens program: Välkomna! Annika Rundblad, Landskrona stad och Leif Wennerberg, FöretagsAlliansen Information om projektet Mats Persson och Frida Ohlin, P&P AB Introduktion

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete?

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Att skapa förutsättningar för att göra ett bra jobb! Verksamhets- och kompetensanalys - arbetssätt och metodstöd

Att skapa förutsättningar för att göra ett bra jobb! Verksamhets- och kompetensanalys - arbetssätt och metodstöd Att skapa förutsättningar för att göra ett bra jobb! Verksamhets- och kompetensanalys - arbetssätt och metodstöd Varför - Verksamhets- och kompetensanalys? Ett välfungerande, långsiktigt arbete med kompetensförsörjning

Läs mer

Omställning för utveckling

Omställning för utveckling Välkomna! Omställning för utveckling Dagens program Tid 09:00 Välkomna! Introduktion Dagens program 09:30 Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete 10:00 Workshop: Vilka utmaningar står

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Samverkan... 3 Arbetsbeskrivning i samverkan... 3 Samverkan/Förebyggande... 4 Tänkbara mål i fortsatt

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETEN >> Utvecklar människor och näringsliv << Hässleholm, 2011 06 20

ARBETSMARKNADSENHETEN >> Utvecklar människor och näringsliv << Hässleholm, 2011 06 20 Hässleholm, 2011 06 20 Utökat samarbete eller drabbad kommunal ekonomi? Sedan snart tre år tillbaka driver Hässleholms kommun ett mycket framgångsrikt ESFfinansierat projekt för lågutbildade flyktingar.

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

KILAS. Kompetensutveckling i Landskrona och Svalöv. Ledarstöd under genomförandefasen 5

KILAS. Kompetensutveckling i Landskrona och Svalöv. Ledarstöd under genomförandefasen 5 KILAS Kompetensutveckling i Landskrona och Svalöv Ledarstöd under genomförandefasen 5 1. Hur få nytta av projektet på sikt Ta fram och förankra utvecklingsplan inför 2013 2. Erfarenhetsutbyte/avstämning

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 1 (6) Datum 2015-05-20 Dnr Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 2 (6) Förslag till ny FINSAM - Aktivitet Bakgrund Under hösten 2014 genomfördes aktiviteten Samverkanskartan idag

Läs mer

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-02-07 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren) å ena sidan

Läs mer

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege i socialfonden Nationell, regional och lokal satsning kopplat till kommande Socialfondsutlysning Tre huvudinriktningar i utvecklingsarbetet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (7) Beslutsdatum 2008-10-07 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: PO2 Förprojektering

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator.

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator. Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: november 2015 Benämning Samverkan Lekeberg Samordnare av Samverkansteam.

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Kompetensförsörjningsprocessen

Kompetensförsörjningsprocessen Kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsprocessen Syftet är att stödja organisationen att försörja oss med rätt kompetens - för att lösa vårt uppdrag, nå våra mål och möta framtida utmaningar. Foto:

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd.

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. Skurup den 30 januari 2012 Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar i Trivsel och färre sjukskrivningar)

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

ATT MÖTA DELTAGARE MED

ATT MÖTA DELTAGARE MED ATT MÖTA DELTAGARE MED FLER OCH STÖRRE PROBLEM 29 oktober 2009 Kristianstad Syfte Utbildningen ska ge bättre förutsättningar för att: se och förklara behov hos deltagare med olika typer av problem föreslå

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

KS 23 5 FEBRUARI 2014

KS 23 5 FEBRUARI 2014 KS 23 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0127 Kommunstyrelsen Ansökan om samverkansmedel till planering av Cross-Road i Uppsala

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Dagens program. 10.00 Samling och fika (Kaffe, Thé och frukostbulle) 10.15 Välkomna Fredrik Davidsson ECE Network

Dagens program. 10.00 Samling och fika (Kaffe, Thé och frukostbulle) 10.15 Välkomna Fredrik Davidsson ECE Network Dagens program 10.00 Samling och fika (Kaffe, Thé och frukostbulle) 10.15 Välkomna Fredrik Davidsson ECE Network 10.20 Inledning Hur arbetar HM Skåne med transportplanering? Britt Carlsson-Green, Hållbar

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Handlingsplan Trisam 2017

Handlingsplan Trisam 2017 Handlingsplan Trisam 2017 Angelica Gabrielsson, processledare Trisam 2016-11-01 Handlingsplan Trisam 1. Grundläggande information 1.1 Bakgrund Trisam 1 är en struktur och arbetsmetod att arbeta med rehabilitering

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen

Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen Kollegialt lärande Frågeställningar Hur upplever pedagogerna att processen i förändringsarbetet har förlöpt

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Åse Theorell Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Föreläsningen ikväll Era förväntningar och frågeställningar Min bakgrund och vad jag

Läs mer

LFA som stöd vid granskning Intressenter:

LFA som stöd vid granskning Intressenter: LFA i praktiken LFA som stöd vid granskning Intressenter: Finns en strategi bakom val av aktörer? Relevans? Problem-/situationsbeskrivning: Relevans i förhållande till projektmål? Finns huvudproblem, orsaker

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Verksamhetsplan och budget 2016 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv 1 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Samordningsförbundet Landskrona Svalöv bildades den 1 september 2009 och består av parterna

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Nyanländas väg till arbete

Nyanländas väg till arbete Nyanländas väg till arbete Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN REMESO Linköpings universitet Martin Qvist Sigtuna kommun Magda Ayoub Per Borg Christer Grähs Sten

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Kort om Europeiska socialfonden 2014-2020 samt inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur och erfarenhet från

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Länk till artikel Caresam http://www.mah.se/nyheter/nyheter-2014/merfokus-pa-att-gora-an-pa-att-vara-i-svenskaldreomsorg/

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

Se bilaga Upplägg för dagen Värdegrund och arbetsplatskultur Uppdraget genomförs på plats i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal.

Se bilaga Upplägg för dagen Värdegrund och arbetsplatskultur Uppdraget genomförs på plats i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal. KRAVSPECIFIKATION Uppdrag och syfte: Anbudet gäller det tredje utbildningstillfället i KOMPETENSNAVET utvecklingsprogram. Syftet med föreläsningen är att deltagarna ska få kunskap om kopplingen mellan

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-11-03 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Mellersta Norrland Namn på utlysning: Förprojektering,

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(7) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Informationsbrev. Plats Yxtaholms slott i Flens kommun (yxtaholmsslott.se)

Informationsbrev. Plats Yxtaholms slott i Flens kommun (yxtaholmsslott.se) Till Ordförande i landstingsstyrelsen och kommunstyrelser Landstingsdirektören samt kommudirektörer som beslutat delta i utbildningssatsningen Att investera i framtiden. Informationsbrev Välkommen till

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (10) Beslutsdatum 2011-02-28 Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Ansökningsomgång för Stockholm ÖKAT ARBETSKRAFTSUTBUD - FLER I ARBETE

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer