Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET"

Transkript

1 Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

2 Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete? 5 Vad kan vi få ut av utvecklingsarbetet? 5 Tre medel för att stödja utvecklingsarbetet 6 Synsätt 6 Arbetssätt 7 Hjälpmedel 8 Del 2 Presentationsmaterial 9 Del 3 Förslag Informationens upplägg 10 Kommunförbundet Skåne, ESF rådet i Skåne, Svenska Kommunförbundet och Magnus Anttila ISBN September 2003 Upplaga: ex Text: Magnus Anttila, MAK Hans Granqvist, Svenska Kommunförbundet Christin N Granberg, Svenska Kommunförbundet Form: Ordförrådet Tryckning: Åtta.45, Stockholm 2 UTVECKLINGSARBETE

3 Inledning Informationen inför utvecklingsarbete och sättet det introduceras på har stor betydelse för hur väl det lyckas. Ett lyckat utvecklingsarbete skapar förutsättningar för att göra ett bra jobb och därmed en bättre verksamhet. Innehållet i informationen och sättet det förmedlas på påverkar attityden och förväntningarna på utvecklingsarbetet. I sämsta fall ser man det som en störning i arbetet. I bästa fall ser man det som en del av arbetet, en möjlighet att påverka och att utvecklas i sitt arbete. Attityden och förväntningarna påverkar engagemanget och det slutliga resultatet. Med det här materialet vill vi stödja dig att: inspirera andra till genomförande av och delaktighet i utvecklingsarbete, skapa medvetenhet om vad som krävs av arbetsplatsen och enskilda, ge deltagarna bättre förutsättningar för att förbereda utvecklingsarbetet på respektive arbetsplats. Informationsmaterialet tar utgångspunkt i det synsätt på utvecklingsarbete och den arbetsmetod som finns beskriven i vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb 1. Det baseras på erfarenheter från såväl från informationsmöten som genomförda utvecklingsprojekt 2. Initiativet har tagits av Kommunförbundet Skåne och materialet har tagits fram i samarbete med ESF-Rådet i Skåne samt Svenska Kommunförbundet. Vi hoppas att du ska ha stor nytta av det. Lycka till. Kommunförbundet Skåne Svenska Kommunförbundet, Arbetsgivarpolitiska sektionen ESF-Rådet i Skåne 1 Svenska Kommunförbundet, 4:e omarbetade upplagan Bl a dokumenterade i Möjligheternas jobb, Svenska Kommunförbundet UTVECKLINGSARBETE 3

4 Materialet Man kan informera om utvecklingsarbete på olika sätt. Det finns inget rätt eller fel men det finns erfarenheter av vad som är viktigt och vad man bör tänka på. Det är dessa erfarenheter materialet bygger på. Du bestämmer själv hur du vill använda det. Materialet består av tre delar: Första delen är ett stöd för att du ska kunna skapa din egen bild och ditt eget sätt att presentera: Synsätt det synsätt och de värderingar som arbetsmetoden baseras på. Arbetssätt hur arbetsmetoden är upplagd och vilka steg som ingår. Stöd olika typer av stöd man kan använda i utvecklingsarbetet. Andra delen består av ett bildspel 3 (Bifogad CD-ROM). Du kan använda hela bildspelet eller välja ut de bilder du vill använda för att stödja och förstärka budskapet i informationen. Tredje delen är en struktur som stöd för att ta fram din plan/ditt manus för informationen. 3 Microsoft PowerPoint 4 UTVECKLINGSARBETE

5 DEL 1. Del 1. Varför utvecklingsarbete? Vi lever i en omvärld där förutsättningarna för vårt arbete ständigt förändras. Ibland på ett sådant sätt att vi måste möta dem med utvecklingsinsatser. Dessutom finns det alltid idéer och önskemål om saker som kan förbättras. Oavsett hur behovet av utveckling uppstår är det är viktigt att vi kan påverka. Antingen hur vi ska uppnå det vi vill förbättra eller hur vi ska möta de förändringar vi står inför. Utvecklingsarbetet kan ge oss denna möjlighet. Vad kan vi få ut av utvecklingsarbetet? (OH4) Ur ett långsiktigt perspektiv handlar det om att skapa bättre och effektivare former för att arbeta med utveckling. Ett utvecklingsarbete som gör att man samordnar kraften i verksamhetsutvecklingen och medarbetarnas utveckling mot gemensamma mål. Ett arbetssätt som bygger på att medarbetarna har en central och aktiv roll med större möjlighet att påverka förutsättningarna för att göra ett bra jobb. Kortsiktigt handlar det om att: skapa en gemensam syn på områden som är centrala, såväl för verksamhetens, gruppens som individens utveckling klarlägga vilka förutsättningar som behövs för arbetet inom dessa områden klarlägga hur dessa förutsättningar kan skapas samt dokumentera detta i en utvecklingsplan. Det fysiska resultatet blir en gemensam plan för utveckling med individuella utvecklingsinsatser. Utvecklingsarbetet bygger på möjligheten att påverka och vara medskapande. Den möjligheten är viktig, inte bara för att utvecklingsarbetet ska lyckas utan även för att det påverkar hur vi mår. Att sakna inflytande och kontroll över sin arbetssituation är en viktig orsak till långtidssjukskrivningar. Med ett väl fungerande utvecklingsarbete, baserat på delaktighet och inflytande kan vi minska riskerna för ohälsa i arbetet. UTVECKLINGSARBETE 5

6 DEL 1. Tre medel för att stödja utvecklingsarbetet Det finns framförallt tre medel vi kan använda oss av i utvecklingsarbetet (OH5). Ett synsätt eller värdegrund som utgångspunkt, ett arbetssätt som baseras på och stödjer synsättet samt olika former av hjälpmedel. Synsättet är basen och det som ska styra hur utvecklingsarbetet läggs upp, dvs arbetssättet. Om synsättet känns begripligt och konstruktivt skapar vi intresse och aktivt deltagande. Därför är det viktigt att klarlägga det synsätt och de värderingar som utvecklingsarbetet bygger på. Eftersom vi menar att förståelse och delaktighet är grunden för ett lyckat utvecklingsarbete, måste arbetssättet läggas upp så att det skapar förutsättningar för detta. Synsätt Synsättet kan sammanfattas i 5 punkter. 1. Förbättringar skapas av människor! (OH6) Vi kan utveckla medarbetarna utan att verksamheten utvecklas. Men vi kan inte utveckla verksamheten utan att medarbetarna stödjer och utvecklas med den. Förbättringar skapas av människor! Inte av den nya organisationen, förändrade metoder eller ny teknik. Förbättringarna uppstår först när medarbetarna arbetar enligt den nya organisationen, tillämpar de förändrade metoderna eller den nya tekniken som det var tänkt. För att uppnå önskvärda förbättringar i en verksamhet måste alla förstå vad som ska förbättras och varför. De måste dessutom kunna se kopplingen till sin egen roll och ha möjlighet att påverka. Arbetssättet måste stödja detta. 2. Alla vill göra ett bra jobb! (OH6) En central utgångspunkt är att alla vill göra ett bra jobb. Men det finns ofta olika uppfattningar om vad det innebär. Den viktigaste förutsättningen för att kunna göra ett bra jobb är att vi är överens om vad det innebär. Arbetssättet ska stödja detta. 3. Förutsättningar för att göra ett bra jobb! (OH6) Det som motiverar oss i arbetet och gör att vi trivs, är att vi har förutsättningarna för att göra ett bra jobb. Den viktigaste förutsättningen är en förståelse för och en gemensam syn på vårt uppdrag, vad vi ska förbättra samt vad det innebär i arbetet. Utifrån detta perspektiv kan vi klarlägga vilka övriga förutsättningar som behövs och hur de kan skapas. Det kan handla om inre förutsättningar (som kunskaper, erfarenheter, motivation etc) och/eller yttre förutsättningar (som ledarskap, information, tekniska hjälpmedel, tid etc). (OH7) Utvecklingsarbetet ska skapa de förutsättningar som behövs för att kunna göra ett bra jobb och bidra till önskvärda förbättringar i verksamheten. 6 UTVECKLINGSARBETE

7 DEL Kompetens Förmågan att göra ett bra jobb (OH8) Vad kompetens är kan diskuteras och beskrivas på olika sätt. Slutligen handlar det ändå om vår förmåga att lösa vårt uppdrag och de uppgifter vi ställs inför. Det handlar med andra ord om något mer än våra kunskaper och erfarenheter. Det handlar om vad vi ska göra, de förutsättningar vi har och vår förmåga att använda dem. 5. Det är viktigt att kunna påverka förutsättningarna! (OH9) Det är människor som skapar förbättringar och en förutsättning för att de ska göra det är att de har möjlighet att påverka. Att kunna påverka är viktigt, både för att vi ska må bra och för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt. Att ha ambitionen att göra ett bra jobb samtidigt som man saknar förutsättningarna och möjlighet att påverka är förödande, både för verksamheten och för den enskilde. Arbetssätt Lyckas vi skapa engagemang kring de positiva effekter vi kan få ut av utvecklingsarbetet och det synsätt som det bygger på så är mycket redan vunnet. Då kommer frågorna kring hur man gör och vilket stöd som finns - naturligt. För att få ett utvecklingsarbete som stödjer såväl verksamheten som helhet, gruppen och individen bör arbetet läggas upp ur tre perspektiv. Gruppens perspektiv (OH10) Gruppens (avdelningens/enhetens) uppdrag utgör basen för utvecklingsarbetet. Det läggs upp kring 3 områden eller frågor som är centrala för såväl gruppens som individens utveckling. Vad är vårt uppdrag och vilka utmaningar står vi inför? Vad ska vi förbättra i vårt sätt att arbeta? Vilka förutsättningar behöver vi och hur kan de skapas? Iden är att diskutera och skapa en gemensam syn på dessa områden samt dokumentera svaren på frågorna i en utvecklingsplan. Utvecklingsarbetet bör läggas upp så att alla kan bidra och påverka. Tidsåtgången kan se olika ut beroende på vilken typ av verksamhet det handlar om, i vilken mån det redan finns en gemensam syn på uppdrag och utmaningar, hur många som berörs etc. Möjligheten att avsätta tid är ofta det svåraste, samtidigt bygger hela idén på att det är viktigt att medarbetarna är delaktiga i och kan påverka utvecklingen. Det ideala är om man kan lägga in detta arbete i möten och konferenser som ändå avsatts för verksamhetsplanering, utvecklingsarbete etc. Verksamhetens perspektiv! (OH11) Det är viktigt att skapa ett utvecklingsarbete där de olika avdelningarnas/enheternas planer ligger i linje med och stödjer hela verksamheten. Därför bör man arbeta utifrån ett helhetsperspektiv så att man tar hänsyn till: Den övergripande verksamhetens uppdrag och de utmaningar den står inför Vad som ska förbättras inom verksamheten som helhet UTVECKLINGSARBETE 7

8 DEL 1. Individens perspektiv! (OH11) För att skapa ett utvecklingsarbete som även stödjer den enskilda medarbetarens utveckling bör varje medarbetare arbeta med sin egen utvecklingsplan parallellt med gruppens och ta ställning till: Vad är mitt uppdrag och vilka utmaningar står jag inför? Vad ska jag förbättra i mitt arbete? Vilka förutsättningar behöver jag och hur kan de skapas? Lyckas man belysa verksamhetens, gruppens och individens perspektiv, skapar man ett utvecklingsarbete baserat på delaktighet, med ett tydligt samband mellan uppdrag och utvecklingsinsatser samt mellan verksamhet, grupp och individ. Hjälpmedel (OH12) Det finns givetvis många former av stöd och hjälpmedel som kan användas i utvecklingsarbetet. Det viktigaste stödet är det vi kan ge varandra i form av kunskaper och erfarenheter. I många verksamheter finns det interna funktioner eller resurspersoner som kan utgöra ett stöd. Vägledningsmaterialet Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb är ett vägledningsmaterial som stödjer det synsätt och den arbetsmetod som beskrivs i detta material. Läs mer på Svenska Kommunförbundets hemsida EU Växtkraft mål 3 Det finns möjlighet att få stöd via EU Växtkraft mål 3. Regionalkontor och mer information hittar du via 8 UTVECKLINGSARBETE

9 DEL 2. Del 2. Presentationsmaterial Presentationsmaterialet består av ett antal bilder som kan förstärka budskapet i presentationen. Bilderna finns på den CD-ROM som följer med denna skrift. Du öppnar bildspelet i programmet PowerPoint och kan antingen skriva ut de bilder du vill använda eller visa bildspelet genom att välja bildspel / Visa bildspel och klicka dig fram genom presentationen. Du kan också skriva ut bilder som deltagarmaterial genom att välja Arkiv / Skriv ut / Skriv ut åhörarkopior. Bildspelet innehåller nedanstående bilder: Välkommen till information om utvecklingsarbete med vägledningsmaterialet Att göra ett bra jobb Syftet med informationen är att: inspirera till genomförande av och delaktighet i utvecklingsarbete skapa en medvetenhet om vad som krävs av arbetsplatsen och enskilda skapa förutsättningar för att förbereda utvecklingsarbetet på ett bra sätt Innehåll: Vad kan vi få ut av utvecklingsarbetet? Tre medel för att stödja det Synsätt och värderingar i utvecklingsarbete Arbetsmetod Hur kan vi lägga upp det? Hjälpmedel Vilket stöd finns det? Vad kan vi få ut av utvecklingsarbetet? Kortsiktigt handlar det om: en gemensam syn på ett antal områden som är centrala för såväl verksamhetens som individens utveckling en tydlig bild av vilka förutsättningar vi behöver ett förslag till hur dessa förutsättningar kan skapas Det fysiska resultatet blir en gemensam utvecklingsplan med förslag till individuella utvecklingsinsatser På längre sikt bör det leda till ett effektivare sätt att arbeta med utveckling som bygger på medarbetarnas aktiva medverkan och gör att man samordnar kraften i verksamhetens och medarbetarnas utveckling Tre medel i utvecklingsarbetet: Synsätt Arbetssätt Stöd Synsätt: Förbättringar skapas av människor! Alla vill göra ett bra jobb! Förutsättningar för att göra ett bra jobb! Synsätt: Det behövs både inre och yttre förutsättningar för att göra ett bra jobb! Yttre förutsättningar, t ex: relevant information effektivt tekniskt stöd fungerande kontaktnät/ nätverk bra ledarskap och arbetsklimat tid och tillfälle bra fysisk miljö, m m Inre förutsättningar, t ex: medvetenhet, kring mål, strategier och den egna rollen kunskaper erfarenheter formell behörighet egenskaper attityder, motivation hälsa, m m Utvecklingsarbetet ska skapa de förutsättningar vi behöver Synsätt: Kompetens Förmågan att göra ett bra jobb! Yttre förutsättningar, t ex: Inre förutsättningar, t ex: relevant information medvetenhet, kring mål, effektivt tekniskt stöd strategier och den egna rollen fungerande kontaktnät/ kunskaper nätverk erfarenheter bra ledarskap och formell behörighet arbetsklimat egenskaper tid och tillfälle attityder, motivation bra fysisk miljö, m m hälsa, m m Utvecklingsarbetet ska skapa de förutsättningar vi behöver Synsätt: Förbättringar skapas av människor! Alla vill göra ett bra jobb! Förutsättningar för att göra ett bra jobb! Kompetens Förmågan att göra ett bra jobb! Det är viktigt att kunna påverka förutsättningarna! Arbetsmetod Hur kan vi lägga upp det? 3 frågor Arbetsmetod Hur kan vi lägga upp det? 3 frågor/3 perspektiv Hjälpmedel Vilket stöd finns det? Vad är vårt uppdrag och vilka utmaningar står vi inför? Uppdrag/ Utmaningar Vad ska vi förbättra i vårt sätt att arbeta? Vilka förutsättningar behöver vi och hur kan vi skapa dem? Är vi på rätt väg? Plan Plan Vad är verksamhetens uppdrag och vilka utmaningar står den inför? Vad är vårt uppdrag och vilka utmaningar står vi inför? Vad är mitt uppdrag och vilka utmaningar står jag inför? Vad ska förbättras i verksamheten? Vad ska vi förbättra i vårt sätt att arbeta? Vad ska jag förbättra i mitt sätt att arbeta? Vilka förutsättningar behöver vi och hur kan vi skapa dem? Vilka förutsättningar behöver jag och hur kan jag skapa dem? Plan Plan Utvecklingsinsatser Utvecklingsinsatser Utvecklingsinsatser Interna resurser och stödfunktioner Vägledningsmaterialet Att göra ett bra jobb ( EU Växtkraft mål 3 ( UTVECKLINGSARBETE 9

10 Del 3. Förslag Informationens upplägg DEL 3. AVSNITT/SYFTE TÄNK PÅ INNEHÅLL HJÄLPMEDEL INLEDNING Att skapa en gemensam bild av informationsträffens syfte och innehåll Eventuella behov av att presentera medverkande och deltagare för varandra Presentera informationsträffens syfte och innehåll T ex blädderblock, Wyteboard, OH Bilder i bifogat bildspel (1 3) FÖRVÄNTNINGAR Att få stöd för vilka områden, frågor som bör beröras Att få delaktighet och engagemang i gruppen Deltagarnas förväntningar ger ett stöd för vad man bör lägga tyngdpunkten på i informationen Det är bra att få igång en dialog tidigt i presentationen Be deltagarna beskriva sina förväntningar, ev efter att de diskuterat 2 och 2 i några minuter Skriv ner förväntningarna och ställ följdfrågor om de behöver förtydligas T ex blädderblock, Wyteboard VAD KAN VI FÅ UT AV UTVECKLINGSARBETET? Att skapa förståelse för och en gemensam syn på syftet med utvecklingsarbetet, vad det ska resultera i Syftet kan beskrivas på olika sätt: Långsiktigt Kortsiktigt Etc Förklara vilka positiva effekter utvecklingsarbetet kan leda till Bild i bifogat bildspel (4) TRE MEDEL I UTVECKLINGSARBETET Att förklara vikten av synsättet och relationen till arbetssätt och hjälpmedel Synsättet är grunden, arbetssätt och hjälpmedel ska stödja synsätt Beskriv de 3 medlen i utvecklingsarbetet och vikten av synsättet Bild i bifogat bildspel (5) SYNSÄTT Att skapa förståelse för det synsätt och de värderingar som utvecklingsarbetet bygger på För att kunna beskriva synsätt och värderingar på ett engagerande sätt är det viktigt att man gör dem till sina egna och hittar sitt sätt att förklara dem Beskriv synsätt och värderingar i utvecklingsarbetet Bilder i bifogat bildspel (6 9) ARBETSSÄTT HUR GÖR MAN? Att ge en bild av hur arbetssättet stödjer synsättet samt hur de steg som ingår leder till att syftet uppnås Förutsättningarna för utvecklingsarbete ser olika ut i olika verksamheter, t ex avseende hur långt de redan kommit, den tid de kan avsätta etc Beskriv stegen i utvecklingsarbetet Bild i bifogat bildspel (10 11) HJÄLPMEDEL VILKET STÖD KAN VI FÅ? Att presentera vägledningsmaterialet Att göra ett bra jobb och möjligheten att söka medel från EU Växtkraft mål 3 Materialet är uppbyggt utifrån det synsätt och den arbetsmetod som beskrivs i detta material Att ha tillräckliga kunskaper/ information kring EU Växtkraft mål 3 Att hänvisa till regionalt ESF kontor (via hemsidan Vägledningsmaterialet Att göra ett bra jobb EU Växtkraft mål 3 Bild i bifogat bildspel (12) Vägledningsmaterialet Att göra ett bra jobb Information EU Växtkraft mål 3 DISKUSSION/AVSLUTNING Att lyfta fram frågor som inte belysts Att stämma av syfte och förväntningar Ibland kan man inte uppfylla alla förväntningar vid ett informationsmöte Stäm av syftet med informationsmötet Stäm av om det är någon fråga eller förväntan som inte berörts under avslutningen 10 UTVECKLINGSARBETE

11 Anteckningar UTVECKLINGSARBETE 11

12 Utvecklingsarbete Utvecklingsarbete är ett stödmaterial för dig som ska introducera utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb och skapa bra förutsättningar för genomförandet. Informationen inför utvecklingsarbete och sättet det introduceras på har stor betydelse för hur väl det lyckas. Ett lyckat utvecklingsarbete skapar förutsättningar för att göra ett bra jobb och därmed en bättre verksamhet. Materialet har tagits fram som ett pilotmaterial och delas ut utan kostnad så länge upplagan räcker. Har du synpunkter på materialet kontakta: Dag Juhlin, Kommunförbundet Skåne, tfn , Christin N. Granberg, tfn eller Hans Granqvist, tfn , Arbetsgivarpolitiska sektionen, Svenska Kommunförbundet. Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb är ett material som stödjer utvecklingsarbetet på arbetsplatsen. Syftet är att skapa ett bestående arbetssätt som involverar alla för att utveckla verksamheten och uppnå önskvärda förändringar. Materialet kan användas som s.k. vägledningsprogram för projekt inom Växtkraft Mål 3, ett program inom ramen för den Europeiska socialfonden (ESF). Mer information om Att göra ett bra jobb finns få på Mer information om Växtkraft mål 3 finns på KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ISBN

Personalavdelningen. Kompetensförsörjning Stödfunktioner

Personalavdelningen. Kompetensförsörjning Stödfunktioner Personalavdelningen Kompetensförsörjning Stödfunktioner Kompetensförsörjning stödfunktioner En vägledning för arbete med kompetensförsörjningsfrågor, i linje med verksamhetens prioriterade utvecklingsområden.

Läs mer

Att skapa förutsättningar för att göra ett bra jobb! Verksamhets- och kompetensanalys - arbetssätt och metodstöd

Att skapa förutsättningar för att göra ett bra jobb! Verksamhets- och kompetensanalys - arbetssätt och metodstöd Att skapa förutsättningar för att göra ett bra jobb! Verksamhets- och kompetensanalys - arbetssätt och metodstöd Varför - Verksamhets- och kompetensanalys? Ett välfungerande, långsiktigt arbete med kompetensförsörjning

Läs mer

Att arbeta med kompetensförsörjning som en del av verksamhetsutvecklingen

Att arbeta med kompetensförsörjning som en del av verksamhetsutvecklingen Kompetensförsörjningsnätverket Att arbeta med kompetensförsörjning som en del av verksamhetsutvecklingen MSB/Konsumentverket 15 april 2016 magnus.anttila@doubleloop.se 0708-980462 Syfte Att ge en bild

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

Vivi Jacobson-Libietis. Enheten för tillväxt och regional utveckling

Vivi Jacobson-Libietis. Enheten för tillväxt och regional utveckling Cirkulärnr: 2000:89 Diarienr: 2000/1973 P-cirknr: 2000:20 Nyckelord: Växtkraft mål 3 Handläggare: Sektion/Enhet: Hans Granqvist Vivi Jacobson-Libietis Datum: 2000-08-18 Mottagare: Rubrik: Arbetsgivarpolitiska

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Bakgrunden - sammanfattad i fem punkter De kommunala arbetsmarknadsenheterna står inför stora utmaningar och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 3 Dokumentation av handlingsplan Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. DOKUMENTATION... 3 SAMMANSTÄLLNING AV HANDLINGSPLAN... 3 PROCESSEN

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:42 Diarienr: 2001/0732 P-cirknr: :12. Hans Granqvist, Vivi Jacobsson-Libietes, Leif Lindberg Lf.

Cirkulärnr: 2001:42 Diarienr: 2001/0732 P-cirknr: :12. Hans Granqvist, Vivi Jacobsson-Libietes, Leif Lindberg Lf. Cirkulärnr: 2001:42 Diarienr: 2001/0732 P-cirknr: 2001-2:12 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Växtkraft Datum: 2001-04-02 Mottagare: Rubrik: Hans Granqvist, Vivi Jacobsson-Libietes, Leif Lindberg

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Kompetensutveckling. inkl regler för fritidsstudier. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21.

Kompetensutveckling. inkl regler för fritidsstudier. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Bodil Larsson, tfn 13 55 23 Riktlinjer för Kompetensutveckling inkl regler för fritidsstudier Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21. Syfte Vi ska

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Inledning Barn-och utbildningsförvaltningens lönepolitik är en viktig del av Västerviks kommuns samlade lönepolitik. Lönepolitiken

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Kompetensförsörjningsprocessen

Kompetensförsörjningsprocessen Kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsprocessen Syftet är att stödja organisationen att försörja oss med rätt kompetens - för att lösa vårt uppdrag, nå våra mål och möta framtida utmaningar. Foto:

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete

Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete Miniskrift Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete Skrift tre i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Starta kompetensutvecklingen med interna förändringsledare och genomför själv en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv.

Starta kompetensutvecklingen med interna förändringsledare och genomför själv en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv. Inspirationsguide Starta kompetensutvecklingen med interna förändringsledare och genomför själv en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv. Inspirationsguiden är ett självinstruerande verktyg som leder

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Välkomna till Fokusgrupp i Projektet CREARE VIVERE. finansierat av Europeiska Socialfonden ÅRJÄNGS KOMMUN

Välkomna till Fokusgrupp i Projektet CREARE VIVERE. finansierat av Europeiska Socialfonden ÅRJÄNGS KOMMUN Välkomna till Fokusgrupp i Projektet CREARE VIVERE finansierat av Europeiska Socialfonden ÅRJÄNGS KOMMUN Bakgrunden till Creare Vivere Ökat tryck på kommunala verksamheter. Högre krav från medborgarna

Läs mer

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Länk till artikel Caresam http://www.mah.se/nyheter/nyheter-2014/merfokus-pa-att-gora-an-pa-att-vara-i-svenskaldreomsorg/

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Lönekriterier för verksamheter inom AcadeMedias Teoretiska Gymnasieskolor

Lönekriterier för verksamheter inom AcadeMedias Teoretiska Gymnasieskolor Lönekriterier för verksamheter inom AcadeMedias Teoretiska Gymnasieskolor Utgångspunkt i kollektivavtal Löneavtalet Utifrån företagets särskilda förutsättningar Individuell och differentierad Vikten av

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT Regiondirektören Alf Jönsson Tfn: +46 44 309 31 21 Mail: alf.jonsson@skane.se BESLUT Datum 2016-03-29 Dnr 1600180 1 (6) Chefs- och ledarkriterier i Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM.

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer Inledning och läsanvisning I detta dokument finns KI:s riktlinjer beträffande utvecklingssamtal

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

KICK OFF La L nd n s d k s ro r n o a n I P I, P 3 0 3 0 m aj 2 0 2 1 0 1 1 1

KICK OFF La L nd n s d k s ro r n o a n I P I, P 3 0 3 0 m aj 2 0 2 1 0 1 1 1 KICK OFF Landskrona IP, 30 maj 2011 Dagens program: Välkomna! Annika Rundblad, Landskrona stad och Leif Wennerberg, FöretagsAlliansen Information om projektet Mats Persson och Frida Ohlin, P&P AB Introduktion

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning... 3. Introduktion... 4. Övrigt... 5. Presentationens innehåll... 6

Innehållsförteckning. Inledning... 3. Introduktion... 4. Övrigt... 5. Presentationens innehåll... 6 Anteckningsunderlag 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Introduktion... 4 Övrigt... 5 Presentationens innehåll... 6 Förutsättningar för en intressant presentation... 8 Presentationens tre delar... 9

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Dnr:40-2010:71 INTERVJUGUIDE FÖR INSPEKTÖRER: REKTORS INTERVJUER Leder rektor

Läs mer

Resultat- och. utvecklingssamtal

Resultat- och. utvecklingssamtal Resultat- och tjänstemän 1999 utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Varför? Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan förvaltningens/enhetens mål

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Presentation av Delaktighetsmodellen Avslutningskonferensen den 19 november 2015 Delaktighet, integrerat tänkande Delaktighetsmodellen är ett

Läs mer

V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP

V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP U UTVECKLING OCH LÄRANDE H HÄLSA OCH ARBETSGLÄDJE V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP D DELAKTIGHET OCH GEMENSKAP K KOMMUNIKATION OCH MÖTESER ETT VERKTYG FÖR ARBETSMILJÖ- OCH

Läs mer

Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat

Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat Datum: 1 (6) 2015-10-20 Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Besöksadress: Rosterigränd 12, 3 tr Postadress: Box 47141,

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Fokus framåt! Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet?

Fokus framåt! Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet? Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet? Förmedling mål och budskap: Hur vet vi om vi lyckas med vårt uppdrag? Återkoppling: Hur vill jag ha återkoppling om jag

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Utvecklingssamtal inom Fackförbundet ST

Utvecklingssamtal inom Fackförbundet ST 2013-04-05 Utvecklingssamtal inom Fackförbundet ST Utvecklingssamtalen är en del av HR-året på ST. Samtalen är en viktig del i dialogen kring mål och arbetsresultat samt verksamhetsplanering och personalutveckling.

Läs mer

Den Axiologiska Ledarprofilen

Den Axiologiska Ledarprofilen Omfattning - generellt Den Axiologiska Ledarprofilen Användningsområden företagsinternt för utveckling av det personliga ledarskapet 1. En Rapport på 60+ sidor som redovisar det individuella tankemönstret

Läs mer

Olika former av metodstöd

Olika former av metodstöd 5 Kapitel Olika former av metodstöd Processkartläggning är en viktig del av arbetet med verksamhetsutveckling för att bland annat definiera nuläget i den arbetsprocess som är tänkt att förändras. Samstämmighet

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen VaraLean Förbättringsarbete i vardagen Maria Viidas, Kvalitetschef Kort om mig Pedagogen Göteborg Högskolan Väst Högskolan i Borås Karlstads Universitet Upplägg på dagen Vad är lean? Varför nu? (Hur) hänger

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

KILAS. Kompetensutveckling i Landskrona och Svalöv. Ledarstöd under genomförandefasen 5

KILAS. Kompetensutveckling i Landskrona och Svalöv. Ledarstöd under genomförandefasen 5 KILAS Kompetensutveckling i Landskrona och Svalöv Ledarstöd under genomförandefasen 5 1. Hur få nytta av projektet på sikt Ta fram och förankra utvecklingsplan inför 2013 2. Erfarenhetsutbyte/avstämning

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff Riktlinjer för arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffen ska möjliggöra för samtliga medarbetare att aktivt delta i och ta ansvar för utveckling, planering och uppföljning samt ständig förbättring av den egna

Läs mer

Tillbakablick Hur har året varit (bra/mindre bra, utvecklande, roligt, svårigheter, lärande mm)?

Tillbakablick Hur har året varit (bra/mindre bra, utvecklande, roligt, svårigheter, lärande mm)? Året som gått Tillbakablick Hur har året varit (bra/mindre bra, utvecklande, roligt, svårigheter, lärande mm)? Chefens återkoppling till Medarbetaren Vad fungerar bra i samarbetet? Vad fungerar mindre

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Grunder för PPS. Tieto PPS AH001, 8.1.1, Sida 1

Grunder för PPS. Tieto PPS AH001, 8.1.1, Sida 1 Sida 1 Om grunder för PPS Nöjd kund och nytta för alla är utgångspunkten för PPS. Grundläggande synsätt är positiv människosyn, åtagande, nytta och samförstånd. PPS utgår ifrån att varje människa är en

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer