Tillsynsutveckling i Väst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsutveckling i Väst"

Transkript

1 Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en arbetsgrupp per utbildning. Detta är utbudet som ni väljer bland: Ledarskap, 3 dagar Kommunikation & bemötande, 3 dagar Processledning, 2 dagar Personlig effektivitet, 1 dag Administratörer, 1 dag Presentation & retorik, 1 dag Förhandlingsteknik, med tillval inriktning på miljödomstol, preliminärt 1+1 dag Läs mer om utbildningarna på sidan 2 och framåt. I genomsnitt 5 dagar per person. Vi lägger utbildningar på olika orter i våra två län. Vi väljer i första hand konferensanläggningar som ligger nära allmänna kommunikationer. Vi arrangerar även seminarier och workshops, läs mer på sidan 6. Seminarier och workshops ligger utöver utbildningsdagarna, men är också en viktig del av utbudet inom projektet. Projektet står för utbildningskostnader. Arbetsplatserna står för arbetstiden, reskostnader och i förekommande fall övernattning. Vid sen avanmälan till en utbildning kommer projektet att ta ut en avgift som täcker konferenskostnader, i de fall ni inte kan sätta in en annan person på platsen. Mer specifik information om detta kommer i samband med att utbildningarna läggs ut i kalendern på webbsidan. Gör så här: 1. Planera in en arbetsplatsträff eller annat möte då ni ska ta upp denna fråga. 2. Låt alla på arbetsplatsen läsa detta dokument och fundera på vad man vill gå för utbildning/utbildningar. Låt var och en lämna önskemål på lämpligt sätt. 3. Fundera på vad arbetsplatsen har för samlat behov av utbildningarna, i syfte att avgöra vem som ska gå vad. 4. Chefen beslutar vem som går vilka utbildningar och hur många dagar sammanlagt. Det finns i dagsläget plats för i genomsnitt 5 dagar per person på varje arbetsplats, vilket betyder att det kan bli fler eller färre för den enskilde. 5. Till er hjälp bifogar vi en excelfil som ni kan använda för att skriva ned vem som går vad. Sida 1 av 6

2 Ni behåller denna dokumentation hos er. 6. När ni får information från projektledningen om att det går att anmäla sig till utbildningarna gör var och en detta själv via vår webbplats, i enlighet med vad ni beslutat på arbetsplatsen. (Ni kan förstås även välja ut någon som sköter detta för alla på arbetsplatsen.) Eftersom vi gör en upphandling för varje utbildning så blir det klart för anmälan via webben efterhand. Vi räknar med att utbildningarna ska vara tidsmässigt inplanerade före midsommar. Undantaget är utbildningen Förhandlingsteknik som preliminärt planeras och upphandlas efter sommaren. 7. Utbildningsdagarna sträcker sig från juni 2012 till våren Anmäl er till utbildningar oavsett om de ligger nära i tid eller långt fram. 8. Ni väljer utifrån de datum och orter som passar er. Är platserna på närmaste ort fulltecknade? Välj då istället utbildning på annan ort. Det är nämligen viktigt att vi fyller upp de omgångar som vi bokat in, annars får vi betala för tomma platser. 9. Finns det inga platser alls kvar på den utbildning du ska anmäla dig till, oavsett ort? Hör av dig till projektledningen via I höst kommer vi att fråga er om det saknas platser på någon av de utbildningar ni vill gå. Vår ambition är då att ordna så att samtliga utbildningar som behövs också blir av. Beskrivning av utbildningarna Det här gäller för alla utbildningar Ett av syftena med utbildningarna är att deltagarna får utökade personliga nätverk och att samverkan inom och mellan arbetsplatser stärks. Varje deltagare har ett ansvar att använda nyvunna kunskaper och verktyg för egen del samt att dela med sig till de andra på arbetsplatsen så att både individ och arbetsplats utvecklas. Vi kommer att ta ut en avgift för uppkomna konferenskostnader vid sen avanmälan (sjukdom undantaget) om ni inte kan sätta in en annan person på platsen. I normalfallet får projektägaren, i detta fall Länsstyrelsen i Västra Götalands län, inte ersättning för sådana kostnader från Europeiska Socialfonden. Vad som är sen avanmälan beror på bokningsreglerna för varje konferenslokal, men är ofta 30 dagar innan kursstart. Tiden anges i varje enskilt fall i anslutning till anmälan på webbsidan. Personnummer måste anges vid anmälan till utbildning. Det beror på att alla deltagare ska rapporteras in till SCB som en del i Europeiska Socialfondens uppföljning av projektet. Personnumren kommer inte att spridas eller användas för något annat ändamål. Kommunikation och bemötande Är relevant för samtliga projektdeltagare Målet med denna utbildningsinsats är att ge deltagarna kunskap och verktyg för att bättre kunna bemöta människor och hantera situationer med exempelvis verksamhetsutövare. Utbildningen ska innehålla olika typer av aktiviteter som till exempel föreläsningar, gruppövningar, rollspel, hemuppgift mellan utbildningsdel ett och två. Hemuppgiften syftar till att ge praktisk träning i Sida 2 av 6

3 vardagen och använda nya arbetssätt på den egna arbetsplatsen. Utrymme för reflektion ska ges under och i anslutning till utbildningstillfällena. Följande huvudmoment behandlas på utbildningen: Bemötande, självkännedom, kroppsspråk Kommunikation både med kollegor och kunder Retorik och argumentation Rollen som myndighetsperson Hot och våld 3 dagar per deltagare, varav dag 1-2 sammanhängande med internat, och dag 3 några veckor efter de två första. Preliminärt går första utbildningsomgången i augusti 2012 och den sista i februari 2013, sammanlagt 20 omgångar. Upphandling av denna utbildning pågår och beräknas bli klar under maj månad. Processledning Är relevant främst för projektdeltagare som har en roll eller en uppgift att arbeta med till exempel verksamhetsutveckling, planering eller som samordnar och leder grupper. Alternativt projektdeltagare som kan komma att få en sådan roll eller uppgift. Målet med denna utbildning är att ge deltagarna förutsättningar och verktyg, till exempel förståelse för gruppdynamik, motivation och målstyrningsverktyg, för att arbeta effektivt och målinriktat på arbetsplatsen. Exempel på processer kan vara verksamhetsplanering och hur effektiva ärendeprocesser i tillsynsarbetet skapas. En del i avstampet för fortsatt arbete bör även vara möjligheten att bilda nya nätverk. Mellan utbildningsdag ett och två ges en hemuppgift. Hemuppgiften syftar till att ge praktisk träning i vardagen och använda nya arbetssätt på den egna arbetsplatsen. Följande huvudmoment behandlas på utbildningen: Verktyg och metoder Ledar- och grupputveckling Nätverk och ökad samverkan 2 dagar per deltagare, dag med ungefär en månad mellan. Fyra utbildningsomgångar under hösten 2012, den första med start i slutet av september och den sista med start i slutet av november. Upphandling av denna utbildning pågår. Sida 3 av 6

4 Personlig effektivitet Är relevant för samtliga projektdeltagare. Målet med denna utbildningsinsats är att ge deltagarna kunskap och verktyg för att bättre kunna strukturera och planera sin vardag. Det kan till exempel handla om hur man skapar personliga strukturer hur man kan hantera och förebygga stress hur man kan undvika att skjuta upp saker hur man kan sätta personliga mål hur man kan skapa fokus och koncentration hur man undviker tidstjuvar hur man skapar effektiva möten hur man kan prioritera arbetsuppgifter vad är viktigt och vad är bråttom 1 dag per deltagare. Därefter planerar man in en uppföljning på egen hand tillsammans med någon eller några andra deltagare, i syfte att hjälpa varandra att använda de nyvunna kunskaperna. Åtta utbildningsomgångar, preliminärt den första i maj/juni 2012 och den sista i januari Upphandling av denna utbildning pågår. Administration Är relevant för projektdeltagare som arbetar med administration, t.ex. diarieföring, fakturering, arkivering eller som nämndsekreterare. Målet med denna insats är dels att belysa yrkesroll, gränssnitt mellan administration och handläggning och fokusera på nätverk, dels att få mer kunskap kring aktuella frågor kopplat till den lagstiftning vi arbetar med inom området. Följande huvudmoment tas upp: Workshop med inriktning på yrkesroll, nätverk och ökad samverkan Orienterande föreläsning om miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Aktuellt kring förvaltning, sekretess eller annat utifrån behov 1 dag per deltagare. Preliminärt 2-3 omgångar under hösten Sida 4 av 6

5 Presentation och retorik Är relevant för samtliga projektdeltagare Målet med denna utbildningsinsats är att ge deltagarna verktyg och övning i röstteknik, kroppsspråk, retorik och presentation - för att kunna presentera muntligen, få andra att lyssna och ta till sig budskapet. Även en del om PowerPoint. 1 dag per deltagare. Tio utbildningsomgångar, preliminärt går första utbildningsomgången i juni 2012 och den sista i januari Upphandling av denna utbildning pågår. Förhandlingsteknik Är relevant för samtliga projektdeltagare avseende första dagen om förhandlingsteknik. Andra dagen riktar sig särskilt till projektdeltagare som kan komma i förhandling i miljödomstol, till exempel i ärenden om vattenfrågor eller miljöfarlig verksamhet. Målet med utbildningen är att lära sig mer om förhandlingar, och för de som vill en extra dag med särskild inriktning på miljödomstol. Det kan handla både om den egna rollen i själva förhandlingen samt om konsten att förhandla med bra resultat. Vi har ännu inte bildat arbetsgrupp eller planerat utbildningsinsatsen mer detaljerat, varför denna beskrivning är preliminär. Preliminärt 1+1 dag per deltagare, där dag 1 handlar om förhandlingsteknik mer allmänt, och dag 2 riktar in sig på situationen i miljödomstol och kan väljas till. Preliminärt vintern/våren 2012/2013. Arbetsgrupp för och upphandling av denna utbildning påbörjas preliminärt efter sommaren. Sida 5 av 6

6 Seminarier, workshops och andra arrangemang Preliminärt arrangeras följande: Seminarium i formen Open Space den 18 september på det övergripande temat Yrkesroll, uppdrag, kund och kvalitet. Deltagarna styr direkt på plats vilka frågor som är mest intressanta att ta upp. Resultaten från dagen förs vidare till chefsdagen i oktober, se nästa punkt. Chefsträff den 18 oktober i Borås (i anslutning till kommunal miljöchefsträff som fortsätter den 19 oktober). Ur programmet: Open Space på samma tema som den 18 september samt gå vidare med utvecklingsidéer från ledarskapsutbildningen med mera Workshop för 30 personer om metodiken Motiverande Samtal, preliminärt den 11 december Workshopen sker i samarbete med Naturvårdsverkets projekt Effektiv miljötillsyn. Deltagarna i workshopen kommer att få i uppdrag att utbilda fler i målgruppen. Goda exempel, seminarium och mässa. Preliminärt vintern Seminarium för företag och myndigheter med fokus på våra roller och uppdrag. Ett samarrangemang mellan projektet och representanter från näringslivet som medverkar i referensgruppen. Preliminärt under vintern-våren Kickoff för framtiden i slutet av projektet. Avstamp för fortsatt utvecklingsarbete med projektets resultat i bagaget. Preliminärt i juni det kan även bli andra arrangemang under projekttiden! 26 april 2012 På uppdrag av styrgruppen /Projektledningen Sida 6 av 6

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Utvecklande samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektet Utvecklande Samverkan hade som idé

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L Förebyggande arbete för en hållbar arbetshälsa Lägesrapport i december 2002 KAROLINSKA INSTITUTET INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP SEKTIONEN

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Projektrapport Klarspråk

Projektrapport Klarspråk Projektrapport Klarspråk Enköpings kommun 15 november 2011 Innehållsförteckning 1. Projektet. 3 Mål med projektet.3 Projektgrupp och styrgrupp.. 3 Projektorganisation 4 2. Budget.. 5 3. Projektaktiviteter

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer