Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation"

Transkript

1 Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari Ort och plats: Så snart antal deltagare är klart meddelas plats, i eller i närheten av Stockholm. Anmälan: Anmäl görs via ange Chefsutbildning Att leda med kommunikation. Anmälan är bindande, se nedan allmänna villkor. Avgift: kr ex moms, kostnader för mat och logi vid internattillfället tillkommer. Utbildare: Nordisk Kommunikation. Typ av utbildning: Öppen utbildning, diplomerande. Att leda med kommunikation Som chef handlar mycket av ditt arbete om att leda via kommunikationen. Studier visar att chefer ägnar omkring 80 procent av sin arbetstid åt just det med medarbetare, men även kollegor, chefer och omvärlden. Ändå är det många chefer som säger att de saknar utbildning och träning i kommunikation. Vi vill ändra på det. Det här är en utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper i kommunikationsarbetet inom ledarskapet. Varje dag, vecka, månad och år får du som chef besvara frågor, ge information, förklara och översätta beslut och sätta saker i sitt sammanhang åt och tillsammans med medarbetarna - allt för att nå förväntat resultat. Även om medarbetare får information på flera olika sätt, så är det möjligheterna till dialog med dig som närmaste chef som uppfattas som viktigast. Den här utbildningen är fylld med vägledning, verktyg och modeller samt råd och tips. Mål med utbildningen Efter utbildningen ska du som chef: ha förståelse för hur kommunikation kan fungera som styrmedel för att nå verksamhetens mål fått träning i den individuella kommunikationsförmågan fått färdighet i att använda kommunikationsplanering som en del i ledarskapet ha grundläggande kunskaper i att skapa effekt med kommunikation, formulera anpassade budskap, välja rätt kanal och tidpunkt (kommunikationsplanering) kunna anpassa budskap och kanal utifrån målgruppens sammansättning och behov fått träning i att återkoppla organisationens och/eller gruppens resultat i förhållande till uppsatta mål fått verktyg och träning i att skapa engagemang och motivation som bidrar till goda resultat i verksamheten fått träning i att ha ett coachande förhållningssätt och ge löpande återkoppling och feedback på medarbetares prestation

2 Upplägg För att du som chef ska få ett så konkret och handfast stöd som möjligt baseras Nordisk Kommunikations utbildning på forskningsbaserade teorier med egenutvecklade metoder, verktyg och modeller, exempelvis budskapsmodellen. Under utbildningen varvas teori och praktik med reflektion, övningar och dialog. Under dag 1 och 2 används en verksamhetsfråga från deltagarnas egna verksamheter som case att arbeta utifrån. Boken Den kommunikativa chefen (Nordisk Kommunikations handbok) delas ut till deltagarna under dag 1 som stöd i utbildningen samt i ditt fortsatta kommunikationsuppdrag. Utbildningen inleds med två sammanhängande dagar med övernattning. De följande tre dagarna är fristående där dag fem är ett fördjupningstillfälle. Vid detta tillfälle reflekterar vi över de gångna månaderna och de utmaningar och erfarenheter som varit. Den femte dagen avslutas med diplomutdelning och gemensam middag som ingår i kursavgiften. Nordisk Kommunikation Boken Den kommunikativa chefen Den kommunikativa chefen (Nordisk Kommunikations handbok). Nordisk Kommunikations utbildningar och föreläsningar bygger bl. a. på innehållet i boken som delas ut till deltagarna under dag 1. Handboken ger dig som chef konkreta råd i kommunikationen med de egna medarbetarna. Handfasta modeller, beskrivningar och tips ger stöd så att du kan planera och effektivisera din kommunikation. Handboken innehåller också underlag så att du som chef kan arbeta vidare med dina egna utmaningar. Handboken består av följande kapitel: 1. Chefens kommunikationsuppdrag 2. Chefens kommunikationssystem 3. Planera din kommunikation 4. Nå fram med ditt budskap 5. Välj rätt kanal och kommunikationsform 6. Håll möten som engagerar 7. Kommunicera förändringar 8. Återkoppling ledarskapets motor 9. Det svåra samtalet

3 Kursinnehåll Chefsutbildning Att leda med kommunikation Dag 1: Uppstart. Chefens kommunikativa uppdrag och kommunikativa organisationer Fokus på organisationskommunikation samt varför och hur man bör rusta sin organisation inom de kommunikativa områdena. Chefens kommunikationsuppdrag. Varför ska vi satsa resurser på kommunikation? Vad är vinsterna? Kommunikativt ledarskap så säger forskningen. Kommunikativa förmågor hos chefer och medarbetare. Självskattningsövning. Kommunikationssystemet stödjer det verksamheten och dess aktörer? De kommunikativa rollerna i organisationen och olika ansvarsområden. Vi ringar in ledningens roll och hur den genom att vara tydlig, planerad och involverande kan förbättra verksamhetens resultat. Vi diskuterar chefernas roll i att genomföra förändringsarbete och samtidigt skapa stolthet och engagemang hos medarbetarna. Arbetet under hela utbildningen utgår från ett aktuellt verksamhetscase som kan innefatta både interna och externa målgrupper. Exempel på ett sådant case kan vara att förankra en värdegrund. Dag 2: Planerad strategisk kommunikation samt formulera budskap som når fram och skapar önskad effekt Effektiv kommunikation en förutsättning för att verksamheten ska nå sina mål. Intern kommunikationsplanering. Hur använder du kommunikation som styrmedel och verktyg för att nå verksamhetsmålen? Vilken roll spelar chefen, medarbetarna och andra aktörer i en framgångsrik kommunikation? Kommunikationsplanering ett verktyg för att nå önskad effekt med kommunikationsinsatsen. Steg för steg enligt det metodstöd som Nordisk Kommunikation har utvecklat. Arbete med bakgrund och syfte, definiera och analysera målgrupper och formulera kommunikationsmål. Arbete med att formulera budskap och planera kommunikationen av sitt budskap, anpassat till olika målgrupper med hjälp av metodstödet budskapsmodellen. Planera kommunikationsaktiviteter för de olika målgrupperna utifrån önskad effekt (veta/känna/göra). Uppföljning och utvärdering - hur effekterna kan följas upp bland målgrupperna. Verktyg och metoder: Kommunikationsplanering och ambitionstrappan, Budskapsmodellen, Berättelse, Kommunicera mål. Till dag 3 initieras en hemläxa där deltagarna får öva sig i att anpassa budskap och kanal utifrån en vald målgrupps sammansättning och behov.

4 Dag 3: Möten som engagerar - dialogen som kraftfullt verktyg Presentation av budskap med hjälp av effektiva möten och dialog. Reflektion kring hemuppgift och viktiga lärdomar. Genomgång av att genomföra möten som skapar mening, mötesteknik och olika mötesmetoder. Att använda olika dialogmetoder för att skapa ägarskap och handling. Vikten av återkoppling/feedback. Genomgång av värdet av en genomtänkt retorik och presentationsteknik som stöd i kommunikationen. Arbete med att planera och genomföra kreativa möten och dialoger där budskap presenteras till valda målgrupper. Hur påverkar förhållningssätt och individuella relationer? Avslutande självskattningsövning, reflektion och arbete med den egna handlingsplanen. Arbetet under dagen kommer att fokusera på träning i olika mötessituationer, olika dialogmetoder och praktisk budskapsträning. Dagen avslutas med reflektion kring arbetet och deltagarna får möjlighet att påbörja en handlingsplan för utvecklingen av sin kommunikation. Verktyg: Effektiva möten, Dialogen som verktyg Hemläxa: Ta med dig en aktuell fråga som du ska kommunicera med dina medarbetare, kollegor eller andra. Genomför ett möte och reflektera över det genomförda mötet. Dag 4: Mitt kommunikationssystem, planera en kommunikationsinsats Hela dagen ägnas åt praktiska övningar: Prova-på-övning. Mitt kommunikationssystem idag och i morgon. Vi jobbar praktiskt med att identifiera ditt nuvarande system och skapa ett system som är mer anpassat för att nå fram och skapa effekt. Prova-på-övning. Planera en kommunikationsinsats. Vi jobbar praktiskt med att planera en aktuell kommunikationsinsats som stöd i ditt kommunikationssystem.

5 Dag 5: Kommunicera förändringar, det coachande förhållningssättet, återkoppling och feedback Fördjupning i att kommunicera förändringar, återkoppling och feedback. Kraven på att chefer ska kunna axla och hantera rollen som coach har ökat de senaste åren. Bra ledarskap leder till utveckling, ökat engagemang och ökad motivation hos medarbetarna. Coachningssamtalet är en metod som bidrar till medarbetarnas och kundernas tillfredsställelse, som därmed bidrar till hela verksamhetens framgång. Hur skapa motivation, engagemang och ansvarstagande hos dina medarbetare i samband med förändring? Förbättra genomförandet av verksamhetens uppdrag. Skapa lärande och utveckling hos dina medarbetare. Återkoppla organisationens och/eller gruppens resultat i förhållande till uppsatta mål. Skapa dialog med dina medarbetare om vad ni kan göra för att förbättra resultaten. Coacha och ge löpande återkoppling på dina medarbetares prestation. Verktyg: Förändring, Återkoppla resultat, Feedback, Skapa engagemang runt mål Med reservation för eventuella mindre anpassningar och justeringar i dagarnas innehåll. Pedagogiska former Nordisk Kommunikation varvar föreläsningar och diskussioner med reflektionsövningar individuellt och i grupper. Utbildningen leds av två konsulter för att skapa önskvärd energi och dynamik i deltagargruppen. Vi arbetar även med upplevelseinriktade övningar och praktiska gruppövningar baserade på deltagarnas erfarenheter. Det ska vara lustfyllt och engagerande att delta i våra utbildningar. Vi värdesätter den individuella reflektionen och den gemensamma dialogen mellan deltagarna så att de kan lära av varandra. Utbildningen är diplomerande Efter genomgången utbildning erhåller du ett diplom som delas ut vid den femte utbildningsdagen i samband med gemensam middag, som ingår i kursavgiften.

6 Kursledare Eva Willstrand Kommunikationskonsult I min roll som kommunikationskonsult arbetar jag främst med rådgivning, utbildning och processledning. Jag har mångårig erfarenhet från kommunikationsarbete i stora internationella verksamheter såsom Scandinavian Airlines, Saab Technologies och senast från Lantmännen, såväl i ledande befattning som i specialistrollen. En väl fungerande kommunikation bidrar till en lönsam, lösningsorienterad, öppen och kreativ kultur, oavsett verksamhet. Det kan handla om behovet av effektiv förändringskommunikation, att stärka ledarnas kommunikativa förmåga, att förbättra dialogen med externa intressenter eller att öka den interna arbetsglädjen. Tina Fors Kommunikationskonsult Jag har drygt 25 års erfarenhet av arbete med intern och extern information, kommunikation och marknadsföring, varav hälften av tiden som anställd och andra delen som kommunikationskonsult. Idag är jag rådgivare, processledare, utbildare och föreläsare med uppdrag för både privat och offentlig sektor. Det företag eller den organisation som väljer att arbeta mer genomtänkt med kommunikation har mycket att vinna både vad gäller att nå mål och att skapa mening, engagemang och glädje för medarbetare, chefer, ledare, kunder, besökare, samarbetspartners och andra. Allt går så mycket smidigare när kommunikationen fungerar. Vill du veta mer? Kontakta Tina Fors för mer information Allmänna villkor Samtliga priser är exklusive moms. Avbokas beställd utbildning tidigare än tio (10) dagar före startdatum faktureras deltagaren med hälften av det överenskomna priset. Sker avbokning senare än tio (10) dagar före startdatum faktureras deltagaren hela summan.

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! HÖSTEN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. Chefsutveckling på dina villkor LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser Stockholm & Malmö 2010 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! Ledare men inte chef Praktiskt ledarskap i vardagen Ny som chef Det framgångsrika ledarskapet Ledarskap för

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK

EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING E Effektiv presentationsteknik I E Effektiv presentationsteknik

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer