Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning"

Transkript

1 Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning

2

3 Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna är att ge en tydlig bild över vilken kompetens som anses nödvändig för att kunna verka i enlighet med uppdraget som chef inom Polisen, både på kort och på lång sikt. Kompetensprofilerna är en nationell inriktning och gäller för chefer och arbetsledare på nivåerna direkt, indirekt och strategisk ledarskap. Kompetensprofilerna utgår ifrån Polisens medarbetarpolicy och Polisens ledarkriterier. Kompetensprofilerna är även anpassade efter regeringens krav på att Polisen ska uppmuntra till och ta vara på internationell kompetens. Vad innehåller kompetensprofilerna? Varje kompetensprofil innehåller en kort beskrivning av vad uppdraget som chef på respektive ledarskapsnivå innebär och vilken kompetens som krävs. I sammanställningen av kompetensprofilerna finns också exempel på funktioner som ryms inom de olika ledarskapsnivåerna. Beskrivningen av uppdraget är utgångspunkten för kompetenskraven. Uppdragsbeskrivningen avser enbart uppdraget som chef enligt Polisens medarbetarpolicy och ska inte förväxlas med den yrkes tekniska delen av uppdraget. Kompetenskraven anger den samlade kompetens som anses nödvändig för att en person ska kunna lösa sin uppgift i rollen som chef. Kraven består av fyra delar: kunskaper, erfarenheter, färdigheter och egenskaper. Exempel på funktioner visar några funktioner som kan förekomma inom ledarskapsnivåerna. Beroende på myndigheternas storlek och organisation kan samma funktion tillhöra olika ledarskapsnivåer i olika myndigheter. I översikten kan du se exempel på funktioner. Vem är målgrupp för kompetensprofilerna? Kompetensprofilerna riktar sig till chefer inom Polisen. De riktar sig även till personer som har en arbetsledande befattning utan formellt chefskap, som vissa gruppledare, projektledare eller processägare. När och hur ska kompetensprofilerna användas? Kompetensprofilerna kan användas som underlag för att ta fram enskilda kompetensprofiler vid en rekrytering. De kan också fungera som ett stöd vid utvecklingssamtal eller hjälpa chefer att identifiera personer med potential för chefsuppdrag. Polismyndigheterna kan vid tillämpning av kompetensprofilerna behöva justera kompetenskraven utifrån den egna verksamhetens behov och situation. Vem har utformat kompetensprofilerna? Kompetensprofilerna har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från olika polismyndigheter och fackliga organisationer på uppdrag av Rikspolisstyrelsen. Hur ska jag läsa kompetensprofilerna? Kompetensprofilen för chef och ledare i Polisen, är den övergripande kompetensprofilen som gäller för alla chefer inom Polisen. Kompetensprofilen för chef och ledare i Polisen ska kompletteras med den kompetensprofilen som tillkommer och är specifik för varje ledarnivå. Så för att se vad uppdraget och det samlade kompetensbehovet är i rollen som chef på strategisk ledarskapsnivå läses både profilen för chef och ledare i Polisen, samt kompetensprofilen för chefer på strategisk nivå. om Kompetensprofiler 3

4 Kompetensprofil för chef och ledare i Polisen Uppdrag Enligt Polisens medarbetarpolicy har du som chef inom Polisen tre roller: du är verksamhetsansvarig, arbetsgivare och ledare. Rollerna gäller för alla chefer, oavsett var i organisationen man arbetar. Att vara chef inom Polisen innebär att ta ansvar för ditt uppdrag, vara rak och tydlig och stå för dina åsikter. Som chef agerar du, i alla dina roller, med det engagemang, den effektivitet och den tillgänglighet som krävs för att du tillsammans med dina medarbetare ska kunna skapa goda resultat. Genom att agera på detta sätt är du ett gott föredöme. Eftersom du ska stödja dina medarbetare och underordnade chefer, inte minst i svåra situationer, är det viktigt att du kan kommunicera på ett bra sätt. Du ska föra en kontinuerlig dialog med dina medarbetare för att kunna utveckla dem och verksamheten i relation till Polisens uppdrag, värdegrund och övergripande mål. Att hitta och attrahera personer som lämpar sig för att bli chef är en annan av dina uppgifter. Som chef inom Polisen ska du medverka till att skapa ett öppet och tolerant klimat där mångfald och likabehandling är en självklarhet. Kunskaper Det jag vet och lär mig Som chef inom Polisen bör du ha relevant verksamhetskunskap. Egenskaper och färdigheter Hur jag är och vad jag kan 1 Som chef inom Polisen u är du lyhörd och kommunikativ. Du uppträder med personlig mognad, integritet och mod. Du ger och ber om återkoppling och du kommunicerar förväntade mål, resultat och resurser på ett tydligt vis, anpassat efter målgrupp och situation. u är du mål- och resultatinriktad. Du utvecklar och kvalitetssäkrar verksamheten och du kan leda förändringar med uthållighet och med målen i fokus. Du kan bedöma hur tilldelade resurser ska användas på bästa sätt. Du kan driva en tydlig arbetsgivarpolitik inom befintliga ramar och är lojal mot fattade beslut. Du delegerar arbetsuppgifter och utvecklar arbetsgrupper. Dessutom engagerar du dig i dina medarbetares trivsel och arbetsmiljö. 1 Utgår ifrån Polisens ledarkriterier, men är inte inbördes viktade. 4 Kompetensprofil för alla ledarskapsnivåer

5 Kompetensprofil för direkt ledarskapsnivå Uppdrag Enligt Polisens medarbetarpolicy ska du som är chef på direkt ledarskapsnivå fokusera på konkreta resultat. Det gäller både kvalitativa och kvantitativa resultat. Det är din uppgift att ta ansvar för den egna verksamheten och se till att den sker inom ramen för de myndighetsspecifika och nationella uppdragen. Du ska även kunna klargöra målen för dina medarbetare, regelbundet ge dem tillfälle till dialog om verksamheten och dess utveckling samt ge dem insikt om Polisens roll i rättsstaten. Som chef på direkt nivå ska du vara närvarande och tillgänglig för dina medarbetare. Samtidigt ska du representera arbetsgivaren. Det innebär till exempel att du ska vara lojal mot fattade beslut och kunna verkställa beslut även om de är impopulära. Som chef ska du ge klara instruktioner, ställa tydliga kvalitets- och prestationskrav på dina medarbetare och följa upp resultat. Du ska kunna ge och ta återkoppling, skapa dialog och anpassa din kommunikation till olika situationer och individer. Kunskaper Det jag vet och lär mig Som chef på direkt nivå ska du ha genomfört eller genomföra Polisens chefsprogram Det direkta ledarskapet (PCD) eller en motsvarande utbildning 2. Erfarenheter Hur jag utvecklat mina färdigheter Som chef på direkt nivå bör du ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande. Du kan också ha genomfört en praktikperiod eller vikarierat som direkt ledare. Egenskaper och färdigheter Hur jag är och vad jag kan 3 Som chef på direkt nivå u kan du hantera din dubbla roll som chef och medarbetare u kan du förstå och formulera mål och uppdrag för ditt ansvarsområde u kan du strukturera information och skapa överblick u kan du omformulera och anpassa ett budskap till olika målgrupper och kommunicera det i både tal och skrift u inspirerar du till kreativa samtal som utvecklar verksamheten, medarbetarna och andra chefer i relation till uppdrag, värdegrund och övergripande mål. u bör du kunna kommunicera på grundläggande engelska om den egna verksamheten 2 Grundläggande kunskaper i verksamhetsstyrning, arbetsgivarpolitik, arbetsrätt, arbetsmiljö, mångfald och ledarskap, motsvarande sammanlagt 4,5 nya högskolepoäng (3 gamla poäng). 3 Utgår ifrån Polisens ledarkriterier, men är inte inbördes viktade. Kompetensprofil för direkt ledarskapsnivå 5

6 Kompetensprofil för indirekt ledarskapsnivå Uppdrag Enligt Polisens medarbetarpolicy ska du som är chef på indirekt ledarskapsnivå förmedla övergripande, strategiska direktiv och intentioner till dem som är chefer på direkt nivå. Det betyder att du ska kunna förstå, tolka och anpassa strategierna till den egna verksamheten så att de kan omsättas i handling. Att vara chef på indirekt nivå innebär att hantera många olika krav och förväntningar. Arbetet kräver att du är utåtriktad och kan samarbeta både vertikalt och horisontellt. En av dina grundläggande uppgifter är att leda och verka genom andra chefer. I det arbetet ingår att delegera och hjälpa chefer på direkt ledarskapsnivå när de ska bryta ner det övergripande uppdraget till lokal nivå. Du som är chef på indirekt nivå ska också stödja och motivera chefer på direkt ledarskapsnivå att hålla dialoger om verksamhetens utveckling i relation till uppdrag, värdegrund och övergripande mål. Kunskaper Det jag vet och lär mig Som chef på indirekt nivå ska du ha genomfört eller genomföra Polisens chefsprogram Det indirekta ledarskapet (PCI) eller en motsvarande utbildning 4. Erfarenheter Hur jag utvecklat mina färdigheter Som chef på indirekt nivå bör du ha erfarenhet från olika verksamhetsgrenar. Du bör kunna visa exempel på goda resultat från dina tidigare verksamheter och/eller uppdrag. Du bör ha chefserfarenhet från Polisen eller annan verksamhet. Det är en fördel om du dessutom har arbetat med internationella uppgifter, i Sverige eller utomlands. Egenskaper och färdigheter Hur jag är och vad jag kan 5 Som chef på indirekt nivå u har du ett verksamhetsövergripande perspektiv u samarbetar och kommunicerar du horisontellt och vertikalt inom organisationen u skapar du delaktighet och motivation i det gemensamma målarbetet u kan du arbeta med mål och resultat, och följa upp arbetet u kan du sätta in det som sker i verksamheten i ett större perspektiv u kan du omsätta abstrakta budskap till konkreta besked u kan du tolka och omsätta strategier till operativa uttryck i både tal och skrift u kan du representera Polisen externt u bör du kunna kommunicera på grundläggande engelska om den egna verksamheten 4 Övergripande kunskaper i förvaltningsrätt, arbetsrätt, organisationsteori och ledarskap, motsvarande sammanlagt 30 nya högskolepoäng (20 gamla poäng) 5 Utgår ifrån Polisens ledarkriterier, men är inte inbördes viktade. 6 Kompetensprofil för indirekt ledarskapsnivå

7 Kompetensprofil för strategisk ledarskapsnivå Uppdrag Enligt Polisens medarbetarpolicy ska du som är chef på strategisk nivå arbeta utåtriktat, inspirerande och visionärt. Du ska ha ett brett samhällsintresse och stor kunskap om omvärlden. Din uppgift är att tolka och förstå omvärldens krav på Polisen och att förmedla dessa krav till den egna verksamheten. På motsvarande sätt ska du förmedla kunskap om och skapa förståelse för Polisens verksamhet utåt i samhället, till politiker eller till medier. Det kan ske genom att du själv framträder eller att du delegerar uppgiften till andra. Som chef på strategisk nivå ska du också leda chefer på indirekt nivå. Dessutom ska du skapa förutsättningar för en ständig dialog om verksamhetens utveckling i relation till uppdrag, värdegrund och övergripande mål. Kunskaper Det jag vet och lär mig Som chef på strategisk nivå ska du ha genomfört eller genomföra Polisens chefsprogram Det indirekta ledarskapet (PCI) eller en motsvarande utbildning 6. Du bör också genomföra Polisens chefsprogram Det strategiska ledarskapet (PCS) eller en motsvarande utbildning 7. 6 Du ska ha övergripande kunskaper i offentlig rätt, arbetsrätt, organisationsteori och ledarskap, motsvarande sammanlagt 30 nya högskolepoäng (20 gamla poäng) 7 Du ska ha ingående kunskaper i strategisk förändringsledning, kvalitetsutveckling, omvärldsbevakning, organisering och processutveckling, motsvarande sammanlagt 60 nya högskolepoäng. Erfarenheter Hur jag utvecklat mina färdigheter Som chef på strategisk nivå ska du ha chefserfarenhet från Polisen eller annan verksamhet. Du bör ha erfarenhet från olika verksamhetsgrenar. Du bör kunna visa exempel på goda resultat från dina tidigare verksamheter och/eller uppdrag. Du bör ha arbetat, praktiserat eller genomfört stabstjänstgöring på Regeringskansliet, RPS eller på någon annan förvaltningsmyndighet och arbetat med strategiska uppgifter. Det är en fördel om du dessutom har arbetat med internationella uppgifter i Sverige eller utomlands. Egenskaper och färdigheter Hur jag är och vad jag kan 8 Som chef på strategisk nivå u är du omvärlds- och samhällsorienterad, analytisk och visionär u förstår du Polisens roll i samhället samt politikens roll och dess inflytande på Polisen u intar du ett koncerntänkande u kan du bryta ner politiska krav till din egen verksamhet u kan du arbeta med långsiktig mål- och resultatstyrning u följer du upp på övergripande nivå och vidtar åtgärder när det behövs u kan du representera Polisen externt och internt u bör du kunna uttrycka dig obehindrat i tal på engelska 8 Utgår ifrån Polisens ledarkriterier, men är inte inbördes viktade. Kompetensprofil för strategisk ledarskapsnivå 7

8 Sammanställning av kompetensprofiler Ledarskapsnivå Direkt Indirekt Du som är chef på direkt ledarskapsnivå ska fokusera på konkreta resultat. Det gäller både kvalitativa och kvantitativa resultat. Det är din uppgift att ta ansvar för den egna verksamheten och se till att den sker inom ramen för de myndighetsspecifika och nationella uppdragen. Du ska även kunna klargöra målen för dina medarbetare, regelbundet ge dem tillfälle till dialog om verksamheten och dess utveckling samt ge dem insikt om Polisens roll i rättsstaten. Som chef på direkt nivå ska du vara närvarande och tillgänglig för dina medarbetare. Samtidigt ska du representera arbetsgivaren. Det innebär till exempel att du ska vara lojal mot fattade beslut och kunna verkställa beslut även om de är impopulära. Som chef ska du ge klara instruktioner, ställa tydliga kvalitets- och prestationskrav på dina medarbetare och följa upp resultat. Du ska kunna ge och ta respons, skapa dialog och anpassa din kommunikation till olika situationer och individer. Som chef på indirekt ledarskapsnivå ska du förmedla övergripande, strategiska direktiv och intentioner till dem som är chefer på direkt nivå. Det betyder att du ska kunna förstå, tolka och anpassa strategierna till den egna verksamheten så att de kan omsättas i handling. Att vara chef på indirekt nivå innebär att hantera många olika krav och förväntningar. Arbetet kräver att du är utåtriktad och kan samarbeta både vertikalt och horisontellt. En av dina grundläggande uppgifter är att leda och verka genom andra chefer. I det arbetet ingår att delegera och hjälpa chefer på direkt ledarskapsnivå när de ska bryta ner det övergripande uppdraget till lokal nivå. Du som är chef på indirekt nivå ska också stödja och motivera chefer på direkt ledarskapsnivå att hålla dialoger om verksamhetens utveckling i relation till uppdrag, värdegrund och övergripande mål. Som chef på direkt nivå u ska du ha genomfört eller genomföra Polisens chefsprogram Det direkta ledarskapet (PCD) eller en motsvarande utbildning Kort beskrivning av uppdraget som chef enligt Polisens medarbetarpolicy Som chef på indirekt nivå u ska du ha genomfört eller genomföra Polisens chefsprogram Det indirekta ledarskapet (PCI) eller en motsvarande utbildning Som chef på direkt nivå u bör du ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande eller ha genomfört en praktikperiod eller vikarierat som direkt ledare Som chef på indirekt nivå u bör du ha chefserfarenhet från Polisen eller annan verksamhet u bör du ha erfarenhet från olika verksamhetsgrenar u bör du kunna visa exempel på goda resultat från dina tidigare verksamheter och/eller uppdrag u är det en fördel om du dessutom har arbetat med internationella uppgifter, i Sverige eller utomlands Kompetenskrav Som chef på direkt nivå u kan du hantera din dubbla roll som chef och medarbetare u kan du förstå och formulera mål och uppdrag för ditt ansvarsområde u kan du strukturera information och skapa överblick u kan du omformulera och anpassa ett budskap till olika målgrupper och kommunicera det i både tal och skrift u inspirerar du till kreativa samtal som utvecklar verksamheten, medarbetarna och andra chefer i relation till uppdrag, värdegrund och övergripande mål u bör du kunna kommunicera på grundläggande engelska om den egna verksamheten Som chef på indirekt nivå u har du ett verksamhetsövergripande perspektiv u samarbetar och kommunicerar du horisontellt och vertikalt inom organisationen. u skapar du delaktighet och motivation i det gemensamma målarbetet u kan du arbeta med mål och resultat, och följa upp arbetet u kan du sätta in det som sker i verksamheten i ett större perspektiv. u kan du omsätta abstrakta budskap till konkreta besked u kan du tolka och omsätta strategier till operativa uttryck i både tal som skrift. u anpassar du din kommunikation efter målgrupp och situation. u kan du representera Polisen externt u bör du kunna kommunicera på grundläggande engelska om den egna verksamheten Kunskaper Det du vet och lär dig Gruppchef Sektionschef Enhetschef Strategisk Chef och ledare i Polisen Som är chef på strategisk nivå ska du arbeta utåtriktat, inspirerande och visionärt. Du ska ha ett brett samhällsintresse och stor kunskap om omvärlden. Din uppgift är att tolka och förstå omvärldens krav på Polisen och att förmedla dessa krav till den egna verksamheten. På motsvarande sätt ska du förmedla kunskap om och skapa förståelse för Polisens verksamhet utåt i samhället, till politiker eller till medier. Det kan ske genom att du själv framträder eller att du delegerar uppgiften till andra. Som chef på strategisk nivå ska du också leda chefer på indirekt nivå. Dessutom ska du skapa förutsättningar för en ständig dialog om verksamhetens utveckling i relation till uppdrag, värdegrund och övergripande mål. Som chef inom Polisen har du tre roller: du är verksamhetsansvarig, arbetsgivare och ledare. Rollerna gäller för alla chefer, oavsett var i organisationen man arbetar. Att vara chef inom Polisen innebär att ta ansvar för ditt uppdrag, vara rak och tydlig och stå för dina åsikter. Som chef agerar du, i alla dina roller, med det engagemang, den effektivitet och den tillgänglighet som krävs för att du tillsammans med dina medarbetare ska kunna skapa goda resultat. Genom att agera på detta sätt är du ett gott föredöme. Eftersom du ska stödja dina medarbetare och underordnade chefer, inte minst i svåra situationer, är det viktigt att du kan kommunicera på ett bra sätt. Du ska föra en kontinuerlig dialog med dina medarbetare för att kunna utveckla dem och verksamheten i relation till Polisens uppdrag, värdegrund och övergripande mål. Att hitta och attrahera personer som lämpar sig för att bli chef är en annan av dina uppgifter. Som chef inom Polisen ska du medverka till att skapa ett öppet och tolerant klimat där mångfald och likabehandling är en självklarhet. Som chef på strategisk nivå u ska du ha genomfört eller genomföra Polisens chefsprogram Det indirekta ledarskapet (PCI) eller en motsvarande utbildning. u bör du genomföra Polisens chefsprogram Det strategiska ledarskapet (PCS) eller en motsvarande utbildning Som chef inom Polisen u bör du ha relevant verksamhetskunskap Som chef på strategisk nivå u ska du ha chefserfarenhet från Polisen eller annan verksamhet u bör du ha erfarenhet från olika verksamhetsgrenar u bör kunna visa exempel på goda resultat från dina tidigare verksamheter och/eller uppdrag u bör du ha arbetat, praktiserat eller genomfört stabstjänstgöring på Regeringskansliet, RPS eller på någon annan förvaltningsmyndighet. u bör du ha arbetat med strategiska uppgifter u är det en fördel om du dessutom har arbetat med internationella uppgifter i Sverige eller utomlands Som chef på strategisk nivå u är du omvärlds- och samhällsorienterad, analytisk och visionär u förstår du Polisens roll i samhället samt politikens roll och dess inflytande på Polisen u intar du ett koncerntänkande u kan du bryta ner politiska krav till din egen verksamhet u kan du arbeta med långsiktig mål- och resultatstyrning u följer du upp på övergripande nivå och vidtar åtgärder när det behövs u kan du representera Polisen externt och internt u bör du kunna uttrycka dig obehindrat i tal på engelska Som chef inom Polisen: u är du lyhörd och kommunikativ. Du uppträder med personlig mognad, integritet och mod. Du ger och ber om återkoppling och du kommunicerar förväntade mål, resultat och resurser på ett tydligt vis, anpassat efter målgrupp och situation. u är du mål- och resultatinriktad. Du utvecklar och kvalitetssäkrar verksamheten och du kan leda förändringar med uthållighet och med målen i fokus. Du kan bedöma tilldelade resursers förmåga och hur de ska användas på bästa sätt. Du kan driva en tydlig arbetsgivarpolitik inom befintliga ramar och är lojal mot fattade beslut. Du delegerar arbetsuppgifter och utvecklar arbetsgrupper. Dessutom engagerar du dig i dina medarbetares trivsel och arbetsmiljö. Avdelningschef/specialist Erfarenheter Hur du utvecklat dina färdigheter Myndighetschef 8 Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer, sammanställda Egenskaper och färdigheter hur du är och vad du kan Utgår ifrån Polisens ledarkriterier (ej inbördes viktade) Exempel på funktioner

9

10 Ring till Polisen

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap Polisens ledarkriterier tillgänglighet ledning förståelse analys helhetssyn engagemang styrning värderingar mål och resultat förändring legitimitet i samhället principer ledningskommunikation underrättelse

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Chef för arkitektur, IT-avdelningen

Chef för arkitektur, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för arkitektur, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer