Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun"

Transkript

1 sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

2 sid 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Syftet med detta dokument Förhållningssätt för all kommunikation Huvudinriktningar för kommunikationsarbetet Kommunikationssystem Kommunikation är allas ansvar Karlstads kommuns styrande och stödjande dokument för kommunikation... 7

3 sid 3 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommunikationsenheten Syftet med detta dokument Detta är ett policydokument där kommunfullmäktige tydliggör vad som gäller för koncernen Karlstads kommuns informations- och kommunikationsarbete. God kommunikation är ett ledningsverktyg som bidrar till att vi når målen i den strategiska planen och att beslut får snabbare genomslag. Ett framgångsrikt kommunikationsarbete bidrar också till att öka medarbetares delaktighet, motivation och ansvar på arbetsplatsen och medborgarnas förtroende för kommunen. Det är viktigt med helhetssyn och därför ska all kommunikation arbetas fram enligt samma principer, vilka anges i kommunikationspolicyn. 2 Förhållningssätt för all kommunikation Kommunikationen i koncernen Karlstads kommun ska vara: Planerad Kommunikationen ska vara välplanerad och målgruppsanpassad och bidra till att vi når de övergripande målen i den strategiska planen. En kommunikationsplan ska vara en naturlig del i planer och beslut som berör verksamheten och kommuninvånarna. All kommunikation utgår från mottagarens behov. Dagens informationsöverflöd ställer stora krav på att sortera bort onödig information, se till att innehållet är relevant och anpassat efter målgruppens behov, kunskaper och förutsättningar. För varje kommunikationsinsats ska det tydligt framgå vad vi har för syfte med kommunikationen och hur den ska utvärderas. Tillgänglig Medborgarna ska uppleva att vi bemöter alla korrekt och likvärdigt, är hjälpsamma och lätta att få tag på. Människor med funktionsnedsättning ska ha lika lätt att komma i kontakt med oss, söka och ta del av information. Öppenhet är en förutsättning och kommunkoncernen ska själv ta initiativ till att informera om beslut, förändringar, verksamhetens resultat och kvalitet och enskilda händelser. Genom att ligga steget före och se till att alla har den information de behöver, både Postadress: Kommunledningskontoret, kommunikationsenheten, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 karlstad.se Tel: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

4 sid 4 (7) internt och externt bidrar vi till att medborgarna förstår mening och sammanhang. Informationen ska vara tydlig och skapa realistiska förväntningar på kommunens service. Pålitlig Koncernens information ska vara ärlig, öppen och relevant. Medborgarna ska kunna lita på att den information som kommer från koncernen Karlstads kommun är korrekt. Vi ska säga som det är och inte försöka dölja fakta som kan uppfattas som negativ. Vi skiljer på personliga åsikter och vad som är koncernens hållning i sakfrågor. Kommunikationen ska vara samordnad och vi ska ha en gemensam ståndpunkt i sakfrågor för att undvika missförstånd. Intern och extern information ska samverka. I största möjliga mån ska berörda medarbetare i koncernen känna till mål, planer och beslut innan de kommuniceras externt. Lättbegriplig Vi ska vara lätta att förstå både i tal och skrift och inte uttrycka oss byråkratiskt eller krångligt. Språket ska vara vårdat och enkelt och anpassat efter mottagarens och kanalens förutsättningar. Det ska vara lätt för kommuninvånarna att sätta sig in i den demokratiska processen och ta del av planer och beslut. Lika enkelt ska det vara att förstå hur man kan påverka beslut eller ha synpunkter på kommunens verksamhet. Identitetsskapande Kommunikationen ska bidra till att bygga bilden av kommunens vision, Livskvalitet Karlstad och stärka varumärket Karlstads kommun. Vi ska ha en helhetssyn och samordna kommunikationen mellan olika aktörer i koncernen. All kommunikation ska ha en tydlig avsändare och följa kommunens grafiska profil. Karlstads kommuns verksamheter och bolag är en gemensam koncern och ett gemensamt varumärke. Bolagen ska följa sina varumärken och respektive grafiska profiler, som i sin tur ska harmonisera med kommunens. Genom att samordna kommunikationen, samt genom att vara konsekventa i budskap och grafisk profil, stärker vi bilden av en kommunkoncern där alla samverkar och strävar mot gemensamma mål. 3 Huvudinriktningar för kommunikationsarbetet Kommunikationsarbetet i koncernen Karlstads kommun har fem huvudinriktningar: Medborgardialog och demokratikommunikation Tydliggöra koncernens uppdrag, tjänster och service Intern kommunikation som bidrar till engagerade, kunniga och stolta medarbetare Öka Karlstads och kommunkoncernens attraktionskraft Kriskommunikation

5 sid 5 (7) Medborgardialog och demokratikommunikation Kommuninvånarna ska uppleva att det är lätt att följa och påverka den demokratiska processen. Vi ska informera kommuninvånarna om kommunens planer och beslut, och förklara hur de ska göra för att påverka beslutsprocessen. Medborgarna ska involveras i stadens utveckling, vilket betyder att vi är öppna för idéer och synpunkter. I alla frågor som har stor påverkan i människors vardag bör vi ha dialog som en naturlig del inför beslut. På så vis får kommunens politiker förutsättningar att fatta väl underbyggda och förankrade beslut. Tydliggöra koncernens uppdrag, tjänster och service Det ska vara tydligt för kommunens invånare vad de kan förvänta sig av kommunens tjänster och service. Information om kommunens uppdrag, våra servicegarantier och vårt utbud av tjänster ska vara lätt att ta del av. Det ska vara lätt att jämföra kvalitet och innehåll mellan kommunens verksamheter och privata utförare. Det är också viktigt att vi kommunicerar Karlstads breda utbud av kulturoch fritidsaktiviteter. Intern kommunikation som bidrar till engagerade, kunniga och stolta medarbetare Vår internkommunikation ska bidra till att öka medarbetarnas delaktighet, motivation och ansvar på arbetsplatsen. Det är en förutsättning för en effektiv verksamhet där vi når goda resultat. Vår gemensamma värdegrund och kunskapen om verksamhetens mål och kommunens vision är viktiga beståndsdelar för att skapa mening och engagemang i organisationen. Ambitionen är att koncernens medarbetare ska vara stolta ambassadörer för Karlstads kommun som arbetsgivare och för vår stad. Detta uppnår vi genom väl planerad och integrerad internkommunikation och ett kommunikativt ledarskap. Öka Karlstads och koncernens attraktionskraft Vår kommunikation ska bidra till att Karlstadsborna känner sig stolta över sin stad och att vi framstår som en attraktiv besöksstad, etableringsort, studentstad och kommun att bo och arbeta i. Vårt varumärkesarbete ska syfta till att marknadsföra både platsen Karlstad och koncernens verksamhet. Kommunledningskontoret har ett strategiskt ansvar att samordna marknadsföringen av staden tillsammans med externa parter. Kommunikationen ska utgå från vår varumärkeshandbok som beskriver platsvarumärket Karlstad och kommunverksamhetens varumärke Kommunen med den glada solen. Karlstads kommuns externa kommunikation och marknadsföring ska fokusera på att förmedla en sann och positiv bild av staden för företag, besökare, nuvarande och potentiella invånare samt studenter. Att arbeta med platsens varumärke är en ständigt pågående process, som måste involvera både invånare och näringsliv för att det ska bli välförankrat.

6 sid 6 (7) Kriskommunikation Kommunikationsfunktionen spelar en central roll i krissituationer och vid särskilda och extraordinära händelser leds och samordnas kommunikationsarbetet av kommunens kommunikationsenhet enligt vår krisledningsplan på uppdrag av krisledningen. Kriskommunikationsarbetet ska fokusera på att samla in och förmedla korrekt och pålitlig information så snabbt som möjligt till alla berörda samt omvärldsbevaka vad som sägs i omvärlden om den aktuella händelsen. Till arbetet hör också dokumentation och uppföljning och kriskommunikationsarbetet. 4 Kommunikationssystem I koncernen ser vi kommunikationen i ett helhetsperspektiv. Koncernens kommunikationssystem består av alla aktörer, de kanaler som vi använder oss av samt våra budskap. Våra budskap ska bottna i de fem huvudinriktningarna för kommunikation och våra principer för hur informationen ska vara utformad. Kommunikationssystemet ska innehålla kanaler för information och snabb krisinformation, kommunikation med möjlighet att ställa frågor och ha synpunkter, dialog och återkoppling. Varje förvaltning och bolag har ansvar för att ha väl fungerande rutiner och kommunikationskanaler som når personal, kommuninvånare, besökare, kunder och brukare. Att ha välfungerande rutiner innebär att det finns en tydlig struktur för hur ledning, medborgare och medarbetare ger och tar emot information. Kommunens externa webbplats, karlstad.se ska vara navet i vår kommunikation och den naturliga platsen för invånarna att söka och ta del av information. Intranätet är vår viktigaste kanal för kommunikation med kommunens medarbetare, vid sidan av det personliga mötet. Det ska vara tydligt för kommuninvånare och medarbetare vart de kan hitta den information de behöver. På övergripande nivå finns flera kanaler som stöttar förvaltningarna och bolagen till exempel webb och andra digitala kanaler samt återkommande tryckta publikationer. 5 Kommunikation är allas ansvar I en kommunikativ organisation är det viktigt att alla deltar aktivt i kommunikationen. Kommunstyrelsen har det övergripande kommunikationsansvaret. Kommunikationschefen leder, samordnar, utvecklar och utvärderar det gemensamma strategiska informations- och kommunikationsarbetet i kommunkoncernen utifrån kommunikationspolicyn samt har ett övergripande ansvar för koncernens riktlinjer för kommunikation, kommunikationskanaler, varumärke och grafisk profil. Varje nämnd, bolag och förvaltningsledning har ett ansvar för sin organisations kommunikationsbehov Varje chef har kommunikationsansvar inom sin förvaltning och sitt verksamhetsområde

7 sid 7 (7) Varje medarbetare har ansvar för att själv söka och ta del av den information som han eller hon behöver. Varje medarbetare ansvarar också för att hålla sin chef och sina arbetskamrater informerade om sådant som är viktigt för att arbetet ska fungera. Kommunikatörer och kommunikationsstrateger i förvaltningar och bolag har ansvar för att tillsammans med förvaltningarnas och bolagens ledningsgrupper verkställa kommunikationsuppdraget i enlighet med kommunikationspolicyn och tillhörande riktlinjer. 6 Karlstads kommuns styrande och stödjande dokument för kommunikation Kommunikationspolicyn kompletteras av ett flertal riktlinjer och anvisningar för kommunikationsarbetet. Till exempel riktlinjer kriskommunikation, webb, mediekontakter, sociala medier, grafisk profil och varumärkeshandbok, vilka finns samlade på intranätet.

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

ern kommunikation E Åstorps. kommuns Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se

ern kommunikation E Åstorps. kommuns Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se PPER In kommunikation ALER Kommunens hemsida kontoret Övriga kommunikanaler Medier Intranät Grafisk riskommunikation Talesperso edia TILLGÄNGLIGHET OCH BEMÖ Förhållningspunkter Gemena regler kring bemötande

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-04-08 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunikationsstrategi och aktivitetsplan

Läs mer

Kommunikationsstrategi 2013-2014

Kommunikationsstrategi 2013-2014 Kommunikationsstrategi 2013-2014 Antagen av Östhammars kommunfullmäktige 84 i september 2010. Omarbetad i december 2012 och antagen av kommunstyrelsen xx/2013 Innehåll ANSVAR FÖR INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer