Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119"

Transkript

1 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 Sammanfattning av ärendet Utvecklingen i samhället ställer höga krav på att alla i vår organisation är duktiga på att kommunicera och föra en givande dialog, såväl med kollegor som med Södertäljes medborgare och andra som använder sig av kommunens tjänster. Kommunikation är livsnerven både i den demokratiska processen och i vårt interna arbete. Våra riktlinjer visar hur vi via kommunikation ska stödja Södertälje kommuns vision, mål och värderingar. Den beskriver hur vi i vår kommunikation bemöter vår målgrupp med respekt och förmedlar vår ambition att placera dem i första rummet och att vi ibland överraskar med att ge dem mer än förväntat. Genom vår kommunikation vill vi skapa intern samhörighet och extern tydlighet. Kommunikationen ska tydligt signalera att det här är en kommun, det här är Södertälje kommun. Varje kommunikation med omvärlden bidrar därmed till att skapa bilden av vad Södertälje kommun står för, vårt varumärke. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 10 januari Förslag på Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation uppdelat i ett dokument till alla medarbetare i Södertälje kommun och ett annat dokument till alla chefer. Kommunstyrelsens kontors förslag: Föreslagna riktlinjer för kommunikation för medarbetare och chefer inom Södertälje kommun godkänns och kommunikationsavdelningen får i uppdrag att förmedla den via olika kanaler. /;l!dt4:rl'jr/(c c.'c7 tnl~a<1arie Hellenberg ;; Monika Larsson Kofumundirektör Kommunikationsdirektör Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org,nummer Södertälje E-postadress: sodertalje.kommun@sodertalje.se

2 TILL DIG SOM MEDARBETARE I SÖDERTÄLJE KOMMUN RIKTLINJER FÖR VAR KOMMUNIKATION

3 Innehåll Sid 1. Inledning 3 2. Ansvar och stöd i vår kommunikation Offentlighetsprincipen Specialkompetens inom kommunikation Kommunikationsavdelnings ansvar Gemensamt ansvar för god kommunikation 4 3. Krav på kommunikationen 5 4. Intern kommunikation 6 5 Massmedierelationer

4 1. Inledning Dessa riktlinjer gällerför alla medarbetare i Södertälje kommun och är ett övergripande ramverk/ör all kommunikation såväl internt som med omvärlden. Utvecklingen i samhället ställer höga krav på att alla i vår organisation är duktiga på att kommunicera och föra en givande dialog, såväl med kollegor som med Södertäljes medborgare och andra som använder sig av kommunens tjänster. Kommunikation är livsnerven både i den demokratiska processen och i vårt interna arbete. Våra riktlinjer visar hur du via kommunikation ska stödja Södertälje kommuns vision, mål och värderingar. Den beskriver hur vi i vår kommunikation bemöter vår målgrupp med respekt och förmedlar vår ambition att placera dem i första rummet och att vi ibland överraskar med att ge dem mer än förväntat. Genom vår kommunikation vill vi skapa intern samhörighet och extern tydlighet. Kommunikationen ska tydligt signalera att det här är en kommun, det här är Södertälje kommun. Varje kommunikation med omvärlden bidrar därmed till att skapa bilden av vad Södertälje kommun står för, vårt varumärke. 2. Ansvar och stöd i vlr kommunikation 2.1 Offentlighetsprincipen Södertälje kommun är en offentlig serviceverksamhet och lyder under offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att alla svenska och utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Därför är det nödvändigt att vi känner till vad offentlighetsprincipen innebär. Vill du veta mer kan du gå in på Kanalen under Infostöd och offentlighetsprincipen. 2.2 Specialkompetens inom kommunikation Kommunikationsavdelningen är centraliserad i Södertälje kommun och består av IT, information och receptionjteleservice

5 Inom kommunikationsavdelningen finns tillgång till kommunikationsstöd för kommunens samtliga verksamheter. Vid behov förstärks resurserna på kommunikationsavdelningen via en centralt upphandlad PR- och kommunikationsbyrå/er och en centralt upphandlad reklambyrå. För att vår interna och externa kommunikation ska uppnå en tydlighet är det viktigt att dessa centralt upphandlade byråer är de som används av hela kommunen. 2.3 Kommunikationsavdelningens ansvar Kommunikationsavdelningen ansvarar för att: Ta fram övergripande riktlinjer, strategier, policys och planer inom kommunikationsområdet och alla verksamma inom Södertälje kommun är skyldiga att följa dessa. Kommunikationsavdelningen ansvarar också för att intern och extern kommunikation samverkar och stödjer varandra. Det gäller såväl budskap och kanaler som kommunikationsinsatser. De verkar också för att kommunikationsinsatser samordnas mellan verksamheterna när det är möjligt. 2.4 Gemensamt ansvar för god kommunikation Kontorschefer och verkställande direktörer har det yttersta ansvaret för att informationen och kommunikationen fungerar. Varje chef/arbetsledare har informations /kommunikationsansvar inom sitt verksamhetsområde gentemot brukare och medarbetare. Varje medarbetare har rätt att få tillgång till den information som behövs för att kunna sköta sin uppgift. Samtidigt har varje medarbetare informations-/kommunikationsansvar gentemot sin närmaste chef samt skyldighet att själv söka och ge information

6 3. Krav pi kommunikationen Kommunikation i god tid, på rätt plats och på ett bra sätt är nödvändigtför att brukare och medborgare ska ha kunskap om, känna delaktighet i, ha insyn i och påverka kommunens verksamheter. Det ökar deras förtroende för Södertälje kommun. Södertälje kommuns kommunikation ska vara öppen, tydlig och tillförlitlig. Med det menar vi : Öppen Öppen och ärlig. Alla medborgare har rätt till insyn i Södertälje kommuns verksamhet, med undantag för information som är sekretessbelagd. Lättillgänglig. Informationen skall vara lättillgänglig, tydlig och lätt att förstå både till språk och till innehåll men även tillgänglig för personer med olika funktionshinder. Det ska vara lätt att komma i kontakt med oss som arbetar i Södertälje kommun, oavsett kanal och vi ska vara öppna för information, kritik och synpunkter från allmänheten. Det ska också vara enkelt att få information om Södertälje kommuns verksamhet och om Södertälje. ska alltid användas vid extern information. Det är mycket viktigt att sidorna löpande uppdateras och förbättras. E-post ska besvaras snabbt. Om en förfrågan inte kan besvaras inom 48 timmar ska vi ge besked om vem som behandlar ärendet och när avsändaren kan förväntas få ett svar. Främja dialog. Kommunikationen ska främja dialog. Debatt och dialog skapar engagemang och ger medborgarna i Södertälje möjlighet till inflytande på de politiska processerna och besluten. Tydlig Lätt attförstå. Vi ska uttrycka oss enkelt och begripligt. Kommunikationen ska vara lätt att läsa och förstå för alla. Budskapet ska vara klart och tydligt och framfört i en vänlig, respektfull ton. Fackspråk ska vi bara använda när vi kommunicerar med fackfolk. All kommunikation ska utgå från individens behov. Därför är det viktigt att veta vem man kommunicerar med. Rätt information ska förmedlas till rätt person vid rätt tillfälle genom rätt kanal. Det svenska språket är vårt gemensamma språk i

7 Södertälje. Språkbegränsningar får dock inte hindra medborgarna från delaktighet. Därför ska vi alltid överväga om informationen ska översättas till andra språk för att nå den målgrupp som är aktuell. Saklig, opartisk och relevant. Den information som ges skall alltid vara saklig, och väl underbyggd. Tydlig avsändare. Det ska alltid klart framgå att det är Södertälje kommun som är avsändare aven viss information. Tillförlitlig Sann. Man ska kunna lita på den information som kommer från Södertälje kommun. Det är alltid bättre att kontrollera fakta en extra gång än att lämna felaktiga uppgifter. Entydig. Vi ska ha en gemensam ståndpunkt i sakfrågor och handling, för att undvika missförstånd och dubbla budskap. 4. Intern kommunikation Du som är medarbetare i Södertälje kommun är vår viktigaste ambassadör och kommunikatör oavsett om du är medarbetare eller chef Härfår du riktlinjerför vad kraven på vår information innebär lite mer konkret när det gäller vår interna kommunikation: Riktlinjer vid intern kommunikation Den interna informationen är tillgänglig. Du som medarbetare kan ställa krav på att det finns interna informationskanaler som når dig som anställd i Södertälje kommun. Den interna kommunikationen ska vara begriplig. Du som arbetar i Södertälje kommun ska få information innan den når vår omvärld. På det sättet visar vi respekt för dig som medarbetare. Du som medarbetare har rätt att också få en bakgrund till en händelse, ett beslut eller en företeelse. På så vis står du bättre rustad i den externa kommunikationen

8 Du ska få information när information finns att ge. När det inte finns information att ge ska det klart framgå varför och när information beräknas komma. Detta är särskilt viktigt i samband med strategiska beslut som påverkar dig och många andra medarbetare i organisationen. 6. Massmedierelationer Om du som medarbetare i Södertälje kommun blir kontaktad av massmedia kan du alltid hänvisa till din chef eller be om att få återkomma. Du är också alltid välkommen att kontakta kommunikationsdirektören för råd och stöd

9 TILL DIG SOM CHEF I SÖDERTÄLJE KOMMUN RIKTLINJER FÖR VAR KOMMUNIKATION

10 Innehåll Sid 1. Inledning 3 2. Ansvar och stöd i vår kommunikation Offentlighetsprincipen Specialkompetens inom kommunikation Kommunikationsavdelnings ansvar Gemensamt ansvar för god kommunikation 4 3. Krav på kommunikationen 5 4. Intern kommunikation 6 5. Extern kommunikation Målgrupper Mål för den externa kommunikationen 8 6. Massmedierelationer Talesmän Riktlinjer för massmedia 9 7. Kriskommunikation

11 1. Inledning Dessa riktlinjer gällerför alla medarbetare i Södertälje kommun och är ett övergripande ramverk/ör all kommunikation såväl internt som med omvärlden. Utvecklingen i samhället ställer höga krav på att alla i vår organisation är duktiga på att kommunicera och föra en givande dialog, såväl med kollegor som med Södertäljes medborgare och andra som använder sig av kommunens tjänster. Kommunikation är livsnerven både i den demokratiska processen och i vårt interna arbete. Våra riktlinjer visar hur du via kommunikation ska stödja Södertälje kommuns vision, mål och värderingar. Den beskriver hur vi i vår kommunikation bemöter vår målgrupp med respekt och förmedlar vår ambition att placera dem i första rummet och att vi ibland överraskar med att ge dem mer än förväntat. Genom vår kommunikation vill vi skapa intern samhörighet och extern tydlighet. Kommunikationen ska tydligt signalera att det här är en kommun, det här är Södertälje kommun. Varje kommunikation med omvärlden bidrar därmed till att skapa bilden av vad Södertälje kommun står för, vårt varumärke. 2. Ansvar och stöd för vlr kommunikation 2.1 Offentlighetsprincipen Södertälje kommun är en offentlig serviceverksamhet och lyder under offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att alla svenska och utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Därför är det nödvändigt att vi känner till vad offentlighetsprincipen innebär. Vill du veta mer kan du gå in på Kanalen under Infostöd och offentlighetsprincipen. 2.2 Specialkompetens inom kommunikation Kommunikationsavdelningen är centraliserad i Södertälje kommun och består av IT, information och reception/teleservice. Inom kommunikationsavdelningen finns tillgång till kommunikationsstöd för kommunens samtliga verksamheter. Vid behov förstärks resurserna på kommunikationsavdelningen via en centralt upphandlad PR- och kommunikationsbyrå/er och

12 en centralt upphandlad reklambyrå. För att vår interna och externa kommunikation ska uppnå en tydlighet är det viktigt att dessa centralt upphandlade byråer är de som används av hela kommunen. 2.3 Kommunikationsavdelningens ansvar Kommunikationsavdelningen ansvarar för att: Ta fram övergripande riktlinjer, strategier, policys och planer inom kommunikationsområdet och alla verksamma inom Södertälje kommun är skyldiga att följa dessa. Kommunikationsavdelningen ansvarar också för att intern och extern kommunikation samverkar och stödjer varandra. Det gäller såväl budskap och kanaler som kommunikationsinsatser. De verkar också för att kommunikationsinsatser samordnas mellan verksamheterna när det är möjligt. 2.4 Gemensamt ansvar för god kommunikation Kontorschefer och verkställande direktörer har det yttersta ansvaret för att informationen och kommunikationen fungerar. Varje chefjarbetsledare har informationsjkommunikationsansvar inom sitt verksamhetsområde gentemot brukare och medarbetare. Varje medarbetare har rätt att få tillgång till den information som behövs för att kunna sköta sin uppgift. Samtidigt har varje medarbetare informations-jkommunikationsansvar gentemot sin närmaste chef samt skyldighet att själv söka och ge information

13 3. Krav pi kommunikationen Kommunikation i god tid, på rätt plats och på ett bra sätt är nödvändigtför att brukare och medborgare ska ha kunskap om, känna delaktighet i, ha insyn i och påverka kommunens verksamheter. Det ökar deras förtroende får Södertälje kommun. Södertälje kommuns kommunikation ska vara öppen, tydlig, tillförlitlig och planerad. Med det menar vi: Öppen Öppen och ärlig. Alla medborgare har rätt till insyn i Södertälje kommuns verksamhet, med undantag för information som är sekretessbelagd. Lättillgänglig. Informationen skall vara lättillgänglig, tydlig och lätt att förstå både till språk och till innehåll men även tillgänglig för personer med olika funktionshinder. Det ska vara lätt att komma i kontakt med oss som arbetar i Södertälje kommun, oavsett kanal och vi ska vara öppna för information, kritik och synpunkter från allmänheten. Det ska också vara enkelt att få information om Södertälje kommuns verksamhet och om Södertälje. ska alltid användas vid extern information. Det är mycket viktigt att sidorna löpande uppdateras och förbättras. E-post ska besvaras snabbt. Om en förfrågan inte kan besvaras inom 48 timmar ska vi ge besked om vem som behandlar ärendet och när avsändaren kan förväntas få ett svar. Främja dialog. Kommunikationen ska främja dialog. Debatt och dialog skapar engagemang och ger medborgarna i Södertälje möjlighet till inflytande på de politiska processerna och besluten. Tydlig Lätt attförstå. Vi ska uttrycka oss enkelt och begripligt. Kommunikationen ska vara lätt att läsa och förstå för alla. Budskapet ska vara klart och tydligt och framfört i en vänlig, respektfull ton. Fackspråk ska vi bara använda när vi kommunicerar med fackfolk. All kommunikation ska utgå från individens behov. Därför är det viktigt att veta vem man kommunicerar med. Rätt information ska förmedlas till rätt person vid rätt tillfälle genom rätt kanal. Det svenska språket är vårt gemensamma språk i

14 Södertälje. Språkbegränsningar får dock inte hindra medborgarna från delaktighet. Därför ska vi alltid överväga om informationen ska översättas till andra språk för att nå den målgrupp som är aktuell. Saklig, opartisk och relevant. Den information som ges skall alltid vara saklig, och väl underbyggd. Tydlig avsändare. Det ska alltid klart framgå att det är Södertälje kommun som är avsändare aven viss information. Tillf"örlitlig Sann. Man ska kunna lita på den information som kommer från Södertälje kommun. Det är alltid bättre att kontrollera fakta en extra gång än att lämna felaktiga uppgifter. Entydig. Vi ska ha en gemensam ståndpunkt i sakfrågor och handling, för att undvika missförstånd och dubbla budskap. Planerad Genomtänkt. För varje kommunikationsinsats ska det tydligt framgå vad vi har för syfte med kommunikationen, vad som ska kommuniceras, till vem, när det ska ske och hur insatsen ska värderas. Offensiv. Vi ska vara proaktiva och själva ta initiativ till att kommunicera, istället för att vänta på rykten och påtryckningar från allmänhet, massmedia eller kollegor. 4. Intern kommunikation Du som är medarbetare i Södertälje kommun är vår viktigaste ambassadör och kommunikatör oavsett om du är medarbetare eller chef Härfår du riktlinjerför vad kraven på vår information innebär lite mer konkret när det gäller vår interna kommunikation: Riktlinjer vid intern kommunikation Den interna informationen är tillgänglig. Du ska som chef ansvara för att informationen når ut till din personal. Den interna kommunikationen ska vara begriplig. Därför ska innehåll och form anpassas till olika medarbetares

15 behov och förutsättningar. Den interna informationen ska vara hanterbar. Vid varje informationsbeslut ska frågan ställas vilka som omedelbart behöver informationen och för vilka den kan göras tillgänglig genom sökning. Vi ska inte bara förklara en händelse, ett beslut eller en företeelse utan också bakgrunden. På så vis står våra medarbetare bättre rustade i den externa kommunikationen. Vi informerar när information finns att ge. När det inte finns information att ge ska det klart framgå varför och när information beräknas komma. Detta är särskilt viktigt i samband med strategiska beslut som påverkar många medarbetare i organisationen. 5. Extern kommunikation 5.1 Målgrupper Den externa kommunikationen riktas främst till medborgare och brukare. För att den ska fungera måste vi vara lyhörda för deras synpunkter och ideer. Här är dialogen mycket viktig. En öppen dialog med medborgarna skapar engagemang och delaktighet. Våra målgrupper kan vara befintliga såväl som presumtiva och finnas såväl i Sverige som internationellt. Invånare Brukare Flyktingar Opinionsbildare Samarbetspartners Näringsliv Myndigheter och andra kommuner Politiker Ideella organisationer Besökare Journalister Fackliga organisationer Det är genom att definiera vilket beteende vi önskar som vi kan pricka in vilka insatser och vilket innehåll som krävs kopplat till dessa olika målgrupper

16 5.2 Mål med den externa kommunikationen Skapa nytta ochframgång. Vår externa kommunikation ska sprida fakta, påverka attityder och beteenden samt öka förtroendet för Södertälje kommun. Extern kommunikation är ett av flera styrmedel för att nå våra mål och skapa möjligheter till förankring och dialog med direkta målgrupper och med en bredare omvärld. Bilden av Södertälje. Den externa kommunikationen är vårt verktyg för att skapa en positiv bild av Södertälje kommun och Södertälje och på så vis stödja och stärka varumärket Södertälje. Öka medborgarnas engagemang. Att bygga en önskvärd bild av Södertälje kommun och Södertälje genom ökade kunskaper tar tid och kräver målmedvetet arbete. Genom en trovärdig dialog med medborgarna ökar vi möjligheten för engagemang. Massmedia. Massmedia har en särställning som målgrupp. Förutom att vara opinionsbildare och förmedlare av information, har de även en grundlagsstadgad uppgift att bevaka och granska offentliga myndigheters verksamhet på allmänhetens vägnar. Underlätta rekrytering. Att skapa en rättvisande bild av kommunen gör det lättare att rekrytera arbetskraft. Att utforma dialogen med morgondagens medarbetare kräver ett målinriktat arbete och löpande kommunikation med skolor, högskolor, universitet och näringsliv. 6. Massmedierelationer Massmedia spelar en viktig rollför demokratin. De har ett samhällsuppdrag att granska offentliga myndigheters verksamhet och har också en viktig roll som opinionsbildare. Södertälje kommun bevakas noga av massmedierna. Den bild som tidningar, radio och TVger av vår verksamhet har en avgörande betydelseför hur Södertälje kommun och Södertälje uppfattas, både av allmänheten och av oss själva. Därför är det viktigt att vi bygger upp en god, långsiktig och professionell relation till massmedierna. Ytterst syftar massmedierelationerna till att den bild de förmedlar av Södertälje kommun ska vara så korrekt och nyanserad som möjligt. Det ligger i vårt intresse attförse massmedia med så korrekt ochfullständigt underlag som möjligt och aktivt medverka till att informationen sprids

17 Dessutom ska vi visa ömsesidig respektför varandras yrkesroller. 6.1 Talesmän Verksamhetsansvariga har ett särskilt ansvar att företräda sin verksamhet gentemot massmedier. När massmedia har uppmärksammat en händelse är det mycket viktigt att ansvarig för verksamheten följer upp frågan i den egna organisationen. Verksamhetsansvariga kan alltid vända sig till informationschefen eller kommunikationsdirektören för att få stöd och råd vid massmediekontakter. När vi uttalar oss för Södertälje kommun bör vi, utan att ge avkall på dessa principer, skilja på våra privata åsikter och de åsikter som vi för fram för kommunens räkning. Men ingen är skyldig att yttra sig offentligt. 6.2 Riktlinjer Hög tillgänglighet. Vi ska vara tillgängliga för journalister och villiga att svara på deras frågor. Den som inte själv kan svara ska hänvisa till den i verksamheten som är ansvarig för den aktuella frågan, eller be om att få återkomma med korrekta uppgifter. Insyn och öppenhet. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt till insyn i Södertälje kommuns verksamhet. Vi ser till så att journalister möts med största möjliga öppenhet och får full insyn i våra olika verksamheter, med undantag för de delar som är sekretessbelagda. Eget initiativ. Vi ska vara offensiva och aktiva i planeringen av vår information till massmedia istället för att vänta på att medierna tar initiativet. Det gäller alla frågor, oavsett om de kan orsaka positiv eller negativ publicitet. Genom att själva redogöra för missförhållanden och problem ökar vi vår trovärdighet, samtidigt som vi minskar risken för att eventuella rykten och spekulationer kan leda till missvisande publicitet. Interntjöre externt. De budskap vi går ut med i planerade massmediekontakter ska vara kända och förankrade internt innan de delges massmedia. Om en fråga uppmärksammas i massmedia innan den har kommunicerats internt, bör ansvarig chef så fort som möjligt kommentera den och förklara händelsen för de berörda medarbetarna

18 Visaförtroende och respekt. Relationerna med massmedia ska präglas av förtroende och ömsesidig respekt. Vi ska ha kunskap om massmediernas roll och arbetssätt och ta hänsyn till och respektera de pressetiska reglerna. Vi undviker att kommunicera budskap som kan uppfattas som textreklam, eller handla på ett sätt som kan uppfattas som försök att köpa massmediernas välvilja. Vi påpekar alltid felaktigheter till medierna för att förbättra dialogen. 7. Kriskommunikation En kris är en händelse som antingen påverkar en enskild eller flera medborgares liv eller en händelse som kan skada förtroendet för Södertälje kommuns organisation. Vid en kris ställs extra stora krav på kommunens förmåga till god kommunikation med berörda. Behovet av information kan aldrig underskattas. Samma grundprinciper som för övrig kommunikation gäller självfallet vid kriskommunikation. Men vid en kris är det extra viktigt att komma igång snabbt, samla information om vad som hänt och tala om vad som görs. Se separat kriskommunikationsplan

Kommunikationspolicy för Botkyrka kommuns förvaltningsorganisation

Kommunikationspolicy för Botkyrka kommuns förvaltningsorganisation TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Kicki Morsing Mottagare Kommunikationspolicy för Botkyrka kommuns förvaltningsorganisation Botkyrka kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation 1 (6) Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2014-12-03 201) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-12-03 Dokumentansvarig: Kommunikatör,

Läs mer

Kommunikationspolicy. policy. Diarie-/dokumentnummer: KS2018/0269

Kommunikationspolicy. policy. Diarie-/dokumentnummer: KS2018/0269 Kommunikationspolicy policy Diarie-/dokumentnummer: KS2018/0269 Beslut: Datum- Instans /År Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen Ersätter tidigare beslut 2015-12-10 KF 318 Giltighetstid: 2019-12-31

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun TRA2000, v 2.0, 2011-06-08 Vår ref: Anette Nordberg Informationssamordnare Datum: 2012-06-11 Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun 1. Inledning All kommunal verksamhet i Tranemo kommun

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Policy för kommunikation

Policy för kommunikation Policy för kommunikation Ett normerande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om den 11 december Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Policy för kommunikation Kommunfullmäktige 2017-12-11

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY 2 Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Nacka kommuns grundläggande värdering KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR NACKA KOMMUN Kommunikationspolicyn

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Kommunikationspolicy. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Kommunikationspolicy. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Kommunikationspolicy Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2019-01-28 Innehållsförteckning Kommunikationspolicy... 3 Inledning... 3 Grundläggande värderingar... 3 Övergripande mål...

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6)

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6) 1(6) Kommunikationspolicy Syfte Vårt kommunikationsarbete ska genomsyra all verksamhet och bidra till förverkligandet av Kumlas vision, övergripande mål, verksamhetsmål och beslut. Kommunikationspolicyn

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

POLICY FÖR. Kommunikationschef. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år efter antagande.

POLICY FÖR. Kommunikationschef. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år efter antagande. POLICY FÖR Kommunikation Antaget av Kommunfullmäktige Antaget 2018-05-07 52 Giltighetstid Dokumentansvarig Tillsvidare, dock längst fyra år efter antagande. Kommunikationschef Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2015 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk profil...

Läs mer

Kommunikationspolicy 2014-2016

Kommunikationspolicy 2014-2016 Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2014-04-07 Johannes Wikman 08-590 977 67 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:130 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunikationspolicy 2014-2016 Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Kommunikationspolicy. Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. 1 Syftet med policyn...

Kommunikationspolicy. Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. 1 Syftet med policyn... POLICY Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. Dokumentet gäller för Samtliga medarbetare i Nacka kommun. Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 2

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

1(6) Riktlinjer för kontakter med massmedia. Styrdokument

1(6) Riktlinjer för kontakter med massmedia. Styrdokument 1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-11-30 133 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(6) Innehållsförteckning Inledning...4 Mål...4 Syfte...4

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunikationspolicy - ramar och förhållningssätt för kommunikationen i Hässleholms kommun

Kommunikationspolicy - ramar och förhållningssätt för kommunikationen i Hässleholms kommun www.hassleholm.se Kommunikationspolicy - ramar och förhållningssätt för kommunikationen i Hässleholms kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Kännetecken för kommunikationen... 1 2.1 Öppen och

Läs mer

Kommunikationspolicy. Kommunikationsansvar. Ledord. Extern kommunikation Intern kommunikation Massmediakontakter Kriskommunikation Vad säger lagen?

Kommunikationspolicy. Kommunikationsansvar. Ledord. Extern kommunikation Intern kommunikation Massmediakontakter Kriskommunikation Vad säger lagen? Kommunikationspolicy var Ledord Kommunikationsansvar Extern kommunikation Intern kommunikation Massmediakontakter Kriskommunikation Vad säger lagen? Innehåll Ledord 4 Kommunikationsansvar 5 Extern kommunikation

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY 2019 Antaget av kommunfullmäktige 190225 25 Gäller från: 20190301 Ansvarig: Kommunikatören Revideras: vid behov Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 1 Inledning I Markaryds kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Hjo kommun

Kommunikationsstrategi för Hjo kommun Kommunikationsstrategi för Hjo kommun Dokumenttyp Strategi Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2019-06-19, 141 Senast reviderad Detta dokument gäller för Alla Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/679 2012-08-20 Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

INFORMATIONS- POLICY

INFORMATIONS- POLICY INFORMATIONS- POLICY 2011-07-21 Inledning Utgångspunkten för vårt informationsarbete är att vi alla vill, kan och förväntas utbyta relevant information med varandra inom kommunorganisationen, med kommuninvånare

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Gällivare kommun. Kommunikationsplan Utvecklingsenheten

Gällivare kommun. Kommunikationsplan Utvecklingsenheten Gällivare kommun Kommunikationsplan 2011-2013 Utvecklingsenheten 1 Innehåll 1 Bakgrund... 2 2 Syfte och mål... 2 3 Intressenter... 3 3.1 Kommunikation med näringslivet... 3 3.2 Kommunikation med besökare...

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation All information och kommunikation ska vara: korrekt tydlig och begriplig trovärdig lättillgänglig

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Kommunikationspolicy för Region Uppsala

Kommunikationspolicy för Region Uppsala Godkänt den: 2018-06-18 Ansvarig: Rebecca Fredriksson Gäller för: Region Uppsala Sidan 1 av 6 Denna kommunikationspolicy fastställdes i fullmäktige 2015-09-30. Innehållet har därefter justerats efter att

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Regler för kommunikation

Regler för kommunikation Vår ref: Tobias Edoff Kommunikatör Datum: 2018-11-06 Regler för kommunikation 1. Inledning Reglerna tar sin utgångspunkt i Tranemo kommuns kommunikationspolicy KS/2018:629. 2. Syfte Syftet med reglerna

Läs mer

falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige

falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 150507 Om kommunikationspolicyn Falu kommuns kommunikationspolicy anger ett gemensamt förhållningssätt i informations- och kommunikationsfrågor

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Policy för extern kommunikation, tillgänglighet och service för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2012-05-09, 39, Dnr KS 2010/477 KS 015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Syfte... 2 3 Strategi...

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Kommunikationspolicy. Motala kommun

Kommunikationspolicy. Motala kommun Kommunikationspolicy Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 09/KS 0403 Datum: 2009-01-12 Paragraf: Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 15/KS 0095 Datum: 2018-12-10

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015.

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre ALLA ÄR KOMMUNIKATÖRER Information

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikations policy Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikationspolicy 1 Kommunikationspolicy Innehåll Inledning... 4 1. Kommunikationspolicy... 5 1.2 Definition 5 1.3 Lagar 5 1.4 Kommunikationsmål

Läs mer

Kommunikation- och marknadsföringspolicy 14 KS

Kommunikation- och marknadsföringspolicy 14 KS Kommunikation- och marknadsföringspolicy 14 KS 2017.517 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2018-03-19 48 Kommunikation- och marknadspolicy (KS 2017.517) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

1(9) Informationspolicy. Styrdokument

1(9) Informationspolicy. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2011-08-31 104 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Inledning...4 Vårt förhållningssätt

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Definition... 2 Mål... 2 Intern kommunikation... 3 Extern kommunikation... 3 Förhållningssätt...

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN DALS-EDS KOMMUN INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-03-23, 12 Godkänd av kommunfullmäktige efter översyn 2008-11-26 114 Innehållsförteckning

Läs mer

Yttrande över förslag till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting

Yttrande över förslag till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting HR, Service & Kommunikation HR- och kommunikationsdirektör Christina Hallberg 2017-11-23 ÄRENDE 12 Bilaga 1 YTTRANDE 1(2) Diarienummer 2017-10-26 LOC 1710-0978 LS 2016-0567 Informationssäkerhetsklass Öppen

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-05-21, 226

Kommunikationspolicy. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-05-21, 226 Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige, 05-05-, 6 Introduktion Allt vi gör kommunicerar någonting även det vi inte gör och påverkar därför omgivningens syn på oss. Kommunikation är en nödvändig

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Kommunikationspolicy för Upplands Väsby kommun

Kommunikationspolicy för Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Handläggare Tf kommunikationschef 2017-12-27 Helena Westin 08-590 970 90 Dnr helena.westin@upplandsvasby.se KS/2015:319 Kommunikationspolicy för Upplands Väsby kommun 2018-2020 Nivå:

Läs mer

Informationspolicyn ska revideras en gång per mandatperiod och däremellan vid behov uppdateras av informationsenheten på uppdrag av kommunstyrelsen.

Informationspolicyn ska revideras en gång per mandatperiod och däremellan vid behov uppdateras av informationsenheten på uppdrag av kommunstyrelsen. Informationspolicy Sollefteå kommun November 2007 Denna informationspolicy är ett övergripande dokument för Sollefteå kommuns informationsoch kommunikationsarbete. Informationspolicyn kommer efterhand

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation för Norrtälje kommun

Riktlinjer för kommunikation för Norrtälje kommun 2018-02-10 Riktlinjer för kommunikation för Norrtälje kommun Inledning Kommunikation genomsyrar alla Norrtälje kommuns verksamheter. Varje dag har vi hundratals kontakter och möten. Oavsett om det är en

Läs mer

Tillämpning. Hudiksvalls kommun och. medier

Tillämpning. Hudiksvalls kommun och. medier Tillämpning Hudiksvalls kommun och medier www.hudiksvall.se kunskap personligt möte meddelarfrihet klarspråk hint.hudiksvall.se medier Medierelationer Det ska gå snabbt och enkelt att få information från

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Kommunikationsplan Institutionen för hälsa, vård och samhälle

Kommunikationsplan Institutionen för hälsa, vård och samhälle Kommunikationsplan Institutionen för hälsa, vård och samhälle INNEHÅLL Övergripande om kommunikation... 3 Definitioner... 3 Information... 3 Kommunikation... 3 Relation... 3 Kommunikationens innehåll...

Läs mer

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Göteborgs stifts syn på kommunikation kommunikationspolicyn är våra samlade riktlinjer för hur arbetet med kommunikation ska bedrivas i organisationen samt principer

Läs mer

Kommunikationspolicy för Växjö kommunkoncern

Kommunikationspolicy för Växjö kommunkoncern Styrande dokument Kommunikationspolicy för Växjö kommunkoncern Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunledningsförvaltningen Dokumentnamn Kommunikationspolicy för Växjö kommunkoncern Fastställd/Upprättad

Läs mer

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Styrdokument Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Senast reviderad av kommunfullmäktige, 9 Giltighetstid 2013-12-16--2017-12-31 2 (9) Beslutshistorik Giltighetstid 2013-12-16 2017-12-31 Antagen av

Läs mer

Kommunikationspolicy för Västerås stad

Kommunikationspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 12 februari 2009 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med

Läs mer

Kommunikationsplan år 2015

Kommunikationsplan år 2015 KOMMUNIKATIONSPLAN ÅR 2015 1 Kommunikationsplan år 2015 I God revisionssed i kommunal verksamhet 1 lyfter man fram öppenhet och kommunikation som ett grundläggande värde och förhållningssätt för den kommunala

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Riksbankens kommunikationspolicy

Riksbankens kommunikationspolicy Policy BESLUTSDATUM: 2018-11-19 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: STA/KOM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Ann-Leena Mikiver SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00

Läs mer

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt Policy BESLUTSDATUM: 2016-01-27 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Ann-Leena Mikiver, Kommunikationschef SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

FÄRGELANDA KOMMUN. Policy. Information och kommunikation

FÄRGELANDA KOMMUN. Policy. Information och kommunikation FÄRGELANDA KOMMUN Policy Information och kommunikation Jonas Berggren och Josefine Blid 2016-11-16 Dnr: 2016/732 Version: 1 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-16, 146 Den senaste versionen finns tillgänglig

Läs mer

Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium

Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium POLICYDOKUMENT 2011-10-31 Publicerad Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium Titel Kommunikationspolicy för Ålands gymnasium Underrubrik Författare Centraladministrationen Typ av handling Policydokument

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Innehåll Inledning 1 Övergripande mål 1 Principer 2 Ansvarsfördelning 3 Massmediekontakter 4 Marknadskommunikation 5 Kriskommunikation 5 Grafisk Profil 5 Kommunikationsstrategi 5 Inledning

Läs mer

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Inledning Kommunikation handlar inte bara om att prata, det handlar också om att lyssna samt att kunna ta till sig information genom de olika kanaler

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Kommunikationens förhållningssätt... 2 Framgångsrik kommunikation...

Läs mer