Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige Kommunikationspolicy 1(12)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)"

Transkript

1 Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige Kommunikationspolicy 1(12)

2 Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget Blekinges mål för kommunikation... 3 Mål för intern kommunikation... 3 Mål för extern kommunikation... 4 Strategier för kommunikation... 6 Öppenhet ett krav och en förutsättning... 6 Kommunikation ett strategiskt styrmedel... 6 Intern kommunikation före extern... 6 Trovärdighet avgörande för vår legitimitet... 7 Dialog bidrar till god kommunikation... 7 Tydlighet vi markerar vår tillhörighet... 7 Planering nödvändigt för att nå önskat resultat... 7 Valet av kanal viktigt om budskapet ska uppfattas... 7 Kostnadseffektivitet viktigt... 8 Kommunikation vårt gemensamma ansvar... 8 Vårt förhållningssätt gentemot massmedier... 9 Tillgänglighet viktig för att etablera goda relationer med massmedier... 9 Vi ska präglas av öppenhet... 9 Vi ska vara aktiva Strategi vid krissituationer Ansvar för massmediakontakter Professionell utformning av pressinformation Omvärldsbevakning Kommunikationspolicy 2(12)

3 Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation Landstinget Blekinges övergripande vision är att främja hälsa och ge en god vård på lika villkor till dem som är bosatta inom landstingsområdet. För att förverkliga visionen krävs effektiv kommunikation. Väl fungerande kommunikation är en förutsättning för att skapa kunskap om, förståelse för och delaktighet i de beslut som fattas av Landstinget Blekinge. Kommunikation är också själva livsnerven i den demokratiska processen och i vårt interna arbete. Landstinget Blekinge ska därför vara en kommunikativ organisation som bedriver ett aktivt kommunikationsarbete. Policyns syfte Denna kommunikationspolicy syftar till att beskriva vad som menas med effektiv kommunikation. Policyn ska lägga grunden för ett planerat, gemensamt och målinriktat kommunikationsarbete. Den ska bidra till att Landstinget Blekinge lever upp till kravet på att vara en kommunikativ organisation. Policyn gäller alla verksamheter som ryms inom Landstinget Blekinge. Varje förvaltning inom Landstinget Blekinge har utifrån denna övergripande policy i uppdrag att arbeta aktivt och kontinuerligt med egna kommunikationsinsatser. Att policyn omsätts i konkreta handlingar är en central fråga för dess betydelse. För att en policy ska bli ett arbetsredskap måste den alltid konkretiseras. Uppdraget att omsätta policyn i konkreta handlingar har samtliga förvaltningar. Detta ska ske genom att samtliga förvaltningar årligen upprättar en kommunikationsplan. Planen ska integreras i förvaltningarnas verkställighetsplaner och den ska ta fasta på mål för kommunikation i förvaltningen, berörda målgrupper, val av informationskanal, budskap samt uppföljning av kommunikationsinsats. Planen ska bidra till att förvaltningarnas mål och uppdrag nås. Planen ska även bidra till att Landstinget Blekinge når sina övergripande mål. Landstinget Blekinges mål för kommunikation Mål för intern kommunikation Väl fungerande intern kommunikation är en förutsättning för att Landstinget Blekinge ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Med intern kommunikation menas i detta sammanhang kommunikation inom Landstinget Blekinge som är knuten till verksamhetsutövningen. Den interna kommunikationen inom Landstinget Blekinge ska bidra till att: Sprida kunskap om verksamhetens övergripande mål och syfte. Skapa underlag för beslutsfattande. Göra fattade beslut, policies och riktlinjer kända. Skapa en helhetssyn på verksamheten. Trygga ett synsätt som alltid utgår ifrån patientens bästa. Alla medarbetare har tillräckliga kunskaper för att kunna sköta sitt dagliga arbete. Kommunikationspolicy 3(12)

4 De politiskt förtroendevalda får tillgång till relevant information så att de kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. De fackliga organisationerna får tillgång till relevant information så att de kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Skapa ett gemensamt förhållningssätt utifrån organisationens övergripande vision. Skapa en god arbetsmiljö i organisationen. Skapa en vi-känsla i organisationen genom att öka delaktigheten och ta till vara på alla medarbetares erfarenhet, kompetens och engagemang. Dessa mål gäller för all intern kommunikation. Målgrupper för intern kommunikation är: Samtliga medarbetare inom Landstinget Blekinge. Politiskt förtroendevalda inom Landstinget Blekinge. Fackligt förtroendevalda inom Landstinget Blekinge. Mål för extern kommunikation Eftersom Landstinget Blekinge är en offentlig verksamhet som i huvudsak finansieras med hjälp av skattemedel har medborgarna rätt att kräva god insyn i verksamheten. Väl fungerande extern kommunikation är därför en förutsättning för att medborgarnas rättigheter ska tillgodoses. Med extern kommunikation menas i denna policy kommunikation med Landstinget Blekinges omvärld. Den externa kommunikationen ska bidra till att: Sprida kunskap om den verksamhet och innehållet i den verksamhet som Landstinget Blekinge bedriver. Underlätta genomförandet av fattade beslut genom att ge korrekt information om bakgrund, syfte och innehåll. Öka användarnas kunskaper om vilka rättigheter och skyldigheter de har i förhållande till Landstinget Blekinge. Bidra till ökat kunskapsutbyte med andra verksamheter. Skapa, utveckla och bibehålla goda relationer med medborgarna och med våra externa samarbetspartners. Skapa förtroende för Landstinget Blekinge. Dessa mål gäller för all extern kommunikation. Målgrupper för extern kommunikation är: Länets medborgare Användare av Landstinget Blekinges tjänster d.v.s. patienter, anhöriga till patienter och studerande. Kommunikationspolicy 4(12)

5 Landstinget Blekinges samverkanspartners. 1 Massmedierna 1 Blekinges fem kommuner, pensionärsorganisationerna, patientorganisationerna, handikapporganisationerna, privata vårdgivare, samtliga landsting, statliga myndigheter, intresseorganisationer, utbildningsorganisationer, riksdag och regering m.fl. Kommunikationspolicy 5(12)

6 Strategier för kommunikation Mot bakgrund av de mål som finns för extern och intern kommunikation, ska följande strategier vara vägledande i utformandet av all kommunikation inom Landstinget Blekinge: Öppenhet ett krav och en förutsättning Landstinget Blekinge är en demokratiskt styrd organisation som omfattas av offentlighetsprincipen. Öppenheten är därför reglerad enligt lag och innebär i detta avseende att vi som myndighet måste garantera full insyn i verksamheten med undantag för sekretessbelagd information (se bilaga 1). Kravet på öppenhet är emellertid inte bara en juridisk fråga. Öppenhet innebär också att vi ska vara en tillgänglig organisation. Det ska vara lätt att komma i kontakt med Landstinget Blekinge. Även internt i vår organisation ska vi vara tillgängliga för varandra. Det innebär bland annat att vi har kommunikationskanaler som når alla medarbetare. Det innebär också att vi reagerar på en kontakt från en kollega inom 24 timmar i normalfallet. Öppenhet innebär även att vi är öppna för frågor, synpunkter och kritik. En öppen dialog med varandra och med länsinvånarna är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva en så god hälsooch sjukvård som möjligt. En öppen dialog bidrar till utvecklingen av vår organisation. Kommunikation ett strategiskt styrmedel Rätt använd är kommunikation, förutom en viktig del av den demokratiska processen, också ett strategiskt och effektivt styrmedel. Det är i en kommunikationsprocess som ledningen kan förankra och skapa förståelse för de beslut som fattas. I Landstinget Blekinge ska kommunikation vara ett naturligt stöd i styrningen av organisationen. I alla beslut ska kommunikationsaspekten beaktas: Vem berör detta beslut? Hur åstadkommer vi delaktighet inför fattandet av beslut? Hur håller vi målgruppen informerad om beslutet och dess konsekvenser? När ska information utgå? Hur tryggar vi att närmast berörda får tillgång till information först? All kommunikation ska stödja och leva upp till verksamhetens syfte, mål och beslut. Därigenom blir kommunikationen ett effektivt styrmedel som bidrar till att organisationen når sina mål. Intern kommunikation före extern En vägledande princip för vårt kommunikationsarbete ska vara att den interna informationen ska föregå den externa. Eftersom landstinget är en offentlig verksamhet som vilar på offentlighetsprincipen har massmedierna alltid tillgång till information som inte är att betrakta som arbetsmaterial. Detta ställer stora krav på i synnerhet chefer när det gäller att snabbt informera medarbetarna om viktiga beslut för att på så sätt undvika att förstahandsinformation ges till medarbetarna via massmedierna. Kommunikationspolicy 6(12)

7 Trovärdighet avgörande för vår legitimitet Trovärdighet är en avgörande faktor för vår legitimitet i samhället. För att vara trovärdiga måste vi vara sanna. Det budskap vi sänder ut måste alltid utgå från fakta. Kravet på trovärdighet innebär också att vi inte ska dölja eventuella misstag och felaktigheter som vi har begått. Ärlighet ökar vår trovärdighet. Dialog bidrar till god kommunikation Dialog är en av hörnstenarna i effektiv kommunikation. Om det ges utrymme för dialog ökar möjligheterna att informationen har blivit förstådd. Dialog bidrar även till delaktighet i de beslut som fattas och som ska verkställas. I Landstinget Blekinge ska dialogen ges en central betydelse och en av de viktigaste arenorna för dialog är arbetsplatsträffen. Tydlighet vi markerar vår tillhörighet I sin kommunikation ska Landstinget Blekinge vara tydlig. Det innebär bland annat att vi vinnlägger oss om att ge saklig och enhetlig information gentemot länsinvånarna och gentemot varandra. Kravet på tydlighet innefattar också att det alltid ska framgå vem som är avsändare av ett budskap. När vi kommunicerar ska vi alltid markera vår gemensamma tillhörighet, Landstinget Blekinge. Samtliga förvaltningar är skyldiga att följa den gemensamma grafiska profilen. Den borgar för god kvalitet i utformningen av Landstinget Blekinges informationsmaterial. Tydlighet innebär även stora krav på begriplighet. Vår kommunikation ska alltid anpassas till målgruppens behov, kunskaper och förutsättningar. I såväl skriftlig som muntlig kommunikation ska vi uttrycka oss så att mottagaren förstår. Interna fackuttryck och förkortningar ska alltid undvikas när vi kommunicerar med medborgarna. Särskild hänsyn ska också tas till målgrupper med särskilda behov, såsom funktionshindrade och personer som inte har svenska som modersmål. Vidare innefattar kravet på tydlighet att vi noggrant skiljer på förslag och fattade beslut. Inte minst är det viktigt att vi gentemot massmedierna gör denna åtskillnad. Planering nödvändigt för att nå önskat resultat Vårt kommunikationsarbete ska vara väl planerat. Det innebär bland annat att vi noggrant ska beakta kommunikationsaspekten i exempelvis förändringsarbete och när fattade beslut ska förankras och verkställas. Planering innefattar också krav på samordning. För att minska risken för att allmänheten ska få en otydlig bild och skiftande budskap är det viktigt att vi samordnar vår information. Vidare innefattar väl planerat kommunikationsarbete även uppföljning. Kommunikationsinsatser ska därför följas upp och utvärderas. Detta gör att vi får kunskap om insatsen har haft önskad effekt. Valet av kanal viktigt om budskapet ska uppfattas Beroende på vilken typ av information som ska förmedlas är det viktigt att välja rätt kanal. Känslig eller komplicerad information lämpar sig inte i digitala kanaler såsom e-post, intranät och Internet. Då är det personliga mötet att föredra eftersom det ges möjlighet att ställa frågor, begära kompletterande information, diskutera, lösa problem och förankra. Men när det exempelvis handlar om att förmedla fakta, kortfattade och enkla rutinbeskrivningar och regler, nyheter etc. är de digitala kanalerna snabba och effektiva. När det gäller val av informationskanal ska vi också sträva efter att nyttja etablerade och välkända kanaler. Detta innebär att det ska råda stor försiktighet när det gäller inrättande av nya informationskanaler. Inrättande av en ny informationskanal ska alltid föregås av en noggrann analys. Kommunikationspolicy 7(12)

8 Kostnadseffektivitet viktigt Vid all kommunikation ska de kanaler och metoder som ger bäst effekt till lägst kostnad användas. Kommunikation vårt gemensamma ansvar Vi har alla ett ansvar när det gäller att åstadkomma effektiv kommunikation. Ytterst vilar dock ansvaret på alla chefer i Landstinget Blekinge. De ska trygga en väl fungerande kommunikation på respektive arbetsplats. Detta innebär att cheferna ska garantera att: Beslut som direkt eller indirekt påverkar arbetsplatsen kommuniceras till medarbetarna så att de fortlöpande är uppdaterade i frågor som de berörs av. Förankring sker inför kommande beslut. Det finns utrymme för dialog på alla arbetsplatser. Arbetsplatsträffen är det naturliga forumet för dialog. Synpunkter från medarbetarna inhämtas regelbundet. De fackliga organisationerna får den information de behöver för att kunna ge stöd till medlemmarna. Alla medarbetare har ett eget ansvar att söka och ta del av information för att kunna utöva sitt arbete. Var och en har också ett eget ansvar när det gäller att aktivt delta i en dialog på den egna arbetsplatsen. De professionella informatörerna inom Landstinget Blekinge har till uppgift att biträda förvaltningscheferna i kommunikationsfrågor. Informatörernas arbete består i att stödja, utveckla och följa upp det kommunikationsarbete som bedrivs inom Landstinget Blekinge. Informatörerna har också en viktig uppgift när det gäller att skapa insikt om värdet av kommunikation samt värdet av att denna policy efterlevs. Kommunikationspolicy 8(12)

9 Vårt förhållningssätt gentemot massmedier Massmedierna har en nyckelroll i samhället när det gäller opinionsbildning. Den bild som förmedlas av oss i medierna kommer att påverka allmänhetens bild av vår verksamhet. Det är därför inte bara vår skyldighet, utan det ligger i vårt intresse att ha goda relationer till massmedierna. Massmediernas intresse för vår verksamhet är stor. Ett viktigt kriterium i nyhetsvärdering är att det som berör många människor är intressant att rapportera om. På ett eller annat vis berör landstingets verksamhet alla invånare i länet. Självklart blir denna verksamhet intressant att rapportera om för journalister. I massmediernas uppdrag ligger också att granska offentliga verksamheter. Det är viktigt att alla medarbetare har förståelse och acceptans för denna uppgift. Tillgänglighet viktig för att etablera goda relationer med massmedier Tillgänglighet är en viktig faktor när det gäller att skapa och bibehålla goda kontakter med journalister. Det är varje medarbetares skyldighet att bistå journalister, antingen genom att själv förmedla information eller genom att förmedla kontakt med pressansvarig eller annan person som kan ge journalisten upplysningar. I de fall vi av sekretesskäl inte kan lämna ut vissa uppgifter är det viktigt att förklara detta för journalisten. Det är därför nödvändigt att alla medarbetare som kan tänkas ha kontakt med journalister har grundläggande kunskaper om offentlighet och sekretess. Det är ansvarig chefs uppgift att se till att medarbetaren har dessa kunskaper. Kravet på tillgänglighet innebär också att vi ska bistå journalisterna skyndsamt. Mot bakgrund av detta är det viktigt att förstå journalistikens villkor. Journalister påbörjar och avslutar arbetet med en nyhet oftast under en och samma dag. Vi kan därför inte vänta till dagen därpå med att besvara en journalists fråga, om inte journalisten själv medger detta. Inriktningen att ge god service till massmedierna får självklart aldrig innebära att det påverkar patienterna på ett negativt sätt. I exempelvis akuta situationer då massmedierna inte kan erbjudas tillräckligt snabb service, ska de alltid upplysas om detta samt informeras om varför service inte kan ges. Vi ska präglas av öppenhet En viktig förutsättning för att skapa goda relationer med massmedierna är att Landstinget Blekinge präglas av öppenhet. Vi ska förmedla en korrekt och sann bild av vår verksamhet. Det betyder att vi inte ska undanhålla negativ information. I de fall vi blir kritiserade i massmedierna ska vi ta kritiken på allvar, analysera den och i de fall vi anser att det är relevant, också bemöta den (se bilaga 2). Självfallet påverka sekretesslagstiftningen våra möjligheter att bemöta kritik. När det gäller uppgifter kring den enskildes hälsotillstånd och personliga förhållanden råder sekretess. Sekretessbelagda uppgifter får inte röjas och det är viktigt att vi förklarar för journalister varför vi inte kan kommentera sådana ärenden eller lämna sökt information. Varje medarbetare i Landstinget Blekinge har som offentligt anställd meddelarfrihet, d.v.s. rätt att lämna information till massmedierna för publicering utan att arbetsgivaren får efterforska varifrån denna information har kommit. Journalister får heller inte röja sina källor utom i vissa särskilda fall då det handlar om brottslig verksamhet. Kommunikationspolicy 9(12)

10 Meddelarfriheten ger dock inte den enskilde medarbetaren rätt att uttala sig för organisationens räkning. Meddelarfriheten gäller heller inte sådan information som det råder sekretess kring, exempelvis patientjournaler. Vi ska vara aktiva Vi ska själva ta initiativ till presskontakter. Genom att vi tar kontakt med journalister bidrar vi till att sprida saklig och korrekt information om Landstinget Blekinges verksamhet. Egna pressaktiviteter ska samordnas av ansvarig chef på varje arbetsplats. Kontakta pressansvarig på Landstingets kansli för råd och stöd. Generellt gäller att det är viktigt att samordna pressaktiviteter. Emellanåt får andra medarbetare, exempelvis ansvarig chef, inom en organisation kommentera en nyhet. Det är då viktigt att han eller hon är uppdaterad på vad saken gäller. Samordning av mediaktivteter bidrar också till att vi skapar en korrekt, tydlig och enhetlig bild av vår verksamhet. Strävan efter samordning innebär också att det i frågor som är av stort intresse för medarbetarna, är viktigt att först informera internt inom vår organisation. Strategi vid krissituationer I händelse av en kris är det viktigt att snabbt förse massmedierna med relevant information. Undanhållande av information kan innebära att krisen förvärras ytterligare. Landstinget Blekinge har utarbetat en särskild krisinformationsplan som ska vara vägledande för informationsarbete i samband med krissituationer. (se bilaga 3) Ansvar för massmediakontakter Inriktningen är att den som är bäst lämpad och har de efterfrågade sakkunskaperna besvarar journalisternas frågor. Ytterst är det ansvarig chef på respektive arbetsplats som ansvarar för massmediekontakter. Landstinget Blekinge uppmuntrar medarbetare till att ha presskontakter. I de fall då en medarbetare uppträder i massmedierna som officiell företrädare för Landstinget Blekinge, ska ansvarig chef alltid informeras. Enskilda medarbetare är dock inte skyldig att uttala sig för massmedierna. Det är emellertid ansvarig chef. Ansvarig chef får inte göra sig otillgänglig för journalisternas frågor. Ansvarig chef är alltid skyldig att företräda arbetsgivaren i de fall han eller hon förekommer i massmedierna. När det gäller koncerngemensamma frågor är det ytterst koncernledningen med landstingsdirektören i spetsen som ansvarar för dessa mediakontakter. Utgångspunkten är dock att överlämna detaljfrågor till den eller de som har bäst sakkunskaper inom området. De medarbetare i Landstinget som antingen har regelbundna eller mer tillfälliga mediekontakter ska förutom grundläggande kunskaper i offentlighet och sekretess även ha kunskaper om mediernas villkor och arbetssätt. Dessutom krävs kunskaper om egna skyldigheter och rättigheter i samband med mediakontakter. Professionell utformning av pressinformation De pressmeddelanden som skickas från Landstinget Blekinge ska alltid följa de anvisningar som finns för pressmeddelanden. (se bilaga 4) Kommunikationspolicy 10(12)

11 Omvärldsbevakning Det är viktigt att alla medarbetare i Landstinget Blekinge har goda kunskaper om hur omvärlden ser på verksamheten. Massmedierna är centrala när det gäller att förmedla omvärldens bild av verksamheten. Massmedierna bidrar också till att forma bilden av Landstinget Blekinge. Alla medarbetare ska därför ha tillgång till omvärldsbevakning i elektroniskt form via landstingets intranät. Alla chefer har ett ansvar att regelbundet hålla sig informerade om hur omvärlden ser på den egna verksamheten. Kommunikationspolicy 11(12)

12

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Informationspolicy Höganäs kommun

Informationspolicy Höganäs kommun Informationspolicy Höganäs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-05-26 Inledning Ny teknik och nya informationskanaler gör att informationsflödet i samhället går snabbare och blir alltmer omfattande.

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004. Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004. Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer för Webbplatser inom Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Antagen av Landstingsfullmäktige 8 juni 2004 KOMMUNIKATIONSPOLICY

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Nynäshamns kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge service till kommuninvånarna och skapa förutsättningar för en

Läs mer

Kommunikationspolicy. dialog skapar kraft och perspektiv

Kommunikationspolicy. dialog skapar kraft och perspektiv Kommunikationspolicy dialog skapar kraft och perspektiv Innehåll Varför en kommunikationspolicy? 2 Ansvar och organisation 3 Kommunikationens grunder 4 Profilering - vår identitet 6 Grafisk profil 9 Intern

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 1 Inledning Det ska vara självklart för medborgare att få svar på frågor, information om hur kommunen arbetar, vilka tjänster som finns, vilka beslut som tas

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Policy för kontakter med massmedier

Policy för kontakter med massmedier Policy för kontakter med massmedier INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så arbetar journalister... 6 Riktlinjer vid mediekontakter.... 7 Rutiner vid journalistkontakter.... 9 Kriskommunikation... 12 Offentlighet och

Läs mer

Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016

Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-09-17 FHN 2015.0028 Handläggare Lena Edlund Folkhälsonämnden Folkhälsonämndens kommunikationsplan 2016 Sammanfattning I enlighet med Karlskoga kommuns kommunikationspolicy (KF

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Kommunikationspolicy 2014-2016

Kommunikationspolicy 2014-2016 Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2014-04-07 Johannes Wikman 08-590 977 67 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:130 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunikationspolicy 2014-2016 Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Utgångspunkter och principer... 2 1.1 Vision för kommunikationsarbetet

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Ängelholms kommun

Kommunikationsstrategi för Ängelholms kommun 1 (12) 2010-03-18 Kommunikationsstrategi för Ängelholms kommun Kommunledningskontoret Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2, Ängelholm Telefon 0431-870 00 Fax 0431-876

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Region Värmland

Informations- och kommunikationspolicy för Region Värmland Beslutad av regionstyrelsen 2012-09-27 Sida 1 Enheten för kommunikation Hedvig Bergenheim, 054-701 10 19 hedvig.bergenheim@regionvarmland.se Informations- och kommunikationspolicy för Region Värmland Policyn

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2009-03-30 Innehåll Inledning Principer för kommunikation Krav på kommunikation Intern kommunikation Extern kommunikation Tillgänglighet Mediarelationer

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE : 2 (9) 3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH SYFTE... 4 2 METOD... 4 3 RESULTAT... 4 3.1 STYRDOKUMENT OCH RUTINER FÖR

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation Riktlinjer för kommunikation Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-05-22 70 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Diarienummer: KS-283/2011 Ett budskap som öppnar möjligheter Vi i Norrköping är vana vid förändring.

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet

Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet INNEHÅLL 1 Informationsbehov 2 Vem informerar 3 Övergripande mål 4 Intern information 5 Extern information 6 Mediekontakt 7 Krisinformation

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Policy för användande av sociala medier

Policy för användande av sociala medier Dnr: 100-2538-2011 Verksamhetsstöd Fredrik Andersson Policy för användande av sociala medier Policyn fastställer förutsättningarna för Länsstyrelsen Värmlands hantering av sociala medier och tar upp ansvarsfrågor

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler» Styrdokument RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 3 november 2014 ANSVAR UPPFÖLJNING/REVIDERING: Kommunikationsstrateg GÄLLER

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Klara besked -bra information

Klara besked -bra information Klara besked -bra information Webbpolicy 2002 Vi är en öppen organisation som arbetar i allmänhetens tjänst, på allmänhetens uppdrag och med allmänhetens pengar. Idag är det en självklarhet att alla landsting

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål Kommunikationsplan INNEHÅLL Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål 2015 Civilförsvarsförbundet Adress:

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Policy för informationssäkerhet

Policy för informationssäkerhet .. - T C Q o,.. e Policy för informationssäkerhet Landstingsdirektörens stab augusti 2015 CJiflt LANDSTINGET BLEKINGE Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande...

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer