Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige Kommunikationspolicy 1(12)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)"

Transkript

1 Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige Kommunikationspolicy 1(12)

2 Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget Blekinges mål för kommunikation... 3 Mål för intern kommunikation... 3 Mål för extern kommunikation... 4 Strategier för kommunikation... 6 Öppenhet ett krav och en förutsättning... 6 Kommunikation ett strategiskt styrmedel... 6 Intern kommunikation före extern... 6 Trovärdighet avgörande för vår legitimitet... 7 Dialog bidrar till god kommunikation... 7 Tydlighet vi markerar vår tillhörighet... 7 Planering nödvändigt för att nå önskat resultat... 7 Valet av kanal viktigt om budskapet ska uppfattas... 7 Kostnadseffektivitet viktigt... 8 Kommunikation vårt gemensamma ansvar... 8 Vårt förhållningssätt gentemot massmedier... 9 Tillgänglighet viktig för att etablera goda relationer med massmedier... 9 Vi ska präglas av öppenhet... 9 Vi ska vara aktiva Strategi vid krissituationer Ansvar för massmediakontakter Professionell utformning av pressinformation Omvärldsbevakning Kommunikationspolicy 2(12)

3 Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation Landstinget Blekinges övergripande vision är att främja hälsa och ge en god vård på lika villkor till dem som är bosatta inom landstingsområdet. För att förverkliga visionen krävs effektiv kommunikation. Väl fungerande kommunikation är en förutsättning för att skapa kunskap om, förståelse för och delaktighet i de beslut som fattas av Landstinget Blekinge. Kommunikation är också själva livsnerven i den demokratiska processen och i vårt interna arbete. Landstinget Blekinge ska därför vara en kommunikativ organisation som bedriver ett aktivt kommunikationsarbete. Policyns syfte Denna kommunikationspolicy syftar till att beskriva vad som menas med effektiv kommunikation. Policyn ska lägga grunden för ett planerat, gemensamt och målinriktat kommunikationsarbete. Den ska bidra till att Landstinget Blekinge lever upp till kravet på att vara en kommunikativ organisation. Policyn gäller alla verksamheter som ryms inom Landstinget Blekinge. Varje förvaltning inom Landstinget Blekinge har utifrån denna övergripande policy i uppdrag att arbeta aktivt och kontinuerligt med egna kommunikationsinsatser. Att policyn omsätts i konkreta handlingar är en central fråga för dess betydelse. För att en policy ska bli ett arbetsredskap måste den alltid konkretiseras. Uppdraget att omsätta policyn i konkreta handlingar har samtliga förvaltningar. Detta ska ske genom att samtliga förvaltningar årligen upprättar en kommunikationsplan. Planen ska integreras i förvaltningarnas verkställighetsplaner och den ska ta fasta på mål för kommunikation i förvaltningen, berörda målgrupper, val av informationskanal, budskap samt uppföljning av kommunikationsinsats. Planen ska bidra till att förvaltningarnas mål och uppdrag nås. Planen ska även bidra till att Landstinget Blekinge når sina övergripande mål. Landstinget Blekinges mål för kommunikation Mål för intern kommunikation Väl fungerande intern kommunikation är en förutsättning för att Landstinget Blekinge ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Med intern kommunikation menas i detta sammanhang kommunikation inom Landstinget Blekinge som är knuten till verksamhetsutövningen. Den interna kommunikationen inom Landstinget Blekinge ska bidra till att: Sprida kunskap om verksamhetens övergripande mål och syfte. Skapa underlag för beslutsfattande. Göra fattade beslut, policies och riktlinjer kända. Skapa en helhetssyn på verksamheten. Trygga ett synsätt som alltid utgår ifrån patientens bästa. Alla medarbetare har tillräckliga kunskaper för att kunna sköta sitt dagliga arbete. Kommunikationspolicy 3(12)

4 De politiskt förtroendevalda får tillgång till relevant information så att de kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. De fackliga organisationerna får tillgång till relevant information så att de kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Skapa ett gemensamt förhållningssätt utifrån organisationens övergripande vision. Skapa en god arbetsmiljö i organisationen. Skapa en vi-känsla i organisationen genom att öka delaktigheten och ta till vara på alla medarbetares erfarenhet, kompetens och engagemang. Dessa mål gäller för all intern kommunikation. Målgrupper för intern kommunikation är: Samtliga medarbetare inom Landstinget Blekinge. Politiskt förtroendevalda inom Landstinget Blekinge. Fackligt förtroendevalda inom Landstinget Blekinge. Mål för extern kommunikation Eftersom Landstinget Blekinge är en offentlig verksamhet som i huvudsak finansieras med hjälp av skattemedel har medborgarna rätt att kräva god insyn i verksamheten. Väl fungerande extern kommunikation är därför en förutsättning för att medborgarnas rättigheter ska tillgodoses. Med extern kommunikation menas i denna policy kommunikation med Landstinget Blekinges omvärld. Den externa kommunikationen ska bidra till att: Sprida kunskap om den verksamhet och innehållet i den verksamhet som Landstinget Blekinge bedriver. Underlätta genomförandet av fattade beslut genom att ge korrekt information om bakgrund, syfte och innehåll. Öka användarnas kunskaper om vilka rättigheter och skyldigheter de har i förhållande till Landstinget Blekinge. Bidra till ökat kunskapsutbyte med andra verksamheter. Skapa, utveckla och bibehålla goda relationer med medborgarna och med våra externa samarbetspartners. Skapa förtroende för Landstinget Blekinge. Dessa mål gäller för all extern kommunikation. Målgrupper för extern kommunikation är: Länets medborgare Användare av Landstinget Blekinges tjänster d.v.s. patienter, anhöriga till patienter och studerande. Kommunikationspolicy 4(12)

5 Landstinget Blekinges samverkanspartners. 1 Massmedierna 1 Blekinges fem kommuner, pensionärsorganisationerna, patientorganisationerna, handikapporganisationerna, privata vårdgivare, samtliga landsting, statliga myndigheter, intresseorganisationer, utbildningsorganisationer, riksdag och regering m.fl. Kommunikationspolicy 5(12)

6 Strategier för kommunikation Mot bakgrund av de mål som finns för extern och intern kommunikation, ska följande strategier vara vägledande i utformandet av all kommunikation inom Landstinget Blekinge: Öppenhet ett krav och en förutsättning Landstinget Blekinge är en demokratiskt styrd organisation som omfattas av offentlighetsprincipen. Öppenheten är därför reglerad enligt lag och innebär i detta avseende att vi som myndighet måste garantera full insyn i verksamheten med undantag för sekretessbelagd information (se bilaga 1). Kravet på öppenhet är emellertid inte bara en juridisk fråga. Öppenhet innebär också att vi ska vara en tillgänglig organisation. Det ska vara lätt att komma i kontakt med Landstinget Blekinge. Även internt i vår organisation ska vi vara tillgängliga för varandra. Det innebär bland annat att vi har kommunikationskanaler som når alla medarbetare. Det innebär också att vi reagerar på en kontakt från en kollega inom 24 timmar i normalfallet. Öppenhet innebär även att vi är öppna för frågor, synpunkter och kritik. En öppen dialog med varandra och med länsinvånarna är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva en så god hälsooch sjukvård som möjligt. En öppen dialog bidrar till utvecklingen av vår organisation. Kommunikation ett strategiskt styrmedel Rätt använd är kommunikation, förutom en viktig del av den demokratiska processen, också ett strategiskt och effektivt styrmedel. Det är i en kommunikationsprocess som ledningen kan förankra och skapa förståelse för de beslut som fattas. I Landstinget Blekinge ska kommunikation vara ett naturligt stöd i styrningen av organisationen. I alla beslut ska kommunikationsaspekten beaktas: Vem berör detta beslut? Hur åstadkommer vi delaktighet inför fattandet av beslut? Hur håller vi målgruppen informerad om beslutet och dess konsekvenser? När ska information utgå? Hur tryggar vi att närmast berörda får tillgång till information först? All kommunikation ska stödja och leva upp till verksamhetens syfte, mål och beslut. Därigenom blir kommunikationen ett effektivt styrmedel som bidrar till att organisationen når sina mål. Intern kommunikation före extern En vägledande princip för vårt kommunikationsarbete ska vara att den interna informationen ska föregå den externa. Eftersom landstinget är en offentlig verksamhet som vilar på offentlighetsprincipen har massmedierna alltid tillgång till information som inte är att betrakta som arbetsmaterial. Detta ställer stora krav på i synnerhet chefer när det gäller att snabbt informera medarbetarna om viktiga beslut för att på så sätt undvika att förstahandsinformation ges till medarbetarna via massmedierna. Kommunikationspolicy 6(12)

7 Trovärdighet avgörande för vår legitimitet Trovärdighet är en avgörande faktor för vår legitimitet i samhället. För att vara trovärdiga måste vi vara sanna. Det budskap vi sänder ut måste alltid utgå från fakta. Kravet på trovärdighet innebär också att vi inte ska dölja eventuella misstag och felaktigheter som vi har begått. Ärlighet ökar vår trovärdighet. Dialog bidrar till god kommunikation Dialog är en av hörnstenarna i effektiv kommunikation. Om det ges utrymme för dialog ökar möjligheterna att informationen har blivit förstådd. Dialog bidrar även till delaktighet i de beslut som fattas och som ska verkställas. I Landstinget Blekinge ska dialogen ges en central betydelse och en av de viktigaste arenorna för dialog är arbetsplatsträffen. Tydlighet vi markerar vår tillhörighet I sin kommunikation ska Landstinget Blekinge vara tydlig. Det innebär bland annat att vi vinnlägger oss om att ge saklig och enhetlig information gentemot länsinvånarna och gentemot varandra. Kravet på tydlighet innefattar också att det alltid ska framgå vem som är avsändare av ett budskap. När vi kommunicerar ska vi alltid markera vår gemensamma tillhörighet, Landstinget Blekinge. Samtliga förvaltningar är skyldiga att följa den gemensamma grafiska profilen. Den borgar för god kvalitet i utformningen av Landstinget Blekinges informationsmaterial. Tydlighet innebär även stora krav på begriplighet. Vår kommunikation ska alltid anpassas till målgruppens behov, kunskaper och förutsättningar. I såväl skriftlig som muntlig kommunikation ska vi uttrycka oss så att mottagaren förstår. Interna fackuttryck och förkortningar ska alltid undvikas när vi kommunicerar med medborgarna. Särskild hänsyn ska också tas till målgrupper med särskilda behov, såsom funktionshindrade och personer som inte har svenska som modersmål. Vidare innefattar kravet på tydlighet att vi noggrant skiljer på förslag och fattade beslut. Inte minst är det viktigt att vi gentemot massmedierna gör denna åtskillnad. Planering nödvändigt för att nå önskat resultat Vårt kommunikationsarbete ska vara väl planerat. Det innebär bland annat att vi noggrant ska beakta kommunikationsaspekten i exempelvis förändringsarbete och när fattade beslut ska förankras och verkställas. Planering innefattar också krav på samordning. För att minska risken för att allmänheten ska få en otydlig bild och skiftande budskap är det viktigt att vi samordnar vår information. Vidare innefattar väl planerat kommunikationsarbete även uppföljning. Kommunikationsinsatser ska därför följas upp och utvärderas. Detta gör att vi får kunskap om insatsen har haft önskad effekt. Valet av kanal viktigt om budskapet ska uppfattas Beroende på vilken typ av information som ska förmedlas är det viktigt att välja rätt kanal. Känslig eller komplicerad information lämpar sig inte i digitala kanaler såsom e-post, intranät och Internet. Då är det personliga mötet att föredra eftersom det ges möjlighet att ställa frågor, begära kompletterande information, diskutera, lösa problem och förankra. Men när det exempelvis handlar om att förmedla fakta, kortfattade och enkla rutinbeskrivningar och regler, nyheter etc. är de digitala kanalerna snabba och effektiva. När det gäller val av informationskanal ska vi också sträva efter att nyttja etablerade och välkända kanaler. Detta innebär att det ska råda stor försiktighet när det gäller inrättande av nya informationskanaler. Inrättande av en ny informationskanal ska alltid föregås av en noggrann analys. Kommunikationspolicy 7(12)

8 Kostnadseffektivitet viktigt Vid all kommunikation ska de kanaler och metoder som ger bäst effekt till lägst kostnad användas. Kommunikation vårt gemensamma ansvar Vi har alla ett ansvar när det gäller att åstadkomma effektiv kommunikation. Ytterst vilar dock ansvaret på alla chefer i Landstinget Blekinge. De ska trygga en väl fungerande kommunikation på respektive arbetsplats. Detta innebär att cheferna ska garantera att: Beslut som direkt eller indirekt påverkar arbetsplatsen kommuniceras till medarbetarna så att de fortlöpande är uppdaterade i frågor som de berörs av. Förankring sker inför kommande beslut. Det finns utrymme för dialog på alla arbetsplatser. Arbetsplatsträffen är det naturliga forumet för dialog. Synpunkter från medarbetarna inhämtas regelbundet. De fackliga organisationerna får den information de behöver för att kunna ge stöd till medlemmarna. Alla medarbetare har ett eget ansvar att söka och ta del av information för att kunna utöva sitt arbete. Var och en har också ett eget ansvar när det gäller att aktivt delta i en dialog på den egna arbetsplatsen. De professionella informatörerna inom Landstinget Blekinge har till uppgift att biträda förvaltningscheferna i kommunikationsfrågor. Informatörernas arbete består i att stödja, utveckla och följa upp det kommunikationsarbete som bedrivs inom Landstinget Blekinge. Informatörerna har också en viktig uppgift när det gäller att skapa insikt om värdet av kommunikation samt värdet av att denna policy efterlevs. Kommunikationspolicy 8(12)

9 Vårt förhållningssätt gentemot massmedier Massmedierna har en nyckelroll i samhället när det gäller opinionsbildning. Den bild som förmedlas av oss i medierna kommer att påverka allmänhetens bild av vår verksamhet. Det är därför inte bara vår skyldighet, utan det ligger i vårt intresse att ha goda relationer till massmedierna. Massmediernas intresse för vår verksamhet är stor. Ett viktigt kriterium i nyhetsvärdering är att det som berör många människor är intressant att rapportera om. På ett eller annat vis berör landstingets verksamhet alla invånare i länet. Självklart blir denna verksamhet intressant att rapportera om för journalister. I massmediernas uppdrag ligger också att granska offentliga verksamheter. Det är viktigt att alla medarbetare har förståelse och acceptans för denna uppgift. Tillgänglighet viktig för att etablera goda relationer med massmedier Tillgänglighet är en viktig faktor när det gäller att skapa och bibehålla goda kontakter med journalister. Det är varje medarbetares skyldighet att bistå journalister, antingen genom att själv förmedla information eller genom att förmedla kontakt med pressansvarig eller annan person som kan ge journalisten upplysningar. I de fall vi av sekretesskäl inte kan lämna ut vissa uppgifter är det viktigt att förklara detta för journalisten. Det är därför nödvändigt att alla medarbetare som kan tänkas ha kontakt med journalister har grundläggande kunskaper om offentlighet och sekretess. Det är ansvarig chefs uppgift att se till att medarbetaren har dessa kunskaper. Kravet på tillgänglighet innebär också att vi ska bistå journalisterna skyndsamt. Mot bakgrund av detta är det viktigt att förstå journalistikens villkor. Journalister påbörjar och avslutar arbetet med en nyhet oftast under en och samma dag. Vi kan därför inte vänta till dagen därpå med att besvara en journalists fråga, om inte journalisten själv medger detta. Inriktningen att ge god service till massmedierna får självklart aldrig innebära att det påverkar patienterna på ett negativt sätt. I exempelvis akuta situationer då massmedierna inte kan erbjudas tillräckligt snabb service, ska de alltid upplysas om detta samt informeras om varför service inte kan ges. Vi ska präglas av öppenhet En viktig förutsättning för att skapa goda relationer med massmedierna är att Landstinget Blekinge präglas av öppenhet. Vi ska förmedla en korrekt och sann bild av vår verksamhet. Det betyder att vi inte ska undanhålla negativ information. I de fall vi blir kritiserade i massmedierna ska vi ta kritiken på allvar, analysera den och i de fall vi anser att det är relevant, också bemöta den (se bilaga 2). Självfallet påverka sekretesslagstiftningen våra möjligheter att bemöta kritik. När det gäller uppgifter kring den enskildes hälsotillstånd och personliga förhållanden råder sekretess. Sekretessbelagda uppgifter får inte röjas och det är viktigt att vi förklarar för journalister varför vi inte kan kommentera sådana ärenden eller lämna sökt information. Varje medarbetare i Landstinget Blekinge har som offentligt anställd meddelarfrihet, d.v.s. rätt att lämna information till massmedierna för publicering utan att arbetsgivaren får efterforska varifrån denna information har kommit. Journalister får heller inte röja sina källor utom i vissa särskilda fall då det handlar om brottslig verksamhet. Kommunikationspolicy 9(12)

10 Meddelarfriheten ger dock inte den enskilde medarbetaren rätt att uttala sig för organisationens räkning. Meddelarfriheten gäller heller inte sådan information som det råder sekretess kring, exempelvis patientjournaler. Vi ska vara aktiva Vi ska själva ta initiativ till presskontakter. Genom att vi tar kontakt med journalister bidrar vi till att sprida saklig och korrekt information om Landstinget Blekinges verksamhet. Egna pressaktiviteter ska samordnas av ansvarig chef på varje arbetsplats. Kontakta pressansvarig på Landstingets kansli för råd och stöd. Generellt gäller att det är viktigt att samordna pressaktiviteter. Emellanåt får andra medarbetare, exempelvis ansvarig chef, inom en organisation kommentera en nyhet. Det är då viktigt att han eller hon är uppdaterad på vad saken gäller. Samordning av mediaktivteter bidrar också till att vi skapar en korrekt, tydlig och enhetlig bild av vår verksamhet. Strävan efter samordning innebär också att det i frågor som är av stort intresse för medarbetarna, är viktigt att först informera internt inom vår organisation. Strategi vid krissituationer I händelse av en kris är det viktigt att snabbt förse massmedierna med relevant information. Undanhållande av information kan innebära att krisen förvärras ytterligare. Landstinget Blekinge har utarbetat en särskild krisinformationsplan som ska vara vägledande för informationsarbete i samband med krissituationer. (se bilaga 3) Ansvar för massmediakontakter Inriktningen är att den som är bäst lämpad och har de efterfrågade sakkunskaperna besvarar journalisternas frågor. Ytterst är det ansvarig chef på respektive arbetsplats som ansvarar för massmediekontakter. Landstinget Blekinge uppmuntrar medarbetare till att ha presskontakter. I de fall då en medarbetare uppträder i massmedierna som officiell företrädare för Landstinget Blekinge, ska ansvarig chef alltid informeras. Enskilda medarbetare är dock inte skyldig att uttala sig för massmedierna. Det är emellertid ansvarig chef. Ansvarig chef får inte göra sig otillgänglig för journalisternas frågor. Ansvarig chef är alltid skyldig att företräda arbetsgivaren i de fall han eller hon förekommer i massmedierna. När det gäller koncerngemensamma frågor är det ytterst koncernledningen med landstingsdirektören i spetsen som ansvarar för dessa mediakontakter. Utgångspunkten är dock att överlämna detaljfrågor till den eller de som har bäst sakkunskaper inom området. De medarbetare i Landstinget som antingen har regelbundna eller mer tillfälliga mediekontakter ska förutom grundläggande kunskaper i offentlighet och sekretess även ha kunskaper om mediernas villkor och arbetssätt. Dessutom krävs kunskaper om egna skyldigheter och rättigheter i samband med mediakontakter. Professionell utformning av pressinformation De pressmeddelanden som skickas från Landstinget Blekinge ska alltid följa de anvisningar som finns för pressmeddelanden. (se bilaga 4) Kommunikationspolicy 10(12)

11 Omvärldsbevakning Det är viktigt att alla medarbetare i Landstinget Blekinge har goda kunskaper om hur omvärlden ser på verksamheten. Massmedierna är centrala när det gäller att förmedla omvärldens bild av verksamheten. Massmedierna bidrar också till att forma bilden av Landstinget Blekinge. Alla medarbetare ska därför ha tillgång till omvärldsbevakning i elektroniskt form via landstingets intranät. Alla chefer har ett ansvar att regelbundet hålla sig informerade om hur omvärlden ser på den egna verksamheten. Kommunikationspolicy 11(12)

12

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Kommunikationspolicy. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Kommunikationspolicy. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Kommunikationspolicy Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2019-01-28 Innehållsförteckning Kommunikationspolicy... 3 Inledning... 3 Grundläggande värderingar... 3 Övergripande mål...

Läs mer

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Antagen av Landstingsstyrelsen 2004 1(8) Förord Stockholms läns landsting (SLL)

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Kommunikationspolicy för Botkyrka kommuns förvaltningsorganisation

Kommunikationspolicy för Botkyrka kommuns förvaltningsorganisation TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Kicki Morsing Mottagare Kommunikationspolicy för Botkyrka kommuns förvaltningsorganisation Botkyrka kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2015 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk profil...

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Kommunikationspolicy. policy. Diarie-/dokumentnummer: KS2018/0269

Kommunikationspolicy. policy. Diarie-/dokumentnummer: KS2018/0269 Kommunikationspolicy policy Diarie-/dokumentnummer: KS2018/0269 Beslut: Datum- Instans /År Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen Ersätter tidigare beslut 2015-12-10 KF 318 Giltighetstid: 2019-12-31

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY 2019 Antaget av kommunfullmäktige 190225 25 Gäller från: 20190301 Ansvarig: Kommunikatören Revideras: vid behov Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 1 Inledning I Markaryds kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kommunikationspolicy för Region Uppsala

Kommunikationspolicy för Region Uppsala Godkänt den: 2018-06-18 Ansvarig: Rebecca Fredriksson Gäller för: Region Uppsala Sidan 1 av 6 Denna kommunikationspolicy fastställdes i fullmäktige 2015-09-30. Innehållet har därefter justerats efter att

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

POLICY FÖR. Kommunikationschef. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år efter antagande.

POLICY FÖR. Kommunikationschef. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år efter antagande. POLICY FÖR Kommunikation Antaget av Kommunfullmäktige Antaget 2018-05-07 52 Giltighetstid Dokumentansvarig Tillsvidare, dock längst fyra år efter antagande. Kommunikationschef Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Definition... 2 Mål... 2 Intern kommunikation... 3 Extern kommunikation... 3 Förhållningssätt...

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Yttrande över förslag till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting

Yttrande över förslag till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting HR, Service & Kommunikation HR- och kommunikationsdirektör Christina Hallberg 2017-11-23 ÄRENDE 12 Bilaga 1 YTTRANDE 1(2) Diarienummer 2017-10-26 LOC 1710-0978 LS 2016-0567 Informationssäkerhetsklass Öppen

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation All information och kommunikation ska vara: korrekt tydlig och begriplig trovärdig lättillgänglig

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation 1 (6) Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2014-12-03 201) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-12-03 Dokumentansvarig: Kommunikatör,

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Policy för kommunikation

Policy för kommunikation Policy för kommunikation Ett normerande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om den 11 december Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Policy för kommunikation Kommunfullmäktige 2017-12-11

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikations policy Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikationspolicy 1 Kommunikationspolicy Innehåll Inledning... 4 1. Kommunikationspolicy... 5 1.2 Definition 5 1.3 Lagar 5 1.4 Kommunikationsmål

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Inledning Kommunikation handlar inte bara om att prata, det handlar också om att lyssna samt att kunna ta till sig information genom de olika kanaler

Läs mer

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Antagen av regionstyrelsen den 28 januari 2016 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se

Läs mer

Kommunikationspolicy. Kommunikationsansvar. Ledord. Extern kommunikation Intern kommunikation Massmediakontakter Kriskommunikation Vad säger lagen?

Kommunikationspolicy. Kommunikationsansvar. Ledord. Extern kommunikation Intern kommunikation Massmediakontakter Kriskommunikation Vad säger lagen? Kommunikationspolicy var Ledord Kommunikationsansvar Extern kommunikation Intern kommunikation Massmediakontakter Kriskommunikation Vad säger lagen? Innehåll Ledord 4 Kommunikationsansvar 5 Extern kommunikation

Läs mer

INFORMATIONS- POLICY

INFORMATIONS- POLICY INFORMATIONS- POLICY 2011-07-21 Inledning Utgångspunkten för vårt informationsarbete är att vi alla vill, kan och förväntas utbyta relevant information med varandra inom kommunorganisationen, med kommuninvånare

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Kommunikationens förhållningssätt... 2 Framgångsrik kommunikation...

Läs mer

Kommunikationspolicy för Västerås stad

Kommunikationspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 12 februari 2009 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Innehåll Inledning 1 Övergripande mål 1 Principer 2 Ansvarsfördelning 3 Massmediekontakter 4 Marknadskommunikation 5 Kriskommunikation 5 Grafisk Profil 5 Kommunikationsstrategi 5 Inledning

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6)

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6) 1(6) Kommunikationspolicy Syfte Vårt kommunikationsarbete ska genomsyra all verksamhet och bidra till förverkligandet av Kumlas vision, övergripande mål, verksamhetsmål och beslut. Kommunikationspolicyn

Läs mer

Kommunikationspolicy. Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. 1 Syftet med policyn...

Kommunikationspolicy. Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. 1 Syftet med policyn... POLICY Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. Dokumentet gäller för Samtliga medarbetare i Nacka kommun. Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 2

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/679 2012-08-20 Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för mediakontakter

Riktlinjer för mediakontakter Kommunstyrelsen Datum 1 (6) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 KSKF/2014:59 Riktlinjer för mediakontakter Inledning Eskilstuna kommunkoncern spelar en viktig roll för alla

Läs mer

Regler för kommunikation

Regler för kommunikation Vår ref: Tobias Edoff Kommunikatör Datum: 2018-11-06 Regler för kommunikation 1. Inledning Reglerna tar sin utgångspunkt i Tranemo kommuns kommunikationspolicy KS/2018:629. 2. Syfte Syftet med reglerna

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Nynäshamns kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge service till kommuninvånarna och skapa förutsättningar för en

Läs mer

Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation

Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation Överförmyndarnämnden 2016-04-08 Socialförvaltningen ÖFNES/2016:38 Carl-Fredrik Movitz, 016-710 54 25 Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation God kommunikation

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY 2 Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Nacka kommuns grundläggande värdering KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR NACKA KOMMUN Kommunikationspolicyn

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Kommunikationspolicy. 21 Dnr 2016/00446

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Kommunikationspolicy. 21 Dnr 2016/00446 Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 21 Den 2017-04-24 21 Dnr 2016/00446 Kommunikationspolicy Kommunfullmäktiges beslut Kommunikationspolicyn fastställs enligt utarbetat

Läs mer

3 Revidering av kommunikationspolicy

3 Revidering av kommunikationspolicy PROTOKOLL Arbetsutskottet 2016-01-14 3 Revidering av kommunikationspolicy Dnr 16-001 Sammanfattning Det är sex år sedan vår nuvarande kommunikationspolicy antogs av regionstyrelsen, närmare bestämt i november

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Kommunikationspolicy för Upplands Väsby kommun

Kommunikationspolicy för Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Handläggare Tf kommunikationschef 2017-12-27 Helena Westin 08-590 970 90 Dnr helena.westin@upplandsvasby.se KS/2015:319 Kommunikationspolicy för Upplands Väsby kommun 2018-2020 Nivå:

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun TRA2000, v 2.0, 2011-06-08 Vår ref: Anette Nordberg Informationssamordnare Datum: 2012-06-11 Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun 1. Inledning All kommunal verksamhet i Tranemo kommun

Läs mer

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 1 Inledning Det ska vara självklart för medborgare att få svar på frågor, information om hur kommunen arbetar, vilka tjänster som finns, vilka beslut som tas

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Göteborgs stifts syn på kommunikation kommunikationspolicyn är våra samlade riktlinjer för hur arbetet med kommunikation ska bedrivas i organisationen samt principer

Läs mer

Informationspolicy Höganäs kommun

Informationspolicy Höganäs kommun Informationspolicy Höganäs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-05-26 Inledning Ny teknik och nya informationskanaler gör att informationsflödet i samhället går snabbare och blir alltmer omfattande.

Läs mer

POLICY. Informationspolicy. för. Hudiksvalls kommun

POLICY. Informationspolicy. för. Hudiksvalls kommun POLICY Informationspolicy för Hudiksvalls kommun Information Hudiksvalls kommun ska bedriva en öppen och allsidig information om kommunens verksamheter för att underlätta i de ömsesidiga kontakterna mellan

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Informationspolicy. Allmänt

Informationspolicy. Allmänt Informationspolicy Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen. Kommunen ska vara en föregångare

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND LEDSTJÄRNOR All information och kommunikation ska präglas av kunskap om Länsstyrelsen och aktuell sakfråga. Detta ska ske genom

Läs mer

Kommunikationspolicy för Hörby kommun

Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunledningsförvaltningen Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunen har en bred verksamhet med många uppdrag och med flera olika roller. Vi som arbetar på kommunen gör det på uppdrag av medborgarna.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr F 06:1 Ks 82/2006 Dnr Ks 2013/68 Dnr Ks/K 2006.10109 Riktlinjer för information och kommunikation i Tomelilla kommun Detta dokument gäller all muntlig,

Läs mer

Kommunikationspolicy. Motala kommun

Kommunikationspolicy. Motala kommun Kommunikationspolicy Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 09/KS 0403 Datum: 2009-01-12 Paragraf: Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 15/KS 0095 Datum: 2018-12-10

Läs mer

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt Policy BESLUTSDATUM: 2013-11-27 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Kommunikationschef, Ann-Leena Mikiver SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Riktlinjer för kommunikation 2 (6) Riktlinjer för information

Läs mer

FÄRGELANDA KOMMUN. Policy. Information och kommunikation

FÄRGELANDA KOMMUN. Policy. Information och kommunikation FÄRGELANDA KOMMUN Policy Information och kommunikation Jonas Berggren och Josefine Blid 2016-11-16 Dnr: 2016/732 Version: 1 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-16, 146 Den senaste versionen finns tillgänglig

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Flik 6.23 Kommunikationspolicy 2014-2018 Flik 6.23 Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16, 76 att gälla från 2014-08-01. Kommunikationspolicy 2014-2018 Innehåll: 1 Syftet med kommunikationen... 2 2 Strategi...

Läs mer

Folktandvårdens kommunikationsplan 2013-2015 Bilaga 2 till Folktandvårdens divisionsplan

Folktandvårdens kommunikationsplan 2013-2015 Bilaga 2 till Folktandvårdens divisionsplan Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 1 (5) Folktandvårdens kommunikationsplan 2013-2015 Bilaga 2 till Folktandvårdens divisionsplan 1 Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 2 (5) Kommunikationsplan

Läs mer

1(9) Informationspolicy. Styrdokument

1(9) Informationspolicy. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2011-08-31 104 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Inledning...4 Vårt förhållningssätt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Policy för extern kommunikation, tillgänglighet och service för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2012-05-09, 39, Dnr KS 2010/477 KS 015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Syfte... 2 3 Strategi...

Läs mer

Kommunikationspolicy - ramar och förhållningssätt för kommunikationen i Hässleholms kommun

Kommunikationspolicy - ramar och förhållningssätt för kommunikationen i Hässleholms kommun www.hassleholm.se Kommunikationspolicy - ramar och förhållningssätt för kommunikationen i Hässleholms kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Kännetecken för kommunikationen... 1 2.1 Öppen och

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Kommunikationsplan år 2015

Kommunikationsplan år 2015 KOMMUNIKATIONSPLAN ÅR 2015 1 Kommunikationsplan år 2015 I God revisionssed i kommunal verksamhet 1 lyfter man fram öppenhet och kommunikation som ett grundläggande värde och förhållningssätt för den kommunala

Läs mer

Behovet av information ökar i tider när resurserna blir mindre. Beslut måste motiveras och fördelningsprinciper förklaras.

Behovet av information ökar i tider när resurserna blir mindre. Beslut måste motiveras och fördelningsprinciper förklaras. Ersätter Utbytt den Sign 11 Policy "Inget beslut, åtgärd eller förändring är för litet att informera om" INLEDNING Informationsskyldighet för kommunen Kommunen har skyldighet att i olika lagar och förordningar

Läs mer

Riksbankens kommunikationspolicy

Riksbankens kommunikationspolicy Policy BESLUTSDATUM: 2018-11-19 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: STA/KOM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Ann-Leena Mikiver SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00

Läs mer

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015.

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre ALLA ÄR KOMMUNIKATÖRER Information

Läs mer