INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN"

Transkript

1 INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige , 86

2 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer för informations- och marknadsföringsarbetet i Eksjö kommun, både internt och externt. En policy är nödvändig för att skapa effektivitet och helhetssyn när det gäller informationsspridning. et är att informationen och marknadsföringen ska förmedla en enhetlig bild av Eksjö kommun. Policyn omfattar intern information, extern information och marknadsföring. Grundstenar Informations- och marknadsföringsutformningen i Eksjö kommun ska vara: Ärlig och öppen; kännetecknas av öppenhet och tillgänglighet med utgångspunkt från offentlighetsprincipen Korrekt: vara saklig, relevant, korrekt och väl underbyggd, den ska följa lagar och förordningar inom området och inte skada kommunens anseende Professionell: vi ska arbeta med information och marknadsföring på ett aktivt sätt. Innehållet ska vara aktuellt, målgruppsanpassat och lättillgängligt i omsorgsfullt valda media. Enhetlig: all skriftligt material ska utformas på ett enhetligt sätt, som följer vår grafiska profil, för att tydliggöra att avsändaren är Eksjö kommun. Förutseende: informationsaspekten ska beaktas inför alla viktiga beslut. et är att kommunen själv ger förstahandsinformation om den egna verksamheten och på så vis undviker missförstånd och felaktigheter. Serviceinriktad: kommunen ska uppfylla förvaltningslagens krav på servicenivå när det gäller upplysningar och besvarande av frågor, tillgänglighet och öppethållande. Vi ska hjälpa den enskilde och företag till rätta i kontakten med kommunen och helst överträffa förväntningar på servicenivån. Säljande: i våra kontakter inom och utom kommunen ska vi särskilt framhålla de positiva värden Eksjö kommun står för. Vi vill att varje anställd ska se sig som en ambassadör för kommunen. Bemötande: vi ska få den som vänder sig till kommunen att känna sig betydelsefull genom vårt bemötande.

3 Organisation och ansvar Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för informationsfrågorna i Eksjö kommun. Kommundirektören ansvarar för kommungemensam extern och intern information, samt marknadsföring av kommunen. Varje chef har informationsansvar inom sitt verksamhetsområde. Varje medarbetare har informationsansvar gentemot sin närmaste chef och sina brukare och har samtidigt skyldighet att själv söka och ge information. Arbetsfördelning Kommunledningskontoret har till uppgift att: samordna, utveckla och planera den centrala informationen och marknadsföringen stödja kommunens verksamheter i deras arbete med information. Varje verksamhet: har ansvaret för den interna och externa informationen och marknadsföringen inom sitt område kan utse särskilda kontaktpersoner, som särskilt bevakar och samordnar verksamhetens informationsfrågor. Intern information Välinformerade anställda och förtroendevalda är en förutsättning för en god kommunikation med medborgarna och andra intressenter. Genom en väl fungerande intern information ska de anställda och förtroendevalda känna till och förstå verksamhetens mål och resultat ha tillgång till den information de behöver för att sköta sitt uppdrag ha kunskap om hur man själv aktivt söker information och vara motiverad att göra detta få information i frågor som rör den egna verksamheten innan de kan läsa, se eller höra om dem i media, när så är möjligt bibringas en öppen serviceinriktad attityd få en ökad arbetstrivsel och effektivitet. grupper grupperna för den interna informationen är anställda och förtroendevalda i Eksjö kommun. Interna informationskanaler Våra gemensamma kanaler är vårt intranät Ekot, personaltidningen Pi och anslagstavlor. Inom varje verksamhet är den muntliga informationen det främsta verktyget för att sprida information, bl a genom personalmöten och arbetsplatsträffar. Det ligger i varje chefs informationsansvar att ha regelbundna informationsträffar med sina medarbetare. Det är förvaltningens ansvar att se till att verksamheterna har de nödvändiga kanalerna för den interna informationen.

4 Extern information Den externa informationen ska ligga till grund för en ökad kommunikation med medborgarna. et är: att ge medborgarna lättillgänglig information om hur kommunen fungerar, att ge medborgarna information om deras rättigheter, förmåner och skyldigheter, att utveckla den kommunala demokratin, ge medborgarna kunskap om beslutsgångarna inom den kommunala organisationen, att redovisa konkreta beslut och konsekvenserna av dem, att uppmuntra medborgarna till ett aktivt engagemang i kommunala frågor och möjligheter att påverka det som sker, att vara en vaken kommun och erbjuda service via vår hemsida 24 timmar om dygnet. grupper Primära målgrupper är: kommuninvånare/medborgare brukare blivande kommuninvånare samarbetspartners näringslivet föreningar, studieförbund och organisationer i kommunen massmedia regionala/statliga myndigheter och organisationer Övriga målgrupper turister och besökande andra kommuner Externa informationskanaler Den externa informationen kommer till uttryck i många olika sammanhang, bl a: anställda och förtroendevalda i Eksjö kommun reception/växel vår hemsida, kommunens dokumentation från fullmäktige, kommunstyrelsen och utskott informationsmaterial massmediakontakter/presskonferenser svar på förfrågningar per post, telefon, e-post och fax annonsering utställningar och mässor turistbyrån eksjo.nu

5 Massmedierelationer Massmedia har en viktig roll i den kommunala demokratin, inte bara som informationsförmedlare utan även som opinionsbildare och kritisk granskare av den kommunala verksamheten. Det ligger i kommunens intresse att massmedierna har tillgång till korrekt och relevant information. Anställda och förtroendevalda bör på alla sätt medverka till detta. Eksjö kommuns officiella ställningstaganden kan endast göras av ansvariga för de olika verksamheterna. I övrigt har alla anställda, i enlighet med meddelarfriheten, rätt att lämna uppgifter till media, där det inte råder sekretess. Det inte är tillåtet för arbetsgivaren att göra efterforskningar. Anställda bör vara tydliga med i vilken roll, privat eller i sin anställning, de framträder i kontakten med massmedia. Marknadsföring av kommunen Marknadsföringen av Eksjö kommun ska syfta till att öka attraktionskraften för att besöka, bosätta sig och verka i kommunen, genom att vi alla verkar som goda marknadsförare. et är att: öka kunskapen och intresset för kommunen hos våra invånare öka antalet invånare i kommunen attrahera nya företag locka fler turister sätta Eksjö på kartan stärka kommunens profil grupper turister och besökare befintliga och potentiella kommuninvånare befintliga och potentiella företag beslutsfattare i regionen/hela landet Marknadsföringskanaler Vi kan använda en mångfald av kanaler för att visa vår bild av kommunen: de inom våra verksamheter som har kontakt med våra målgrupper massmedia, såsom radio, TV och tidningar Internet tryckta media aktiv medverkan i relevanta organisationer inom regionen/landet utställningar och mässor

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Gäller för anställda inom Vimmerby kommun och anställda inom helägda kommunala bolag. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 211 Riktlinjer för

Läs mer

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän 1 (11) Innehållsförteckning Inledning... 2 Roller och ansvar... 2 Före start: Avtal och förteckning... 2 Språk och

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-04-08 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunikationsstrategi och aktivitetsplan

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Christofer Björkvall, informationschef 19/11/2010 Använd och inspireras gärna av våra idéer i detta dokument men vänligen ange källa. Microsofts riktlinjer för sociala medier

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

IntegratIon I arbetslivet

IntegratIon I arbetslivet IntegratIon I arbetslivet Vägledning för företag, myndigheter och organisationer Rådet för Integration i Arbetslivet Öppenhet och likabehandling vägledning för arbetslivet Arbetsliv i förändring Idag har

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Tyresö kommun / 2013-05-20 2 (5) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Upphovsrätt...4 3 Hantering av inkomna synpunkter,

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

KF 199 28 OKT 2013. Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180

KF 199 28 OKT 2013. Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180 KF 199 28 OKT 2013 Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, mars 2014 Foto: Lagbok, foto: Fredrik Sandberg/TT Domstolshandling, foto: Jessica Gow/TT SMSdeklaration,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer