Kommunikationsstrategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsstrategi"

Transkript

1 Kommunikationsstrategi för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9

2 1. INLEDNING BAKGRUND VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN KANALSTRATEGI INTERN KOMMUNIKATION EXTERN KOMMUNIKATION MASSMEDIARELATIONER ORGANISATION OCH ANSVAR KRISKOMMUNIKATION GRAFISK IDENTITET LAGAR SOM REGLERAR KOMMUNIKATIONSARBETET ÖVERGRIPANDE UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING... 9 Sidan 2 av 9

3 1. INLEDNING Upplands-Bro kommuns kommunikationsstrategi är en plattform för vår information och kommunikation. Den ger vägledning om hur kommunen blir en tydlig och enhetlig avsändare och vilket tilltal vi använder. Syftet med strategin är att skapa effektivitet i och helhetssyn på kommunens kommunikationsinsatser. Den ska bidra till att uppfylla de övergripande målen för den kommunala verksamheten. Goda relationer med massmedia är viktigt för Upplands-Bro kommun. Därför behöver vi vara öppna, tillmötesgående, aktiva och snabba i våra kontakter med media, oavsett om det gäller positiva eller negativa nyheter. 2. BAKGRUND För att stärka omvärldens positiva bild av Upplands-Bro och Upplands-Brobornas stolthet för sin hemkommun har kommunen tagit fram en kommunikationsstrategi för att bättre kunna samordna och skapa förutsättningar för informations- och kommunikationsfrågor. Upplands-Bro kommun är en expansiv tillväxtkommun och en del av Stockholmsregionen. Invånarna ställer allt högre krav på tillgänglighet, öppenhet, insyn, möjlighet till inflytande och vill med hög säkerhet kunna utföra sina ärenden. Allt detta ska kunna skötas när, var och hur de vill på deras villkor. Bilden av Upplands-Bro kommun skapas av de upplevelser människor får genom kommunens tjänster och service. Framförallt påverkas människor av hur de bemöts av kommunens medarbetare. Därför är välinformerade medarbetare kommunens viktigaste tillgång för god service till kommunens kunder och en god kommunikation gentemot omvärlden. För att medarbetarna ska kunna utföra sitt arbete och fatta korrekta beslut är en väl fungerande internkommunikation av största vikt. Det bidrar även till att de som arbetar i Upplands-Bro kommun upplever sig som goda ambassadörer för arbetsplatsen. 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION Kommunikation och information från Upplands-Bro kommun ska alltid vara saklig, korrekt, snabb och i överensstämmelse med fattade beslut. Den som kommunicerar i frågan ska vara trovärdig, öppen och ärlig. Både språk och innehåll ska vara lättillgänglig och lätt att förstå. Kommunikation och information ska alltid utgå från målgruppen och därför anpassas efter den. Ambitionen skall vara att alltid ge information först internt och därefter externt. 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN Ge kunskap om Upplands-Bro kommuns tjänster, service och myndighetsansvar. Ge kunskaper om kommunens kunders rättigheter och skyldigheter. Sidan 3 av 9

4 Skapa intresse och delaktighet i Upplands-Bro kommuns verksamhet, skötsel och om demokratifrågor. Skapa intresse för Upplands-Bro kommun som boende-, besöks- och etableringsort (större publika evenemang). Främja samarbete med och mellan invånare, näringsliv, organisationer, föreningar och andra myndigheter. 5. KANALSTRATEGI Det finns fler olika kommunikationskanaler som Upplands-Bro kommun använder i sin kommunikation och informationsspridning. Under dagtid kan kommunen erbjuda service via personligt möte och telefon samt dygnet runt via den externa webbplatsen, En viktig arena är kommunens kundcenter. För att underlätta kommunikationsarbetet koncentrerar sig kommunen på följande gemensamma kontaktvägar och arenor. Kundcentret möjliggör en väg in i kontakten med Upplands-Bro kommun samt ett personligt möte med medarbetare i kommunen. Lokalen är placerad i kommunhuset. Telefoni En stor del av inkommande kontakter med kommunens kunder sker via telefon. Antalet externt exponerade direkttelefonnummer ska minskas väsentligt i syfte att styra samtalen mot kundcentret. Mobiltelefoni, med möjligheter till SMS-tjänster, webbläsning och andra mobila applikationer. Kommuntidningen Mälarnära är en tidning primärt för dem som bor och verkar i kommunen, dem som engagerar sig i kommunen samt sekundärt för kommunanställda. Intranätet Portalen är kommunens enda intranät. Alla medarbetare ska ha tillgång till denna mötesplats för dialog, kompetensutveckling och för att kunna utföra sina administrativa arbetsuppgifter effektivt. den externa webbplatsen är den gemensamma ingången till alla kommunens verksamheter. Där ska kommunens kunder få en överblick över service och tjänster samt erbjudas möjlighet till dialog. Via webbplatsen finns möjlighet till självbetjäning i form av e-tjänster. Sociala medier är ett redskap för kommunens kunder att komma i kontakt med Upplands-Bro kommun. Den främsta anledningen till att Upplands-Bro kommun ska delta i olika sociala medier är för att möta medborgare på deras egna mötesplatser och skapa bra kanaler för kommunikation. NyNewsDesk är ett redskap för att öka kommunens synlighet i media. Här publiceras både nyheter och pressmeddelanden. Skyltar och informationstavlor ska visa den kommunala tillhörigheten. Kommunens märken ska synas på kommunala anläggningar och verksamheter genom skyltar och informationstavlor. Sidan 4 av 9

5 Annonsering görs kontinuerligt för att informera om våra verksamheter, tjänster, politiska uppdrag och för att marknadsföra kommunen. Affischer används i kommunen vid större publika evenemang och åtaganden. 6. INTERN KOMMUNIKATION Välinformerade medarbetare är kommunens viktigaste tillgång för bra kommunikation gentemot omvärlden och för god service till kommunens kunder. Alla medarbetare har ett personligt ansvar för att kunderna bemöts med en positiv, öppen, korrekt och serviceinriktad attityd. Medarbetarna ansvarar själva för att hålla sig informerade om det som påverkar deras arbetssituation. De har även ansvar för att ta emot och vidarebefordra synpunkter och klagomål på kommunens verksamhet. Målgrupperna behöver alltid identifieras före varje informationsinsats. Den interna kommunikationen ska: Målgrupper Förklara och förankra verksamhetens mål och ge medarbetarna möjlighet att se sina egna insatser i ett sammanhang. Ta vara på medarbetarnas kunskaper, erfarenheter och synpunkter och använda dessa för att förbättra verksamheten. Ge medarbetarna möjlighet att känna engagemang, delaktighet och ansvar. Förtroendevalda, för att de är representanter för medborgarna som Upplands-Bro kommun verkar för. Chefer, för att de leder det dagliga arbetet på Upplands-Bro kommun. Därmed behöver de stöd för att kunna fatta välgrundade beslut och bidra till att deras medarbetare känner engagemang, delaktighet och ansvar. Medarbetare, för att de är Upplands-Bro kommuns främsta representanter och de som möter medborgarna i det dagliga arbetet. 7. EXTERN KOMMUNIKATION Den externa kommunikationen ska sprida kunskap om kommunens verksamhet, tjänster och service. Den ska bidra till att skapa en positiv bild av Upplands-Bro kommun för dess kunder. För att uppnå det här ska målgrupperna alltid identifieras före varje informationsinsats. Syftet med den externa kommunikationen är att: Sidan 5 av 9

6 Möta invånarnas behov och krav på information. Öka invånarnas kunskap om och förståelse för Upplands-Bro kommuns arbete. Underlätta för invånarna att använda Upplands-Bro kommuns service. Uppmuntra invånarna att delta i den demokratiska processen och ge dem kunskap om deras rättigheter och skyldigheter. Skapa goda relationer mellan invånare, förtroendevalda, medarbetare, företagare och andra intressenter genom kommunikation. Målgrupper Upplands-Brobor, för att de är de bästa ambassadörerna att sprida hur bra det är i Upplands- Bro. Men även för att tala om vad de får för sina skattepengar. Potentiella Upplands-Brobor, för att öka inflyttningen och uppfylla kommunens övergripande mål att fortsätta kommunens expansion. Företagare i Upplands-Bro, för att de ska stanna kvar och utvecklas och därmed ge fler arbetstillfällen i kommunen. Människor som vill etablera företag i Upplands-Bro, för att öka arbetstillfällena och möjligheterna för dem som bor här. Massmedia för att vi vill att de ska skriva om kommunen och våra verksamheter. 8. MASSMEDIARELATIONER Talespersoner i media Meddelarfrihet och efterforskningsskydd gäller i alla verksamheter. När kommunen som organisation väljer talesperson bör den politiker eller chef som har mest insyn i verksamheten vara den som uttalar sig i media enligt följande ansvarsfördelning: Politiska frågor: Kommunstyrelsens ordförande och respektive nämndordförande. Kommunövergripande frågor: Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. Specifika sakfrågor eller verksamhetsfrågor: Den chef som är ansvarig för det verksamhetsområde det gäller, alternativt en sakkunnig person som chefen hänvisar till. Ansvariga politiska företrädare kommunstyrelsens- och nämndernas ordförande kan informera om aktuella frågor inom sina respektive ansvarsområden genom pressmeddelanden. Även förvaltningschefer har rätt att besluta om pressmeddelanden. Kommunikationsstaben utformar dessa på ett enhetligt sätt och svarar för distributionen. Sidan 6 av 9

7 9. ORGANISATION OCH ANSVAR Förhållningssätt på arbetsplatsen Kommunikationsansvaret i Upplands-Bro kommun är decentraliserat. Det innebär att chefer för respektive verksamhet ansvarar för att kommunikationen fungerar både internt och externt och att kommunikationsinsatser planeras i samband med verksamhetsplanering. I chefens ansvar ligger också att uttala sig för medierna som representant för enheten/avdelningen. Medarbetare och förtroendevalda i kommunen förutsätts själva ta ansvar för att, med hjälp av befintliga informationskanaler, hålla sig informerad i frågor av betydelse för den egna uppgiften i organisationen. Alla medarbetare har ett personligt ansvar för att kunderna bemöts med en positiv, öppen, korrekt och serviceinriktad attityd. I en offentlig verksamhet gäller meddelarfrihet och yttrandefrihet. Därmed är det självklart att medarbetare får ta kontakt med och uttala sig i medierna. Men de har ingen skyldighet att uttala sig om de själva blir kontaktade av media utan kan alltid hänvisa till en chef eller informationsansvarig. Efterforskning av anställdas kontakter med medierna får inte förekomma. Politiska partier De har sina egna kommunikationskanaler för sin information. Kommunfullmäktige Fattar beslut om kommunikationsstrategi och grafisk identitet. Kommunstyrelsen Har det övergripande ansvaret för kommunikationsfrågor och ansvarar för att det finns resurser så att kommunikationsstrategins intentioner kan uppnås. Kommunstyrelsen ser till att kommundirektören har tillgång till den information som behövs för att kunna planera och genomföra kommunikationsinsatser. Nämnder Nämnderna har ansvar för sina respektive nämnders information och kommunikation. I dessa sammanhang är de inte partipolitiska företrädare utan representerar sin nämnds verksamhet och i vissa fall arbetsgivarrollen. Kommundirektören Kommundirektören har det övergripande verksamhetsansvaret för den kommungemensamma kommunikationen. Sidan 7 av 9

8 Kommunikationsstaben Kommunikationsstaben har ett strategiskt ansvar för Upplands-Bro kommuns övergripande information och kommunikation. Staben ansvarar för att kommunen som helhet ges förutsättningar att bära sitt informationsansvar. Staben ansvarar även för att kontinuerligt utveckla Upplands-Bro kommuns former för intern och extern kommunikation. Vidare ansvarar den för samordning, utveckling, den grafiska identiteten och utvärdering av kommunens informationskanaler. Staben har det operativa ansvaret för övergripande informationsmaterial och ger råd och stöd till kontoren. Tidningsredaktion/ kommunikationsgruppen Tidningsredaktionen och tillika kommunikationsgruppen är kommunens samordnande organ för kommunövergripande kontaktvägar och arenor för kommunikation. Där ingår till exempel hemsidan, intranätet, trycksaker, affischering, övergripande marknadsföring samt e-tjänster. Gruppen består av kommunikationschef, kommunikatör, samt minst en representant från varje stab och kontor. Gruppen ansvarar för att nya beslut gällande information och kommunikation förs ut på kontoren samt dess enheter. Rådet leds av kommunikationsstaben. Webbredaktörsnätverket Webbredaktörsnätverket träffas för att utbyta erfarenheter och utbildning. Nätverket består av kommunikationsavdelningen samt de redaktörer som kontinuerligt arbetar med hemsidan och/eller intranätet. Rådet leds av kommunikationsstaben. 10. KRISKOMMUNIKATION Kommunen har en särskild kommunikationsplan för kriser. En central krisledningsgrupp svarar då för planering och genomförande av kommunens kommunikation. Roller, ansvar och uppgifter redovisas särskilt i kommunens krisplan. 11. GRAFISK IDENTITET Kommunens grafiska identitet syftar till att hålla ihop kommunens budskap formgivningsmässigt och göra kommunen till en tydlig och enhetlig avsändare. Den grafiska identiteten ska följas vid all produktion av webbsidor, trycksaker, utskick, med mera. Utformning av kommunövergripande trycksaker för externt bruk ska ske i samråd med kommunikationsstaben. 12. LAGAR OCH REGLER SOM REGLERAR KOMMUNIKATIONSARBETET Offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen och är en av fyra Sveriges grundlagar. Tanken bakom offentlighetsprincipen är att förekomma maktmissbruk genom att myndighetsutövning Sidan 8 av 9

9 så långt som möjligt ska ske under öppna former. Därför finns regeln om handlingsoffentlighet och meddelarfrihet. Förvaltningslagen Enligt serviceskyldigheten i Förvaltningslagen är kommunen skyldig att ge allmänheten god kunskap om hur kommunen styrs och vilka möjligheter som finns att påverka före beslut. Yttrandefrihet och meddelarfrihet Yttrandefriheten innebär att varje medborgare ska kunna förmedla information och uttrycka sina tankar och åsikter i tal, skrift eller bild. Det finns undantag när yttrandefrihet inte gäller. Det handlar om olaga våldsskildring, hets mot folkgrupp, brott mot medborgerlig frihet, olaga hot, hot mot tjänsteman eller övergrepp i rättssak. Meddelarfriheten innebär att alla har rätt att lämna uppgifter till media med avsikten att de ska publiceras. Journalisten som tagit emot uppgifterna får inte avslöja källan om denna vill vara anonym och myndigheter har heller inte rätt att efterforska vem som lämnat uppgifterna. Personuppgiftslagen (PUL) Lagen syftar till att värna den personliga integriteten. PUL förbjuder att namn och andra personuppgifter, i såväl text som bild, läggs ut på Internet, om inte berörd person gett sitt samtycke skriftligt eller muntligt. Dock får så kallad harmlös information publiceras. Vad som anses harmlöst är en bedömningsfråga, men kommunens policy är att vara mycket restriktiv med att lägga ut bilder och texter på hemsidan utan vederbörandes uttryckliga samtycke. 13. ÖVERGRIPANDE UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Kommunikationsstaben analyserar regelbundet hur väl Upplands-Bro kommun lyckats med övergripande planerade kommunikationsinsatser. Uppföljning och utvärdering sker genom diskussion mellan berörda parter. För den övergripande kommunkommunikationen finns även årliga mätetal som följs upp som är kopplade till budgetuppdragen. Andra uppföljningar: SCB:s medborgarundersökning. SKLs undersökning Information till alla?. Vid behov görs interna- och externa undersökningar som kommunen ansvarar för. SKLs kommunkompassen Sidan 9 av 9

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

KF 199 28 OKT 2013. Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180

KF 199 28 OKT 2013. Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180 KF 199 28 OKT 2013 Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-04-08 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunikationsstrategi och aktivitetsplan

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Tyresö kommun / 2013-05-20 2 (5) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Upphovsrätt...4 3 Hantering av inkomna synpunkter,

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida Svedala kommun Granskning av kommunens externa hemsida Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 6 3.1 Användbarhet... 6 3.2

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Antal sidor Diarienummer 11 KST 2011/537.01 Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

Försvarsmaktens handbok i Sociala medier

Försvarsmaktens handbok i Sociala medier Försvarsmaktens handbok i Sociala medier 2013 Försvarsmaktens handbok i Sociala medier H FM Soc Med Introduktion Facebook, Youtube och Twitter även om du inte använder dem själv känner du säkert till

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för sociala medier ÖFS 2011:1 Fastställd av Kommunfullmäktige den 23 maj 2011, 88 (dnr KS 2011/80-003) Bakgrund Under de senaste åren har användandet av olika sociala

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

Välkommen till Hultsfreds kommun

Välkommen till Hultsfreds kommun Uppdaterat 2015-07-31 Personalkonsult Ove Persson Välkommen till Hultsfreds kommun Information till dig som är nyanställd Hultsfred är en av Sveriges 290 kommuner. Tillsammans med elva andra kommuner bildar

Läs mer