LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313"

Transkript

1 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen den 6 september. Under dagen arbetades det med olika former av dialog kring frågor om kompetensombudsrollen. Eva Ullman, från Karolinska Institutet, ledde dagen. Förväntningar I samtal kring borden pratades det om vilka förväntningar man hade på dagen. Det som kom fram var: Erfarenhetsutbyte, kompetensöverföring Inspiration till att engagera kollegor - motovation Dialog chefer medarbetare Klargöra roll och uppdrag Själv definiera uppdrag Kompetens att lyssna Gemensam bild chef medarbetare Produktiv och givande dag Intervju Eva intervjuade Jansje om syfte och förhoppningar om dagen. Jansje berättade om hur rollen som kompetensombud kan se väldigt olika ut på olika arbetsplatser och att den också ska se olika ut. Varje arbetsplats har sina egna förutsättningar och rollen och uppdrag som kompetensombud ska matcha arbetsplatsens behov. Viktig är att rollen och mandatet tydliggörs för såväl kompetensombud som arbetskamraterna. Chefen har ett ansvar i detta. I diskussionerna, på bland annat högskolekursen om att arbeta med verksamhetsutveckling, blev det tydligt att rollen i många fall inte är klargjord vilket kan skapa osäkerhet och frustration. Det är varje organisations eget ansvar att definiera rollen och uppdrag, Carpes projektledning kan inte bestämma över hur kommunerna organiserar sitt arbete. Jansje nämnde att hon hoppades att dagen skulle bidra till att alla skulle gå därifrån med förnyad styrka och inspiration att hitta sin roll som kompetensombud och chef i arbetet med utveckling på arbetsplatsen. Forum Carpe - en kommungemensam funktion för verksamhetsoch yrkesutveckling i Stockholms län Projekt Carpe 2 - samverkan i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

2 Sida 2 (7) Utmaningar Förmiddagens arbete fortsatte sedan med att ha en dialog om de utmaningar man såg. Det var Max mix modellen som användes vid samtalen. Max mix modellen innebär att efter en kortare tids samtal runt bordet byter alla utom en plats till ett annat bord. Den som sitter kvar, värden, leder samtalet vidare utifrån det första samtalet. Under samtalens gång görs anteckningarna på ett blädderblock. Efter samtalen bjöds varje bord in att skriva upp de utmaningar man såg på ett stort vägpapper. När det var gjort fick var och en gå fram och kryssa för det som man tyckte var den viktigaste utmaning. Man kunde kryssa för ett alternativ med tre kryss eller fördela sina kryss över flera alternativ. Nedan återges alla utmaningar som skrevs på väggpappret och siffran framför visar hur de prioriterades. Siffrorna på de utmaningar som hade flest röster är rödmarkerade. Jansje grupperade utmaningarna under rubriker.

3 Sida 3 (7) UTMANINGAR ROLLEN UTMANINGAR ORGANISATION 11 skapa en lärande organisation 5 skapa förutsättningar tidekonomi-organisation 3 matcha kompetens med verksamhetens behov 1 tid för möten 1 tid för lärande 1 Svårt att avgöra/förutse vilken kompetens man behöver 1 lära nytt lära om 17 Att äga rollen Ansvar mod - definition - förstå rollen i sitt sammanhang 7 kultur och normförändring 3 att våga förändra prova nytt ha fel misslyckas kasta sig ut 2 tid för uppdraget 1 förtroende 1 mandat 1 att man inte får utrymme, skillnad teori och praktik UTMANINGAR ARBETSGRUPP Utmaningar 12 Kommunikation 7 Tid 5 Chefens attityd 3 Förståelse 1 Dialog 1 Dokumentation 11 att sprida vardagslärande så att alla får ta del och prata öppet KASAM känsla av sammanhang 8 struktur i hur kunskap kommer hela gruppen till del 3 Hur öka samarbete mellan ledning-medarbetarekompetensombud 2 trygghet i gruppen 2 hur nå hela gruppen, sällan alla är med på APT 2 tillit 1 ska man lägga energi på dem som inte vill?

4 Sida 4 (7) Teori Eftermiddagen inleddes med en kort teoretiskt del där Eva pratade om hur det är att vara i roll utifrån bilden nedan. Samtal i mixade grupper Efter den teoretiska delen var det dags igen för samtal i grupper. De närvarande cheferna fick samtala i en grupp. Frågorna som det samtalades kring var: Vad är det övergripande syftet och vad ska åstadkommas/önskat resultat? Vilken är min roll i det sammanhanget? Vilka kunskaper, förmågor ska jag bidra med? När uppstår oklarheter/svårigheter i relation till andra roller? Vilka resurser har jag till mitt förfogande?

5 Sida 5 (7) Så här såg anteckningarna ut från de olika grupperna. Grupp 1 Syfte: Ge stöd för våra brukare/ ge tid för den enskildes utvecklingen. Ökad självständighet (önskat resultat). Känslan av självständighet hos den enskilda. Rollen: Skapa förutsättningar. Pedagogiskt synsätt. Utgå ifrån mänskliga värderingar. Lagar som styr vår verksamhet. Oklarheter i relation till andra roller: Avsaknad av ett tydligt ledarskap. Informella roller. Resurser: Chefer, kolleger, kunskap Grupp 2 Syfte: Mänskliga rättigheter. MSK lika värde, möjligheter och rättigheter. LSS, SoL, HSL, m.m. Verkställa beslut. Fokus på syftet i varje situation. Förenkla, förbättra, ökad självständighet, begriplighet, normalisering? Integrering? Självbestämmande. Rollen: Med min kompetens stödja person, försvara den enskildes självbestämmande. Bära processer, pedagogiskt förhållningssätt och arbetssätt. Bemötande. Oklarheter i relation till andra roller: Extramammor i arbetsgrupp. Förhållningssätt i personalgruppen ryggsäcken. Anhöriga God man- professionell privat. Oplanerade möten mellan sitt privata och jobbet. Resurser:Tid, personal, pengar, lokaler, möten, (tydlig) organisation. Kunskap och kompetens. Samarbete chef/ledarstil. Grupp 3 Syfte: Ge ett gott liv utifrån brukarnas önskemål. LSS. Delaktighet Rollen: Lyhördhet, motivera. Se till att har personalen har den kunskap/utbildning för verksamheten. Oklarheter i relation till andra roller: Kan behöva gå i försvar. Kan vara oklart vilket mandat man har i gruppen. Chefen måste ge mandat till kompetensstödjande ombud. Resurser: Chefen, nätverksträffar. Carpe. Svårt att hitta tid för information. Grupp 4 Syfte: - Nå självständighet utifrån förutsättningar - Nå självbestämmande utifrån förutsättningar - Nå delaktighet utifrån förutsättningar - Skapa trygghet Roll: Utgå ifrån individen. Stödja, vägleda, motivera. Pedagogik. Teoretiska kunskaper. Praktiska kunskaper. Följa verksamhetens beslut och metodik. Lyhördhet, respekt. Våga omvärdera och utmana. Oklarheter i relation till andra roller: Anhöriga Sekretess. Vilja, Förväntningar, Egna funktionsnedsättningar, Kunskap, Perspektiv, Värderingar, Värden.

6 Sida 6 (7) Chef- Förväntningar Kolleger - revirtänk, Kultur, Kommunikation, Förväntan, Synsätt, Etiska dilemman, värderingar. Brukare Förväntningar, Kommunikation, Rimliga nivåer på krav, Personkemi. God man Kommunikation, Förväntningar, Tillgängliga, För dåliga. Resurser: Kompetens, kolleger, chef och organisation, omvärld, BRUKARNA, habilitering mfl. Anhöriga. God man. Grupp 5 Syfte: Ett gott liv = biståndsbedömningar. Genomförande planer. Lära personer andra förmågor. Inte automatisera. Göra jobbet med hjärtat. Utveckla brukare. Vidga världen. Ha ett öppet sinne. Introducera nytt. Att förstå brukaren och bakomliggande orsaker. Roll: K-ombud- hålla koll på kurser. Ta vara på kunskap. Kunskaper- Att kunna leta information. Veta var man ska leta. Nyfiken. Söka/leta/finna. Teoretiska kunskaper. Relevanta metoder. Bidra med sin bit av den kunskap som behövs. Tusenkonstnär. Oklarheter i relation till andra roller: Man har en annan uppgift än andra roller. Viktigt= kommunikation. Kommunikation/tolkning K-ombud ointresse hos kolleger. Resurser: Tid Grupp 6 Syfte: Värdegrund/LSS - Ett gott liv - Goda levnadsvillkor - Att som personal veta varför jag är här Roll: Professionell. Relevanta kunskaper för olika situationer. Oklarheter i relation till andra roller: Otydlighet i uppdraget. Olika tankesätt och uppfattningar. Olika tolkningar av rollen. Resurser: Kunskap, kolleger och chefer. Grupp 7 Syfte: Ge brukarna möjligheten att leva ett så gott liv som möjligt utifrån sina förutsättningar. Kunskapsgrund om olika funktionsnedsättningar. Spetskompetens. Roll: Chef ge förutsättningar för medarbetarna att; Utbildning. Reg. konferenser. Coacha, Teambuildning. Handledning. Kompetensombud Dialog med chef. Inventera behov. Bredda kompetensen. Tydligt syfte och mål från chefen. Oklarheter i relation till andra roller: Kompetensombudsrollen ifrågasätts av kolleger vid frånvaro, då krävs tydlighet från chef och ombud. Uppdraget bör formulera tydligt. Resurser: Carpe. Egen drivkraft. Vilja. Boende och medarbetares intresse. Engagerad chef. Resurs för chef är medarbetarna.

7 Sida 7 (7) Trio grupper Samtal i grupper om tre utifrån frågorna: Hur hänger det ihop från det som listades som utmaningar tidigare idag? Vilket är ditt första steg? Några avslutande ord efter dagen Avslutningsvis återsamlades hela gruppen i en öppen reflektion på dagen. Det som nämndes var bland annat: Man behöver reflektera. I en dialog med chefen behöver man diskutera rollen, göra en gemensam agenda och göra en ansvarsfördelning. Att återkoppla ny kunskap med hjälp av lärandeblanketten, inte alla som vill vara miniföreläsare Lärande på arbetsplatsen kan till exempel ske genom cirklar, litteraturstudier. Inventera behov och önskemål om kompetensutveckling på arbetsplatsen Skapa ett forum för vardagslärande på hemsidan med tips och idéer. Kommunicera syftet med rollen utifrån egen förståelse, andras förståelse, allas delaktighet i arbetsgruppen, lära känna varandra och att känna sig uppskattat Det måste även finnas förståelse för dem som inte orkar Utvärdering Som utvärdering fick deltagarna lämna ett eller några ord på en papperslapp. Av de ord som skrevs ner var ordet inspirerande det mest nämnda. Många positiva upplevelser under dagen, minus för lokalens akustik. Skrev gjorde Eva och Jansje

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Sammanställning av de stora arken:

Sammanställning av de stora arken: Sammanställning av de stora arken: Hur uppmuntras nyfikenhet? Genom egen nyfikenhet uppmuntras andras nyfikenhet Positivt bemötande och reflektion Att ställa frågor Att någon ser mig Att vara väl förberedd

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Den 11 12 maj startade GRo:s utveckling av ett ledarskapsprogram, med en tvådagars workshop i form

Den 11 12 maj startade GRo:s utveckling av ett ledarskapsprogram, med en tvådagars workshop i form Dokumentation från ledarskapsdagarna på Hjortviken Konferens 11 12 maj 2011 Framtidsverkstad som grund Den 11 12 maj startade GRo:s utveckling av ett ledarskapsprogram, med en tvådagars workshop i form

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer