MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06"

Transkript

1 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen ägnades åt föreläsning och dialog under temat Ledarskap och medarbetarskap och Friskfaktorer i arbetslivet. Däremellan fanns även punkten Carpe på programmet. Vid dagens möte var det ca 70 procent Kompetensombud och 30 procent chefer på plats. Ledarskap och medarbetarskap Förmiddagen med temat ledarskap och medarbetarskap leddes av Eva Ullman och Hannele Moisio, Karolinska Institutet, LIME. Teori varades med egna upplevelser och reflektioner. Syftet var att få en ökad kunskap om hur man kan utveckla ledaroch medarbetarskap utifrån följande punkter: Vad menas med medarbetarskap Chefens ledarroll Hur skapar man delaktighet och engagemang Konkreta verktyg och metoder De bilder som Eva och Hannele byggde sin dialog på bifogas anteckningarna. Innan förmiddagen var slut bestämdes att ägna en Chefs- och Kompetensombudsträff i februari åt fortsatt dialog på temat. Mer teori, men även fortsatt dialog fanns på önskelistan. Projektledningen planerar för en sådan dag i samverkan med Karolinska Institutet. Forum Carpe Nytt uppdrag Statliga stimulansmedel inom socialtjänsten 2013 Sveriges kommuner och landsting har ingått ett antal överenskommelser med regeringen som handlar om stöd till utvecklingsarbete för god kvalitet inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjuvård. I Stockholm län är det KSL som är ansvarig för satsningen. Forum Carpe - en kommungemensam funktion för verksamhetsoch yrkesutveckling i Stockholms län Projekt Carpe 2 - samverkan i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län

2 Sida 2 (5) Utvecklingsarbetet i Stockholms län Arbetet med regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling inom länet har pågått länge. Den politiska styrningen är länets så kallade presidiegrupp. Det är länets strategiska forum för samverkan mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och KSL:s sociala välfärdsberedning. Vid KSL finns en styrgrupp för detta arbete med kunskapsutveckling i socialtjänsten. I överenskommelsen för 2013 utvidgas den nationella satsningen till att även omfatta verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. Den övergripande målsättningen är att de regionala stödstrukturerna ska stödja utvecklingen av evidensbaserad praktik inom verksamhetsområdet. Utifrån en kartläggning under 2012 har följande tre angelägna områden för utvecklingsarbete identifierats i överenskommelsen mellan SKL och regeringen och tillsammans med länets kommuner: 1. Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning. 2. Förstärkt brukarmedverkan. 3. Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning. Under försommaren blev det klart att KSL:s styrgrupp beslutat att ge Forum Carpe uppdraget i Stockholms län att arbeta med de tre områdena ovan. Det gör att Forum Carpe förstärks med ytterligare en delprojektledare tom sista juni I uppdraget ingår även Stockholms läns landsting (Angränsande hälso- och sjukvård) Det uppdraget och kontakten med SLL, kommer att genomföras av en person som finns på Äldrecentrum. Allt arbete kommer att ske i samverkan. Målsättningen är att utvecklingsarbetet sker på ett gränsöverskridande sätt mellan både beställare och utförare och mellan huvudmän. Under hösten kommer en nulägesbeskrivning över hur arbetet med delaktighet och inflytande för barn och unga samt brukarmedverkan sker i dag. Syftet är att nulägesbeskrivningen ska ligga till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete i Stockholms län samt fungera som underlag för att sprida goda exempel. Utvärdering av Carpe Resultatet av den halvtidsutvärdering av Carpe 2 och uppföljning av Forum Carpe, som genomfördes under våren, finns nu på Carpes hemsida. Det är intressant läsning med mycket positivt men även en del förslag på förtydligande och förbättringar. Att det måste vara en pågående dialog om vad projektledningen kan bidra med och vad varje kommun/stadsdel/företag själv måste bidra med gällande lärande och vardagsutveckling, blir tydligt i utvärderingen. Projektledningen hoppas att många tar del av resultatet i utvärderingen. En av de saker som bl a Kompetensombuden påpekade i halvtidsutvärderingen är att det finns en önska om att kunna göra en kursutvärdering vid varje kurs. I dagsläget görs kursutvärderingar vid nya kurser/seminarier/föreläsningar för at få synpunkter från deltagarna.

3 Sida 3 (5) Synpunkterna används för att utveckla och förbättra kursen. Utifrån de önskemål som framkommit i halvtidsutvärderingen så ser projektledningen till att det framöver finns utvärderingsforumulär tillgängligt vid varje tillfälle för de som önskar lämna synpunkter. Utvärderingsformuläret kommer även att finnas tillgängligt via hemsidan. Processutvärdering när, var, varför och hur? Nu finns checklistan och länken till processutvärderingen, för att skicka in svar tillgänglig på hemsidan. Den finns där hela september. Processutvärderingen är ett sätt att få diskussionerna om lärande och utveckling till arbetsplatsnivå. Syftet är att följa och utvärdera att arbetet framskrider såsom planerat och att kunskaper och erfarenheter tas tillvara och används. För Carpes projektledning är processutvärderingen ett viktigt led i planering av arbetet framöver. I september kommer nästa På gång i Forum Carpe att skickas ut. Där kommer kompetensutveckling för oktober december att presenteras. På det kalendarium som finns på Carpes hemsida finns planeringen och inbjudningar, men På gång kan vara ett komplement till kalendariet och något att skriva ut och sätta på anslagstavlan. Den gymnasiekurs som kommer att starta v 40 i Forum Carpes regi, Specialpedagogik 1 lockade många sökande. Förhoppningsvis kommer ytterligare en kurs att erbjudas via Forum under senhösten. Om inte förr så startar det i alla fall en kurs i början av Människans utveckling i ett livsperspektiv är en 3-dagarskurs som startar den 4 oktober. Kursen kommer att ta upp hur olika funktionsnedsättningar kan påverka människans utveckling, liv, lärande och delaktighet i samhället. I kursen kommer deltagarna att aktivt arbeta med att koppla teorin med praktik genom frågeställningen man får med sig mellan kurstillfällena. Carpe 2 Lärande och vardagsutveckling Inom den övergripande delen i Carpe 2 startar snart kursen Att arbeta med verksamhetsutveckling för Kompetensombud. Kursen kommer senare att genomföras för samordnare och till våren kommer den som Att leda verksamhetsutveckling för chefer. Delprojekt om åldrande Olika perspektiv på åldrande är en hel dag om åldrande som kommer att genomföras den 1 oktober med medverkan av intresseföreningar. FUB, Autism- och Aspergerförbundet och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft kommer att ge sina perspektiv på åldrande samt identifiera och synliggöra viktiga frågor som har med åldrande att göra. Dagen erbjuder också diskussion och erfarenhetsutbyte.

4 Sida 4 (5) Den 15 oktober startar en 3-dagarskurs Förvärvad hjärnskada och åldrande, KI En nationell äldrekonferens kommer att genomföras den 14 november i samverkan med FUB, Hjälpmedelsinstitutet, Äldrecentrum och Svenskt demenscentrum. Samverkan är temat på en föreläsning av Berth Danermark den 18 november. Berth kommer bl a att betona vikten av samverkan med hälso- och sjukvård vid livets slut. Föreläsningens målgrupp är deltagare i såväl delprojektet för åldrande som deltagare i arbete och studier. Delprojekt arbete och studier Supported Education är en ny metod för att stödja personer med funktionsnedsättning vid studier. Nyligen har det genomförts ett seminarium där verksamma inom socialpsykiatrin i Södertälje har berättat om sitt arbete med metoden och den FoU rapport som de har skrivit. Under hösten kommer det att genomföras två tredagarskurser, en om Coachande samtal och en om stöd till personer med förvärvad hjärnskada. Den 23 september kommer Johanna Gustafsson, doktorand från Örebro och Linköpings universitet att belysa metoden Supported Employment ur ett forskningsperspektiv. Johanna forskar inom ämnet och syfte med hennes avhandlingsarbete är att belysa hur faktorer på psykologisk, psykosocial och samhällelig nivå påverkar möjligheterna att behålla ett arbete och vilka faktorer i stödet som har varit framgångsrika för att nå, få och behålla arbete. Den 6 november är det en halv dag där AF och FK informerar om sina respektive myndigheter och deras uppdrag. Friskfaktorer i arbetslivet Johanna Hargö, ambassadör i (H)järnkoll, avslutade dagen. Johanna berättade på ett personligt och gripande sätt om hur det är att leva med en psykisk funktionsnedsättning, i hennes fall en bipolär diagnos, och vägen mot återhämtning. Johannas berättelser öppnade upp för diskussioner om attityder, förhållningssätt och bemötande av personer med psykiska funktionsnedsättningar på arbetsplatser och hur man som chef och kollega kan vara ett stöd. Johanna berättade om det handledningsmaterial som har tagits fram av (H)järnkoll; Så gör du som chef och Så gör du som kollega. Efterfrågan på material från (H)järnkoll som Johanna hade med sig (främst handledningarna Så gör du ) var stor. Alla som önskade fick tyvärr inte ett exemplar. Materialet går dock att beställa kostnadsfritt på (H)järnkolls hemsida (man betalar endast för portot). De går också att ladda ned från hemsidan.

5 Sida 5 (5) För att öka kunskaper och minska skammen om psykiska funktionsnedsättningar har (H)järnkoll även tagit fram en förbandslåda för att hantera tidiga tecken på psykisk ohälsa i arbetslivet. Johanna berättade att förbandslådan ska kunna bidra till att diskutera psykisk ohälsa på ett mer öppet och inte skambelagd sätt på arbetsplatsen. Mer info om förbandslådan finns på (H)järnkolls hemsida och den testas på några företag just nu. Avslutning Dagen avslutades med ett stort tack till Johanna och alla deltagare. Nästa Kompetensombudsträff har temat Delaktighet, inflytande och brukarmedverkan och genomförs den 22 oktober kl Skrev gjorde Carin och Janny.

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Tiden går fort när man har roligt

Tiden går fort när man har roligt Nr 2 2015 Tiden går fort när man har roligt Bild hämtad ifrån unsplash.com. Fotograf Jeremy Cai. Ja tänk vad tiden går, vi är nu inne på Carpes fjärde verksamhets år som går från och med 1 april 2015 31

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari - mars 2012

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Carpe Diarienummer: 2008 3010216 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2009 Inledning Inom

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Projekt CARPE. Slutrapport förprojektering 1(13) Slutrapport förprojektering. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Telefon: 08-579 171 00

Projekt CARPE. Slutrapport förprojektering 1(13) Slutrapport förprojektering. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Telefon: 08-579 171 00 1(13) Projekt CARPE Slutrapport förprojektering Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm Telefon: 08-579 171 00 Fax: 08-579 171

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst -

NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst - NYHETSBREV 2014:2 - På gång inom FoU-Nordväst - Inledning Semestern hägrar. Just nu kanske Ni är sysselsatta med semesterfunderingar. Den stundande ledigheten som står för dörren är tid för vila, tid för

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer