Slutrapport Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson"

Transkript

1 Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen har finansierats av statliga medel för att stödja kommunen i arbetet med att utveckla vården och omsorgen av äldre personer. Siv Tagesson

2 Innehåll Sammanfattning 3 Syfte 3 Mål 3 Bakgrund 3 Metod 4 Måluppfyllelse 4 Erfarenheter 5 Utvärdering 5 Uppföljning 5 Framtid 7 2

3 1. Sammanfattning Marks kommun har sedan 2005 utbildat samtalsledare och i två omgångar, 2007 till 2009 samt under 2010 har det pågått ett delprojekt med reflektionsgrupper som modell för kompetensutveckling. Projektet är en statlig satsning och kommunen erhöll stimulansmedel för insatser för att utveckla vård och omsorg om äldre. I november 2010 fanns det 54 utbildade samtalsledare och ca. 30 av dessa är utbildade under åren Samtalsledarna har genomgått en tvådagars internatutbildning med uppföljning efter ca två månader. Året efter utbildningen har samtalsledarna haft regelbundna träffar med delprojektledaren för handledning och erfarenhetsutbyte. Efter den första omgången, då tio personer utbildades, startade reflektionsgrupper upp på nio gruppboenden för personer med demenssjukdom. Ganska snart blev det dock tydligt att behovet av att samtala, reflektera och ta tillvara varandras kunskaper är lika stort oavsett om man arbetar inom demensvården eller med somatiska funktionshinder. Under det senaste året har delprojektet vänt sig till omvårdnadspersonalen på de somatiska boendena och intresset har varit stort. Efter att delprojektet är slut fortsätter reflektionsgrupperna i den ordinarie verksamheten med målet för 2010 i sikte. Att 100% av medarbetarna ska ha tid för reflektion är till största delen upp fyllt. Totalt 11 grupper, både inom hemtjänst, på demensboende och i somatiska boenden saknar fortfarande reflektionsgrupper. På något ställe har gruppen inte kommit i gång eller avstannat då något bytt arbete. 1.1 Syfte Att ta tillvara personalens kunskaper och erfarenheter genom reflektion och dialog samt möjligheten till ett kontinuerligt lärande. 1.2 Mål 100% av alla medarbetare ska ha tid för reflektion. Det verksamhetsnära innehållet i vården och omsorgen utvecklas genom att hela arbetslag reflekterar runt bemötande, värderingar och förhållningssätt. 2. Bakgrund Marks kommun hade under några år (03-06) ett gediget handledningsprogram för omvårdnadspersonalen. Handledning i grupp och samtalsgrupper erbjöds via interna handledarresurser. Erfarenheterna från projektet var mycket positiva och behovet av att få samtala och reflektera kring sitt omvårdnadsarbete var och är stort. Med statliga medel, först den s.k. Kompetensstegen, har Marks kommun genomfört ett projekt där man utbildat samtalsledare inom hemtjänsten. Slutrapporten från projektet var mycket positiv och visar att metoden tar tillvara personalens kunskaper och erfarenheter så att det sker en spridning och ett vidare lärande inom hela personalgruppen. Den positiva utvärderingen av projektet ledde till en fortsättning med start 2007 och med hjälp av nya statliga stimulansmedel. Det nya delprojektet skulle utbilda 3

4 fler samtalsledare och starta upp nya reflektionsgrupper på, i första hand, särskilda boenden för personer med demenssjukdom. Inom delprojektet har 26 personer utbildats till samtalsledare och de senaste 12 är omvårdnadspersonal från kommunens somatiska boenden. Behovet av att samtala, reflektera och ta tillvara varandras kunskaper är lika stort oavsett om man arbetar inom demensvården eller med somatiska funktionshinder. Se också slutrapport Metod Alla enhetschefer inom äldreomsorgen informerades om de goda erfarenheterna från det tidigare projektet inom kompetensstegen och syftet med fortsättningen. Därefter fick enhetscheferna i uppdrag att se ut personer som skulle kunna fungera som samtalsledare i den egna arbetsgruppen. För att ge de personer som valdes till samtalsledare en god start med flera verktyg och en ansvarig handledare (delprojektledaren) valde projektet en tvådagars internat utbildning. Under utbildningen tog man bl.a. upp; samtalsledarens roll att starta samtalsgrupper samtalsklimat människosyn och bemötande handledning och praktiskt förfaringssätt Efter genomgången utbildning utfärdades ett personligt intyg om att kursen var genomgången och godkänd. Samtalsledarna hade fått verktyg för att så snart som möjligt efter utbildningen kunna starta upp reflektionsgrupper på den egna enheten. Hur den specifika reflektionsgruppen med innehåll och upplägg skulle se ut kom varje samtalsledare överens om med sin chef. Ett utgångsläge var att enhetschefen inte behövde vara med på reflektionen men att innehållet skulle utgå från den vardagsnära omvårdnaden. 4. Måluppfyllelse I projektet (09-10) har 26 personer utbildats till samtalsledare och nästan alla enheter, oavsett demens- eller somatiska boenden har en aktiv reflektionsgrupp. Även hemtjänstgrupperna är välrepresenterade. Samtalsledarna har genomgått två + en dagsutbildning med regelbunden uppföljning, 8 gånger à 2 timmar under det påföljande året. Delprojektledaren har haft handledning med gruppen och öppnat upp för erfarenhetsutbyte. I trygghetsträdet, äldreomsorgens verksamhetsplan , under målet Psykisk trygghet och under framgångsfaktorn medarbetare kan man läsa att alla medarbetare ska ha reflektionstid och handledning och att målvärdet är 100% med ett minimun av 8 tillfällen per år. Där samtalsledaren inte har kommit i gång med grupperna efter genomgången kurs finns det olika anledningar, bl.a. 4

5 för mycket annat på gång på avdelningen, inget utrymme att schemalägga träffarna, behov av stöd från enhetschefen för att komma igång. Utvärdering som gjordes efter projektet inom Kompetensstegen visade att det professionella bemötandet av vårdtagare och anhöriga förbättrades. Deltagarna beskriver en delaktighet och en meningsfullhet med sitt arbete och under projektets gång har intresset och engagemang kring samtalsledaren och reflektionsgruppen vuxit och blivit känt. 4. Erfarenheter från projektarbetet Att förankra ett nytt arbetsredskap tar tid. Det har funnits en otydlighet i hur upplägget för samtalsgrupperna ska se ut. Detta kan bero på att det under åren varit olika ledare för delprojektledare och inte helt klart vem som gör vad i processen. Förslaget till riktlinjer som bifogas till denna slutrapport är ett sätt att strukturera och tydligöra vem som gör vad för ett fortsatt hållbart arbetssätt som nu är väl prövat i organisationen. 5. Utvärdering Samtalsledarna går in i en ny roll med ett nytt förhållande till sina arbetskamrater vilket inte alltid är lätt. Det behövs lugn och ro för att landa i reflektion och det kan ta flera träffar innan samtalsledaren och gruppen är redo för det nya arbetssättet. I utbildningen fick de träna på olika övningar för att lära känna varandra och skapa tillit i gruppen. Med stöd och träning blir de trygga i sin roll och kan axla ansvaret att leda sin grupp genom reflektion. Samtalsledarna har visat hur de växer med sitt uppdrag och blir mera själständiga men det är viktigt att de initialt får tid på sej och att de upplever stöd från omgivningen. Enhetscheferna behöver stödja samtalsledarna i deras mandat att leda samtalsgruppen. De kan också behöva tips om vad som kan reflekteras över men bör själva få besluta ihop med gruppen vilket tema som är aktuellt att reflektera kring. Gruppen måste respekteras för de teman de själva väljer och som ligger gruppen varmt om hjärtat. En viss osäkerhet har framkommit kring olika tolkningar om hur samtalsgruppen ska se ut. Frågor som hur länge en reflektion ska pågå, hur ofta man ska träffas, vilka teman som ska tas upp och så vidare. En återkommande fråga är, vem som bestämmer om temat på reflektionstiden? 6. Uppföljning Under projektets gång har det blivit tydligt att det finns ett behov av en struktur för forumet och riktlinjer för att samtalsgrupperna ska fungera på ett likartat sätt inom hela äldreomsorgen. För att uppdraget ska bli tydligt, väl känt och fungera som ett stöd för samtalsledaren i sin roll har en uppdragshandling med ett antal ansvarspunkter sammanställts. Nedan syns förslag till en tydlig ansvarsfördelning inom respektive område; 5

6 Äldreomsorgschefens uppgift Samtalsledarna behöver regelbunden handledning och ett kontinuerligt stöd för att kunna växa i sin roll som samtalsledare och kunna arbeta långsiktigt med reflektion. Utse handledare till samtalsledarna, handledare med egen kunskap och erfarenhet av handledning Ge handledaren i uppdrag att kalla samtalsledarna till en träff 2 gånger per år för utbildning, handledning och påfyllnad Vid behov avsätta resurser för utbildning av nya samtalsledare (3 tillfällen x 8 timmar och två timmar per månad vid 6 tillfällen) Enhetschefens uppgift Samtalsledaren behöver enhetschefens förtroende och stöd att tillsammans med sin grupp reflektera över vad som känns viktigt för deltagarna. Temat ska utgå från det dagliga mötet med vårdtagaren och omvårdnadsarbetets olika frågeställningar. Utse lämplig samtalsledare Se till att samtliga medarbetare får tillhörighet i en reflektionsgrupp (6-10 deltagare per grupp) Att resurser finns för att träffas regelbundet, schemalagd tid för alla Ge gruppen en ostörd plats att vara på Ge materialresurser (ex. böcker, tidningar för inspiration, dagböcker) Avsätta tid för förberedelse för samtalsledaren Samtalsledarens roll Samtalsledaren har en viktig roll i utvecklingen av omvårdnaden och det verksamhetsnära innehållet. Genom att inspirera arbetslaget till reflektion ökar möjligheten för förändring och utveckling av gruppens värderingar och förhållningssätt. Vara den som fyller på och inspirerar Vara den som förbereder och kallar till träff Inleder varje träff, ser till att hålla tråden i samtalet och står för avslutningen Klargör sin roll som den som hjälper samtalet att komma vidare Ser till att släppa in alla i samtalet och kanske dämpa de mest talföra Att vara lyhörd, behöver inte vara expert Får gruppen fungera som ett lag 6

7 Stimulerar nytänkande genom gruppens reflektion över den egna verksamheten Medarbetarnas roll Att reflektera är att träna sin kommunikation, bidra till ett kontinuerligt lärande och öka möjlighet att förbättra sitt professionella bemötande av vårdtagaren och dessa anhöriga. Att aktivt delta i reflektionsgruppen Att delge sina erfarenheter Se vidare bilaga Uppdragshandling/Riktlinjer för reflektionsgrupp inom äldreomsorgen. Beslut fattas under våren Den övergripande tanken med reflektion är att så mycket som möjligt prata om omvårdnaden och mötet med vårdtagaren och dess anhöriga. Genom reflektion kan medarbetarna bekräfta och utveckla den kunskap som finns i gruppen och lära av varandra. Att samtala om det egna arbetet utifrån frågor som - hur/när lär du dig saker, hur får andra ta del av det du lärt dig, vilka kunskaper behöver du i jobbet, vad är reflektion för dig - är frågor som ofta glöms bort i det vardagliga arbetet men som är så viktiga för att vi ska känna meningsfullhet och uppleva bekräftelse. 7. Framtid Det finns en vilja att fortsätta träna kommunikation och bemötande genom reflektion för att öka möjligheten till ett kontinuerligt lärande. Att kunna få fram och synligöra den tysta kunskap som finns i arbetsgruppen ses som en styrka och fungerar som direkt bekräftelse för omvårdnadspersonalen. Målet, om att permanenta reflektionsgruppen och att bibehålla en engagerad samtalsledare som växer med sin roll kräver bl.a. ett beslut i äldreomsorgens ledningsgrupp. Slutrapporten och bifogade bilagor ska ses som ett underlag för diskussions och beslut. Samtalsledarens roll och uppdragshandlingen kommer att publiceras i äldreomsorgens e-handboken. Förhoppningen är att det också ska finnas andra inspirationstips, bl.a. tips på olika teman som kan behandlas av reflektionsgruppen, intressanta länkar osv. Det är också möjligt att lägga in material och en sammanfattning av kursen med Egon Rommedahl. Utifrån förslaget till uppdragshandling och ansvarsområden syns ytterligare punkter som måste tas ställning till, t.ex; en klar förankring om schemalagd reflektionstid för alla, riktlinjer för nyutbildning (utom projektet) och aktiva handledare åt samtalsledarna med ett tydligt uppdrag. Det kan behövas flera handledare då det blir många samtalsledare att samla per gång. Förslagsvis en för hemtjänst, en för somatiskt boenden och en för demensboenden då de olika verksamheterna kanske har lite olika frågeställningar att reflektera över. 7

8 Finns det möjlighet att knyta samtalsledarna till givna handledare inom vår verksamhet? I slutrapporten från säger man att demensteamet ansvarar för samtalsledarna på våra demensboenden. Vid något tillfällen har undersköterskan i demensteamet (höst-2009) träffat samtalsledarna från kommunens demensboende men pga. Olika omständigheter har det inte blivit några regelbundna träffar. För att få en tydlighet och sammankalla samtalsledarna till en träff, 2 gånger per år, i syfte att ge handledning och påfyllnad samt utbildning behövs ett uppdrag och en god förankring i verksamheten. Under delprojektets gång har också frågan om sjuksköterskorna behöver ett liknande forum för reflektion. Ansvariga sjuksköterskor på demensboendena har vid några tillfällen träffat och reflekterat tillsammans med demensteamets sjuksköterska (vår -10). 8

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Delrapport Äldreomsorgens demensteam

Delrapport Äldreomsorgens demensteam Delrapport Äldreomsorgens demensteam Juli 2012 Några kommentarer från personal Det har blivit lugnare både hos brukaren och jag har blivit tryggare Mot kaos hjälper struktur Värdefullt med bemötandeplan

Läs mer

Anhörigstöd i T-län Slutrapport

Anhörigstöd i T-län Slutrapport Rapport 2008:10 Anhörigstöd i T-län Slutrapport Augusti 2008 Jan Backlund Elisabeth Davidsson Anhörigstöd i T-län Slutrapport Jan Backlund Elisabeth Davidsson Rapport 2008:10 Förord Projektet Anhörigstöd

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

FoU-rapport 2009/9 UTVÄRDERING AV AKTIVITETER INOM RAMEN FÖR KOMPETENSSTEGEN I UPPSALA KOMMUN. Förutsättningar för ett långsiktigt lärande

FoU-rapport 2009/9 UTVÄRDERING AV AKTIVITETER INOM RAMEN FÖR KOMPETENSSTEGEN I UPPSALA KOMMUN. Förutsättningar för ett långsiktigt lärande FoU-rapport 2009/9 UTVÄRDERING AV AKTIVITETER INOM RAMEN FÖR KOMPETENSSTEGEN I UPPSALA KOMMUN Förutsättningar för ett långsiktigt lärande Brita Gustafsson Juni 2009 1 Förord Under åren 2005-2008 satsade

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Julia Lindbladh och Lisa Gunnefur FoU-dokument 2010:5 ISBN 978-91-86631-04-8 Stadskontoret Förord I Malmö

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

FIA 1(12) Karin Rosenberg. Utvärdering av. FIA-projektet. Karin Rosenberg Rosevo AB 2007-11-27

FIA 1(12) Karin Rosenberg. Utvärdering av. FIA-projektet. Karin Rosenberg Rosevo AB 2007-11-27 FIA 1(12) Utvärdering av FIA-projektet Rosevo AB 2007-11-27 FIA 2(12) Utvärdering av FIA-projektet Innehåll: 1. Inledning 2. Kort om projektets organisation och arbetssätt 3. Syfte med utvärderingen 4.

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Torsås 11 01 11. Agnetha Karlsson

Torsås 11 01 11. Agnetha Karlsson Torsås 11 01 11 Agnetha Karlsson Sammanfattning Projektet har drivits av Torsås kommun och finansierats av stimulansmedel för Äldre, område rehabilitering. Erhållna medel 1 040 000:- under ett år. (2010)

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun

Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun April 2013 Malin Ljungzell och Helena Svensson APeL FoU Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING...

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Slutrapport sept 2013 dec 2014

Slutrapport sept 2013 dec 2014 Slutrapport sept 2013 dec 2014 Förslag på aktiviteter för framtiden Projektstart den 1 september 2013. Projekttid 16 månader. Parter i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan och Arbetsförmedlingen, Målgrupp

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

Brukarrevision VIVA 2014. Ett steg i taget. Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén

Brukarrevision VIVA 2014. Ett steg i taget. Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén Brukarrevision VIVA 2014 Ett steg i taget Foton: Mari Sjögren (överst), Helena Thorsén Sammanfattning av brukarrevisionen på Viva 2014 Vi var 4 revisorer som 2014 intervjuade brukare, anhöriga och personal

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 Anhörig/närståendestöd i Skaraborg ett samverkansprojekt mellan kommuner, primärvård och sjukhus Bakgrund I samband med den nationella satsningen

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer