Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden"

Transkript

1 Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1

2 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur dennagruppåterfinnsiskåne.förskånesdelnybeviljades680personeraktivitetsersättning 2006 och antalet steg med drygt 12 % till 764 personer som fick nybeviljat aktivitetsersättningunder2007.utvecklingenharalltsåvaritnegativunderdesenasteåren trotshögkonjunkturen.detinnebärattdrygt60ungdomariskåne,varjemånadskickasini dettautanförskap.iskåneharidag2528ungdomaraktivitetsersättning(fkofficiellstatistik 2008). Den statliga utredningen SOU 2008:102 Brist på brådska som har studerat resultat och effekter av aktivitetsersättningen har kommit fram till att endast 3% av de som blivit beviljadedennaersättningkommerattlämnadennaförattsökaoch/ellerfåarbetepåden ordinarie arbetsmarknaden. Denna utrednings rekommendation är därför att helt avskaffa aktivitetsersättningenochersättadennamedstärktainsatserfrånarbetsförmedlingen. Det betyder att antalet unga arbetssökande med någon form av funktionsnedsättning kraftigtkankommaattökaomdennareformgenomförs. Förändradereglerrörandeicke tidsbestämdsjukersättninghardessutomskapatengrupp isamhället,somsenden1januari2009intelängreriskerarattförlorasinrätttillersättning omhanellerhonprövarattarbetasamtidigtsommanuppbärsjukersättning(fk4133). Gruppernasfunktionsnedsättningarkanvarierakraftigt.Ibådagrupperåterfinnsindivider medrörelsehinder,olikapsykiskastörningar,utvecklingsstörning,flerhandikapp,medicinska diagnosersomastma,kroniskamagsjukdomar,reumatismetc. Den samlade bilden är att fler och kraftfullare insatser behövs för att människor med funktionsnedsättning ska få arbete. Mest verksamt är, enligt vad vi erfar, insatser på den personliganivånsombyggerpåattstödjaochutveckladenenskildesförmåga,tillsammans med utåtriktat arbete riktat till företag och andra organisationer. Det finns mycket stora samhälleligaochpersonligavinsteratthämtaommanskullekunnastödjaettantalavdessa individeruttillarbete. FurubodaochHSOSkåneärtvåideellaorganisationersombådaarbetarmedattförbättra livs ochsamhällsvillkorenförmänniskormedfunktionsnedsättning. Furuboda driver och har tidigare drivit en rad olika projekt som syftar till att förbättra möjligheternaförpersonermedfunktionsnedsättningattetablerasigpåarbetsmarknaden. Furubodas arbetsmarknadsenhet driver på uppdrag av Arbetsförmedlingen utbildningen Hitta Rätt vars syfte är att göra vägledande insatser för ungdomar med funktionsnedsättning.målgruppenidennautbildningutgörsoftaavungdomar(<30år)som uppbäraktivitetsersättning.furubodahartidigaregenomförtesf projektenbroadwaysamt Öppen kyrka. Broadway var ett kompetenshöjande projekt riktat till företagare i Skåneregionen, vars syfte var att höja företagarnas medvetenhet och beredskap för att 2

3 anställa personer med funktionsnedsättning. ESF projektet Öppen kyrka genomfördes tillsammans med Arbetsförmedlingen Rehabilitering Uppsala och riktade sig till äldre arbetslösa som varit långtidssjukskrivna. Furuboda driver även en folkhögskola vars deltagaretillc:a50%harnågonformavfunktionsnedsättning.dessadeltagareläseroftast kurser under ett till tre år och vår erfarenhet är att man sedan återvänder till sina hemkommuner, med nya intryck och kunskaper, men fortfarande mycket långt från arbetsmarknaden. HSO Skåne är en samarbetsorgan för en huvuddel av Skånes handikapporganisationer. Inom organisationen finns idag ca medlemmar med funktionsnedsättning. HSO Skånesuppdragärattarbetaförettsamhälledärenfunktionsnedsättningellerenkronisk sjukdominteäretthinderförattlevaettbraliv.prioriteradearbetsområdenärhälso och sjukvården, omsorgsfrågor, tillgänglighet och arbetsmarknad. Med desistnämnda frågorna har HSO Skåne börjat arbeta inom projektet Mainstreaming, samt i ett par mindre ESFprojekt.DessaerfarenheterharsåvälskapatkontaktersomlagtgrundenförattHSOSkåne påettmereffektivtsättskallkunnaarbetamedarbetsmarknadsfrågorna. I november 2008 genomfördes en dygnslång workshop tillsammans med inbjudna medlemmar från HSO Skåne. Syftet med denna workshop var att tillsammans med personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning försöka formulera en problembildocholikaslagslösningarpådetta problem.utgångspunktenvarderassituation och erfarenheter från arbetsmarknaden och olika myndigheter. Figuren visar de frågeställningar som deltagarna förde sina diskussioner utifrån. I bilaga 1 återfinns de synpunkter som framkom för respektive problemområde.vilätsåledesindividermed egen erfarenhet av funktionsnedsättning formuleravaddetyckteettframtidaprojektskulleinnehålla.resultatetavdennaworkshop blevblandannatdennaprojektansökan. 2Målgrupp Detta projekt har två direkta målgrupper. Det riktar sig till ungdomar med funktionsnedsättning som uppbär aktivitetsersättning. Denna grupp är relativt liten men riskerar att hamna i ett livslångt utanförskap om de inte kan motiveras och hjälpas in på arbetsmarknaden.idagärdetendast3%somlämnaraktivitetsersättningförattsökaarbete på den ordinarie arbetsmarknaden (SOU 2008:102). De nya reglerna rörande arbete och icke tidsbestämdsjukersättningharocksåletttillattdetblivitviktigtattarbetameddenna grupp. Varje individ som kan återfå sin tro på sin egen arbetsförmåga innebär för honom eller henne ett ökat välbefinnande och att denne i än högre grad får möjlighet att delta i samhället.förutomdeindividuellafördelarnafinnsdetävenensamhälleligvinst.intebara spararstatenutgifteriformavbidrag,fleriarbetelederäventillökadeskatteintäkteroch samhälleligtillväxt.debådamålgruppernaärsåledes: 3

4 Ungdomar (<30 år) med funktionsnedsättning som har aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Yngre personer med funktionsnedsättning som har icke tidsbestämd sjukersättning frånförsäkringskassan. Dessa båda målgrupper finns idag i kurser på Furuboda folkhögskola och är ibland även medlemmarinågonavhso Skånesmedlemsorganisationer. Förutom de direkta målgrupperna är också samhället och framförallt då myndigheter och kommuner mottagare av projektresultaten. Projektet ska ge dessa nya verktyg för att bekämpa utanförskapet och även innebära att fler personer som idag uppbär bidrag från stat/kommun,iställetfårenlön. 3Syfte/Mål Detövergripandesyftetmeddettaprojektärattöppnaarbetsmarknadenförflermänniskor isverige.ävenpersonermedfunktionsnedsättningskakunnavaraaktivamedborgareockså påarbetsmarknaden.vivilldärför: startagrupperför120personermedfunktionsnedsättningikristianstad,malmöoch på Furuboda folkhögskola. Av dessa 120 är målet att 40 stycken skall komma ut i arbete eller annan sysselsättning/utbildning. Genom detta kvantitativa mål ska vi utvecklaenmetodsomhjälperpersonermedfunktionsnedsättningattkommainpå arbetsmarknadenellerannansysselsättning/utbildning. med externt processtöd testa och förbättra metoden och ta fram en metodbok för fortsattliknandearbete. förbereda folkhögskoledeltagare inför tiden efter Furuboda vi vill öka deras möjligheterattfrånsinhemkommunkunnaarbetaelleraktivtsökajobb. 4Metod Enligt Sivert Antonsson, docent i handikappvetenskap vid Örebro universitet, är Sverige i arbetet med personer med funktionsnedsättning bäst i världen på att träna till arbete, hyfsade på att få arbete, men usla på att skapa förutsättningar för att kunna behålla ett arbete (Antonsson, Stödets betydelse 2003). Arbetssättet bakom metoden Supported employmentharsinutgångspunktinyckelordenhitta,(vilja),finna,fåochbehålla.detkrävs därmed både motivation och ökade kunskaper om arbetsmarknaden för att öka andelen personermedfunktionsnedsättningiarbete.stödetmåstesessomenlångtgåendeprocess som fortsätter även när en anställning tagit vid. Enligt Antonsson finns det en rad framgångsfaktorer för att uppnå ett lyckat resultat i arbetet med att få fler funktionsnedsattautiarbete.dethandlarblandannatom: Attityder/värderingar allamänniskorharenarbetsförmåga Valavarbete passardettaarbetemig? Valavarbetsplats kandennaarbetsplatsgemigdetjagbehöver? Habiliterandesynsätt vadkanunderlättasförmigimittarbete? Koordinerat stöd alla drar åt samma håll och har en samsyn i vad som behöver underlättas Nära kontakt med arbetsgivare även arbetsplatsen inkluderas i beslut och överenskommelser. 4

5 Högpersonkontinuitet stödetgeslängeochavförtroendeingivandepersonerunder enlångtid. (Antonsson,Stödetsbetydelse2003) Utifrån detta vill vi utveckla ett arbetssätt som kommer våra målgrupper tillgodo. Vi har därförvaltattcentreravårtprojekttillnyckelordenhitta,finna,fåochbehålla.tilldettavill vi koppla på ordet vilja, eftersom målgruppen ofta har haft aktivitetsersättning eller sjukersättningenlängretidochdärmedoftaheltlämnattankarnapåattkunnaetableraeller återetablerasigpåarbetsmarknaden.viljantillarbeteblirdärförcentral,förattsedankunna arbetavidaremeddeövriganyckelorden. 4.1Hitta(deltagareocharbetsgivare) Genom aktivt uppsökande finna personer inom målgruppen. Detta kommer ske genom kontakt med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, HSO Skåne, Furuboda Folkhögskola, FIFH Malmö, Riksgymnasiet i Kristianstad och genom kontakter med brukarorganisationersominteärmedlemmarihsoskåne. Vi kommer även att informera via media för att på så sätt även nå intresserade företag. Företagen kommer även nås via personliga besök och de seminarier som anordnasmedmålgruppenifokus. Försäkringskassan, som har störst kunskap om målgruppen, är en viktig samverkanspart. Vi planerar att i samarbete med Försäkringskassan genomföra informationsmöten för målgruppen. Dessa informationsmöten kommer hållas på olikaplatseriskåne.viktigtattdetblirrättavsändarenärmankallartilldessamöten, dåmångauppleverensvårighetikontaktenmedmyndigheter. 4.2Vilja Detäravstorviktattvifårenviljahosmålgruppentillattarbeta.Dennacoachningskallske genomblandannatambassadörer,alltsåpersonerimålgruppensomharlyckatsattfåoch behållaensysselsättning.dettagörattmanvisarpåmöjligheternaiställetförsvårigheterna. Vidareskallvianvändaossavföretagsompåettpositivtsättbeskrivernyttanavattanställa målgruppenutifrånsinaerfarenheter. Deltagarna jobbar med sin självbild både enskilt och i grupp. Grupperna leds av vana samtalsledareochdeenskildasamtalenavencoach.bådeenskiltochigrupparbetarman med: Självbild Kompetens ochsjälvinventering.vadsaknashosmig,utbildning,menävensocialt? Min arbetsmarknad (vad tycker jag om att göra? Vill jag arbeta inomhus, arbeta medhändernaosv.) Stöd/utvecklingiarbete.Vilka/vilketstödbehöverjagienarbetssituation? 4.3Finna 5

6 Syftet med både de individuella och grupporienterade coachningstillfällena är att få deltagaren att lita på sin omgivning, kunna diskutera och synliggöra sin funktionsnedsättning,hanteraocksådekravsomställspåenarbetsplatssamtkunnasesig själv som betydelsefull. Nästa steg är att i kombination med kompetens och självinventeringen ge deltagaren mer kunskap om var arbeten kan sökas, hur de söks och vilkaarbetensomkanvararelevantaattsöka. Samtidigtmedovanståendeskaprojektetarbetamedsittföretagsnätverkochgenomföra studiebesökochinformationsträffarförarbetsgivare.parallelltmedarbetetmeddeltagarna jobbarvigentemotföretag,genomatt: byggahållbaranätverk. läggastoraresurserpådirektkontaktermedföretag. ordna seminarier och nätverksträffar (vilket ger ett mervärde för företagen). Seminarierna skall även ge information till fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. fortsättautveckladetredanetableradesamarbetetmedassistbemanningochsöka nyasamarbetenmedandrabemanningsföretag. 4.4Få Genom att ge individanpassad information omarbetsrätt, sökvägar, ansökningshandlingar, intervjuträning, samt hjälp med vanliga praktiska och vardagliga problem ökar projektet chansernafördeltagarenattfåettarbete.inteminstärstödochuppmuntranviktigtföratt kunnahållauppemotivationenenlängretid.oftaärdetettheltlivspusselsomskapassain ochdärförblirdetviktigtattfokuserapådeltagarenshelalivssituationochdiskuterahurett arbete förändrar och påverkar detta. De flesta arbetsgivarkontakter kommer sannolikt att förmedlasfrånprojektetssidaochinledasmedenpraktikperiod.underdettaärdetväldigt viktigtatthelatidenfinnastillhandssomstöd för bådedeltagareocharbetsgivareföratt snabbtkunnaredauteventuellamissförståndochanpassaarbetetefterbådearbetstagares ocharbetsgivaresbehov. 4.5Behålla Utmaningen att lyckas behålla ett arbete kan ibland vara minst lika stor som att hitta ett arbete.mycketskaklaffapåenarbetsplatsochdetkrävsförståelseochuthållighetfrånbåde arbetsgivare, kollegor och arbetstagaren. För att öka chanserna till att behålla arbetet kommerprojektetfortsättaattarbetamedindividengenomattgecoachningunderochpå arbetet/arbetsplatsen.dettaskerbl.a.genom: återkommandenätverksträffar stödpåochtillarbetsplatsen stödtillindividen stödtillföretaget utrymme för att dela med sig av både dåliga och bra erfarenheter i olika projektforum 6

7 attandraanställdahosarbetsgivarengesinformationavprojektet(ochdärmedsäkra delaktighetpåarbetsplatsen) attdesomfåttjobb,bjudsinförattberättaomsittarbeteförandraiprojektet. attgeständigfeedbackombådeframgångarochmotgångar.vadbehövervitänka pånästagång?vadkundegjortsannorlunda? 5Nyskapande/utveckling Vårt projekt har vuxit fram tillsammans med brukare från både HSO Skåne och Furuboda folkhögskola och vi har testat projektets idéer på grupper som historiskt sett haft väldigt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Dessa personer ska vara med genom hela projektetsomenreferensgrupp.vivillsärskiltlyftaframföljandedelarivåransökan: vistödjerdeltagarenunderhelaprocessentillettarbete,frånmotivationsfastillatt klaraavattstannakvarienanställning.resultatenblirbärkraftiga. vi använder oss av ett externt processtöd under hela projektet vars syfte är att, förutomattsäkraenhögkvalitépåde deltagarcentreradeinsatserna,äventafram enmetodhandbokförfortsattspridning.processtödetplanerasavmalmöhögskolas enhet för innovation och utveckling. Våra resultat ska kunna leva vidare och användasavosssjälvaochandraorganisationer. vi planerar för att parallellt kunna ge företagare ny kompetens inom handikappområdet,avseendebådetillgänglighetochattavdramatiseraanställandet avpersonermedfunktionsnedsättning.arbetetattfåflerfunktionsnedsattaiarbete måsteföraspåbådeindivid ochorganisationsnivå. 6Spridningochdokumentation Informationspridsiformavartiklariolikamedia,exempelvishandikapptidningar,bransch och facktidningar samt på våra egna hemsidor. Representanter för projektet kommer att medverkaisammanhangdärdetärviktigtattlyftaframmålgruppensintressen.exempelvisi arbetsmarknadskonferenser och i olika nätverkssammanhang. Utöver detta vill projektet anordna årliga konferenser som bjuder in alla intressenter inom detta problemområde. Detta betyder att både offentliga organisationer, privata företag och enskilda individer kommerattbjudasin. Underprojektetsgångkommermetodocharbetssättanalyserasochutvecklas.Dettaskeri samarbete med Malmö högskolas enhet för innovation och utveckling. Genom att få stöd ochhjälpavenexternaktörsäkrarviintebarakvaliténpådetviproducerar,utanökarockså möjligheternatillattfåettstortsamhälleligtgensvarpåvårtarbetssätt.syftetmeddettaär att kunna publicera en metodhandbok som presenterar enempiriskt testad modell för att ökaantaletpersonermedfunktionsnedsättningiarbete.metodbokenskakunnaanvändas av både Furuboda Arbetsmarknad, HSO Skåne och andra intressenter i ett fortsatt arbete medmålgruppen. 7Levavidare 7

8 Projektetsresultatkommerattlevavidaregenomdenframtagnametodhandbokenochde konferenser som anordnas utifrån projektets arbete. Genom att involvera Furuboda folkhögskola ökar vi också möjligheten att etablera en permanent inriktning inom dess kurservarsuttaladesyfteskavaraattförberedasigpåattkunnataettarbete.ambitionen kommervaraattkunnaerbjudaframtidensfolkhögskoledeltagareenmöjlighetattväljaen mer arbetsmarknadsinriktad utbildning inom ramen för de ordinarie kurserna. Vår metod ska även kunna användas av andra aktörer i arbetet med funktionsnedsatta och arbetsmarknaden. Projektet kan användas som underlag för ett projekt inom ESF, där till exempel kompetensutveckling av myndighetspersonal och olika arbetsgivare skulle kunna stärka målgruppens position på arbetsmarknaden. Genom att koppla på andra finansiärer ökar genomslagskraftenochdenstrukturellapåverkansgraden. 8Brukarinflytande Både HSO Skåne och Furuboda är intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning,genomvilkadegesmöjlighetatttadelavsamhällslivet.projektethar vuxit fram med utgångspunkt från den workshop som arrangerades av HSO Skåne och Furuboda med deltagare från olika medlemsorganisationer inom HSO Skåne. Det har varit utifrån den problemformulering som projektets olika aktiviteter har utformats. I bakgrundskapitletochibilaga1presenterasenutförligaredokumentationavworkshopen. Samma deltagare som deltog i workshopen kommer även att erbjudas att ingå i en referensgrupp förprojektetochfår därmed ocksåmöjlighetattfortsattpåverkaprojektets innehåll. I de deltagarfokuserade aktiviteter som projektet kommer att innehålla kommer fokus ligga på deltagarinflytande och lyhördhet för gruppens/gruppernas idéer och önskemål. 9Projektorganisation Styrgrupp representanter från HSO Skåne, Furuboda, Af och Fk. Projektledaren är sammankallande.styrgruppenansvararförövergripandestrategiskafrågor. Referensgrupp de tidigare workshopdeltagarna inbjuds till att utgöra del av en referensgrupp.ävenandrasakkunnigakanbliaktuellaförmedlemskapireferensgruppen. Det är projektledningens ansvar att hålla denna grupp informerad och föra en dialog med dessmedlemmar. Projektledning projektledareochprocesstöd. Ortsvis En coach och en rekryterare/omvärldskoordinator. Projektorter till att börja med blirmalmö,kristianstadochfurubodafolkhögskola(yngsjö). Tjänstefördelning: Projektledningochsamordningbildartillsammanentjänst. 4,5tjänsterfördeladepåtreorter.Dessautgörsavcoacherochrekryterare. Löpande externt processtöd som möjliggör att de tre orterna arbetar mot samma mål, utbyter erfarenheter och arbetssätt och att framgångsrika metoder och 8

9 arbetssättdokumenterasochdärmedlevervidareefterprojektetsslut.dettaären köpttjänst. Möjlighet till att hålla möten via videokonferens. Det öppnar möjligheter till att få olika pedagogiskt perspektiv, utnyttja den breda kompetensen som finns i organisationerna.videokonferensenskasessomettkomplementtillfysiskamöten. Tekniken öppnar för möten mellan deltagare och deltagare, deltagare och coach samtmötenmellanprojektetspersonal.urmiljösynpunktspararprojektetdessutom inpåtransporterdåmångamöteniställetkanhållasviavideolänk. EKONOMI 9

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Grundläggande uppdrag Att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. ORGANISATION - SAMVERKAN I Landskrona pågår sedan 2014 samverkan kring ungdomsfrågorna

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012

Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012 Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012 4. Jakobstad (v. 48) Arbetsgrupp från Projekt Arbetsliv, Optimax 2. Helsingfors (v. 21) Projekt Arbetsliv, Arbetsförmedling, Försäkringskassa

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Inledning Syftet med SATSA-projektet var att utveckla nya samverkansformer mellan Örebro kommun landstinget arbetsförmedlingen och försäkringskassan, så att

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

Stöds av samordningsförbundet, Botkyrka. Utveckla samarbetsformer för långsiktigt stöd i relation till arbetsmarknaden

Stöds av samordningsförbundet, Botkyrka. Utveckla samarbetsformer för långsiktigt stöd i relation till arbetsmarknaden Stöd till arbete - ett samverkansprojekt Eva Hogg, Arbetsterapeut Botkyrka psykosöppenvård, SLL Eija Ekström, Arbetsmarknadskonsulent Socialpsykiatriska enheten, Botkyrka kommun Projektbeskrivning Stöds

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit!

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! slutrapport 2012 VÄGEN TILL ARBETE & STUDIER Föreläget till vår modellutveckling är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie uppdrag för målgruppen unga arbetssökande

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning

Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning Activas rikskonferens 161117 Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Regeringsuppdraget Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska pröva arbetslivsinriktade

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Fyll i nedanstående ansökan. Observera att ett krav för att ansökan ska behandlas är att den tar upp samverkan

Läs mer

Trainee Steget in i yrkeslivet. Utvärderingsrapport

Trainee Steget in i yrkeslivet. Utvärderingsrapport sida 1 av 10 Trainee Steget in i yrkeslivet Utvärderingsrapport Joel Hedlund, European Minds Innehållsförteckning sida 2 av 10 Sammanfattning av projektet 3 Metod/sammanställning av utvärderarens metod

Läs mer

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven ESF10feb/ E Ramel Tematiska mål Mål 10 Investera i yrkesutbildning och livslångt lärande 1626 Mål

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB?

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? Av Kunskap & Kompetens AB kan du förvänta dig en engagerad coach som guidar dig till ett nytt jobb. Individuell

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Bakgrunden - sammanfattad i fem punkter De kommunala arbetsmarknadsenheterna står inför stora utmaningar och

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden Till GR:s Sociala styrgrupp Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden förslag till kommungemensamt arbete med rehabilitering av nyanlända i Göteborgsregionen Förslag

Läs mer

Projektidé för delprojekt en förstudie om FINSAM

Projektidé för delprojekt en förstudie om FINSAM 2015-08-24 1 (7) Avd för utbildning och arbetsmarknad Projektidé för delprojekt en förstudie om FINSAM Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) planerar genomföra en förstudie för att motverka utanförskap

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-02-07 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren) å ena sidan

Läs mer

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER:

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER: ÖVERGRIPANDE MÅL: Etablera en regional stödplattform för validering i Skåne - Innebärande Ökat utbud av validering Ökad tillgänglighet till validering Gemensamt utvecklingsarbete avseende validering -

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Praktik. Lättläst svenska

Praktik. Lättläst svenska Lättläst svenska Praktik Om du behöver stärka dina möjligheter att få ett arbete kan du i vissa fall få praktik på ett företag. Det finns fyra olika typer av praktik som du kan få genom oss på Arbetsförmedlingen:

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Internationella kvinnor. En Malmögemensam insats för stadens kvinnor, födda utanför EU/OECD finansierad av FINSAM Malmö

Internationella kvinnor. En Malmögemensam insats för stadens kvinnor, födda utanför EU/OECD finansierad av FINSAM Malmö En Malmögemensam insats för stadens kvinnor, födda utanför EU/OECD finansierad av FINSAM Malmö Bakgrund Generellt sjunkande sysselsättning och en ökande arbetslöshet bland utrikes födda kvinnor Lågt arbetskraftsdeltagande

Läs mer

Är du mellan 16 25 år, arbetssökande och har försörjningsstöd eller aktivitetsersättning?

Är du mellan 16 25 år, arbetssökande och har försörjningsstöd eller aktivitetsersättning? Ung och arbetssökande! Är du mellan 16 25 år, arbetssökande och har försörjningsstöd eller aktivitetsersättning? Är du motiverad att göra en långsiktigt hållbar förändring i ditt liv för att komma närmare

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits en tydlig politisk

Läs mer

Fortsatt gemensam utveckling

Fortsatt gemensam utveckling Fortsatt gemensam utveckling Framgångsrik kompetensutveckling 6 000 medarbetare kunskapsorienterat Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015 Samverkan och kunskapsorienterat Utveckla samverkan och öka den

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017

Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017 Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017 Erfarenheterna från samverkan kring ungdomar Överenskommelser i 287 kommuner Framgångsfaktorer Utmaningar Identifierade hinder och problem Påtalade behov av

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Sydnärke

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Sydnärke Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Datum: 2009-05-27 Tid: 9.00-12.00 Plats: Kommunhuset i Kumla Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt Ritzman, Örebro

Läs mer

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1697 av Désirée Pethrus (KD) Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling och trygghet SOU 2012:31 s nuvarande uppdrag Översyn av regelverket om arbetshjälpmedel Krav på arbetsmarknadsförsäkringar vid anställningar med lönesubvention

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med synnedsättning En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med synnedsättning En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med synnedsättning En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete En studie finansierad av Arvsfonden Innehåll Framgångsfaktorer på

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment Romané Bučá Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment (ett nationellt arbetsmarknadsprojekt för romer) Bakgrund 2011-2014 Förfrågan till Eskilstuna och AMF 2011 Mobiliseringsfas november

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

IPS- Individual Placement and Support

IPS- Individual Placement and Support IPS- Individual Placement and Support PRIO (Överenskommelse psykisk hälsa mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting) med stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016) Psykiatriinventering;

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

1.Syfte och Mål 2.Målgruppen 3. Upplevelser hos målgruppen 4. Förslag till verksamhet 5. Metod och arbetssätt 6. Lokalen 7. Verksamhet och aktivitet

1.Syfte och Mål 2.Målgruppen 3. Upplevelser hos målgruppen 4. Förslag till verksamhet 5. Metod och arbetssätt 6. Lokalen 7. Verksamhet och aktivitet TENSTA 1.Syfte och Mål 2.Målgruppen 3. Upplevelser hos målgruppen 4. Förslag till verksamhet 5. Metod och arbetssätt 6. Lokalen 7. Verksamhet och aktivitet 8. Förutsättning för att lyckas 9. Projektorganisation

Läs mer

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 1 (6) Datum 2015-05-20 Dnr Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 2 (6) Förslag till ny FINSAM - Aktivitet Bakgrund Under hösten 2014 genomfördes aktiviteten Samverkanskartan idag

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Stockholm 2015-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 111 21 Stockholm Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild

Läs mer

Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008:

Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008: Ansökan om medel för en förlängning av Gemensamma Taget 2008: Gemensamma Taget startade hösten 2006 och enligt den ursprungliga ansökan var tanken att projektet skulle löpa över tre år, men medel beviljades

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

ESF-Förstudier Tomislavka Barisic

ESF-Förstudier Tomislavka Barisic ESF-Förstudier 2014 Tomislavka Barisic 2014-10-16 Socialfonden 2014-2020 Programområde 1: (Kompetensförsörjning) Digital komptensutveckling inom hälso- och vårdomsorg. Programområde 2: (Öka övergångarna

Läs mer

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 3/09 1(19) Sydnärke

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 3/09 1(19) Sydnärke Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 3/09 1(19) Datum 2009-04-01 Tid: 09.00-15.00 Plats: Kommunalkontoret i Hallsberg Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 2016-02-24 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv

Läs mer

Sida: 2 av 16. Informationskampanj kring funktionsnedsatta

Sida: 2 av 16. Informationskampanj kring funktionsnedsatta Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 - Informationskampanj kring funktionsnedsatta Sida: 2 av 16 Sida: 3 av 16 Dnr: Af 2010/436389 Datum: 2011-07-08 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011

Läs mer

Integration genom arbete

Integration genom arbete Integration genom arbete En kort presentation Azad Jonczyk 2009-01-12 Åstorps kommun har under tre år blivit beviljat projektstöd från ESF för att tillsammans med Båstad, Perstorp och Örkelljunga kommun

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Bil 2 ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Sökande kommun: Regionförbundet Östsam/Länsbibliotek Östergötland Ansökan

Läs mer