Katja Kamila

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katja Kamila 2012-03-30"

Transkript

1 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila

2 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser som kan genomföra informationsinsatserna? Har du avsatt resurser i budgeten för trycksaker, mässor, annonser, etc? Är det klarlagt vilken grafisk profil projektet ska följa? Är kommunikationsplanen tidsatt med aktiviteter? Är kommunikationsmålen realistiska och mätbara? Finns intressenter och målgrupper tydligt beskrivna? Har du en struktur för hur rapportering och marknadsföring utanför och inom organisationen ska fungera? Ja Nej 1 Bakgrund, syfte och mål 1.1 Bakgrundsbeskrivning I januari 2011 slöts en ny överenskommelse mellan staten och SKL om utökat stöd till en evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område. I överenskommelsen finns en satsning inom Individ- och familjeomsorgsområdet där avsikten är att genom ökad kunskapsutveckling skapa förutsättningar för att resurser används på det sätt som gör mest nytta i det sociala arbetet med barn och unga. Statliga medel har avsatts för att möjliggöra anställandet av regionala utvecklingsledare för den sociala barn- och ungdomsvården. Ett prioriterat område för satsningen är systematisk uppföljning av vården av barn och ungdomar placerade i familjehem eller på HVB-institution. Arbetet ska utgå ifrån de vägledningar och kunskapsstöd som Socialstyrelsen arbetar fram inom området. Utvecklingsledarens arbete ska ha en tydlig koppling till redan befintliga stödstrukturer i länet. Projektmedel ska även användas till att komplettera och förstärka det arbete som bedrivs inom de regionala BBIC-nätverken 1. För Västmanlands del utgör projektet Barn och unga i fokus en del av den nationella satsningen. Mer om projektets syften och mål finns att läsa i projektplanen. I projektet är information, samverkan och delaktighet tre viktiga faktorer för ett lyckat resultat. Alla beslut, förändringar och aktiviteter som genomförs i projektet behöver kommuniceras. 1 Källa: Socialdepartementet. (2011). Regeringsbeslut S2011/1809/FST. Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik.

3 Som informationskanal handlar projektet om att ge berörda parter rätt information vid rätt tillfälle samt väcka tankar kring vilka processer för lärande och utveckling som måste initieras lokalt. 1.2 Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att tydliggöra olika målgruppers behov av information. Kommunikationsplanen utgör även ett internt diskussions- och förankringsunderlag inom projektorganisationen. Syftet med kommunikationen är att ge konkreta och relevanta budskap för att öka kunskapen om projektets aktiviteter och övergripande mål över tid. 1.3 Kommunikationsmål Kommunikationen inom projektet ska rikta sig till flera huvudmän och olika beslutsnivåer. Kommunikationen ska bestå av information på webben, skriftligt informationsmaterial och muntliga presentationer på konferenser, seminarier och temadagar och andra relevanta tillfällen. Målen med kommunikationen är: - Ökad kännedom om projektet - Att berörda inom verksamheterna tycker att projektet gör nytta - Att målgruppen ska känna sig motiverad att delta i aktiviteter 1.4 Målgrupper Målgrupperna för kommunikation om projektet och dessa aktiviteter framgår av nedanstående tabell. Främst berör informationen om projektet den primära målgruppen: projektledning, styrgrupp, ekonom/administratör, Vård- och omsorgsberedningen samt chefer och socialsekreterare inom kommunernas enheter för social barn- och ungdomsvård. I den sekundära målgruppen finns kollegor till projektdeltagare och övriga medarbetare inom kommunerna som inte direkt berörs av projektets aktiviteter. Dessa kommer i första hand att nås av information om projektet via Socialchefer, deltagare i styrgruppen och IFO-ansvariga om dessa inte är samma som styrgruppsmedlemmarna. Övriga medarbetare inom VKL tillhör också den sekundära målgruppen och nås av information i första hand via webbplatsen. SKL informeras skriftligt genom återkommande återrapporteringar samt muntligt vid återkommande nätverksträffar för de regionala utvecklingsledarna. Den externa målgruppen nås av information via webbplatsen och befintliga informationskanaler inom VKL/SKL.

4 Relevant information om projektet så som projektplan, rapporter och notiser i nyhetsbrevet Aktuellt från VKL som publiceras kontinuerligt på VKL:s hemsida på webben. Målgruppernas behov av information se Intressentanalys. INTERNT ETERNT Primär målgrupp Sekundär målgrupp Extern målgrupp Projektledning Kollegor till projektdeltagare Socialdepartementet Styrgrupp Övriga medarbetare/chefer inom verksamheterna Landstinget Västmanland (BUP, vuxenpsykiatrin m.fl) Ekonom/administratör Övriga medarbetare på VKL Länets kommuner i övrigt (skolverksamheter etc) Vård- och omsorgsberedningen Arbetsledare/chefer Projektdeltagare SKL 1.5 Strategi Kommunikationen ska präglas av öppenhet. Relevant material om projektet ska spridas via hemsidan, skriftligt via mail och muntligt i de fall det är relevant. Viktig information ska spridas genom olika informationskanaler och de befintliga nätverk som redan finns på VKL. Informationen ska ges i så god tid som det är möjligt och vara väl förankrad bland berörda inom projektet innan det publiceras externt. 1.6 Utvärdering Utvärdering av kommunikationsmålen sker lämpligast i dialog med VKL:s informatör.

5 2 Tid- och aktivitetsplan Detaljerad tids- och aktivitetsplan för informationsaktiviteterna ingår i projektets övergripande tids- och aktivitetsplan. Aktivitet Klart Ansvarig Skriva texter till webben om projektet Löpande Katja Publicera på webben Löpande Åsa Projektinformation Löpande Katja/Susanne Nyhetsbrev Löpande Katja E-post utskick, kallelser mm. Löpande Katja 3 Intressentanalys D = Deltar E = Elektroniskt (mail & webb) Målgrupp Projektplan Möten Protokoll Rapporter Nyhetsbrev Webbplats Projektägare/Internt projektansvarig E D E P E E SKL E - - E E E Styrgrupp E D P P E E Ekonom /administratör E - P P E E Informatör E - E E E E Vård- och omsorgsberedningen E - - E E E Socialchefer E - - E E E IFO-chefer E - - E E E Projektgruppen E - E P E E Projektdeltagare E - - E E E Övriga E - - E E E

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola Första upplagan 16 februari 2012 Andra upplagan 3 september 2012 Denna upplaga är den tredje och gavs ut mars 2015 RAMVERK SKOLFAM En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Utsänd 2011-04-12 Ledamöter i Den politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Den Politiska ledningsgruppen för Samverkan mot våld Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län OMSORGSFÖRVALTNIGNEN Handläggare Folkesson Thomas (OMF) Hedberg Jenny (OMF) Datum 2015-03-13 Diarienummer OSN-2015-0155 Omsorgsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer