Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24"

Transkript

1 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun

2 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även i Gislaveds kommun för att vitalisera den representativa och lokala demokratin. Även om Sverige i internationella studier har ett högt valdeltagande har deltagandet sjunkit från och talets höga nivåer. Det finns stora skillnader mellan olika kommuner, områden och valkretsar. Ännu större skillnader finns mellan olika områden inom kommuner och landsting. De socioekonomiska förhållandena har blivit en avgörande faktor för om människor röstar eller inte. Svenska medborgare vill diskutera samhällsfrågor och det finns ett stort samhällsengagemang. Samtidigt blir färre och färre medlemmar i politiska partier. Medelåldern bland medlemmarna är hög och det är svårt att locka ungdomar och nya svenskar till att bli medlemmar och till att ta på sig förtroendeuppdrag. Uppenbarligen knyts inte längre människors samhällsengagemang till den traditionella partipolitiken. Nya arenor så som internet har istället blivit en allt viktigare kanal för kommunikation, information och politisk aktivitet. Ett ökat stöd för antidemokratiska rörelser har också blivit ett faktum i Sverige. Dessa rörelser för fram värderingar som strider mot de konventioner som Sverige har undertecknat. Bland annat tyder ovanstående faktorer på behovet av att utveckla dialogen med medborgarna, samt att erbjuda medborgarna utökade möjligheter till att vara med och diskutera och påverka samhällsutvecklingen. Men metoderna måste anpassas efter medborgarnas förutsättningar och behov. För att förnya den representativa och lokala demokratin är det nödvändigt att se medborgaren som en aktiv medspelare i det demokratiska samtalet. Att utöka medborgardialogen och erbjuda nya möjligheter för medborgarna att engagera sig har flera kommuner och även Sveriges Kommuner och Landsting arbetat med under de senaste åren. Flera kommuner har startat upp medborgardialogprojekt som sedan har permanentats genom att medborgardialog har kommit att bli en del av styrningen. Bakgrund Under hösten 2011 har ett demokratiprojekt med fokus på medborgardialog startat upp i Gislaveds kommun. Projektet ska pågå fram till slutet av 2013 och syftet är att öka medborgarnas deltagande i det demokratiska samtalet och hitta vägar för att medborgarna ytterligare ska kunna vara med och påverka kommunens utveckling. Bakgrunden till projektet är ett kommunfullmäktige beslut som togs den 25 maj Då beslöt kommunfullmäktige i Gislaveds kommun att tillsätta en demokratiberedning som ska arbeta med att öka kommuninvånarnas delaktighet i den demokratiska processen. Demokratiberedningen består av elva kommunfullmäktigeledamöter. Alla partier i kommunfullmäktige är representerade i beredningen, men de två största partierna Moderaterna och Socialdemokraterna har två representanter var. Det är demokratiberedningen som kommer att fungera som styrgrupp för demokratiprojektet. Bakgrunden till kommunfullmäktiges beslut är bland annat att Gislaveds kommun har deltagit i en rapport som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram genom sitt

3 jämförelseprojekt Kommunernas Kvalitet i Korthet. Rapporten jämför att antal kommuner inom olika områden och i rapporten framkom det att ett av Gislaveds kommuns förbättringsområden var dialogen med medborgarna. Gislaveds kommun deltar även, sedan hösten 2010, i nätverket kring Kommunernas Kvalitet i Korthet. Nätverket är en plattform för att bland annat diskutera förbättringsarbete. Gislaveds kommun är dessutom sedan våren 2011 med i SKL:s nätverk för tjänstemän kring att utveckla medborgardialogen. Gislaveds kommun har även medverkat kvalitetsnätverket GRÄNSLÖS som är ett samarbete mellan Gislaved, Gnosjö, Hylte, Svenljunga, Tranemo och Värnamo kommun. Nätverket har arbetat med kvalitetsutveckling. Nätverket publicerade i maj 2011 en rapport Medborgarinflytande.ett flytande begrepp? som jämförde de deltagande kommunernas arbete med medborgardialog. Resultatet av rapporten visar att det finns ett antal förbättringsområden för Gislaveds kommun när det gäller arbetet med medborgardialog. Projektbeskrivning Demokratiberedningens uppdrag består framförallt av att:: anordna seminarium, utbildningar och workshops kring principer för medborgardialog för demokratiberedningen och för referensgrupper. inventera vilka former av medborgardialog som finns i kommunen idag. Undersöka vilka medborgare som deltar i det demokratiska samtalet. Kartlägga vilka medborgargrupper som inte deltar och utreda varför det är så? ta fram förslag till Gislaveds kommuns handbok för medborgardialog. Handboken ska innehålla principer för medborgardialog och vara en verktygslåda för kommunens dialog- och deltagande arbete. En projektledare har anställts i slutet av oktober Projektledaren kommer att arbeta med att sammanställa hur medborgardialogen ser ut i kommunen idag, sammanställa Gislaveds kommuns handbok för medborgardialog, samt arbeta med att ta fram en policy för ett kommungemensamt system för synpunktshantering, med mera. Under projektets gång kommer även olika metoder för medborgardialog att testas. Kommunikationsplanens syfte och mål Kommunikationsplanens syfte är att fungera som ett stöd och verktyg för de kommunikationsinsatser som kommer att göras under medborgardialogprojektets gång. Kommunikationsplanens är ett levande dokument och revideras när behov uppstår. Planens övergripande mål är följande: att öka kännedomen hos medborgarna om Gislaveds kommuns arbete med medborgardialog under år att öka kännedomen hos Gislaveds kommuns personal om Gislaveds kommuns arbete med medborgardialog under att öka kännedomen hos medborgare i Gislaveds kommun om hur de kan vara med och påverka det som sker och beslutas om i kommunen.

4 att öka möjligheten för medborgare i Gislaveds kommun att vara med i det demokratiska samtalet, samt i utvecklingen av Gislaveds kommun. att identifiera olika målgrupper och deras behov av information, kommunikation och dialog kopplat till projektet medborgardialog, samt till det övergripande demokratiska samtalet. att göra kommunikationen effektiv och ändamålsenlig. Strategi Strategin för Gislaveds kommuns kommunikation kring medborgardialog bygger på informations, kommunikations- och dialoginsatser, samt enskilda aktiviteter. Aktiviteterna benämns som delprojekt och finns beskrivna i kommunikationsplanen. Informations, kommunikations- och dialoginsatserna, samt aktiviteterna ska följas upp och utvärderas. Målgrupper Underlaget till målgruppsanalysen har tagits fram genom diskussioner i demokratiberedningen och genom att en inventering och nulägesanalys har gjorts över vilka medborgare som deltar i det demokratiska samtalet i Gislaveds kommun. I bilaga 2 finns en tabell över vilken information, kommunikation och dialog som riktas till målgrupperna under de olika delprojekten/aktiviteterna. Kommunikationen ska i mån av resurser motsvara behovet hos målgruppen. Vissa delprojekt/aktiviteter ska ske i samverkan med olika målgrupper. Medborgare i Gislaveds kommun Med medborgare åsyftas alla medborgare som är mantalsskrivna i Gislaveds kommun. Medborgare i Gislaveds kommun behöver ha kännedom om medborgardialogprojektet och dess innehåll och syfte, samt olika aktiviteter som kommer att var knutna till projektet. Medborgarna behöver också ha kännedom om vilka möjligheter det finns för dem att medverka i det demokratiska samtalet och påverka samhällsutvecklingen i Gislaveds kommun. Riktad information om medborgardialogprojektets övergripande innehåll behöver ges till medborgarna genom kommunens egen webbplats, sociala medier (facebook, YouTube etc.) broschyrer, radio, tidningar, affischer, samt genom de särskilt riktade aktiviteterna/delprojekten. Även föreningar, studieförbund och kommunens egna förvaltningar och skolor kan ha en viktig roll för att nå medborgare som vanligtvis inte är engagerade i det demokratiska samtalet. Även strategisk riktad information ska ges om medborgardialogprojektet till målgrupper som vanligtvis inte deltar aktivt i det demokratiska samtalet och har svårt att göra sin röst hörd. Kommunikationsmål: Att inleda en givande och förtroendefull dialog mellan medborgarna och de förtroendevalda i Gislaveds kommun. Medborgarna ska ha lätt att finna information om medborgardialogprojektets innehåll och syfte på kommunens hemsida. På hemsidan ska det också finnas tydlig information

5 om vilka möjligheter det finns för medborgarna att vara med i det demokratiska samtalet och påverka kommunens utveckling. Beroende av vilka kanaler medborgarna använder sig av för att söka information ska det finnas möjligheter för medborgarna att få kännedom om medborgardialogprojektets innehåll och syfte. Övriga mål: Utveckla kommunens egen hemsida med fokus på sidorna som berör medborgardialogprojektet och medborgarnas möjligheter att vara med och påverka kommunens utveckling. Sidorna ska vara lättillgängliga Arbeta med flertalet och breda informationskanaler för att nå ut med medborgardialogprojektets innehåll och syfte. Inleda samarbete med föreningar, studieförbund och kommunens förvaltningar för att nå ut med medborgardialogprojektets innehåll och syfte. Göra medborgardialogprojektet synligt i media genom pressmeddelanden. Anställda i Gislaveds kommun Eftersom syftet med medborgardialogprojektet är att permanenta verksamheten med medborgardialog, så kommer kommunanställda att vara en viktig målgrupp för att implementeringen framöver ska bli framgångsrik. Anställda på alla nivåer i Gislaveds kommun behöver därför få kännedom om medborgardialogprojektet och dess innehåll och syfte. Samt känna till och ha kunskap om olika aktiviteter som kommer att var knutna till projektet. Riktad information om medborgardialogprojektets övergripande innehåll behöver ges till kommunanställda genom kommunens egen webbplats, sociala medier (facebook, YouTube etc.) broschyrer, radio, tidningar, affischer, samt genom de särskilt riktade aktiviteterna/delprojekten. Även strategisk information bör riktas till målgruppen genom att förvaltningschefer och strateger ges tillfälle till att delta på seminarium och utbildningar som berör medborgardialog. Eventuellt kan även övriga anställda erbjudas föreläsningar/utbildning om medborgardialogprojektet. Kommunikationsmål: Kunskapen om medborgardialogprojektet ska öka hos de kommunanställda genom externt och internt riktade informationsinsatser. Kommunanställda ska ha lätt att finna information om medborgardialogprojektets innehåll och syfte på kommunens hemsida. Informationen ska vara lättillgänglig. Beroende av vilka kanaler kommunanställda använder sig av för att söka information ska det finnas möjligheter för dem att få kännedom om medborgardialogprojektets innehåll och syfte. Övriga mål: Utveckla kommunens egen hemsida med fokus på sidorna som berör medborgardialogprojektet och medborgarnas möjligheter att vara med och påverka kommunens utveckling. Sidorna ska vara lätttilgängliga. Öka kunskapen om medborgardialogprojektets syfte och innehåll hos de kommunanställda genom att erbjuda förvaltningschefer och strateger att delta på seminarium och utbildningar. Arbeta med flera och breda informationskanaler för att nå ut med medborgardialogs projektets innehåll och syfte internt till anställda i Gislaveds kommun.

6 Barn och ungdomar Barn och ungdomar är en grupp som är underrepresenterade i det demokratiska samtalet. Barn och ungdomar är också en grupp som generellt saknar resurser, både ekonomiska och kunskapsmässiga. Det innebär att deras möjligheter att påverka är begränsade. Oftast är de beroende av att en tredjepart driver deras frågor och lyfter in barn- och ungdomsperspektivet. Flertalet har dessutom inte möjlighet att delta i det representativa demokratiska systemet. eftersom de inte har rösträtt förrän vid arton års ålder. Därför är det viktigt att det inom medborgardialogprojektet finns fokus på barn och ungdomar eftersom gruppen behöver stöd, resurser och möjligheter för att kunna göra sin röst hörd och för att kunna vara med och påverka. Riktad information om medborgardialogprojektets övergripande innehåll behöver ges till barn och ungdomar genom kommunens egen webbplats, sociala medier (facebook, YouTube etc.) broschyrer, radio, tidningar, affischer, samt genom de särskilt riktade aktiviteterna/delprojekten. Även skolor/förskolor och pedagogisk personal, samt föreningar, kommer att ha en viktig roll för att nå gruppen barn och ungdomar. Särskilt riktade och strategiska kommunikationsinsatser ska riktas till barn och ungdomar om medborgardialogprojektet. De ska också ges konkreta och särskilda möjligheter för barn och ungdomar att delta i de riktade aktiverna/delprojekten. Kommunikationsmål: Att inleda en givande och förtroendefull dialog mellan barn och ungdomar och de förtroendevalda i Gislaveds kommun. Barn och ungdomar ska ges information och kunskap om medborgardialogprojektets innehåll och syfte. Samt få kunskap om vilka möjligheter det finns för dem att vara med i det demokratiska samtalet och få kunskap om hur de kan vara med och påverka samhällsutvecklingen i Gislaveds kommun. Barn och ungdomar ska ha lätt att finna information om medborgardialogprojektets innehåll och syfte på kommunens hemsida. Övriga mål: En separat webbsida ska utvecklas som fokuserar på att ge barn och ungdomar kunskap om vilka möjligheter de har att vara med och påverka det demokratiska samtalet och samhällsutvecklingen i Gislaveds kommun. Ett informations- och dialog arbete ska inledas med Gislaveds kommuns skolor/förskolor och den pedagogiska personalen, framförallt genom de olika aktiviteterna/delprojekten. Särskilda aktiviteter/delprojekt så som GeoPanelen ska riktas mot barn och ungdomar. Inom de övriga aktiviteterna/delprojekten så som Dialog om dialogen och Demokratidagarna ska det finnas ett särskilt fokus på barn och ungdomar. Förtroendevalda i Gislaveds kommun För att implementeringen av medborgardialogen framöver ska bli framgångsrik i Gislaveds kommun, är det av största vikt att alla förtroendevalda är intresserade av och motiverade till att arbeta med medborgardialog. Samtliga förtroendevalda behöver därför få kännedom om medborgardialogprojektet och dess innehåll och syfte, samt känna till och ha kunskap om olika aktiviteter som kommer att var knutna till projektet.

7 Riktad information om medborgardialogprojektets övergripande innehåll behöver ges till förtroendevalda genom kommunens egen webbplats, sociala medier (facebook, YouTube etc.) broschyrer, radio, tidningar, affischer, samt genom de särskilt riktade aktiviteterna/delprojekten. Förtroendevalda i demokratiberedningen kommer att fungera som en viktig kanal i och med att deras uppdrag innefattar att de ska sprida information och kunskap om medborgardialogprojektet till sina respektive partigrupper, till övriga förtroendevalda, samt till medborgarna. Särskilt riktade och strategiska kommunikationsinsatser ska riktas till förtroendevalda genom att kommunstyrelsen, nämndspresidier, m.fl. ska ges möjlighet att delta på seminarier och utbildningar kring medborgardialog. Kommunikationsmål: Samtliga förtroendevalda i Gislaveds kommun ska ha kunskap och förståelse för medborgardialogprojektets syfte och innehåll. Förtroendevalda ska ha lätt att finna information om medborgardialogprojektets innehåll och syfte på kommunens hemsida. Informationen ska vara lättillgänglig. Beroende av vilka kanaler förtroendevalda använder sig av för att söka information ska det finnas möjligheter för dem att få kännedom om medborgardialogprojektets innehåll och syfte. Övriga mål: Utveckla kommunens egen hemsida med fokus på sidorna som berör medborgardialogprojektet och medborgarnas möjligheter att vara med och påverka kommunens utveckling. Sidorna ska vara lätttilgängliga. Öka kunskapen om medborgardialogprojektets syfte och innehåll hos de förtroendevalda genom att erbjuda nämndspresidier och kommunstyrelsen möjlighet att delta på seminarier och utbildningar kring medborgardialog. De förtroendevalda i demokratiberedningen ska förmedla sin kunskap om medborgardialogprojektet till sina respektive partigrupper, till andra förtroendevalda, samt till medborgarna. Arbeta med flera och breda informationskanaler för att nå ut med medborgardialogprojektets innehåll och syfte till förtroendevalda i Gislaveds kommun.

8 Resurser för kommunikation Demokratiberedningen Ordföranden i demokratiberedningen har ansvaret att kalla till sammanträde. Demokratiberedningens ledamöter har ansvaret att leda, styra och utveckla medborgardialogprojektet. Demokratiberedningens ledamöter har även ansvaret för att förankra, förmedla och sprida kunskap om medborgardialogprojektets syfte och innehåll till de egna organisationerna/partierna. Skolor och förskolor Pedagoger på skolor och förskolor utgör en viktig resurs för att specifikt nå målgruppen barn och ungdomar. De utgör en viktig resurs för dialogarbete och informationsspridning om medborgardialogprojektet. Pedagoger kan engageras i särskilda projekt/ aktiviteter. Speciellt SO lärare är en viktig resurs eftersom de har specifika kunskaper om samhällsutveckling och demokratiarbete. Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL) SKL fungerar som en stöd- och kompetensresurs för demokratiberedningen och för Gislaveds kommun när det gäller arbete med medborgardialog. SKL har lättillgänglig information på sin hemsida om medborgardialog, samt information i form av olika skrifter och broschyrer. SKL anlitas för att genomföra utbildningar och seminarium kring medborgardialog, samt förmedla kontakter till kommuner som redan aktivt arbetar med medborgardialog. Förvaltningschefer Förvaltningschefer fyller en viktig funktion för att förankra, förmedla och sprida kunskap om medborgardialogprojektets syfte och innehåll till de anställda i Gislaveds kommun. Det kan till exempel ske genom arbetsplatsträffar med de anställda. Förtroendevalda Förtroendevalda fyller en mycket viktig funktion för att förankra, förmedla och sprida kunskap om medborgardialogprojektets syfte och innehåll till medborgarna i Gislaveds kommun. Förtroendevalda ska engageras till att delta i olika aktiviteter och delprojekt. Förtroendevalda ska även förankra, förmedla och sprida kunskap om medborgardialogprojektets syfte och innehåll till de egna organisationerna/partierna. Interna kvalitetsnätverket Det interna kvalitetsnätverket består av medarbetare/tjänstemän från kommunens alla förvaltningar. Det interna kvalitetsnätverket arbetar med kvalitetsutveckling och kvalitetsutvärdering av kommunens alla verksamheter. I utvecklingen av kvalitetsarbetet ingår arbetet med medborgardialog. Tjänstemännen i det interna kvalitetsnätverket kan fylla en viktig funktion för att förankra, förmedla och sprida kunskap internt om medborgardialogprojektets syfte och innehåll till de anställda i Gislaveds kommun. Klinfo Klinfo är ett nätverk för alla chefer i Gislaveds kommun. Nätverket har återkommande träffar. På träffarna informerar kommunledningen om aktuella frågor som till exempel budget och nyheter i organisationen. De medverkande cheferna i Klinfo nätverket kommer att fungera som en viktig kanal för att förankra, förmedla och sprida kunskap om medborgardialogprojektets syfte och innehåll till de anställda i Gislaveds kommun.

9 Föreningar och studieförbund Olika föreningar och studieförbund kan utgöra en viktig resurs för att förankra, förmedla och sprida kunskap om medborgardialog projektets syfte och innehåll till medborgarna och olika målgrupper. Föreningar och studieförbund kan även inkluderas aktivt som till exempel medarrangörer i olika aktiviteter/delprojekt. Press Pressmeddelande bör skrivas i samband med att arbetet med medborgardialogprojektet aktivt startas. Pressmeddelanden ska även skrivas inför att olika aktiviteter/delprojekt påbörjas. Demokratiberedningen och projektledaren bör även aktivt under projektets gång bevaka vad som skrivs i media nationellt om medborgardialog och om olika metoder för dialogarbete. På ett lokalt plan gäller bevakning kring vad som skrivs om Gislaveds kommuns medborgardialogprojekt. Artiklar om medborgardialogprojektet ska löpande publiceras i kommunens egen tidning, samt i personaltidningen. Webb Kommunens egen webbplats kommer att utgöra en viktig kanal för informationsspridning externt kring medborgardialogprojektet och dess olika aktiviteter. Webben ska uppdateras löpande och även vara en viktig kanal för återkoppling av olika aktiviteter/delprojekt. Specifika webbsidor kan även anpassas till olika målgrupper. Sociala medier Socialmedier så som facebook, YouTube, m.m. kommer att fungera som en kanal för att nå ut med information och dialog om medborgardialogprojektets syfte och innehåll och med de enskilda aktiviteterna/delprojekten. För att nå specifika målgrupper kommer kanalerna fungera som ett viktigt komplement till mer traditionella kanaler. Trycksaker Broschyrer, affischer, m.m. kommer att utgöra kanaler för att marknadsföra medborgardialog projektet och de olika aktiviteterna och delprojekten. Broschyrer kan användas för att på ett övergripande plan beskriva medborgardialogprojektets syfte och innehåll. Broschyrer på andra språk och på lättillgänglig svenska kan tas fram till olika målgrupper.

KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR KOMMUNERNAS KVALITET I KORTHET 2012

KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR KOMMUNERNAS KVALITET I KORTHET 2012 2013-01-11 KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR KOMMUNERNAS KVALITET I KORTHET 2012 1 KOMMUNERNAS KVALITET I KORTHET 2012 INLEDNING OCH BAKGRUND Intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar

Läs mer

en liten guide om medborgardialog

en liten guide om medborgardialog en liten guide om medborgardialog i Medborgardialog handlar om att ta till vara människors kunskaper och goda idéer Vad är Medborgardialog? Medborgardialog är ett sätt för Gislaveds kommuns förtroendevalda

Läs mer

Riktlinjer och principer för medborgardialog

Riktlinjer och principer för medborgardialog riktlinjer Riktlinjer och principer för medborgardialog Fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni 2014 67 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se 1 Riktlinjer och principer

Läs mer

Medborgardialog en del av styrprocessen

Medborgardialog en del av styrprocessen en del av styrprocessen Övergripande kommunikationsplan www.vindeln.se Antagen av Kommunstyrelsen, den 28 april 2015, 95 Kommunikationsplan Sida 2(7) Bakgrunden till dialogen I ett samhälle där valdeltagandet

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar 2(5) Innehåll 1 Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar i Hällefors, dnr KS 14/00142... 3 1.1 1 De fasta beredningarnas uppgifter... 3 1.2 2 Val

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande).

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande). Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Demokratiberedningen 27 mars 2013

Demokratiberedningen 27 mars 2013 1 (2) Datum 2013-03-27 Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin 0155-381 22 072-212 78 20 niklas.thelin@oxelosund.se Demokratiberedningen 27 mars 2013 Närvarande Catharina Fredriksson Bo Höglander Mattias

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för medborgardialog i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2014-02-19 33, dnr 2014/0066 KS.030 Innehåll Inledning... 2 Definition... 2 Skillnad mellan medborgardialog och brukardialog...

Läs mer

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN God lokal demokrati - EN PLATTFORM 1 2 Förord Valdemokrati är viktig, men väl så viktigt är vad som händer mellan valen: Har politikerna medborgarnas förtroende? Använder

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD 4 DEL 1 MEDBORGARDIALOGENS

INNEHÅLL FÖRORD 4 DEL 1 MEDBORGARDIALOGENS en handbok för i INNEHÅLL FÖRORD 4 DEL 1 MEDBORGARDIALOGENS utgångspunkt 5 Handbok för medborgardialog 6 Vad är medborgardialog? 7 Varför medborgardialog? 8 Fördelar för kommuninvånarna, för förtroendevalda/tjänstemän

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten

Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten KommITs 12 november Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten Anders Nordh och Kjell-Åke Eriksson, Sveriges Kommuner och Landsting 1 Kommunen kvalitet

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Styrdokument Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Senast reviderad av kommunfullmäktige, 9 Giltighetstid 2013-12-16--2017-12-31 2 (9) Beslutshistorik Giltighetstid 2013-12-16 2017-12-31 Antagen av

Läs mer

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Centrala verksamheter Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-18 1(2) Diarienummer 130661 Landstingsfullmäktige Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Förslag till beslut

Läs mer

Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00

Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00 Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00 Lars-Peter Hållstrand (S), ordförande Catarina Deremar (C), 1:e vice ordförande Ulrika Löfgren (S) Håkan Thomsson (MP) Lars-Göran Wadström (V) Per Bergsten (M)

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan 2014

Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan 2014 -03-04 Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Demokratiberedningens uppdrag... 3 3 Mål och syfte... 3 4 Aktiviteter...

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01 Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna Rapport KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för medborgardialog

Strategi. Luleå kommuns strategi för medborgardialog Strategi Luleå kommuns strategi för medborgardialog 2016-2020 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för medborgardialog Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad: Fastställd:

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Revidering Kommunikationsplan för år 2015

Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-10-09 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt 054-540 50 44,070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Bakgrund

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Biblioteket, Vänersborg

Biblioteket, Vänersborg 2009-02-05 1 (11) Plats Biblioteket, Vänersborg Tid Torsdagen den 5 februari 2009, kl. 15.00 17.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Kommunikationsplan för Översiktsplan

Kommunikationsplan för Översiktsplan Kommunikationsplan för Översiktsplan Projektbeställare Kommunstyrelsen, genom Kent Gullberg (SBF-chef) Projektledare Charlotte Hedlund Datum 2015-12-01 Version 1.0 Projekt-, ärendenr. Dnr KS 2014/0321-212

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Definition... 2 Mål... 2 Intern kommunikation... 3 Extern kommunikation... 3 Förhållningssätt...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY 2 Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Nacka kommuns grundläggande värdering KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR NACKA KOMMUN Kommunikationspolicyn

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikations policy Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikationspolicy 1 Kommunikationspolicy Innehåll Inledning... 4 1. Kommunikationspolicy... 5 1.2 Definition 5 1.3 Lagar 5 1.4 Kommunikationsmål

Läs mer

E-dialog. www.tidaholm.se

E-dialog. www.tidaholm.se E-dialog Grund för (Tidaholm) att jobba med e-dialog Öka lokal demokrati Ökat engagemang och dialog Medborgare vill engagera sig Lokala mål i olika styrdokument Målområde Kommunstyrelse Lokal demokrati

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

IT-verktyg i demokratins tjänst

IT-verktyg i demokratins tjänst IT-verktyg i demokratins tjänst Del 1 utmaningar Geopanel Chatt E-petition Budgetsimulator E-panel Webb SMS Dialogforum 3 IT-verktyg i demokratins tjänst del 1 utmaningar Upplysningar om innehållet: Lena

Läs mer

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Demokratiberedningen Johan Lidmark Strateg 044-309 30 62 Johan.Lidmark@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-30 Dnr 1502454 1 (5) Demokratiberedningen Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Ordförandens

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN

KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR UPPSALA KOMMUN Detta dokument anger principer och förhållningssätt, ansvar, målgrupper, kanaler, formspråk och planeringsförutsättningar för

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Garaget Verksamhetsplan 2010

Garaget Verksamhetsplan 2010 Garaget Verksamhetsplan 2010 INNEHÅLL INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 PARTNERSKAPET 2 MÖTESPLATS 2 DIALOGMÖTEN 3 HÅLLBAR UTVECKLING 3 SAMVERKAN 3 VERKSAMHETSIDÉ... 3 SYFTE 4 VISION 4 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND STENUNGSUNDS KOMMUN PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND Typ av dokument Projektplan Dokumentägare T.f. Projektberedning för vision för Stenungsund Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Beslutsdatum

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

Kommunikationsplan 1(8)

Kommunikationsplan 1(8) Datum 2014-09-19 1(8) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Försöksverksamhet i Fagersjö augusti-december 2015

Försöksverksamhet i Fagersjö augusti-december 2015 Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (8) 2015-08-12 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-08-27 Försöksverksamhet i Fagersjö augusti-december 2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunal författningssamling Arbetsordning

Kommunal författningssamling Arbetsordning Kommunal författningssamling Arbetsordning 2007 Nr 9 Arbetsordning för medborgarstämmor Antagen av kommunfullmäktige den 6 september 2007 Gäller fr.o.m. den 7 september 2007 Ersätter KFS 1998 nr 9 ADRESS

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti 2016 Styrdokumentstyp: Riktlinjer Dnr 2/6 Innehållsförteckning Bakgrund och inriktning på arbetet... 3 Generella förebyggande

Läs mer

Checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för konventionen om barnets rättigheter Print Form Checklista för konventionen om barnets rättigheter Varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets

Läs mer

Behovet av information ökar i tider när resurserna blir mindre. Beslut måste motiveras och fördelningsprinciper förklaras.

Behovet av information ökar i tider när resurserna blir mindre. Beslut måste motiveras och fördelningsprinciper förklaras. Ersätter Utbytt den Sign 11 Policy "Inget beslut, åtgärd eller förändring är för litet att informera om" INLEDNING Informationsskyldighet för kommunen Kommunen har skyldighet att i olika lagar och förordningar

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer