U T V E C K L I N G S L E D A R E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "U T V E C K L I N G S L E D A R E"

Transkript

1 Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA

2 Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten tillnytta för brukaren. I utredningen lyftes fyra utvecklingsområden fram som särskilt viktiga för kvaliteten i socialtjänsten och viktiga för att arbeta vidare med en evidensbaserad praktik. Forskning inom socialtjänstens område Bättre förutsättningar för professionen Bättre struktur för verksamhetsuppföljning Ett tydligare brukarperspektiv Utredning föreslog att för att statens stöd ska bli effektivare och mer långsiktigt bör en överenskommelse slutas med Sveriges kommuner och Landsting (SKL) om prioriterade utvecklingsprojekt inom hela socialtjänstområdet. Arbetet med en gemensam plattform startade 2009 och en första överenskommelse var klar Delvis parallellt med plattformsarbetet skrevs ett avtal under 2008 om att påbörja en gemensam satsning på implementering av nationella riktlinjer för missbruk och beroende som Socialstyrelsen gav ut Överenskommelse barn och unga En kompletterande överenskommelse för en ny satsning på barn och ungdomsvården skrevs under Det övergripande syftet är att skapa regionala stödstrukturer för barn och ungdomsvården och avser att initiera ett utvecklingsarbete under men att projektet även ska visa på hur ett regionalt stöd till förbättringsarbete ska kunna fortsätta även efter Arbetet ska komplettera och förstärka det arbete som bedrivs i de regionala BBIC-nätverken och stödja de deltagande kommunerna i att utveckla systematisk uppföljning av placerade barn och unga. Stödjande strukturer ska öka kommunernas möjligheter till erfarenhetsutbyte och stimulera till kunskapoch kvalitetsutveckling. Arbetet i projektet ska utgå från bästa tillgängliga kunskap om förbättringsmetodik och implementeringsforskning och vara förankrade i EBP och de vägledningar och det kunskapsstöd som Socialstyrelsen och SKL ger ut.

3 Det lokala utvecklingsarbetet ska följa och i vissa fall länkas till det arbete som sker på nationell nivå då en avsikt med det lokala arbetet är att ta fram enhetliga uppgifter som kan ingå i ett nationellt system för verksamhetsuppföljning av barn och unga i samhällsvård. Avsiktsförklaring Västernorrland I den avsiktförklaring som lämnades in från Västernorrland ska utvecklingsledaren arbeta med att stödja kommunerna att skapa stukturer för uppföljning av resultat av vård i form av placering i familjehem och HVB för barn och unga. I avsiktförklaringen nämns även användandet av det webbaserade uppföljningsinstrument som tagits fram för att följa upp nöjdheten med HVB-hem. Utvecklingsledarens ska ha en central roll i arbetet med BBIC och förstärka och komplettera utvecklingsarbetet med BBIC med uppföljning av vården inom BBIC-systemet. Västernorrland deltar i ett projekt i samarbete med Allmänna barnhuset och 6 andra FoU-verksamheter i Sverige om barns brukarmedverkan. I projektet ska strukturer eller metoder för att ta tillvara barn och ungas delaktighet tas fram. Därefter ska dessa metoder och strukturer prövas i kommunerna. Kartläggning Länen och kommunerna i landet har genomfört en kartläggning av hur kommunerna idag arbetar med uppföljning på verksamhetsnivå. Karläggningen är så här långt ett arbetsmaterial och är ett underlag för utvecklingen av utvecklingsledarnas fortsatta arbete. I Västernorrland framkommer behov av att utveckla metoder för förbättringsarbete och systematisk uppföljning. Kartläggningen visar på stora behov av resurser och kompetens för statistikstöd och dessutom utveckling av kommunernas IT-system. Länets behov följer i stort behoven i landet. I kartläggningen ombads länen redovisa hur de prioriterar att arbeta med de olika områdena inom systematisk uppföljning: Uppgifter gällande hela landet på hur högt man prioriterar arbete inom de olika områdena från 1:a till 7:e plats.

4 Många län valde att inte svara på frågan utan avsåg att avvakta till den nationella sammanställningen gjorts. (basuppgifter för systematisk uppföljning innebär t.ex. att inventera vilka uppgifter som redan finns inmatade idag i t.ex. BBIC men också vilka som saknas) Medelvärde Basuppgifter för systematisk uppföljning 1,8 Utveckla systematisk uppföljning resultat av insatsen familjehem 3,2 Utveckla systematisk uppföljning resultat av insatsen HVB 3,3 Brukarmedverkan utveckla metoder för att fånga upp och systematisera barns och ungas erfarenheter Utvecklingsarbete kring individuell uppföljning av enskilda barn som grund för systematisk uppföljning 3,8 3,9 Annat alternativ, ange: 4,7 Utveckla metoder för att fånga upp och systematisera personalens beprövade erfarenheter 5,0 Utifrån det grunduppdrag som de regionala utvecklingsledarna har och den avsiktsförklaring som tidigare tagits fram i Västernorrland tillsammans med den kunskap och utveckling av uppdraget som kartläggning och andra kunskapskällor tillfört kommer projektet att prioritera följande områden: o Basuppgifter för systematisk uppföljning o Utveckla systematisk uppföljning resultat av insatsen familjehem och HVB o Brukarmedverkan- utveckla metoder för att fånga upp och systematisera barns och ungas erfarenheter. Strategi o Att arbeta genom nationella och lokala nätverk för att stödja kommunernas utvecklingsarbete för systematisk uppföljning av placerade barn och unga och barns delaktighet.

5 o Att samordna och anordna träffar, möten och ev. utbildningar (föreläsningar) för erfarenhets och kunskapsutbyte. o Att initiera och tillföra kunskap om metoder och instrument för förbättring, implementering och systematisk uppföljning inom området. o Förmedla kunskap och information om pågående satsningar på nationell och lokal nivå, forskning och övriga aktiviteter inom området. Aktivitets och tidsplan Okt-dec 2011 o Bilda nätverk BoF-chefer (barn och familjeområdet) o Delta i BBIC-träffar o Kartläggning av länet utifrån enkät SKL o Uppstartkonferens Stockholm SKL o Presentation i Förvaltningschefs och IFO-chefsgrupper o Kontaktperson i forskningscirkel om barns brukarmedverkan, o Arbete i forskningscirkel, barns brukarmedverkan Jan-juni 2012 o Utbildning och information för utvecklingsledare, SKL och Socialstyrelsen o Projektplan skrivs o Presentation av kartläggning och projektplan o Konferens, barn och unga o Nätverksmöten nationellt och lokalt o Medverka i arbetet med att uppdatera och formulera uppdragen för BBIC och BoF-nätverken o Information om metoder och verktyg för systematisk uppföljning och implementering o Inventering av behov av metodutveckling och utbildning inom uppföljning barn och unga o Dialog med IFO chefer om deras val och prioriteringarn av metoder och områden för uppföljning o Dokumentation av forskning och resultat inom barns brukarmedverkan o Sätra bruk, konferens om barns brukarmedverkan mars

6 Juli-dec-12 o Fortsatt arbete i nätverken, regionalt och nationellt omkring basuppgifter för systematisk uppföljning. o Informations och kunskapsspridning om metoder och instrument för systematisk uppföljning. o Att utifrån kommunernas behov och prioriteringar samordna träffar och ev. utbildningar inom området. Jan-dec-13 o Arbete med implementering av metoder och modeller för systematisk uppföljning som kommuneran valt. o Kunskaps och informationsspridning genom nätverken, andra träffar. utbildningar, förläsningar. o Utveckling av information på webben. o Beslut om hur det regionala stödet ska fortsätta efter projekttiden. o Utvärdering av resultat i form av enkätfrågor Aktivitets och tidsplanen kan ändras eller aktiviteter och tider byta plats beroende på ändrade prioriteringar och behov i kommunerna. Mål: Att det finns utvecklade stödstrukturer och ett regionalt stöd i länet för kommunernas förbättringsarbete med systematisk uppföljning av barn och unga och plan för hur det ska fortsätta efter projekttiden. Att kommunerna har eller har påbörjat implementering av metod för systematisk uppföljning av resultat från placeringar av barn och unga. Att kommunerna har eller har påbörjat implementering av metod för systematisk uppföljning av barn och ungas erfarenheter, Att kommunerna har utvecklat, eller har erbjudits möjlighet till, större kunskap om systematisk uppföljning.

7

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261 HANDLINGSPLAN Dnr: RFUL 2013/261 FoU-stödsverksamheten för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården 2014 Antagen av Ledningsgruppen för FoU-stöd den 29 november 2013 Bakgrund Uppländsk

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Kartläggning av kommunernas IT-stöd för BBIC

Kartläggning av kommunernas IT-stöd för BBIC ENKÄTREDOVISNING Kartläggning av kommunernas IT-stöd för BBIC ARBETSRAPPORT, AUGUSTI 2013 1 Förord Den här rapporten är ett arbetsmaterial som syftar till att belysa kommunernas IT-stöd för Barns behov

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m.

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Polisavdelningen Christina Kiernan 2011-05-31 Projektplan 2 (14) Projektplan INNEHÅLL 1 UPPDRAGET...3 1.1 Bakgrund och problembild...3 1.2 Syfte...4 1.3 Frågeställningar...4

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

BARN SOM ANHÖRIGA Slutrapport

BARN SOM ANHÖRIGA Slutrapport BARN SOM ANHÖRIGA Slutrapport SLUTRAPPORT BARN SOM ANHÖRIGA Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte & mål... 3 Övergripande mål... 3 Delmål... 3 Omfattning, strategi och genomförande... 5 Avgränsningar...

Läs mer