PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?"

Transkript

1 PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

2 Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum: Beställare: Kommunfullmäktiges presidium Bakgrund Sveriges kommuner och landsting (SKL) har under en period anordnat konferenser med syfte att utveckla fullmäktige. Under dessa konferenser har diskussionerna visat att metoderna för nämndernas återredovisning varierar stort mellan Sveriges kommuner om de överhuvudtaget finns med på fullmäktiges dagordning. Att under verksamhetsåret aktivt följa upp de uppdrag som kommunfullmäktige lämnat till nämnderna ansågs vara ett sätt att stärka fullmäktige som uppdragsgivare och ansvarsutkrävare. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument är ett utvecklingsnätverk som Piteå kommun deltar tillsammans med Åsele, Vimmerby, Västerås och Sollentuna kommun i Sveriges kommuners och landstings (SKL s) regi. Syfte och mål med projektet Det övergripande syftet med utvecklingsnätverket är att diskutera och utveckla olika metoder för återredovisning från nämnderna och kommer att innehålla såväl erfarenhetsutbyte, kunskapsinhämtning som praktiskt utvecklingsarbete i kommunerna. Piteå kommuns syfte med deltagandet i utvecklingsnätverket är att förbättra dialogen mellan fullmäktige och nämnderna samt att skapa ett ökat förtroende för kommunal verksamhet. Målet med deltagandet i utvecklingsnätverket är att få till stånd en väl fungerande återrapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, att på ett bra sätt få in återredovisningen i fullmäktiges sammanträdesplanering så att kommunfullmäktiges roll tydliggörs, upprätta arbetsrutiner för hur återrapporteringen ska se ut samt upprätta ett styrande dokument i form av riktlinjer för att få stöd i det dagliga arbetet med återrapportering. Slutligen är målet med projektet att utveckla en ny metod för nämndernas återredovisning i fullmäktige. Målgrupp och intressenter Målgrupp för kommunens projekt är förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna samt tjänstemän i kommunens förvaltningar. Intressenter är övriga kommuner i Sverige. Projektets omfattning och avgränsning Projektet omfattar tre delar; 1. Utveckla en ny metod för nämndernas återredovisning till fullmäktige. 2. Styrande dokument upprätta riktlinjer för återrapportering och se över nämndernas reglementen om de behöver uppdateras beträffande återrapportering.

3 3. Upprätta arbetsrutiner för hur återrapporteringen ska ske rent praktiskt. 4. Informera, involvera och implementera. Projektet kommer att pågå under perioden 2009 till halvårsskiftet Kostnad och resurser Projektet bedrivs med tillgängliga resurser och ska prioriteras i den löpande verksamheten. Kostnader för nedlagd arbetstid, ersättningar till förtroendevalda belastar ordinarie anslag för respektive nämnd och styrelse. Tidplan Tid Åtgärd Ansvar 30 april 2009 Bifogat projektplan till SKL Maria Jonsson 30 april 2009 Komma med förslag till innehåll till mötet den 27 maj Alla projektdeltagare från Piteå kommun 27 maj 2009 Möte med utvecklingsnätverket i Stockholm L-O.P., Maria Jonsson, Inger 29-30/ Träff med utvecklingsnätverk i Stockholm L-O.P., Rut Rahkola, Maria Jonsson, Inger Hösten 2009 Upprätta riktlinjer för återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Maria Jonsson och Inger Höst 2009 Vår 2010 Höst 2009 Vår 2010 Löpande under projektets gång Under projektets gång Styrande dokument se över nämndernas reglementen beträffande hur återrapportering ska ske. Skapa och tillämpa dagliga arbetsrutiner för återrapporteringen Informera nämnder, ordförandegrupp, gruppledare, ledamöter, förvaltningschefer, nämndssekreterare, berörda handläggare, informera på arbetsplatsträffar om detta projekt och dess syfte och mål, vad som pågår och vad det ska leda till. Att under projektets gång låta alla nämnder prova på att återredovisa till fullmäktige på det sätt som Barnoch utbildning återrapporterar kvalitetsredovisningen till kommunfullmäktige. Maria Jonsson och Inger Maria Jonsson och Inger Lars-Olof Pettersson, Rut Rahkola, Maria Jonsson, Inger Fullmäktiges presidium

4 Under projektets gång Augusti september 2010 Delta på nätverksträffar med övriga kommuner inom ramen för SKL s utvecklingsnätverk. Utvärdering och slutrapport Projektet avslutas och övergår till ny metodik och rutin för återrapportering Alla projektdeltagare från Piteå kommun Del etappmål Delmål 1 att utveckla en ny metod för nämndernas återredovisning till kommunfullmäktige, eventuellt i enlighet med Barn- och utbildnings kvalitetsredovisning. Genom detta utökas antalet tillfällen per år som återredovisning från nämnderna till fullmäktige genomförs. Delmål 2 att ha upprättat riktlinjer för hur återrapporteringen ska gå till. Delmål 3 att ha gått igenom nämndernas reglementen för att se om något behöver förändras beträffande nämndernas återredovisning till kommunfullmäktige. Projektorganisation Projektorganisationen är utformad med en ledningsgrupp bestående av kommunfullmäktiges presidium, en arbetsgrupp bestående av kommunsekretare och utredare vid kommunledningskontoret samt de tjänstemän som vid behov behöver kopplas in i projektet. Ledningsgrupp och projektledare Ledningsgruppen är tillika projektets styrgrupp. Ledningsgruppens ansvar är att föra ut information i den politiska organisationen om vad som pågår i projektet, att involvera nämnder och förtroendevalda i projektet och att föra åter synpunkterna in i projektet till alla projektdeltagare. Projektledare för projektet är kommunfullmäktiges ordförande. Projektledarens uppdrag är att leda och samordna arbetet i projektet. Risker och åtgärder Projektets förankring har avgörande betydelse för att det ska bli framgångsrikt. En risk kan vara att projektet inte förankras nog bra bland nämnder och förvaltningar. För att motverka detta ska det löpande informeras så mycket som möjligt om pågående arbete. Inga nya resurser har tillförts projektet, därmed finns en viss risk att förändringarna möter motstånd då återredovisningen från nämnderna kräver extra arbetsinsatser. För att undvika att andra arbetsuppgifter prioriteras före detta utvecklingsarbete krävs det en öppen attityd och en helhetssyn från ansvariga förtroendevalda och tjänstemän så att projektet blir genomförbart. Det är också viktigt att påtala den möjlighet som projektet medför för nämnder och förvaltningar att inför fullmäktige få redovisa sin verksamhet. I och med att nya krav,

5 förväntningar och engagemang ställs på förtroendevalda och tjänstemän måste utvecklingsarbetet och de nya rutinerna utgå från detta. Projektavslut Efter det sista mötet inom utvecklingsnätverket kommer en kortare slutrapport att skrivas för att se om projektet uppnått de förutsatta målen. INFORMATIONSPLAN All information, såväl den interna som den externa, ska stödja projektets syfte och mål. Intern kommunikation Den interna kommunikationen inom projektet syftar till att skapa helhetssyn och få en överblick över vad som sker inom ramen för projektet. Den interna kommunikationen innefattas också av information till förtroendevalda, chefer och medarbetare. En förutsättning för en effektiv extern kommunikation är en god intern kommunikation. Extern kommunikation En del av kommunikationen ska kommuniceras externt. Den externa kommunikationen riktar sig främst till övriga kommuner som deltar i projektet; Åsele, Jönköping, Vimmerby, Sollentuna och Västerås. Målgrupper för kommunikation Interna målgrupper Kommunens politiker och tjänstemän i ledande ställning Berörd personal Förvaltningar inom den egna kommunen Informatörer Nämndssekreterargruppen Intressenter Övriga kommuner i projektet; Åsele, Jönköping, Vimmerby, Sollentuna och Västerås. Externa målgrupper Övriga kommuner Kommunikationskanaler och aktiviteter Strategier för att nå ut till målgrupperna och intressenterna: Interna kanaler Kommunens intranät samt webbplats Möten Externa kanaler Kommunens webbplats Möten

6 Tidsplan Information om projektet ska spridas till respektive målgrupp snarast efter varje informationsvärd aktivitet eller enligt fastställd tidsplan. Öppenhet Projektets arbete ska bedrivas med stor öppenhet för att tillförsäkra projektet adekvat kompetens och kunskap, underlätta förankring och genomförande.

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 40/2012 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Reviderad 2012-08-16 Beslutad av kommunstyrelsen 179 2 (16) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIA...

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Samverkan Polis och kommun

Samverkan Polis och kommun 1 (1) Verksledningen/Staben Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Seppo Wuori 2008-01-29 PoA-480-5788/06 Samtliga polismyndigheter Samverkan Polis och kommun - för en lokalt förankrad polisverksamhet i

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Förbättrade förutsättningar för ökad måluppfyllelse i skolan kallad Skolprojektet. FAS 2: Förslag på åtgärder

Förbättrade förutsättningar för ökad måluppfyllelse i skolan kallad Skolprojektet. FAS 2: Förslag på åtgärder 2013-01-28 Projektplan Projektnamn: Projektägare: Förbättrade förutsättningar för ökad måluppfyllelse i skolan kallad Skolprojektet. FAS 2: Förslag på åtgärder Kommunfullmäktige med delegering till Lars

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida Svedala kommun Granskning av kommunens externa hemsida Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 6 3.1 Användbarhet... 6 3.2

Läs mer

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010 Hantering av projektstyrning och projekt- uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport December 2010 Hans Åkerman Johan Skeri Innehållsförteckning Sammanfattning...... 3 1. Inledning...... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer