Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell"

Transkript

1 Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå) = Dokumentmall, se webbplats, Verktygslåda = Före och efter projektet = Projektarbetet Projektplan (Excel) Rubriker projektpärm Checklista Använder språket Se webbplats, Ordlista, Roller Följer processens faser och beslutspunkter Väljer bort sådant som inte är användbart och får tips för effektivare arbete Använder direktivmallen Se webbplats, Verktygslåda Projektplan (Word) Direktiv (Hjälp) Direktiv Ettapmålsplan (Word) Organisationsplan (Word) Tidsplan (Word) Åtgärds/resursplan (Word) Protokoll Kallelse Statusrapport Riskanalys Intressentanalys Gör projektplan och skriver slutrapport Se webbplats, Verktygslåda Om idèn Kom på idè Projekt eller annan arbetsform BP1 Direktiv Förbered BP2 Förstudie BP3 BP3 Proj. plan BP4 Startmöte och styrning Genomför Projektavslut BP5 Ta till vara resultat Hantera resultat Utvärdering/ uppföljning Röstning Brainstorming Bedöm idéns hållbarhet Nuläges- och omvärldsanalys Förslagsanalys Intressentanalys Slutrapport Nuläges- och omvärldsanalys Projektkalkyl Riskanalys SWOT analys Förstudierapport Hantera resultat och effekter 2008, Q1

2 Fas 1 Kom på idé (projektmodellens fyra faser) Kom på idé Idéer till förbättring uppstår när det finns ett förändringstryck i verksamheten och en problemmedvetenhet. Medarbetare eller beställare, d v s den som betalar eller resursägare, kommer med en idé eller ett förslag. Exempel är en förbättringsåtgärd på en arbetsuppgift en ny arbetsuppgift en ny lagstiftning inom ett projekt kan uppstå ett problem som kan utmynna till en ny projektidé Projektförslag En idé omsätts till ett projektförslag. Det lämnas till chef/ledningsgrupp som avgör om projektet ska starta, om det är bättre att avvakta eller om projektet saknar förutsättningar att lyckas eller om förslaget istället ska ingå i ordinarie arbete. Verktyg för beslutsunderlag Omvärldsanalys, förslagsanalys, hållbarhetsanalys, röstning och brainstorming. Se webbplats, Verktygslåda Region Skånes projektmodell Modellens fyra faser Kom på idé Sida 1

3 Beslutspunkt 1 (BP1) Beslut om stopp eller gå Beslutet fattas av chef eller beställare. Ja till projekt Om chefen efter genomgånget beslutsunderlag bedömer att idén är värd att gå vidare med samt att det ska ske inom ramen för ett projekt är nästa beslut att utse en styrgrupp. Styrgruppen tar fram ett preliminärt direktiv och projektledare utses. Nej till projekt Om idén efter genomgånget beslutsunderlag inte bedöms värd att gå vidare med i projektformen läggs den ner eller genomförs inom ramen för ordinarie arbete. Återkoppling bör ges om anledningen. Anledningar till att inte gå vidare kan vara att idén är inte prioriterad i nuläget, beslutsunderlaget är otillräckligt och resurser saknas. Avvakta Saknar beställaren tillräckligt beslutsunderlag kan ytterligare underlag begäras och även kompletteras med en förstudie. När en sådan har gjorts och granskats kan den slutliga bedömningen göras. Region Skånes projektmodell Modellens fyra faser Kom på idé Beslutspunkt: Gå vidare? Sida 2

4 Fas 2 Förbered Förbered/beslutsunderlag Med förberedelse menas att ta fram ett beslutsunderlag. Arbetet är ett samspel mellan projektgrupp och beställare och/eller styrgrupp. Det är i denna fas som det är möjligt att förutse om projektet ska kunna nå sina mål. Ett beslut att avsluta projektet i denna fas kan alltså vara ett mycket klokt beslut. Styrgrupp Styrgruppen består endast av beslutsfattare. Styrgruppens uppgift är att göra ett direktiv, styra, kontrollera och fatta beslut. Beställaren ingår i styrgruppen och agerar som styrelseordförande. Beställaransvaret går att delegera till ett ombud. Det kan även vara ett projekt med närmaste chef eller ledningsgrupp som styrgrupp. Det underlättar för snabba och tydliga beslut om beställaren agerar som styrgruppsordförande. Styrgruppen utser projektledare, om denna person inte redan är utsedd. I styrgruppen ska projektledaren ingå som föredragande. Direktiv Styrgruppen ska lämna skriftligt direktiv som ska vara vägledande, tydligt, resultatinriktat och ge ramar. Ett väl genomarbetat direktiv är en framgångsfaktor i projektarbetet. Direktivet skrivs om när villkoren ändras på någon väsentlig punkt. Beslutspunkt 2 (BP2) Beställaren eller styrgruppen fattar beslutet om direktivet. Ofta ger projektledaren förslag till ett slutligt direktiv utifrån ett preliminärt. Registrering av projekt När projektet har fått beslut om projektstart skall det registreras. Registrering sker vid beslutspunkt fyra, men kan ske redan vid beslutspunkt två. Region Skånes projektmodell Modellens fyra faser Förbered Sida 3

5 Fas 2 Förbered Förstudie/beslutsunderlag Förstudie En förstudie genomförs om det saknas tillräcklig information för att planera projektet på ett bra sätt. Det är viktigt att beställaren eller styrgruppen godkänner hur förstudien ska genomföras. I mindre projekt kan förstudien göras av projektgruppen, medan den i större projekt är att betrakta som ett eget projekt. I en förstudie ska ett beslutsunderlag tas fram med rekommendationer om huvudprojektet ska starta eller inte, hur och när och med vilka resurser projektet ska genomföras. En förstudie kan innebära att titta på gamla projekt. Finns där något att lära och dra erfarenheter av? Titta på hur den egna och andra organisationer har gjort. Oftast påverkar förstudiearbetet det slutgiltiga direktivet och ger ramarna för projektplanen. Verktyg för förstudie Omvärldsanalys, intressentanalys, riskanalys, projektkalkyl, SWOT-analys och förstudierapport. Se webbplats, Verktygslåda Beslutpunkt 3 (BP3) Efter förstudien fattar beställaren eller styrgruppen beslut om projektet ska starta, läggas ner, eller om den ursprungliga idén behöver förändras eller om man ska avvakta med genomförandet av projektet. Det är av stor vikt att avsluta projektet om det visar på att den inte ger någon vinst/resultat. Registrering av projekt När projektet har fått beslut om projektstart ska det registreras. Registrering sker vid beslutspunkt två, tre eller fyra. Region Skånes projektmodell Modellens fyra faser Förbered Sida 4

6 Fas 2 Förbered Projektplan När vi arbetar i ett projekt har vi krav på oss att åstadkomma resultat. För att åstadkomma detta krävs planering. Med projektplanen tydliggör vi hur vi arbetar. Projektplanen är ett samlingsnamn för flera olika planeringsdokument. Planeringen av ett projekt är projektledarens ansvar. Projektplanen talar om vad som ska göras av vem, när, varför, hur och till vilken kostnad. Verktyg för projektplanen Projektplanen kan innehålla följande delar/dokument: bakgrund, syfte, avgränsningar, etappmål, projektmål, effektmål, åtgärds-/resursplanering, tidsplanering, projektorganisation, information och förankring. Se webbplats, Verktygslåda. Projektplanen lämnas till styrgruppen/beställaren för godkännande. Region Skånes projektmodell Modellens fyra faser Förbered - Projektplan Sida 5

7 Beslutspunkt 4 (BP4) Beslut om stopp eller gå Beslut - Projektplan Beställaren/styrgruppen fattar beslut om projektplanen ska kompletteras. En annan arbetsform ska väljas, projektet ska senareläggas eller genomföras enligt fastställd projektplan. Registrering av projekt När projektet har fått beslut om projektstart ska det registreras. Registrering sker vid beslutspunkt två, tre eller fyra. Region Skånes projektmodell Modellens fyra faser Förbered Beslutspunkt: Gå vidare Sida 6

8 Fas 3 Genomför Projektstart och styrning Arbetsgrupp rekryteras och sammankallas till första mötet. Beställare och styrgrupp kan med fördel medverka en kort stund vid start då direktivet presenteras, men därefter är det viktigt att arbetsgruppen arbetar vidare på egen hand. Viktiga inslag under första mötet är: information om projektet, presentation av de medverkande, spelregler, ansvar och befogenheter, kommunikationen i och mellan medlemmar i gruppen, hur dela information, mötesplanering och tydliggörande av vad som ska göras. Etappmål Det viktigaste är att enas om projektets etappmål. De ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. Verktyg för genomförande Projektpärm, protokoll, kallelse, statusrapport, risk- och intressentanalys. Kopplingar till angränsande projekt bör göras. Se webbplats, Verktygslåda Om oklarheter kring projektet uppstår ska dessa diskuteras med styrgruppen. Direktivet skrivs om när villkoren ändras på någon väsentlig punkt. Film - webbutbildning Visa gärna projektmodellens webbutbildning vid första mötet, så får alla projektdeltagare en gemensam bild av vad det innebär att arbeta i ett projekt. Se webbplats, Region Skånes projektmodell Utbildningar. Region Skånes projektmodell Modellens fyra faser Genomför Sida 7

9 Fas 3 Genomför Projektavslut Projektets resultat redovisas fortlöpande till styrgruppen, oftast i en skriftlig rapport. Projektet avvecklas med ett styrgruppsmöte där projektledaren överlämnar projektets resultat i form av en slutrapport med tydliga rekommendationer. Exempel på rekommendationer kan vara nya projekt, kvarstående uppgifter, hur projektets resultat ska användas, påverkan på ordinarie verksamhet med mera. Verktyg för projektavslut Slutrapport. Styrgruppen värderar och fastställer slutrapporten. Se webbplats, Verktygslåda Region Skånes projektmodell Modellens fyra faser Genomför - Projektavslut Sida 8

10 Beslutspunkt 5 (BP5) Beslut av slutrapporten Slutrapport Det är beställarens uppgift att, utifrån slutrapporten, bestämma vad som ska göras för att uppnå effektmålen. Det kan innebära att ett nytt projekt behöver startas, utbildning av personal, implementering av ett nytt IT-stöd m m. Region Skånes projektmodell Modellens fyra faser Genomför Beslutspunkt Hur gå vidare. Sida 9

11 Fas 4 Hantera resultat Ta tillvara resultat Projektledaren har lämnat en slutrapport med rekommendation om vad som det behöver arbetas vidare. Det är beställarens uppgift att besluta hur arbetet ska fortsätta. Ska det ske i ordinarie organisation eller i ett nytt projekt. Vem ansvarar vilka resurser ska finnas. Region Skånes projektmodell Modellens fyra faser Hantera resultat Ta tillvara resultat Sida 10

12 Fas 4 Hantera resultat Utvärdering och uppföljning Det är beställarens uppgift att besluta om när och hur effektmålen ska följas upp. Tidsperspektivet kan variera mellan olika projekt. Effektmål beskriver vad som ska uppnås en tid efter att projektet är avslutat. Beställaren måste fastställa hur lång denna tid ska vara, hur uppföljningen ska ske och vem som ska ansvara för att den utförs. Man bör utse en objektiv person som utvärderar effektmålet. Verktyg för hantera resultat Se webbplats, Verktygslåda, Hantera resultat och effekter. Region Skånes projektmodell Modellens fyra faser Hantera resultat Utvärdering och uppföljning Sida 11

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Härnösands projektmodell Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Min idé På följande sidor kommer du få stöd för ditt engagemang att vilja förbättra och göra skillnad för brukare och medborgare.

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

KULTURVERKSTAN 2004. Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström

KULTURVERKSTAN 2004. Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström KULTURVERKSTAN 2004 Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Vad är ett projekt 2 Idéfasen 3 2.1 Brainstorming 2.2 Synopsis 3

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

KAMP Företagsutveckling

KAMP Företagsutveckling KAMP Företagsutveckling 2 Innehållsförteckning Allmänt... 3 De olika stegen vid riskanalys... 4 Sannolikhets-/påverkan-matrisen eller Rolf Johnsson-modellen... 7 Influensdiagram vid riskanalys... 9 Exempel:

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

1.1 Inledning. Kåseri: Projektledarexamen 2009-06-23. I detta avsnitt ska du göra följande: Välkommen till avsnittet Initiera!

1.1 Inledning. Kåseri: Projektledarexamen 2009-06-23. I detta avsnitt ska du göra följande: Välkommen till avsnittet Initiera! Sida 1 of 26 1.1 Inledning Välkommen till avsnittet Initiera! Innan ett konkret, väl organiserat och målstyrt projektarbete påbörjas befinner sig det framtida projektet i det som kallas initieringsfasen.

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Kapitel 1. Projekt som arbetsform

Kapitel 1. Projekt som arbetsform Kapitel 1. Projekt som arbetsform Organisation formaliserad gruppbildning samordnad för att uppnå gemensamma mål. Organisationsteori; struktur (funktioner, befattningar, hierarkier, titlar och rangordning),

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

LSU:s Projektledarhandbok Dokumentation av LSU:s Projektledarutbildning 19-20 mars 2004, Tollare folkhögskola

LSU:s Projektledarhandbok Dokumentation av LSU:s Projektledarutbildning 19-20 mars 2004, Tollare folkhögskola LSU:s Projektledarhandbok Dokumentation av LSU:s Projektledarutbildning 19-20 mars 2004, Tollare folkhögskola Föreläsare: Anders Hultman Thomas Laurell Johan Welander Inledning I din hand håller du en

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Projektkunskap & ledning Lektion 1

Projektkunskap & ledning Lektion 1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén tobias.landen@chas.se Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys Dnr: Rev 24-2009 vid Västra Götalandsregionen Från vision till realisering en riskanalys LRD Revision och Rådgivning Lars Dykert 2009-08-24 1 Innehållsförteckning Sid. Sammanfattning 4 1 Revisionsenhetens

Läs mer

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Modul 1: Vad är projektledning: Grunderna Projektledning som en strategi DU 1.1

Läs mer