Trygg och säker i hemmet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygg och säker i hemmet"

Transkript

1 Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte med dokumentet Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning Projektets omfattning Beroenden och förutsättningar 3 3 Bakgrund, uppdrag och mål Bakgrund Uppdrag Mål Effektmål Avgränsningar Metod Målgrupper Digitala trygghetslarm Övriga digitala tjänster i hemmet 5 4 Leverans och överlämning Leveransobjekt och godkännande Leveranser Överlämning, procedur 6 5 Organisation Projektorganisation Bemanning Styrgrupp Projektledning Referensgrupp 7 6 Tidsplan och resursbehov Projekttidsplan Beslutspunkter 8 7 Arbetsformer Dokumentstyrning Informationsspridning/Kommunikation Möten 9 Agneta Aldor (9)

3 7.4 Avveckling 9 8 Risker 9 Godkännande av projektplanen Projektplanen godkänd av: Beställare/Projektägare: Projektledare: Karin Bengtsson Kommunförbundet Stockholms län IT-Forum Agneta Aldor Kommunförbundet Stockholms län IT-Forum IT-Forum Agneta Aldor (9)

4 1 Inledning 1.1 Syfte med dokumentet Projektplanen är det övergripande, gemensamma, sammanhållande projektdokumentet och hänvisar till övriga dokument (aktivitetsplan). Som grund för projektplanen finns ett projektdirektiv. Projektplanen redogör för vad som skall göras, vem som gör vad inom projektet samt hur det skall göras så att alla projektmedlemmar vet vilken roll de själva och andra har inom projektet, samt vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter varje roll har. Projektplanen omfattar alla moment från projektinitiering till projektavslut. Alla projektmedlemmar skall vara väl informerade om projektplanen. Dokumentet är avsett att effektivisera och underlätta projektarbetet. 1.2 Ändringshistorik Version Ansvarig Beskrivning av ändring 1.0 Agneta Aldor Godkänd version 2 Projektet, sammanfattning 2.1 Projektets omfattning Projektet pågår från Projektet omfattar den digitala trygghetskedjan för kommuner. I den digitala trygghetskedjan ingår såväl digitala trygghetslarm som övriga digitala tjänster i hemmet för individen som en kommun kan erbjuda. 2.2 Beroenden och förutsättningar Det pågår just nu många aktiviteter kring digitala tjänster i hemmet. T.ex. landstinget har också behov av digitala tjänster i hemmet. Det finns inget direkt beroende mellan dessa initiativ i dag men viss samordning och informationsutbyte bör ske över gränserna. Det finns i dag en ansökan om pengar för en förstudie Stockholm Digital Care från IT-forum, Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Stockholm stad s Äldreförvaltningen är projektägare. 3 Bakgrund, uppdrag och mål 3.1 Bakgrund Agneta Aldor (9)

5 Allt fler äldre väljer att bo kvar i sitt eget hem långt upp i åren. Skälen till detta är många, men en allt bättre bostadsstandard med moderna bekvämligheter har starkt bidragit till denna utveckling. Väl fungerande hemtjänst, hemsjukvård och trygghetslarm har också varit viktiga förutsättningar för kvarboende. Modern informations- och kommunikationsteknik samt medicin-tekniska landvinningar kommer successivt göra det än enklare och tryggare att bo kvar hemma, för alla dem som så önskar långt upp i åren. Redan i dag finns t.ex. e-hemtjänst på natten med nattkamera, mikrofon och sensorer som alternativ till att nattpatrullen kommer hem för att kontrollera att allt är OK. Den enskilde blir inte störd på natten och kommunen kan spara på personalinsatser. Detta är bara ett exempel som gör det bättre för den enskilde samtidigt som verksamheten kan effektiviseras. Robotar för hemmabruk, kognitiv terapi, blodtrycksmätning, minnesträning via internet är andra exempel som kommer underlätta livet för gamla och funktionshindrade att bo kvar hemma. Internationellt pågår ett intensivt forskningsoch innovationsarbete som enligt många bedömare pekar på en omfattande förändring av vården och omsorgen. Parallellt med denna utveckling sker en snabb övergång från analog telefoni via koppartråd till digital telefoni via IP eller mobiltelefoni. I nya hus som byggs kommer inte koppartråd finnas och i glesa delar av landet stängs den analoga telefonin ner. Detta innebär att det uppstår problem med trygghetslarmen. Det är nämligen inte säkert att blanda analog och digital teknik i larmkedjan. Detta innebär att det är angeläget för landets samtliga kommuner att så snart som möjligt byta dagens analoga utrustning i hemmen och se till att även larmmottagningen blir digital. Det är dock viktigt att peka på de möjligheter som bytet till digital teknik innebär på sikt både för den enskilde och kommunerna. Kostnaden för detta skifte följs av möjligheter till ökad trygghet, bättre service och vård för den enskilde och effektiviseringsmöjligheter för kommunen. Projektets namn är Trygg och säker i hemmet 3.2 Uppdrag I uppdraget ingår att: 3.3 Mål Bistå med vägledning och expertkunskap till kommunerna Stimulera användning av digital teknik inom hemtjänst Vara diskussionspart till kommunerna Bidra till erfarenhetsutbyte mellan kommunerna * Alla kommuner ska vara i gång med arbetet kring införandet av digitala trygghetslarm och en digital trygghetskedja för dessa larm. Agneta Aldor (9)

6 * Det ska finnas en vägledning för hur man planerar för och inför digitala tjänster i hemmet utöver de vanliga trygghetslarmen. T.ex. gällande finansiering, organisation och samverkan Effektmål Mer samarbete över kommungränser ger ekonomiska besparingar. Erfarenheter och samarbete ger kortare uppstartstider och mer kvalitet i respektive kommuns införande av digitala trygghetslarm och övriga digitala tjänster. Mer samarbete och erfarenhetsutbyte ger ett incitament och inspiration att arbeta vidare i kommunerna 3.4 Avgränsningar Metod Projektet arbetar endast med digitala tjänster med individen i fokus. Projektet arbetar inte praktiskt i en enskild kommun. Projektet arbetar enbart med kommunernas ansvar i hemmet De primära metoderna för att nå projektmålen är: Sprida kunskap och erfarenheter Ge kommunerna det stöd de behöver Verka för samarbete över kommungränser Inspirera och coacha 3.5 Målgrupper Digitala trygghetslarm Det finns ett antal målgrupper för de digitala larmen och den digitala trygghetskedjan. E-hälsosamordnare Projektledare/ansvarig för förstudie digitala trygghetslarm i kommun Upphandlingsansvarig i kommunen Projektledare/ansvarig för införande av digitala trygghetslarm i kommun Driftsansvarig Övriga digitala tjänster i hemmet Det finns även ett antal målgrupper för övriga digitala tjänster i hemmet. E-hälsosamordnare Förvaltningschefer Agneta Aldor (9)

7 IT-strateg/IT-ansvarig FoU-enheter i länet Projektledare/ansvarig för övriga digital tjänster i kommun Upphandlingsansvariga 4 Leverans och överlämning 4.1 Leveransobjekt och godkännande Leveranser Projektet levererar till IT-Forum, SKL och kommunerna följande: Lev. nr. Beskrivning Datum Mottagare 1 Nulägesrapport avseende digitala trygghetslarm och digital trygghetskedja 2 Nulägesrapport avseende digitala trygghetslarm och digital trygghetskedja 3 Dokumentmallar för digitala trygghetslarm från förstudie till införande 4 Verktyg som dokumentmallar, presentationer, businesscase för övriga digital tjänster 5 Seminarier och WS digitala trygghetslarm från förstudie till drift 6 Seminarier, informationsmöten och WS för övriga digitala tjänster i hemmet IT-forum och ehälso styrgrupp IT-forum och ehälso styrgrupp Kommunerna Kommunerna Goda exempel inom området Kommunerna Kommunerna Kommunerna, SKL 4.2 Överlämning, procedur Vid projektavslut överlämnas originaldokumentation i IT-Forums arkiv med slutrapport godkänd av styrgruppen och projektägare. Agneta Aldor (9)

8 5 Organisation 5.1 Projektorganisation Bemanning Arbetsgrupperna bemannas från länets kommuner utifrån vilken fas man befinner sig i och vilka resurser man har Styrgrupp Ordförande: Gilda Johansson, Södertälje Ordinarie medlemmar: Helena Elmquist, Sollentuna Anne Simmasgård Österåker Pia Bornevi, Botkyrka Ann Marie Ståhl, Stockholms stad Alexandra Göransson, Stockholms Stad Karin Bengtsson, IT-forum Projektledning Projektledare: Agneta Aldor Referensgrupp E-hälsosamordnare utgör referensgrupp. Agneta Aldor (9)

9 6 Tidsplan och resursbehov 6.1 Projekttidsplan Beskrivning Startdatum Färdigdatum Förstudie och planering Genomförande Trygghetslarm ( ) Genomförande Digitala tjänster Avveckling Leverabler för Genomförande Trygghetslarm förväntas vara klart Support och stöd inom området pågår hela projekttiden ut. 6.2 Beslutspunkter Följande beslutspunkter är definierade: Datum BP Beskrivning BP 1 Projektdirektiv godkänd av projektägare och styrgrupp BP 2 Projektplan (inkl. aktivitetsplan) godkänd av projektägare och styrgrupp BP 3 Genomförande Digitala trygghetslarm klar BP4 Genomförande Digitala tjänster klar BP5 Projektet stängs För att passera en beslutspunkt ska aktiviteter i aktivitetsplanen vara genomförda. I de fall aktiviteter inte är genomförda ska det finnas dokumenterat vad som ska ske eller har skett med aktiviteten. 7 Arbetsformer 7.1 Dokumentstyrning Projektdokumentation kommer att diariföras hos KSL. Agneta Aldor (9)

10 7.2 Informationsspridning/Kommunikation För informationsspridning används i första hand webben. Resultat kommer att läggas upp på IT-forums sida för Trygg och säker i hemmet när det rör länet och på SKL sida för Trygghetskedjan när det rör övriga kommuner i övriga landet. Framtaget material kommer inte att förvaltas av IT-forum utan varje kommun får fritt disponera materialet. 7.3 Möten Möte Syfte/resultat Former/plats Ansvarig/deltagare Frekvens/tid Projektägare För planering av projekt och eller leveranser KSL Projektledare Vid behov Styrgrupp Beslutsmöte Fatburen, Projektledare Varje kvartal. Stockholm Arbetsgrupper Ta fram leveransobjekt per område KSL Projektledare 1 ggr per månad för respektive grupp 7.4 Avveckling Projektet är avslutat när: Alla överenskomna planerade aktiviteter i projektet är avslutade. Överlämnande till förvaltning är genomförd. Projektledaren skrivit slutrapport som godkänts av styrgruppen. Styrgruppen förklarat projektet avslutat. 8 Risker Se Riskanalys för projektet. Agneta Aldor (9)

ehälsa ehemtjänst i Norrtälje

ehälsa ehemtjänst i Norrtälje ehälsa ehemtjänst i Norrtälje Förstudierapport Version 1.0 Sjukvårds- och omsorgskontoret Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Dokumentets användning... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Referenser... 6 2 Sammanfattning...

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

Förstudie gemensam larmcentral Västerbottens län

Förstudie gemensam larmcentral Västerbottens län Förstudie gemensam larmcentral Västerbottens län Projektledare: Stefan Bygdeson REGION VÄSTERBOTTEN Box 443, 901 09 Umeå, Sweden VISITOR Västra Norrlandsgatan 13, Umeå PHONE +46 90 16 57 00 FAX +46 90

Läs mer

Hemma med IT Slutrapport

Hemma med IT Slutrapport Hemma med IT Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2009 Bilder: Omslag Arash Atri/Bildarkivet.se, sid 15 Oskar Jonsson Ansvarig projektledare: Oskar Jonsson Ansvarig informatör: Lisbeth Säther URN:NBN:se:hi-2009-09310-pdf

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Digitala trygghetslarm Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Ansvarig handläggare: Oskar Jonsson URN:NBN:se:hi-2012-13326-pdf Artikelnummer: 13326-pdf Publikationen

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1 VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA Trygghetslarm KOMMUNAL ehälsa Trygghetslarm vägledning och checklista 1 Trygghetslarm vägledning och checklista 2 Innehåll På väg till framtidens välfärdskommun... 4 Vägledng/checklista

Läs mer

Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser

Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-03-11 104(123) 68 Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser Tony Blomqvist, VD, IT Norrbotten redovisar delrapport

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav Slutrapport DP4 & 6 Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 2013-06-11 03 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 BAKGRUND... 2 2.2 PROJEKTMÅL... 2 2.3 BESTÄLLARE...

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Projektplanering enligt LFA-metoden

Projektplanering enligt LFA-metoden Projektplanering enligt LFA-metoden (The Logical Framework Approach) Mål- och resultatstyrning av projekt inom Socialfonden Kari Örtengren Project Design AB Kari Örtengren/2012 Denna skrift har tagits

Läs mer