Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten"

Transkript

1 Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten

2 Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund Syfte Bakgrund Regler för projekt Styrmodell - PPS Projektprocess Obligatoriska projektdokument Granskning av projektdokument Resursäskande Kalkylering Tidrapportering Statusrapportering Projektsamordning Dokumenthantering Granskning av projektdokument Projektanalys Obligatoriska verktyg, IT-stöd och hjälpmedel Valfria verktyg, IT-stöd och hjälpmedel...8 Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar PA Första förslag till Projektpolicy av Ylva Wridell PA Förslaget till Projektpolicy uppdelat i två separata dokument, Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten samt Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten. PA Dokumentet godkänt och fastslaget av förvaltningschefen A Smådetaljer korrigerade B Smådetaljer korrigerade inför lansering av PPS Online 11.0 Bilaga Dokumentnamn Utgåva, datum 1 Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Se PPS Online 2 Projektorganisation, roller Senaste version finns i PPS Online, se mallbiblioteket

3 Projektkontoret Sida: 3 (9)

4 Projektkontoret Sida: 4 (9) Syfte och bakgrund 1.1 Syfte Detta dokument beskriver regler för projekt som drivs vid gemensamma förvaltningen (GF) under projektkontorets samordningsverksamhet. Syftet med dokumentet är att tydliggöra och främja projektarbetsformen, för att uppnå största möjliga verksamhetsnytta genom de projekt som drivs. Som komplement till dessa regler finns dokumentet Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten. Inriktning och fokusområden Inriktning och fokusområden för framgång inom projektverksamheten är: tydlig verksamhetsnytta, gemensam projektprocess och samordning av projekt. Målgrupp Dokumentet riktar sig till alla som oavsett roll deltar i projektarbete, d.v.s. såväl anställda, konsulter som andra externa aktörer. Ansvarig Reglerna upprättas och förvaltas av projektkontoret samt beslutas av förvaltningschefen. 1.2 Bakgrund Det blir allt vanligare att förändringsarbeten inom gemensamma förvaltningen drivs i projektform. Projektmiljön kännetecknas av många pågående projekt av olika slag, och av konkurrens om gemensamma resurser. Därför är det viktigt att alla projekt arbetar på likartat sätt och följer gemensamma regler. Sedan 2007 finns ett projektkontor vars uppgift är att stötta och samordna gemensamma förändringsprojekt som drivs vid gemensamma förvaltningen. 2 Regler för projekt Alla projekt som ingår i projektkontorets samordning ska känna till samt följa nedanstående regler. 2.1 Styrmodell - PPS Vid gemensamma förvaltningen används PPS (Praktisk Projektstyrning) som projektmodell. Alla medarbetare som deltar i projektarbete har möjlighet att få tillgång till metodstödet PPS Online. Här finns över 20 års projektkunskaper samlade i överskådliga avsnitt, processbeskrivningar och utförliga bibliotek av dokumentmallar. PPS Online når man från projektkontorets webbplats: Behörighet till PPS Online ges av projektkontoret.

5 Projektkontoret Sida: 5 (9) 2.2 Projektprocess Alla projekt ska följa den gemensamma projektprocess som används vid GF. Projektprocessen utgår från PPS och är därefter förenklad och anpassad till gemensamma förvaltningen. Projektprocessen beskrivs på projektkontorets webbplats, och innebär i korthet: projekten ska genomgå de tre faserna förbereda, genomföra och avsluta projekten ska använda de generella beslutspunkterna BP1 BP8 enligt PPS till varje fas finns ett eller flera obligatoriska projektdokument som ska godkännas av styrgruppen, varav vissa ska granskas av projektkontoret i varje fas finns ett eller fler tillfällen då projektledningen träffar projektkontoret statusrapportering sker månadsvis till styrgruppen och projektkontoret En översiktlig bild på projektprocessen finns sist i detta dokument. 2.3 Obligatoriska projektdokument Det finns ett minimikrav på den projektdokumentation som alla projekt ska ta fram och använda sig av, vilket listas nedan. För de flesta obligatoriska dokumenten finns mallar i PPS Online. För hjälp att avgöra om ett projekt är ett normalstort projekt eller ett miniprojekt, se PPS Online klassificering av projekt, eller kontakta projektkontoret Projektdirektiv Beställaren ansvarar för att projektdirektiv tas fram. Projektdirektivet granskas av projektkontoret och godkänns av styrgruppen. Syftet med direktivet är att ge underlag och förutsättningar för att starta projektet samt att anvisa tids- och kostnadsramar för förberedelsearbetet Projektkalkyl och projektbudget Beställaren ansvarar för att projektkalkyl och projektbudget tas fram. Projektkontoret kan ge stöd vid framtagandet av dessa. Syftet med kalkyl och budget är att beräkna de kostnader som projektet medför, samt de kostnader som den framtida förvaltningen av projektets resultat medför Projektplan Projektledaren ansvarar för att projektplanen tas fram. Projektplanen granskas av projektkontoret och godkänns av styrgruppen. Syftet med att arbeta fram projektplanen är att före start av genomförandet gå igenom, dokumentera och komma överens om alla viktiga frågeställningar som definierar åtagandet i projektet. För miniprojekt används mallen Projektplan mini Risklista Projektledaren ansvarar för att risklistan tas fram, lämpligen genom ett riskseminarium där ett antal projektintressenter med olika roller inom organisationen medverkar. För hjälp att anordna riskseminarier kan rollen Säkerhetssamordnare på Fastighetsavdelningen kontaktas. Projektledaren ansvarar för att risklistan uppdateras och att identifierade risker hanteras under projektets gång. Syftet med riskhantering är att gemensamt skapa god framförhållning, en kontrollerad riskbild, ökade möjligheter att lyckas med projektet, trygghet samt samsyn på projektets möjligheter att nå målet.

6 Projektkontoret Sida: 6 (9) Kommunikationsplan med ingående intressentanalys Projektledaren ansvarar för att intressentanalys görs och kommunikationsplan tas fram. Vägledning för att genomföra intressentanalys finns på PPS Online och i mallen för kommunikationsplan, se projektkontorets webbplats. Syftet med intressentanalys och kommunikationsplan är att reducera möjliga intressekonflikter och missförstånd, att optimera stödet för projektarbetet och dess resultat samt att öka möjligheten till att projektets resultat omsätts till nytta i verksamheten Statusrapporter Projektledaren ansvarar för att månadsvis rapportera projektets status till styrgruppen och projektkontoret genom statusrapporter enligt mall. Syftet med statusrapportering är att säkerställa att projektet håller tids- och kostnadsramarna samt att påkalla åtgärder om så inte är fallet Leveransgodkännande Projektledaren ansvarar för att godkännandet av varje leverans dokumenteras genom ett leveransgodkännande. Syftet är att tydliggöra och dokumentera överlämningen av ansvar vid en projektleverans, från projektet till leveransens mottagare. Mottagare kan t.ex. utgöras av förvaltare, drifts- och linjeorganisation eller annan part som tar emot och godkänner leveransen, och därefter ansvarar för dess förvaltning Slutrapport Projektledaren ansvarar för att ta fram slutrapport som delges projektkontoret och godkänns av styrgruppen. Syftet med slutrapporten är att dokumentera och tillvarata de erfarenheter som gjorts inom projektet för att skapa goda förutsättningar för kommande projekt. För miniprojekt används mallen Slutrapport mini. 2.4 Granskning av projektdokument Projektkontoret ska granska projektdirektiv och projektplan innan dessa godkänns av styrgruppen. Projektdirektiv ska delges projektkontoret minst 3 arbetsdagar innan styrgruppsmötet för BP1, eller enligt överenskommelse mellan beställare och projektkontoret. Projektplanen ska delges projektkontoret minst 5 arbetsdagar innan styrgruppsmötet för BP3, eller enligt överenskommelse mellan projektledare och projektkontoret. 2.5 Resursäskande Behovet av personella resurser bedöms under arbetet med projektplanen. I de fall man tidigt känner till nyckelkompetenser, eller i de fall projektet kommer att kräva betydande resurser från andra avdelningar än beställarens egen, bör man dock ta upp dialogen med respektive resursägare så tidigt som möjligt. Detta för att säkerställa att det resursmässigt är möjligt att driva projektet under det kommande året Resurser från IT-Service Många av de projekt som ingår i gemensamma förvaltningens projektportfölj är IT-relaterade och behöver resurser från IT-Service. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt kontakta rollen

7 Projektkontoret Sida: 7 (9) projektkoordinator på IT-Service och inleda en dialog kring projektets behov av IT-resurser. Detta för att säkerställa att det resursmässigt är möjligt att driva projektet under det kommande året. 2.6 Kalkylering Alla projekt ska ta fram en projektkalkyl och en projektbudget med hjälp av projektkalkylmall och projektbudgetmall, se projektkontorets webbplats. I kalkylen redovisas bedömt resursbehov, beräknade arbetskostnader samt omkostnader för projektet. Även kostnader för framtida förvaltning av projektets resultat ska tas upp. I kalkylen ska man räkna på samtliga projektdeltagares arbetsinsats under hela projektets tid, förutom medlemmarna i styrgrupp och referensgrupper. Kostnaden för den interna arbetstiden fastställdes 2011 till 525 kr per timme. 2.7 Tidrapportering Från är det beslutat att alla projekt som samordnas genom projektkontoret skall räkna på kostnaden för den interna arbetstiden. För att bättre kunna följa upp enskilda projekt ska alla medarbetare som arbetar i ett projekt redovisa nedlagd tid i projektet. Redovisningen sker i tidrapporteringsverktyget P-TID som nås via medarbetarportalen. Användarinstruktioner finns i medarbetarportalen, vid frågor kontakta projektkontoret. 2.8 Statusrapportering De projekt som ingår i gemensamma förvaltningens projektportfölj ska månadsvis rapportera projektets status till styrgruppen och projektkontoret genom statusrapporter enligt mall, se PPS Online. Deadlines för statusrapportering finns på projektkontorets webbsida 2.9 Projektsamordning De projektledare vars projekt har behov av konkret samordning träffas en gång per månad på ordinarie projektsamordningsmöte. Alla projektledare ansvarar för att kontinuerligt reflektera över sitt samordningsbehov med andra projekt inom GF och GU. Ambitionen är att samtliga projektledare ska träffas minst en gång per halvår på projektkontorets gemensamma projektsamordningsmöte, både för kollegialt utbyte samt i samordnings- och informationssyfte Dokumenthantering Alla projekt får använda sig av Göteborgs universitets Lärplattform (GUL) för lagring och hantering av projektdokumentation. För introduktion och behörighet till GUL kontakta projektkontoret. För de projekt som önskar finns även SharePoint som går att beställa via ITSs kundansvariga Granskning av projektdokument Projektkontoret granskar alla nya projektdirektiv och projektplaner innan dessa godkänns av styrgruppen. Vid granskningen av projektplaner används dokumenten Checklista vid granskning av projektplan samt Checklista vid granskning av projektdirektiv som finns på PPS Online.

8 Projektkontoret Sida: 8 (9) 2.12 Projektanalys Samtliga projekt bör kvalitetssäkras minst en gång per år av en för projektet extern part (till exempel internrevisionen, kvalitetsrådet eller extern granskningsfirma). Medel ska avsättas i projektets budget för årlig projektanalys. Kvalitetssäkringen ska ske enligt PPS metod för Projektanalys. Vid frågor, kontakta projektkontoret Obligatoriska verktyg, IT-stöd och hjälpmedel Nedan listas vilka verktyg, IT-stöd och hjälpmedel som ska användas vid projektarbete Tidrapporteringsverktyg Tidrapporteringsverktyget är P-TID som nås via medarbetarportalen där också användarinstruktioner finns. Projektkontoret ansvarar för administrationen av användare och projekt i P-TID. För teknisk support vänd dig till IT-support på telefonnummer Dokumentmallar Mallarna för projektdirektiv, projektkalkyl, projektplan, kommunikationsplan, risklista, statusrapport, leveransplan och slutrapport är obligatoriska att använda. Mallarna finns i PPS Online som man når via Valfria verktyg, IT-stöd och hjälpmedel Nedan listas vilka verktyg, IT-stöd och hjälpmedel som kan användas vid projektarbete GUL Alla projekt får använda sig av Göteborgs Universitets Lärplattform (GUL) för lagring och hantering av projektdokumentation. För introduktion och behörighet till GUL kontakta projektkontoret SharePoint Alla projekt kan beställa en yta i SharePoint för lagring och hantering av projektdokument. För beställning av SharePoint kontakta kundansvarig på ITS.

9 Projektkontoret Sida: 9 (9) Projektprocess universitetsgemensamma projekt Projektförslag med kalkyl och budget Styrgrupp Statusrapporter Projektledning Projektkontoret finns som stöd i projektprocessen bl.a. vid: Direktivdialog & Uppstartsmöte Riskanalys Intressentanalys och kommunikationsplan Feedback på projektdokument Samordningsmöte mellan projekt Avstämningsmöte vid behov Medverka vid styrgruppsmöten Erfarenhetsseminarier Feedback på slutrapport

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning PPS OCH PROJEKT...2 STYRMODELLEN, ÖVERSIKT...3 GRUNDER, GRUNDPROCESSER, BESLUTSPUNKTER...3 STYRGRUPPENS BESLUTSPROCESS...5 FÄRDIGHETER FÖR PROJEKTSTYRNINGEN...8

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Vad är projekt?... 2 1.2 Syftet med projektmodellen... 2 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell... 2 1.4 Ansvar SLLs projektmodell...

Läs mer

Ladok3-införande. Projektplan

Ladok3-införande. Projektplan Ladok3-införande Sida: 1 (15) Ladok3-införande Projektplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor... 4 1.2

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

PPS-modellen och PPS OnLine

PPS-modellen och PPS OnLine Kort om PPS-modellen och PPS OnLine Enhetligt stöd för portfölj-, program- och projektstyrning PPS-MODELLEN, PRAKTISK PROJEKTSTYRNING Projekt-, program och portföljnivå i PPS PPS bidrar till fler lyckade

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Vill du förändra din projektverksamhet? PPS Praktisk ProjektStyrning är en bra start! 2013 1 Innehåll PPS Modellen med människan i centrum 3 PPS är det kompletta projektstödet 4 Varför PPS? 5 PPS-modellen

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer.

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Innehåll Mall för projektplan för anslutning till Skolfederation utgående

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Få din projektverksamhet att lyfta med PPS Praktisk ProjektStyrning 2012 Utbildning PPS Verktyg Tjänster 1 Innehåll Bli medlem i PPS-familjen 3 Ett komplett stöd för moderna organisationer 4 Goda skäl

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 40/2012 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Reviderad 2012-08-16 Beslutad av kommunstyrelsen 179 2 (16) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIA...

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Projekt Nationell Matchning Södertälje

Projekt Nationell Matchning Södertälje Sid: 1 (13) Projekt Nationell Matchning Södertälje Beställare: Karin Ericsson/Ulla-Marie Hellenberg Projektägare: Ingela Andersson/Margareta Tham Projektledare: Soledad Grafeuille/Helén Larsson Diarienummer:

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård

PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård - Förberedelseprocess 9 sep 2013-21 feb 2014 Titel: PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård från landsting till kommuner Projekt: Överföring av hemsjukvård Idnr: Siffor

Läs mer

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Härnösands projektmodell Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Min idé På följande sidor kommer du få stöd för ditt engagemang att vilja förbättra och göra skillnad för brukare och medborgare.

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Beställare Styrgruppens ordförande Projektledare Dokumenttyp Projektplan Område Projekt

earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Beställare Styrgruppens ordförande Projektledare Dokumenttyp Projektplan Område Projekt plan earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Ort och datum Ort och datum Beställare Styrgruppens ordförande ledare Anki Heimonen 0494-197 34 2014-06-17 1.0 1 (15) ID referens Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Gemensamma kvalitetsindikatorer - äldreomsorg SLUTRAPPORT Gemensamt projekt Täby kommun, Upplands Väsby kommun, Vaxholms stad

Gemensamma kvalitetsindikatorer - äldreomsorg SLUTRAPPORT Gemensamt projekt Täby kommun, Upplands Väsby kommun, Vaxholms stad Gemensamma kvalitetsindikatorer - äldreomsorg SLUTRAPPORT Gemensamt projekt Täby kommun, Upplands Väsby kommun, Vaxholms stad Projekt Författare Version Dnr Karin Hvass 1.0 KS 220/2013-02 Förvaltning/avdelning

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer