Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0"

Transkript

1 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0

2 Innehåll 1 Inledning Vad är projekt? Syftet med projektmodellen Målgrupp SLLs projektmodell Ansvar SLLs projektmodell Projektriktlinjer Projektets livscykel Kvalitetssäkring: Projektgranskningar och revisioner Syfte Riskanalys Syfte Vem och vilka När Projektdokumentation Syfte Riktlinjer dokumentation Intressentanalys Syfte Vem och vilka När Kommunikationsplan Syfte Vem och vilka När SLL Projektmodell Beslutspunkt Faser Roller i projektorganisation Dokumentmallar...16

3 Datum Dnr 1 (23) Dokumenthantering Ansvar Roll Namn Ägare Informeras Referenser Ref [1] [2] Dokument ID Dokument Definitioner och kortningar Begrepp/kortning Förklaring Revisionshantering Version Datum Summering av ändringar i hållande till egående version Ändringar markerade (j/n)

4 Datum Dnr 2 (23) 1 Inledning Syftet med SLLs projektmodell PROJEKTiL är att ge riktlinjer och anvisningar projektarbete inom Stockholms läns landsting. Projektmodellen består av följande delar: Beskrivning av projektmodellen ( flöde med faser, beslut, roller, mallar och termer). Beskrivningen är detta dokument Checklistor projektarbete och beslut i projekt Dokumentmallar: bl. a idébeskrivning, projektdirektiv, projektplan, beslutsmall, statusrapport, slutrapport, resurskontrakt, uppdragsbeskrivning, nyttokalkyl och överenskommelse realisering av nytta m.m. 1.1 Vad är projekt? Projekt är ett sätt att bedriva ett målinriktat arbete i en temporär organisation och ett arbetssätt som utmärker sig av bl.a. följande: Projekt leder fram till ett bestämt mål Projekt kräver olika resurstyper och kompetenser Projekt är tidsbegränsat Projektarbete är av engångskaraktär 1.2 Syftet med projektmodellen Projekten blir jämbara om vi alla arbetar med samma projektmodell. En projektmodell ger gemensamma spelregler, riktlinjer och anvisningar hur projektarbete bör bedrivas. Den beskriver beslut, faser, roller, dokument samt specifika projekttermer. Projektmodellen ska även finnas till att: säkerställa att ett långsiktigt, strategiskt affärs- och nyttoperspektiv alltid finns med under gång samt att resultat är kopplat till organisationens strategiska inriktning projektmedlemmarna lättare ska komma in i projektet vi enklare ska kunna ta del av erfarenheter från tidigare projekt underlätta kommunikationen mellan alla som jobbar med projekt tydliggöra ansvar och befogenheter de olika projektrollerna beskriva projektflöde på ett enkelt överskådligt sätt 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell Tillämpning av PROJEKTiL är obligatorisk IT-relaterade projekt inom LSF och inom SLL-verksamheter som drivs i valtningsform. Landstingsledningen har rekommenderat övriga verksamheter inom SLL att besluta om att tillämpa modellen alla typer av projekt.

5 Datum Dnr 3 (23) 1.4 Ansvar SLLs projektmodell Projektmodellen kommer att utvecklas och distribueras via SLLs intranät och Projectplace.com. Kommentarer och frågor gällande projektmodellen skickas till ansvarig inom SLL IT, Patrik Hansson

6 Datum Dnr 4 (23) 2 Projektriktlinjer 2.1 Projektets livscykel En lång kalendarisk genomande tid ett projekt kan meda en projektrisk, eftersom omvärldsändringar under tiden kan ändra utsättningar. En lång genomande tid kan också innebära att nyttoeffekter kommer sent och/eller inte är relevanta vilket med att nyttoeffekter blir svåra att styra och följa upp. Om ett projekt beräknas bli längre än ett år bör projektet delas in i tydliga faser. Varje fas bör vara kortare än ett år och leverera ett tydligt och användbart resultat. Om projektet senas och därigenom blir längre än ett år ska en grundlig avrapportering göras till projektägare/beställare som då får ett bra underlag att besluta om fortsättning. 2.2 Kvalitetssäkring: Projektgranskningar och revisioner Kvalitetssäkring projektet sker genom: löpande åtgärder som statusrapporter, checklistor och tester projektgranskning projektrevision Styrgruppen beslutar vid BP2 ( start) med hänsyn till art och omfattning vilken grad av kvalitetssäkring som varje projekt ska omfattas av Syfte Regelbundna projektgranskningar bör genomas under livscykel, att på ett så tidigt stadium som möjligt undvika risker och hot mot projektet och säkerställa arbetsprocess och resultat. Om kvalitetssäkrande åtgärder bises ökar risken att projektet misslyckas. Resultatet av en projektgranskning/revision ger underlag beslut om åtgärder att säkerställa det fortsatta genomande mot fastställda mål. Initiativtagare till projektgranskning/revision kan vara: Styrgrupp eller projektägare/beställare att t ex stärka kontrollen över strategiskt viktiga projekt Projektägare/beställare eller projektledare som tar över ansvaret ett pågående projekt och önskar verifiera status som vill ha sitt projekt genomlyst t ex bedömning av möjligheterna att lyckas Beslut om att genoma projektgranskning/revision av projekt tas av projektägare/beställare eller styrgrupp och genoms av oberoende person.

7 Datum Dnr 5 (23) ansvarar att beslutad projektgranskning/revision genoms enligt beslut. Projektgranskning/revision kan göras både under gång och i efterhand. 2.3 Riskanalys Syfte Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera projektrisker samt eslå och planera in åtgärder Vem och vilka En riskanalys ska göras samtliga nya projekt och genoms av projektledaren tillsammans med projektgruppen och projektägaren/beställaren När Riskanalysen bör genomas innan projektet startar, så att resultatet från riskanalysen kan vara en del av startbeslutsunderlaget. Den bör göras regelbundet pågående projekt. Analysen med slag till åtgärder ska sedan löpande revideras och presenteras på styrgruppsmöten. 2.4 Projektdokumentation Syfte Alla projekt bör dokumenteras noggrant, både att underlätta kommunikationen inom och utom projektet samt att verka erfarenhetsöveringar till senare projekt Riktlinjer dokumentation Varje projekt bör som minimum skriva de dokument som efterfrågas i SLLs projektmodell och som har tydliga mallar. Det är inte nödvändigt att skriva under varje rubrik i mallarna, men om viss rubrik inte är aktuell projektet ska inte rubriken tas bort utan bara noteras som Inte tillämpligt. All projektdokumentation skall diarieas enligt gällande SLL riktlinjer, Föreskrift hantering av allmänna handlingar i projekt inom SLL (LA Version 2.0.) All projektdokumentation kan under gång lagras i Projectplace.com eller annan gemensam lagringsyta. När projektet avslutas lagras och diaries dokumentationen enligt SLLs gällande bestämmelser och riktlinjer.

8 Datum Dnr 6 (23) 2.5 Intressentanalys Syfte Syftet med en intressentanalys är att få fram vilka som är intressenter samt vilket behov de har av projektinformationen. Exempelvis kan mottagaren önska viss typ av information från projektet och marknadsavdelningen samt andra stödenheter en annan Vem och vilka En intressentanalys bör göras samtliga nya projekt och genoms av projektledaren tillsammans med projektgruppen och projektägaren/beställaren När Intressentanalysen upprättas in BP2 och ingår i Projektplanen. 2.6 Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att rätt person och verksamhet ska bli informerad vid rätt tillfälle, via lämplig informationskanal med önskad informationsmängd att få bästa möjliga engagemang projektet Vem och vilka En kommunikationsplan ska göras samtliga nya projekt och genoms av projektledaren tillsammans med projektgruppen och projektägaren/beställaren När Kommunikationsplanen grundar sig på intressentanalysen. Därmed bör kommunikationsplanen göras i samband med BP2 efter genomd intressentanalys. Intressentanalysen ingår oftast i Projektplanen.

9 Datum Dnr 7 (23) 3 SLLs Projektmodell 3.1 Beslutspunkt En beslutspunkt är ett bestämt och i projektplanen inplanerat tillfälle när man fattar beslut om fortsatta genomande. Ett beslut kan innebära ett av tre alternativ: 1. Fortsättning av projektet 2. Avveckling av projektet 3. Bordläggning; att beslut inte tas rän ytterligare information har presenterats Innan ett BP-beslut tas, ska projektet utvärderas avseende möjligheter att nå sina mål samt utsikterna leverans. Projektet ska utvärderas med avseende på följande aspekter: Leverans och progress Har projektet uppnått och levererat vad som planerats? Finns utsättningar att projektet även i fortsättningen ska kunna leverera enligt plan? Förbrukning av resurser Har projektet hållit sig inom tilldelade resurser enligt plan? Finns utsättningar att projektet även i fortsättningen ska kunna hålla sig inom uppsatta resursramar? Omvärldssituation Har det hänt något i omgivning som ändrat utsättningarna projektet eller dess leverans? Motiveras kostnader fortfarande av den väntade nyttan? Har detta projekts prioritet jäm med andra projekt ändrats?

10 Datum Dnr 8 (23) Besluts punkt BP0 BP1 Beskrivning Innebär att påbörja initieringsfasen, d v s undersöka utsättningarna ett projekt. BP0 ligger utan projektet Beslut om etableringsfas genom specificering och planering av genomandet ska startas eller inte. Utsedda roller vid beslut Ansvarig initiering Styrgrupp Mottagare Beslutsfattare Beslutsfattare på rätt nivå Projektägare/ beställare Besluts dokument Idébeskrivning, annat beslutsunderlag från verksamheten eller politiskt beslut Projektdirektiv BP2 BP3:o Projektet startar/startar inte Beslut att starta/ej starta genomandet av projektet. Genomandefasen startar/startar inte BP3 beslut kan fattas vid ett flertal utbestämda tillfällen under gång. Varje BP3 kan även vara beslut om en delleverans av slutresultat. Beslut om fortsatt genomande enligt plan eller enligt uppdaterad plan eller ej. Projektmedlemmar Referensgrupp Projektägare/best ällare i samråd med styrgrupp Projektägare/best ällare beslutar ensam om fortsättning. Styrgruppen tar gemensamt övriga beslut. Projektplan med Nyttokalkyl och Överenskommelse realisering av nytta Statusrapporter

11 Datum Dnr 9 (23) Besluts punkt BP4 BP5 Beskrivning Beslut att godkänna resultat leverans till mottagaren eller ej. Beslut att starta avvecklingsfasen, stoppa projektet eller komplettera genomandefasen. Beslut att godkänna slutrapport eller ej. Utsedda roller vid beslut Beslutsfattare Styrgrupp beslutar om godkännande av resultat. Projektägare/be ställare beslutar om att starta avvecklingsfasen eller ej Projektägare/best ällare Besluts dokument Uppföljningsrapport Slutrapport BP6 Beslut att godkänna projektet och dess resultat eller ej, samt att arkivera dokument om resultatet godkänts. Projektets resultat är realiserat i linjen och dess nytta har följts upp. Effekterna kan komma att få betydelse kommande strategiformulering, verksamhetsplanering, budgetering, uppföljning och prognostisering samt resultatredovisning Realiseringsansva rig, kan vara verksamhetschef eller dylikt Enligt mottagarens riktlinjer BP6 ligger utan projektet

12 Datum Dnr 10 (23) 3.2 Faser Fas Initieringsfas Etableringsfas Fas beskrivning Under fasen undersöker man möjligheterna att genoma en idé, ur såväl teknisk, som resursmässigt perspektiv. Man ska även kontrollera att idén är i linje med verksamhetsplanen. Under denna fas definieras uppdragets omfattning och mål projektet och dess effektmål, grov tidplan görs, intressenter identifieras, slag på projektorganisation tas fram samt en kostnads/nyttoanalys görs. Ett slag till projektdirektiv tas fram. Under fasen specificeras målet i detalj, en kalkyl över projektkostnader tas fram, en riskanalys görs, bestämmer projektorganisation samt planerar hur arbetet att nå målet ska genomas inom ramen projektet. Det är lämpligt att samråda med önskade resurser och preliminärt boka dessa. En djupad nyttokalkyl och en överenskommelse realisering av nyttan tas fram och ankras hos mottagaren. Det ska här tydligt framgå vem som är ansvarig realisering av nyttan samt hur denna ska realiseras och följas upp. Mottagaren av resultat ska kontaktas att bestämma hur överlämnandet ska genomas samt hur mottagaren ska delta i genomande. Ett slag till projektplan tas fram.

13 Datum Dnr 11 (23) Genomandefas Syftet med genomandefasen är att genoma och följa upp planerade aktiviteter, enligt projektplanen. Viktiga moment under fasen är att: Uta projektarbetet, följa upp resurser, tid, kostnad, prestanda och kvalitet. Uppdatera planer och ta fram prognoser. Bevaka risker och möjligheter, och vidta åtgärder. Bedöma projektet mot effektmålen och vid behov ändra inriktning. Rapportera, kommunicera och informera. Skapa utsättningar delaktighet. Projektet djupar detaljplanerna och genom fortsatta riskanalyser med alla deltagare. Möten ska hållas regelbundet. Rapportering styrgrupp och projektägare/ beställare styrning och uppföljning av projektet ska göras kontinuerligt. Avvecklingsfa s Under genomandefasen kan projektet leverera delleveranser av slutprodukten. Slutleverans sker vid slutet av fasen. Projektets intressenter utvärderar projektet och dokumenterar erfarenheter och observationer. Alla eventuella slag till bättringar av både projektarbetet samt övriga organisationen dokumenteras och delges alla intressenter. Projektet avvecklas och arkivering av dokument görs. Slutrapport tas fram.

14 Datum Dnr 12 (23) 3.3 Roller i projektorganisation Roll Ansvarsområde: Uppdrag och/eller Utsedd av mandat Projektägare / beställare Är den som ansvarar finansiering. Oftast den chef som ansvarar genomande och att nyttorealisering görs. Styrgrupp Bör bestå av personer, med befogenheter och kunskap de projekten nödvändiga besluten. Projektledar e Ansvar budget och finansiering. Upprätta projektdirektiv. Godkänna slutrapport. Ansvara att effektmålen både mäts och nås eller att någon annan ansvarig utses detta. Säkerställa att resultat är i linje med projektdirektiven. Säkerställa att projektet följer projektplanen och aktivt stödja projektledaren Hålla sig informerade om projektet och omvärlden att få ett bra beslutsfattande. Projektets genomande i enlighet med projektplanen. Att projektet når sina mål. Tillgodose mottagarens krav inom ramar. Ansvara resultat till och med BP 5. Rapporterar genomandet och ändringar gentemot Är ordande i styrgruppen Initierar granskningar och revisioner av projektet. Utser styrgruppen Föreslår projektledare. Stödjer projektledaren. Fattar BP1 och BP5- beslut samt BP2, BP3, BP4-beslut avseende fortsättning. Tilla projektet de resurser som behövs. Säkerställa att projektledningen har kontroll och att projektet kommer att nå uppsatta mål. Fattar beslut inom ramar (BP2, BP3, BP4) tillsammans med projektägaren/beställar en. Stödjer aktivt projektledaren. Planerar, leder, delar samt följer upp arbetet inom projektet Leder de personer som tilldelats projektet. Förfogar över de medel som tilldelats projektet. Beslutar om omdelning av - Projektägare Styrgrupp i samråd med berörd linjechef och projektägare

15 Datum Dnr 13 (23) Roll Ansvarsområde: Uppdrag och/eller Utsedd av mandat Forts plan i projektet. Projektdokumentationen. Knyta rätt kompetenser till projektet Kontrollera, kontera och godkänna fakturor innan attestansvarig attesterar. Följa upp och ansvara budget och rapportera till styrgrupp. Ta del av och stå underlagen från ekonomisystemet. För sitt projekt ta fram en budget över väntat utfall delat över tiden att kunna följa upp hur arbetet fortskrider i ekonomisk mening. Förankra projektbudget och ekonomirutiner projektet i projektgruppen. Genoma och löpande revidera riskanalys. Se till att beslutad revision och granskning genoms. Informera alla intressenter. kostnader inom budgetram

16 Datum Dnr 14 (23) Roll Ansvarsområde: Uppdrag och/eller Utsedd av mandat Projektmedlem Ansvara att genoma överenskomna åtaganden i projektet Rapportera resultat och avvikelser i projektet. Rapportera arbetad tid i projektet. Förankra projekt i hemmaorganisationen och fungera som ambassadör projektet hos mottagaren. Arbeta i projektet enligt överenskommelse. Delta i projektmöten. enligt överenskommelse med berörda linjechefer, resursägare Ta del av projektinformation Resursägare Resurser utlånade till projektet. Är oftast den som tillsätter resurs efter frågan från projektledare. Ansvarar att tilldelad personal har rätt kompetens och avsatt tid enligt överenskommelse. Mottagare Ansvara projektresultatet efter överlämnandet vid BP4 och att nytta realiseras och följs upp hos mottagaren. Se till att resurser finns tillgängliga enligt de beslut som finns tagna projektet. Kan ingå i styrgrupp. Ansvarig att resursöverenskommelse r med projektet hålls. Ska ingå i styrgrupp eller referensgrupp. - Projektadministratö r Varierar från projekt till projekt. Avlasta projektledaren vad gäller administrativa arbetsuppgifter i projektet som t.ex. arbetsledning, mötesplanering, uppföljning, dokumentation, information och kommunikation till olika intressenter. n i samråd med styrgruppen

17 Datum Dnr 15 (23) Representanter enheter som berörs eller innehar viktiga kunskaper om projektet. Kan också kompletteras med representanter fack och patienteningar Expert Kompetenstillskott att lösa enskilda problem Finnas tillgänglig enligt definierade kriterier. Varierar från projekt till projekt. Fungera som bollplank och eventuell testgrupp projektgruppen. Varierar från projekt till projekt, men ska vara väl definierat till tid och arbetsinsats. Referensgrupp

18 Datum Dnr 16 (23) 3.4 Dokumentmallar Dokumentmallarna är stöd i styrning av projekt. Korrekt ifyllda fungerar de som beslutsunderlag vid varje BP. Dokumentmallarna är också ett stöd projektarbetet. Rubrikerna är påminnelser om arbetsuppgifter som behöver beaktas i projektet. Det är inte meningen att man ska skriva text under varje rubrik, utan bara där det till något till projektet. Rekommendationen är att alla rubriker från mallarna bibehålls, men utan text under (eller med kommentar att rubriken inte behövs i det aktuella projektet). Då har man beaktat frågan och tagit ett medvetet beslut. Mall Beskriver Syfte Beslu tsunder lag Idébeskrivning Idén med projektet Syfte Bakgrund Projektägare/ beställare Finansiering Förväntat resultat Önskade resurser Grov tidplan projektet. Plan Initieringsfas Att beskriva bakgrund, syfte och nytta med idén och hur den kan vara möjlig att genoma. Att vara underlag att starta initieringen av genomande Skriven av Skriven BP0 Idégivare Projektägare/ beställar e, övriga intressen ter Förväntat resultat fas och projekt Projektets mål Ramar Tid & Kostnad fas och projekt Effektmål Finansiering Förutsättninga r Att från projektägarens/bes tällarens sida beskriva och avgränsa uppdraget med avseende på väntade resultat tids- och kostnadsramar övriga restriktioner BP1 Projektägare/ beställare Styrgrup p Projektdirektiv Mottagar e Ev. andra intressen -ter

19 Datum Dnr 17 (23) Mall Beskriver Syfte Beslu tsunder lag Avgränsningar Projektägare/b eställare och styrgrupp Länkar till andra projekt och uppdrag. Plan Etableringsfas Projektplan Mål och delmål Förväntat resultat Ramar i detalj (Tidplan, Budget, Resursbehov) Avgränsningar Förutsättninga r Beslutspunkte r Genomande plan Projektorganisation Riskanalys Länkar till andra aktiviteter, projekt och uppdrag. Kommunikatio nsplan. Kvalitetsplan. och handlingsramar. Att informera om bakgrund och väntade nytta. Att vara underlag att starta etableringen av projektet. Att ge en beskrivning på hur uppdraget ska genomas inom dess ramar och utsättningar som beskrivs i projektdirektivet uppfylla mål. Att projektägaren/ beställaren beskriva konsekvensern a av lämnat direktiv Att definiera och avgränsa åtagandet i projektet Att påvisa risker Att vara en överenskommelse mellan projektledaren BP2 Skriven av Skriven Styrgrup p i samråd med projektgruppen Projektägare Projektgrupp Resursägare Mottagar e Ev. andra intressen -ter

20 Datum Dnr 18 (23) Mall Beskriver Syfte Beslu tsunder lag Kommunikatio nsplan Bakgrund Intressentanal ys Kommunikatio ns-aktiviteter Riskanalys Identifierade risker och hot Riskorsaker Åtgärder Ansvarig att hantera åtgärder och projektägaren/ beställaren Att ge stöd i planeringen av kommunikatio nsaktiviteter identifierade intressenter. Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera projektrisker samt eslå och planera in åtgärder BP2 BP2 Skriven av Projektled are eller kommuni katör Projektled are och projektgr upp Skriven Samtliga intressen -ter Projektä gare/ beställar e Styrgrup p Projektgr upp Kostnads-och nytto-kalkyl Överenskomm else realisering av nytta Anger kostnader och nytta i relation till verksamhetens mål och anger när i tiden kostnader och nytta uppstår Hur, var och när resultat ska tas tillvara att den kalkylerade nyttan ska realiseras Visa att de nyttoeffekter som projektet ger upphov till ligger i linje med verksamhetens mål och motiverar kostnader. Säkerställa att det finns en överenskommelse mellan projektägare/ beställare och mottagare om hur och när leverans ska tas BP2 BP2 Mottagar e Projektägare Styrgrup p Mottagar e Mottagare Projektägare/ beställar e Styrgrup p Mottagar e

21 Datum Dnr 19 (23) Mall Beskriver Syfte Beslu tsunder lag Allmän projektinfo Beskrivning av uppdraget. Tidsramar Kostnad Rapportering omhand. Att projektledaren kan säkerställa att lånad resurs finns tillgänglig under gång inom avtalad tidsram och kostnad samt att informera resurs och resursägare om uppdragets utformning. BP2 Skriven av Skriven Resurskontrakt Resursägare Resurs Status-rapport Sammanfattan de nulägesstatus på projektet, vilket innebär uppföljning av plan samt avvikelser gentemot plan Förslag till åtgärder avvikelser från plan Beskriv beroenden som behöver beaktas samt slag till åtgärder Att ge löpande lägesrapporteri ng till styrgrupp och på sammanfattan de nivå till projektägare/ beställare Att vara ett beslutsunderla g styrgruppen in planlagda beslutspunkter BP3 och BP4 Styrgrup p Projektägare/ beställar e Projektgrupp Resursägare Ev. andra intressen -ter Beskriv risker/hinder samt slag till åtgärder Behov av eventuella beslut

22 Datum Dnr 20 (23) Mall Beskriver Syfte Beslu tsunder lag Ändringsbegäran beslut Beskriver behov av ändring Förslag till ändring Konsekvenser av ändring Beslut Slutrapport Utfall gentemot plan mål och ramar Erfarenheter och observationer Förslag på bättringar i processer och framtida projekt Restlista med kvarstående aktiviteter och utsett ansvar Beslut Förslag till beslut Avstämning mot verksamheten Konsekvenser Att säkerställa att ändringar och problem i projektet hanteras och godkänns på ett kontrollerat sätt Att ge slutlig avrapportering av projektet. Att vara underlag godkännande och avslut av projektarbetet. Att beskriva nyttiga erfarenheter till kommande projekt. Att eslå fortsatt arbete, som ska säkerställa att resultat tas om hand. Att tydliga innehåll i en beslutspunkt. Att beskriva konsekvenser av ett ickebeslut eller ett avvecklingsbesl ut. Att dokumentera beslut. BP3 och BP4 BP5 Alla BP Skriven av Skriven Styrgrup p Styrgrup p Ev. andra intressen -ter Styrgrup p Projektägare Projektgrupp Resursägare Projektägare

23 Datum Dnr 21 (23)

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Innehållsförteckning Gemensam projektstyrningsmodell för Örebro kommun... 3 Varför en gemensam projektstyrningsmodell

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

2013-10-04. Verksamhetsstyrning och stöd. Projekt. Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013

2013-10-04. Verksamhetsstyrning och stöd. Projekt. Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013 Projekt Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013 Projekt Ska leda till ett bestämt resultat Kräver olika resurstyper Är tidsbegränsat Genomförs av en temporär sammansatt arbetsgrupp Förnyelse PROJEKT kontra

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Intressent och kommunikationsplan

Intressent och kommunikationsplan Intressent och splan Innehåll 1 Grundläggande information... 5 2 Syfte splan... 5 3 Mål splan... 5 4 Ansvar och fördelning... 5 5 Avgränsningar... 5 6 Kostnadskalkyl för saktiviteter... 5 Datum 2016-02-09

Läs mer

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Anvisning Diarienummer: KS 2016/0170 Dokumentansvarig: Utveckling, planering och uppföljning, Utvecklingsledare Beredande organ: Kommunledningssektorn

Läs mer

Gatukontoret. Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp

Gatukontoret. Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp Gatukontoret Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp 1 Innehållsförteckning 1. Projektarbete på gatukontoret - sid 3-5 2. Projektägare - sid 6-9 3. Styrgruppsmedlem - sid 10-13 4. Referensgrupp

Läs mer

Översikt PPS - Projektledning

Översikt PPS - Projektledning Sida 1 Om översikt PPS PPS - Praktisk ProjektStyrning - är ett arbetssätt för att aktivt planera och leda projekt, program och projektportföljer. Allt bygger på praktiska erfarenheter och på befintlig

Läs mer

IT-enhetens projektmodell. Orion

IT-enhetens projektmodell. Orion s projektmodell rojektmodell Sidan 1 av (18) INNEHÅLL 1 BAKGRUND...2 2 FÖRSTUDIEN...3 2.1 SYFTE...3 2.2 INNEHÅLL...3 2.3 DOKUMENTATION...4 2.4 DOKUMENTATIONSANSVARIG...4 3 ROJEKTSTART...5 3.1 SYFTE...5

Läs mer

Processbeskrivning Projektstyrning

Processbeskrivning Projektstyrning ProcIT-P-004 Processbeskrivning Projektstyrning Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Projektstyrningsprocessen

Läs mer

Modell för projektledning

Modell för projektledning Sida 1 Om modell för projektledning PPS modell för projektledning beskriver de tre faserna; förberedelser, genomförande och avveckling. Syftet är att ge en övergripande bild av modellen, endast faser och

Läs mer

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret,

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, Region Gotlands projektmodell Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, 2014-11-14 Innehåll VARFÖR SKA MAN HA EN GEMENSAM PROJEKTMODELL?...3 VAD ÄR ETT PROJEKT?...4 FÖRSTUDIE...5 HUVUDPROJEKT...6 PROJEKTORGANISATION,

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Regler för projekt...

Läs mer

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Lilla Ratten Förvaltning/avdelning Stockholms stads projektmodell Lilla Ratten Senast ändrad SLK, IT-avdelningen Version 1.7 2007-05-28 1 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0 E-tjänst Särskilt boende Projektplan 2014-09-16 Version 1.0 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-08-29 1.0 Godkänd Josephine Andersson Innehåll 1. Mål och ramar 3 1.1 Verksamhetsmål

Läs mer

Affär och projekt. Tieto PPS AH046, 5.2.0, Sida 1

Affär och projekt. Tieto PPS AH046, 5.2.0, Sida 1 Sida 1 Om affär och projekt Affärsnivån i PPS beskriver arbetet som säkerställer att projektet bidrar till nytta både för kundens och leverantörens verksamhet. Ansvaret för att dessa genomförs ligger hos

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (8) Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (8) Innehåll 1 Syfte och bakgrund...3 1.1 Syfte...3 1.2 Bakgrund...3 2 Definitioner...3

Läs mer

Riskhantering. Tieto PPS AH006, , Sida 1

Riskhantering. Tieto PPS AH006, , Sida 1 Riskhantering Sida 1 Om riskhantering Risker i projekt är händelser som äventyrar vår möjlighet att nå projektets mål. Riskhantering innefattar att göra analyser där risker och åtgärder identifieras, men

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Kommunstyrelsens handling nr 27/2012 Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Godkänd av kommunstyrelsen, 100 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte och mål med projektet...

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Agenda Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt Marie Ahlqvist

Agenda Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt Marie Ahlqvist Agenda 2015-08-27 Gruppavtal Normer och regler Projekt som arbetsform Kommunicera i projekt 1 Normer och regler Normer och regler Marie Ahlqvist Projekt som arbetsform Olika typer av projekt Ställer olika

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Struktur Processer Kultur Ständiga förändringar Teknik Kunskaper Ökad delaktighet i verksamheten 1 Vad gjorde vi förra

Läs mer

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Beskriver hur projektet ska utföras

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ).

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ). Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning av projektplanen. 2. Bakgrund, syfte och mål Bakgrundsbeskrivning Beskrivning av bakgrunden till projektet,

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund Projektet närmar sig sitt slut men vad händer då? och sedan? INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Projektplan. Projektnamn: Tillsynsprojektet MIFO fas 2 2014-2015. Projektägare: Agneta Martinsson. Dokumenthistorik 1(19) PA 1. Projektplanens syfte:

Projektplan. Projektnamn: Tillsynsprojektet MIFO fas 2 2014-2015. Projektägare: Agneta Martinsson. Dokumenthistorik 1(19) PA 1. Projektplanens syfte: PROJEKTiL 1(19) Projektplan Projektnamn: Tillsynsprojektet MIFO fas 2 2014-2015 Projektägare: Agneta Martinsson Projektplanens syfte: - Beskriva hur projektet ska genomföras utifrån de ramar och förutsättningar

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter Projektorganisation, roller Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Projektorganisation, roller och befogenheter Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström Definiera

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Projektplan, åtagandet

Projektplan, åtagandet Sida 1 Projektplanen utgör ett huvudresultat av förberedelserna och kan ses som kontraktet mellan projektledningen och projektägaren för projektets genomförande. Om projektplan, åtagandet Syftet med att

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Specifikt Mätbart Accepterat Realiserbart Tidssatt

Specifikt Mätbart Accepterat Realiserbart Tidssatt Initiering av projekt, Förstudie och Skapa projektgruppen Initiering av projekt Definition av projekt Uppdragsbeskrivning - Mätbara mål - Avgränsad tid - Tillfälliga resurser - Temporär organisation -

Läs mer

Modell för portföljledning

Modell för portföljledning Sida 1 Om modell för portföljledning PPS modell för portföljledning beskriver hur styrningen av en projektportfölj delas in i faserna planera och styra. Mellan planeringsfasen och styrningsfasen finns

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

Innehåll. Projekt Greed. Projekt definition. Projekt Greed En introduktion till projektmodellen LIPs

Innehåll. Projekt Greed. Projekt definition. Projekt Greed En introduktion till projektmodellen LIPs Innehåll Projekt Greed En introduktion till projektmodellen LIPs Före-fasen Under-fasen Efter-fasen Projekt Greed Utveckla en applikation för mobiltelefoner av tärningsspelet Greed Löses i projektform

Läs mer

Resultat, avslut och uppföljning

Resultat, avslut och uppföljning Resultat, avslut och uppföljning projektet närmar sig sitt slut, men vad händer sedan? Stefan Berglund Införandet Förvaltning - Avslutande del av genomförandefasen? - Egen fas? - Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Projektarbete. Innehåll

Projektarbete. Innehåll Projektarbete David Axelson-Fisk Verksamhetscontroller och projektledare Kyrkokansliet 1 06-11-19 Innehåll Projektbegreppet Projektmodellen Projektflödet Projektorganisationen Projektledaren Projektbeställaren

Läs mer

Xxxx Multiprojekt, organisation

Xxxx Multiprojekt, organisation Multiprojekt, organisation Sida 1 Om multiprojekt, organisation Portföljledningen är den roll som har det högsta övergripande ansvaret i multiprojektmiljön. Den rollen ansvarar för att fastställa och prioritera

Läs mer

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens handling nr 46/2015 Projektdirektiv Katrineholm 100 år Godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-30, 190 2 (10) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL MED

Läs mer

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Härnösands projektmodell Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Min idé På följande sidor kommer du få stöd för ditt engagemang att vilja förbättra och göra skillnad för brukare och medborgare.

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Projektstyrningsprocessen i VärNa

Projektstyrningsprocessen i VärNa 1 Ver 1 Projektstyrningsprocessen i VärNa 2. FÖRDJUPADE ANALYSER Orsaksanalys Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 1. PROBLEM- INVENTERING Scanning Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 3. FÖRÄNDRINGS-

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Gatukontoret. Projektledare, delprojektledare och projektmedlem

Gatukontoret. Projektledare, delprojektledare och projektmedlem Gatukontoret Projektledare, delprojektledare och projektmedlem 1 Innehållsförteckning 1. Projektarbete på gatukontoret - sid 3-5 2. Projektledare - sid 6-17 3. Delprojektledare - sid 18-29 4. Projektmedlem

Läs mer

Projektplan. Aktiv hälsostyrning. PROJEKTiL

Projektplan. Aktiv hälsostyrning. PROJEKTiL PROJEKTiL 2(14) 1.1. Bakgrund Landstinget Gävleborg har tillsammans med Gävle kommun samarbetat i två kartläggningar med fokus på de äldre multisjuka. Det första initiativet, i samband med en utvärdering

Läs mer

Projektorganisation. Tieto PPS AH003, 6.8.0, Sida 1

Projektorganisation. Tieto PPS AH003, 6.8.0, Sida 1 Sida 1 Om projektorganisation en beskriver fördelningen av ansvar och befogenheter mellan olika roller inom projektet. Här beskrivs även överenskommen fördelning av ansvar mellan projektet och basorganisationen.

Läs mer

Projektdirektiv. AD-Data

Projektdirektiv. AD-Data Projektdirektiv AD-Data 2013-09-04 Innehåll Revisionsinformation... 3 Målbeskrivning... 3 Bakgrund... 3 Projektidé... 3 Mål... 4 Avgränsningar... 4 Etapper... 5 Budget... 5 Organisation... 5 Projektorganisation...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Styrgrupp, projekt. Tieto PPS AH018, 7.4.1, Sida 1

Styrgrupp, projekt. Tieto PPS AH018, 7.4.1, Sida 1 Sida 1 Om styrgrupp projekt Styrgruppen är ansvarig för att säkerställa att projektet lyckas, dvs säkerställa projektets bidrag till beställarens effektmål. Styrgruppen är den beslutande instans dit projektledningen

Läs mer

E-fakturaprojektet inom SLL 2005

E-fakturaprojektet inom SLL 2005 Projektrapport nr 23/2005 E-fakturaprojektet inom SLL 2005 E-fakturaprojektet inom Landstingsstyrelsens förvaltning har i enlighet med Landstingsdirektörens direktiv infört en lösning för elektroniskt

Läs mer

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN]

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(6) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Kompetensprojekt På det mänskliga planet

Kompetensprojekt På det mänskliga planet LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Praktisk Projektledning Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå

Läs mer

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell Bilaga A Projektmodell Generell Projektmodell bilaga beställare/projektägare 355 356 bilaga beställare/projektägare Uppdragsbeskrivning bilaga beställare/projektägare 357 Direktiv projektförberedelser

Läs mer

Projectbase Projektplan

Projectbase Projektplan Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning som lyfter fram det viktigaste i projektplanen. Maximalt en sida som skrivs när planen är klar och skall

Läs mer

LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell

LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell Christian Krysander Tomas Svensson Översikt av Lips Projektstyrningsmodell Utvecklingsmodell Vad är ett projekt? Definition av ett projekt: En grupp

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig Jarkko Erikshammar 2009-03-02 35 minuter Jarkko Erikshammar. Tel 0920 492 18 60, 070-668 97 72, e-post: jarkko.erikshammar@ltu.se Luleå tekniska universitet.

Läs mer

Projektorganisation för samhällsbyggnadsprojekt

Projektorganisation för samhällsbyggnadsprojekt Tjänsteutlåtande Utvecklingsdirektör 2015-11-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2015:275 10151 Kommunstyrelsen Projektorganisation för samhällsbyggnadsprojekt Förslag

Läs mer

PPS - Aktuella utgåvor Färdigheter och mallar/exempel

PPS - Aktuella utgåvor Färdigheter och mallar/exempel Om utgåvenumreringen Dokumentet visar utgåvenummer per år för färdigheter och mallar/exempel. Alla dokument numreras med treställiga dokumentnummer, t.ex. 2.1.4. Första siffran/positionen stegas vid förändring

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Projectbase en generell projektmodell

Projectbase en generell projektmodell Projectbase en generell projektmodell ProjectBase 2.0 anpassad för Projectplace Projectbase är en generell projektmodell som effektiviserar planering och styrning av projekt oavsett typ och storlek. Denna

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd 090930

fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd 090930 fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd 090930 PROJEKTARBETE Projekt handlar om hur tillfälliga organisationer hanteras så att RÄTT PROBLEM löses på RÄTT SÄTT vid RÄTT TIDPUNKT 1 Olika sorters

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

2014-08-21 Bilaga 11 Projekthandbok A. Bilaga 11. Projekthandbok för Järfälla Kommun

2014-08-21 Bilaga 11 Projekthandbok A. Bilaga 11. Projekthandbok för Järfälla Kommun 2014-08-21 Bilaga 11 Projekthandbok A Bilaga 11 Projekthandbok för Järfälla Kommun Järfälla kommuns projektmodell Handbok 2007-08-20 1 (36) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...2 JÄRFÄLLA KOMMUNS PROJEKTMODELL...3

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

Formulera målet, miniprojekt

Formulera målet, miniprojekt Formulera målet, miniprojekt Tillämpning av PPS, översikt över färdigheterna PDI Initiera projekt Intressentanalys Leverans och överlämning Sida 1 Projektdirektiv mini, syfte Underlag för att starta ett

Läs mer

Nätverket för ehälsa i Östergötland

Nätverket för ehälsa i Östergötland Projektplan 1 av 8 Projektplan Projektets namn Kommunernas producentskap till NPÖ Beställare/finansiär Nätverket för ehälsa Projektledare Annika Pettersson, LKDATA Dokumenthistorik sion Kommentar Handläggare

Läs mer

PROJEKTPLAN NY SIMHALL

PROJEKTPLAN NY SIMHALL ENKÖPINGS KOMMUN Vilhelm Backman/20120512 PROJEKTPLAN NY SIMHALL Ort och datum Ort och datum Enköping 2012- Enköping 2012- Beställare Beställarens ombud - Ansvarig NY SIMHALL Inledning... 2 Regler för

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Datum 2014-06-11. att ge kontoret i uppdrag att lämna förslag på servicegarantier inom myndighetsutövning senast till nämnd i december 2014.

Datum 2014-06-11. att ge kontoret i uppdrag att lämna förslag på servicegarantier inom myndighetsutövning senast till nämnd i december 2014. 3.01 Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ahrgren Maria 2014-06-11 Diarienummer ALN-2014-0240.30 Servicegarantier Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta att ge kontoret

Läs mer

Checklistor för riskidentifiering

Checklistor för riskidentifiering Checklistor för riskidentifiering Generella risker Kravspecifikationen saknas eller är ofullständig Projektdefinitionen är inte förankrad inom projektet Projektmedarbetarna kan ej avsätta tillräcklig tid

Läs mer

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0 Författare: Kristina Happstadius-Trägårdh Inför beslutspunkt, BP, 1 Projektägare: Cecilia Gyllenkrok Borgström Projektledare:

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer