Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0"

Transkript

1 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0

2 Innehåll 1 Inledning Vad är projekt? Syftet med projektmodellen Målgrupp SLLs projektmodell Ansvar SLLs projektmodell Projektriktlinjer Projektets livscykel Kvalitetssäkring: Projektgranskningar och revisioner Syfte Riskanalys Syfte Vem och vilka När Projektdokumentation Syfte Riktlinjer dokumentation Intressentanalys Syfte Vem och vilka När Kommunikationsplan Syfte Vem och vilka När SLL Projektmodell Beslutspunkt Faser Roller i projektorganisation Dokumentmallar...16

3 Datum Dnr 1 (23) Dokumenthantering Ansvar Roll Namn Ägare Informeras Referenser Ref [1] [2] Dokument ID Dokument Definitioner och kortningar Begrepp/kortning Förklaring Revisionshantering Version Datum Summering av ändringar i hållande till egående version Ändringar markerade (j/n)

4 Datum Dnr 2 (23) 1 Inledning Syftet med SLLs projektmodell PROJEKTiL är att ge riktlinjer och anvisningar projektarbete inom Stockholms läns landsting. Projektmodellen består av följande delar: Beskrivning av projektmodellen ( flöde med faser, beslut, roller, mallar och termer). Beskrivningen är detta dokument Checklistor projektarbete och beslut i projekt Dokumentmallar: bl. a idébeskrivning, projektdirektiv, projektplan, beslutsmall, statusrapport, slutrapport, resurskontrakt, uppdragsbeskrivning, nyttokalkyl och överenskommelse realisering av nytta m.m. 1.1 Vad är projekt? Projekt är ett sätt att bedriva ett målinriktat arbete i en temporär organisation och ett arbetssätt som utmärker sig av bl.a. följande: Projekt leder fram till ett bestämt mål Projekt kräver olika resurstyper och kompetenser Projekt är tidsbegränsat Projektarbete är av engångskaraktär 1.2 Syftet med projektmodellen Projekten blir jämbara om vi alla arbetar med samma projektmodell. En projektmodell ger gemensamma spelregler, riktlinjer och anvisningar hur projektarbete bör bedrivas. Den beskriver beslut, faser, roller, dokument samt specifika projekttermer. Projektmodellen ska även finnas till att: säkerställa att ett långsiktigt, strategiskt affärs- och nyttoperspektiv alltid finns med under gång samt att resultat är kopplat till organisationens strategiska inriktning projektmedlemmarna lättare ska komma in i projektet vi enklare ska kunna ta del av erfarenheter från tidigare projekt underlätta kommunikationen mellan alla som jobbar med projekt tydliggöra ansvar och befogenheter de olika projektrollerna beskriva projektflöde på ett enkelt överskådligt sätt 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell Tillämpning av PROJEKTiL är obligatorisk IT-relaterade projekt inom LSF och inom SLL-verksamheter som drivs i valtningsform. Landstingsledningen har rekommenderat övriga verksamheter inom SLL att besluta om att tillämpa modellen alla typer av projekt.

5 Datum Dnr 3 (23) 1.4 Ansvar SLLs projektmodell Projektmodellen kommer att utvecklas och distribueras via SLLs intranät och Projectplace.com. Kommentarer och frågor gällande projektmodellen skickas till ansvarig inom SLL IT, Patrik Hansson

6 Datum Dnr 4 (23) 2 Projektriktlinjer 2.1 Projektets livscykel En lång kalendarisk genomande tid ett projekt kan meda en projektrisk, eftersom omvärldsändringar under tiden kan ändra utsättningar. En lång genomande tid kan också innebära att nyttoeffekter kommer sent och/eller inte är relevanta vilket med att nyttoeffekter blir svåra att styra och följa upp. Om ett projekt beräknas bli längre än ett år bör projektet delas in i tydliga faser. Varje fas bör vara kortare än ett år och leverera ett tydligt och användbart resultat. Om projektet senas och därigenom blir längre än ett år ska en grundlig avrapportering göras till projektägare/beställare som då får ett bra underlag att besluta om fortsättning. 2.2 Kvalitetssäkring: Projektgranskningar och revisioner Kvalitetssäkring projektet sker genom: löpande åtgärder som statusrapporter, checklistor och tester projektgranskning projektrevision Styrgruppen beslutar vid BP2 ( start) med hänsyn till art och omfattning vilken grad av kvalitetssäkring som varje projekt ska omfattas av Syfte Regelbundna projektgranskningar bör genomas under livscykel, att på ett så tidigt stadium som möjligt undvika risker och hot mot projektet och säkerställa arbetsprocess och resultat. Om kvalitetssäkrande åtgärder bises ökar risken att projektet misslyckas. Resultatet av en projektgranskning/revision ger underlag beslut om åtgärder att säkerställa det fortsatta genomande mot fastställda mål. Initiativtagare till projektgranskning/revision kan vara: Styrgrupp eller projektägare/beställare att t ex stärka kontrollen över strategiskt viktiga projekt Projektägare/beställare eller projektledare som tar över ansvaret ett pågående projekt och önskar verifiera status som vill ha sitt projekt genomlyst t ex bedömning av möjligheterna att lyckas Beslut om att genoma projektgranskning/revision av projekt tas av projektägare/beställare eller styrgrupp och genoms av oberoende person.

7 Datum Dnr 5 (23) ansvarar att beslutad projektgranskning/revision genoms enligt beslut. Projektgranskning/revision kan göras både under gång och i efterhand. 2.3 Riskanalys Syfte Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera projektrisker samt eslå och planera in åtgärder Vem och vilka En riskanalys ska göras samtliga nya projekt och genoms av projektledaren tillsammans med projektgruppen och projektägaren/beställaren När Riskanalysen bör genomas innan projektet startar, så att resultatet från riskanalysen kan vara en del av startbeslutsunderlaget. Den bör göras regelbundet pågående projekt. Analysen med slag till åtgärder ska sedan löpande revideras och presenteras på styrgruppsmöten. 2.4 Projektdokumentation Syfte Alla projekt bör dokumenteras noggrant, både att underlätta kommunikationen inom och utom projektet samt att verka erfarenhetsöveringar till senare projekt Riktlinjer dokumentation Varje projekt bör som minimum skriva de dokument som efterfrågas i SLLs projektmodell och som har tydliga mallar. Det är inte nödvändigt att skriva under varje rubrik i mallarna, men om viss rubrik inte är aktuell projektet ska inte rubriken tas bort utan bara noteras som Inte tillämpligt. All projektdokumentation skall diarieas enligt gällande SLL riktlinjer, Föreskrift hantering av allmänna handlingar i projekt inom SLL (LA Version 2.0.) All projektdokumentation kan under gång lagras i Projectplace.com eller annan gemensam lagringsyta. När projektet avslutas lagras och diaries dokumentationen enligt SLLs gällande bestämmelser och riktlinjer.

8 Datum Dnr 6 (23) 2.5 Intressentanalys Syfte Syftet med en intressentanalys är att få fram vilka som är intressenter samt vilket behov de har av projektinformationen. Exempelvis kan mottagaren önska viss typ av information från projektet och marknadsavdelningen samt andra stödenheter en annan Vem och vilka En intressentanalys bör göras samtliga nya projekt och genoms av projektledaren tillsammans med projektgruppen och projektägaren/beställaren När Intressentanalysen upprättas in BP2 och ingår i Projektplanen. 2.6 Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att rätt person och verksamhet ska bli informerad vid rätt tillfälle, via lämplig informationskanal med önskad informationsmängd att få bästa möjliga engagemang projektet Vem och vilka En kommunikationsplan ska göras samtliga nya projekt och genoms av projektledaren tillsammans med projektgruppen och projektägaren/beställaren När Kommunikationsplanen grundar sig på intressentanalysen. Därmed bör kommunikationsplanen göras i samband med BP2 efter genomd intressentanalys. Intressentanalysen ingår oftast i Projektplanen.

9 Datum Dnr 7 (23) 3 SLLs Projektmodell 3.1 Beslutspunkt En beslutspunkt är ett bestämt och i projektplanen inplanerat tillfälle när man fattar beslut om fortsatta genomande. Ett beslut kan innebära ett av tre alternativ: 1. Fortsättning av projektet 2. Avveckling av projektet 3. Bordläggning; att beslut inte tas rän ytterligare information har presenterats Innan ett BP-beslut tas, ska projektet utvärderas avseende möjligheter att nå sina mål samt utsikterna leverans. Projektet ska utvärderas med avseende på följande aspekter: Leverans och progress Har projektet uppnått och levererat vad som planerats? Finns utsättningar att projektet även i fortsättningen ska kunna leverera enligt plan? Förbrukning av resurser Har projektet hållit sig inom tilldelade resurser enligt plan? Finns utsättningar att projektet även i fortsättningen ska kunna hålla sig inom uppsatta resursramar? Omvärldssituation Har det hänt något i omgivning som ändrat utsättningarna projektet eller dess leverans? Motiveras kostnader fortfarande av den väntade nyttan? Har detta projekts prioritet jäm med andra projekt ändrats?

10 Datum Dnr 8 (23) Besluts punkt BP0 BP1 Beskrivning Innebär att påbörja initieringsfasen, d v s undersöka utsättningarna ett projekt. BP0 ligger utan projektet Beslut om etableringsfas genom specificering och planering av genomandet ska startas eller inte. Utsedda roller vid beslut Ansvarig initiering Styrgrupp Mottagare Beslutsfattare Beslutsfattare på rätt nivå Projektägare/ beställare Besluts dokument Idébeskrivning, annat beslutsunderlag från verksamheten eller politiskt beslut Projektdirektiv BP2 BP3:o Projektet startar/startar inte Beslut att starta/ej starta genomandet av projektet. Genomandefasen startar/startar inte BP3 beslut kan fattas vid ett flertal utbestämda tillfällen under gång. Varje BP3 kan även vara beslut om en delleverans av slutresultat. Beslut om fortsatt genomande enligt plan eller enligt uppdaterad plan eller ej. Projektmedlemmar Referensgrupp Projektägare/best ällare i samråd med styrgrupp Projektägare/best ällare beslutar ensam om fortsättning. Styrgruppen tar gemensamt övriga beslut. Projektplan med Nyttokalkyl och Överenskommelse realisering av nytta Statusrapporter

11 Datum Dnr 9 (23) Besluts punkt BP4 BP5 Beskrivning Beslut att godkänna resultat leverans till mottagaren eller ej. Beslut att starta avvecklingsfasen, stoppa projektet eller komplettera genomandefasen. Beslut att godkänna slutrapport eller ej. Utsedda roller vid beslut Beslutsfattare Styrgrupp beslutar om godkännande av resultat. Projektägare/be ställare beslutar om att starta avvecklingsfasen eller ej Projektägare/best ällare Besluts dokument Uppföljningsrapport Slutrapport BP6 Beslut att godkänna projektet och dess resultat eller ej, samt att arkivera dokument om resultatet godkänts. Projektets resultat är realiserat i linjen och dess nytta har följts upp. Effekterna kan komma att få betydelse kommande strategiformulering, verksamhetsplanering, budgetering, uppföljning och prognostisering samt resultatredovisning Realiseringsansva rig, kan vara verksamhetschef eller dylikt Enligt mottagarens riktlinjer BP6 ligger utan projektet

12 Datum Dnr 10 (23) 3.2 Faser Fas Initieringsfas Etableringsfas Fas beskrivning Under fasen undersöker man möjligheterna att genoma en idé, ur såväl teknisk, som resursmässigt perspektiv. Man ska även kontrollera att idén är i linje med verksamhetsplanen. Under denna fas definieras uppdragets omfattning och mål projektet och dess effektmål, grov tidplan görs, intressenter identifieras, slag på projektorganisation tas fram samt en kostnads/nyttoanalys görs. Ett slag till projektdirektiv tas fram. Under fasen specificeras målet i detalj, en kalkyl över projektkostnader tas fram, en riskanalys görs, bestämmer projektorganisation samt planerar hur arbetet att nå målet ska genomas inom ramen projektet. Det är lämpligt att samråda med önskade resurser och preliminärt boka dessa. En djupad nyttokalkyl och en överenskommelse realisering av nyttan tas fram och ankras hos mottagaren. Det ska här tydligt framgå vem som är ansvarig realisering av nyttan samt hur denna ska realiseras och följas upp. Mottagaren av resultat ska kontaktas att bestämma hur överlämnandet ska genomas samt hur mottagaren ska delta i genomande. Ett slag till projektplan tas fram.

13 Datum Dnr 11 (23) Genomandefas Syftet med genomandefasen är att genoma och följa upp planerade aktiviteter, enligt projektplanen. Viktiga moment under fasen är att: Uta projektarbetet, följa upp resurser, tid, kostnad, prestanda och kvalitet. Uppdatera planer och ta fram prognoser. Bevaka risker och möjligheter, och vidta åtgärder. Bedöma projektet mot effektmålen och vid behov ändra inriktning. Rapportera, kommunicera och informera. Skapa utsättningar delaktighet. Projektet djupar detaljplanerna och genom fortsatta riskanalyser med alla deltagare. Möten ska hållas regelbundet. Rapportering styrgrupp och projektägare/ beställare styrning och uppföljning av projektet ska göras kontinuerligt. Avvecklingsfa s Under genomandefasen kan projektet leverera delleveranser av slutprodukten. Slutleverans sker vid slutet av fasen. Projektets intressenter utvärderar projektet och dokumenterar erfarenheter och observationer. Alla eventuella slag till bättringar av både projektarbetet samt övriga organisationen dokumenteras och delges alla intressenter. Projektet avvecklas och arkivering av dokument görs. Slutrapport tas fram.

14 Datum Dnr 12 (23) 3.3 Roller i projektorganisation Roll Ansvarsområde: Uppdrag och/eller Utsedd av mandat Projektägare / beställare Är den som ansvarar finansiering. Oftast den chef som ansvarar genomande och att nyttorealisering görs. Styrgrupp Bör bestå av personer, med befogenheter och kunskap de projekten nödvändiga besluten. Projektledar e Ansvar budget och finansiering. Upprätta projektdirektiv. Godkänna slutrapport. Ansvara att effektmålen både mäts och nås eller att någon annan ansvarig utses detta. Säkerställa att resultat är i linje med projektdirektiven. Säkerställa att projektet följer projektplanen och aktivt stödja projektledaren Hålla sig informerade om projektet och omvärlden att få ett bra beslutsfattande. Projektets genomande i enlighet med projektplanen. Att projektet når sina mål. Tillgodose mottagarens krav inom ramar. Ansvara resultat till och med BP 5. Rapporterar genomandet och ändringar gentemot Är ordande i styrgruppen Initierar granskningar och revisioner av projektet. Utser styrgruppen Föreslår projektledare. Stödjer projektledaren. Fattar BP1 och BP5- beslut samt BP2, BP3, BP4-beslut avseende fortsättning. Tilla projektet de resurser som behövs. Säkerställa att projektledningen har kontroll och att projektet kommer att nå uppsatta mål. Fattar beslut inom ramar (BP2, BP3, BP4) tillsammans med projektägaren/beställar en. Stödjer aktivt projektledaren. Planerar, leder, delar samt följer upp arbetet inom projektet Leder de personer som tilldelats projektet. Förfogar över de medel som tilldelats projektet. Beslutar om omdelning av - Projektägare Styrgrupp i samråd med berörd linjechef och projektägare

15 Datum Dnr 13 (23) Roll Ansvarsområde: Uppdrag och/eller Utsedd av mandat Forts plan i projektet. Projektdokumentationen. Knyta rätt kompetenser till projektet Kontrollera, kontera och godkänna fakturor innan attestansvarig attesterar. Följa upp och ansvara budget och rapportera till styrgrupp. Ta del av och stå underlagen från ekonomisystemet. För sitt projekt ta fram en budget över väntat utfall delat över tiden att kunna följa upp hur arbetet fortskrider i ekonomisk mening. Förankra projektbudget och ekonomirutiner projektet i projektgruppen. Genoma och löpande revidera riskanalys. Se till att beslutad revision och granskning genoms. Informera alla intressenter. kostnader inom budgetram

16 Datum Dnr 14 (23) Roll Ansvarsområde: Uppdrag och/eller Utsedd av mandat Projektmedlem Ansvara att genoma överenskomna åtaganden i projektet Rapportera resultat och avvikelser i projektet. Rapportera arbetad tid i projektet. Förankra projekt i hemmaorganisationen och fungera som ambassadör projektet hos mottagaren. Arbeta i projektet enligt överenskommelse. Delta i projektmöten. enligt överenskommelse med berörda linjechefer, resursägare Ta del av projektinformation Resursägare Resurser utlånade till projektet. Är oftast den som tillsätter resurs efter frågan från projektledare. Ansvarar att tilldelad personal har rätt kompetens och avsatt tid enligt överenskommelse. Mottagare Ansvara projektresultatet efter överlämnandet vid BP4 och att nytta realiseras och följs upp hos mottagaren. Se till att resurser finns tillgängliga enligt de beslut som finns tagna projektet. Kan ingå i styrgrupp. Ansvarig att resursöverenskommelse r med projektet hålls. Ska ingå i styrgrupp eller referensgrupp. - Projektadministratö r Varierar från projekt till projekt. Avlasta projektledaren vad gäller administrativa arbetsuppgifter i projektet som t.ex. arbetsledning, mötesplanering, uppföljning, dokumentation, information och kommunikation till olika intressenter. n i samråd med styrgruppen

17 Datum Dnr 15 (23) Representanter enheter som berörs eller innehar viktiga kunskaper om projektet. Kan också kompletteras med representanter fack och patienteningar Expert Kompetenstillskott att lösa enskilda problem Finnas tillgänglig enligt definierade kriterier. Varierar från projekt till projekt. Fungera som bollplank och eventuell testgrupp projektgruppen. Varierar från projekt till projekt, men ska vara väl definierat till tid och arbetsinsats. Referensgrupp

18 Datum Dnr 16 (23) 3.4 Dokumentmallar Dokumentmallarna är stöd i styrning av projekt. Korrekt ifyllda fungerar de som beslutsunderlag vid varje BP. Dokumentmallarna är också ett stöd projektarbetet. Rubrikerna är påminnelser om arbetsuppgifter som behöver beaktas i projektet. Det är inte meningen att man ska skriva text under varje rubrik, utan bara där det till något till projektet. Rekommendationen är att alla rubriker från mallarna bibehålls, men utan text under (eller med kommentar att rubriken inte behövs i det aktuella projektet). Då har man beaktat frågan och tagit ett medvetet beslut. Mall Beskriver Syfte Beslu tsunder lag Idébeskrivning Idén med projektet Syfte Bakgrund Projektägare/ beställare Finansiering Förväntat resultat Önskade resurser Grov tidplan projektet. Plan Initieringsfas Att beskriva bakgrund, syfte och nytta med idén och hur den kan vara möjlig att genoma. Att vara underlag att starta initieringen av genomande Skriven av Skriven BP0 Idégivare Projektägare/ beställar e, övriga intressen ter Förväntat resultat fas och projekt Projektets mål Ramar Tid & Kostnad fas och projekt Effektmål Finansiering Förutsättninga r Att från projektägarens/bes tällarens sida beskriva och avgränsa uppdraget med avseende på väntade resultat tids- och kostnadsramar övriga restriktioner BP1 Projektägare/ beställare Styrgrup p Projektdirektiv Mottagar e Ev. andra intressen -ter

19 Datum Dnr 17 (23) Mall Beskriver Syfte Beslu tsunder lag Avgränsningar Projektägare/b eställare och styrgrupp Länkar till andra projekt och uppdrag. Plan Etableringsfas Projektplan Mål och delmål Förväntat resultat Ramar i detalj (Tidplan, Budget, Resursbehov) Avgränsningar Förutsättninga r Beslutspunkte r Genomande plan Projektorganisation Riskanalys Länkar till andra aktiviteter, projekt och uppdrag. Kommunikatio nsplan. Kvalitetsplan. och handlingsramar. Att informera om bakgrund och väntade nytta. Att vara underlag att starta etableringen av projektet. Att ge en beskrivning på hur uppdraget ska genomas inom dess ramar och utsättningar som beskrivs i projektdirektivet uppfylla mål. Att projektägaren/ beställaren beskriva konsekvensern a av lämnat direktiv Att definiera och avgränsa åtagandet i projektet Att påvisa risker Att vara en överenskommelse mellan projektledaren BP2 Skriven av Skriven Styrgrup p i samråd med projektgruppen Projektägare Projektgrupp Resursägare Mottagar e Ev. andra intressen -ter

20 Datum Dnr 18 (23) Mall Beskriver Syfte Beslu tsunder lag Kommunikatio nsplan Bakgrund Intressentanal ys Kommunikatio ns-aktiviteter Riskanalys Identifierade risker och hot Riskorsaker Åtgärder Ansvarig att hantera åtgärder och projektägaren/ beställaren Att ge stöd i planeringen av kommunikatio nsaktiviteter identifierade intressenter. Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera projektrisker samt eslå och planera in åtgärder BP2 BP2 Skriven av Projektled are eller kommuni katör Projektled are och projektgr upp Skriven Samtliga intressen -ter Projektä gare/ beställar e Styrgrup p Projektgr upp Kostnads-och nytto-kalkyl Överenskomm else realisering av nytta Anger kostnader och nytta i relation till verksamhetens mål och anger när i tiden kostnader och nytta uppstår Hur, var och när resultat ska tas tillvara att den kalkylerade nyttan ska realiseras Visa att de nyttoeffekter som projektet ger upphov till ligger i linje med verksamhetens mål och motiverar kostnader. Säkerställa att det finns en överenskommelse mellan projektägare/ beställare och mottagare om hur och när leverans ska tas BP2 BP2 Mottagar e Projektägare Styrgrup p Mottagar e Mottagare Projektägare/ beställar e Styrgrup p Mottagar e

21 Datum Dnr 19 (23) Mall Beskriver Syfte Beslu tsunder lag Allmän projektinfo Beskrivning av uppdraget. Tidsramar Kostnad Rapportering omhand. Att projektledaren kan säkerställa att lånad resurs finns tillgänglig under gång inom avtalad tidsram och kostnad samt att informera resurs och resursägare om uppdragets utformning. BP2 Skriven av Skriven Resurskontrakt Resursägare Resurs Status-rapport Sammanfattan de nulägesstatus på projektet, vilket innebär uppföljning av plan samt avvikelser gentemot plan Förslag till åtgärder avvikelser från plan Beskriv beroenden som behöver beaktas samt slag till åtgärder Att ge löpande lägesrapporteri ng till styrgrupp och på sammanfattan de nivå till projektägare/ beställare Att vara ett beslutsunderla g styrgruppen in planlagda beslutspunkter BP3 och BP4 Styrgrup p Projektägare/ beställar e Projektgrupp Resursägare Ev. andra intressen -ter Beskriv risker/hinder samt slag till åtgärder Behov av eventuella beslut

22 Datum Dnr 20 (23) Mall Beskriver Syfte Beslu tsunder lag Ändringsbegäran beslut Beskriver behov av ändring Förslag till ändring Konsekvenser av ändring Beslut Slutrapport Utfall gentemot plan mål och ramar Erfarenheter och observationer Förslag på bättringar i processer och framtida projekt Restlista med kvarstående aktiviteter och utsett ansvar Beslut Förslag till beslut Avstämning mot verksamheten Konsekvenser Att säkerställa att ändringar och problem i projektet hanteras och godkänns på ett kontrollerat sätt Att ge slutlig avrapportering av projektet. Att vara underlag godkännande och avslut av projektarbetet. Att beskriva nyttiga erfarenheter till kommande projekt. Att eslå fortsatt arbete, som ska säkerställa att resultat tas om hand. Att tydliga innehåll i en beslutspunkt. Att beskriva konsekvenser av ett ickebeslut eller ett avvecklingsbesl ut. Att dokumentera beslut. BP3 och BP4 BP5 Alla BP Skriven av Skriven Styrgrup p Styrgrup p Ev. andra intressen -ter Styrgrup p Projektägare Projektgrupp Resursägare Projektägare

23 Datum Dnr 21 (23)

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Lilla Ratten Förvaltning/avdelning Stockholms stads projektmodell Lilla Ratten Senast ändrad SLK, IT-avdelningen Version 1.7 2007-05-28 1 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

Projektplan. Projektnamn: Tillsynsprojektet MIFO fas 2 2014-2015. Projektägare: Agneta Martinsson. Dokumenthistorik 1(19) PA 1. Projektplanens syfte:

Projektplan. Projektnamn: Tillsynsprojektet MIFO fas 2 2014-2015. Projektägare: Agneta Martinsson. Dokumenthistorik 1(19) PA 1. Projektplanens syfte: PROJEKTiL 1(19) Projektplan Projektnamn: Tillsynsprojektet MIFO fas 2 2014-2015 Projektägare: Agneta Martinsson Projektplanens syfte: - Beskriva hur projektet ska genomföras utifrån de ramar och förutsättningar

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ).

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ). Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning av projektplanen. 2. Bakgrund, syfte och mål Bakgrundsbeskrivning Beskrivning av bakgrunden till projektet,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Härnösands projektmodell Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Min idé På följande sidor kommer du få stöd för ditt engagemang att vilja förbättra och göra skillnad för brukare och medborgare.

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

E-fakturaprojektet inom SLL 2005

E-fakturaprojektet inom SLL 2005 Projektrapport nr 23/2005 E-fakturaprojektet inom SLL 2005 E-fakturaprojektet inom Landstingsstyrelsens förvaltning har i enlighet med Landstingsdirektörens direktiv infört en lösning för elektroniskt

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell Bilaga A Projektmodell Generell Projektmodell bilaga beställare/projektägare 355 356 bilaga beställare/projektägare Uppdragsbeskrivning bilaga beställare/projektägare 357 Direktiv projektförberedelser

Läs mer

2014-08-21 Bilaga 11 Projekthandbok A. Bilaga 11. Projekthandbok för Järfälla Kommun

2014-08-21 Bilaga 11 Projekthandbok A. Bilaga 11. Projekthandbok för Järfälla Kommun 2014-08-21 Bilaga 11 Projekthandbok A Bilaga 11 Projekthandbok för Järfälla Kommun Järfälla kommuns projektmodell Handbok 2007-08-20 1 (36) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...2 JÄRFÄLLA KOMMUNS PROJEKTMODELL...3

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig Jarkko Erikshammar 2009-03-02 35 minuter Jarkko Erikshammar. Tel 0920 492 18 60, 070-668 97 72, e-post: jarkko.erikshammar@ltu.se Luleå tekniska universitet.

Läs mer

Projektstyrning. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport

Projektstyrning. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport Revisionsrapport Projektstyrning Landstinget i Östergötland Linda Sandelin IT-specialist Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor 26 aug 2013 Projektstyrning Innehållsförteckning

Läs mer

Kompetensprojekt På det mänskliga planet

Kompetensprojekt På det mänskliga planet LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Praktisk Projektledning Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0 Författare: Kristina Happstadius-Trägårdh Inför beslutspunkt, BP, 1 Projektägare: Cecilia Gyllenkrok Borgström Projektledare:

Läs mer

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete Peter Jadesjö Målsättning med kursen Öka nyttan för den egna organisationen av genomförda EU-projekt 0900 Kaffe 09.20 Inledning/presentation Övergripande

Läs mer

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport 2012-11-01 KS-2012/916.912 1 (7) HANDLÄGGARE Hanna Lundborg Hanna.Lundborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Bakgrund Kungsbacka kommun har under ett antal år arbetat med utveckling av verksamhetsstyrningen och kvalitetsarbetet. Något som bland annat resulterat i att

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd 090930

fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd 090930 fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd 090930 PROJEKTARBETE Projekt handlar om hur tillfälliga organisationer hanteras så att RÄTT PROBLEM löses på RÄTT SÄTT vid RÄTT TIDPUNKT 1 Olika sorters

Läs mer

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Projektplan 1(15) Projektnamn: Ledarakademin 20131125 Projektägare: Marie Holm Programdirektör Barn och utbildning Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både

Läs mer

Mini-Projekt ver 1.0. Projektplan 1(20)

Mini-Projekt ver 1.0. Projektplan 1(20) Projektplan 1(20) Projektnamn: Handlingsplan för framtida kollektivtrafik i (Handlingsplan FRAMKOLLUS 2015-2030) Projektägare: Johan Wadman, Kollektivtrafikförvaltningen/UL Joachim Danielsson, Uppsala

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Checklistor för riskidentifiering

Checklistor för riskidentifiering Checklistor för riskidentifiering Generella risker Kravspecifikationen saknas eller är ofullständig Projektdefinitionen är inte förankrad inom projektet Projektmedarbetarna kan ej avsätta tillräcklig tid

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor!

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Kjell Rodenstedt, CMPG Workshop upplägg Introduktion 15:30-16:00 (denna lokal) Gruppövning 16:00-16:40 (Arkaden) 100 deltagare, 10 grupper,

Läs mer

PPS-modellen och PPS OnLine

PPS-modellen och PPS OnLine Kort om PPS-modellen och PPS OnLine Enhetligt stöd för portfölj-, program- och projektstyrning PPS-MODELLEN, PRAKTISK PROJEKTSTYRNING Projekt-, program och portföljnivå i PPS PPS bidrar till fler lyckade

Läs mer

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektplan Projektnamn: Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektägare: Lars Rådh, kommunchef Styrgrupp: Sune Hasselström, chef Tekniska Förvaltning, Berit Robrandt Ahlberg, chef Kultur

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning PPS OCH PROJEKT...2 STYRMODELLEN, ÖVERSIKT...3 GRUNDER, GRUNDPROCESSER, BESLUTSPUNKTER...3 STYRGRUPPENS BESLUTSPROCESS...5 FÄRDIGHETER FÖR PROJEKTSTYRNINGEN...8

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun Fördjupad förstudie

Läs mer

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering Identifiera Värdera/prioritera Åtgärda Fastställd 2002-06-24 1 Innehållsförteckning OM RISKHANTERING... 3 ALLMÄNT... 3

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Projektdirektiv Utfärdat 2010-05-19. Utvecklingsprojekt - en strategisk kommunikationsmodell för Göteborgs Stad

Projektdirektiv Utfärdat 2010-05-19. Utvecklingsprojekt - en strategisk kommunikationsmodell för Göteborgs Stad Projektdirektiv Utfärdat 2010-05-19 Utvecklingsprojekt - en strategisk kommunikationsmodell för Göteborgs Utvecklingsprojekt - en strategisk kommunikationsmodell för Göteborgs Projektbeställare Ulrika

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Projektkunskap & ledning Lektion 1

Projektkunskap & ledning Lektion 1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén tobias.landen@chas.se Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur

Läs mer

Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet

Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet Koncernstyrelsen 2012-10-16 1 (9) Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet Bakgrund För att få en god styrning och uppföljning av stadens investeringar och andra betydande projekt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn. Ett bibliotek 2013

Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn. Ett bibliotek 2013 PROJEKTPLAN 1 (10) Projektnamn: Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn. Ett bibliotek 2013 Projektägare: Skriv här Projektägarens namn. Projektägaren ska vara den

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Introduktion till projektledning

Introduktion till projektledning Introduktion till projektledning OL108A Fredrik Björk Hur hänger projektledning och SHE ihop? Projekt: förändringsfokus Många SHE- ini?a?v startas med projektstöd Som projektledare oba Ent. Egenskaper

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering Region Skåne Koncernstab Centrum för verksamhetsplanering och analys Ingrid Bengtsson-Rijavec 044 309 33 91 Ingrid.Bengtsson-Rijavec@skane.se Direktiv 2008-03-25 Dnr Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(5) Projektnamn: Ledningsstöd för skolledare och förskolechefer Projektledare: Malin Danielsson och Gunilla Ericsson Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp,

Läs mer

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform]

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform] plan 1 (13) [ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell ] Dokumentmall från Stegen plan 2 (13) Innehållsförteckning 1 Om dokumentet... 3 1.1 shistorik... 3 2 Bakgrund och beställare... 3 2.1 Bakgrund till

Läs mer

agenda Me 2015, projektledning Kurs PM, se hemsida Kursanmälan och kursregistrering Projektuppgiften / case Schema, se kurshemsidan

agenda Me 2015, projektledning Kurs PM, se hemsida Kursanmälan och kursregistrering Projektuppgiften / case Schema, se kurshemsidan agenda Me 2015, projektledning Anneli Linde anneli.linde@gmail.com Tel 0702-282875 Kursens upplägg, examinationer schema Projektuppgiften /case projekt, vad är det? Projektfaser Roller i projekt Projektets

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

NYAST Ny arbetsmodell för stadsbyggnad

NYAST Ny arbetsmodell för stadsbyggnad NYAST Ny arbetsmodell för stadsbyggnad Kvalitetsarbete förbättrade leveranstidshållning -och kortade leveranstiderna -och minskade stressen För att vara konkurrenskraftig måste man klara av både korta

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012.

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektplan 1(23) Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektägare är Marie Gustafsson, Regionförbundet. Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer