IT-enhetens projektmodell. Orion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-enhetens projektmodell. Orion"

Transkript

1 s projektmodell

2

3 rojektmodell Sidan 1 av (18) INNEHÅLL 1 BAKGRUND FÖRSTUDIEN SYFTE INNEHÅLL DOKUMENTATION DOKUMENTATIONSANSVARIG ROJEKTSTART SYFTE INNEHÅLL DOKUMENTATION DOKUMENTATIONSANSVARIG ROJEKTGENOMFÖRANDE SYFTE INNEHÅLL DOKUMENTATION DOKUMENTATIONSANSVARIG ROJEKTAVSLUT SYFTE INNEHÅLL DOKUMENTATION DOKUMENTATIONSANSVARIG DOKUMENTSTANDARD SIDHUVUD BRÖDTEXT SIDFOT FÖRSÄTTSBLAD...FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 7 ORDLISTA TERM/FÖRKORTNINGBEGRE ROLLER OCH ANSVAR...13 Bilagor: Mallar Förstudierapport rojektbeskrivning Delprojektbeskrivning Kallelse rojektprotokoll med åtgärdslista Felrapport Ändringsrapport rojektrapport Leveransrapport Delleveransrapport Slutrapport Filnamn: rojektmodell

4 rojektmodell Sidan 2 av (18) 1 Bakgrund IT-enheterna i Skara, Lidköping och Götene kommuner använder sig av följande mall för projektarbete. Modellens ursprung är ITO-modellen, framtagen av Lars-Göran Skårbratt. För att underlätta projektarbete vid ovan nämnda IT-enheter har vidare bearbetning gjorts. Modellen omfattar arbetssätt, rutiner samt dokumentation. Schematisk bild över projektets olika faser (källa: ITO) Idé Förstudie FR Leverans rojekt start B Genomförande Avslutning SR Filnamn: rojektmodell

5 rojektmodell Sidan 3 av (18) 2. Förstudien Som underlag till förstudien ska finnas ett direktiv (uppdragshandling). Beställaren ska ha utsett ledaren av förstudien och en eventuell arbetsgrupp. Det är viktigt att man under hela förstudien har en god dialog med beställaren. Förstudiefasen resulterar i en förstudierapport som utgör ett beslutsunderlag för beställaren Syfte Att testa projektidén. Att ta fram ett beslutsunderlag (förstudierapporten). Att skapa och förankra effektmål och projektmål Innehåll Bakgrund/nuläge Beskriv bakgrunden till projektidén och eventuellt nulägessituationen i organisationen. rojektmål En beskrivning av vad projektet ska leverera utifrån beställarnas och intressenternas krav. För att komma rätt i målformuleringen kan man arbeta efter trattmodellen d.v.s. att i början ha alla dörrar öppna (kaos) för att efterhand stänga de dörrar som ej är aktuella och bringa ordning (avgränsning). Dessa kan behöva revideras och kompletteras efter utförd intressent- och omvärldsanalys. Effektmål Klarlägg den förväntade nyttan av projektet. Fråga intressenterna. Denna nytta bryts ner i nyttoanalysen (penganalysen). Avgränsning Syftet är att avgränsa projektmålet så att det är i balans med tidsplan och tillgängliga resurser. Det kan vara bra att också beskriva vad projektet inte ska leverera. Se det som en första avgränsning. En ny avgränsning kan bli aktuell i projektstartfasen då vi har mer kunskap om projektet. Intressentanalys Identifiera viktiga intressenter och klarlägg deras behov och önskemål. Omvärldsanalys Dra lärdom av andra organisationer som har drivit liknande projekt. Har de förväntade effekterna uppnåtts? Informationen kan sökas på många sätt (tex. besök, experter, seminarium, kurser, tidningar och internet). Filnamn: rojektmodell

6 rojektmodell Sidan 4 av (18) Lönsamhetsanalys (bygger på effektmålen) Klarlägg alla nyttor som projektet kan ge och dela in dom i direkta, indirekta och svårvärderade nyttor. Dessa bruttonyttor ska sedan i projektstarten jämföras med beräknade kostnader för projektet, för att kunna beskriva projektets nettonytta (lönsamhet). Lönsamhetsanalysen utförd på detta sätt kallas penganalys. Riskanalys Identifiera möjliga fallgropar för projektets genomförande och avslut, samt skapa en åtgärdsplan för högrisk fallgropar. Samband med andra projekt/aktiviteter (beroendekedja) Identifiera andra projekt/aktiviteter som kan påverka projektet och beskriv hur sambanden ser ut. Tidsplan Gör en grov tidsuppskattning för projektet. Denna tidsplan kommer att klarläggas mer under projektstartfasen. Förutsättningar Syftet är att i förväg se vilka specifika förutsättningar som behöver finnas på plats när projektet är klart och leveransen ska tas emot. Det kan gälla förutsättningar i organisationen, hos människorna och tekniken. rojektorganisation Ge förslag till lämplig organisation för projektstartfasen med tydliga roller och ansvar. Rekommendation Ledaren av förstudien ger en rekommendation och motivering till om projektet ska starta eller inte. Beslutet ligger hos beställaren Dokumentation Se mall Förstudierapport Dokumentationsansvarig Ansvarig för rapporten är förstudiegruppen. Filnamn: rojektmodell

7 rojektmodell Sidan 5 av (18) 3. rojektstart Som underlag till projektstarten ska finnas ett direktiv (uppdragshandling, godkännande av förstudierapporten). Beställaren har utsett projektledare och styrgrupp. Det är viktigt att som utsedd projektledare fundera över om projektet passar mig och om styrgruppen är rätt sammansatt. rojektledaren är med och bemannar arbetsgruppen för denna fasen, som gärna inleds med en mindre kick-off. Glöm inte att ha en dialog med beställaren/styrgruppen och andra intressenter. rojektstart genererar ett dokument (direktiv) som ska styra genomförandet och avslutningen av projektet Syfte Att förtydliga och förankra projektmålet. Att skapa en handlingsplan med milstolpar, aktiviteter, resurser och kommunikation. Att skapa förutsättningar för en inspirerad och kreativ arbetsgrupp Innehåll rojektmål rojektmålet ska vara SMART (Specificerat, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsatt). Här beskrivs uppdragets omfattning i form av resultat och/eller arbetsuppgifter. rojektmålen bryts ner på delprojektsnivå i de fall delprojekt finns. Nulägesanalys Beskriv nuläget i organisationen i förhållande till projektmålet. Skapa milstolpeplan Hitta viktiga beslutspunkter (milstolpar) som beskriver resan från nuläget till projektmålet. Utnyttja den kreativa spänningen som finns här och ha inte får bråttom till aktiviteterna. Det finns många vägar till målet men det gäller att hitta den bästa. Skapa aktivitetsplan lanera i detalj de närmsta milstolparna. Närzonsplanering. Rita gärna logiska nät. Varje aktivitet ska tidsplaneras och den kritiska linjen ska identifieras. Kommunikationsplan Gör en målgruppsanpassad kommunikationsplan med utgångspunkt från de intressenter som identifierades och prioriterades i förstudien. Utgå från milstolpe- och aktivitetsplanen. Filnamn: rojektmodell

8 rojektmodell Sidan 6 av (18) Leveransplan Leveransplanen beskriver vad projektet/delprojektet ska leverera. Riskanalys Identifiera möjliga fallgropar för projektets genomförande och avslut samt skapa en åtgärdsplan för högrisk fallgropar. Utgå från milstolpe- och aktivitetsplanen. rojektbudget Beskriv projektets alla kostnader, hur uppföljning sker och frekvens. Lönsamhetsanalys Jämför bruttonyttan (från förstudien) med kostnaderna för projektet plus de beräknade kommande löpande kostnaderna, för att därmed kunna visa på projektets nettonytta. Här kan användas olika metoder, t ex. nuvärde, internränta eller pay-off. Fördelning av roller och uppgifter Rätt man/kvinna på rätt plats. Arbetsledning Delprojektarbetet leds av DL med ansvar och befogenheter enligt förstudierapporten. Tidsperiod och tillgänglighet Här redovisas under vilken tid uppdraget skall utföras och hur anslagen tid är f i tiden. Ange också planerad ledighet eller annan frånvaro. ördelad Utrymmen och lokalisering Här beskrivs den utrustning och de lokaler som uppdraget behöver. rojektslut lanera för hur projektet ska avslutas. Rekommendation rojektledaren ska ge en rekommendation och motivering till om projektet ska fortsätta till genomförandefasen eller inte. Beslutet ligger hos beställaren Dokumentation 1 Se mall rojektbeskrivning. 2 Se mall Delprojektbeskrivning. Filnamn: rojektmodell

9 rojektmodell Sidan 7 av (18) 3.4. Dokumentationsansvarig Ansvarig för projektbeskrivningen är L. Ansvarig för delprojektbeskrivningen är DL. Filnamn: rojektmodell

10 rojektmodell Sidan 8 av (18) 4. rojektgenomförande Denna fas är unik beroende på vilken typ av projekt det är. Några aktiviteter är dock gemensamma. Fasen inleds med en officiell kick-off. Närvarande bör vara beställare, styrgrupp, projektledaren, arbetsgrupp(er) och eventuellt vissa andra intressenter Syfte Att genomföra projektet enligt handlingsplan och leverera utlovat resultat Innehåll Styrgrupps- och projektarbetsgruppsmöten Ha alltid klart för dig syftet (målet) med mötet och skicka ut agendan i god tid före mötet. En framgångsfaktor till lyckade projekt är mötestekniken. Delprojekt- och/eller arbetsgruppsmöten Delprojektledaren leder arbetet i den mindre gruppen. Närzonsplanering lanera rullande de nästkommande milstolparna i detalj. Riskanalys Gör en riskanalys inför varje stor aktivitet (milstolpe). Ändringshantering Se till att ni har en rutin för hur ni ska hantera oförutsedda händelser. Inträffar dessa genererar de en felrapport. Utvärdering/dokumentation Dokumentera och utvärdera projektet löpande. Gäller milstolpar och större aktiviteter. Både resultat och process. Kommunikation med intressenterna. Se till att hålla intressenterna ajour under projektet så att deras förväntningar stämmer med projektets verklighet (jämvikt). Kommunikationen bygger på intressentanalysen som gjordes i förstudien. Leverans, delleveranser Filnamn: rojektmodell

11 rojektmodell Sidan 9 av (18) Leveransen sker antingen i form av en slutleverans eller i form av ett antal delleveranser. Beställaren ska godkänna alla leveranser. Hur leveransen ska gå till planeras i projektstarten. Momentet genererar en leveransrapport/delleveransrapport Dokumentation Se mall Kallelse Se mall rojektprotokoll ev kompletterad med bilagorna felrapport eller ändringsrapport. Se mall rojektrapport. Denna göres löpande utmed projektets gång. Se mall Leveransrapport. Se mall Delleveransrapport Dokumentationsansvarig För kallelse ansvarar ansvarar L. I de fall då delprojekt finns, ansvarar DL. För projektprotokoll ansvarar L. I de fall då delprojekt finns, ansvarar DL. För projektrapporten ansvarar L. För leveransrapporten ansvarar L. För delleveransrapporten ansvarar DL. Filnamn: rojektmodell

12 rojektmodell Sidan 10 av (18) 5. rojektavslut Denna fas är ofta oprioriterad och drar gärna ut på tiden. Det är viktigt för alla intressenterna att projektet blir avslutat enligt tidsplanen Syfte Att utvärdera utlovat resultat och att dra lärdomar av projektet. Att stänga projektet och planera för framtiden Innehåll Utvärdering av leverans och handlingsplan Syftet är att göra en utvärdering av de överrenskommelser som gjordes i projektbeskrivningen kopplat till ändringshanteringen? Här har vi nytta av den löpande utvärdering som har dokumenterats i genomförandefasen. Beställaren ska godkänna leveransen. Vilka lärdomar har projektet gett? Utvärdera även gärna metodiken, kommunikationen, ledarskapet och gruppens utveckling. Kommunikation Förankra projektets resultat med de berörda intressenterna. Restpunktlista ska upprättas Uppföljning lanera uppföljningen av lönsamhetsanalysen (nyttan). Uppföljningen bör göras 6 till 12 månader efter projektslut. Slutrapport Slutrapporten ska godkännas av beställaren.. Ett tack till alla involverade och officiellt avsluta projektet. rojektorganisationen ska upplösas och konton stängas 5.3. Dokumentation Se mall för Slutrapport 5.4. Dokumentationsansvarig Ansvarig för slutrapporten är L. Filnamn: rojektmodell

13 rojektmodell Sidan 11 av (18) 6. Åtkomst och dokumentstandard 6.1. Åtkomst Samtlig dokumentation inom projektet skrivs enligt en gemensam standard. För dokumentation finns mallar under k:/it/göliska IT-enheterna/dokumentmallar Generella anvisningar Sidhuvud och innehållsförteckning måste uppdateras före varje utskrift av dokumenten. Detta göres enklast genom att markera det som ska uppdateras och trycka på F9. Vad gäller innehållsförteckningen kommer då en dialogruta där alternativet uppdatera hela tabellen väljes Sidhuvud I Sidhuvudet anges dokumentnamn, ansvarig uppgiftslämnare, datum, projektets logotyp, dokumentbeteckning, utgåva samt siduppgift enligt nedan. Format: Times New Roman 10. Dokumentnamn Ansvarig uppgiftslämnare Datum Dok.beteckning (=rel, R=Slutlig) Sidan: 11 (1) Brödtext Format: DOKUMENTRUBRIK Rubrik 1 Arial 16 fet versaler onumrerad Arial 14 fet numreras enligt rubriksättning Rubrik 2 Arial 12 fet numreras enligt rubriksättning Förklarande avsnittsinledning Times New Roman 12 kursiv Löptext Times New Roman Sidfot I sidfoten anges Filnamn: xxxxx Filnamn: rojektmodell

14 rojektmodell Sidan 12 av (18) Format: Times New Roman Förklaring av termer och begrepp i projektmodellen 7.1. Ordlista Term/FörkortningBegrepp Avgränsning Beställare Delleveransrapport Delprojektbeskrivning DL Effektmål Felrapport Förstudie Förstudierapport Genomförande (-fas) Handlingsplan Intressent Intressentanalys ITO-modellen Kallelse Kick-off Leveransrapport Lönsamhetsanalys Milstolpe Nyttoanalys Närzonsplanering Omvärldsanalys enganalys L rojekt Förklaring En beskrivning av projektets och projektmålens begränsning. Initierar projektet och godkänner varje fas i projektet. Dokument som beskriver delprojektets resultat, dvs det som levereras till beställaren. Ett dokument som styr genomförandet och avslutningen av delprojektet. Delprojektledare. Härleds ur projektmålet/n. Beskriver nyttan med projektet. Rapport som beskriver ev förekommande fel i leveransen, bifogas projektprotokollet (se även ändringsrapport). En kartläggning av projektets mål, förutsättningar och praktisk organisation som ligger till grund för beställarnas beslut om att starta projektet eller inte. Rapporten som beskriver förstudiens resultat. Den fas i projektet där det projektmålen översätts från ord till handling och avslutas med någon form av leverans. lanering av hur projektmålet ska nås. Den person eller organisation som har ett intresse av, inflytande i eller nytta av projektet och dess resultat. En kartläggning av intressenterna och deras krav och förväntningar på projektets och dess målsättning. rojektmodell, utarbetad av Lars-Göran Skårbratt. Dokument med syfte att informera deltagarna om förväntat resultat och arbetsform för kommande möte. Trevlig tillställning vid projektstart för att motivera projektets medarbetare. Dokument som beskriver projektets resultat, dvs det som levereras till beställaren. Se penganalys. En beslutspunkt på vägen från nuläge till projektmål, där vissa kriterier ska vara uppfyllda. (Se penganalys) lanering av den närmsta framtiden i projektet/delprojektet. En beskrivning av faktorer som kan påverka projektet. En ekonomisk modell som görs för att omsätta projektets resultat i kronor. rojektledare. Ett tidsbegränsat arbete med ett konkret mål och särskild organisation. Filnamn: rojektmodell

15 rojektmodell Sidan 13 av (18) rojektbeskrivning rojektbudget rojektmål rojektmodell rojektprotokoll rojektrapport rojektslut rojektstart Referensgrupp Restpunktlista Riskanalys Slutrapport Styrgrupp Ändringsrapport Ett dokument som styr genomförandet och avslutningen av projektet. Visar projektets kostnader. Beskriver resultatet av projektet. En modell över arbetets organisation i projektet. Ett protokoll som skrivs efter varje projektmöte/delprojektmöte. Ett dokument som beskriver aktuell status och prognos för projektet/uppdraget i projektet. En planering för hur projektet ska avslutas. Fasen mellan förstudie och genomförande, där projektet planeras. ersoner som kan stödja och ge råd till projektet. Det som återstår att utföra efter projektets avslutande. En beskrivning av projektets fallgropar och åtgärder för att förhindra att riskerna. En beskrivning av projektets resultat, ska godkännas av beställaren. ersoner som har direkt eller indirekt intresse av och/eller kunskaper om verksamheten. Rapport som beskriver avvikelser i leveransen, bifogas projektprotokollet (se även felrapport) Roller och ansvar Beställaren Beskriver bakgrund, effekt- och projektmål Utser projektledare Utser styrgrupp Tillsätter nödvändiga resurser Beslutar om tid- och kostnadsramar Beslutar om eventuell nedläggning Godkänner projektorganisationen Godkänner mål och planer Godkänner slutresultat Styrgruppen Stödjer beställaren och projektledaren Följer upp projektet genom avstämning med projektledaren Godkänner milstolpe resultat och fortsättning Bevakar samordning med andra förändringar i verksamheten Filnamn: rojektmodell

16 rojektmodell Sidan 14 av (18) Informerar sin verksamhet Filnamn: rojektmodell

17 rojektmodell Sidan 15 av (18) rojektledaren Tillfälligt ledarskap Driver/styr projektet mot mål roducera, leverera och överlämna rätt resultat Beslutar inom projektets ramar Ansvarig för kommunikationen med intressenterna Avstämning med styrgrupp lanerar möten Leder möten Motiverar och inspirerar delprojektledare och arbetsgrupper Utarbetar planer och rutiner Ansvarig för löpande dokumentation Ansvarig för kvalitetskontroller Hanterar störningar Överrenskommer om arbetsinsatser Godkänner inleveranser Förfogar över projektbudgeten Ansvarig för slutrapport Referensgruppen Förankring- och informationskanal Experter för rådgivning rojektarbetsgrupp Består av alla delprojektledare och projektledaren. Fungerar som en sammanhållande länk mellan de olika delprojekten. Delprojektledaren roducera, leverera och överlämna rätt resultat Säkerställa att överenskomna metoder och hjälpmedel används lanera, leda, följa upp, sammanställa och styra arbetet Rapportera eventuella avvikelser till projektledaren Föreslå eventuellt nya aktiviteter att genomföra i delprojektet Förfogar över delprojektbudgeten Motiverar och inspirerar sin arbetsgrupp Arbetsgruppen Avsätter överenskommen tid för projektarbetet Kommer förberedda till möten Medverkar vid planering Ha förmågan att fatta beslut och genomföra dem Har en positiv inställning till arbetet Filnamn: rojektmodell

18 rojektmodell Sidan 16 av (18) Bli accepterad av organisationen Filnamn: rojektmodell

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 042-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Struktur Processer Kultur Ständiga förändringar Teknik Kunskaper Ökad delaktighet i verksamheten 1 Vad gjorde vi förra

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Processbeskrivning Projektstyrning

Processbeskrivning Projektstyrning ProcIT-P-004 Processbeskrivning Projektstyrning Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Projektstyrningsprocessen

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

PROJEKTPLAN NY SIMHALL

PROJEKTPLAN NY SIMHALL ENKÖPINGS KOMMUN Vilhelm Backman/20120512 PROJEKTPLAN NY SIMHALL Ort och datum Ort och datum Enköping 2012- Enköping 2012- Beställare Beställarens ombud - Ansvarig NY SIMHALL Inledning... 2 Regler för

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0 E-tjänst Särskilt boende Projektplan 2014-09-16 Version 1.0 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-08-29 1.0 Godkänd Josephine Andersson Innehåll 1. Mål och ramar 3 1.1 Verksamhetsmål

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat Projektarbete är att arbeta på ett strukturerat sätt. Genom att kombinera projektmetodik, kunskap om och hur ett projekt fungerar, och ett planeringsverktyg, IT-stöd, kan Du få ett strukturerat och effektivt

Läs mer

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljönätverket (tidigare miljövårdsdirektörernas förening) att driva Miljösamverkan

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Systemanpassningar HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Systemanpassningar HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 048-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Projektarbete. Innehåll

Projektarbete. Innehåll Projektarbete David Axelson-Fisk Verksamhetscontroller och projektledare Kyrkokansliet 1 06-11-19 Innehåll Projektbegreppet Projektmodellen Projektflödet Projektorganisationen Projektledaren Projektbeställaren

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Projektbeskrivning "Effektivare varuförsörjning" Etapp 2 med införande och pilotprojekt

Projektbeskrivning Effektivare varuförsörjning Etapp 2 med införande och pilotprojekt Projektbeskrivning "Effektivare varuförsörjning" Etapp 2 med införande och pilotprojekt 1 1. Bakgrund 1.1. Etapp 1 av projektet med standardisering Under 2013 har branschen inom ramarna för BEAst drivit

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund Projektet närmar sig sitt slut men vad händer då? och sedan? INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Ansökan Kulturprojektmedel

Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan + bilagor skickas i original pappersformat till: Landstinget i Kalmar län Box 601, 391 26 Kalmar Samt digitalt jonas.p.andersson@ltkalmar.se Uppgifter om projektet Projektnamn

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Hållbar organisations- utveckling

Hållbar organisations- utveckling Hållbar organisations- utveckling Centrum för arbets- och miljömedicin Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 08-123 400 00, camm@sll.se http://camm.sll.se Arbetslivet blir alltmer oförutsägbart med fler och snabbare

Läs mer

Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Ange för och efternamn 2002-08-14 Ange Dokumentnummer 001

Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Ange för och efternamn 2002-08-14 Ange Dokumentnummer 001 Projekt: Ange projektnamn Preliminär Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Ange för och efternamn 2002-08-14 Ange Dokumentnummer 001 Status: ANGE PROJEKTNAMN PROJEKTSPECIFIKATION Ange projektnamn

Läs mer

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell Bilaga A Projektmodell Generell Projektmodell bilaga beställare/projektägare 355 356 bilaga beställare/projektägare Uppdragsbeskrivning bilaga beställare/projektägare 357 Direktiv projektförberedelser

Läs mer

Projectbase en generell projektmodell

Projectbase en generell projektmodell Projectbase en generell projektmodell ProjectBase 2.0 anpassad för Projectplace Projectbase är en generell projektmodell som effektiviserar planering och styrning av projekt oavsett typ och storlek. Denna

Läs mer

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Innehållsförteckning Gemensam projektstyrningsmodell för Örebro kommun... 3 Varför en gemensam projektstyrningsmodell

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Vad är projekt?... 2 1.2 Syftet med projektmodellen... 2 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell... 2 1.4 Ansvar SLLs projektmodell...

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Riskanalys. Riskanalys

Riskanalys. Riskanalys Vad är en riskanalys? Systematisk identifiering och bedömning av risk Varför ska man genomföra en riskanalys? För att upptäcka risker som kan leda till att en patient skadas För att ta fram konkreta åtgärder

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Lilla Ratten Förvaltning/avdelning Stockholms stads projektmodell Lilla Ratten Senast ändrad SLK, IT-avdelningen Version 1.7 2007-05-28 1 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Att driva förändring med kommunikation

Att driva förändring med kommunikation 1/17 Att driva förändring med kommunikation Detta är ett verktyg för dig som: Står inför uppgiften att driva ett förändringsarbete Redan ansvarar för och har påbörjat ett förändringsarbete Inser att kommunikation

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning - kortversionen 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning är en hjälp att nå dit du vill Om det inte spelar någon roll vart du kommer, ja då kan du klara dig utan projektstyrning eller

Läs mer

Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet

Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet Delregional styrgrupp Västbus Reviderad 2015-10-28 Temagrupp Barn och Unga www.samverkanstorget.se I Göteborgsområdet samverkar Västra

Läs mer

Vägledning: Metod för Utveckling i Samverkan Version 1.0

Vägledning: Metod för Utveckling i Samverkan Version 1.0 Vägledning: Metod för Utveckling i Samverkan Version 1.0 Metod för Utveckling i Samverkan Version 1.0 2(42) Datum: 2013-06-19 Författare: Lars Dannemann, E-delegationen Anna Pegelow, E-delegationen Mårten

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan Reviderad upplaga för hösten 2015 våren 2016 Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1

Läs mer

Ramverk för systemförvaltning

Ramverk för systemförvaltning Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Markanvändning. Utgåva A. Temauppdrag Markanvändning. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Markanvändning. Utgåva A. Temauppdrag Markanvändning. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan Karin Bergström 2014-09-17 Sida: 1 (7) Uppdragsbeställning Temauppdrag Markanvändning Karin Bergström 2014-09-17 Sida: 2 (7) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar PA1 2014-03-28 Utkast till

Läs mer

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) Projektplan NGL, fokusprojekt C.6 Arbetsmiljö för lärare i nätbaserad undervisning Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 2 (10) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Riskanalys Omorganisation av Humanistiska fakulteten (L3.6)

Riskanalys Omorganisation av Humanistiska fakulteten (L3.6) Riskanalys Omorganisation av Humanistiska fakulteten (L3.6) Bilagor som medföljer denna rapport: 1. Riskanalysmatriser per målgrupp 1 Riskanalys omorganisation av Humanistiska fakulteten 1 Bakgrund Enligt

Läs mer

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet 1. (7) Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet Inledning Detta dokument är en beskrivning av processen i ett utvecklingssamtal. I dokumentet får du en bild av utvecklingssamtalets syfte och uppbyggnad.

Läs mer

IZatrineholms kommun '\

IZatrineholms kommun '\ IZatrineholms kommun '\ NÄRINGSLIV OCH TILLVÄXT Näringslivschef Conny Petrén Kommunstyrelsens handling nr 28/2009 1 (6) Projektdirektiv för Projektet Katrineholms logistikcentrum, KLC Version 1, Antagen

Läs mer

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Beskriver hur projektet ska utföras

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

Resultat, avslut och uppföljning

Resultat, avslut och uppföljning Resultat, avslut och uppföljning projektet närmar sig sitt slut, men vad händer sedan? Stefan Berglund Införandet Förvaltning - Avslutande del av genomförandefasen? - Egen fas? - Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Förhandlingsprotokoll Massa/Papper. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer. Tid: den 10 april 2010

Förhandlingsprotokoll Massa/Papper. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer. Tid: den 10 april 2010 Förhandlingsprotokoll Massa/Papper Art: Parter: Förbundsförhandling Föreningen Sveriges Skogsindustrier Sveriges Ingenjörer Tid: den 10 april 2010 Plats: Ärende: Närvarande: Stockholm Alternativt löneavtal

Läs mer

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret,

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, Region Gotlands projektmodell Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, 2014-11-14 Innehåll VARFÖR SKA MAN HA EN GEMENSAM PROJEKTMODELL?...3 VAD ÄR ETT PROJEKT?...4 FÖRSTUDIE...5 HUVUDPROJEKT...6 PROJEKTORGANISATION,

Läs mer

Systemförvaltningshandbok

Systemförvaltningshandbok Systemförvaltningshandbok Titel: Systemförvaltningshandbok Version: 1.3 Godkänd av: Joakim Jenhagen Datum: 2011-09-15 Systemförvaltningshandbok 1(12) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE

Läs mer

Projektplan. Aktiv hälsostyrning. PROJEKTiL

Projektplan. Aktiv hälsostyrning. PROJEKTiL PROJEKTiL 2(14) 1.1. Bakgrund Landstinget Gävleborg har tillsammans med Gävle kommun samarbetat i två kartläggningar med fokus på de äldre multisjuka. Det första initiativet, i samband med en utvärdering

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale

Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale Föreläsning 11 september 2014 1 Vad gjorde vi förra gången? Projektgruppens utvecklingsfaser Organisation Ansvarsfördelning Referensgruppen

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Projekt Författare Version Dnr en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess Lena Lefverström

Projekt Författare Version Dnr en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess Lena Lefverström Bilaga Projekt Författare Version Dnr en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess 1.0 Förvaltning/avdelning Fastställd av styrgrupp Senast ändrad 2007-12-19 2007-12-19 1 (15) Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av myndigheternas åtgärder inom e-förvaltningsområdet

Riktlinjer för redovisning av myndigheternas åtgärder inom e-förvaltningsområdet Dnr 2008/50 1 (15) Riktlinjer för redovisning av myndigheternas åtgärder inom e-förvaltningsområdet Generellt I samband med regeringens beslut om Handlingsplan för e-förvaltning 1 fick 70 myndigheter i

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Förmiddagen innehöll diverse olika Carpe frågor, en blandning av information

Läs mer

För brukarna i tiden

För brukarna i tiden DNR KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE PROJEKTLEDARE: PIA LINDBÄCK TEL 08 508 08 358 DNR 007-052-08 SLUTRAPPORT 2008-01-31 Sid 21 För brukarna i tiden Ett organisations- och

Läs mer

Att arbeta agilt. En arbetsgång

Att arbeta agilt. En arbetsgång Att arbeta agilt En arbetsgång Faser Samma indelning som för traditionellt projekt Förstudie Planering Genomförande Överlämning Avslut Fördelar Begränsning Avslut av projektdel Förstudiefas Ska projektet

Läs mer

Nationell samordning av omgivningsbuller

Nationell samordning av omgivningsbuller Nationell samordning av omgivningsbuller Verksamhetsbeskrivning Fastställd av styrgruppen: 2014-12-03 Reviderad: åååå-mm-dd NATURVÅRDSVERKET 2 (9) Förord Naturvårdsverket ska enligt instruktionen särskilt

Läs mer

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster Projektplan 2015-12-14 1 (12) Dnr. VINNOVA 2015-05970 Uppdaterad Dnr. Länsstyrelsen 2016-01-14 303-435-2016 2016-02-03 Christina Rehnberg Nationell samordnare för länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag Direkt

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION för Strategisk Kommunikation SLL 1922

KRAVSPECIFIKATION för Strategisk Kommunikation SLL 1922 Upphandlingsavdelningen Sid 1(9) KRAVSPECIFIKATION för Strategisk Kommunikation SLL 1922 Område 1 Område 2 Område 3 Strategisk kommunikations- och kriskommunikationsplanering Strategisk intern- och förändringskommunikation

Läs mer

Guide till projektarbetet

Guide till projektarbetet Guide till projektarbetet 10 Guide till projektarbete, 100p Projektarbete 2010/2011 2010 Ett projektarbete är en obligatorisk kurs i gymnasieskolan. Kursen är på 100 poäng, vilket skall motsvaras av 100

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

IKOT-Projekt. Kontaktdon till elbil

IKOT-Projekt. Kontaktdon till elbil IKOT-Projekt Kontaktdon till elbil Utveckling och konstruktion av ett nytt, robust och säkert kontaktdon till Volvos nya elbilar. Rapporten innehåller alla steg inom produktutvecklingen från skapande av

Läs mer

Enhetens arbetsplan. Upprättad 20130618. Ekebyskolan. program. policy. handlingsplan. riktlinje. Enhetens arbetsplan, mall 1(6)

Enhetens arbetsplan. Upprättad 20130618. Ekebyskolan. program. policy. handlingsplan. riktlinje. Enhetens arbetsplan, mall 1(6) Enhetens arbetsplan Upprättad 20130618 Ekebyskolan program policy handlingsplan riktlinje Enhetens arbetsplan, mall 1(6) Inledning Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet upprättas en arbetsplan

Läs mer

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Antagen av KF 2008-04-10 (Justerade redaktionella detaljer i denna text 2008-08-14 av Håkan Hambeson) Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Kungälvs kommuns

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 11 juni 2008 Reviderad av styrgruppen på sammanträde den 16 december 2008 Innehåll VERKSAMHETEN 2009...2

Läs mer

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV Sida: 1 (5) PROJEKTDIREKTIV UTREDNING/FÖRSTUDIE AV ALTERNATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NYTT EVENTUELLT KULTURHUS 1 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 dels att godkänna rapport 2012-11-23

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Riktlinjer för kommunikation 2 (6) Riktlinjer för information

Läs mer

Vad är projekt? Hur styra?

Vad är projekt? Hur styra? Vad är projekt? Hur styra? Rune Olsson Avd för Projekt, innovationer och entreprenörskap IEI. LiU PULS, Rune Olsson AB Dagens program: Vad vill ni ta med er härifrån? Vad är Projekt? Framgångsrika projekt

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB Sida 1 av 7 KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Arbetsdokument: Att driva förändring med kommunikation

Arbetsdokument: Att driva förändring med kommunikation 1/11 Arbetsdokument: Att driva förändring med kommunikation Detta dokument innehåller: Vägledning för att skapa en handlingsplan för din förändringskommunikation i fyra faser: Fas 1: Kommunikation i insäljningsfasen

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

PLANERING AV PROJEKTET

PLANERING AV PROJEKTET PLANERING AV PROJEKTET Ett projekts mål och förväntade slutresultat definieras i ett direktiv/uppdrag Uppdraget klargör de parametrar som ska styra projektet. Avgränsningen utgår från planeringens första

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Projekt, kommunikation och möten Ystad 6 oktober 2017

Projekt, kommunikation och möten Ystad 6 oktober 2017 Projekt, kommunikation och möten Ystad 6 oktober 2017 Jörgen Wessman Gotlandsakademin Välkomna Presentation och program Förväntningar Program Genomgång av projekt och process. Genomgång av projektprocessens

Läs mer

Projektplan kvalitetsregister

Projektplan kvalitetsregister 1 Projektplan kvalitetsregister Delprojekt: Införande av Senior alert på Visby lasarett samt i hemsjukvården och primärvården. Stöd till och uppföljning av förbättringsarbetet inom vårdprevention hos särskilda

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Malmö 26 januari 2016

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Malmö 26 januari 2016 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Ansökningsseminarium Malmö 26 januari 2016 Program för dagen 10:30 12:30 Gemensam genomgång 12:30 13:15 Lunch 13:15 16:15 Rådgivningsmöten med sekretariatet.

Läs mer

Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036

Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036 Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036 Projektplan - Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet 1. Bakgrund Kalmar kommun och Linnéuniversitetet har sedan 2009 arbetat

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Intressent och kommunikationsplan

Intressent och kommunikationsplan Intressent och splan Innehåll 1 Grundläggande information... 5 2 Syfte splan... 5 3 Mål splan... 5 4 Ansvar och fördelning... 5 5 Avgränsningar... 5 6 Kostnadskalkyl för saktiviteter... 5 Datum 2016-02-09

Läs mer

Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt

Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt 1. Inledande bestämmelser De grundläggande bestämmelserna angående riksorganisationens verksamhet, skyldigheter, organisation och regler är

Läs mer