Riktlinjer för redovisning av myndigheternas åtgärder inom e-förvaltningsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för redovisning av myndigheternas åtgärder inom e-förvaltningsområdet"

Transkript

1 Dnr 2008/50 1 (15) Riktlinjer för redovisning av myndigheternas åtgärder inom e-förvaltningsområdet Generellt I samband med regeringens beslut om Handlingsplan för e-förvaltning 1 fick 70 myndigheter i uppdrag 2 att redovisa de åtgärder som pågår och som planeras inom e-förvaltningsområdet under perioden Myndigheternas redovisning ska lämnas till regeringen senast den 1 juli De rapporterade åtgärderna ska sammanställas av Verket för förvaltningsutveckling (Verva). Verva fick i uppdrag att ta fram riktlinjer för myndigheternas redovisning av pågående och planerade åtgärder. Verva ska även analysera sina egna samt myndigheternas åtgärder och resultat avseende utvecklingen av e-förvaltningen. Analysen ska rapporteras till regeringen senast den 15 oktober Administration Riktlinjerna som utvecklats av Verva består av en anvisning (detta dokument) och en excel-fil (ehandlingsplanen.xls). Dokumenten finns även på Vervas webbplats Varje myndighet 3 ska fylla i en excel-fil där pågående och planerade åtgärder inom sju områden redovisas. Den ifyllda excel-filen skickas till följande e-postadress: Döp om filen med myndighetsnamn och datum enligt principen: myndighetsnamnyymmdd.xls. Skicka filen till Verva via e-post senast den 1 juli Verva kommer att vidarebefordra filen till Regeringskansliet. Frågor Frågor kan lämnas antingen per e-post eller per telefon till Anna Enström Järleborg ( ). 1 Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för it-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning, januari Fi2008/491 (delvis), Regeringsbeslut Regeringens uppdrag riktar sig bl.a. till de 21 länsstyrelserna. Länsstyrelserna har sedan tidigare gemensamma regeringsuppdrag inom flera av de områden som berörs, därför kommer länsstyrelserna att redovisa sina åtgärder i ett sammanhållet svar.

2 Dnr 2008/50 2 (15) Åtgärder som ska anges för respektive område De redovisade åtgärderna ska spegla den strategiska utvecklingen av e-förvaltningen hos myndigheterna. Sverige har kommit överens med övriga europeiska länder om följande definition av e-förvaltning: E-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser. För att en åtgärd ska betraktas som strategisk ska resultaten av den kunna vara till nytta för eller användas av andra delar av offentlig sektor (myndigheter, regioner, landsting, kommuner), näringsliv eller brukarna (medborgarna, företagarna), dvs. åtgärder som kan vara av intresse även utanför den egna myndigheten såväl direkt (exempelvis faktiska lösningar och resultat) som indirekt (exempelvis som inspirationskälla gällandes angreppssätt och innovativa problemansatser). Både nationella och internationella åtgärder ska anges. Myndigheternas pågående och planerade åtgärder ska redovisas. Pågående åtgärder är sådana som har startat, är aktiva och som har en beslutad tidsplan. Med planerade åtgärder avses åtgärder som är beslutade och som kommer att påbörjas under perioden Arbete av allmänt löpande karaktär ska inte tas upp.

3 Dnr 2008/50 3 (15) Området Samverkan Myndighetsövergripande samarbetsavtal och offentlig-privat samverkan; Det som avses i detta område är formella överenskommelser inom e-förvaltningsområdet. Överenskommelserna ska vara av strategisk karaktär 4, ha tydliga mål och avse väl avgränsade ansvarsområden. Ange de samarbetsavtal eller liknande som myndigheten har tecknat eller som planeras med andra aktörer (myndigheter, regioner, landsting, kommuner, organisationer, företag) inom e-förvaltningsområdet. Exempel på det som ska redovisas är: överenskommelser rörandes projekt eller annat arbete som drivs tillsammans med andra aktörer, överenskommelser där en annan aktör utför arbetsuppgifter för myndighetens räkning undantaget leverantörsavtal, konsultavtal o.dyl. som inte ska redovisas, överenskommelser om personalutbyten med andra delar av offentlig sektor (myndigheter, regioner, landsting, kommuner), annan samverkan till följd av författningar (lagar, förordningar, föreskrifter) eller andra regleringar. 4 Vad som avses med strategisk beskrivs på sidan 2 i denna anvisning.

4 Dnr 2008/50 4 (15) Området LIS Införande av ledningssystem för informationssäkerhet; I Vervas föreskrift och allmänna råd om statliga myndigheters arbete med säkert elektroniskt informationsutbyte 5 anges hur myndigheterna ska skapa förutsättningar för ett säkert och förtroendefullt elektroniskt informationsutbyte genom att införa ledningssystem för informationssäkerhet. Ange de åtgärder som görs eller planeras med anledning av införande av ledningssystem för informationssäkerhet. Exempel på åtgärder som ska redovisas är: att upprätta en informationssäkerhetspolicy, att utse ansvariga för säkerhetsarbetet, att utföra risk- och sårbarhetsanalyser som underlag för beslut om åtgärder för att förbättra myndighetens informationssäkerhet, att ta fram underlag för att kunna redovisa för myndighetsledningen hur arbetet fortskrider, att upprätta styrande dokument som berör informationssäkerheten, att ta fram andra rutiner för myndighetens arbete med informationssäkerhet. 5 VERVAFS 2007:2 och VERVAFS 2007:2AR.

5 Dnr 2008/50 5 (15) Området e-legitimation e-tjänster där e-legitimation används; Det som avses i detta område är arbete rörandes e-tjänster där e-legitimation används för identifiering av brukarna (medborgarna, företagarna) eller för underskrift av brukarna. Ange pågående och planerade arbeten med e-tjänster där e-legitimation används för att identifiera brukarna eller där brukarna använder e-legitimation för underskrift. Exempel på arbeten som ska redovisas är: utveckling av nya e-tjänster där e-legitimation används, större utvecklingsarbeten gällandes befintliga e-tjänster där e-legitimation används, införande av nya rutiner för elektronisk identifiering eller underskrift.

6 Dnr 2008/50 6 (15) Området it-standardisering It-standardiseringsarbete; Med it-standardiseringsarbete avses arbete som sker i ordnade och formella former tillsammans med andra aktörer (myndigheter, regioner, landsting, kommuner, organisationer, företag) inom e-förvaltningsområdet. Ange vilka it-standardiseringsarbeten myndigheten deltar i eller planerar att delta i inom e-förvaltningsområdet. Exempel på åtgärder som kan tas upp är: arbete med sektorsvisa ramverk för interoperabilitet, utveckling av standardiserade informationstjänster och nödvändiga begreppsmodeller, standardisering inom exempelvis SIS, SEK, ITS, CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC, ITU, UN/CEFACT, 6 standardisering inom branschorgan, industrikonsortier och internationella sektorer/samarbetsgrupper som myndigheten medverkar i. 6 SIS = Swedish Standards Institute, SEK = Svensk Elstandard, ITS= Informationstekniska standardiseringen, CEN = European Committee for Standardization, CENELEC = European Committee for Electrotechnical Standardization, ETSI = European Telecommunications Standards Institute, ISO = International organization for standardization, IEC = International Electrotechnical Commission, ITU = International Telecommunication Union, UN/CEFACT=United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business.

7 Dnr 2008/50 7 (15) Området Kompetens Kompetenssatsningar för att stödja e-förvaltningsarbetet För att få full utdelning av insatser och åtgärder inom e-förvaltningsområdet är det viktigt att myndighetens strategiska arbete med kompetensförsörjning bedrivs så att den stödjer e-förvaltningsarbetet. Det innebär att förändringar till följd av en utvecklad e-förvaltning ska uppmärksammas och kopplas till myndighetens kompetensförsörjning. Även organisation, arbetsformer och arbetsmiljö ska utformas så att de stödjer utvecklingen av en effektiv e-förvaltning. Ange vilka strategiska 7 kompetenssatsningar för att stödja e-förvaltningsarbetet som myndigheten genomför eller planerar att genomföra. Exempel på kompetenssatsningar som ska redovisas är: strategisk ledarutveckling, myndighetsgemensamma kompetensutvecklingsstrategier, kompetensutvecklingsprogram för förändringsledning, kompetensutvecklingsprogram kopplade till e-förvaltningsområdet, övergripande kompetensinventeringar, övergripande kompetensbehovsanalyser befintliga och framtida behov, stora förändringar i organisation och arbetsformer tillföljd av arbetet inom e-förvaltningsområdet. 7 Vad som avses med strategisk beskrivs på sidan 2 i denna anvisning.

8 Dnr 2008/50 8 (15) Området Integrerade e-tjänster e-tjänster som skulle kunna integreras till nytta för medborgare och företagare; Fokus för området är e-tjänster som för brukaren (medborgaren, företagaren) är integrerade. Det kan vara en gemensam informationsportal eller webbplats där flera myndigheter tillhandahåller information (information ses alltså här som en e-tjänst i sig) som har bäring på en speciell livs- eller företagarsituation och där man har strukturerat informationen så att den bildar en meningsfull helhet för brukaren. Det kan även vara en e-tjänst med en ansökningsfunktionalitet som innebär att brukaren i ett och samma ansöknings- eller anmälningsförfarande kommer i kontakt med mer än en myndighet. Ange pågående och planerade arbeten med e-tjänster där en integrering med andra aktörers (myndigheter, regioner, landsting, kommuner, organisationer, företag) tjänster sker eller kommer att ske. Exempel på arbeten som ska redovisas är: utveckling av nya portaler eller e-tjänster som sker tillsammans med andra aktörer, större utvecklingsarbeten gällandes befintliga portaler eller e-tjänster där arbetet sker tillsammans med andra aktörer, leverans av information som används direkt i en annan organisations e-tjänst, tillhandahållande av e-tjänster där en kommersiell aktör använder och vidareförädlar informationen.

9 Dnr 2008/50 9 (15) Området Övriga it-inv. Övriga pågående och planerade it-investeringar; Inom detta område ska de strategiska it-investeringarna inom e-förvaltningsområdet redovisas som inte tagits upp i något av de ovanstående områdena. Med strategisk menas att resultaten av it-investeringen ska kunna vara till nytta för eller användas av andra delar av offentlig sektor, dvs. it-investeringar som kan vara av intresse även utanför den egna myndigheten. 8 Ange de pågående och planerade it-investeringarna av strategisk betydelse för utvecklingen av e-förvaltningen, utöver de som redovisats i något av de ovanstående områdena. Exempel på åtgärder som ska redovisas är: införande av nya administrativa system, migreringar av befintliga system till modernare lösningar, terminologi- och informationsmodelleringsarbeten, öppna katalogtjänster, utveckling och/eller spridning av öppna programvaror, utveckling av e-tjänster som inte redovisats i tidigare områden. 8 Se även beskrivningen av strategisk på sidan 2 i denna anvisning.

10 Dnr 2008/50 10 (15) Anvisning för ifyllande av excel-filen (ehandlingsplanen.xls) I excel-filen ska för varje område anges de åtgärder som pågår eller planeras under perioden Ett antal uppgifter ska anges för respektive åtgärd. Myndighetsuppgifter Myndighet (0a) Ange myndighetens namn. e-post kontaktperson (0b) Ange e-postadress till kontaktperson. Beskrivning av åtgärden Tabell 1: Beskrivning av åtgärden Område Åtgärd (1) (2) Område (1) Ange vilket område som avses. Områdena är de som beskrivits tidigare i anvisningen, dvs. Samverkan LIS e-legitimation It-standardisering Kompetens Integrerade e-tjänster Övriga it-inv. Åtgärd (2) Beskriv kortfattat syftet och nyttan med de åtgärder som pågår inom myndigheten eller som myndigheten planerar att genomföra under perioden För att underlätta inlämningen, bearbetningen och analysen ska beskrivningarna vara korta.

11 Dnr 2008/50 11 (15) Nyttan med åtgärden (blåmarkerade uppgifter) Tabell 2: Nyttan med åtgärden Nyttodimension (3) Sakpoliti Medarbetare Företagare Medborgare ska mål Effektivare förvaltning Nyttodimension (3) Olika åtgärder leder till olika stor nytta för olika intressenter. Vissa åtgärder är mer orienterade på brukarna (medborgarna, företagarna) medan andra riktas internt till myndighetens medarbetare. För att kunna få en bild av åtgärders nytta för olika intressenter har Regeringskansliet tagit fram en modell för att värdera nyttan med åtgärder inom e-förvaltningsområdet utifrån ett antal intressenter. Intressenter som kan sägas representera olika dimensioner av nytta. Modellen innebär att myndigheterna på ett gemensamt sätt kan illustrera sina bedömningar av nyttan. Bedömningar som kan utgöra underlag för uppföljning av måluppfyllelse utifrån de olika dimensionerna. Följande dimensioner ingår i modellen: Uppfyllande av sakpolitiska mål Service för företagare Service för medborgare Värde för medarbetare Effektivare förvaltning För varje åtgärd och dimension ska en nivå på nyttan skattas, nivån anges som ett värde mellan 1 och 5. Nivån på åtgärdens nytta skattas genom att bedöma i vilken omfattning åtgärden ger en nytta för uppfyllandet av de sakpolitiska målen, bättre service för företagare eller medborgare, värde för medarbetaren samt arbetet med en effektivare förvaltning. Nivå 1. Ingen eller mycket liten nytta Nivå 2. Viss begränsad nytta Nivå 3. Tydlig nytta Nivå 4. Betydlig nytta Nivå 5. Mycket stor nytta

12 Dnr 2008/50 12 (15) Skattningarna visar åtgärdens nytta i förhållande till de olika dimensionerna. Nedanstående figurer visar ett exempel på hur en nyttobedömning och ett nyttomönster skulle kunna se ut för en åtgärd. Exemplet visar på en åtgärd som ger en betydlig nytta för medborgarna, en tydlig nytta för uppfyllandet av de sakpolitiska målen, en begränsad nytta för företagarna och den ger ingen eller mycket liten nytta för medarbetarna och arbetet för en effektivare förvaltning. Figur 1: Exempel på nyttonivå utifrån de fem dimensionerna Nyttodimension (3) Sakpolitiska Företagare Medborgare Medarbetare mål Effektivare förvaltning Figur 2: Exempel på nyttomönster utifrån de fem dimensionerna Sakpolitiska mål Service för företagare 2 1 Service för medborgare 0 Värde för medarbetare Effektivare förvaltning

13 Dnr 2008/50 13 (15) Genomförandet av åtgärden (gulmarkerade uppgifter) Tabell 3: Genomförandet av åtgärden Initiativ (4) Status (5) Viktiga milstolpar (6) Samverkanspart (7) Initiativ (4) Ange vem som initierat åtgärden; regeringen, myndigheten själv eller annan del av offentlig sektor (myndighet, region, landsting, kommun). Om det är någon annan del av offentlig sektor ange i sådant fall vilken. Status (5) Ange statusen på åtgärden. Pågående innebär att åtgärden har startat, är aktiv och har en beslutad tidsplan. Planerad innebär att åtgärden är beslutad och kommer att påbörjas under perioden Viktiga milstolpar (6) Ange de viktigaste milstolparna som gäller för åtgärden. Det kan vara starttidpunkt, sluttidpunkt samt andra viktiga aktiviteter kopplade till åtgärden. Exempel på intressanta aktiviteter är utformande av planer för utvärdering av åtgärden respektive planer för förvaltning av åtgärdens slutresultat. Ange tidpunkten med formatet YYMM samt vad som ska inträffa vid milstolpen (aktivitet). För att underlätta inlämningen, bearbetningen och analysen, ange maximalt sex (6) milstolpar per åtgärd. Samverkanspart (7) Om annan aktör (myndighet, region, landsting, kommun, organisation, företag) medverkar i åtgärden, eller om samverkan med annan aktör planeras, ange vilken denna är. Skriv in samverkanspartens namn. Om ingen samverkanspart finns eller om uppgiften är sekretessbelagd eller känslig av annan orsak, lämna fältet tomt.

14 Dnr 2008/50 14 (15) It-investeringar kopplade till åtgärden (grönmarkerade uppgifter) Tabell 4: It-investeringar kopplade till åtgärden Budgeterad it-investering (8) Eventuella lånebehov (9) Tidsperiod för huvudsaklig it-investering (10) Payoff tid (11) Rationaliseringspart (12) Budgeterad it-investering (8) För varje beskriven åtgärd ange om den föranleder eller kommer att föranleda någon it-investering och i så fall den budgeterade eller skattade storleken på denna investering. I denna skattning ska ingå kostnader kopplade till inköp, drift, underhåll och utveckling. Exempel på kostnadsposter är arbetstid för egen eller inhyrd personal, köpta tjänster, konsulttid, köp av hård- och mjukvara. Det räcker med grova skattningar till närmaste miljoner kronor. Om ingen it-investering är kopplad till åtgärden eller uppgiften inte går att skatta, lämna fältet tomt. Eventuella lånebehov (9) I de fall åtgärden kräver eller kommer att kräva att myndigheten behöver utnyttja låneramen hos Riksgäldskontoret, ange andel av it-investeringen som behöver lånefinansieras. Om åtgärden inte kräver något utnyttjande av Riksgäldskontorets låneram ange andel = 0 %. Om ingen it-investering är kopplad till åtgärden eller uppgiften inte går att skatta, lämna fältet tomt. Tidsperiod för huvudsaklig it-investering (10) Ange när it-investeringarna för åtgärden kommer att vara som störst (investeringspuckeln). Ange tidsperioden i formatet YYMM. Om ingen it-investering är kopplad till åtgärden eller uppgiften inte går att skatta, lämna fältet tomt. Pay-off tid (11) Ange skattad Pay-off tid (antal år) på åtgärdens it-investering. Pay-off tid är den tid det kommer att ta innan den minskade kostnaden som investeringen leder till har kompenserats för själva kostnaden för investeringen. Om ingen it-investering är kopplad till åtgärden eller uppgiften inte går att skatta, lämna fältet tomt. Rationaliseringspart (12) Om annan aktör (myndighet, region, landsting, kommun, organisation, företag) får eller kommer att få ta del av merparten av den minskade kostnaden som investeringen leder till, ange vilken denna är. Skriv in rationaliseringspartens namn. Om ingen rationaliseringspart finns, lämna fältet tomt.

15 Dnr 2008/50 15 (15) Kommentarer Kommentarer kopplade till åtgärden (13); Plats för eventuella kommentarer som är kopplade till den beskrivna åtgärden. Generella kommentarer I det fall myndigheten vill lämna kommentarer som är av övergripande karaktär eller som gäller ett visst område och som inte är kopplad till en särskild åtgärd kan dessa lämnas i fliken Generella kommentarer. Gäller kommentaren ett visst område ange det i fältet Område, annars lämna fältet tomt.

Riktlinjer för redovisning av myndigheternas pågående och planerade åtgärder inom e-förvaltningsområdet under perioden 2008-2011

Riktlinjer för redovisning av myndigheternas pågående och planerade åtgärder inom e-förvaltningsområdet under perioden 2008-2011 Dnr 2008/50 1 (7) Riktlinjer för redovisning av myndigheternas pågående och planerade åtgärder inom e-förvaltningsområdet under perioden 2008-2011 Generellt I samband med att regeringen tog beslutet om

Läs mer

Nyttodimension (3) Ange nyttonivå (1-5) för respektive dimension. Effektivare. Medborgare. Företagare. Medarbetare. förvaltning

Nyttodimension (3) Ange nyttonivå (1-5) för respektive dimension. Effektivare. Medborgare. Företagare. Medarbetare. förvaltning Myndighet (0a): e-post kontaktperson (0b): Filnamn enligt principen: myndighetsnamnyymmdd Område (1) Ange område, se listan i rosa området till höger eller för muspekaren över denna ruta Samverkan Samverkan

Läs mer

Geodata utvecklar e-förvaltningen

Geodata utvecklar e-förvaltningen IT-standardiseringen har bäring på geodataområdet eller Geodata utvecklar e-förvaltningen Kartdagarna 2008 Torbjörn Cederholm, SIS 2008-07-04 1 Geodata ger draghjälp IT-standardiseringsutredningen Handlingsplan

Läs mer

Vervas kräver ISO 27001 och ISO 27002 av alla statliga myndigheter. Maylis Karlsson, Utvecklingsstrateg Verva 08-04-03

Vervas kräver ISO 27001 och ISO 27002 av alla statliga myndigheter. Maylis Karlsson, Utvecklingsstrateg Verva 08-04-03 Vervas kräver ISO 27001 och ISO 27002 av alla statliga myndigheter Maylis Karlsson, Utvecklingsstrateg Verva 08-04-03 Vervas regeringsuppdrag Utveckla säkert elektroniskt informationsutbyte Leda och samordna

Läs mer

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering REMISSVAR 1 (9) 2007/214 ERT ER BETECKNING N2007/5876/ITP Näringsdepartementet ITP 103 33 STOCKHOLM IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet.

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Följande allmänna råd ansluter till förordningen (2006:942) om krisberedskap och

Läs mer

SwedPower:s integrerade ledningssystem

SwedPower:s integrerade ledningssystem SwedPower:s integrerade ledningssystem SIS Seminarium 2004-11-09 Ulf Andersson SwedPower Vad menar vi med ett integrerat ledningssystem? Ett system med alla planerande, styrande, uppföljande och utvärderande

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387 Beslutsförslag H Kommunstyrelseförvaltningen Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk Dnr 2012-387 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster Bengt E W Andersson 2008-11-19 Föredrag vid Dokumentinfos Strategiseminarium, IT i offentlig sektor offentliga e-tjänster, den 19 november 2008, World Trade Center, Stockholm. Ledningen i fokus - starkare

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

Swedish Standards Institute

Swedish Standards Institute Swedish Standards Institute Utbildning i leksakers säkerhet 15 maj SIS/TK 392 Leksaker Bodil Möller Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS ISO

Läs mer

IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86)

IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86) 16 februari 2010 Finansdepartementet 103 33 Stockholm IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86) Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har beretts tillfälle

Läs mer

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller Standardisering kunskap och påverkan Bodil Möller Svensk standardisering Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS Fakta SIS Verksamheten bedrivs

Läs mer

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92)

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92) 851 81 Sundsvall 2010-04-13 1 (6) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Diarienr AD 46/2010 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Lars

Läs mer

Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop.

Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop. Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop. 1 Idag är hanteringen av standarder både enklare och mer riskabel Med denna broschyr vill vi hjälpa dig som användare och köpare av nationella och internationella

Läs mer

2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell

2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell Koncept Regeringsbeslut Ärendenr. Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell Box 214 Telefon 08-405

Läs mer

Handlingsplan för standardisering slutrapport

Handlingsplan för standardisering slutrapport Datum 2014-10-31 Diarienummer 2014/0016 Handlingsplan för standardisering slutrapport Myndigheten för delaktighet, 2014 Titel: Handlingsplan för standardisering slutrapport Myndigheten för delaktighet:

Läs mer

Svenskt Nationellt ramverk för interoperabilitet Sammanfattning och status. Presentation för Semicolon i Oslo 17 sept 2009

Svenskt Nationellt ramverk för interoperabilitet Sammanfattning och status. Presentation för Semicolon i Oslo 17 sept 2009 Svenskt Nationellt ramverk för interoperabilitet Sammanfattning och status Presentation för Semicolon i Oslo 17 sept 2009 Karl Wessbrandt IT Management Consultant Wessbrandt Management AB +46 708 303 464

Läs mer

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket L U F T VATTEN STANDARDER M A R K OCH MILJÖ ENERGI HÖR DET IHOP? PRODUKT SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket Visste du att standarder kan ge stora miljövinster? Har standardisering med

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 1(6) Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 Ersätter programmet för utveckling av elektroniska tjänster 2004-03-01 39 Fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-15 214 2(6) Program

Läs mer

Lönsam verksamhet. Elforsk, 2014-11-05. Elisabeth Darius, tf VD, SIS

Lönsam verksamhet. Elforsk, 2014-11-05. Elisabeth Darius, tf VD, SIS Lönsam verksamhet Elforsk, 2014-11-05 Elisabeth Darius, tf VD, SIS Agenda 1. Standardisering och standarder är lönsamt 1. Alltmer intressant att mäta 2. Vi vet det! 3. Hur har andra mätt? 2. SIS och SIS

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-11-02 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1924/10 Ersätter: Tillämpning av personuppgiftslagen (PUL) inom HDa, DUF 2001/1433/12

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010. Revisionsrapport Gymnastik- och idrottshögskolan Box 5626 114 86 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0728 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Läs mer

Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290

Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290 Beslutsförslag 2015-11-12 Kanslienheten Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar 1 Anta remissvar En förvaltning som håller ihop och översända

Läs mer

Föredragande borgarrådet Kristina Axén Olin anför följande.

Föredragande borgarrådet Kristina Axén Olin anför följande. PM 2007: RI (Dnr 317-2938/2007) Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering (SOU 2007:47) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid 15 oktober 2007. Borgarrådsberedningen

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.18

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.18 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.18 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2007-05-28 73 2007-05-29 2007/237-008 E-24 BROMÖLLA STRATEGI e-24 Bromölla strategi Innehåll 1 Introduktion

Läs mer

Rutin hantering av öppna jämförelser

Rutin hantering av öppna jämförelser Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (av vem och datum) Magdalena Patriksson, utvecklingsledare, 2013-12-06 Beslutad (av vem och datum) Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

eförvaltning - Har Sverige något att bidra med?

eförvaltning - Har Sverige något att bidra med? eförvaltning - Har Sverige något att bidra med? Magnus Kolsjö Politiskt sakkunnig, Maj 2009 Definition eförvaltning eförvaltningens fyra delar Verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta

Läs mer

E-strategi för Södertälje kommuns skolor

E-strategi för Södertälje kommuns skolor E-strategi för Södertälje kommuns skolor I Södertälje finns sedan 2004 en övergripande IT-vision och strategi, e-södertälje. IT-visionen är: IT möjliggör en positiv samhällsutveckling genom skapandet av

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan avser medel som ska fördelas under 2012 Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla

Läs mer

Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Magnus Enzell Bakgrund 2006: 24-timmarsmyndigheten hade nått vägs ände beslut på koncernnivå efterfrågades Regeringen ville stärka

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Inledning I denna guide återfinns förslag och exempel på genomförande av praktiskt jämställdhetsarbete. Tanken är att denna ska användas som en hjälp

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer:

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: SIS/TK 323 Geodata TK 323 Geodata är ett projektområde inom Swedish Standards Institute (SIS) för standardisering

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Förstudie, rapport nr 1 Datum: 2010-12-07 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 2

Läs mer

Aktuell information till sjukskrivningskoordinatorer och verksamhetschefer nr 2, oktober 2012

Aktuell information till sjukskrivningskoordinatorer och verksamhetschefer nr 2, oktober 2012 SjukskrivningsNytt Aktuell information till sjukskrivningskoordinatorer och verksamhetschefer nr 2, oktober 2012 Detta är årets andra nummer av Sjukskrivningsnytt, som riktar sig till Landstinget Kronobergs

Läs mer

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Redovisning av regeringsuppdrag S2014/3701/FST 2015-04-15 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Förord I denna rapport redovisar Socialstyrelsen

Läs mer

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM Innehållsförteckning: sidan Syfte och omfattning... 3 Kort om Advania... 3 Affärsidé... 3 Kvalitetspolicy... 4 Miljöpolicy... 4 Arbetsmiljöpolicy... 5 Jämställdhetspolicy...

Läs mer

Konsekvensutredning avseende ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälsooch sjukvården m.m.

Konsekvensutredning avseende ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälsooch sjukvården m.m. 2014-07-09 Dnr 33272/2014 1(13) Avdelningen för regler och behörighet Förvaltningsjuridik Jenny Gaudio jenny.gaudio@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning avseende ändring av Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 646-2012 Socialnämnden i Halmstad kommun Box 230 301 06 Halmstad Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-05-13 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, 3.10 Systemstöd Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Solna SpecialistCenter 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Solna SpecialistCenter 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Solna SpecialistCenter 2015 Avseende år 2014 I handen håller du Solna SpecialistCenters patientsäkerhetsberättelse för år 2014. Här beskriver vi hur vi har arbetat för att

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? World Quality Day, 12 november 2009 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem SIS, Swedish Standards

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010

Verksamhetsplan och budget 2010 SERVICEFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSOMRÅDE LÖNER Verksamhetschef: Ann-Christin Nordin Enhetschefer: Lena Thimm enhet 301 Maud Kalin enhet 302 Ingela Björklund enhet 303 Eva Andersen enhet 304 Verksamhetsplan

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning Datum Diarienr 2009-12-18 513-2009 Pliktverket Att: Karolinen 651 80 KARLSTAD Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Läs mer

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011 Vad? Hur? Exempel Om SIS Januari 2011 Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2011-01-24 5 SIS tre produktområden En kund till SIS kan: påverka

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation för e-förvaltning. Dir. 2009:19. Beslut vid regeringssammanträde den 26 mars 2009

Kommittédirektiv. Delegation för e-förvaltning. Dir. 2009:19. Beslut vid regeringssammanträde den 26 mars 2009 Kommittédirektiv Delegation för e-förvaltning Dir. 2009:19 Beslut vid regeringssammanträde den 26 mars 2009 Sammanfattning av uppdraget Offentliga tjänster måste kontinuerligt utvecklas för att möta nya

Läs mer

Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun

Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun * Definition - Begreppen IT (informationsteknik) och IKT (informationsoch kommunikationsteknik) är

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

ANGÅENDE REMISSEN OM INFÖRANDE AV GEMENSAM LÖSNING FÖR INLOGGNING TILL STADENS E-TJÄNSTER

ANGÅENDE REMISSEN OM INFÖRANDE AV GEMENSAM LÖSNING FÖR INLOGGNING TILL STADENS E-TJÄNSTER KOMMUNSTYRELSEN FINANSROTELN DNR: 034-2147/2008 DATUM: 2008-09-12 Till berörd remissinstans ANGÅENDE REMISSEN OM INFÖRANDE AV GEMENSAM LÖSNING FÖR INLOGGNING TILL STADENS E-TJÄNSTER Detta gäller remissvar

Läs mer

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute SIS Ledningssystem Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute 2010-08-25 2 Vad är SIS? SIS, Swedish Standards Institute

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Strategi för forskningsdokumentation

Strategi för forskningsdokumentation Karolinska Institutet Dnr 5130/2010-600 Innehåll Sammanfattning... 3 Framtidsmål och strategi... 4 Information och utbildning... 4 Elektroniska system... 6 Forskningsstöd... 7 Avslutande kommentar... 8

Läs mer

Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Ditz Catrin Grapp Lena Datum 2015-11-13 Diarienummer KSN-2015-1789 Kommunstyrelsen Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En förvaltning som håller

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Välkommen till BESTA-vägen ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män

Välkommen till BESTA-vägen ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män Välkommen till BESTA-vägen ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män Det här handlar om en metod som kan användas i lönebildningsarbetet på myndigheten. Fokus för metoden BESTA-vägen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

Anslutning till Mina meddelanden

Anslutning till Mina meddelanden SERIE: UPPHANDLING OCH UTVECKLING AV IT-STÖD Anslutning till Mina meddelanden KRAV FÖR ANSLUTNING AV IT-STÖD TILL MINA MEDDELANDEN Anslutning till Mina meddelanden 1 Förord Med tjänsten Mina meddelanden

Läs mer

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor)

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor) ...-,,,_...- A R B E T S M I L J Ö VERKET REMISS Datum Vår beteckning 2015-02-11 RT 2014/107222 Sid 1 (1) Enheten för teknik Stefan Nygård, 010-730 98 59 arbetsmiljoverket@av.se Förslag till föreskrifter

Läs mer

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Remissvar 2007-11-16 Remissens dnr N2007/7145/SAM Diarienummer 013-2007-3636 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Verket för näringslivsutveckling,

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF

Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (10) Datum: 2011-09-01

Läs mer

Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag 2016-01-11

Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag 2016-01-11 Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan

Läs mer

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI Europa standardiserar BIM 25 november, 2014 ULI SIS, Swedish Standards Institute Sveriges medlem i CEN (europastandarder) och ISO (globala standarder) SS Svensk standard Ideell förening, ägs av medlemmar

Läs mer

Stockholms universitets miljöledningssystem

Stockholms universitets miljöledningssystem Sida 1 (5) Omfattningen av miljöledningssystem Stockholm universitet har byggt ett miljöledningssystem som omfattar all verksamhet. Vid universitetet sker utbildning och forskning inom universitetets fyra

Läs mer

Nya grunder för IT-bas erad verks amhetsutveckling. M agnus E nzell. Finans departementet

Nya grunder för IT-bas erad verks amhetsutveckling. M agnus E nzell. Finans departementet Nya grunder för IT-bas erad verks amhetsutveckling M agnus E nzell B akgrund S vensk förvaltning har haft svårt att tillgodogöra sig den nya nätverksorienterade användningen av IT M ats Odell tilsatte

Läs mer

Företaget skall marknadsföra produkter av högsta kvalité för park och trädgård. Vi skall väl svara upp mot kundens krav.

Företaget skall marknadsföra produkter av högsta kvalité för park och trädgård. Vi skall väl svara upp mot kundens krav. KVALITETSPLAN IDÉ: Vi ska vara ett kundfokuserat företag som hela tiden arbetar med förbättringar på ett målmedvetet och offensivt sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare. Organisation: Från och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30 Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Rosie Rothstein, VGR Marie-Ann

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Internationell strategi för Växjö kommun

Internationell strategi för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2013-10-15 Internationell strategi för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Internationell strategi för Växjö kommun

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2015 2016-01-07 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Datainspektionens beslut

Datainspektionens beslut Beslut 2007-12-20 D n r 998-2007 Datainspektionen Er beteckning 41791-2007 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftsiagen (1998:204) Datainspektionens beslut 1. Rutiner

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(5) KONSEKVENS- UTREDNING 2014-10-20 Dnr 3.4.16-9853/14 Samordningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om

Läs mer

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Innehållsförteckning 1. INFORMATIONSSÄKERHET...3 2. ORGANISATION OCH ANSVAR INFORMATIONSSÄKERHET...4 2.1 KOMMUNSTYRELSEN... 4 2.2 NÄMND OCH BOLAG... 4

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer:

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer: Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet Sponsorer: Ögonoptik Glasögonbågar, SS-EN ISO 12870 Termiska egenskaper hos fönster SS-EN ISO 10077-1 Betong, del 1 SS-EN 206-1 Belysningsstolpar,

Läs mer

Sundsvalls Anhörigstrategi. Kortversion

Sundsvalls Anhörigstrategi. Kortversion Sundsvalls Anhörigstrategi Kortversion oktober 2011 Innehållsförteckning 1 Sundsvalls Anhörigstrategi...3 1.1 Anhörigstödet idag!...3 2 Det här ska vi utveckla!...4 2.1 Anhöriga med olika behov av stöd

Läs mer

Minnesanteckningar från dialogmöte om nätverk på SKL den 21 januari 2014

Minnesanteckningar från dialogmöte om nätverk på SKL den 21 januari 2014 Minnesanteckningar från dialogmöte om nätverk på SKL den 21 januari 2014 Mötet inleddes med en kort presentation av deltagarna runt bordet och de fyra deltagarna per telefon. Programpunkterna för mötet

Läs mer

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting Landstingsstyrelsens förvaltning FoUU-kansliet Bilaga 2006-03-30 Dnr LS 0602-0316 Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms

Läs mer

Ansökan om enskilda insatser LSS

Ansökan om enskilda insatser LSS Information Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Vem kan ansöka? Den som är i behov av insatser

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation 1 (6) Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2014-12-03 201) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-12-03 Dokumentansvarig: Kommunikatör,

Läs mer

Remissyttrande över Stabsutredningens betänkande Ett stabsstöd i tiden (SOU 2008:22)

Remissyttrande över Stabsutredningens betänkande Ett stabsstöd i tiden (SOU 2008:22) REMISSVAR 1 (19) 2008/89 ERT ER BETECKNING Regeringen Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Stabsutredningens betänkande Ett stabsstöd i tiden (SOU 2008:22) Verket för förvaltningsutveckling

Läs mer

Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy

Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy 1 (6) Ändringshistorik Datum Version Beskrivning av ändring Vem 2014-01-07 PA1 Initial version Torulf Lind 2014-01-07 PA2 Uppdatering roller Torulf Lind 2014-01-17

Läs mer

Policy för informationssäkerhet

Policy för informationssäkerhet Policy för informationssäkerhet Informationssäkerhet är den del i organisationens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information. Informationssäkerhetspolicyn och särskilda

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

Kungälvs kommun - Kommunrevisionen. Informationsverksamheten Granskningsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 2012-01-12

Kungälvs kommun - Kommunrevisionen. Informationsverksamheten Granskningsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 2012-01-12 Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 14 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Ansvarig nämnd och avgränsning 3 5. Genomförande 4 6. Resultat av granskningen 4 6.1 s organisation och

Läs mer

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension 2013-05-21 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-1288 Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer