Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17"

Transkript

1 Dnr: AF-2010/ Datum: Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, 3.10 Systemstöd Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det nya systemstödet samt för det metodarbete som ska bedrivas för att öka skyddet för den personliga integriteten i nuvarande systemstöd

2 Sida: 2 av 17 Sammanfattning Regleringsbrev för budgetår 2011 avseende Arbetsförmedlingen anger att Arbetsförmedlingen ska senast den 1 mars 2011 redovisa en plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det nya systemstödet samt för det metodarbete som ska bedrivas för att öka skyddet för den personliga integriteten i nuvarande systemstöd. Denna rapport följer nästa steg i uppdraget som omfattar att till den 16 maj återrapportera hur tidsplanen hålls, vilka åtgärder som vidtagits för att öka, på vilka sätt Datainspektionen involverats i arbetet samt eventuella svårigheter i genomförandet som fordrar regeringens överväganden. Programmet fortlöper planenligt i all väsentlighet. Datainspektionen involveras i arbetet genom planerade samarbetsmöten där utpekade kontaktpersoner från båda myndigheterna deltar. Möjliga framtida konsekvenser av programmet, där myndigheten önskar regeringens övervägande, som i dagsläget har identifierats är Svårigheter att avväga möjligheter att samtidigt uppfylla regeringens krav inom befintliga uppdrag och ge ett fullgott personligt integritetsskydd. Vissa svårigheter i arbetet med att införa elektronisk ärende- och dokumenthantering. Enligt nuvarande förordning, Af-PuF, finns begränsningar som gör att det inte är möjligt att digitalisera myndighetens handlingar fullt ut. Detta gäller t.ex. handlingar som finns i arbetssökandedossieerna. Rapporten är disponerad helt i enlighet med den återrapport som lämnades 1 mars. I avsnitt Detaljerad plan för år 2011 redovisas nuvarande status och kommentarer till planerade huvudaktiviteter under året. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Angeles Bermudez- Svankvist. Ärendet har föredragits av Camilla Gustafsson. I den slutliga handläggningen har chefen för Ledningsstaben Jan-Olof Dahlgren deltagit. Angeles Bermudez-Svankvist Camilla Gustafsson

3 Sida: 3 av 17 Innehållsförteckning Inledning...4 Återrapport två Rapportens sammansättning...4 Övergripande beskrivning...4 Inledning...4 Program inom Arbetsförmedlingen...5 Krav återrapportering...5 Organisation...6 Tidsplan...6 Beskrivning av projekt och aktiviteter...8 Inledning...8 Behörighetsprojektet...8 Infrastruktur...9 Utbildning, steg I...9 Anpassa befintliga system och strukturer...10 Modernisering av AIS-F...10 ELDA Elektronisk dokument- och ärendehantering...10 Detaljerad plan år Inledning och övergripande status Behörighetsprojektet Infrastruktur Utbildning, steg I...14 Anpassa befintliga system och strukturer...14 Modernisering AIS-F ELDA Eventuella överväganden...16

4 Sida: 4 av 17 Inledning Återrapport två 2011 Enligt uppdrag, i regleringsbrev för budgetår 2011 avseende Arbetsförmedlingen, återrapporterades en plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det nya systemstödet samt för det metodarbete som ska bedrivas för att öka skyddet för den personliga integriteten i nuvarande systemstöd den 1 mars. Denna rapport följer nästa steg i uppdraget som omfattar att till den 16 maj återrapportera hur tidsplanen hålls, vilka åtgärder som vidtagits för att öka, på vilka sätt Datainspektionen involverats i arbetet samt eventuella svårigheter i genomförandet som fordrar regeringens överväganden. Rapportens sammansättning Rapporten är disponerad helt i enlighet med den återrapport som lämnades 1 mars. Följande avsnitt kvarstår i sin helhet utan förändringar: Övergripande beskrivning, sid. 4 Beskrivning av projekt och aktiviteter, sid. 8 Avsnitt Tidsplan, sid. 6 är marginellt förändrad. Faserna Utveckla ITlösning och Införa IT-lösning har sammanförts till fasen Anpassa IT-lösning. Avsnitt Detaljerad plan år 2011, sid. 12 har kompletteras med en övergripande kommentar om status för programmet samt uppgifter om status och eventuell kommentar till redovisade aktiviteter för respektive projekt. Övergripande beskrivning Inledning I samband med Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag som följd av sjukförsäkringsreformen och etablering av nyanlända har det uppkommit

5 Sida: 5 av 17 krav på förändringar i Personuppgiftslagen. Ett exempel är borttagande av skriftligt samtycke och direktåtkomst för arbetssökande och arbetsgivare. För att Arbetsförmedlingen ska ha möjlighet att tillgodogöra sig planerade lagförändringar behöver myndigheten säkerställa att rutiner och tekniska lösningar är integrerade för att kunna garantera en fullgod datasäkerhet och ett fullgott integritetsskydd. Regeringens krav på detta finns formulerade dels i budgetproposition för 2011, dels i regleringsbrev för budgetår 2011 avseende Arbetsförmedlingen. I syfte att samordna genomförandet av de aktiviteter och projekt som är nödvändiga för att åstadkomma detta har myndigheten etablerat ett program. Program inom Arbetsförmedlingen Regeringens krav i kombination med Arbetsförmedlingens strategiska inriktning mot en ökad kundnytta formar grunden för programmet. Dess övergripande mål är att genom utbildning och förbättringar i metoder, rutiner och systemstöd skapa förutsättningar för medarbetarna att effektivt och ändamålsenligt skydda våra kunders personliga integritet. Programmets övergripande mål ska realiseras via genomförande av projekt och aktiviteter inom förvaltnings- och linjeorganisationen. En sammanhållen programstyrning ger det stöd som krävs för den verksamhetsutveckling och det förändringsarbete som är förutsättningar för att nå upp till det övergripande målet. För att säkerställa att rutiner och tekniska lösningar kan implementeras ingår det både verksamhetsutvecklings-, och IT-projekt i programmet. I tillägg är förändringsledningen en väsentlig del av programmet. Genom en väl planerad och genomförd förändringsledning, i kombination med ändamålsenlig utbildning och kommunikation, ska programmet möjliggöra för medarbetarna att effektivt och enhetligt skydda våra kunders personliga integritet i sitt dagliga arbete. Krav återrapportering Enligt regleringsbrev för budgetår 2011 avseende Arbetsförmedlingen avsnitt 3.10 Systemstöd ska Arbetsförmedlingen senast den 31 december 2013 ha utvecklat och implementerat ett nytt ärendehanteringssystem. Datasystemet ska vara utformat på ett sådant sätt att den tekniska åtkomsten till personuppgifter begränsas till de personalkategorier som på grund av sina arbetsuppgifter behöver tillgång till personuppgifterna (11 lagen [2002:546] om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten) samt i enlighet med Datainspektionens rekommendationer. Systemutvecklingen ska ske efter

6 Sida: 6 av 17 samråd med Datainspektionen. Arbetsförmedlingen ska även genom metodutveckling säkerställa skyddet för den personliga integriteten i befintliga datasystem. Arbetsförmedlingen ska senast den 1 mars 2011 redovisa en plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det nya. Denna rapport omfattar en samlad redovisning över hela programmet och svarar därmed upp till regerings krav på återrapportering enligt ovan. Organisation Programmets organisation består av ingående projekt och aktiviteter inom linje- och förvaltningsorganisationen. För närvarande omfattar programmet följande delar: Styrgrupp Programledning Programledare Bitr programledare Förändringsledare Programkontor Koordinator Informatör Administratör Modernisering AIS-F Behörighet Förvaltningsobjekt Linjeverksamhet Ägare Projektledare Ägare Projektledare Kvalitetsråd Juridiska Utbildning, steg 1 Verksamhetsarkitekt Säkerhet Ägare IT-arkitekt Projektledare ELDA Ägare Projektledare Infrastruktur Ägare Projektledare Tidsplan Programmets övergripande tidsplan sträcker sig fram till och med Nedan redovisas en översiktlig bild som omfattar programmets ingående projekt och aktiviteter samt deras respektive huvudfaser.

7 Projekt/Aktiviteter Programledning, förändringsledning och kommunikation Behörighetsprojektet Infrastruktur Utbildning Anpassa befintliga system och strukturer Modernisering AIS-F Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utveckla Utveckla programkontor o Förstudie Definiera o avgränsa Designa utb. Kartlägga nuläge organisationen kommunikationsplan Förberedelse Definiera verksamhetens krav, processer Kontinuerligt uppdatera och genomföra kommunikation enligt plan Utveckla förändringsplan Kontinuerligt uppdatera och genomföra förändringsaktiviteter enligt plan Kontinuerligt följa upp, samordna och rapportera enligt plan Etablera projekt Utveckla design av IT-lösning, konfigurering Anpassa IT-lösning Kontinuerligt uppdatera och genomföra kommunikation enligt plan Kontinuerligt uppdatera och genomföra förändringsaktiviteter enligt plan Kontinuerligt följa upp, samordna och rapportera enligt plan Förbereda mottagar- Införa nya processer och arbetssätt Förberedelse Etablering Konstruktion Överl. Prod. utb. Genomföra utb. Identifiera och genomföra möjligheter till förbättringar Kontinuerligt utvärdera och uppdatera interna riktlinjer och regelverk avseende integritetsskydd Migrera databas Bygga upp arkitektur Följa upp o utvärdera Steg II: Planera och genomföra utbildning i förändrade och nya strukturer 2013 Kontinuerligt uppdatera och genomföra kommunikation enligt plan Kontinuerligt uppdatera och genomföra förändringsaktiviteter enligt plan Kontinuerligt följa upp, samordna och rapportera enligt plan Sida: 7 av 17 Migrera applikationslogik ELDA Fastställa villkor och upphandla leverantör av dokumentoch ärendehanteringssystem Beskriva arbetssätt Utveckla design av IT-lösning, konfigurering Genomföra funktions- och acceptanstester Utreda lokal el central skanning Fastställa villkor och upphandla leverans av skanning Införa nytt systemstöd och nya arbetssätt

8 Sida: 8 av 17 Beskrivning av projekt och aktiviteter Inledning Som beskrivet består programmet av projekt och aktiviteter inom linjeorganisation och förvaltning. Nedan följer en beskrivning av de ingående projekt och aktiviteter som bedrivs i uppdragsform vilka redovisas i den övergripande tidsplanen på föregående sida. Undantaget är programledning, förändringsledning och kommunikation vilka betraktas som sammantagen programledning. Behörighetsprojektet Beskrivning Behörighetsprojektet ska kravställa och införa en ny central, enhetlig behörighetsstruktur inom Arbetsförmedlingen som ska vara kvalitetssäkrad och anpassad till PuLs krav på integritet för den enskilde och verksamhetens behov av effektiva arbetsmetoder. Behörighetsstrukturen ska omfatta riktlinjer, arbetsrutiner, processer och IT-stöd för hantering av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Samarbete med Datainspektionen ska genomföras kontinuerligt under arbetets gång. Ett inledande möte som syftar till att etablera former för samarbetet är planerat till mitten av mars. Syfte och mål När projektet är avslutat har följande förbättringar av Arbetsförmedlingens kunders integritetsskydd uppnåtts: 1. Riktlinjer för skyddsklassificering av personuppgifter i arbetsförmedlingens verksamhet är fastställda 2. Riktlinjer för åtkomst till och hantering av personuppgifter i Arbetsförmedlingens verksamhet är fastställda 3. Organisation, arbetsrutiner och processer har anpassats till punkterna 1 och 2 4. Styrande dokument och handläggarstöd har uppdaterats i enlighet med punkterna Riktlinjer enligt punkt 1 och 2 har implementerats i de IT-stöd och applikationer där personuppgifter avseende Arbetsförmedlingens kunder behandlas

9 Sida: 9 av 17 Infrastruktur Beskrivning För att möjliggöra en centralt förvaltad behörighetsstyrning behöver den nuvarande tekniska infrastrukturen utvecklas. Projektet omfattar att kartlägga behovet, identifiera mot ovanstående krav i Behörighetsprojektet och upphandla alternativt utveckla samt implementera nödvändig teknisk infrastruktur. Syfte och mål Den tekniska infrastrukturen för behörigheter ska långsiktigt och hållbart stödja berörda applikationer i myndigheten. Projektet ska leverera en teknisk infrastruktur som möjliggör: att begränsa åtkomst till känsliga personuppgifter när detta inte uttryckligt är nödvändigt för arbetsuppgifterna att ge stöd för en konsoliderad och sammanhållen behörighetsstyrning inom Arbetsförmedlingen och därmed verifiera att man uppfyller personuppgiftslagen för inom samtliga utpekade områden ett redskap för simulering av regeländringar ett stöd till revision av behörigheter och tillämpningen av dessa i Arbetsförmedlingens verksamheter Utbildning, steg I Beskrivning För att Arbetsförmedlingen ska kunna uppfylla de planerade lagförändringarna kommer myndigheten genomföra utbildningsinsatser. Det första steget i utbildningsinsatser inriktas mot befintliga strukturer och i nästa steg insatser inriktas mot att möta förändrade och nya strukturer. Syfte och mål Syftet med projektet är att deltagaren ska ha säkerställd kunskap i PuL för att kunna arbeta med och hantera personuppgifter rättssäkert. Efter utbildningen ska deltagaren Ha kännedom om de lagar, förordningar, föreskrifter och riktlinjer som reglerar behandlingen av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Ha kunskaper om vad som lagmässigt krävs av den enskilde medarbetaren för att kunna hantera personuppgifter inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag Ha kunskap om de arbetssätt, metoder, rutiner och beteenden som underlättar kommunikationen i samband med hantering av personuppgifter och där kunden upplever att personuppgifterna hanteras rättssäkert

10 Sida: 10 av 17 Anpassa befintliga system och strukturer Beskrivning Parallellt med utveckling och förändringar i metoder, rutiner och IT-stöd ska arbetet för ökat skydd för den personliga integriteten i nuvarande system och strukturer intensifieras. Syfte och mål Aktiviteterna syftar sammantaget till att säkerställa att myndigheten har en god datasäkerhet och ett gott integritetsskydd med utgångspunkt från befintliga system och strukturer. Målsättningen är att skapa kvalitativa förutsättningar till ett enhetligt centralt system för behörighetsstyrning vilket kommer att utvecklas och införas inom ramen för Behörighetsprojektet. Modernisering av AIS-F Beskrivning Inom Arbetsförmedlingen finns behov av att säkerställa framtiden för Arbetsförmedlingens affärssystem för förmedlingsprocesser (AIS-F). Som ett led i detta arbete ska den tekniska miljön moderniseras. Projektet omfattar även att identifiera, mot ovanstående krav i Behörighetsprojekt och med utgångspunkt från dessa, och implementera nödvändig funktionalitet i IT-stödet. Syfte och mål Det primära syftet med projektet är att migrera AIS-F till ny modern teknisk miljö som säkerställer en hållbar, långsiktig och säker förvaltning. Projektets mål är att: Införa ny teknisk arkitektur och därigenom möjliggöra avveckling av äldre teknologi Säkerställa framtida kompetensförsörjning för teknisk förvaltning Möjliggöra kravuppfyllelse enligt PuL för AIS-F ELDA Elektronisk dokument- och ärendehantering Beskrivning Elda-projektet ska utveckla ett elektroniskt dokument- och ärendehanteringssystem. Med elektronisk dokumenthantering ska Arbetsförmedlingen säkerställa att informationen i handlingarna förblir tillgänglig, sökbar och tillförlitlig. Samarbete med Datainspektionen ska genomföras kontinuerligt under arbetets gång och är pågående.

11 Sida: 11 av 17 Syfte och mål Syftet är att skapa en kostnadseffektiv, modern, säker och användarvänlig miljö för elektronisk ärende- och dokumenthantering. Målet är att uppnå en ökad effektivitet och rättssäkerhet i hanteringen av myndighetens handlingar vilket innebär: En ökad rättssäkerhet där dokument med känsligt innehåll hanteras utan möjlighet till att den enskildes personliga integritet eller hemlig information röjs Tidsvinster i verksamheten så som minskade tider för återsökning och eventuellt återskapande av information Ökad tillgänglighet och service för allmänheten Möjligheter att enklare utväxla information med andra myndigheter och organisationer

12 Sida: 12 av 17 Detaljerad plan år 2011 Inledning och övergripande status På sid. 7 redovisas programmets övergripande tidsplan med ingående projekt och aktiviteter samt deras respektive huvudfaser. Programmet fortlöper planenligt i all väsentlighet. Datainspektionen involveras i arbetet genom planerade samarbetsmöten där utpekade kontaktpersoner från båda myndigheterna deltar. De övervägande som i dagsläget är identifierade att eventuellt kräva regeringens överväganden och som därmed kan komma att påverka ingående aktiviteters omfattning och resultat redovisas under avsnitt Eventuella överväganden, sid. 16. Nedan redovisas för respektive projekt och aktivitet status och eventuell kommentar för de huvudaktiviteter som är planerade att påbörjas under år Behörighetsprojektet Definiera verksamhetens krav och processer Utveckla dokument för juridiska förutsättningar Kartlägga nödvändig information för att utföra arbetsuppgifter för förmedlare Skyddsklassa personuppgifter i berörda informationsmodeller Enhetligt sammanställa hur känsliga personuppgifter är synliga vid genomförande av olika arbetsuppgifter Fastställa nödvändiga förändringar i metoder, rutiner och IT-stöd Genomföra kontinuerlig avstämning med Datainspektionen Genomförd Genomförd Sammanställs på hög nivå med planerad sluttidpunkt juni sluttidpunkt juni sluttidpunkt juni Införlivas i aktivitet Definiera detaljerade funktionsändringar i metoder, rutiner och IT-stöd nedan. Nästa mötestidpunkt är 8 juni 2011.

13 Sida: 13 av 17 Etablera ett enhetligt centralt system för behörighetsstyrning Utveckla styrande dokument till centralt system för behörighetsstyrning Definiera detaljerade funktionsändringar i metoder, rutiner och IT-stöd Påbörja utformning av IT-stöd i enlighet med verksamhetens krav Initiera förändringsplan som under hösten 2011 kommer att bedrivas i separat Införandeprojekt Slutleverans i projektet med planerad sluttidpunkt juni 2013 och planerad start september Förslag till styrande dokument ska tas fram till juni start för utveckling av slutversioner är september start september 2011 och planerad sluttidpunkt juni start september 2011 och planerad sluttidpunkt juni Ingående aktiviteter inom Införandeprojekt kommer att särredovisas i nästa återrapportering 16 september. Infrastruktur Tolka och beskriva verksamhetens krav på behörighetsinfrastrukturen Genomföra Proof Of Concept (tester med etablerade tekniska lösningar) Upphandla alternativt utveckla nya tekniska lösningar och plattformar Integrera ny teknisk lösning med nuvarande infrastruktur Utveckla gränssnitt för behörighetstilldelning mm. start maj 2011 och sluttidpunkt juni Därefter löpande kompletteringar till december Programvara installerad och POC-arkitektur framtagen i tidig version. sluttidpunkt oktober sluttidpunkt oktober start november 2011 och planerad sluttidpunkt juni start december 2011 och planerad sluttidpunkt juni 2012.

14 Sida: 14 av 17 Planera och utföra tester Genomföra säkerhetsanalyser Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser (ROS) start december 2011 och planerad sluttidpunkt juni start juli 2011 och planerad sluttidpunkt augusti Löpande aktivitet med planerad sluttidpunkt juni Utbildning, steg I Fastställa utbildningsbehov och målgrupp Genomförd Designa utbildning Producera utbildning Genomföra utbildning Följa upp och utvärdera genom certifiering Kommunikation planeras med start maj Utbildning planeras med start juni 2011 och sluttidpunkt december Certifiering planeras genomförd till december 2011, uppföljning planeras under första kvartalet Anpassa befintliga system och strukturer Utreda och vid behov förändra styrning av behörigheter i befintliga förvaltningsobjekt och IT-stöd Anpassa riktlinjer för skyddsklassning Definiera koncernövergripande begrepp Genomförd sluttidpunkt december sluttidpunkt december 2011.

15 Sida: 15 av 17 Utreda relationen mellan krav inom Arbetsförmedlingens personuppgiftslag och arbetslöshetsförsäkringen Kontinuerligt se över och vid behov uppdatera interna riktlinjer och regelverk kring Arbetsförmedlingens personuppgiftslag Modernisering AIS-F sluttidpunkt september Kommer vara pågående under hela programmet, fram till december Etablera ny teknisk arkitektur Säkerställa kompetensförsörjning för framtida teknisk förvaltning Anpassa i funktionalitet efter krav från Behörighetsprojektet ELDA sluttidpunkt juni Pågår kontinuerligt, planerad sluttidpunkt hösten starttidpunkt september Sluttidpunkt beror på grad av anpassning. Upphandla/avropa IT-stöd för dokumenthantering/ärendehantering med funktion för diarieföring Samverka i programmet om behörigheter för diariet, sökandedossierna samt för styrande dokument/handläggarstöd Påbörja utveckling av IT-stöd och konfigurera ny systemlösning Utreda myndighetens behov av skanning, fastställa samt upphandla verktyg/tjänst Ta fram arbetsbeskrivningar och regler för ny skanningslösning/tjänst Ta fram arbetsbeskrivningar och regler för arbete med diarieföring, sökandedossierna och styrande dokument/handläggarstöd Ta fram planer för utbildning Upphandla/avropa, införa och utbilda användare i IT-stöd för arkivredovisning sluttidpunkt januari Pågår kontinuerligt, planerad sluttidpunkt juni start februari sluttidpunkt september sluttidpunkt juni sluttidpunkt februari start under september 2011 och planerad sluttidpunkt juni sluttidpunkt september 2012.

16 Sida: 16 av 17 Eventuella överväganden I samband med de olika projektens arbete under året kommer det eventuellt framkomma svårigheter i genomförandet som fordrar regeringens överväganden. I dagsläget har följande eventuella överväganden identifierats: Ett möjligt övervägande kan vara svårigheter att avväga möjligheter att samtidigt uppfylla regeringens krav inom befintliga uppdrag och ge ett fullgott personligt integritetsskydd. Exempel på detta kan finnas inom ramen för Arbetslöshetsförsäkringen. Ökad insikt i frågan kommer successivt växa fram under senhösten I arbetet med att införa elektronisk ärende- och dokumenthantering inom Arbetsförmedlingen finns vissa svårigheter. Enligt nuvarande förordning, Af-PuF, finns begränsningar som gör att det inte är möjligt att digitalisera myndighetens handlingar fullt ut. Detta gäller t.ex. handlingar som finns i arbetssökandedossieerna. Utveckling av arbetssättsbeskrivningar för digtal hantering av arbetssökandedossiéer pågår. Vid halvårsskiftet kan ett förslag presenteras som beskriver hur åtkomsten och hanteringen av känsliga uppgifter i dessa handlingar kan skyddas.

17 Sida: 17 av 17 Arbetsförmedlingen Besöksadress Hälsingegatan 38 Stockholm Postadress Stockholm Telefon:

18 Dnr: AF-2010/ Datum: Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, 3.10 Systemstöd Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det nya systemstödet samt för det metodarbete som ska bedrivas för att öka skyddet för den personliga integriteten i nuvarande systemstöd

19 Sida: 2 av 17 Sammanfattning Regleringsbrev för budgetår 2011 avseende Arbetsförmedlingen anger att Arbetsförmedlingen ska senast den 1 mars 2011 redovisa en plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det nya systemstödet samt för det metodarbete som ska bedrivas för att öka skyddet för den personliga integriteten i nuvarande systemstöd. Denna rapport följer nästa steg i uppdraget som omfattar att till den 16 maj återrapportera hur tidsplanen hålls, vilka åtgärder som vidtagits för att öka, på vilka sätt Datainspektionen involverats i arbetet samt eventuella svårigheter i genomförandet som fordrar regeringens överväganden. Programmet fortlöper planenligt i all väsentlighet. Datainspektionen involveras i arbetet genom planerade samarbetsmöten där utpekade kontaktpersoner från båda myndigheterna deltar. Möjliga framtida konsekvenser av programmet, där myndigheten önskar regeringens övervägande, som i dagsläget har identifierats är Svårigheter att avväga möjligheter att samtidigt uppfylla regeringens krav inom befintliga uppdrag och ge ett fullgott personligt integritetsskydd. Vissa svårigheter i arbetet med att införa elektronisk ärende- och dokumenthantering. Enligt nuvarande förordning, Af-PuF, finns begränsningar som gör att det inte är möjligt att digitalisera myndighetens handlingar fullt ut. Detta gäller t.ex. handlingar som finns i arbetssökandedossieerna. Rapporten är disponerad helt i enlighet med den återrapport som lämnades 1 mars. I avsnitt Detaljerad plan för år 2011 redovisas nuvarande status och kommentarer till planerade huvudaktiviteter under året. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Angeles Bermudez- Svankvist. Ärendet har föredragits av Camilla Gustafsson. I den slutliga handläggningen har chefen för Ledningsstaben Jan-Olof Dahlgren deltagit. Angeles Bermudez-Svankvist Camilla Gustafsson

20 Sida: 3 av 17 Innehållsförteckning Inledning...4 Återrapport två Rapportens sammansättning...4 Övergripande beskrivning...4 Inledning...4 Program inom Arbetsförmedlingen...5 Krav återrapportering...5 Organisation...6 Tidsplan...6 Beskrivning av projekt och aktiviteter...8 Inledning...8 Behörighetsprojektet...8 Infrastruktur...9 Utbildning, steg I...9 Anpassa befintliga system och strukturer...10 Modernisering av AIS-F...10 ELDA Elektronisk dokument- och ärendehantering...10 Detaljerad plan år Inledning och övergripande status Behörighetsprojektet Infrastruktur Utbildning, steg I...14 Anpassa befintliga system och strukturer...14 Modernisering AIS-F ELDA Eventuella överväganden...16

21 Sida: 4 av 17 Inledning Återrapport två 2011 Enligt uppdrag, i regleringsbrev för budgetår 2011 avseende Arbetsförmedlingen, återrapporterades en plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det nya systemstödet samt för det metodarbete som ska bedrivas för att öka skyddet för den personliga integriteten i nuvarande systemstöd den 1 mars. Denna rapport följer nästa steg i uppdraget som omfattar att till den 16 maj återrapportera hur tidsplanen hålls, vilka åtgärder som vidtagits för att öka, på vilka sätt Datainspektionen involverats i arbetet samt eventuella svårigheter i genomförandet som fordrar regeringens överväganden. Rapportens sammansättning Rapporten är disponerad helt i enlighet med den återrapport som lämnades 1 mars. Följande avsnitt kvarstår i sin helhet utan förändringar: Övergripande beskrivning, sid. 4 Beskrivning av projekt och aktiviteter, sid. 8 Avsnitt Tidsplan, sid. 6 är marginellt förändrad. Faserna Utveckla ITlösning och Införa IT-lösning har sammanförts till fasen Anpassa IT-lösning. Avsnitt Detaljerad plan år 2011, sid. 12 har kompletteras med en övergripande kommentar om status för programmet samt uppgifter om status och eventuell kommentar till redovisade aktiviteter för respektive projekt. Övergripande beskrivning Inledning I samband med Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag som följd av sjukförsäkringsreformen och etablering av nyanlända har det uppkommit

22 Sida: 5 av 17 krav på förändringar i Personuppgiftslagen. Ett exempel är borttagande av skriftligt samtycke och direktåtkomst för arbetssökande och arbetsgivare. För att Arbetsförmedlingen ska ha möjlighet att tillgodogöra sig planerade lagförändringar behöver myndigheten säkerställa att rutiner och tekniska lösningar är integrerade för att kunna garantera en fullgod datasäkerhet och ett fullgott integritetsskydd. Regeringens krav på detta finns formulerade dels i budgetproposition för 2011, dels i regleringsbrev för budgetår 2011 avseende Arbetsförmedlingen. I syfte att samordna genomförandet av de aktiviteter och projekt som är nödvändiga för att åstadkomma detta har myndigheten etablerat ett program. Program inom Arbetsförmedlingen Regeringens krav i kombination med Arbetsförmedlingens strategiska inriktning mot en ökad kundnytta formar grunden för programmet. Dess övergripande mål är att genom utbildning och förbättringar i metoder, rutiner och systemstöd skapa förutsättningar för medarbetarna att effektivt och ändamålsenligt skydda våra kunders personliga integritet. Programmets övergripande mål ska realiseras via genomförande av projekt och aktiviteter inom förvaltnings- och linjeorganisationen. En sammanhållen programstyrning ger det stöd som krävs för den verksamhetsutveckling och det förändringsarbete som är förutsättningar för att nå upp till det övergripande målet. För att säkerställa att rutiner och tekniska lösningar kan implementeras ingår det både verksamhetsutvecklings-, och IT-projekt i programmet. I tillägg är förändringsledningen en väsentlig del av programmet. Genom en väl planerad och genomförd förändringsledning, i kombination med ändamålsenlig utbildning och kommunikation, ska programmet möjliggöra för medarbetarna att effektivt och enhetligt skydda våra kunders personliga integritet i sitt dagliga arbete. Krav återrapportering Enligt regleringsbrev för budgetår 2011 avseende Arbetsförmedlingen avsnitt 3.10 Systemstöd ska Arbetsförmedlingen senast den 31 december 2013 ha utvecklat och implementerat ett nytt ärendehanteringssystem. Datasystemet ska vara utformat på ett sådant sätt att den tekniska åtkomsten till personuppgifter begränsas till de personalkategorier som på grund av sina arbetsuppgifter behöver tillgång till personuppgifterna (11 lagen [2002:546] om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten) samt i enlighet med Datainspektionens rekommendationer. Systemutvecklingen ska ske efter

23 Sida: 6 av 17 samråd med Datainspektionen. Arbetsförmedlingen ska även genom metodutveckling säkerställa skyddet för den personliga integriteten i befintliga datasystem. Arbetsförmedlingen ska senast den 1 mars 2011 redovisa en plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det nya. Denna rapport omfattar en samlad redovisning över hela programmet och svarar därmed upp till regerings krav på återrapportering enligt ovan. Organisation Programmets organisation består av ingående projekt och aktiviteter inom linje- och förvaltningsorganisationen. För närvarande omfattar programmet följande delar: Styrgrupp Programledning Programledare Bitr programledare Förändringsledare Programkontor Koordinator Informatör Administratör Modernisering AIS-F Behörighet Förvaltningsobjekt Linjeverksamhet Ägare Projektledare Ägare Projektledare Kvalitetsråd Juridiska Utbildning, steg 1 Verksamhetsarkitekt Säkerhet Ägare IT-arkitekt Projektledare ELDA Ägare Projektledare Infrastruktur Ägare Projektledare Tidsplan Programmets övergripande tidsplan sträcker sig fram till och med Nedan redovisas en översiktlig bild som omfattar programmets ingående projekt och aktiviteter samt deras respektive huvudfaser.

24 Projekt/Aktiviteter Programledning, förändringsledning och kommunikation Behörighetsprojektet Infrastruktur Utbildning Anpassa befintliga system och strukturer Modernisering AIS-F Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utveckla Utveckla programkontor o Förstudie Definiera o avgränsa Designa utb. Kartlägga nuläge organisationen kommunikationsplan Förberedelse Definiera verksamhetens krav, processer Kontinuerligt uppdatera och genomföra kommunikation enligt plan Utveckla förändringsplan Kontinuerligt uppdatera och genomföra förändringsaktiviteter enligt plan Kontinuerligt följa upp, samordna och rapportera enligt plan Etablera projekt Utveckla design av IT-lösning, konfigurering Anpassa IT-lösning Kontinuerligt uppdatera och genomföra kommunikation enligt plan Kontinuerligt uppdatera och genomföra förändringsaktiviteter enligt plan Kontinuerligt följa upp, samordna och rapportera enligt plan Förbereda mottagar- Införa nya processer och arbetssätt Förberedelse Etablering Konstruktion Överl. Prod. utb. Genomföra utb. Identifiera och genomföra möjligheter till förbättringar Kontinuerligt utvärdera och uppdatera interna riktlinjer och regelverk avseende integritetsskydd Migrera databas Bygga upp arkitektur Följa upp o utvärdera Steg II: Planera och genomföra utbildning i förändrade och nya strukturer 2013 Kontinuerligt uppdatera och genomföra kommunikation enligt plan Kontinuerligt uppdatera och genomföra förändringsaktiviteter enligt plan Kontinuerligt följa upp, samordna och rapportera enligt plan Sida: 7 av 17 Migrera applikationslogik ELDA Fastställa villkor och upphandla leverantör av dokumentoch ärendehanteringssystem Beskriva arbetssätt Utveckla design av IT-lösning, konfigurering Genomföra funktions- och acceptanstester Utreda lokal el central skanning Fastställa villkor och upphandla leverans av skanning Införa nytt systemstöd och nya arbetssätt

25 Sida: 8 av 17 Beskrivning av projekt och aktiviteter Inledning Som beskrivet består programmet av projekt och aktiviteter inom linjeorganisation och förvaltning. Nedan följer en beskrivning av de ingående projekt och aktiviteter som bedrivs i uppdragsform vilka redovisas i den övergripande tidsplanen på föregående sida. Undantaget är programledning, förändringsledning och kommunikation vilka betraktas som sammantagen programledning. Behörighetsprojektet Beskrivning Behörighetsprojektet ska kravställa och införa en ny central, enhetlig behörighetsstruktur inom Arbetsförmedlingen som ska vara kvalitetssäkrad och anpassad till PuLs krav på integritet för den enskilde och verksamhetens behov av effektiva arbetsmetoder. Behörighetsstrukturen ska omfatta riktlinjer, arbetsrutiner, processer och IT-stöd för hantering av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Samarbete med Datainspektionen ska genomföras kontinuerligt under arbetets gång. Ett inledande möte som syftar till att etablera former för samarbetet är planerat till mitten av mars. Syfte och mål När projektet är avslutat har följande förbättringar av Arbetsförmedlingens kunders integritetsskydd uppnåtts: 1. Riktlinjer för skyddsklassificering av personuppgifter i arbetsförmedlingens verksamhet är fastställda 2. Riktlinjer för åtkomst till och hantering av personuppgifter i Arbetsförmedlingens verksamhet är fastställda 3. Organisation, arbetsrutiner och processer har anpassats till punkterna 1 och 2 4. Styrande dokument och handläggarstöd har uppdaterats i enlighet med punkterna Riktlinjer enligt punkt 1 och 2 har implementerats i de IT-stöd och applikationer där personuppgifter avseende Arbetsförmedlingens kunder behandlas

26 Sida: 9 av 17 Infrastruktur Beskrivning För att möjliggöra en centralt förvaltad behörighetsstyrning behöver den nuvarande tekniska infrastrukturen utvecklas. Projektet omfattar att kartlägga behovet, identifiera mot ovanstående krav i Behörighetsprojektet och upphandla alternativt utveckla samt implementera nödvändig teknisk infrastruktur. Syfte och mål Den tekniska infrastrukturen för behörigheter ska långsiktigt och hållbart stödja berörda applikationer i myndigheten. Projektet ska leverera en teknisk infrastruktur som möjliggör: att begränsa åtkomst till känsliga personuppgifter när detta inte uttryckligt är nödvändigt för arbetsuppgifterna att ge stöd för en konsoliderad och sammanhållen behörighetsstyrning inom Arbetsförmedlingen och därmed verifiera att man uppfyller personuppgiftslagen för inom samtliga utpekade områden ett redskap för simulering av regeländringar ett stöd till revision av behörigheter och tillämpningen av dessa i Arbetsförmedlingens verksamheter Utbildning, steg I Beskrivning För att Arbetsförmedlingen ska kunna uppfylla de planerade lagförändringarna kommer myndigheten genomföra utbildningsinsatser. Det första steget i utbildningsinsatser inriktas mot befintliga strukturer och i nästa steg insatser inriktas mot att möta förändrade och nya strukturer. Syfte och mål Syftet med projektet är att deltagaren ska ha säkerställd kunskap i PuL för att kunna arbeta med och hantera personuppgifter rättssäkert. Efter utbildningen ska deltagaren Ha kännedom om de lagar, förordningar, föreskrifter och riktlinjer som reglerar behandlingen av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Ha kunskaper om vad som lagmässigt krävs av den enskilde medarbetaren för att kunna hantera personuppgifter inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag Ha kunskap om de arbetssätt, metoder, rutiner och beteenden som underlättar kommunikationen i samband med hantering av personuppgifter och där kunden upplever att personuppgifterna hanteras rättssäkert

27 Sida: 10 av 17 Anpassa befintliga system och strukturer Beskrivning Parallellt med utveckling och förändringar i metoder, rutiner och IT-stöd ska arbetet för ökat skydd för den personliga integriteten i nuvarande system och strukturer intensifieras. Syfte och mål Aktiviteterna syftar sammantaget till att säkerställa att myndigheten har en god datasäkerhet och ett gott integritetsskydd med utgångspunkt från befintliga system och strukturer. Målsättningen är att skapa kvalitativa förutsättningar till ett enhetligt centralt system för behörighetsstyrning vilket kommer att utvecklas och införas inom ramen för Behörighetsprojektet. Modernisering av AIS-F Beskrivning Inom Arbetsförmedlingen finns behov av att säkerställa framtiden för Arbetsförmedlingens affärssystem för förmedlingsprocesser (AIS-F). Som ett led i detta arbete ska den tekniska miljön moderniseras. Projektet omfattar även att identifiera, mot ovanstående krav i Behörighetsprojekt och med utgångspunkt från dessa, och implementera nödvändig funktionalitet i IT-stödet. Syfte och mål Det primära syftet med projektet är att migrera AIS-F till ny modern teknisk miljö som säkerställer en hållbar, långsiktig och säker förvaltning. Projektets mål är att: Införa ny teknisk arkitektur och därigenom möjliggöra avveckling av äldre teknologi Säkerställa framtida kompetensförsörjning för teknisk förvaltning Möjliggöra kravuppfyllelse enligt PuL för AIS-F ELDA Elektronisk dokument- och ärendehantering Beskrivning Elda-projektet ska utveckla ett elektroniskt dokument- och ärendehanteringssystem. Med elektronisk dokumenthantering ska Arbetsförmedlingen säkerställa att informationen i handlingarna förblir tillgänglig, sökbar och tillförlitlig. Samarbete med Datainspektionen ska genomföras kontinuerligt under arbetets gång och är pågående.

28 Sida: 11 av 17 Syfte och mål Syftet är att skapa en kostnadseffektiv, modern, säker och användarvänlig miljö för elektronisk ärende- och dokumenthantering. Målet är att uppnå en ökad effektivitet och rättssäkerhet i hanteringen av myndighetens handlingar vilket innebär: En ökad rättssäkerhet där dokument med känsligt innehåll hanteras utan möjlighet till att den enskildes personliga integritet eller hemlig information röjs Tidsvinster i verksamheten så som minskade tider för återsökning och eventuellt återskapande av information Ökad tillgänglighet och service för allmänheten Möjligheter att enklare utväxla information med andra myndigheter och organisationer

29 Sida: 12 av 17 Detaljerad plan år 2011 Inledning och övergripande status På sid. 7 redovisas programmets övergripande tidsplan med ingående projekt och aktiviteter samt deras respektive huvudfaser. Programmet fortlöper planenligt i all väsentlighet. Datainspektionen involveras i arbetet genom planerade samarbetsmöten där utpekade kontaktpersoner från båda myndigheterna deltar. De övervägande som i dagsläget är identifierade att eventuellt kräva regeringens överväganden och som därmed kan komma att påverka ingående aktiviteters omfattning och resultat redovisas under avsnitt Eventuella överväganden, sid. 16. Nedan redovisas för respektive projekt och aktivitet status och eventuell kommentar för de huvudaktiviteter som är planerade att påbörjas under år Behörighetsprojektet Definiera verksamhetens krav och processer Utveckla dokument för juridiska förutsättningar Kartlägga nödvändig information för att utföra arbetsuppgifter för förmedlare Skyddsklassa personuppgifter i berörda informationsmodeller Enhetligt sammanställa hur känsliga personuppgifter är synliga vid genomförande av olika arbetsuppgifter Fastställa nödvändiga förändringar i metoder, rutiner och IT-stöd Genomföra kontinuerlig avstämning med Datainspektionen Genomförd Genomförd Sammanställs på hög nivå med planerad sluttidpunkt juni sluttidpunkt juni sluttidpunkt juni Införlivas i aktivitet Definiera detaljerade funktionsändringar i metoder, rutiner och IT-stöd nedan. Nästa mötestidpunkt är 8 juni 2011.

30 Sida: 13 av 17 Etablera ett enhetligt centralt system för behörighetsstyrning Utveckla styrande dokument till centralt system för behörighetsstyrning Definiera detaljerade funktionsändringar i metoder, rutiner och IT-stöd Påbörja utformning av IT-stöd i enlighet med verksamhetens krav Initiera förändringsplan som under hösten 2011 kommer att bedrivas i separat Införandeprojekt Slutleverans i projektet med planerad sluttidpunkt juni 2013 och planerad start september Förslag till styrande dokument ska tas fram till juni start för utveckling av slutversioner är september start september 2011 och planerad sluttidpunkt juni start september 2011 och planerad sluttidpunkt juni Ingående aktiviteter inom Införandeprojekt kommer att särredovisas i nästa återrapportering 16 september. Infrastruktur Tolka och beskriva verksamhetens krav på behörighetsinfrastrukturen Genomföra Proof Of Concept (tester med etablerade tekniska lösningar) Upphandla alternativt utveckla nya tekniska lösningar och plattformar Integrera ny teknisk lösning med nuvarande infrastruktur Utveckla gränssnitt för behörighetstilldelning mm. start maj 2011 och sluttidpunkt juni Därefter löpande kompletteringar till december Programvara installerad och POC-arkitektur framtagen i tidig version. sluttidpunkt oktober sluttidpunkt oktober start november 2011 och planerad sluttidpunkt juni start december 2011 och planerad sluttidpunkt juni 2012.

31 Sida: 14 av 17 Planera och utföra tester Genomföra säkerhetsanalyser Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser (ROS) start december 2011 och planerad sluttidpunkt juni start juli 2011 och planerad sluttidpunkt augusti Löpande aktivitet med planerad sluttidpunkt juni Utbildning, steg I Fastställa utbildningsbehov och målgrupp Genomförd Designa utbildning Producera utbildning Genomföra utbildning Följa upp och utvärdera genom certifiering Kommunikation planeras med start maj Utbildning planeras med start juni 2011 och sluttidpunkt december Certifiering planeras genomförd till december 2011, uppföljning planeras under första kvartalet Anpassa befintliga system och strukturer Utreda och vid behov förändra styrning av behörigheter i befintliga förvaltningsobjekt och IT-stöd Anpassa riktlinjer för skyddsklassning Definiera koncernövergripande begrepp Genomförd sluttidpunkt december sluttidpunkt december 2011.

32 Sida: 15 av 17 Utreda relationen mellan krav inom Arbetsförmedlingens personuppgiftslag och arbetslöshetsförsäkringen Kontinuerligt se över och vid behov uppdatera interna riktlinjer och regelverk kring Arbetsförmedlingens personuppgiftslag Modernisering AIS-F sluttidpunkt september Kommer vara pågående under hela programmet, fram till december Etablera ny teknisk arkitektur Säkerställa kompetensförsörjning för framtida teknisk förvaltning Anpassa i funktionalitet efter krav från Behörighetsprojektet ELDA sluttidpunkt juni Pågår kontinuerligt, planerad sluttidpunkt hösten starttidpunkt september Sluttidpunkt beror på grad av anpassning. Upphandla/avropa IT-stöd för dokumenthantering/ärendehantering med funktion för diarieföring Samverka i programmet om behörigheter för diariet, sökandedossierna samt för styrande dokument/handläggarstöd Påbörja utveckling av IT-stöd och konfigurera ny systemlösning Utreda myndighetens behov av skanning, fastställa samt upphandla verktyg/tjänst Ta fram arbetsbeskrivningar och regler för ny skanningslösning/tjänst Ta fram arbetsbeskrivningar och regler för arbete med diarieföring, sökandedossierna och styrande dokument/handläggarstöd Ta fram planer för utbildning Upphandla/avropa, införa och utbilda användare i IT-stöd för arkivredovisning sluttidpunkt januari Pågår kontinuerligt, planerad sluttidpunkt juni start februari sluttidpunkt september sluttidpunkt juni sluttidpunkt februari start under september 2011 och planerad sluttidpunkt juni sluttidpunkt september 2012.

33 Sida: 16 av 17 Eventuella överväganden I samband med de olika projektens arbete under året kommer det eventuellt framkomma svårigheter i genomförandet som fordrar regeringens överväganden. I dagsläget har följande eventuella överväganden identifierats: Ett möjligt övervägande kan vara svårigheter att avväga möjligheter att samtidigt uppfylla regeringens krav inom befintliga uppdrag och ge ett fullgott personligt integritetsskydd. Exempel på detta kan finnas inom ramen för Arbetslöshetsförsäkringen. Ökad insikt i frågan kommer successivt växa fram under senhösten I arbetet med att införa elektronisk ärende- och dokumenthantering inom Arbetsförmedlingen finns vissa svårigheter. Enligt nuvarande förordning, Af-PuF, finns begränsningar som gör att det inte är möjligt att digitalisera myndighetens handlingar fullt ut. Detta gäller t.ex. handlingar som finns i arbetssökandedossieerna. Utveckling av arbetssättsbeskrivningar för digtal hantering av arbetssökandedossiéer pågår. Vid halvårsskiftet kan ett förslag presenteras som beskriver hur åtkomsten och hanteringen av känsliga uppgifter i dessa handlingar kan skyddas.

34 Sida: 17 av 17 Arbetsförmedlingen Besöksadress Hälsingegatan 38 Stockholm Postadress Stockholm Telefon:

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-02-25 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det nya systemstödet samt för det metodarbete som ska bedrivas för att

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-09-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, 3.10 Systemstöd Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det

Läs mer

Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet 2a. Månadsrapport. 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012

Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet 2a. Månadsrapport. 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012 2012 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012 Sida: 2 av 18 Sida: 3 av 18 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-10-31 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, september. arbetslöshet.

Läs mer

Projektet Patientjournal 08 Införande av datorjournal

Projektet Patientjournal 08 Införande av datorjournal Projektet Patientjournal 08 Införande av datorjournal Seminarium 6:4 Föreläsare: Anders Bernholtz, Landstinget i Östergötland anders.bernholtz@lio.se Projektet Patientjournal 08 en resa för Östergötland

Läs mer

Nr Iakttagelse Risk Risknivå Pensionsmyndighetens svar till Riksrevisionen 2014-05-03, dnr VER 2014-132

Nr Iakttagelse Risk Risknivå Pensionsmyndighetens svar till Riksrevisionen 2014-05-03, dnr VER 2014-132 Riksrevisionen årlig revision 1 (12) 4.2 Systemgenererade listor över applikationsförändringar kan för närvarande inte produceras. Avsaknad av fullständiga listor över applikationsförändringar som har

Läs mer

Sida: 2 av 20. 4. Systemstöd tertial 2 år 2012

Sida: 2 av 20. 4. Systemstöd tertial 2 år 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 4. Systemstöd tertial 2 2012-09-28 Avser perioden 2012-05 2012-08 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-09-28 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Återrapportering till Regeringen Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Stockholm den 19 september 2012

Stockholm den 19 september 2012 R-2012/1147 Stockholm den 19 september 2012 Till Socialdepartementet S2012/3890/VS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 juni 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över slutbetänkandet Gör

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet.

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Följande allmänna råd ansluter till förordningen (2006:942) om krisberedskap och

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Projektdirektiv. Journal- och läkemedelstjänster. för invånare och vårdpersonal. Direktiv Projekt Journal- och läkemedelstjänster 2014-05-20.

Projektdirektiv. Journal- och läkemedelstjänster. för invånare och vårdpersonal. Direktiv Projekt Journal- och läkemedelstjänster 2014-05-20. Projektdirektiv Journal- och läkemedelstjänster för invånare och vårdpersonal Inera mall Projektdirektiv v2.0 2012-10-10 Sid 1/6 1. Namn. 2. Bakgrund och syfte 2.1 Bakgrund Handlingsplan 2013 2018 (Landstings,

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Sida: 2 av 21 2 Sida: 3 av 21 Dnr: Af-2012/445712,

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien C LAES N O R G R E N R I K S R E V I S O R Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien Riksrevisor Claes Norgren talar om informationssäkerhet inför Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolan 27 april

Läs mer

Årsrapport SAMMY-projektet (tidigare MCM)

Årsrapport SAMMY-projektet (tidigare MCM) Årsrapport SAMMY-projektet (tidigare MCM) Beskrivning av projektet Projektet syftar till att individer med komplexa behov (behov av stöd från flera enheter/myndigheter) ska få en snabb handläggningsprocess

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-11-02 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1924/10 Ersätter: Tillämpning av personuppgiftslagen (PUL) inom HDa, DUF 2001/1433/12

Läs mer

IPv6 EN GOD BÖRJAN GER ETT GOTT SLUT. LÅT OSS BÖRJA.

IPv6 EN GOD BÖRJAN GER ETT GOTT SLUT. LÅT OSS BÖRJA. IPv6 EN GOD BÖRJAN GER ETT GOTT SLUT. LÅT OSS BÖRJA. UTREDA. REKOMMENDERA. PLANERA. LEDA. IMPLEMENTERA. FÖLJA UPP. FÖRBÄTTRA. VI GÖR DIN UTMANING TILL VÅR Vi lever i en internetuppkopplad värld. Numera

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 4. Systemstöd tertial 3 2012-01-30 Avser perioden 2012-08 2012-12 Sida: 2 av 21 Sida: 3 av 21 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2013-01-30 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Kommunikationsplan - Time Care -

Kommunikationsplan - Time Care - Kommunikationsplan - Time Care - Jag önskar att vi kunde vara fler personal på morgonen Vårdtyngden har ökat, vi är färre personal och får bara springa fortare Vad är syftet? Att vi håller den vårdkvalitet

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010. Revisionsrapport Gymnastik- och idrottshögskolan Box 5626 114 86 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0728 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Läs mer

-CXf Wl5 --11-\ct(fUl_

-CXf Wl5 --11-\ct(fUl_ -CXf Wl5 --11-\ct(fUl_ 1 (6) REMISSVAR 2015-11-19 REGERINGSKANSLIET Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2015/2393 Ert Dru Ju2015/3364/L6 SOU 2015:39 Myndighetsdatalag SAMMANFATTNING tillstyrker

Läs mer

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. November 2015

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. November 2015 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status November 2015 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Det finns nu förslag på övergripande koncept och utvecklingsstrategi för tjänsten

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 1. Specifikation av Tjänsten INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1. Referenser... 4 3. Tjänstebeskrivning... 4 3.1. Syftet med Tjänsten... 4 3.2.

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Begreppsdefinition Modellbeskrivning Förstå - Ansvarsområden & rollbeskrivningar

Läs mer

Uppföljning internkontroll - 2014 (Bildningsnämnden)

Uppföljning internkontroll - 2014 (Bildningsnämnden) Bildningsnämndens handling 4-2015 Uppföljning internkontroll - (Bildningsnämnden) Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kommentar Åtgärder Status Kommentar Bidragshantering AMS-bidrag kontroll

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754

Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/754 2012-09-24 Kommunstyrelsen Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754 Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kristina Dahlén,0550-88052 kristina.dahlén@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-11-06 Ks/2014:118 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Arbetsmiljöplan

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB

Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB Stockholm 2012-01-31 Ver 0.5 Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Systemförvaltningshandbok

Systemförvaltningshandbok Systemförvaltningshandbok Titel: Systemförvaltningshandbok Version: 1.3 Godkänd av: Joakim Jenhagen Datum: 2011-09-15 Systemförvaltningshandbok 1(12) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1735-2010 Centrala Studiestödnämnden CSN 851 82 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens beslut CSN har

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

Regeringens skrivelse 2015/16:154

Regeringens skrivelse 2015/16:154 Regeringens skrivelse 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning Skr. 2015/16:154 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 april

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

ISO 15489 I PRAKTIKEN

ISO 15489 I PRAKTIKEN ISO 15489 I PRAKTIKEN Anki Steen DOKUMENTHANTERINGEN INNEBÄR ATT fastställa riktlinjer och regler fördela ansvar och befogenheter skapa och främja tillämpningen av rutiner och riktlinjer tillhandahålla

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

Nya Ladok (L3) Utbildningsplan. Utbildningsplan Datum: 2015-04-01 Beslutad av Styrgruppen 2015-05-13 Handläggare: Madeleine Andrén

Nya Ladok (L3) Utbildningsplan. Utbildningsplan Datum: 2015-04-01 Beslutad av Styrgruppen 2015-05-13 Handläggare: Madeleine Andrén Utbildningsplan Datum: 2015-04-01 Beslutad av Styrgruppen Handläggare: Nya Ladok (L3) Utbildningsplan Version Historik Version Datum Kommentar Ändrad av 2 / 6 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Innehållsförteckning 1. INFORMATIONSSÄKERHET...3 2. ORGANISATION OCH ANSVAR INFORMATIONSSÄKERHET...4 2.1 KOMMUNSTYRELSEN... 4 2.2 NÄMND OCH BOLAG... 4

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 2015-11-02 Sida: 2 av 25 Sida: 3 av 25 Dnr: AF-2015/143883 Datum: 2015-11-02 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på 8. Plan för jämställdhetsintegrering

Läs mer

Sida: 2 av 14. Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Sida: 2 av 14. Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av 12 februari 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum:2013-02-12

Läs mer

Region Skåne Granskning av IT-kontroller

Region Skåne Granskning av IT-kontroller Region Skåne Granskning av IT-kontroller Per Stomberg Niklas Westerlund Deloitte AB Januari 2016 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund och syfte... 4 2.2 Revisionskriterier...

Läs mer

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-03-22 Rev/10049 Revisorerna Johan Magnusson Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 Tillgänglighet i vården Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i lagen om lägenhetsregister Oktober 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:378) om

Läs mer

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier - Policy/riktlinjer/regler N010G00446 Version: 1 Gällande

Läs mer

Samråd enligt 2 och 3 patientdataförordningen

Samråd enligt 2 och 3 patientdataförordningen Yttrande Diarienr 2013-03-28 404-2013 Ert dnr 31 409/11 Socialstyrelsen Samråd enligt 2 och 3 patientdataförordningen Som ett led i samrådsskyldigheten enligt 2 och 3 patientdataförordningen (2008:360)

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen 2014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

Personalredovisningblankett 2015 - Koncernen Stockholms Stadshus AB

Personalredovisningblankett 2015 - Koncernen Stockholms Stadshus AB Personalredovisningblankett 2015 - Koncernen Stockholms Stadshus AB I sedvanlig ordning, inför moderbolaget Stockholms Stadshus AB:s årsredovisning, behöver vi bolagens personalstatistik för att redovisa

Läs mer

Uppdaterad webborganisation för SLU

Uppdaterad webborganisation för SLU 1(8) Kommunikationsavdelningen 2015-05-12 Uppdaterad webborganisation för SLU Bakgrund och syfte med förändringen I början av 2015 fanns drygt 1 500 behöriga webbredaktörer eller skribenter vid SLU. Antalet

Läs mer

Detta är Minpension.se

Detta är Minpension.se pensionssparare Detta är Korta fakta Täckning Kanaler Uppdrag Vision Övergripande mål Status dec 2015 Mål dec 2019 Långsiktiga mål Strategier Prioriteringar 2016 Korta fakta Staten 50% Försäkringsbranschen

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av myndigheternas åtgärder inom e-förvaltningsområdet

Riktlinjer för redovisning av myndigheternas åtgärder inom e-förvaltningsområdet Dnr 2008/50 1 (15) Riktlinjer för redovisning av myndigheternas åtgärder inom e-förvaltningsområdet Generellt I samband med regeringens beslut om Handlingsplan för e-förvaltning 1 fick 70 myndigheter i

Läs mer

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING senioralert@lj.se AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Organisation: Organisationsnummer: Postadress: Telefon: E-post:

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna

Läs mer

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. Februari/Mars 2016 Sprint 6 och 7

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. Februari/Mars 2016 Sprint 6 och 7 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status Februari/Mars 2016 Sprint 6 och 7 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Det finns nu förslag på övergripande koncept och utvecklingsstrategi

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 INTERN STYRNING OCH KONTROLL PLANERING OCH GENOMFÖRDA INSATSER 2014-05-15 Sida: 3 av 38 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-05-15 kontroll planering och Arbetsförmedlingen

Läs mer

Underlag för diskussion om brukarrörelsen uppfattning om hur Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer bör utvecklas

Underlag för diskussion om brukarrörelsen uppfattning om hur Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer bör utvecklas Bilaga till skrivelse 2015-09-30 Underlag för diskussion om brukarrörelsen uppfattning om hur Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer bör utvecklas Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23

Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23 Stockholm 2014-10-27 Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23 Svenska Psykiatriska Fo reningen, SPF, tackar fo r mo jligheten att yttra oss o ver rubricerade remiss. Sammanhållen journal

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 Sammanfattning Försäkringskassan har fått i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Region Gävleborg

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Region Gotland 621 81 Visby Beslut Vårt datum: 2013-11-04 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-2306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer

Granskningar avseende Upphandling och Personuppgiftslagen

Granskningar avseende Upphandling och Personuppgiftslagen Lekmannarevisorerna i Kraftringen AB och 2009-01-15 För kännedom: Kraftringen Service AB avseende Upphandlingar avseende Personuppgiftslagen Granskningar avseende Upphandling och Personuppgiftslagen På

Läs mer

Förvaltningsplan NyA 2016

Förvaltningsplan NyA 2016 Systemförvaltning och systemdrift Föredragande Anders Mobjörk Systemansvarig 010-470 06 38 anders.mobjork@uhr.se BESLUT Diarienummer 4.2.2-1263-2015 Datum 2015-12-04 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF)

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) LÄGESRAPPORT 1 (5) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) Försäkringskassan har genom regeringsbeslut

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Ramverk för systemförvaltning

Ramverk för systemförvaltning Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...

Läs mer

Nationell samordning av omgivningsbuller

Nationell samordning av omgivningsbuller Nationell samordning av omgivningsbuller Verksamhetsbeskrivning Fastställd av styrgruppen: 2014-12-03 Reviderad: åååå-mm-dd NATURVÅRDSVERKET 2 (9) Förord Naturvårdsverket ska enligt instruktionen särskilt

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2014-05-21 1080-2013 AB Landskronahem Box 4026 261 04 Landskrona Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut AB Landskronahem har behandlat känsliga

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2012-02-06 790-2011 Statens skolinspektion Box 23069 104 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 2 2013-12-09 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-11-09 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Samverkan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) VA Syds personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) VA Syds personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten Beslut Diarienr 1 (9) 2015-07-03 1730-2014 VA Syd Box 191 201 21 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) VA Syds personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten Datainspektionens

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2006-12-23 2006:23 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2 I regleringsbrevet för 2006 har regeringen gett IAF ett återrapporteringsuppdrag gällande det elektroniska

Läs mer

2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se. Barn och ungdomsnämnden

2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se. Barn och ungdomsnämnden Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Sophia.sollen@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009 Barn och ungdomsnämnden Informations- och kommunikationsteknik

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Förstudie, rapport nr 1 Datum: 2010-12-07 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 2

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-11 SN-2015/3094.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nyh, Carin carin.nyh@huddinge.se Socialnämnden Strategi för samverkan med högskolor

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39)

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) PM 1 (9) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) Ert dnr JU2015/3364/L6 Det är en gedigen utredning som innehåller en omfattande

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 646-2012 Socialnämnden i Halmstad kommun Box 230 301 06 Halmstad Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Vägledning: Metod för Utveckling i Samverkan Version 1.0

Vägledning: Metod för Utveckling i Samverkan Version 1.0 Vägledning: Metod för Utveckling i Samverkan Version 1.0 Metod för Utveckling i Samverkan Version 1.0 2(42) Datum: 2013-06-19 Författare: Lars Dannemann, E-delegationen Anna Pegelow, E-delegationen Mårten

Läs mer

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Remissvar 2007-11-16 Remissens dnr N2007/7145/SAM Diarienummer 013-2007-3636 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Verket för näringslivsutveckling,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer