Kungälvs kommun - Kommunrevisionen. Informationsverksamheten Granskningsrapport. KPMG AB Antal sidor:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungälvs kommun - Kommunrevisionen. Informationsverksamheten Granskningsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 2012-01-12"

Transkript

1 Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 14

2 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Ansvarig nämnd och avgränsning 3 5. Genomförande 4 6. Resultat av granskningen s organisation och ledning Informationspolicy och styrande dokument Bedömning och analys av informationsbehovet för olika målgrupper Ansvar för uppdateringar, tillgänglighet samt bedömning av information avseende kommunens hemsida s arbete utifrån SKL:s rapport: Information till alla en granskning av kommunernas information till medborgarna 10

3 1. Sammanfattning Vår samlade bild är att informationsverksamheten överlag är väl fungerande, dock har ett antal svagheter noterats vilka vi redovisar nedan. De främsta svagheterna som vi identifierat är inom områdena styrning och ledning samt roll- och ansvarsfördelning. Vidare har svagheter i strukturen för samverkan mellan sektorerna och informationsverksamheten noterats. Vår bedömning är att Kungälvs kommuns informationsverksamhet är ändamålsenlig utifrån rimliga krav som medborgare och medarbetare kan ställa på den. Detta baseras på vår genomförda granskning samt utifrån hur Kungälvs kommun förhåller sig till övriga kommuner i SKL:s granskningsrapport 1. Vår granskning har genomförts utifrån fem övergripande perspektiv och vi sammanfattar våra kommentarer och rekommendationer inom respektive område: Kartlägga innehållet i kommunens informationspolicy och hur den följs upp. Det återfinns en informationspolicy samt en verksamhetsplan för informationsenheten som antogs av kommunfullmäktige Därefter har en större omorganisation skett i kommunen utan att informationspolicyn reviderats. Enligt uppgift genomförs ingen uppföljning av informationspolicyn eller verksamhetsplanen varken av kommunchef eller berörda inom informationsverksamheten. KPMG rekommenderar att verksamhetsplanen följs upp både inom informationsverksamheten samt av kommunchefen. KPMG rekommenderar även verksamheten att fundera kring vilka mätbara mål som kan vara prioriterade för verksamheten utifrån formulerade verksamhetsplaner. KPMG rekommenderar vidare att informationspolicyn revideras utifrån gällande organisation samt att kommunen säkerställer att uppföljning sker avseende informationspolicyns efterlevnad. Hur sker bedömning och analys av informationsbehovet för olika målgrupper? Huvuddelen av sektorerna upplever att det saknas en tydlig struktur och dokumenterade rutiner för hur informationsbehov ska fångas upp i verksamheterna. KPMG rekommenderar att kommunen ser över de befintliga rutinerna och arbetssätten för bedömning och analys av informationsbehov och säkerställer att dessa dokumenteras. Det finns möjlighet för medborgare att lämna synpunkter inom specifika områden på hemsidan. Dock finns ingen central kanal på hemsidan för detta ändamål. Synpunkter kan även lämnas via sociala medier som Facebook och Twitter. Det återfinns inga riktlinjer för vad som bör kommuniceras via sociala medier. 1 Information till alla en granskning av kommunernas information till medborgarna, 2009 Information till alla en granskning av kommunernas information till medborgarna, En uppföljande granskning, 2010 Information till alla en granskning av kommunernas information till medborgarna, En uppföljande granskning,

4 KPMG rekommenderar att kommunen utvärderar behovet av att eventuellt införa en central kanal för synpunkter via webbplatsen. Vidare rekommenderar vi att riktlinjer upprättas för vad som bör kommuniceras via sociala medier. Kommunen har planer på att implementera ett ärendehanteringssystem som ska kopplas till hemsidan för att lättare kunna strukturera och hantera de synpunkter som inkommer. I dagsläget sker ingen loggning av inkomna ärenden. KPMG har identifierat att risk finns att ärenden i dagsläget inte blir hanterade på bästa sätt eller att det kan ske en hantering av ärenden parallellt. Ett ärendehanteringssystem skulle med största sannolikhet minska riskerna för detta. Kartlägga och bedöma ändamålsenligheten i informationsverksamhetens organisation och ledning. Informationschefen tillhör organisatoriskt kommunledningssektorn och informationsavdelningen (webb) samt medborgarservice tillhör sektorn för kultur och samhällsservice. Organisatoriskt rapporterar informationschefen till kommunledningen och kommunchefen. Enligt framtagna riktlinjer är informationschefen strategiskt och operativt ansvarig för kommunikationsprocessen. Vid intervjuerna har det framkommit att informationschefen, medarbetare från informationsavdelning samt sektorchef för kultur och samhällsservice upplever en otydlighet i roller och ansvar avseende strategisk och operativ styrning av informationsverksamheten. KPMG rekommenderar att kommunen definierar samt dokumenterar roller och ansvarsområden för den strategiska och operativa styrningen av informationsverksamheten. Kartlägga hur ansvar för uppdateringar, tillgänglighet samt bedömning av information sker avseende kommunens hemsida. Det finns inget formellt forum där informationsutbyte sker mellan sektorerna och webbavdelningen. KPMG rekommenderar att dialog förs kring att skapa ett forum för regelbundet informationsutbyte. Ett forum skulle kunna bidra till ökad kompetens samt kompetens- och informationsöverföring avseende kommunens kommunikations- och informationsbehov. Huvuddelen av sektorerna efterfrågar en tydligare struktur och fastställda rutiner för hur informationsarbetet ska ske i sektorerna. KPMG har uppfattat att det efterfrågas tydligare styrning i det ansvar som delegerats avseende information och att information är ett prioriterat område i verksamheterna men att det ges för lite utrymme. Kartlägga ifall informationsverksamheten arbetar utifrån SKL:s rapport om landets alla kommuner webbplatser och om de arbetar med handlingsplaner för förbättringsområden avseende detta. 2

5 Kommunen arbetar med handlingsplaner inom identifierade förbättringsområden och som ett led i det används SKL:s rapport. KPMG rekommenderar att kommunen fortsatt arbetar med handlingsplaner utifrån identifierade förbättringsområden för att ytterligare stärka informationsoch kommunikationsarbetet inom kommunen. 2. Bakgrund KPMG har av Kungälvs kommuns revisorer fått i uppdrag att kartlägga hur informationsverksamheten inom kommunen är organiserad och hur det styrs samt hur informationspolicyn följs upp och hur olika målgruppers krav på informations fångas upp. Granskningen utgör en del av revisionsplanen för Syfte Syftet med granskningen är att den skall vara en del av kommunrevisionens underlag för sina bedömningar och uttalanden. Granskningen skall belysa eventuella problem eller svagheter och brister i nuvarande organisation och ledning av informationsverksamheten. Följande fem övergripande perspektiv har använts som underlag för granskningen: Kartlägga innehållet i kommunens informationspolicy och hur den följs upp. Hur sker bedömning och analys av informationsbehovet för olika målgrupper? Kartlägga och bedöma ändamålsenligheten i informationsverksamhetens organisation och ledning. Kartlägga hur ansvar för uppdateringar, tillgänglighet samt bedömning av information sker avseende kommunens hemsida. Kartlägga ifall informationsverksamheten arbetar utifrån SKL:s rapport om landets alla kommuner webbplatser och om de arbetar med handlingsplaner för förbättringsområden avseende detta. 4. Ansvarig nämnd och avgränsning Granskningen avser kommunstyrelsen (KS) och det uppdrag informationschefen och sektor kultur och samhällsservice har för informationsverksamheten inom Kungälvs kommun för att tillgodose medborgare och medarbetares informationsbehov. Granskningen avser inte att kartlägga vilka krav medborgare och medarbetare har på kommunens information. Kravställandet på informationen utgår från SKL:s rapport Information till alla? en granskning av kommunernas 3

6 information till medborgarna avseende de områden som huvudsakligen förekommer inom kommunerna i landet. 5. Genomförande Granskningen har genomförts genom: Studier av informationspolicy och styrande dokument. Intervjuer med informationschef, webbredaktör, medarbetare på medborgarservice samt respektive sektorchef. Bedömning av arbetet med handlingsplaner utifrån SKL:s rapport Information till alla? en granskning av kommunernas information till medborgarna. 6. Resultat av granskningen Resultatet av granskningen presenteras nedan utifrån de perspektiv som granskningen utgått ifrån. Vår samlade bild är att informationsverksamheten överlag är väl fungerande, dock har ett antal svagheter noterats vilka vi redovisar nedan. De främsta svagheterna som vi identifierat är inom områdena styrning och ledning samt roll- och ansvarsfördelning. Vidare har svagheter i strukturen för samverkan mellan sektorerna och informationsverksamheten noterats. Vår bedömning är att Kungälvs kommuns informationsverksamhet är ändamålsenlig utifrån rimliga krav som medborgare och medarbetare kan ställa på den. Detta baseras på vår genomförda granskning samt utifrån hur Kungälvs kommun förhåller sig till övriga kommuner i SKL:s granskningsrapport. 6.1 s organisation och ledning (informationschef, webbavdelningen och medborgarservice) har en utförarroll där övriga verksamheter inom kommunen är beställare. Webbavdelningen och medborgarservice tillhör sektor kultur och samhällsservice. De rapporterar till sektorchefen som är operativt ansvarig för informationsverksamheten. Webbavdelningen består av 4 personer. Informationschefen tillhör organisatoriskt kommunledningssektorn, informationsavdelningen (webb) samt medborgarservice tillhör sektorn för kultur och samhällsservice. Informationschefen ansvarar för strategiska informationsfrågor samt omvärldsbevakning och för att identifiera informationsbehov som kan uppstå exempelvis genom diskussioner på sociala medier eller i media. Organisatoriskt rapporterar informationschefen till kommunledningen och kommunchefen. Enligt framtagna riktlinjer 2 är informationschefen strategiskt och operativt ansvarig för kommunikationsprocessen. Vid intervjuerna har det framkommit att informationschefen, medarbetare från informationsavdelning 2 Ett strategiskt verktyg för att styra, stödja och utveckla verksamheterna 4

7 samt sektorchef för kultur och samhällsservice upplever en otydlighet i roller och ansvar avseende strategisk och operativ styrning av informationsverksamheten. Webbredaktörer återfinns även inom respektive sektor. Totalt finns cirka 50 webbredaktörer men samtliga har andra arbetsuppgifter som huvudsysslor. Många av redaktörerna har informationsfrågor som ett mindre ansvarsområde och vissa arbetar endast enstaka timmar per vecka med detta. Varje sektor ska ha en huvudredaktör som ansvarar för att relevant information som berör respektive sektor kommuniceras via kommunens hemsida. Webbredaktörerna ska rapportera till webbansvarig på informationsavdelningen som samordnar kommunikationen via webbplatsen och säkerställer att den är rätt utformad och i rätt format. Webbavdelningen skall även vara ett stöd i kommunikationsarbetet för hela organisationen. Kommunens webbplats lanserades 2004 och i samband med det etablerades webbavdelningen. Syftet med detta var att det skulle finnas en särskild organisation med specialistkunskap för att möjliggöra utveckling, underhåll och drift av webbplatsen. upplever att det idag finns brister i informationsarbetet. Enligt uppgift har dessa uppkommit då kommunen omorganiserats, kompetens gått förlorad och ansvar och ledning blivit otydligare. Samarbetet med webbredaktörer på respektive sektor har också blivit lidande med åren och samtliga sektorer menar att resurser, kompetens och struktur vad gäller det egna informationsarbetet är eftersatt. Detta samarbete är självklart av stor vikt för kvaliteten och fullständigheten i informationen som kommuniceras, exempelvis via webbplatsen, då det är medarbetarna på respektive sektor som är närmast händelserna och medborgarna. I sektorernas verksamhetsplaner finns enligt kommunen inget nämnt om ansvar för information på webbplatsen. Webborganisationen fungerar som en utförarorganisation och har inget ansvar för att själva fånga upp informationsbehov för sektorerna. Under intervjuerna har det framkommit önskemål om att webbredaktörerna per sektor istället bör utbytas mot ämnesredaktörer, baserat på de olika ingångarna via webbplatsen. 5

8 Ämnesredaktörerna bör i så fall tillhöra den sektor/verksamhet som naturligt arbetar med frågor inom ämnesområdet. Ämnesområdena som återfinns på kommunens webbplats är: Barn och utbildning Bygga, bo och miljö Kommun och politik Näringsliv Omsorg och hjälp Trafik och infrastruktur Uppleva och göra För att öka tillgängligheten och kvaliteten samt för att säkerställa att de informationsbehov som finns inom sektorerna fångas upp, påtalas önskemål om en tydligare fördelning av roller och ansvar mellan ämnesredaktörer i sektorerna och webborganisationen. Medborgarservice ska fungera som en första kontakt mot medborgare och är lokaliserade till receptionen i Kungälvs kommunhus. Medborgarservice startade 2007 och tanken var initialt att ca 10 tjänster skulle tillsättas, dock finns idag 6,25 tjänster inom avdelningen. Medborgarservice ska vara en kontaktyta med en bred kompetens om de olika kommunala verksamhetsområdena. Medarbetare ska ha en generell kunskap om samtliga sektorers verksamhetsområden samt varje individ ska även specialisera sig inom specifika områden. Medborgarservice har även ansvar för att slussa vidare till verksamheterna för individuellt stöd. Förutom att vara en kontaktyta mot medborgare är medborgarservice en utförarorganisation av vissa tjänster inom kommunens olika sektorer. Exempelvis utfärdar de parkeringstillstånd, registrerar vigslar, hanterar risklinjen och administrerar bygglovsansökningar. Som utförande organisation ansvarar medborgarservice för rutinerna och för att säkerställa resultatet av de uppgifter de åtagit sig. Detta förutsätter dock att sektorn/verksamheten tillhandahåller ett tydligt regelverk och en klar instruktion för vad som får och ska göras inom ramen för uppdraget. En person på medborgarservice utses som huvudansvarig för respektive uppdrag. Samtidigt utses en kontaktperson inom aktuell sektor för att underlätta kommunikationen. Det finns inget styrande dokument som beskriver medborgarservice verksamhet och ansvarsområden men de menar själva att de har en god bild av var gränserna går. De åtar sig endast nya uppdrag om tydliga riktlinjer och regelverk finns framtagna samt efter godkännande från sektorchefen för kultur och samhällsservice. Det händer att medborgare har frågor som inte medborgarservice har kompetens nog att svara på och att lämplig person inom aktuell sektor inte finns anträffbar. Medborgarservice poängterar då vikten av att kunna återkoppla inom rimlig tid. Detta är i dagsläget upp till medarbetarna på medborgarservice och det finns inget ärendehanteringssystem som stödjer uppföljning av 6

9 inkomna ärenden. Det är enligt medborgarservice inget problem i dagsläget, även om ett sådant stöd hade kunnat underlätta arbetet. I rollen som ett av kommunens ansikten utåt är medborgarservice också en viktig kanal för att fånga upp informationsbehov från allmänheten. Medborgarservice administrerar ärenden som inkommer via adressen vilken fungerar som en kanal för generella frågor och synpunkter till kommunen. Samarbetet och kommunikationen mellan medborgarservice och övrig informationsverksamhet fungerar bra enligt intervjupersonerna. Om viktiga informationsbehov inkommer till medborgarservice meddelas webbavdelningen och informationschefen om dessa omgående. Enligt intervjupersonerna fungerar även samarbetet mellan medborgarservice och de olika verksamheterna bra. Avdelningen kan därmed fungera som en god kontaktyta mellan sektorerna och informationsverksamheten, även rörande frågor som medborgarservice själva inte är inblandade i. KPMGs kommentarer och rekommendationer: Informationschefen tillhör organisatoriskt kommunledningssektorn och informationsavdelningen (webb) samt medborgarservice tillhör sektorn för kultur och samhällsservice. Organisatoriskt rapporterar informationschefen till kommunledningen och kommunchefen. Enligt framtagna riktlinjer är informationschefen strategiskt och operativt ansvarig för kommunikationsprocessen. Vid intervjuerna har det framkommit att informationschefen, medarbetare från informationsavdelning samt sektorchef för kultur och samhällsservice upplever en otydlighet i roller och ansvar avseende strategisk och operativ styrning av informationsverksamheten. KPMG rekommenderar att kommunen definierar samt dokumenterar roller och ansvarsområden för den strategiska och operativa styrningen av informationsverksamheten. 6.2 Informationspolicy och styrande dokument Kungälvs kommun har tagit fram en övergripande informationspolicy som ska stödja informationsarbetet. I den framgår att informations- och kommunikationsarbetet ska bidra till att väcka intresse, ge kunskaper och stimulera till debatt samt att det ska stödja kommunens verksamhetsmässiga mål. Informationspolicyn är antagen av kommunfullmäktige Därefter har en större omorganisation skett i kommunen utan att informationspolicyn reviderats. Enligt uppgift från informationschefen genomförs ingen uppföljning av informationspolicyn. Enligt uppgift återfinns en verksamhetsplan för informationsverksamheten, dock sker ingen uppföljning av den. All information ska ha ett medborgarperspektiv och mottagarens behov ska alltid vara styrande. Vikten av flervägskommunikation poängteras och det ska vara lika viktigt att fånga upp medborgarnas behov och synpunkter som att informera dem. All information ska ha en tydlig avsändare och vara relevant, lättillgänglig, snabb, korrekt och tillförlitlig. 7

10 har också tagit fram ett strategiskt verktyg för att styra, stödja och utveckla verksamheterna vilket kan ses som riktlinjer för att stödja informationspolicyn. Där bryts den övergripande policyn ner i strategier för intern såväl som extern information, massmediekontakter, roll- och ansvarsfördelning samt rättsliga grunder för information. I dokumentet beskrivs på ett tydligare sätt vad som menas med de olika informationstyperna, hur kommunen ska arbeta med dem, vem/vilka som ansvarar för olika delar av informationsarbetet samt vilka de primära informationskanalerna är för olika typ av information. KPMGs kommentarer och rekommendationer: KPMG rekommenderar vidare att informationspolicyn revideras utifrån gällande organisation samt att kommunen säkerställer att uppföljning sker avseende informationspolicyns efterlevnad. KPMG rekommenderar vidare att verksamhetsplanen följs upp både inom informationsverksamheten samt av kommunchefen. KPMG rekommenderar även verksamheten att fundera kring vilka mätbara mål som kan vara prioriterade för verksamheten utifrån formulerade verksamhetsplaner. 6.3 Bedömning och analys av informationsbehovet för olika målgrupper Samtliga sektorer menar att den främsta kanalen för att fånga upp informationsbehov är mötet med medborgarna. Respektive sektor har olika typer av möten med medborgare/brukare. Möten i den dagliga verksamheten framhålls som det viktigaste forumet att fånga upp informationsbehov. Förutom detta nämns exempelvis samrådsmöten och möten med föreningar etc. Kommunen håller medborgarstämmor två gånger per år där synpunkter kan fångas upp. En annan viktig aspekt för att fånga upp informationsbehov handlar om att bevaka ny lagstiftning som påverkar verksamheten och/eller medborgarna. Detta görs naturligt av respektive sektor och vid större projekt som detta kan leda till att informationsverksamheten kontaktas för stöd. Kommunen har upprättat en risklinje dit medborgare kan ringa om allvarligare incidenter inträffat. Majoriteten av de ärenden som inkommer via risklinjen handlar om trafik och vägar. Det finns möjlighet för medborgare att lämna synpunkter inom specifika områden på hemsidan. Det finns dock ingen central kanal på hemsidan för detta ändamål. Synpunkter kan även lämnas via sociala medier som Facebook och Twitter. Det återfinns inga riktlinjer för vad som bör kommuniceras via sociala medier. I riktlinjerna för informations- och kommunikationsarbetet framgår att det blivit svårare och svårare att särskilja informationen till olika målgrupper då dessa grupper blivit svårare att urskilja. Detta innebär att det inte går att välja ett budskap och en viss informationskanal för att nå en specifik målgrupp. Exempelvis används Internet som informationskälla nu av en mycket yngre målgrupp än tidigare, samtidigt som äldre medborgare i större utsträckning aktivt söker information online. är medveten om detta och det är enligt dem ett strategiskt prioriterat område. Huvuddelen av sektorerna upplever att det saknas en tydlig struktur och dokumenterade rutiner för hur informationsbehov ska fångas upp i verksamheterna. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens information och kommunikation och varje medarbetare ansvarar för att söka den information som krävs föra att utföra sitt arbete. 8

11 Kommunen har en inställning att vara proaktiva i kommunikationen. Det innebär att de ska kommunicera både negativa som positiva händelser innan informationen når medborgare och medarbetare från någon annan källa än dem själva. En stor del av informationschefens arbetsuppgifter är att bevaka omvärlden i syfte att upptäcka områden där kommunen bör lämna en kommentar eller informera allmänheten om, exempelvis via hemsidan. Kommunen har planer på att implementera ett ärendehanteringssystem som ska kopplas till hemsidan för att lättare kunna strukturera och hantera de synpunkter som inkommer. Alla synpunkter ska då loggas i ärendehanteringssystemet för att möjliggöra snabbare och lättare uppföljning. Idag sker ingen formell uppföljning av synpunkter och eventuella åtgärder som vidtas utifrån dessa. KPMGs kommentarer och rekommendationer: Huvuddelen av sektorerna upplever att det saknas en tydlig struktur och dokumenterade rutiner för hur informationsbehov ska fångas upp i verksamheterna. KPMG rekommenderar att kommunen ser över de befintliga rutinerna och arbetssätten för bedömning och analys av informationsbehov och säkerställer att dessa dokumenteras. Det finns möjlighet för medborgare att lämna synpunkter inom specifika områden på hemsidan. Dock finns ingen central kanal på hemsidan för detta ändamål. Synpunkter kan även lämnas via sociala medier som Facebook och Twitter. Det återfinns inga riktlinjer för vad som bör kommuniceras via sociala medier. KPMG rekommenderar att kommunen utvärderar behovet av att eventuellt införa en central kanal för synpunkter via webbplatsen. Vidare rekommenderar vi att riktlinjer upprättas för vad som bör kommuniceras via sociala medier. Kommunen har planer på att implementera ett ärendehanteringssystem som ska kopplas till hemsidan för att lättare kunna strukturera och hantera de synpunkter som inkommer. I dagsläget sker ingen loggning av inkomna ärenden. KPMG har identifierat att risk finns att ärenden i dagsläget inte blir hanterade på ett bästa sätt eller att det kan ske en hantering av ärenden parallellt. Ett ärendehanteringssystem skulle med största sannolikhet minska riskerna för detta. 6.4 Ansvar för uppdateringar, tillgänglighet samt bedömning av information avseende kommunens hemsida. Webbavdelningen har ansvaret för att genomföra uppdateringar och säkerställa tillgängligheten i informationen via kommunens webbplats. En förutsättning för att webbavdelningen ska kunna kommunicera informationen är att respektive sektor identifierar de informationsbehov som finns och kommunicerar detta till webbavdelningen. ska också fungera som 9

12 ett stöd för sektorerna i kommunikationen med allmänheten och är således i vissa fall delaktiga även i bedömningen av informationen. Det finns inget formellt forum där informationsutbyte sker mellan sektorerna och webbavdelningen. Det händer att representanter för webbavdelningen deltar vid verksamhetsmöten, antingen för att specifika projekt som kräver mycket kommunikation ska diskuteras eller för att de bjudit in sig själva till mötet för att lyssna av behoven. Intervjuerna med sektorscheferna indikerar att verksamheterna är nöjda med informationsverksamheten och att de anser att förväntningarna uppfylls vid de tillfällen informationsverksamheten är involverad. Det som framkommer är att samtliga sektorer anser att de kan utnyttja informationsverksamheten i större utsträckning. Det efterfrågas en tydligare struktur och fastställda rutiner för hur informationsarbetet ska ske i sektorerna. Under intervjuerna har en enhetlig bild av uppfattningen om ansvarsfördelningen mellan sektorerna och informationsavdelningen framkommit. Samtliga sektorer anger att de ansvarar för riktigheten och fullstädigheten i den verksamhetsspecifika informationen som publiceras på webbplatsen. Informationsavdelningens ansvar är att vara ett stöd i kommunikationen och att utföra de uppdrag verksamheterna beställer. De ansvarar för formatet på informationen samt att tillgängligheten säkerställs. KPMGs kommentarer och rekommendationer: Det finns inget formellt forum där informationsutbyte sker mellan sektorerna och webbavdelningen. KPMG rekommenderar att dialog förs kring att skapa ett forum för regelbundet informationsutbyte. Ett forum skulle kunna bidra till ökad kompetens samt kompetens- och informationsöverföring avseende kommunens kommunikations- och informationsbehov. Huvuddelen av sektorerna efterfrågar en tydligare struktur och fastställda rutiner för hur informationsarbetet ska ske i sektorerna. KPMG har uppfattat att det efterfrågas tydligare styrning i det ansvar som delegerats avseende information och att information är ett prioriterat område i verksamheterna men att det ges för lite utrymme. 6.5 s arbete utifrån SKL:s rapport: Information till alla en granskning av kommunernas information till medborgarna Som ett svar på den ökade informationsefterfrågan i samhället genomförde Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2009 en undersökning i syfte att få en bild av kommuners webbplatsers styrkor och svagheter utifrån ett medborgarperspektiv. Undersökningen kan ses som en ögonblicksbild över informationen som finns tillgänglig på kommunernas webbplatser. Valet av frågor som användes utgick från vanliga medborgarfrågor som exempelvis ofta ställs via telefon. Vidare har hänsyn tagits till medborgares förväntningar om publicering av kommunala verksamheters resultat via Internet. 10

13 Varje fråga har givits två minuter för att finna ett svar via kommunens webbplats. Om svar inte hittats inom tidsramen har notering gjorts om att svar inte finns. Svaren har viktats i tre nivåer, finns (3 poäng) finns delvis (1 poäng) och finns inte (0 poäng). Frågorna är uppdelade i 11 verksamhetsområden plus en kategori för svarsfrekvens och kvalitet på webbplatsens sökfunktion. Uppdelningen ska i stort följa de kommunala verksamhetsområdena. Varje område har summerats till ett övergripande resultat per kommun. Områdena är: Öppenhet och påverkan Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Individ och familj Handikappomsorg Bygga och bo Gator/vägar och miljö/renhållning Tillstånd, näringsliv, krisinformation m.m. Ideell sektor och kultur och fritid Sökfunktion Resultatet av undersökningen kan enligt SKL med fördel jämföras mellan kommuner och användas i förbättringsarbetet. Undersökningen togs enligt SKL emot väl och under 2010 efterfrågade många kommuner en uppföljning. En sådan uppföljning gjordes, följt av ytterligare uppföljning under Nedan visas en sammanställning av resultatet för Kungälvs kommun från Resultatet anges som procentandel av totalt antal frågor som ställts per verksamhetsområde. 11

14 På nio av de 12 områdena syns en klar förbättring 2011 jämfört med föregående år. Det enda området som visar lägre resultat 2010 och 2011 jämfört med 2009 är gymnasieskolan. Anledningen till detta kan enligt kommunen vara att sektor skola genomgått en stor omorganisation under perioden då undersökningen genomfördes. Flera områden har en märkbart högre resultat 2011 jämfört med tidigare år. Ett exempel på detta är området sökfunktion. En anledning till den förbättringen kan vara att webbavdelningen genomfört en utbildning i sökoptimering och utvecklat webbplatsens sökmotor. Detta har lett till att användare lättare kan hitta information snabbare genom att ange sökord som är synonyma med nyckelord för webbplatsens ämneskategorier, vilket tidigare inte varit möjligt i samma utsträckning. använder SKLs rapport som ett verktyg i förbättringsarbetet för att på ett bättre sätt möta medborgarnas krav på information och säkerställa tillgänglighet, informationskvalitet och sökträffar. Resultatet av rapporten har kommunicerats till organisationen via intranätet, samtliga chefer har meddelats om rapporten och huvudredaktörerna har fått en genomgång av resultatet. Enligt uppgift har handlingsplaner upprättats i syfte att förbättra informations- och kommunikationsarbetet utifrån de områden som rapporten utgår från. Enligt informationsverksamheten ska de inom snar tid genomföra en ny uppföljning av de åtgärder som vidtagits efter den senaste SKL-rapporten. Nedan återges resultatet av undersökningen i tabellform. 12

15 År Öppenhet och påverkan Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Individ och familj År Bygga och Bo Gator/vägar och Tillstånd, näringsliv, miljö/renhållning krisinformation m.m. Ideell sektor och kultur & fritid Handikappomsorg Sökfunktion Totalt: Medelvärde Snittet sett över samtliga områden har ökat markant sedan 2009, från 66 procent till 79 procent Som framgår av bilden nedan hade Kungälv också ett något högre medelresultat jämfört med andra kommuner vid samtliga undersökningstillfällen Medelvärde Kungälv Medelvärde total population 13

16 KPMGs kommentarer och rekommendationer: KPMG rekommenderar att kommunen fortsatt arbetar med handlingsplaner utifrån identifierade förbättringsområden för att ytterligare stärka informations- och kommunikationsarbetet inom kommunen. Göteborg som ovan KPMG AB Fredrik Strömvall Larsson Anna Stenberg 14

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Övergripande granskning IT-driften

Övergripande granskning IT-driften www.pwc.se Övergripande granskning IT-driften Sollentuna Kommun Bakgrund och syfte Inledning Under augusti-september 2013 har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna kommun genomfört

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01 Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna Rapport KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Riktlinjer för arbete med sociala medier

Riktlinjer för arbete med sociala medier Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(5) Riktlinjer för arbete med 2 Inledning Sociala medier är kommunikationskanaler

Läs mer

Kommunikationspolicy för Hörby kommun

Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunledningsförvaltningen Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunen har en bred verksamhet med många uppdrag och med flera olika roller. Vi som arbetar på kommunen gör det på uppdrag av medborgarna.

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2015 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2015 Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2013

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Antagen av KF 2008-04-10 (Justerade redaktionella detaljer i denna text 2008-08-14 av Håkan Hambeson) Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Kungälvs kommuns

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål.

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål. Informationssäkerhetspolicy 2011-2014 1. Bakgrund Detta dokument fastställs av kommunfullmäktige och gäller för all verksamhet inom kommunen. Detta betyder att det inte finns utrymme att besluta om lokala

Läs mer

Ett företagsammare Linköping politisk vision... 5 Mål 10. Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam...

Ett företagsammare Linköping politisk vision... 5 Mål 10. Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam... Detta dokument har tagits fram till kommunstyrelsens mål- och utvärderingsutskott av kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med omsorg- och äldreförvaltningen, vilka tillsammans ansvarar för framtagandet

Läs mer

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Antagen av Landstingsstyrelsen 2004 1(8) Förord Stockholms läns landsting (SLL)

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad 1 Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad Rapport: Ledarskaparna Management, Ionie Oskarson, 2012-02-10 Uppföljning av granskningar av öppenvårdsinsatserna

Läs mer

Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Anna Bengtsson 2013-03-14 LiÖ 2013-181 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland Landstingets

Läs mer

Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Årsredovisning 2007

Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Årsredovisning 2007 Täby kommun Mars 2008 Johan Karlander *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...2

Läs mer

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Antagen av regionstyrelsen den 28 januari 2016 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Utvärdering av. Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering. Vara 30 maj 2005

Utvärdering av. Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering. Vara 30 maj 2005 RAPPORT 2005-08-10 Sektionen för Demokrati och styrning Utvärdering av Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering Vara 30 maj 2005 Lars Strid, Sveriges kommuner och landsting Barbro

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Planerade interna kontroller 2016. Förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet. Beslutsunderlag

Planerade interna kontroller 2016. Förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet. Beslutsunderlag 16-01-06 16/31 1(8) Vår adress Kommunstyrelsen Borlänge kommun Adress Kommunstyrelsen Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Malin Nordström malin.nordstrom@borlange.se Nämnd Datum Planerade

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12 Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år KPMG Bohlins AB Antal sidor: 12 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Innehåll. Protokoll 2015-08-24 2 av 2

Innehåll. Protokoll 2015-08-24 2 av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 53 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 54 Projektplan avseende ökad tillgänglighet av digitala verktyg 4 55 Ekonomiskt utfall juni 2015 5 56 Resultat

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Styrande dokument Måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Inledning och bakgrund Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Strategi för digitala kanaler 2016-2017

Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Inledning Kommuninvånare ändrar ständigt sina vanor och vill nå kommunal service och information på andra sätt och i nya format. Vi vill möta våra kommuninvånare

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Reviderad maj 2014 2 Bakgrund och mål Kommunen har ett behov av att på olika sätt föra en dialog med medborgarna och att finnas där

Läs mer

Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015

Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015 Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015 1 Bakgrund För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra för målgruppen vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen fastställde kommunstyrelsen

Läs mer

Brottsoffer i fokus. En genomlysning av verksamheter med fokus på stöd till brottsoffer i Huddinge kommun. Stiftelsen Tryggare Sverige

Brottsoffer i fokus. En genomlysning av verksamheter med fokus på stöd till brottsoffer i Huddinge kommun. Stiftelsen Tryggare Sverige Brottsoffer i fokus En genomlysning av verksamheter med fokus på stöd till brottsoffer i Huddinge kommun Stiftelsen Tryggare Sverige Adress: Stiftelsen Tryggare Sverige Crafoords väg 14 Box 45407 104 31

Läs mer

KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69

KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69 KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar... 3 Informationsstabens uppgifter...

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Informationspolicy och informationsstrategi. för Kårkulla samkommun

Informationspolicy och informationsstrategi. för Kårkulla samkommun Informationspolicy och informationsstrategi för Kårkulla samkommun 2012 Kårkulla samkommuns informationspolicy Kårkullla samkommun har idag över 1000 medarbetare och ett verksamhetsområde som sträcker

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Tyresö kommun / 2015-09-09 2 (6) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Tonalitet, bemötande och tilltal...4 3 Hantering

Läs mer

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7 Samverkan kommun och landsting Förstudie KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2.

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

Botkyrka Kommun. Revisionsrapport. Generella IT kontroller Aditro och HRM. Detaljerade observationer och rekommendationer.

Botkyrka Kommun. Revisionsrapport. Generella IT kontroller Aditro och HRM. Detaljerade observationer och rekommendationer. Botkyrka Kommun Revisionsrapport Generella IT kontroller Aditro och HRM Detaljerade observationer och rekommendationer Oktober 2015 Anders Hägg Fredrik Dreimanis Anna Lång Thomas Bauer Innehållsförteckning

Läs mer

Revisorernas arbetsordning

Revisorernas arbetsordning 1 PM 2011-03-08 1 (9) Avdelningen för ekonomi och styrning Revisorernas arbetsordning Denna PM belyser vad revisorernas arbetsordning är och ger underlag för att arbeta fram eller revidera en sådan. Vad

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10 Rapport Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3

Läs mer

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-03-22 Rev/10049 Revisorerna Johan Magnusson Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 Tillgänglighet i vården Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning

Läs mer

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Revisorerna i Skurups kommun Revisionsstrategi November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 REVISORERNAS UPPGIFTER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN... 3 ARBETSFORMER...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 10 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

KRISINFORMATIONSPLAN. för Lycksele kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17

KRISINFORMATIONSPLAN. för Lycksele kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17 KRISINFORMATIONSPLAN för Lycksele kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17 Inledning Krisinformationsplanens giltighet och delar Planen gäller kommunledningens och förvaltningarnas/bolagens

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17 Nämndledamöters ansvar Oxelösund 2015-11-17 Dagens program - Nämndens ansvar - Beslutsfattande - Styrelsens särskilda uppdrag - Juridiskt ansvar - Intern kontroll - Ansvarsprövning - God ekonomisk hushållning

Läs mer

Genomförda granskningsprojekt under tiden 2008-2014

Genomförda granskningsprojekt under tiden 2008-2014 Genomförda granskningsprojekt under tiden 2008-2014 Datum 1 december 2014 Till Revisionen Från Anders Pålhed 1 Granskning av det olycksförebyggande arbetet (LSO) (rapport 2008-04-21) 1.1 Granskningens

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 27 2013-06-10 Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för klagomål & synpunkter

Riktlinjer för klagomål & synpunkter Riktlinjer för klagomål & synpunkter 2 [7] Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Kvalitetsdefinition... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 3 4. Klagomål & synpunkter... 4 4.1 Vad är synpunkter

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Söderhamns kommun. Ansvarsgranskning av Bygg-, miljöoch räddningsnämndens styrning, ledning och kontroll. Revisionsrapport

Söderhamns kommun. Ansvarsgranskning av Bygg-, miljöoch räddningsnämndens styrning, ledning och kontroll. Revisionsrapport av Bygg-, miljöoch räddningsnämndens styrning, ledning och kontroll KPMG 22 februari 2005 Antal sidor 14 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Genomförande 1 4. Granskningens styrmodell 2 5. Mål och uppdrag

Läs mer

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 1(6) Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 Ersätter programmet för utveckling av elektroniska tjänster 2004-03-01 39 Fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-15 214 2(6) Program

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet EXEMPEL FRÅN SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet 1 1. Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet exempel

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09 Ks 1 Ekonomiinformation Ekonomichefen lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2008 en årsprognos baserad på utfall till och med november månad 2007 och som i väsenligt överensstämmer med prognosen

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna)

Kommunikationspolicy för Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) Kommunikationspolicy för Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) 1. Inledning Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) är en politiskt, religiöst och etniskt obunden ideell organisation som bygger

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse År 2013

Patientsäkerhetsberättelse År 2013 Patientsäkerhetsberättelse År 2013 2014-02-21 Revideras senast 2015-02-27 Sören Akselson Chefsöverläkare 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Rådslag mellan politiker och medborgare Motion av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) (2006:36)

Rådslag mellan politiker och medborgare Motion av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) (2006:36) Utlåtande 2007: RI (Dnr 016-3853/2006, 035-204/2004) Rådslag mellan politiker och medborgare Motion av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) (2006:36) Handlingar tillgängliga på nätet Skrivelse

Läs mer

Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Stöd & Process 2015-09-03 Solveig Jusélius 08-590 972 38 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:220 Solveig.Juselius@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för

Läs mer