Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag 2016-01-11"

Transkript

1 Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F Stockholm Växel

2 /2015 Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Definitioner 4 3 Syften, mål och samarbetsprinciper Syften och mål Styrning Samarbetsprinciper Samarbetsområden 7 4 Förutsättningar Sekretess Personuppgiftsbehandling Ersättning Språk Ändringar 10 5 Eskaleringsprinciper 11 6 Avtalstid och partsbyte Avtalstid Partsbyte 12 7 Tillämplig lag och tvistelösningsförfarande Tillämplig lag Inget avbrott i fullgörande av åtaganden Tvistelösningsförfarande 13 2 (14) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

3 2.4.2/ Mellan å ena sidan leverantören för stadens administrativa verksamheter [namn], org.nr [nummer], nedan kallad Leverantören ; och å andra sidan leverantören för stadens pedagogiska verksamheter [namn], org.nr [nummer], nedan kallad Tjänsteleverantören ; har följande operativa samverkansavtal ( OSA ) träffats avseende samarbete för leverans av vissa tjänster som Leverantören respektive Tjänsteleverantören tillhandahåller för nyttjande av både Stockholms stad, samt bolag och stiftelser, nedan gemensamt kallade Stadens Administrativa Verksamheter och för utbildningsförvaltningen (inklusive elever med skyddad identitet men exklusive övriga elever), Kulturskolan inom kulturförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningens pedagogiska verksamheter och stadsdelsförvaltningarnas förskoleverksamheter, nedan kallad Stadens Pedagogiska Verksamheter. För undvikande av tvivel är Stadens Administrativa Verksamheter och Stadens Pedagogiska Verksamheter Parter i detta OSA och avtalet är inte gällande innan samtliga Parter har undertecknat detsamma. 1 Bakgrund Mellan Stadens Administrativa Verksamheter och Leverantören, har ett avtal träffats avseende leverans av gemensam it-service. Enligt det avtalet ska Leverantören bland annat tillhandahålla tjänster avseende e-post, kalender, adressbok och Unified Communication till Stadens Pedagogiska Verksamheter. Leverantören ska dock inte tillhandahålla klienter/digitala enheter för Stadens Pedagogiska Verksamheter. Stadens Pedagogiska Verksamheter har ingått ett separat tjänsteavtal med Tjänsteleverantören, avseende leverans av tjänster för gemensam it-service till Stadens Pedagogiska Verksamheter. Stadens Pedagogiska Verksamheter har även ingått ett ramavtal med en leverantör för tillhandahållande av klienter/digitala enheter och kringutrustning. Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 3 (14)

4 /2015 Detta OSA är ett avtal som inte, annat än om detta uttryckligen anges, ska lägga till eller reducera vare sig skyldigheter, påföljder eller något ansvar i förhållande till Stadens Administrativa Verksamheters avtal eller till tjänsteavtalet respektive produktavtalet som ingåtts med Stadens Pedagogiska Verksamheter. Det nämnda avtalet som ingåtts mellan Stadens Administrativa Verksamheter och Leverantören samt avtalen mellan Tjänsteleverantören respektive produktleverantören med Stadens Pedagogiska Verksamheter specificerar särskilt vilket ansvar som respektive Part har gentemot varandra och ska, vid händelse av konflikt med detta OSA, tillämpas före detta OSA. Leverantören och Tjänsteleverantören bekräftar härmed att de är införstådda med dessa samarbetsprinciper och att uppfyllelse av dessa ingår som en del i respektive Parts åtagande enligt OSA:t. Mot ovanstående bakgrund önskar Parterna att ingå detta OSA. 2 Definitioner Följande ord och begrepp, inklusive grammatiska böjningar och liknande, ska anses ha den innebörd som anges nedan, såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Gällande Rätt avser vid var tid gällande lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter och praxis, inklusive sådan som utfärdas av Europeiska Unionen eller dess domstolar; Leverantören definieras i ingressen till detta operativa samverkansavtal. OSA definieras i ingressen till detta operativa samverkansavtal; Part avser Stadens Administrativa Verksamheter, Leverantören, Tjänsteleverantören och Stadens Pedagogiska Verksamheter enskilt; Parter avser Stadens Administrativa Tjänster, Leverantören, Tjänsteleverantören och Stadens Pedagogiska Verksamheter gemensamt; Stadens Administrativa Verksamheter definieras i ingressen till detta operativa samverkansavtal; 4 (14) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

5 2.4.2/ Stadens Pedagogiska Verksamheter definieras i ingressen till detta operativa samverkansavtal; Tjänsteleverantören definieras i ingressen till detta operativa samverkansavtal. 3 Syften, mål och samarbetsprinciper 3.1 Syften och mål Detta OSA syftar till att uppnå ett proaktivt samarbete mellan Leverantören och Tjänsteleverantören så att Leverantören och Tjänsteleverantören gemensamt tar ansvar för samtliga gränssnitt och interaktioner mellan sig, och därigenom skapa förutsättningar för tillhandahållandet av fungerande och fullständiga tjänster enligt vad som följer av respektive avtal och tjänsteavtal. 3.2 Styrning Parterna ska samverka med varandra och gällande styrning ska Parterna sinsemellan: a) uppnå en tydlig styrning av Parternas samarbete och samverkan; b) skapa en öppen och utvecklande kommunikation, samt ömsesidigt förtroende och respekt, mellan Parterna; och c) skapa rutiner och ansvar för att lösa uppkomna konflikter och oenighet, för att därigenom i möjligaste mån, uppnå en begränsad eskalering av samarbetsfrågor till Stadens Administrativa Verksamheter respektive Stadens Pedagogiska Verksamheter. Parterna ska i sin samverkan med varandra följa de principer som framgår av respektive avtal och tjänsteavtal, särskilt dess Bilaga 3 (Styrning och planering). 3.3 Samarbetsprinciper Allmänt Parterna är överens om att det krävs ett omfattande samarbete och informationsutbyte, samt en omfattande samordning dem emellan, för att säkerställa att samarbetet fungerar väl särskilt, men inte begränsat till, de områden där Leverantörens och Tjänsteleverantörens respektive åtaganden har gränsytor mot Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 5 (14)

6 /2015 varandra. Samarbetet mellan Parterna ska vara proaktivt, engagerat och bygga på ömsesidig respekt och tillit. Leverantören och Tjänsteleverantören ska fortlöpande samarbeta med varandra avseende frågor hänförliga till respektive åtaganden enligt respektive avtal och tjänsteavtal som uppkommer under avtalstiden Syfte med samarbetet Samverkan mellan Leverantören och Tjänsteleverantören ska syfta till att definiera och säkerställa processer och arbetssätt för att bland annat säkerställa att leveranser av tjänsterna e-post, kalender, adressbok och Unified Communication till Stadens Pedagogiska Verksamheter sker med så lite verksamhetspåverkan som möjligt och i enlighet med Leverantörens och Tjänsteleverantörens aggregerade servicenivåer. Det noteras att Tjänsteleverantören har i sin tur ett OSA med den produktleverantör som Stadens Pedagogiska Verksamheter tecknat ett avtal med om leveranser av klienter/digitala enheter och kringutrustning som ska utnyttjas för att Stadens Pedagogiska Verksamheter ska kunna nyttja tjänster från Leverantören avseende e-post, kalender, adressbok och Unified Communication Åtgärder vid fel och brister Leverantören och Tjänsteleverantören ska tillse att fel och brister som berör gränssnitten mellan leveranserna skyndsamt åtgärdas, oavsett orsak och oavsett vilken part som bär det kontraktsmässiga ansvaret gentemot Stadens Administrativa Verksamheter alternativt gentemot Stadens Pedagogiska Verksamheter. Leverantören och Tjänsteleverantören ska således på ett konstruktivt sätt först lösa det faktiska problemet, varefter Parterna senare ska utreda vem som bär det slutliga ansvaret för felet eller bristen. För undvikande av tvivel innebär detta att oavsett om Leverantören och Tjänsteleverantören bedömer att arbete eller uppgift enligt detta OSA rätteligen ska utföras av den andra parten, så ska Leverantören och Tjänsteleverantören ändå utföra sådant arbete eller sådan uppgift, varpå reglering av ersättningen för det arbete eller den uppgift som utförts ska ske i efterhand då ansvaret för det aktuella arbetet eller den aktuella uppgiften klarlagts, varvid vad som anges i avsnitt 4.3 ska tillämpas Rapporteringsskyldighet Leverantören och Tjänsteleverantören har enligt detta OSA ett ansvar för att rapportera eventuella problem med samarbetet till Stadens Administrativa Verksamheter respektive Stadens 6 (14) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

7 2.4.2/ Pedagogiska Verksamheter. Rapporteringsskyldigheter som berör Parternas samarbete återfinns också i respektive avtal och tjänsteavtal Detaljerade samarbetsavtal Om Leverantören och Tjänsteleverantören ser behov av att teckna detaljerade samarbetsavtal med varandra för att reglera hur det operativa samarbetet mellan dem ska fungera, ska Leverantören och Tjänsteleverantören informera Stadens Administrativa Verksamheter respektive Stadens Pedagogiska Verksamheter om detta behov. Stadens Administrativa Verksamheter och Stadens Pedagogiska Verksamheter kan därefter uppmana Leverantören och Tjänsteleverantören att ingå sådant tilläggsavtal. Stadens Administrativa Verksamheter respektive Stadens Pedagogiska Verksamheter kan ta aktiv del i att få till stånd möten och förutsättningar för detta, men vilka detaljer som ska regleras för ett smidigt operativt samarbete bör avgöras i första hand mellan Leverantören och Tjänsteleverantören. 3.4 Samarbetsområden E-post, kalender, adressbok och Unified Communication Leverantören ska tillhandahålla tjänster avseende e-post, kalender, adressbok och Unified Communication till Stadens Pedagogiska Verksamheter. Detta kräver att Leverantören och Tjänsteleverantören särskilt tillser att nödvändiga processer och samarbetsformer etableras för att dessa tjänster ska fungera väl för både Stadens Administrativa Verksamheter och Stadens Pedagogiska Verksamheter Samarbetsytor Leverantören och Tjänsteleverantören ska samverka för att säkerställa att samarbetsytor fungerar för såväl Stadens Administrativa Verksamheter som Stadens Pedagogiska Verksamheters medarbetare Katalogtjänst Leverantören och Tjänsteleverantören ska samverka för att säkerställa att katalogtjänsterna kan interagera på fullgott sätt IDM Leverantören och Tjänsteleverantören ska samverka för att säkerställa att IDM-funktionerna ska kunna ta emot och skicka information till respektive IDM-funktion. Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 7 (14)

8 / Certifikathantering Leverantören och Tjänsteleverantören ska samverka för att säkerställa att den centrala revokeringslistan hålls aktuell och uppdateras Service Desk Leverantören och Tjänsteleverantören ska samverka för att säkerställa samarbete mellan respektive Service Desk Övriga områden Utöver ovanstående område kan behov av särskild samverkan även inom andra områden uppkomma. 4 Förutsättningar 4.1 Sekretess Parterna förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för utomstående avslöja någon information som en Part mottagit från någon av de andra Parterna och som är av sådan art att den är att betrakta som en Parts affärshemlighet. Oaktat föregående stycke, ska en Part äga rätt lämna information från en annan Part vidare till den tredje Parten om detta är nödvändigt för att uppnå de syften, mål och åtaganden som följer av detta OSA. Sekretess gäller inte heller för sådan information som Part kan visa blivit känd på annat sätt än genom dennes respektive uppdrag eller som är allmänt känd. Leverantören och Tjänsteleverantören är vidare införstådda med och accepterar att Stadens Administrativa Verksamheters och Stadens Pedagogiska Verksamheters åtagande enligt detta avsnitt är begränsat till de möjligheter som ges enligt Gällande Rätt och då i synnerhet offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att hemlighålla information. För information som Leverantören eller Tjänsteleverantören erhållit från den andra leverantören, och som avser eller tillhör Stadens Administrativa Verksamheter, alternativt Stadens Pedagogiska Verksamheter, gäller de sekretessåtaganden som följer av respektive avtal och tjänsteavtal (det vill säga som om informationen lämnats direkt av Stadens Administrativa Verksamheter eller Stadens Pedagogiska Verksamheter). Information som Leverantören eller Tjänsteleverantören erhållit från någon av de andra Parterna, och som avser eller tillhör den 8 (14) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

9 2.4.2/ andra leverantören, ska hanteras i enlighet med första stycket i detta avsnitt 4. Vidare åtar sig Leverantören och Tjänsteleverantören att inte använda sådan information till något annat ändamål än (i) att uppnå de syften, mål och åtaganden som följer av detta OSA, samt (ii) att uppnå de syften, mål och åtaganden som följer av respektive avtal och tjänsteavtal. Stadens Administrativa Verksamheter och Stadens Pedagogiska Verksamheter förbehåller sig rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär, eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av Stadens verksamhet. Leverantören eller Tjänsteleverantören förbinder sig att begränsa egen och underleverantörs personals tillgång till den andra leverantörens system eller information, liksom till handlingar eller uppgifter om den andra leverantörens interna förhållanden till enbart den omfattning som krävs för uppfyllandet av respektive leverantörs åtaganden enligt detta OSA. För det fall Leverantören eller Tjänsteleverantören bryter mot sekretessåtagandet i detta avsnitt 4 har den andra leverantören rätt att utkräva skadestånd från den felande leverantören. Vardera Part ska ha rätt att lämna ut information avseende Avtalet, och all därtill relaterad information som Part har tillgång till om myndighet så begär med stöd av Gällande Rätt. Leverantören eller Tjänsteleverantören ska också säkerställa att den särskilda sekretess som gäller för personer och elever med skyddad identitet inte röjs. 4.2 Personuppgiftsbehandling Stadens Administrativa Verksamheter och Stadens Pedagogiska Verksamheter är ansvariga för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med Gällande Rätt. Parterna skall följa Stadens Administrativa Verksamheter och Stadens Pedagogiska Verksamheter instruktioner angående behandling av personuppgifter. Ytterligare bestämmelser om personuppgiftsbehandling återfinns också i respektive avtal och tjänsteavtal. Leverantören respektive Tjänsteleverantören ska även vara skyldiga att ingå de ytterligare avtal avseende personuppgiftsbehandling som skäligen kan komma att behövas. Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 9 (14)

10 / Ersättning Varken Leverantören eller Tjänsteleverantören har rätt att utfå någon ersättning från Stadens Administrativa Verksamheter eller Stadens Pedagogiska Verksamheter under detta OSA. Aktiviteterna och skyldigheterna enligt detta OSA ska anses ingå som en integrerad del i Leverantörens och Tjänsteleverantörens åtaganden enligt vardera leverantörs respektive avtal. Den ersättning dessa leverantörer har rätt att utfå från Stadens Administrativa Verksamheter respektive Stadens Pedagogiska Verksamheter framgår istället av respektive avtal och tjänsteavtal. Om den ena leverantören (Leverantören eller Tjänsteleverantören) utför arbete eller uppgift som rätteligen skulle utförts av den andre, så ska den leverantör som utfört arbetet eller uppgiften kompenseras för detta av Stadens Administrativa Verksamheter eller Stadens Pedagogiska Verksamheter. Av det föregående följer att eventuella förändringar av Leverantörens eller Tjänsteleverantörens åtaganden under respektive avtal och tjänsteavtal ska regleras mellan Stadens Administrativa Verksamheter respektive Stadens Pedagogiska Verksamheter och aktuell Part i enlighet med de principer som följer av Parts respektive avtal och tjänsteavtal med Stadens Administrativa Verksamheter och Stadens Pedagogiska Verksamheter. 4.4 Språk Kommunikation och rapportering vid samverkan mellan Parterna ska ske på svenska, om inget annat anges. 4.5 Ändringar Ändringar av detta OSA ska vara skriftliga och signerade av samtliga Parter. Om Part vill göra en ändring, ska Parten skriftligen meddela samtliga övriga Parter detta och i det skriftliga meddelandet precisera vilken ändring Parten önskar genomföra. Om samtliga Parter är eniga om sådan ändring, ska ändringen skriftligen dokumenteras och undertecknas av samtliga Parter. Ingen ändring får implementeras innan sådan ändring gjorts. 10 (14) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

11 2.4.2/ Eskaleringsprinciper Om Leverantören eller Tjänsteleverantören anser att ett problem inte ges den uppmärksamhet som den andra Parten är skyldig att ge problemet, ska följande principer för eskalering tillämpas: a) Vardera av Leverantören och Tjänsteleverantören ska vara ansvarig för att eskalering sker inom dess egen organisation och skriftligen informera den andra Parten om att eskalering efterfrågats. b) Vardera av Leverantören och Tjänsteleverantören ska utpeka en primär och en sekundär kontaktperson i frågan avseende problemet samt komma överens om en maximal löptid innan eskalering till Stadens Administrativa Verksamheter respektive Stadens Pedagogiska Verksamheter ska äga rum. c) Leverantören respektive Tjänsteleverantören ska besvara eskaleringsförfrågningar och engagera nästa nivå i respektive verksamhet för att lösa konflikten. Vardera av Leverantören och Tjänsteleverantören förväntas eskalera internt i den utsträckning som är nödvändigt för att lösa konflikten utan ingripande från Stadens Administrativa Verksamheter eller Stadens Pedagogiska Verksamheter. d) Leverantören och Tjänsteleverantören ska vidta skäliga ansträngningar för att lösa konflikter genom samarbete sinsemellan. Om ingen överenskommelse kan nås, eller om Stadens Administrativa Verksamheter eller Stadens Pedagogiska Verksamheters synpunkter är nödvändiga för att lösa konflikten, ska vardera av Leverantören och Tjänsteleverantören tillsammans skriftligen eskalera frågan med adekvat skriftlig information till Stadens Administrativa Verksamheter respektive Stadens Pedagogiska Verksamheter. e) Leverantören och Tjänsteleverantören ska eskalera frågor till Stadens Administrativa Verksamheter respektive Stadens Pedagogiska Verksamheter på ett proaktivt sätt, baserat på hur allvarlig den specifika frågan är för att fullgöra deras respektive skyldigeter i förhållande enligt vardera Parts respektive avtal med Stadens Administrativa Verksamheter och Stadens Pedagogiska Verksamheter. f) När en fråga eskaleras till Stadens Administrativa Verksamheter eller Stadens Pedagogiska Verksamheter ska Leverantören och Tjänsteleverantören alltid förbereda en skriftlig rapport med information om; vilket problem som uppstått, Leverantörens och Tjänsteleverantörens respektive ståndpunkt och en beskrivning av hur Leverantören Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 11 (14)

12 /2015 respektive Tjänsteleverantören försökt lösa frågan innan den eskalerats. Leverantören och Tjänsteleverantören ska också ställa till Stadens Administrativa Verksamheter och Stadens Pedagogiska Verksamheters förfogande representanter från respektive Part som tillsammans med Stadens Administrativa Verksamheter respektive Stadens Pedagogiska Verksamheter har mandat ta beslut om och hitta en lösning på problemet. 6 Avtalstid och partsbyte 6.1 Avtalstid Detta OSA träder i kraft vid datumet för undertecknande av samtliga Parter och ska vara giltigt till att dess en Parts avtal med Stadens Administrativa Verksamheter respektive Stadens Pedagogiska Verksamheter sägs upp eller upphör, vilket som inträffar först i tiden. Leverantören respektive Tjänsteleverantören äger inte rätt att säga upp detta OSA i förtid. För undvikande av tvivel ska Stadens Administrativa Verksamheter och Stadens Pedagogiska Verksamheter, i enlighet med vad som anges i respektive Parts avtal respektive tjänsteavtal med Stadens Administrativa Verksamheter respektive Stadens Pedagogiska Verksamheter, ha rätt att begära att detta OSA ska fortsätta att gälla även efter att en Parts avtal respektive tjänsteavtal med Stadens Administrativa Verksamheter respektive Stadens Pedagogiska Verksamheter sagts upp eller har upphört (helt eller delvis). För undvikande av tvivel, gäller sekretessåtagandet utan begränsning i tiden enligt avsnitt 4.1 Sekretess ovan. 6.2 Partsbyte Om Stadens Administrativa Verksamheter respektive Stadens Pedagogiska Verksamheter av någon anledning säger upp eller inte förlänger avtalet respektive tjänsteavtalet med Leverantören respektive Tjänsteleverantören, är kvarvarande Parter i detta OSA skyldiga att ingå ett nytt avtal för operativ samverkan med den tillkommande parten. 12 (14) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

13 2.4.2/ Tillämplig lag och tvistelösningsförfarande 7.1 Tillämplig lag Svensk materiell rätt utan beaktande av dess lagvalsregler ska tillämpas på detta OSA. 7.2 Inget avbrott i fullgörande av åtaganden Leverantören eller Tjänsteleverantören får, oavsett anledning, inte avbryta eller hota med att avbryta fullgörandet respektive sina åtaganden i respektive Parts avtal respektive tjänsteavtal med Stadens Administrativa Verksamheter respektive Stadens Pedagogiska Verksamheter eller enligt detta OSA, oberoende av eventuella problem eller tvister mellan Parterna. Inte heller att problem eller tvister behandlas enligt det nedan beskrivna tvistelösningsförfarande ska ge upphov till, eller Leverantören eller Tjänsteleverantören rätt att hota om, avbrott i utförandet av Parts åtaganden enligt Parts respektive avtal med Stadens Administrativa Verksamheter eller Stadens Pedagogiska Verksamheter eller enligt detta OSA. Leverantören eller Tjänsteleverantören ska inte underlåta eller hota om att inte fullgöra sina skyldigheter som rör uppsägning. Leverantören eller Tjänsteleverantören har inte heller rätt att avaktivera sådan hård- eller mjukvara som används för den andra Parten ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt respektive Parts avtal med Stadens Administrativa Verksamheter eller Stadens Pedagogiska Verksamheter. Leverantören eller Tjänsteleverantören ska inte heller vidta eller hota om att vidta någon annan åtgärd som förhindrar, försvårar eller minskar nyttan av Parts åtaganden enligt respektive Parts avtal med Stadens Administrativa Verksamheter eller Stadens Pedagogiska Verksamheter eller Stadens Administrativa Verksamheters eller Stadens Pedagogiska Verksamheters förmåga att driva sin verksamhet, om inte Stadens Administrativa Verksamheter eller Stadens Pedagogiska Verksamheter eller behörig domstol givit Part behörighet att göra detta. 7.3 Tvistelösningsförfarande Informellt tvistelösningsförfarande i första hand I händelse av tvist rörande detta OSA, ska Parterna sträva efter att lösa tvisten i god anda genom att följa eskaleringsbestämmelserna i avsnitt 5 Eskaleringsprinciper. Part har dock alltid rätt att inleda ett domstolsförfarande enligt avsnitt Domstolsförfarande och Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 13 (14)

14 /2015 ingen av Parterna kan i sådana fall hänvisa till det ovan nämnda informella tvistelösningsförfarandet som skäl för att inte inleda domstolsförfarande eller som en grund för fördelning av ansvar för att betala rättegångskostnader på ett särskilt sätt Domstolsförfarande Tvister som uppstår i anledning av detta OSA ska avgöras av domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans. Detta OSA har upprättats i fyra (4) likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. Stockholm den 2016 [LEVERANTÖREN] [TJÄNSTELEVERANTÖREN] Signatur Namnförtydligande och titel STOCKHOLMS STAD Signatur Namnförtydligande och titel UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Signatur Namnförtydligande och titel Signatur Namnförtydligande och titel 14 (14) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0- leverantören Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0- leverantören Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0- leverantören Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter

Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

Anslutningsavtal. inom identitetsfederationen för offentlig sektor. för leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom identitetsfederationen för offentlig sektor. för leverantör av eid-tjänst 1 (8) Anslutningsavtal för leverantör av eid-tjänst inom identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (8) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

I avtalet regleras även respektive samverkanskommuns åtagande gentemot kvinnojouren.

I avtalet regleras även respektive samverkanskommuns åtagande gentemot kvinnojouren. Samverkansavtal avseende utbetalning av föreningsbidrag från kommunerna Lerum, org nr 212000-1447, Alingsås, org nr 21 20000-1553, och Vårgårda, org nr 212000-1454 till Kvinnojouren Olivia, org nr 864001-0396

Läs mer

PARTNERSKAPSAVTAL. mellan HÖGSKOLAN DALARNA. och. daterat [**]

PARTNERSKAPSAVTAL. mellan HÖGSKOLAN DALARNA. och. daterat [**] PARTNERSKAPSAVTAL mellan HÖGSKOLAN DALARNA och XX daterat [**] INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND... 3 2 SAMVERKAN... 3 3 KOSTNADER... 4 4 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER... 4 5 SEKRETESS... 4 6 KONTAKTPERSONER...

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter. PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter. Personuppgiftsansvarig: (Vårdgivarens namn, org.nr samt i förekommande fall ansvarig nämnd eller styrelse

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar 1/11 Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar nehållsförteckning AVTALSPARTER Uppdragsgivare: Landstinget i Kalmar Län Strömgatan 13 391 26 KALMAR Org nr: 232100-0073 Hemsida: www.ltkalmar.se

Läs mer

2016-01-20. Dnr KS/2015:438. Avtal. Idéburet Offentligt Partnerskap. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Kvinnojouren Klara

2016-01-20. Dnr KS/2015:438. Avtal. Idéburet Offentligt Partnerskap. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Kvinnojouren Klara 2016-01-20 Dnr KS/2015:438 Avtal om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Upplands Väsby kommun och Kvinnojouren Klara Samarbetsavtal mellan parterna Detta samarbetsavtal om idéburet offentligt partnerskap,

Läs mer

Lagring i molnet. Dokumenthantering i högskolans Office365 ur ett offentlighetsperspektiv

Lagring i molnet. Dokumenthantering i högskolans Office365 ur ett offentlighetsperspektiv Jönköping University IT-service / Stefan Henriksson 2016-04-22 Lagring i molnet Dokumenthantering i högskolans Office365 ur ett offentlighetsperspektiv Jönköping University använder molntjänsten Office365

Läs mer

Avtalsvillkor. 1 Inledning. 2 Definitioner. 3 Villkorens tillämpningsområde. 4 Kvalificeringsvillkor. Egendeklaration av registrerade produkter

Avtalsvillkor. 1 Inledning. 2 Definitioner. 3 Villkorens tillämpningsområde. 4 Kvalificeringsvillkor. Egendeklaration av registrerade produkter Avtalsvillkor 1 Inledning BASTA-systemets syfte är att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Produkter som registreras i BASTA-systemet får inte innehålla ämnen med egenskaper enligt avtalade

Läs mer

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003 Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2003-02-21 2002/2916 Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor 1 Konsumentverket/KO och Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) har träffat en överenskommelse

Läs mer

Sida 1 av 3 SAMVERKANSAVTAL Bakgrund Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma

Läs mer

Bilaga 8 Prislista Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag 2016-01-11

Bilaga 8 Prislista Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag 2016-01-11 Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 1.1

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal 1 Definition av uppdraget 1. 1.1 Aura Light och Kinsman har inlett ett icke

Läs mer

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering Instruktion för klagomålshantering Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar Fondförvaltning 2015-06-02 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013 Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kommun, organisationsnummer 212000-0126 (Kommunen) och Storstockholms, organisationsnummer 212000-0356 Box 1328,111 83 Stockholm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

Samverkansavtal för samlingslokalen Alviks Medborgarhus försöksperioden 110301-121231 2011.03.01-2013.03.31

Samverkansavtal för samlingslokalen Alviks Medborgarhus försöksperioden 110301-121231 2011.03.01-2013.03.31 FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR Mellan Stockholms Stad genom dess kulturnämnd, org nr 212000-0142 nedan kallad förvaltningen och föreningen Alviks Kulturhus, org nr 802455-1395 nedan kallad föreningen har ingåtts

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Anslutningsavtal avseende anslutning till nationell patientöversikt (NPÖ) version 1.1

Anslutningsavtal avseende anslutning till nationell patientöversikt (NPÖ) version 1.1 Anslutningsavtal avseende anslutning till nationell patientöversikt (NPÖ) version 1.1 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. NPÖ 4 3. Definitioner 5 4. Avtalstolkning 6 5. Anslutning 6 6. Förändringar under avtalsperioden

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Avtal om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län

Avtal om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län Avtal om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län Sida 1 av 5 Innehållsförteckning 1. Avtalsparter 2. Inledning 2.1 Gemensamma

Läs mer

Anslutningsavtal om deltagande i Svenska Stadsnätsföreningens

Anslutningsavtal om deltagande i Svenska Stadsnätsföreningens Anslutningsavtal om deltagande i Svenska Stadsnätsföreningens Tjänst CESAR2 för svartfiber- och kapacitetsaffärer Svenska Stadsnätsföreningens Servicebolag AB, org. nummer 556676-6076, med adress Holländargatan

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För Huvudman eller motsvarande

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För Huvudman eller motsvarande AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För Huvudman eller motsvarande Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur [ ] Box 7399 [ ] 103 91 Stockholm [ ] Org nr 802405-0190 [ ] (i det följande kallad.se

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE LINKÖPING CITY AIRPORT. mellan Linköpings kommun och SAAB AB (publ)

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE LINKÖPING CITY AIRPORT. mellan Linköpings kommun och SAAB AB (publ) SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE LINKÖPING CITY AIRPORT mellan Linköpings kommun och SAAB AB (publ) 2 (7) Detta avtal ( Avtalet ) har denna dag träffats mellan: 1. Saab AB, org. nr 556036-0793, ( Saab), med adress

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun AVTAL Sida: 1 (8) Datum: 2010-09-12 Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun 1. Parter Mellan nedanstående parter, kommunen

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänsteleverantör

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänsteleverantör AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänsteleverantör Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur [ ] Box 7399 [ ] 103 91 Stockholm [ ] Org. nr. 802405-0190 [ ] (i det följande kallad.se

Läs mer

dels driva Transits verksamhet på Telefonplan i Stockholm,

dels driva Transits verksamhet på Telefonplan i Stockholm, 1 (5) Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ideella föreningen Transit Kulturinkubator, rörande verksamheten i en regional kulturinkubator 2012.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION Mellan Samtrafiken i Sverige AB och Trafikföretaget INNEHÅLL 1 PARTER... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 BAKGRUND... 3 4 AVTALETS OMFATTNING... 4 5 FÖRVÄNTNINGAR...

Läs mer

AGENTAVTL 150728 Inledning 1. Upplåtelse 2. Nya produkter 3. Agentens behörighet 4. Försäljningsinsatser

AGENTAVTL 150728 Inledning 1. Upplåtelse 2. Nya produkter 3. Agentens behörighet 4. Försäljningsinsatser AGENTAVTL 150728 Inledning Detta avtal skall gälla mellan Faraday Zone AB nedan kallat Leverantören, med adress Saffransgatan 7 424 42 Angered och den till agent sökande som godkänt detta agentavtal med

Läs mer

för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 2 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Innehåll 1. Bakgrund och syfte 3 2. Definitioner 4 3. Regelverket

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna.

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna. KÖPEAVTAL FÖR LÄROMEDEL LÄSÅRET 2016-2017 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Köpare ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat land: )]

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM 1. Bakgrund 1.1 Returpack har utarbetat ett system, nedan kallat Retursystemet, för återtagning och återvinning av aluminiumburkar

Läs mer

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-05-19 TN 2014-36 Trafiknämnden Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Avtal om listning över länsgränser

Avtal om listning över länsgränser Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-07 1 (3) HSN 1311-1240 Handläggare: Jan-Olov Wiklund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 3 Avtal om listning över länsgränser Ärendebeskrivning

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER 14LTK864 Landstingets kansli Utvecklingavdelningen, Ingrid Löndahl SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER Beställare Vårdgivare Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9 351 88 Växjö Kontaktperson

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Informationsteknologi (vårdgivare nivå C)

Informationsteknologi (vårdgivare nivå C) 1(5) Informationsteknologi (vårdgivare nivå C) Bakgrund Parterna är överens om att vården, både för patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, ska fungera som ett nätverk med effektivt och säker samverkan

Läs mer

RAMAVTAL OM UPPDRAG SOM MENTOR

RAMAVTAL OM UPPDRAG SOM MENTOR Mellan [MENTORNS FIRMA], org.nr [NUMMER], ( Mentorn ), [POSTADRESS], och Nordic Growth Market NGM AB, org.nr 556556-2138, ( NGM ), Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm, (tillsammans Parterna, och var

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt + STYRELSENS ARBETSORDNING jämte Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Nacka Energi AB

Läs mer

Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice

Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice Nr 1, 2015 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-177/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra 2010 Sidan 1 av 6 Kap 2. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Mellan 1. TioHundranämnden

Läs mer

Bilaga 4g. Servicenivåer. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Sko l- plattform Stockholm

Bilaga 4g. Servicenivåer. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Sko l- plattform Stockholm SID 1 (17) Bilaga 4g Servicenivåer Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Sko l- plattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV)

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Mellan Kristinehamns kommun, org.nr 212000-1868 nedan kallad beställaren och org.nr nedan kallad utföraren, tecknas följande avtal. 1. Syfte Utföraren åtar sig

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Specialitet En leverantör har möjlighet att få godkännande för en eller flera vårdenheter inom Region Halland, förutsatt att kraven i förfrågningsunderlaget uppfylls.

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Till styrelsen. Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m - samarbetsavtal med Akademiska Hus

Till styrelsen. Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m - samarbetsavtal med Akademiska Hus Tillhör punkt 12 på dagordningen till styrelsesammanträde med AB Svenska Bostäder 2012-06-14 Till styrelsen Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m - samarbetsavtal med Akademiska Hus

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

Riktlinjer för hantering av klagomål 1

Riktlinjer för hantering av klagomål 1 DOKUMENT SIDA Riktlinjer avseende hantering av klagomål, internationella verksamheten 1(8) UPPRÄTTAT AV DATUM DOKUMENTBETECKNING VERSION Verksamhetsledningen 2012-02-10 Riktlinjer 1.0 Riktlinjer för hantering

Läs mer

Trafikeringsavtal Tågplan 2016

Trafikeringsavtal Tågplan 2016 Mellan Inlandsbanan AB (IBAB) och är följande avtal upprättat. Inlandsbanan AB Box 561 831 27 ÖSTERSUND Org.nr: 556438-1795 Handläggare: Mats Westling Handläggare: Diarie-, upphandlingsnummer Sida 1 (7)

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) 1 (6) Dnr AD 1120/2015 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) (dnr Ju2015/3364/L6) Inledning Bolagsverket

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Överenskommelse av den 25 maj 2007 med ändringar av den 27 januari 2011. Giltigt från den 1 januari

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-15 KS 2013/0620 Kommunstyrelsen Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Läs mer

Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel

Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel Datum 2014-09-12 Diarienr 2014-1049 1 (17) Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel - ANSLUTNING PÅ UPPDRAG AV KUND 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 2 2. Behörig Kontaktperson och Behörig Beställare...

Läs mer

Nationell strategi för genomförande av kliniska prövningar och ickeinterventionsstudier

Nationell strategi för genomförande av kliniska prövningar och ickeinterventionsstudier Nationell strategi för genomförande av kliniska prövningar och ickeinterventionsstudier i Sverige Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen (LIF) Gemensam målsättning I Sverige

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

Psykisk ohälsa och arbetslivet

Psykisk ohälsa och arbetslivet Psykisk ohälsa och arbetslivet Uppdragsavtal angående projektet Psykisk ohälsa och arbetslivet ett länsprojekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser 1 Parter Mellan Samordningsförbunden

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen YTTRANDE 1 (5) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelning Enheten för bank och försäkring 103 33 Stockholm Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Fi2014/2420 Sammanfattning

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Snabba Tryck AB, Cypressgatan 4, 621 58 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas AVTAL Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas Parter Mellan AGA Gas AB (Linde Gas Therapeutics), Box 8883, 402 72 GÖTEBORG, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 84 VISBY,

Läs mer

Myndighetsförordning (2007:515)

Myndighetsförordning (2007:515) Bilaga 2 163 Myndighetsförordning (2007:515) Förordningens tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen. Om en lag eller en förordning innehåller en bestämmelse

Läs mer

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62)

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) 1(7) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Lena Orpana 0704819107 lena.orpana@tco.se Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) Yttrande TCO har beretts

Läs mer

Samverkansavtal. avseende samordnat samhällsstöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i östra Östergötland.

Samverkansavtal. avseende samordnat samhällsstöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i östra Östergötland. Samverkansavtal avseende samordnat samhällsstöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i östra Östergötland. 1 Parter Detta avtal är tecknat mellan landstinget i Östergötland, närsjukvården i östra

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer