Avtal om listning över länsgränser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal om listning över länsgränser"

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE (3) HSN Handläggare: Jan-Olov Wiklund Hälso- och sjukvårdsnämnden , p 3 Avtal om listning över länsgränser Ärendebeskrivning I ärendet redovisas förslag till avtal mellan Stockholms Läns Landsting och Landstinget i Uppsala, Landstinget Sörmland samt Landstinget Västmanland om rätt för invånarna i respektive län att lista sig på husläkarmottagning/vårdcentral i annat län. Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Avtal med Landstinget i Uppsala län om listning över länsgräns Avtal med Landstinget Sörmland om listning över länsgräns Avtal med Landstinget Västmanland om listning över länsgräns Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige besluta att att att att godkänna avtal med Landstinget i Uppsala län om listning över länsgräns godkänna avtal med Landstinget Sörmland om listning över länsgräns godkänna avtal med Landstinget Västmanland om listning över länsgräns omedelbart justera beslutet. Förvaltningens motivering till förslaget Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 11 december 2013 att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att i samarbete med landstingen Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Gävleborg och Dalarna pröva förutsättningarna att ge länsinvånarna möjlighet att lista sig över länsgränserna.

2 2 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Förvaltningen har haft kontakter med samtliga dessa landsting. Örebro, Gävleborg och Dalarna har meddelat att man i nuläget inte önskar teckna avtal med Stockholm utan enbart med de landsting som man gränsar till. Mer fördjupade avtalsöverläggningar har genomförts med landstingen i Uppsala, Sörmland och Västmanland. Dessa landsting har klart uttryckt en önskan att snarast teckna avtal med Stockholms läns landsting. I föreliggande ärende redovisas de avtalsförslag som tagits fram under dessa diskussioner och som förslås äga giltighet från den 1 juli Avtalsförslagen utgår från de avtal som redan tecknats mellan flera av de nu nämnda landstingen. Vissa justeringar i texter har gjorts utifrån önskemålet att förenkla de administrativa rutinerna vid listning och vid ersättning mellan landstingen. Förvaltningens bedömning är att de husläkarmottagningar som ligger nära länsgränsen kommer att påverkas mest av förändringen och de omlistningar som den kan medföra. Mottagningar som i detta avseende berörs mest i Stockholms läns landsting är husläkarmottagningarna Scania Hälsocenter i Södertälje och Arlanda Sky Clinic i Sigtuna. Under 2013 besökte cirka invånare från Uppsala, Sörmland och Västmanland husläkarmottagningar i Stockholms läns landsting. Förvaltningens bedömning är att inledningsvis kommer en förhållandevis liten andel av dessa personer att göra ett nytt val av husläkarmottagning. Mot denna bakgrund bedömer förvaltningen att nuvarande listningssystem efter viss uppdatering kan hantera den förväntade listningen över länsgränserna. De föreslagna avtalen kan komma att påverkas av att regeringen i proposition 2013/14:106 föreslår en ny Patientlag. Likaså kan avtalen komma att påverkas av det arbete som bedrivs på Sveriges kommuner och Landsting med att revidera Riksavtalet. Förvaltningen kommer därför att tillsammans med landstingen i Uppsala, Sörmland och Västmanland att under slutet av innevarande år göra en bedömning av behovet att revidera avtalen och utveckla nuvarande system för listning över länsgränserna. Ekonomiska konsekvenser Hemlandstinget ska enligt de föreslagna avtalen ersätta vårdlandstinget för de besök som dess invånare gör i annat landsting oavsett om personerna valt att lista sig eller väljer att göra enstaka besök. Vårdgivaren kommer att erhålla en ersättning per besök som motsvarar gällande priser för

3 3 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN utomlänspatienter. Denna ersättning kommer sedan att faktureras hemlandstinget. I Stockholm fastställs priserna för utomlänspatienters besök i Stockholm i regionala samverkansnämnden Stockholm - Gotland. Konsekvenser för patientsäkerhet Med syfte att säkerställa patientsäkerheten undantas alla vårdinsatser som kan medföra att den vårdgivare som patienten valt måste göra långa resor för att utföra vård i patientens hemlandsting. Med denna utgångspunkt görs undantag för boende i särskilt boende och inskrivna i hemsjukvården. Likaså undantas vårdåtgärder såsom konstaterande av dödsfall, undersökning för utfärdande av vårdintyg enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) samt individuell vårdplanering enligt 3 hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Till det kommer undantagen att motta utskrivningsmeddelande från slutenvården och medverka i vårdplanering vid utskrivning från slutenvård. Även gruppen vuxna asylsökande med flera och personer som saknar nödvändiga tillstånd undantas från rätten att lista sig över länsgränsen. Asylsökande och tillståndslösa har dock rätt till vård som inte kan anstå. Konsekvenser för jämställd och jämlik vård Förändringen medför inga konsekvenser för en jämställd och jämlik vård. Miljökonsekvenser Förändringen medför inga miljökonsekvenser. Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Olle Olofsson Avdelningschef

4

5 Listning över länsgräns LANDSTINGET STOCKHOLM LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Diarienummer SLL: HSN Diarienummer LUL: Samverkansavtal mellan Landstinget i Uppsala län och Stockholms läns landsting avseende listning över länsgräns 1 Parter Landstinget i Uppsala län, organisationsnummer och Stockholms läns landsting, organisationsnummer Bakgrund och syfte I syfte att utveckla samarbetet och med ambitionen att vidga valfrihet över länsgränserna avtalas nedan om utökad möjlighet för länens invånare att fritt lista sig på vårdcentral/husläkarmottagning i båda landstingen från och med De effektmål som förväntas uppnås är: Ökat utbud Ökad tillgänglighet Ökad valfrihet Det öppenvårdsutbud som finansieras av respektive landsting står till förfogande för invånarna i båda landstingen. 3 Avtalets innehåll och omfattning Stockholms läns landsting och Landstinget i Uppsala län överenskommer att från och med ges invånarna i länen rätt att lista sig på valfri vårdcentral /husläkarmottagning i Stockholms läns landsting eller i Landstinget Uppsala län.

6 2 Vårdcentralerna/ husläkarmottagningarna tillämpar det egna landstingets regler och rutiner för vård och omhändertagande av patient listad från det andra länet och som valt att lista sig på vårdcentralen/ husläkarmottagningen. Gällande vårdgarantin ska en listad patient från annat landsting likställas med patient i vårdlandstinget. Undantag gällande möjlighet att lista sig: Boende i särskilt boende eller inskrivna i hemsjukvården undantas möjligheten att lista sig över länsgränsen. Asylsökande m fl. och personer som saknar nödvändiga tillstånd om personen är över 18 år Undantag gällande vårdcentralen/husläkarmottagningens uppdrag till listad från annat landsting: Hembesök/vård som innebär att vårdgivaren måste resa utanför vårdlandstingets gränser. Medverkan i individuell vårdplanering enligt HSL 3f Mottagande av utskrivningsmeddelande från slutenvård undantas. Gällande konstaterande av dödsfall samt vårdintyg enligt LPT ska vårdcentralerna tillämpa det egna landstingets regler. 4 Listningsförfarande Den som vill lista sig över länsgränsen vänder sig till den vårdcentral/husläkarmottagning där den vill lista sig och fyller i en för ändamålet avsedd blankett. Även tjänsten Mina Vårdkontakter på 1177.se. kan användas. Rutinerna för hur denna begäran praktiskt hanteras sker i enlighet med respektive landstings listningsregler. Det landsting där personen valt att lista sig skall rapportera över de personer som valt att lista sig till respektive hemlandsting. Rapporteringen skall ske via elektronisk överföring senast en vecka innan varje månadsslut.

7 3 5 Specialistvårdremiss och rehabilitering 5.1 Specialistvård Respektive vårdcentral/husläkarmottagning har möjlighet att remittera för öppenvårdsbesök på specialistmottagning i det landsting där vårdcentralen/ husläkarmottagningen finns om det är patientens val. Om besöket leder till beslut om behandling inom öppen specialistvård, så krävs remiss/betalningsförbindelse från motsvarande klinik i hemlandstinget om kostnaden för den totala behandlingsinsatsen överstiger respektive landstings beslut om belopp för remiss/betalningsförbindelsekrav enligt vad som regleras i mellanlänsavtalet. Remiss/betalningsförbindelse gäller även när behandlingsinsatsen kräver utomlänsvård i ett tredje landsting. 5.2 Rehabilitering Remittering/hänvisning till rehabilitering i öppenvård sker utifrån det regelverk och utbud som gäller för länets egna invånare. 6 Besök på annan vårdcentral/husläkarmottagning än den man är listad på Patient kan besöka annan vårdcentral/ husläkarmottagning (VC B) än den vårdcentral/ husläkarmottagning patienten är listad på (VC A). VC B ersätts då enligt det interna regelverk som gäller i respektive landsting för besök på annan vårdcentral/ husläkarmottagning (så kallad otrohetsersättning). Om patient besöker en vårdcentral/hälsocentral i det landsting där patienten bor/är folkbokförd, trots att patienten är listad i annat landsting, sker ingen debitering mellan landstingen. Om patient besöker vårdcentral/husläkarmottagning i ett tredje landsting (dvs varken hemlandstinget eller det man är listad i) ersätter hemlandstinget det vårdgivande landstinget enligt samverkansnämndens antagna prislista. 7 Hjälpmedel Hjälpmedel inom vårdval primärvård förskrivs enligt vårdlandstingets regler. Vårdlandstinget ansvarar för kostnaden. Riksavtalets regler för hjälpmedel gäller därutöver.

8 4 8 Sjukresor För sjukresor gäller det regelverk som tillämpas i vårdlandstinget. Kostnaden för sjukresan debiteras hemlandstinget. 9 Informationsansvar Respektive part ansvarar för att informera olika verksamhetsområden inom respektive landsting om innehållet i detta avtal. Respektive part ansvarar för att ta fram och publicera information till befolkningen gällande vilka rättigheter och möjligheter till val som följer av detta avtal. 10 Ersättningar Ersättning till vårdcentralen/husläkarmottagningen kommer från det egna landstinget och följer de ersättningar som respektive landsting har fastställt. Ersättningen mellan landstingen regleras via Riksavtalet. Faktureringen sker efter antal besök och efter prislista som beslutats i respektive samverkansnämnd. 11 Uppföljning och samverkan Parterna ska gemensamt ansvara för att utvärdera detta avtal, samt föreslå förändringar i avtalet. Möten mellan parterna sker minst två gånger per år. En översyn av avtalet mot bakgrund av ny patientlagsstiftning 1 januari 2015 ska ske i november månad år Kontaktpersoner Landstinget i Uppsala län Bodil Aksén Hälso- och sjukvårdsavdelningen Slottsgränd 2A Uppsala Telefon E-post Stockholms läns landsting Jan-Olov Wiklund Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hantverkargatan 11B Box 6909, Stockholm Telefon E-post

9 5 13 Giltighetstid Avtalet gäller fr.o.m t.o.m Omförhandling 14.1 Uppsägning Respektive part kan säga upp avtalet senast 6 månader före avtalstidens utgång. Sker inte uppsägning förlängs avtalet med ytterligare ett år. Part som vill säga upp avtalet i enlighet med vad som sägs ovan skall göra detta skriftligen. Förändringar av, eller tillägg till avtalet, skall ske skriftligen och undertecknas av behörig firmatecknare Hävning Avtalet kan hävas om någondera part väsentligen brustit i sina förpliktelser i detta avtal och rättelse inte sker inom 30 dagar från det att rättelsen skriftligen begärts. Om parterna inte kan nå en frivillig överenskommelse äger parterna rätt att med en ömsesidig uppsägningstid om sex månader häva avtalet Omförhandling Part äger rätt att när som helst under avtalstiden påkalla förhandlingar om förutsättningarna förändras eller om en oförutsedd händelse inträffar som enligt partens uppfattning ändrar förutsättningarna för verksamheten. Begäran om omförhandling ska ske så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den part som begär omförhandlingen och befriar inte parten från att fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser. Rätten till omförhandling innebär inte hävning eller uppsägning av avtalet såvida inte parterna är eniga om hävning eller uppsägning. Förändring av avtalets innehåll förutsätter att skriftlig överenskommelse som undertecknas av båda parters firmatecknare. Mindre förtydliganden och redaktionella ändringar kan överenskommas mellan de i avtalet utsedda kontaktpersonerna.

10 Samordning vid uppsägning Vid uppsägning av avtalet ska parterna samordnat ansvara för att ge invånarna information om avlistning och omlistning tillbaka till respektive hemlandsting. Mellan uppsägning och avtalstidens utgång bör inga nya patienter listas inom ramen för detta avtal. Pågående vårdkontakter ska i möjligaste mån avslutas. Om inte detta är möjligt ska nödvändig informationsöverföring ske till patientens hemlandsting gällande pågående behandling om inte annat överenskommits gällande fortsatt ansvar för patientens vård. 15 Tvister Brister och klagomål med anledning av detta avtal skall följas upp av parterna. Uppstår tvist om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall parterna i första hand söka lösa tvisten genom förhandlingar, i andra hand genom att hänskjuta tvisten till allmän domstol. 16 Parternas underskrift av behörig firmatecknare Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har erhållit var sitt. Avtalet träder ikraft först efter godkännande i landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting och i landstingsstyrelsen i Landstinget i Uppsala län. Datum: Uppsala Stockholm Landstinget i Uppsala län Stockholms Läns landsting Erik Weiman Torbjörn Rosdahl Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsstyrelsens ordförande Eva Ljung Catarina Andersson Forsman Landstingsdirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör

11 Listning över länsgräns LANDSTINGET STOCKHOLM LANDSTINGET SÖRMLAND Diarienummer SLL: HSN Diarienummer DLL: LS-LED Samverkansavtal mellan Landstinget Sörmland och Stockholms läns landsting avseende listning över länsgräns 1 Parter Landstinget Sörmland, organisationsnummer och Stockholms läns landsting, organisationsnummer Bakgrund och syfte I syfte att utveckla samarbetet och med ambitionen att vidga valfrihet över länsgränserna avtalas nedan om utökad möjlighet för länens invånare att fritt lista sig på vårdcentral/husläkarmottagning i båda landstingen från och med De effektmål som förväntas uppnås är: Ökat utbud Ökad tillgänglighet Ökad valfrihet Det öppenvårdsutbud som finansieras av respektive landsting står till förfogande för invånarna i båda landstingen. 3 Avtalets innehåll och omfattning Stockholms läns landsting och Landstinget Sörmland överenskommer att från och med ges invånarna i länen rätt att lista sig på valfri vårdcentral /husläkarmottagning i Stockholms läns landsting eller i Landstinget Sörmland.

12 2 Vårdcentralerna/ husläkarmottagningarna tillämpar det egna landstingets regler och rutiner för vård och omhändertagande av patient listad från det andra länet och som valt att lista sig på vårdcentralen/ husläkarmottagningen. Gällande vårdgarantin ska en listad patient från annat landsting likställas med patient i vårdlandstinget. Undantag gällande möjlighet att lista sig: Boende i särskilt boende eller inskrivna i hemsjukvården undantas möjligheten att lista sig över länsgränsen. Asylsökande m fl. och personer som saknar nödvändiga tillstånd om personen är över 18 år Undantag gällande vårdcentralen/husläkarmottagningens uppdrag till listad från annat landsting: Hembesök/vård som innebär att vårdgivaren måste resa utanför vårdlandstingets gränser. Medverkan i individuell vårdplanering enligt HSL 3f Mottagande av utskrivningsmeddelande från slutenvård undantas. Gällande konstaterande av dödsfall samt vårdintyg enligt LPT ska vårdcentralerna tillämpa det egna landstingets regler. 4 Listningsförfarande Den som vill lista sig över länsgränsen vänder sig till den vårdcentral/husläkarmottagning där den vill lista sig och fyller i en för ändamålet avsedd blankett. Även tjänsten Mina Vårdkontakter på 1177.se. kan användas, om funktionen finns för länets egna invånare. Rutinerna för hur denna begäran praktiskt hanteras sker i enlighet med respektive landstings listningsregler. Det landsting där personen valt att lista sig skall rapportera över de personer som valt att lista sig till respektive hemlandsting. Rapporteringen skall ske via elektronisk överföring senast en vecka innan varje månadsslut.

13 3 5 Specialistvårdremiss och rehabilitering 5.1 Specialistvård Respektive vårdcentral/husläkarmottagning har möjlighet att remittera för öppenvårdsbesök på specialistmottagning i det landsting där vårdcentralen/ husläkarmottagningen finns om det är patientens val. Om besöket leder till beslut om behandling inom öppen specialistvård, så krävs remiss/betalningsförbindelse från motsvarande klinik i hemlandstinget om kostnaden för den totala behandlingsinsatsen överstiger respektive landstings beslut om belopp för remiss/betalningsförbindelsekrav enligt vad som regleras i mellanlänsavtalet. Remiss/betalningsförbindelse gäller även när behandlingsinsatsen kräver utomlänsvård i ett tredje landsting. 5.2 Rehabilitering Remittering/hänvisning till rehabilitering i öppenvård sker utifrån det regelverk och utbud som gäller för länets egna invånare. 6 Besök på annan vårdcentral/husläkarmottagning än den man är listad på Patient kan besöka annan vårdcentral/ husläkarmottagning (VC B) än den vårdcentral/ husläkarmottagning patienten är listad på (VC A). VC B ersätts då enligt det interna regelverk som gäller i respektive landsting för besök på annan vårdcentral/ husläkarmottagning (så kallad otrohetsersättning). Om patient besöker en vårdcentral/hälsocentral i det landsting där patienten bor/är folkbokförd, trots att patienten är listad i annat landsting, sker ingen debitering mellan landstingen. Om patient besöker vårdcentral/husläkarmottagning i ett tredje landsting (dvs varken hemlandstinget eller det man är listad i) ersätter hemlandstinget det vårdgivande landstinget enligt samverkansnämndens antagna prislista. 7 Hjälpmedel Hjälpmedel inom vårdval primärvård förskrivs enligt vårdlandstingets regler. Vårdlandstinget ansvarar för kostnaden. Riksavtalets regler för hjälpmedel gäller därutöver.

14 4 8 Sjukresor För sjukresor gäller det regelverk som tillämpas i vårdlandstinget. Kostnaden för sjukresan debiteras hemlandstinget. 9 Informationsansvar Respektive part ansvarar för att informera olika verksamhetsområden inom respektive landsting om innehållet i detta avtal. Respektive part ansvarar för att ta fram och publicera information till befolkningen gällande vilka rättigheter och möjligheter till val som följer av detta avtal. 10 Ersättningar Ersättning till vårdcentralen/husläkarmottagningen kommer från det egna landstinget och följer de ersättningar som respektive landsting har fastställt. Ersättningen mellan landstingen regleras via Riksavtalet. Faktureringen sker efter antal besök och efter prislista som beslutats i respektive samverkansnämnd. 11 Uppföljning och samverkan Parterna ska gemensamt ansvara för att utvärdera detta avtal, samt föreslå förändringar i avtalet. Möten mellan parterna sker minst två gånger per år. En översyn av avtalet mot bakgrund av ny patientlagsstiftning 1 januari 2015 ska ske i november månad år Kontaktpersoner Landstinget Sörmland Asghar Farahani Hälsoval Sörmland Repslagargatan Nyköping Telefon E-post Stockholms läns landsting Jan-Olov Wiklund Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hantverkargatan 11B Box 6909, Stockholm Telefon E-post

15 5 13 Giltighetstid Avtalet gäller fr.o.m t.o.m Omförhandling 14.1 Uppsägning Respektive part kan säga upp avtalet senast 6 månader före avtalstidens utgång. Sker inte uppsägning förlängs avtalet med ytterligare ett år. Part som vill säga upp avtalet i enlighet med vad som sägs ovan skall göra detta skriftligen. Förändringar av, eller tillägg till avtalet, skall ske skriftligen och undertecknas av behörig firmatecknare Hävning Avtalet kan hävas om någondera part väsentligen brustit i sina förpliktelser i detta avtal och rättelse inte sker inom 30 dagar från det att rättelsen skriftligen begärts. Om parterna inte kan nå en frivillig överenskommelse äger parterna rätt att med en ömsesidig uppsägningstid om sex månader häva avtalet Omförhandling Part äger rätt att när som helst under avtalstiden påkalla förhandlingar om förutsättningarna förändras eller om en oförutsedd händelse inträffar som enligt partens uppfattning ändrar förutsättningarna för verksamheten. Begäran om omförhandling ska ske så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den part som begär omförhandlingen och befriar inte parten från att fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser. Rätten till omförhandling innebär inte hävning eller uppsägning av avtalet såvida inte parterna är eniga om hävning eller uppsägning. Förändring av avtalets innehåll förutsätter att skriftlig överenskommelse som undertecknas av båda parters firmatecknare. Mindre förtydliganden och redaktionella ändringar kan överenskommas mellan de i avtalet utsedda kontaktpersonerna.

16 Samordning vid uppsägning Vid uppsägning av avtalet ska parterna samordnat ansvara för att ge invånarna information om avlistning och omlistning tillbaka till respektive hemlandsting. Mellan uppsägning och avtalstidens utgång bör inga nya patienter listas inom ramen för detta avtal. Pågående vårdkontakter ska i möjligaste mån avslutas. Om inte detta är möjligt ska nödvändig informationsöverföring ske till patientens hemlandsting gällande pågående behandling om inte annat överenskommits gällande fortsatt ansvar för patientens vård. 15 Tvister Brister och klagomål med anledning av detta avtal skall följas upp av parterna. Uppstår tvist om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall parterna i första hand söka lösa tvisten genom förhandlingar, i andra hand genom att hänskjuta tvisten till allmän domstol. 16 Parternas underskrift av behörig firmatecknare Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har erhållit var sitt. Avtalet träder ikraft först efter godkännande i landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting och efter godkännande i landstingsstyrelsen i Landstinget Sörmland. Datum: Nyköping Stockholm Landstinget Sörmland Stockholms Läns landsting Åsa Kullgren Torbjörn Rosdahl Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsstyrelsens ordförande Jan Grönlund Catarina Andersson Forsman Landstingsdirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör

17 Listning över länsgräns LANDSTINGET STOCKHOLM LANDSTINGET VÄSTMANLAND Diarienummer SLL: HSN Diarienummer LtV: LTV Samverkansavtal mellan Landstinget Västmanland och Stockholms läns landsting avseende listning över länsgräns 1 Parter Landstinget Västmanland, organisationsnummer och Stockholms läns landsting, organisationsnummer Bakgrund och syfte I syfte att utveckla samarbetet och med ambitionen att vidga valfrihet över länsgränserna avtalas nedan om utökad möjlighet för länens invånare att fritt lista sig på vårdcentral/husläkarmottagning i båda landstingen från och med De effektmål som förväntas uppnås är: Ökat utbud Ökad tillgänglighet Ökad valfrihet Det öppenvårdsutbud som finansieras av respektive landsting står till förfogande för invånarna i båda landstingen. 3 Avtalets innehåll och omfattning Stockholms läns landsting och Landstinget Västmanland överenskommer att från och med ges invånarna i länen rätt att lista sig på valfri vårdcentral /husläkarmottagning i Stockholms läns landsting eller i Landstinget Västmanland.

18 2 Vårdcentralerna/ husläkarmottagningarna tillämpar det egna landstingets regler och rutiner för vård och omhändertagande av patient listad från det andra länet och som valt att lista sig på vårdcentralen/ husläkarmottagningen. Gällande vårdgarantin ska en listad patient från annat landsting likställas med patient i vårdlandstinget. Undantag gällande möjlighet att lista sig: Boende i särskilt boende eller inskrivna i hemsjukvården undantas möjligheten att lista sig över länsgränsen. Asylsökande m fl. och personer som saknar nödvändiga tillstånd om personen är över 18 år Undantag gällande vårdcentralen/husläkarmottagningens uppdrag till listad från annat landsting: Hembesök/vård som innebär att vårdgivaren måste resa utanför vårdlandstingets gränser. Medverkan i individuell vårdplanering enligt HSL 3f Mottagande av utskrivningsmeddelande från slutenvård undantas. Gällande konstaterande av dödsfall samt vårdintyg enligt LPT ska vårdcentralerna tillämpa det egna landstingets regler. 4 Listningsförfarande Den som vill lista sig över länsgränsen vänder sig till den vårdcentral/husläkarmottagning där den vill lista sig och fyller i en för ändamålet avsedd blankett. Även tjänsten Mina Vårdkontakter på 1177.se. kan användas, om funktionen finns för länets egna invånare. Rutinerna för hur denna begäran praktiskt hanteras sker i enlighet med respektive landstings listningsregler. Det landsting där personen valt att lista sig skall rapportera över de personer som valt att lista sig till respektive hemlandsting. Rapporteringen skall ske via elektronisk överföring senast en vecka innan varje månadsslut.

19 3 5 Specialistvårdremiss och rehabilitering 5.1 Specialistvård Respektive vårdcentral/husläkarmottagning har möjlighet att remittera för öppenvårdsbesök på specialistmottagning i det landsting där vårdcentralen/ husläkarmottagningen finns om det är patientens val. Om besöket leder till beslut om behandling inom öppen specialistvård, så krävs remiss/betalningsförbindelse från motsvarande klinik i hemlandstinget om kostnaden för den totala behandlingsinsatsen överstiger respektive landstings beslut om belopp för remiss/betalningsförbindelsekrav enligt vad som regleras i mellanlänsavtalet. Remiss/betalningsförbindelse gäller även när behandlingsinsatsen kräver utomlänsvård i ett tredje landsting. 5.2 Rehabilitering Remittering/hänvisning till rehabilitering i öppenvård sker utifrån det regelverk och utbud som gäller för länets egna invånare. 6 Besök på annan vårdcentral/husläkarmottagning än den man är listad på Patient kan besöka annan vårdcentral/ husläkarmottagning (VC B) än den vårdcentral/ husläkarmottagning patienten är listad på (VC A). VC B ersätts då enligt det interna regelverk som gäller i respektive landsting för besök på annan vårdcentral/ husläkarmottagning (så kallad otrohetsersättning). Om patient besöker en vårdcentral/hälsocentral i det landsting där patienten bor/är folkbokförd, trots att patienten är listad i annat landsting, sker ingen debitering mellan landstingen. Om patient besöker vårdcentral/husläkarmottagning i ett tredje landsting (dvs varken hemlandstinget eller det man är listad i) ersätter hemlandstinget det vårdgivande landstinget enligt samverkansnämndens antagna prislista. 7 Hjälpmedel Hjälpmedel inom vårdval primärvård förskrivs enligt vårdlandstingets regler. Vårdlandstinget ansvarar för kostnaden. Riksavtalets regler för hjälpmedel gäller därutöver.

20 4 8 Sjukresor För sjukresor gäller det regelverk som tillämpas i vårdlandstinget. Kostnaden för sjukresan debiteras hemlandstinget. 9 Informationsansvar Respektive part ansvarar för att informera olika verksamhetsområden inom respektive landsting om innehållet i detta avtal. Respektive part ansvarar för att ta fram och publicera information till befolkningen gällande vilka rättigheter och möjligheter till val som följer av detta avtal. 10 Ersättningar Ersättning till vårdcentralen/husläkarmottagningen kommer från det egna landstinget och följer de ersättningar som respektive landsting har fastställt. Ersättningen mellan landstingen regleras via Riksavtalet. Faktureringen sker efter antal besök och efter prislista som beslutats i respektive samverkansnämnd. 11 Uppföljning och samverkan Parterna ska gemensamt ansvara för att utvärdera detta avtal, samt föreslå förändringar i avtalet. Möten mellan parterna sker minst två gånger per år. En översyn av avtalet mot bakgrund av ny patientlagsstiftning 1 januari 2015 ska ske i november månad år Kontaktpersoner Landstinget Västmanland Anders Ahlgren Vårdvalsenheten Västerås E-post: Stockholms läns landsting Jan-Olov Wiklund Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hantverkargatan 11B Box 6909, Stockholm Telefon E-post

21 5 13 Giltighetstid Avtalet gäller fr.o.m t.o.m Omförhandling 14.1 Uppsägning Respektive part kan säga upp avtalet senast 6 månader före avtalstidens utgång. Sker inte uppsägning förlängs avtalet med ytterligare ett år. Part som vill säga upp avtalet i enlighet med vad som sägs ovan skall göra detta skriftligen. Förändringar av, eller tillägg till avtalet, skall ske skriftligen och undertecknas av behörig firmatecknare Hävning Avtalet kan hävas om någondera part väsentligen brustit i sina förpliktelser i detta avtal och rättelse inte sker inom 30 dagar från det att rättelsen skriftligen begärts. Om parterna inte kan nå en frivillig överenskommelse äger parterna rätt att med en ömsesidig uppsägningstid om sex månader häva avtalet Omförhandling Part äger rätt att när som helst under avtalstiden påkalla förhandlingar om förutsättningarna förändras eller om en oförutsedd händelse inträffar som enligt partens uppfattning ändrar förutsättningarna för verksamheten. Begäran om omförhandling ska ske så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den part som begär omförhandlingen och befriar inte parten från att fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser. Rätten till omförhandling innebär inte hävning eller uppsägning av avtalet såvida inte parterna är eniga om hävning eller uppsägning. Förändring av avtalets innehåll förutsätter att skriftlig överenskommelse som undertecknas av båda parters firmatecknare. Mindre förtydliganden och redaktionella ändringar kan överenskommas mellan de i avtalet utsedda kontaktpersonerna.

22 Samordning vid uppsägning Vid uppsägning av avtalet ska parterna samordnat ansvara för att ge invånarna information om avlistning och omlistning tillbaka till respektive hemlandsting. Mellan uppsägning och avtalstidens utgång bör inga nya patienter listas inom ramen för detta avtal. Pågående vårdkontakter ska i möjligaste mån avslutas. Om inte detta är möjligt ska nödvändig informationsöverföring ske till patientens hemlandsting gällande pågående behandling om inte annat överenskommits gällande fortsatt ansvar för patientens vård. 15 Tvister Brister och klagomål med anledning av detta avtal skall följas upp av parterna. Uppstår tvist om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall parterna i första hand söka lösa tvisten genom förhandlingar, i andra hand genom att hänskjuta tvisten till allmän domstol. 16 Parternas underskrift av behörig firmatecknare Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har erhållit var sitt. Avtalet träder ikraft först efter godkännande i landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting och efter godkännande i landstingsstyrelsen i Landstinget Västmanland. Datum: Västerås Stockholm Landstinget Västmanland Stockholms Läns landsting Denise Nordström Torbjörn Rosdahl Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsstyrelsens ordförande Monica Berglund Catarina Andersson Forsman Landstingsdirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör

Samverkansavtal mellan Landstinget i Uppsala län och Landstinget Gävleborg avseende utökad listning över länsgräns

Samverkansavtal mellan Landstinget i Uppsala län och Landstinget Gävleborg avseende utökad listning över länsgräns Listning över länsgräns 2014-03-12 LANDSTINGET GÄVLEBORG LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Diarienummer LG: Diarienummer LUL: Samverkansavtal mellan Landstinget i Uppsala län och Landstinget Gävleborg avseende

Läs mer

Samverkansavtal mellan Landstinget Sörmland och Landstinget i Östergötland avseende listning över länsgräns

Samverkansavtal mellan Landstinget Sörmland och Landstinget i Östergötland avseende listning över länsgräns Listning över länsgräns LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND LANDSTINGET SÖRMLAND Diarienummer LiÖ: LiÖ 2014-216 Diarienummer DLL: LS-LED14-330 Samverkansavtal mellan Landstinget Sörmland och Landstinget i Östergötland

Läs mer

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 (6) DATUM BETECKNING 2014-05-30 LiÖ 2014-216 Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 Parter Örebro läns landsting,

Läs mer

att godkänna avtal med Landstinget Sörmland om listning över länsgräns

att godkänna avtal med Landstinget Sörmland om listning över länsgräns Stockhol ms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-05-21 LS 1404-0460 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 * 27 0001 6 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal om listning över länsgränser Föredragande

Läs mer

Förtida upphörande av avtal angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård vid Telefonplans husläkarmottagning

Förtida upphörande av avtal angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård vid Telefonplans husläkarmottagning SJUKVÅRDSUTSKOTT CITY 1 (4) 2011-08-17 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-08-09 HSN 0708-0855 Handläggare: Jan-Olov Wiklund Linda Ottebjer Förtida upphörande av avtal angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Läs mer

Yttrande över patientnämndsärende gällande svårighet för patienter att välja psykiatrisk vård

Yttrande över patientnämndsärende gällande svårighet för patienter att välja psykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-20 1 (3) HSN 1402-0307 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-17, p 11 Yttrande över patientnämndsärende gällande svårighet

Läs mer

Sida 1 av 3 SAMVERKANSAVTAL Bakgrund Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma

Läs mer

Mellanlänsavtal med Region Uppsala

Mellanlänsavtal med Region Uppsala Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-23 1 (3) HSN 2016-4697 Handläggare: Anne Lund Jensen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Mellanlänsavtal med Region Uppsala Ärendebeskrivning

Läs mer

Vårdavtal. 1. Avtalets omfattning. 2. Avtalet. 3. Definitioner ADA 6781 HSN 1211-1434

Vårdavtal. 1. Avtalets omfattning. 2. Avtalet. 3. Definitioner ADA 6781 HSN 1211-1434 Mellan Stockholms läns landsting genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, organisationsnummer 232100-0016, ( Beställaren ) och organisationsnummer 232100-0016 ( Vårdgivaren ), har slutits följande Vårdavtal

Läs mer

Stockholms läns Landsting AVTAL OM LANDSTINGETS Kommun LÄKARINSATSER I SÄRSKILDA BOENDEN. 2009-xx-xx Sid 1 (5)

Stockholms läns Landsting AVTAL OM LANDSTINGETS Kommun LÄKARINSATSER I SÄRSKILDA BOENDEN. 2009-xx-xx Sid 1 (5) Sid 1 (5) AVTAL OM LÄKARMEDVERKAN I SÄRSKILDA BOENDEN OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN 26 d Avtalet reglerar omfattning och former för kommunen att i vissa fall anlita läkare och

Läs mer

dels driva Transits verksamhet på Telefonplan i Stockholm,

dels driva Transits verksamhet på Telefonplan i Stockholm, 1 (5) Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ideella föreningen Transit Kulturinkubator, rörande verksamheten i en regional kulturinkubator 2012.

Läs mer

Bilaga 1 Listningsregler

Bilaga 1 Listningsregler Bilaga 1 Listningsregler Hälsoval Jämtlands län 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt till enskilda

Läs mer

SKRIVELSE 1(3) 2011-08-17 LS 1011-0895. Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna

SKRIVELSE 1(3) 2011-08-17 LS 1011-0895. Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen Ankom Stockholms läns landsting SKRIVELSE 1(3) 2011-08-17 LS 1011-0895 Dnr: 2011 -OB-17 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 1 -OB-17 * 028 Motion

Läs mer

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län Ikraftträdande: 2013-01-01 Reviderad: 2013-07-01 regeländring pga ny lagstiftning kring vård till tillståndslösa i länet

Läs mer

FLIK 12 RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD

FLIK 12 RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD FLIK 12 RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD LeS; 2009-05-24; 14:39 et för utomlänsvård... 3 1 Avtalets omfattning... 3 2 Hälso- och sjukvård efter remiss från hemlandstinget... 3 3 Akut- och förlossningsvård

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Listning över landstingsgränserna. Konferens om nya patientlagen 2014-10-23

Listning över landstingsgränserna. Konferens om nya patientlagen 2014-10-23 Listning över landstingsgränserna Konferens om nya patientlagen 2014-10-23 Nuläge i landsting/regioner Landstingen/regionerna arbetar idag med listning och omlistning inomläns i sina respektive listningssystem.

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

Yttrande över motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi

Yttrande över motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Sandra Möller TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-18 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, P 18 1 (3) HSN 2016-0098 Yttrande över motion 2015:25 av Dag Larsson (S)

Läs mer

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-05-19 TN 2014-36 Trafiknämnden Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional

Läs mer

Samverkansavtal om ungdomsmottagning i Dals-Ed mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Dals-Eds kommun

Samverkansavtal om ungdomsmottagning i Dals-Ed mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Dals-Eds kommun DNR: HSNN 2015-00036 Samverkansavtal om ungdomsmottagning i Dals-Ed mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Dals-Eds kommun 2(7) 1 Avtalsparter Detta avtal avseende ungdomsmottagningsverksamhet har träffats

Läs mer

Avtal Vårnäs behandlingshem

Avtal Vårnäs behandlingshem TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Caroline Dexfalk Juridiska staben +46155245767 2016-04-12 LS-LED16-0729-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A

Läs mer

Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-02-08. Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.

Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-02-08. Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-02-15 p 12 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2012-02-08 Handläggare: Andreas Falk Förlängning av avtal med Carema Hjärnhälsan AB och Praktikertjänst AB för lokal

Läs mer

Avtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Sotning och Ventilation AB

Avtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Sotning och Ventilation AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2013-11-18 KS 2013/0861 Kommunstyrelsen Avtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Sotning och Ventilation AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra 2010 Sidan 1 av 6 Kap 2. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Mellan 1. TioHundranämnden

Läs mer

Avtal om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län

Avtal om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län Avtal om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län Sida 1 av 5 Innehållsförteckning 1. Avtalsparter 2. Inledning 2.1 Gemensamma

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -. Avtal förlag Förlagets exemplar Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996). (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.) Parterna har träffat avtal enligt villkoren nedan rörande Köparens

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

Justering av förslag till Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik

Justering av förslag till Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Handläggare Magnus Höög 023-77 70 54 magnus.hoog@regiondalarna.se Datum 2015-06-01 Arbetsutskottet Diarienummer RD 2015/40 Justering av förslag till Samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Specialitet En leverantör har möjlighet att få godkännande för en eller flera vårdenheter inom Region Halland, förutsatt att kraven i förfrågningsunderlaget uppfylls.

Läs mer

Avtal om vårdåtagande avseende barn- och ungdomstandvård

Avtal om vårdåtagande avseende barn- och ungdomstandvård DATUM DIARIENR 2002-02-22 LKD01409 Avtal om vårdåtagande avseende barn- och ungdomstandvård i Sörmland Landstingsfullmäktige har beslutat att valfrihet ska råda inom barn- och ungdomstandvården. Detta

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till DU-nämnden Akten

Protokollsutdrag dokument till DU-nämnden Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-02-24 LS-LED09-186 18 Fördjupad samverkan inom ortopedi. Samverkansavtal Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner samverkansavtalet

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Förslag till beslut. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar. att. till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag. att

Förslag till beslut. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar. att. till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag. att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Peter Ölund TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-23 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 10 1 (5) HSN 1401-0132 Yttrande över motion 2013:27 av Helene Hellmark Knutsson

Läs mer

Yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård

Yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 LS 1109-1204 iäwdstingsstvretsen Landstingsstyrelsen w 1 M2-20 * 014 Yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård

Läs mer

Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) i samband med ersättningsetablering mm

Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) i samband med ersättningsetablering mm HSN 2008-03-17 p 11 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-02-16 HSN 0902-0160 Handläggare: Said Mousavi Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF

Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016:87-106 Näringslivskontoret 2016-02-04 1/2 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF Förslag

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV)

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Mellan Kristinehamns kommun, org.nr 212000-1868 nedan kallad beställaren och org.nr nedan kallad utföraren, tecknas följande avtal. 1. Syfte Utföraren åtar sig

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL REHABILITERING VID LÅNGVARIG OSPECIFIK SMÄRTA

TILLÄGGSAVTAL REHABILITERING VID LÅNGVARIG OSPECIFIK SMÄRTA HSN xxxx-xxxx Sid 1 (9) 1.1 Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom och xxx organisationsnummer xxxxxx-xxxx har slutits följande Definitioner TILLÄGGSAVTAL REHABILITERING

Läs mer

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m fl (MP) om att förbättra hälsan för ensamföräldrar

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m fl (MP) om att förbättra hälsan för ensamföräldrar HSN 2010-11-16 p 6 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-10-12 HSN 1007-0738 Handläggare: Pia Pahlstad Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m fl (MP) om förbättra hälsan

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95)

Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (3) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-05-24 p 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Eva Bohlin Margareta Cassel Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, Se,

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: 2015-12-16 SN.2015.133 Vuxen- och omsorgsnämnden Personuppgiftsbiträdesavtal Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden 1.

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun AVTAL Sida: 1 (8) Datum: 2010-09-12 Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun 1. Parter Mellan nedanstående parter, kommunen

Läs mer

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland 1 (13) 2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland År 2014 Kontraktsnr/dnr DU-UPP12-189 2 (13) 1 Parter Detta kontrakt har träffats mellan Landstinget Västmanland, Vårdvalsenheten, 721 89 Västerås,

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2014

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2014 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-01-22 LS 1312-1538 LANDSTINGSSTYRELSEN LandstingsstyrelserJ 1 * *02' 04 0001 3 Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och för år 2014 Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Åtvidabergs kommun

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Åtvidabergs kommun BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2015-08-05 TSN 2015-211 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Kommunstyrelsen i träffade

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016-2019

Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016-2019 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(4) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-10-13 LS-LED15-1304-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar AVTAL Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar Parter Mellan Athena Nordic AB, Box 470, 791 16 FALUN nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats.

Läs mer

Mellanlänsavtal med Landstinget i Uppsala län

Mellanlänsavtal med Landstinget i Uppsala län HSN 2009-06-23 P 9 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-05-25 HSN 0804-0546 Handläggare: Irma Johansson Mellanlänsavtal med Landstinget i Uppsala län Ärendet Stockholms

Läs mer

Svårighet för patienter att välja psykiatrisk mottagning

Svårighet för patienter att välja psykiatrisk mottagning Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2014-02-11 P 5 Siv Aronsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-23 PaN V1305-02528-34 V1306-02789-34 V1306-02926-34 V1306-02970-34 V1206-02413-34 Principärende Svårighet för patienter

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER 14LTK864 Landstingets kansli Utvecklingavdelningen, Ingrid Löndahl SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER Beställare Vårdgivare Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9 351 88 Växjö Kontaktperson

Läs mer

Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2011-09-20 Sammanställning av auktorisationsansökningar, bilaga 1 och bilaga 2

Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2011-09-20 Sammanställning av auktorisationsansökningar, bilaga 1 och bilaga 2 SJUKVÅRDSUTSKOTT CITY 2011-10-12 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Claes Ankre Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård,

Läs mer

Avtal om nätanslutning av Bredbys fibernät. 20xx-xx-xx

Avtal om nätanslutning av Bredbys fibernät. 20xx-xx-xx Sida 1 av 5 EXEMPEL 3A Arbetspapper Avtal om nätanslutning av Bredbys fibernät. 20xx-xx-xx Detta avtal gäller anslutning av Bredbys fibernät (nedan kallat Ledningsnätet) till X:s kommunikationsnät samt

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2012 för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2012 för Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Tommy Sandegran TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 6 1 (5) HSN 1304-0474 Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport

Läs mer

Overenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap gällande frivilliga på sjukhus

Overenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap gällande frivilliga på sjukhus +.öda Korset,,~... ~ SKANE Overenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap gällande frivilliga på sjukhus Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar att en process för att utveckla formerna

Läs mer

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm.

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 19 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-11-01 HSN 1104-0356 Handläggare: Inger Rising Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI)

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster

AVTAL. Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster AVTAL Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster Parter Mellan BN DENTAL AB, Box 3058, 903 02 UMEÅ nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar 1/11 Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar nehållsförteckning AVTALSPARTER Uppdragsgivare: Landstinget i Kalmar Län Strömgatan 13 391 26 KALMAR Org nr: 232100-0073 Hemsida: www.ltkalmar.se

Läs mer

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23.

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Dnr HSS 2013-0264 Dnr CK 2015-0346 2015-11-24 Regler för sjukresor Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Landstinget i Uppsala län

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till DU-nämnden Akten

Protokollsutdrag dokument till DU-nämnden Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-02.24 LS-LED09-187 19 Fördjupad samverkan inom gynekologisk onkologi. Samverkansavtal Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner samverkansavtalet

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av Fast vårdkontakt. Rapport. KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor:17

Landstinget Dalarna. Granskning av Fast vårdkontakt. Rapport. KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor:17 Granskning av Rapport KPMG AB Antal sidor:17 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Bakgrund 4 3. Syfte och avgränsning

Läs mer

Vård Gård den 27 augusti 2014. Patientinflytande förberedelser inför nya patientlagen (2014:821) Reviderat riksavtal

Vård Gård den 27 augusti 2014. Patientinflytande förberedelser inför nya patientlagen (2014:821) Reviderat riksavtal Vård Gård den 27 augusti 2014 Patientinflytande förberedelser inför nya patientlagen (2014:821) Reviderat riksavtal Syftet med lagen Stärka och tydliggöra patientens ställning Främja patientens integritet,

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag 2016-01-11

Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag 2016-01-11 Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan

Läs mer

Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar. Linda Almqvist (jurist)

Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar. Linda Almqvist (jurist) Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar Linda Almqvist (jurist) - Jag har en plan!..eller? Begreppsdiagram planer inom vård och omsorg mål för att uppnå

Läs mer

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten AVTAL Bilaga 5 SN-2014/259 Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten ALLMÄNNA KONTRAKTSVILLKOR 1.1 Parter och kontaktpersoner Beställare Knivsta kommun, socialnämnden

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-07 LS 1409-1048 Handläggare: Hans Brattström Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:69 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Föredragande landstingsråd:

Läs mer

3. Avtal medicinsk fotvård

3. Avtal medicinsk fotvård Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Medicinsk fotvård - LOV DU-UPP15-0194 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas AVTAL Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas Parter Mellan AGA Gas AB (Linde Gas Therapeutics), Box 8883, 402 72 GÖTEBORG, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 84 VISBY,

Läs mer

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården Upphandlingsenheten, Kristina Wikman Datum 2004-02-23 1 AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården AVTALSOMFATTNING AVTALSFORM AVTALSPARTER Leverantören åtar sig för Landstinget

Läs mer

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Christoffer Martinelle 2014-05-19 LiÖ 2014-547 Landstingsstyrelsen Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Snabba Tryck AB, Cypressgatan 4, 621 58 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har

Läs mer

8 Regler för regional samverkan 2015

8 Regler för regional samverkan 2015 8 Regler för regional samverkan 2015 8.1 Regional medicinsk samverkan 8.1.1 Regionavtal och beslut i Södra Regionvårdsnämnden 8.1.2 Regionala medicinska kunskapsgrupper 8.1.3 Regionala chefssamråd 8.2

Läs mer

Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 juni 2014 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 juni 2014.

Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 juni 2014 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 juni 2014. Landstingsstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-06-17 Datum för justering: 2014-06-17 Datum för anslag: 2014-06-17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor

Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor 2012-11-16 LJ2012/1621 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Lars Wallström Landstingsstyrelsen Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor Bakgrund Landstingsfullmäktige har 2012-06-19-20, 72 beslutat

Läs mer

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-16 1 (9) HSN 1405-0623 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, p 5 Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

Huvudadministratör i Prator

Huvudadministratör i Prator Huvudadministratör i Prator Beskrivning 1Definitioner...4 1.1Inledning... 5 1.2Om Prator...5 1.3Organisationens betydelse... 6 1.4Administratörsnivåer...7 1.5Utveckling, underhåll och felhantering...7

Läs mer

Förslag till uppsägning av vårdavtal om husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och om logopedverksamheter

Förslag till uppsägning av vårdavtal om husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och om logopedverksamheter SJUKVÅRDSUTSKOTT CITY 2012-02-01 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Peder Eskesen Förslag till uppsägning av vårdavtal om husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och om logopedverksamheter

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Nadja Widéhn 2015-04-15 SN 2015/0138.11.01 0480-452786 Socialnämnden Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

RAMAVTAL Vårdsängar 2012

RAMAVTAL Vårdsängar 2012 AVTAL 1 (7) RAMAVTAL Vårdsängar 2012 1. Parter Beställare: 641 80 Katrineholm 643 80 Vingåker Leverantör: Invacare AB Box 66 163 91 Spång Tfn 08-761 70 90 Org nr: 556050-1313 Kontaktperson avtal: Per Sandahl

Läs mer

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsparter: Uppdragsgivare: Landstinget Blekinge Postadress: Wämö Center Postort: 371 81 KARLSKRONA E-post: Organisationsnummer: 232100-0081 Kontaktperson:

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster

AVTAL. Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster AVTAL Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster Parter Mellan Praktikertjänst AB, 103 55 STOCKHOLM nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter. PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter. Personuppgiftsansvarig: (Vårdgivarens namn, org.nr samt i förekommande fall ansvarig nämnd eller styrelse

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer

2016-01-20. Dnr KS/2015:438. Avtal. Idéburet Offentligt Partnerskap. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Kvinnojouren Klara

2016-01-20. Dnr KS/2015:438. Avtal. Idéburet Offentligt Partnerskap. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Kvinnojouren Klara 2016-01-20 Dnr KS/2015:438 Avtal om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Upplands Väsby kommun och Kvinnojouren Klara Samarbetsavtal mellan parterna Detta samarbetsavtal om idéburet offentligt partnerskap,

Läs mer