AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB"

Transkript

1 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Konsulten Mellan parterna har denna dag träffats följande avtal avseende årlig revision av Bolaget ( Avtalet ).

2 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING AVTALSHANDLINGAR AVTALSPERIOD UPPDRAGETS ART OCH OMFATTNING KONSULTENS ÅTAGANDE RIKTLINJER FÖR ARBETETS UTFÖRANDE TIDPLAN FÖR UPPDRAGETS REDOVISNING FÖRSENING OCH VITE PERSONAL ANLITANDE AV UNDERKONSULT/UNDER-LEVERANTÖR ERSÄTTNING FÖR UPPDRAGET PRISJUSTERING FAKTURERING OCH BETALNING KONTROLL ANSVAR OCH FÖRSÄKRING FÖRTIDA UPPHÖRANDE FRÅN BOLAGETS SIDA FRÅN KONSULTENS SIDA BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE) PARTS OBEROENDE SEKRETESS MARKNADSFÖRING IMMATERIELLA RÄTTIGHETER MILJÖHÄNSYN INFORMATION ÖVERLÅTELSE/ÄGARSKIFTE TVIST ÄNDRINGAR KONTAKTPERSONER... 11

3 2(12) 1 INLEDNING Landstingsrevisorerna har landstingsfullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Stockholms läns landsting (SLL), såväl den som bedrivs i förvaltningsform som den som bedrivs i bolagsform och vissa stiftelser. Landstingsfullmäktige har lämnat i uppdrag åt revisorskollegiet att svara för upphandlingen av auktoriserade revisorer för bolag och förvaltade stiftelser/donationsfonder. Revisorskollegiet har uppdragit åt revisionskontoret att genomföra upphandlingen. Efter avslutad upphandling har parterna ingått detta Avtal. Eventuella frågor angående Avtalet kan ställas per e-post till 2 AVTALSHANDLINGAR Avtalet består av nedan angivna dokument. Om det i dessa dokument förekommer motstridiga uppgifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, inbördes i följande ordning: A Skriftliga ändringar och tillägg till detta Avtal B Detta Avtal C Revisionskontorets årliga instruktion D Kompletteringar till förfrågningsunderlaget E Förfrågningsunderlagets uppdrags- och objektsbeskrivning Bilaga 1 F Kompletteringar till anbudet G Konsultens anbud Bilaga 2 3 AVTALSPERIOD Avtalet avser årlig revision av räkenskapsåren Detta Avtal gäller från och med den 1 april 2015 till och med den 30 juni UPPDRAGETS ART OCH OMFATTNING Revisionen av Bolaget ska utföras enligt de regler som anges i aktiebolagslagen (2005:551), kommunallagen (1991:900), Stockholms läns landstings revisionsreglemente samt de ytterligare riktlinjer m.m. som Landstingsrevisorerna och dess revisionskontor ställer. Konsulten åtar sig att utföra den revision som erfordras för att ett fullgott underlag ska erhållas för avgivande av revisionsberättelser för räkenskapsåren 2016 t.o.m Omfattningen och utförandet av revisionen ska ske enligt god revisors- och revisionssed. Uppdraget som ska utföras (i det följande benämnt Uppdraget ) preciseras närmare i förfrågningsunderlagets uppdrags- och objektsbeskrivning, Bilaga 1. Tidsåtgång för rådgivning, som utgör en naturligt led i revisionsuppdraget, ska ingå i Uppdraget för vilket det inte utgår någon särskild ersättning. Detsamma gäller tidsåtgång för samverkan under hela revisionsprocessen med Landstingsrevisorerna. Tidsåtgång för samverkan med koncernrevisorn för Landstingshuset i Stockholm AB ska i tillämpliga fall också ingå i Uppdraget, för vilket det inte utgår någon särskild ersättning.

4 3(12) Rådgivning till granskad enhet i form av utökat revisionsuppdrag eller särskilt uppdrag som ersätts av granskat bolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till Revisionskontoret. Oberoendeprövning ska göras i sådana fall. Uppdraget omfattar även tidsåtgång för erforderligt samråd med lekmannarevisorer och representanter från Landstingsrevisorernas revisionskontor om planering, genomförande och ömsesidig information för vilket det inte utgår någon särskild ersättning. Uppdraget omfattar även samråd, planering och information med Bolagets representanter för vilket det inte utgår någon särskild ersättning. Är Uppdraget inte tillräckligt preciserat åligger det Konsulten att i samråd med Revisionskontoret göra ytterligare preciseringar. Om väsentliga förändringar sker ska revisionen anpassas till nya förhållanden och särskild skriftlig överenskommelse mellan parterna träffas om detta. Det kan t.ex. gälla väsentlig förändring av befintlig verksamhet, förflyttning av verksamhet, omorganisation, ändrad driftskapacitet eller att verksamhet upphör alternativt överförs till annan verksamhet. Specifikation av Konsultens personal framgår av Konsultens anbud, Bilaga 2. 5 KONSULTENS ÅTAGANDE Konsulten ska genom iakttagande av god revisors- och revisionssed utföra det Uppdrag som framgår av Avtalet och dess bilagor. Uppdraget ska utföras enligt ett kvalitetssäkringssystem vilket garanterar att Uppdraget utförs enligt god revisionssed. Genom kvalitetssäkringssystemet ska Konsulten övervaka att det egna arbetet utförs med rätt kvalitet och precision. Konsulten får inte under uppdragstiden utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för Konsulten. Berör Uppdraget Stockholms läns landstings informationssystem eller om sådant system används vid Uppdragets utförande förbinder sig Konsulten att iaktta Stockholms läns landstings IT-policy samt policy och riktlinjer för informationssäkerhet. Konsulten åtar sig även att följa övriga för Uppdraget tillämpliga säkerhetsbestämmelser. 6 RIKTLINJER FÖR ARBETETS UTFÖRANDE Konsulten åtar sig att följa de riktlinjer och Landstingsrevisorernas årliga instruktion som Landstingsrevisorerna utger i samband med planering, delårsrapport, löpande granskning och årsrapport. Konsulten förbinder sig därtill att följa de lagar, förordningar, föreskrifter och övriga riktlinjer och policydokument som på något sätt berör här avtalat Uppdrag. Konsulten ska utan dröjsmål till Bolaget skriftligen anmäla behov av insatser, som inte ingår i Uppdraget, liksom behov av nya eller ändrade direktiv. Sådana eventuella insatser ska skriftligen godkännas av Bolaget i förväg. Konsulten ska under arbetets gång hålla granskningsansvarig på revisionskontoret och kontaktperson på Bolaget underrättad om hur arbetet fortskrider.

5 4(12) Eventuell utökning av Konsultens granskningsinsatser som överenskommits med Bolaget ersätts enligt de timpriser för respektive personalkategori som avtalats för Uppdraget. Bedömer Bolaget eller Konsulten att väsentlig ändring av förutsättningarna för Uppdraget uppkommit ska den andra parten omedelbart skriftligen informeras om detta. I den mån Konsulten genom Uppdraget kommer att behandla personuppgifter åt Bolaget är Konsulten att betrakta som personuppgiftsbiträde enligt definitionen i 3 personuppgiftslagen (1998:204). Den information som samlas in och lagras av Konsulten inom ramen för Uppdraget får endast behandlas i enlighet med de instruktioner som Konsulten och Bolaget överenskommer om från tid till annan. Konsulten förbinder sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda ovan nämnda information i enlighet med vad som föreskrivs i 31 första stycket personuppgiftslagen. 7 TIDPLAN FÖR UPPDRAGETS REDOVISNING Uppdraget ska redovisas enligt följande tidplan: Revisionsåret omfattar den 1 april till den 31 mars påföljande år och ska avslutas med att Konsulten fullgör sitt Uppdrag enligt punkt 4. Konsulten ska följa den tidplan som fastställs av Landstingsrevisorerna i Landstingsrevisorernas årliga instruktion och vad som i övrigt framgår av förfrågningsunderlagets uppdrags- och objektbeskrivning i bilaga 1. Part ska utan dröjsmål underrätta motparten och Landstingsrevisorerna sedan denne fått kännedom om förhållande som kan medföra ändring av tidsplanen för Uppdragets genomförande. Ändring av tidplanen ska skriftligen godkännas av behöriga företrädare för parterna. 8 FÖRSENING OCH VITE Vid försening från Konsultens sida har Bolaget rätt till ersättning och hävning enligt nedan. Bolaget är berättigat att, per påbörjad vecka som Konsultens fullgörande av Uppdraget enligt punkt 4 försenas, erhålla vite uppgående till ett belopp om fem (5) procent av den totala ersättningen för Uppdraget. Vitet utgår under högst tio (10) veckor. Därefter äger Bolaget rätt att häva hela eller viss del av Avtalet i enlighet med punkt 16.1 c) nedan. Bolagets rätt till vite för försening är förverkad om anspråk på ersättning inte framställs skriftligen senast sex (6) månader efter det att Uppdraget slutförts eller på annat sätt upphört.

6 5(12) 9 PERSONAL Konsulten förbinder sig att vid genomförandet av Uppdraget använda personal med för ändamålet tillräcklig kompetens enligt Konsultens anbud samt i övrigt iaktta god revisors- och revisionssed. Önskar Konsulten ersätta någon av de hos Konsulten anställda, som arbetar med Uppdraget, med annan får detta ske först efter skriftligt medgivande av Bolaget, om inte arbetsuppgiften är av rutinmässig art eller av mindre betydelse för Uppdraget. Önskar Konsulten en förändring av fördelning av tidsinsats under avtalstiden mellan huvudansvarig revisor, granskningsledare och granskare ska detta genomföras efter samråd med Bolaget. Konsulten ska i sådana fall utan dröjsmål skicka en skriftlig anmälan om vad förändringen innebär till Bolaget. Förändring av personal berättigar inte Konsulten till ersättning för eventuella merkostnader och utgör inte grund för förändring av avtalade villkor. 10 ANLITANDE AV UNDERKONSULT/UNDER- LEVERANTÖR Önskar Konsulten anlita underkonsult/underleverantör för att genomföra viss del av Uppdraget får detta ske först efter godkännande från Bolaget, om inte arbetsuppgiften är av mindre betydelse för Uppdraget. Om Konsulten efter godkännande utnyttjar underkonsult/underleverantör för genomförande av Uppdraget eller viss del därav, svarar Konsulten för underkonsultens/underleverantörens arbete på samma sätt som för sitt eget. Konsulten ska med underkonsult/underleverantör träffa motsvarande förbehåll avseende parts oberoende och sekretess som nedan överenskommits under punkterna 18 och ERSÄTTNING FÖR UPPDRAGET För perioden den 1 april mars 2016 utgår en fast ersättning om [ ] kr exklusive mervärdesskatt för utfört Uppdrag. Konsultens ersättning inkluderar alla kostnader som är kopplade till Uppdraget. Granskningen av årsredovisningen ingår i arvodet för det år som årsredovisningen avser. Om Konsulten under arbetets gång bedömer beräknad ersättning otillräcklig för att kunna göra uttalande i revisionsberättelsen ska Konsulten snarast skriftligen underrätta Bolaget.

7 6(12) 12 PRISJUSTERING Ersättning för Uppdraget ska vara fast under ett (1) år, från och med den 1 april 2015 till och med den 31 mars Därefter sker justering av ersättning en gång per år, efter Konsultens begäran, från och med den 1 april 2017 enligt följande: 30 procent av ersättningen utgör fast del under hela avtalstiden. 70 procent av ersättningen justeras med högst motsvarande förändring av index enligt tidsserie AKI (arbetskostnadsindex för privata tjänstemän) preliminära siffror, Svensk Näringsgrensindelning (SNI) 2007, näringsgren K-N per den 1 januari varje år. Justeringen beräknas efter förändringar i ovanstående index per januari året då den nya ersättningen ska träda i kraft, gentemot januari föregående år. AKI kan under avtalstiden komma att bytas ut mot ett motsvarande branschgemensamt arbetskraftsindex, enligt överenskommelse mellan avtalsparterna. Beslut av myndighet beträffande skatter eller avgifter som påverkat ersättningen får till den del som beror på myndighetsbeslutet regleras efter yrkande av någon av parterna. Sådant beslut av myndighet får beaktas tidigast från den tidpunkt då den prispåverkande faktorn träder i kraft. Yrkande om sådan prisjustering ska göras så snart den är känd och ställas till bolaget. 13 FAKTURERING OCH BETALNING Betalning ska ske senast inom trettio (30) dagar efter det att Bolaget erhållit faktura. Faktureringsavgift, expeditionsavgift, påminnelseavgift eller andra avgifter accepteras inte. Av fakturan ska framgå vad granskningen avser arten och omfattningen av utfört arbete antalet arbetstimmar och timersättning för var och en av de personer som sysselsatts med Uppdraget referens till Avtalet, RK-nummer referensnummer (vid eventuell elektroniska fakturor och scanning) kontaktperson konsultens firma, organisationsnummer och adress. Slutfaktura ska vara Bolaget tillhanda tidigast en (1) månad senast tre (3) månader efter att Uppdraget slutförts (dvs. efter Konsultens fullgörande av Uppdraget enligt punkt 4). Senare framställt krav medför inte rätt till betalning. Bolaget har rätt att kvitta eventuella fordringar för vite eller andra ersättningar mot Konsultens rätt till ersättning för Uppdraget. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens (1975:635) bestämmelser. Villkor som anges i faktura, men som inte omfattas av avtalade villkor, är inte bindande för Bolaget.

8 7(12) 14 KONTROLL Bolaget äger rätt att genom erforderlig kontroll förvissa sig om att arbeten som anges i faktura motsvaras av utfört arbete. Konsultens debitering ska kunna styrkas genom tidredovisning och bokföring. 15 ANSVAR OCH FÖRSÄKRING Konsulten ansvarar för skada som denne orsakar Bolaget eller annan förvaltning genom brist i utfört Uppdrag eller annat avtalsbrott. Konsulten är skyldig att under hela avtalsperioden till betryggande belopp hålla ansvarsförsäkring som täcker skador, vilka kan komma att orsakas av Konsulten eller av Konsulten anlitad person. Konsulten ska även se till att denne är försäkrad till betryggande belopp mot olycksfall och skadegörelse under tiden för Uppdraget. Vid begäran ska Konsulten omedelbart kunna uppvisa giltigt försäkringsbevis. Konsultens ansvar är inte begränsat till försäkringsbeloppet. Konsultens sammanlagda skadeståndsskyldighet till följd av Uppdraget begränsas dock till maximalt femtio (50) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). 16 FÖRTIDA UPPHÖRANDE 16.1 Från Bolagets sida Bolaget har rätt att när som helst avbeställa ej utförd del av Uppdraget med en uppsägningstid på tre (3) månader. Avbeställning ska ske skriftligen. Sker sådan avbeställning ska Bolaget utge ersättning till Konsulten för utfört arbete som inte redan erlagts. Bolaget äger häva hela eller delar av Avtalet om a) Konsulten försätts i konkurs, inleder ackord, inställer sina betalningar, träder i likvidation eller annars kan antas vara på obestånd. b) Konsulten inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar Konsulten. c) Konsulten under avtalstiden lämnar råd eller annat biträde i sådan omfattning eller under sådana förhållanden att förtroendet för Konsultens opartiskhet eller självständighet ifrågasätts enligt punkt 18. d) Konsultens fullgörande av Uppdraget försenats tio (10) veckor eller mer enligt punkt 8. Bolaget har vidare rätt att säga upp Avtalet till upphörande trettio (30) dagar från avsändandet av skriftlig uppsägning, om e) Konsulten bryter mot Avtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar från avsändandet av skriftligt meddelande därom. f) Konsulten i väsentligt hänseende brister i sina åligganden avseende Uppdraget och rättelse ej sker inom trettio (30) dagar efter skriftlig erinran.

9 8(12) g) Konsulten överlåtit rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan Bolagets skriftliga medgivande i förväg eller då Bolaget inte godkänt överlåtelse av Uppdraget vid ägarskifte hos Konsulten enligt punkt 24. h) Konsulten, utan föregående medgivande från Bolaget, använder underkonsulter/underleverantörer för utförande av arbetsuppgifter som inte utgör mindre betydelse för Uppdraget. i) Konsulten åberopat befrielsegrund enligt punkten 17 nedan och sådan omständighet förelegat mer än tre (3) månader. j) Bolaget bedömer att förutsättningarna för Uppdraget väsentligen har förändrats. Avbeställning, hävning eller uppsägning ska ske skriftligt genom rekommenderat brev till Konsulten under följande adress: [ ]. Bolaget ska vid hävning eller uppsägning uppge grunden för det förtida upphörandet. Har detta skett ska avbeställningen, hävningen eller uppsägningen anses vara fullgjord. Vid avbeställning, hävning eller uppsägning ska Konsulten omedelbart redovisa och överlämna samtliga med anledning av Uppdraget framtagna resultat och utarbetade handlingar till den som övertar Uppdraget. Ersättning utgår för utfört arbete. Vid avbeställning eller begränsning av Uppdraget utgår även ersättning för styrkt nödvändig avvecklingskostnad. Vid förtida upphörande på de i a j ovan angivna grunderna har Bolaget samtidigt rätt till ersättning för den skada som Konsultens fel, försummelser och brister åsamkat Bolaget Från Konsultens sida Konsulten äger rätt att säga upp avtalet till upphörande trettio (30) dagar efter avsändandet av skriftlig uppsägning, om a) Bolaget bryter mot någon ej oväsentlig bestämmelse i Avtalet och underlåter att vidta rättelse inom trettio (30) dagar från skriftlig anmodan härom (innefattande redogörelse för avtalsbrottet). b) Bolaget åberopat befrielsegrund enligt punkten 17 nedan och sådan omständighet förelegat mer än tre (3) månader. Uppsägning ska ske skriftligt genom rekommenderat brev till Bolaget. Bolaget ska samtidigt skriftligen informera Landstingsrevisorerna. Konsulten ska då omedelbart redovisa och överlämna samtliga med anledning av Uppdraget framtagna resultat och utarbetade handlingar till den som övertar Uppdraget. Ersättning utgår för utfört arbete.

10 9(12) 17 BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE) Part befrias från sina åtaganden enligt detta Avtal om fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför parts kontroll som part skäligen inte kunde ha räknat med vid Avtalets tecknande och vars följder part inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Som sådan omständighet skall bland annat anses krig, krigsliknande tillstånd, eldsvåda, beslut från regeringen eller annan myndighet. Beror underlåtenheten att fullgöra sina åtaganden på någon som parten i sin tur anlitat är parten fri från ansvar för underlåtenheten endast om också den som parten anlitat skulle vara fri enligt vad nyss nämnts. Part är skyldig att i skälig omfattning vidta åtgärder för att lindra konsekvensen av befrielsegrunden. Den part som avser åberopa befrielsegrunden skall omedelbart och skriftligen underrätta motparten om detta. Så snart den åberopade omständigheten upphört skall parten underrätta motparten samt omedelbart återuppta Uppdraget i avtalad form. 18 PARTS OBEROENDE Konsulten får under avtalstiden inte lämna råd eller annat biträde i sådan omfattning eller under sådana förhållanden att förtroendet för Konsultens opartiskhet eller självständighet kan ifrågasättas när det gäller det avtalade Uppdraget. Detta gäller även av Konsulten anlitade underkonsulter/underleverantörer. I sådana fall har Bolaget rätt att häva Avtalet. Konsultuppdrag i anslutning till Uppdraget kan endast accepteras om detta sker i enlighet med stipulerade oberoenderegler. Oberoendet ska i dessa fall dokumenteras i enlighet med revisorslagen (2001:883) och den modell för prövning av oberoendet, som FAR har utarbetat. Rådgivning till Bolaget i form av utökat uppdrag eller särskilt uppdrag som ersätts av granskat bolag ska Landstingsrevisorerna skriftligt informeras om. Samtliga uppdrag avseende redovisning, styrning och intern kontroll som utförs åt andra beställare inom Stockholms läns landsting ska löpande redovisas till Landstingsrevisorerna. 19 SEKRETESS Konsulten förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken Konsulten erhåller från Bolaget eller som framkommer vid genomförandet av Uppdraget. Med konfidentiell information avses detta Avtal, samt all information som av part, genom märkning eller på annat sätt, angivits vara av konfidentiell natur. Konsulten förbinder sig att se till att anställda, konsulter och styrelseledamöter hos Konsulten inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information. Det åligger Konsulten att tillse att de anställda som kan antas komma i kontakt med information av konfidentiell natur är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som Konsulten enligt detta Avtal. Det ovan anförda gäller även efter att Avtalet upphört att gälla.

11 10(12) 20 MARKNADSFÖRING Hänvisning till Uppdrag eller i övrigt till Bolaget i reklam eller marknadsföring får ej göras av Konsulten eller dennes underkonsulter/underleverantörer utan Bolagets skriftligt medgivande. Denna bestämmelse gäller även efter att Avtalet upphört att gälla. 21 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Konsulten ansvarar för att levererat material som sådant och Bolagets användning av materialet i enlighet med Avtalet, inte gör intrång i annans immateriella rätt. Konsulten förbinder sig att hålla Bolaget eller annan förvaltning skadelös och ersätta direkt och indirekt skada i anledning av att levererat material gör intrång i annans immateriella rätt. Vad som nu sagts gäller dock endast om Konsulten informeras om påstått intrång omgående efter att Bolaget tagit del av information av innebörd att tredje man anser att levererat material inkräktar på annans immateriella rätt samt dessutom förutsatt att Konsulten, på egen begäran, äger träda i Bolagets ställe vid sådan tvist. Denna bestämmelse gäller även efter att Avtalet upphört att gälla. 22 MILJÖHÄNSYN Stockholms läns landsting har antagit ett miljöpolitiskt program, Miljöutmaning Programmet gäller perioden Det miljöpolitiska programmet finns att hämta på adress Konsulten ska i sitt arbete beakta Miljöutmaning 2016 eller vid varje tid gällande nytt miljöprogram. 23 INFORMATION Båda parter är skyldiga att kontinuerligt informera varandra om förändringar som är av betydelse för Uppdragets genomförande. 24 ÖVERLÅTELSE/ÄGARSKIFTE Konsulten får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan Bolagets skriftliga godkännande i förväg. Sker sådan överlåtelse eller upplåtelse utan sådant medgivande har Bolaget rätt att säga upp Avtalet till upphörande enligt punkt 16.1 g). Om ägarskifte sker hos Konsulten ska Bolaget och Landstingsrevisorerna skriftligen underrättas om detta. Om Bolaget inte skriftligen godkänner överlåtelse av Uppdraget vid ägarskifte har Bolaget rätt att säga upp Avtalet till upphörande enligt punkt 16.1 g). 25 TVIST Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal och därur härflytande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.

12 11(12) 26 ÄNDRINGAR Eventuella ändring och/eller tillägg till detta Avtal ska för att äga giltighet vara skriftliga, undertecknade av behöriga företrädare för båda parter samt tydligt anges såsom ändringar i eller tillägg till detta Avtal. 27 KONTAKTPERSONER Bolaget [Aktuellt bolag] Tel: E-post: Konsulten [Företag xx] Tel: E-post: Detta avtal har upprättas i två (2) exemplar av vilka parterna tagit var sitt. [Aktuellt bolag] Stockholm den [Företag xx] [ort och datum] [Namnförtydligande]

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

KONSULTAVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV [ange aktuellt nämnd]

KONSULTAVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV [ange aktuellt nämnd] 1(13) KONSULTAVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV [ange aktuellt nämnd] Avtalsparter: Landstingsrevisorerna Stockholms läns landsting Box 22230 104 22 Stockholm Organisationsnummer: 232100-0016 i det följande

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER 14LTK864 Landstingets kansli Utvecklingavdelningen, Ingrid Löndahl SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER Beställare Vårdgivare Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9 351 88 Växjö Kontaktperson

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT

UPPHANDLINGSKONTRAKT Sidan 1 av 5 UPPHANDLINGSKONTRAKT 116-03 Finansiella tjänster 1 Parter Mellan Nordea Bank Sverige AB, organisationsnummer 502010-5523, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, organisationsnummer

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

KONSULTSTÖD VID TILLÄGGSUPPDRAG FÖR GRANSKNING AV [ange aktuell nämnd]

KONSULTSTÖD VID TILLÄGGSUPPDRAG FÖR GRANSKNING AV [ange aktuell nämnd] RAMAVTAL KONSULTSTÖD VID TILLÄGGSUPPDRAG FÖR GRANSKNING AV [ange aktuell nämnd] Avtalsparter: Landstingsrevisorerna Stockholms läns landsting Box 22230 104 22 Stockholm Organisationsnummer: 232100-0016

Läs mer

1 Kommersiella villkor 2

1 Kommersiella villkor 2 1 Kommersiella villkor 2 2.1 Omfattning Utföraren förbinder sig, att i enlighet med angivna krav i förfrågningsunderlaget daterat 20xxxx-xx tillhandahålla, det av Utföraren i anbud daterat 20xx-xx-xx beskrivna

Läs mer

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 )

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 ) 1 ( 9 ) Mellan Stockholms Stad genom Östermalms stadsdelsnämnd, nedan kallad Beställaren och XXXXXXXXXXXXXXXX, nedan kallad Leverantören har följande avtal träffats AVTAL Avtalsinnehåll Parternas åtaganden

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsparter: Uppdragsgivare: Landstinget Blekinge Postadress: Wämö Center Postort: 371 81 KARLSKRONA E-post: Organisationsnummer: 232100-0081 Kontaktperson:

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal 1 Definition av uppdraget 1. 1.1 Aura Light och Kinsman har inlett ett icke

Läs mer

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia 1 Parter Laponiatjuottjudus Box 14 962 21 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk Org. nr. 8024626965 Nedan Beställaren och Leverantör Namn och adress Nedan Leverantören

Läs mer

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården Upphandlingsenheten, Kristina Wikman Datum 2004-02-23 1 AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården AVTALSOMFATTNING AVTALSFORM AVTALSPARTER Leverantören åtar sig för Landstinget

Läs mer

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten AVTAL Bilaga 5 SN-2014/259 Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten ALLMÄNNA KONTRAKTSVILLKOR 1.1 Parter och kontaktpersoner Beställare Knivsta kommun, socialnämnden

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV)

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Mellan Kristinehamns kommun, org.nr 212000-1868 nedan kallad beställaren och org.nr nedan kallad utföraren, tecknas följande avtal. 1. Syfte Utföraren åtar sig

Läs mer

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde.

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde. 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna bestämmelser ( Bestämmelserna ) är utarbetade av Sveriges Managementkonsulter SMK AB, org. nr. 5561093617( SMK ). Användning av dessa allmänna bestämmelser får ske endast

Läs mer

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra 2010 Sidan 1 av 6 Kap 2. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Mellan 1. TioHundranämnden

Läs mer

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Datum Tel 046-15 35 38 2009-03-09 torleif.stenberg@skane.se Diarienr 0802545 Sidan 1(8) AVTAL Avtalsnr: 0802545-4.3, Personbilar, service mm för Region Skåne Leverantör:

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

Ramavtal avseende resebyråtjänster

Ramavtal avseende resebyråtjänster KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 4 - AVTALSUTKAST 2011-10-11 Dnr 565/2011 1 (11) Ramavtal avseende resebyråtjänster 1. Parter Mellan Konkurrensverket och [Leverantören] organisationsnummer xxx-xxx och

Läs mer

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2014-05-07 14LS693 1(12) Sofia Viklund Distribution sofia.viklund@lvn.se T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION Mellan Samtrafiken i Sverige AB och Trafikföretaget INNEHÅLL 1 PARTER... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 BAKGRUND... 3 4 AVTALETS OMFATTNING... 4 5 FÖRVÄNTNINGAR...

Läs mer

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna.

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna. KÖPEAVTAL FÖR LÄROMEDEL LÄSÅRET 2016-2017 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Köpare ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat land: )]

Läs mer

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter.

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. Bilaga 2 1 (9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen PVS-951-658/13 Gunnel Fransson Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) AVTALSUNDERLAG

Läs mer

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering LULIJO 07 Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering 1 ALLMÄNT OCH DEFINITIONER 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller, om inte annat skriftligen har avtalats, mellan den som har åtagit

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Datum Dnr Sid 2015-06-02 KS 2015-464, 055 1 (8) Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Avtal/Upphandlingskontrakt Efter parternas underskrift gäller detta avtal som upphandlingskontrakt

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:5 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2008-04-01 1(10) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun AVTAL Sida: 1 (8) Datum: 2010-09-12 Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun 1. Parter Mellan nedanstående parter, kommunen

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler.

Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler. Bilaga : 001 Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler. nehållsförteckning AVTALSPARTER Köpare Landstinget i Kalmar Län Länssjukhuset

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01 Bilaga B3a ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01 1 AVTALSDOKUMENTATION Avtalet mellan SMHI och Konsulten avseende det enskilda konsultuppdraget består av Leveransavtal med bilagor. Leveransavtal

Läs mer

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET Skåne läns landsting, org nr 232100-0255, 291 89 Kristianstad ( Region Skåne ) och Hälsomedicinskt Centrum, företag under bildande vilket kommer att ägas gemensamt av Peter Bosson 561121-3975 samt Anders

Läs mer

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695.

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695. Avtal avseende uppdrag för Diarienummer POSTEN FRIMÄRKEN Parter Posten Meddelande AB nedan kallad Posten Organisationsnr 556711-5695 nedan kallad Uppdragstagaren Organisationsnr Enhet Posten Frimärken

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande leverans av personbilsdäck, fälgar och däckstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande leverans av personbilsdäck, fälgar och däckstjänster Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Åströms Sanda AB (556455-2528), Sanda, Böestavs 112, Företag organisationsnummer adress nr 620 20 KLINTEHAMN,

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM 1. Bakgrund 1.1 Returpack har utarbetat ett system, nedan kallat Retursystemet, för återtagning och återvinning av aluminiumburkar

Läs mer

Mall för Ramavtal Upphandling: DU-UPP14-007 Dyslexiutredningar vuxna och skolbarnsutredningar

Mall för Ramavtal Upphandling: DU-UPP14-007 Dyslexiutredningar vuxna och skolbarnsutredningar Mall för Upphandling: DU-UPP14-007 Dyslexiutredningar vuxna och skolbarnsutredningar 1 AVTALET 1.1 Avtalsparter Köpare Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Organisationsnummer: 232100-0032 Telefon: 0155-24

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal ingångna mellan Annonsör och TV4 AB, org. nr. 556242-7152 (nedan

Läs mer

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland 1 (13) 2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland År 2014 Kontraktsnr/dnr DU-UPP12-189 2 (13) 1 Parter Detta kontrakt har träffats mellan Landstinget Västmanland, Vårdvalsenheten, 721 89 Västerås,

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM Dnr KSUH/64-055 RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM 1 PARTER Beställare Ekerö kommun Tekniska kontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ Tappströmsvägen 2 Tel 08-560 391 00 www.ekero.se Org nr 212000-0050 Entreprenör

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

PARTNERSKAPSAVTAL. mellan HÖGSKOLAN DALARNA. och. daterat [**]

PARTNERSKAPSAVTAL. mellan HÖGSKOLAN DALARNA. och. daterat [**] PARTNERSKAPSAVTAL mellan HÖGSKOLAN DALARNA och XX daterat [**] INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND... 3 2 SAMVERKAN... 3 3 KOSTNADER... 4 4 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER... 4 5 SEKRETESS... 4 6 KONTAKTPERSONER...

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 Bilaga 3 sida 1 (9) Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 2011-[ ] Bilaga 3 sida 2 (9) Innehållsförteckning A Allmänna

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Specialitet En leverantör har möjlighet att få godkännande för en eller flera vårdenheter inom Region Halland, förutsatt att kraven i förfrågningsunderlaget uppfylls.

Läs mer

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning Handling 01, UK Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG Avseende Mellan beställaren och konsulten är följande kontrakt upprättat. Beställare Banverket, Avdelning person adress Org.nr: 202100-4003 Tfn:?

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

AGENTAVTL 150728 Inledning 1. Upplåtelse 2. Nya produkter 3. Agentens behörighet 4. Försäljningsinsatser

AGENTAVTL 150728 Inledning 1. Upplåtelse 2. Nya produkter 3. Agentens behörighet 4. Försäljningsinsatser AGENTAVTL 150728 Inledning Detta avtal skall gälla mellan Faraday Zone AB nedan kallat Leverantören, med adress Saffransgatan 7 424 42 Angered och den till agent sökande som godkänt detta agentavtal med

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen 651 84Karlstad Org.nr 212000-1850 Hammarö kommun 663 21 Skoghall Org.nr 212000-1793 Leverantören

Läs mer

FAKTURERING, VOLYM, BETALNINGSVILLKOR, DRÖJSMÅLSRÄNTA

FAKTURERING, VOLYM, BETALNINGSVILLKOR, DRÖJSMÅLSRÄNTA AVTAL Upphandling 119-05 Elenergi (El 2005-02) På de villkor som anges i nedanstående punkter i detta avtal, förbinder sig leverantören att leverera och kunden att ta emot avtalad elleverans. Handlingarnas

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Agentavtal (för ishockeyspelare), personnummer, med adress ( Spelaren )

Agentavtal (för ishockeyspelare), personnummer, med adress ( Spelaren ) Agentavtal (för ishockeyspelare) Följande agentavtal ( Avtal ) har ingåtts mellan, personnummer, med adress ( Spelaren ) och, organisationssummer, med adress, som för uppdraget utser sin anställde/anställda,

Läs mer

Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496

Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496 Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496 1. Parter Delägare l.1 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 1.2 Länstrafiken i Jämtland AB 1.3 Länstrafiken i Västerbotten AB

Läs mer