Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för"

Transkript

1 Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet

2 Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer , (nedan Beställaren eller LiU) å ena sidan, och XXXXX, organisationsnummer XXXXXX-XXXX, (nedan Leverantören), å andra sidan, har träffats följande AVTAL avseende leverans och tillhandahållande av förbindelser. 1. BAKGRUND LiU har genomfört en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) av förbindelser. Leverantören har i upphandlingen erbjudit en lösning för LiU, vilken innebär tillhandahållande av sådana förbindelser i enlighet med detta Avtal med bilagor. 2. DEFINITIONER Acceptanstest Med Acceptanstest avses den test som Beställaren utför efter godkänd Leveranstest i enlighet med punkten 13 nedan. Arbetsdag Med Arbetsdag avses måndag till fredag till med undantag för helgdagar, skärtorsdagen, valborgsmässoafton, trettondagsafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Avbrott Med Avbrott menas alla former av störning i förbindelser som innebär en lägre grad av kapacitet, prestanda, kvalitet eller funktionalitet än den som avtalats.

3 Sida 3(19) Avtal Med Avtal avses detta Avtal och härtill hörande bilagor. Avtalad Leveransdag Med Avtalad Leveransdag avses den dag som Parterna överenskommit om enligt punkten 11 nedan. Beställaren Med Beställaren avses Linköpings universitet. Beställning Med Beställning avses de Tjänster som skall tillhandahållas Beställaren enligt detta Avtal, samt tillkommande Beställningar Beställaren gör enligt punkten 5 nedan. Effektiv Leveransdag Effektiv Leveransdag är dagen för godkänt Acceptanstest enligt punkten 13 nedan. Leverans Leverans sker vid Beställarens godkännande av genomförd Acceptanstest, enligt vad som stadgas i punkten 13 nedan. Leveranstest Med Leveranstest avses den test som Leverantören utför efter fullgjord installation och i enlighet med punkten 12 nedan. Leverantör Med Leverantör avses XXXXXX. Parter Linköpings universitet (Beställaren) och XXXXX (Leverantören).

4 Sida 4(19) Tillgänglighet Med Tillgänglighet avses den tid som en förbindelse verkligen kan utnyttjas på det sätt den är avsedd för, enligt vad som stadgas i detta Avtal och därvid särskilt Avtalsbilaga 1 Specifikation. Tjänst Med Tjänst avses de tjänster som detta Avtal avser och som specificeras i Avtalsbilaga 1 Specifikation. Utrustning Med Utrustning avses den utrustning som Leverantören ställer upp hos Beställaren för tillhandahållande av Tjänsten. 3. OMFATTNING Detta Avtal avser leverans och tillhandahållande av förbindelser (ev med tillägg XXXXX). 4. AVTALSHANDLINGAR Leverantören skall till Beställaren leverera och tillhandahålla Tjänst i enlighet med detta Avtal. Om i avtalshandlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, i följande ordning: 1. Detta Avtal 2. Specifikation (Avtalsbilaga 1) [upprättas i samband med avtalstecknande] 3. Priser (Avtalsbilaga 2) [upprättas i samband med avtalstecknande] 4. Genomförandeplan (Avtalsbilaga 3) [upprättas i samband med avtalstecknande] 5. Förfrågningsunderlag med kompletteringar (Avtalsbilaga 4) 6. Leverantörens anbud daterat XXXXXX, med förtydliganden (Avtalsbilaga 5)

5 Sida 5(19) 5. BESTÄLLNING I detta Avtal beställda Tjänster skall Levereras på sätt som stadgas i detta Avtal. Beställaren har rätt att under detta Avtals giltighetstid beställa tillkommande Tjänster och/eller kapacitet, eller avbeställa (minska) Tjänster och/eller kapacitet. För flytt av förbindelse gäller vad som stadgas i Avtalsbilaga 1 Specifikation, samt Avtalsbilaga 2 Priser. 6. GILTIGHETSTID Detta Avtal är giltigt från och med att Avtalet undertecknats för en tid om tre (3) år. Därefter har Beställaren rätt att påkalla förlängning av Avtalet med upp till två (2) år. Meddelande om förlängning skall lämnas skriftligen till Leverantören, senast tre (3) månader innan avtalstidens utgång. Vid detta Avtals utgång, oavsett om avtalstiden förlängs eller inte, upphör samtliga förbindelser automatiskt att gälla. Någon uppsägning av enskilda förbindelser skall därvid inte ske. 7. LEVERANTÖRENS ANSVAR Leverantören ansvarar för att samtliga Tjänster som Leverantören tillhandahåller och levererar till Beställaren inom ramen för detta Avtal uppfyller de krav som ställs i detta Avtal. Leverantören ansvarar för att tillhandahållna Tjänster utförs på ett professionellt sätt med iakttagande av hög kvalitet och god sedvänja inom branschen. Leverantören skall fullgöra Avtalet med vederbörlig omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. Leverantören åtar sig att vidmakthålla erforderlig kompetens för att leverera Tjänster under avtalsperioden. Leverantören åtar sig att avdela kvalificerade personella resurser i den omfattning som erfordras för fullgörandet av de Tjänster detta Avtal stadgar, samt att i rimlig omfattning och i

6 Sida 6(19) enlighet med vad som anges i detta Avtal vara Beställaren och Nyttjare behjälplig vid nyttjandet av Tjänsterna. Leverantören ansvarar vidare i samtliga avseenden för att den lösning som Leverantören presenterat och överenskommit med Beställaren till sin omfattning och design är anpassad för det behov som Beställaren redovisat och att lösningen innefattar samtlig Utrustning och samtliga tjänster som erfordras för uppfyllande av de angivna kraven i Avtalsbilaga 1 Specifikation. Leverantören skall redovisa de krav som Utrustningen ställer på uppställningsyta, elektrisk miljö, temperatur, luftväxling, luftrenhet, luftfuktighet etcetera för Beställaren när Leverans skall ske till Beställarens lokaler. Leverantören åtar sig att fullgöra de åtaganden i övrigt som följer av Avtalet. Skulle avvikelse från vad som Avtalats föreligga, åligger det Leverantören att skyndsamt och utan kostnad för Beställaren åtgärda denna avvikelse. Leverantören äger inte åberopa brister i Beställarens fullgörande som grund för befrielse från att fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal, om inte Leverantören inom skälig tid efter det att Leverantören har fått kännedom om eller borde ha fått kännedom om sådana brister, skriftligen anmäler bristen i fullgörandet till Beställaren och därvid anger vilken inverkan bristen har eller kan komma att få på Leverantörens möjligheter att fullgöra sina åtaganden.

7 Sida 7(19) 8. BESTÄLLARENS ÅTAGANDE Om Beställaren förutser att denne kommer att vara i dröjsmål med sina åtaganden, i förhållande till de tidpunkter som enligt Avtalet gäller för Beställarens fullgörande, skall Leverantören snarast underrättas härom och Parterna samråda om eventuellt framflyttande av aktuell Avtalad Leveransdag. Beställaren skall i rimlig omfattning delta i arbetet med planering inför Leverantörens migration. Beställaren skall på egen bekostnad lämna Leverantören tillgång till den information och det underlag som krävs för planering och framtagning av underlag inför och under Leveranser. 9. ANVÄNDNING AV UTRUSTNING All utrustning som Beställaren ansluter till Leverantörens nät för att få tillgång till Tjänsten skall uppfylla de krav som föreskrivs i lag, föreskrift eller teknisk standard. 10. INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Installation och driftsättning av Leverantörens Tjänst skall ske enligt Avtalsbilaga 3 Genomförandeplan. Av bilagan framgår också de aktiviteter vilka skall föregå Avtalad Leveransdag. I Migrationsprojektet skall såväl representanter för Beställaren som för Leverantören delta. Arbetet i Migrationsprojektet skall ledas av Leverantören. Respektive installation skall leveranstestas. Tidpunkt för Leveranstest anges i Genomförandeplanen, Avtalsbilaga 3. Parterna skall fortlöpande lämna varandra information om gjorda förberedelser och annat av betydelse för installationen. Leverantören är skyldig att under installations- och driftsättningsfasen verka för att Beställarens verksamhet inte störs mer än vad som är nödvändigt och Beställaren skall tillse att Leverantörens arbete inte störs mer än vad som är nödvändigt. Leverantören skall förlägga

8 Sida 8(19) sådant arbete som påverkar Beställarens verksamhet till tid utanför kontorstid, om inte annat i förväg skriftligen överenskoms med Beställaren. Beställaren skall tillse att personal finns tillgänglig i Migrationsprojektet i den omfattning som överenskommes mellan Parterna i detta Avtal med bilagor, samt i Migrationsprojektet i övrigt. 11. AVTALAD LEVERANSDAG Avtalad leveransdag är 2008-XX-XX [fastställs i samband med avtalstecknande]. 12. LEVERANSTEST Innan Leverans sker skall Leveranstest genomföras på sätt som stadgas i denna punkt, samt Acceptanstest genomföras på sätt som stadgas i punkten 13. Leverantören skall genomföra Leveranstest. Leverantören ansvarar för att Leveransen uppfyller de krav som stadgas i detta Avtal, och därvid särskilt i Avtalsbilaga 1 Specifikation. Leverantören ansvarar för att de fel och brister i förhållande till dessa krav som visar sig vid varje testning åtgärdas på Leverantörens bekostnad under testningsförfarandet. Leverantören svarar för att varje Leveranstest dokumenteras på erforderligt sätt och att dokumentation i form av testprotokoll, inklusive redovisning av kända fel och brister, överlämnas till Beställaren innan Acceptanstestets påbörjas. Leveranstest skall anmälas till Beställaren senast tre (3) Arbetsdagar före testets påbörjande. Beställaren har rätt att närvara vid varje Leveranstestförfarande. 13. ACCEPTANSTEST Efter genomförd Leveranstest skall Beställaren genomföra Acceptanstest innehållande bland annat men inte begränsat till, kontroll av funktion, Tillgänglighet, prestanda och att Tjänsterna i övrigt uppfyller Beställarens krav enligt detta Avtal och därvid särskilt Avtalsbilaga 1 Specifikation. Acceptanstestperiod skall uppgå till en (1) månad, och ske i full drift av den aktuella Leveransen. För det fall Leverantören åtgärdar fel och/eller brist under Acceptanstestet skall testperioden förlängas med den tid under vilken Leverantören vidtagit åtgärder, dock minst två (2) Arbetsdagar. Acceptanstest skall föregå Effektiv leveransdag.

9 Sida 9(19) Sådant Acceptanstestförfarande skall påbörjas senast två (2) Arbetsdagar från mottagandet av meddelande och dokumentation avseende avslutad Leveranstest. Leverantören åtar sig att på egen bekostnad i rimlig omfattning bistå Beställaren under Acceptanstestförfaranden. Leverantören ansvarar för att de fel och brister i förhållande till gällande Avtalsbilaga 1 Specifikation som visar sig under Acceptanstestet åtgärdas på Leverantörens bekostnad. Leverantören skall underrättas om Acceptanstest senast två (2) Arbetsdagar före testets påbörjande. Leverantören har rätt, och enligt ovan viss skyldighet att närvara vid Acceptanstestning. Vid ökning av kapacitet i redan befintlig förbindelse skall Acceptanstestperioden uppgå till fem (5) Arbetsdagar, i övrigt gäller vad som stadgas i denna punkten 13 också vid Acceptanstest vid ökning av befintlig kapacitet. I fall där ökning av kapacitet i befintlig anslutning medför att ny förbindelse upprättas, skall Acceptanstestperioden vara i enlighet med vad som stadgas i stycke ett ovan samt skall denna punkten 13 äga tillämplighet i övrigt. Beställaren skall skriftligen godkänna Leverans när Acceptanstest avslutats med tillfredsställande resultat, det vill säga att Leveransen uppfyller kraven i Avtalsbilaga 1 Specifikation. Mindre fel av kosmetisk karaktär som inte påverkar Beställarens möjlighet att använda Tjänst på avsett sätt i nämnvärd omfattning, får inte leda till att Beställaren inte godkänner Leveransen. Underlåter Beställaren att lämna sådant godkännande, utan att framställa befogad anmärkning mot Leveransen, skall Leveransen anses godkänd och Effektiv Leveransdag uppkomma dagen efter Acceptanstest periodens utgång, under förutsättning att samtliga delar av Leveransen fullgjorts, det vill säga att dokumentation överlämnats etcetera.

10 Sida 10(19) 14. PÅFÖLJDER VID LEVERANSFÖRSENING Leverans skall anses vara försenad om Effektiv Leveransdag inträffar senare än Avtalad Leveransdag, såvida Leverantören inte kan visa att förseningen inte berodde på Leverantören eller någon omständighet för vilken Leverantören inte svarar. Försening berättigar Beställaren till vite. Vite för försening utgår med 1,5 % av den sammanlagda ersättning för ett år (vitesunderlaget) avseende den försenade förbindelsen, per påbörjad vecka så länge förseningen varar. Vite får utgå med högst 15% av vitesunderlaget. Beställaren har även rätt till skadestånd inom ramen för avtalad ansvarsbegränsning enligt punkten 21. Om Leverans är försenad i en (1) månad eller mer äger Beställaren rätt att häva eller säga upp hela eller del av detta Avtal till upphörande. Hävning har omedelbar verkan, medan uppsägning skall ske på sätt som stadgas i punkten 25 Förtida upphörande. Vid sådant förtida upphörande har Beställaren också rätt till ersättning för därvid liden skada, varifrån erhållet vite skall avräknas. Under förseningen har Beställaren rätt att, om Beställaren är tvungen på grund av vad Beställaren anser vara verksamhetskritiska skäl, använda Tjänsten i den utsträckning som är möjligt. Beställarens användning av Tjänsten innebär inte att Effektiv leveransdag inträder för den delen av Tjänsten. Leverantören har rätt att debitera Beställaren till den del som Beställaren har nyttjat Tjänsten. 15. GARANTIER OCH AVTALADE NIVÅER Leverantören garanterar att de tillhandahållna Tjänsterna i samtliga avseenden uppfyller de krav och har de funktioner som anges i detta Avtal och särskilt i Avtalsbilaga 1 Specifikation, och att de alltid utföres på ett ändamålsenligt, fackmannamässigt och professionellt sätt i enlighet med vad som överenskommits i Avtalet.

11 Sida 11(19) De Tjänster Leverantören levererar enligt detta Avtal skall ha den Tillgänglighet som stadgas i Avtalsbilaga 1 Specifikation. Uppfyller Leverantören inte avtalat tillgänglighetsnivå är Leverantören vid varje tillfälle skyldig att omedelbart avhjälpa bristen. Sker inte avhjälpande i tid utgår vite. Vite utgår för varje tillfälle tillgänglighetsnivån inte uppfylls. Vite utgår med ett belopp om 2,5% av en månadsavgift av den avtalade ersättningen för Tjänsten per påbörjad timme. Vite utgår vid varje enskilt tillfälle. Beställaren äger även rätt till skadestånd inom avtalad skadeståndsbegränsning. Vite som har utgått på grund av bristande tillgänglighet skall avräknas från sådant skadestånd. Föreligger väsentlig avvikelse i avtalad tillgänglighet har Beställaren rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet i dess helhet eller till den del som är hänförlig till den bristande tillgängligheten. Utöver vad som anges ovan svarar Leverantören för fel eller brist i Tjänsten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation enligt Avtalsbilaga 1 Specifikation. Leverantören är skyldig att utan oskäligt uppehåll avhjälpa fel eller brist i Tjänsten. Sker inte detta har Beställaren rätt till nedsättning av den avtalade ersättningen för Tjänsten i förhållande till felets eller bristens varaktighet räknat från den tidpunkt felet anmälts till Leverantören. Beställaren har även rätt till skadestånd inom avtalad skadeståndsbegränsning enligt punkten 21. Nedsättning av den avtalade ersättningen som har utgått på grund av fel eller brist skall avräknas från sådant skadestånd. Är felet eller bristen av väsentlig betydelse för Beställarens användning av Tjänsten har Beställaren rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet i dess helhet eller till den del som är hänförlig till felet eller bristen. Om felet eller bristen kan hänföras till Beställarens utrustning ansvarar inte Leverantören för sådant fel eller sådan brist. Vid felavhjälpning i detta fall äger Leverantören rätt till ersättning enligt Leverantörens gällande taxa. Beställaren skall anmäla fel eller brist i Tjänsten inom skälig tid från det att Beställaren märkt felet eller bristen.

12 Sida 12(19) 16. PERSONAL, UNDERLEVERANTÖRER OCH UNDERKONSULTER För det fall Beställaren uppfattar att den aktuella personalens arbete inte uppnår avtalad kvalitet eller om samarbetsproblem föreligger, skall Beställaren och Leverantören i samråd söka hitta en för båda Parter godtagbar lösning på problemet. Skulle det inte vara möjligt att på detta sätt komma överens, skall Leverantören på Beställarens begäran byta ut den aktuella personalen, i de fall det rör Leverantörens projektledare, Servicemanager eller kundansvarig säljare. Leverantören äger inte, utan Beställarens i förväg inhämtade skriftliga godkännande, byta ut personal, eller sätta in ny personal under pågående installationsprojekt. Önskar Leverantören anlita underleverantör eller underkonsult för utförande av viss del av åtagandena enligt Avtalet, får detta ske först efter skriftligt medgivande från Beställaren i varje särskilt fall. De underleverantörer och underkonsulter vilka framgår av Avtalsbilaga 3 Genomförandeplan, har godkänts av Beställaren. Underkonsulter och underleverantörer får inte bytas utan Beställarens i förväg inhämtade skriftliga medgivande. Leverantören ansvarar fullt ut såsom för egen prestation för av underkonsult utfört arbete eller av underleverantör levererade Tjänster och Utrustning. 17. PRISER OCH PRISFÖRÄNDRINGAR Priserna, som anges i Avtalsbilaga 2 Priser. Priser anges i SEK och exklusive mervärdesskatt. Ersättning utgår med belopp som anges i Avtalsbilaga 2 Priser. Denna del av bilagan skall vid var tid hållas uppdaterad och alltid ange aktuellt pris som Beställaren har att erlägga. Ersättning utgår inte för tid som Tjänst inte kunnat nyttjas av Beställaren. Samtliga ersättningar enligt detta Avtal, utgår från och med respektive Effektiv Leveransdag. Tillkommande funktionalitet, tjänster etcetera skall prissättas efter samma principer och med tillämpning av samma rabatter som gäller i övrigt för detta Avtal.

13 Sida 13(19) Rese- och traktamentskostnader utgår enligt svenska statliga normer för resekostnader till och från projekt- och driftmöten. I övrigt utgår inte några rese- eller traktamentsersättningar. 18. BETALNINGSVILLKOR Fakturering av Leverans får ske från Effektiv Leveransdag av respektive Leverans. Av Avtalsbilaga 1 Specifikation, samt Avtalsbilaga 3 Genomförandeplan framgår vad som ingår i respektive Leverans. Fakturering för Tjänsten sker kvartalsvis i efterskott. Tillkommande kostnader/ersättning får faktureras månadsvis i efterskott. Fakturerings-, andra expeditionsavgifter eller i övrigt pristillägg som inte avtalats mellan Parterna, skall inte utgå. Betalning skall ske inom trettio (30) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning äger Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Någon annan sanktion och/eller ersättning utgår inte. 19. UPPFÖLJNING Leverantören skall kvartalsvis lämna månadsvisa uppgifter till den/de som Beställaren utser, om prestanda, service och Tillgänglighet och i övrigt uppfyllelse av detta Avtal och därvid särskild Avtalsbilaga 1 Specifikation, enligt av Leverantören genomförda mätningar. Vidare skall Beställaren äga rätt att få information om Leverantörens verksamhet som kan vara av direkt påvisbart intresse för Beställarens rätt att nyttja Leveranser. Leverantören skall delta vid uppföljningsmöten som Beställaren vid behov kallar till. Leverantören skall lämna rapportering, statistikuppgifter, samt delta i driftmöten med mera, på sätt som stadgas i Avtalsbilaga 1 Specifikation.

14 Sida 14(19) 20. MEDDELANDEN Alla meddelanden, uppgifter eller förslag som skall lämnas av ena Parten enligt detta Avtal skall, om inte annat uttryckligen anges i Avtalet, sändas till Parterna under följande adresser: För Leverantören: XXX, XXX, XXX XX XXXXXX För Beställaren: XXX, XXX, XXX XX XXXXXX Eventuella ändringar i angivna adresser skall skriftligen meddelas andra Parten utan dröjsmål. 21. ANSVAR FÖR SKADA Part ansvarar för person- och sakskada som denne eller anlitad underleverantör, underkonsult eller dylikt, genom vårdslöshet eller försummelse vållar Part vid utförande av arbete eller dylikt som utförs baserat på detta Avtal. Part skall ersätta motpart för således uppkommen skada. Ingen av Parterna är skyldig att ersätta den andra Parten för följdskador, indirekt skada eller utebliven vinst.

15 Sida 15(19) Beställaren har rätt till ersättning för de merkostnader som orsakas Beställaren genom att avtalade Tjänster inte uppfyller i detta Avtal med bilagor stadgade specifikationer, levereras för sent eller på annat sätt brister i förhållande till vad som avtalats. Beställaren är berättigad att erhålla sådan ersättning endast för den del som överstiger erhållet vite. Föreligger ersättningsgill skada enligt ovan skall Part vidta åtgärder för att begränsa skadan. Leverantörens ansvar är begränsat och omfattar inte skada som orsakats av att användningen av Tjänsten förhindrats eller försvårats på grund av planerat arbete enligt vad som stadgas i Avtalsbilaga 1 Specifikation. Med undantag för skada som vållats genom uppsåt eller grov oaktsamhet, skall Parts ansvar per skadetillfälle vara begränsat till ett belopp som motsvarar det belopp som är högst av trettiofem (35) basbelopp respektive tjugo (20) procent av kontraktssumman. 22. FÖRSÄKRINGAR Leverantören skall vidmakthålla erforderliga försäkringar för täckande av skada och omgående på begäran styrka detta genom att tillställa Beställaren kopia av försäkringsbrev eller motsvarande. 23. SÄKERHET OCH SEKRETESS Parterna åtar sig att inte utan den andra Partens skriftliga godkännande använda sig av eller låta annan ta del av sådan information som rör interna förhållanden hos denne i annan utsträckning än vad som erfordras för arbetets genomförande. Vardera Part åtar sig att på nedan angivna villkor, med stor försiktighet, hantera information mottagen från andra Parten samt använda den mottagna informationen uteslutande för ändamålet med Avtalet. Den mottagande Parten skall vidta de åtgärder som erfordras för att säkerställa att den mottagna informationen endast delges de personer inom den egna organisationen som berörs av ovannämnda ändamål med Avtalet. Därvid skall den mottagande Parten iaktta minst samma omsorg som Parten använder för att skydda egen information av samma vikt. Nu nämnda åtaganden skall ej gälla sådana delar av informationen som:

16 Sida 16(19) a) är allmänt kända när dessa mottas från den andra Parten eller som blir allmänt kända utan den mottagande Partens vållande, b) redan var kända av den mottagande Parten när dessa mottogs från motparten, c) den mottagande Parten sedermera erhåller genom sådan egen verksamhet som bevisligen inte har något samband med den mottagna informationen, eller från tredje man utan restriktioner i fråga om vare sig spridning eller användning. Leverantören och Beställaren är införstådda med att sekretessen omfattar även Leverantörens och Beställarens personal och eventuella underkonsulter, underleverantörer eller liknande. Leverantören och Beställaren är skyldig att i tillämpliga delar informera sin personal om sekretessen och tillse att dessa gör åtaganden enligt denna punkt. Leverantörens och Beställarens personal som utför arbete på installationsplatsen eller tjänster åt Beställaren skall följa hos Beställaren gällande säkerhets- och sekretessföreskrifter. Beställaren skall informera Leverantören om sådana föreskrifter och dess innehåll. Leverantören och Beställaren skall vidta nödvändiga åtgärder för att efterleva av Beställaren redovisade säkerhets- och sekretessföreskrifter och för att förebygga att sådan information som sägs i denna punkt inte delges obehörig eller olovligen används av dem som har tillgång till informationen. Hänvisning till uppdrag eller i övrigt till Beställaren i reklam eller marknadsföring får ej göras av Leverantören utan Beställarens i förväg inhämtade medgivande. All publicering och information om detta Avtal till massmedia och dylikt skall godkännas av Beställaren i förväg. Part ansvarar för att även Parts underkonsulter och underleverantörer iakttar vad som stadgas ovan.

17 Sida 17(19) 24. BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE) Följande omständigheter är exempel på vad som skall anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar efter det att Avtalet trätt i kraft, eller om omständigheter inträffat dessförinnan och om följderna härav inte kunde förutses före tiden för Avtalets ingående, och Avtalets fullgörande därigenom hindras: krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, samt försening av leverans från underleverantör om förseningen har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt. För att Part skall ha rätt att göra gällande sådan befrielsegrund skall denne omedelbart efter att ha fått kännedom om sådan omständighet, som kan utgöra befrielsegrund, underrätta den andra Parten härom. Beställaren är inte skyldig att erlägga avgift för tjänst som uteblir på grund av åberopande av att befrielsegrund föreligger, under den tid då Tjänsten inte kan användas. 25. FÖRTIDA UPPHÖRANDE Endera Parten har rätt att säga upp Avtalet till upphörande trettio (30) dagar efter mottagande av skriftligt meddelande om: Den andra Parten begår väsentligt avtalsbrott och denne underlåter att vidta rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom. Den andra Parten åberopat befrielsegrund enligt punkten 24 ovan och sådan omständighet förelegat mer än tre (3) månader. Leverans är försenad på sätt som stadgas i punkten 14 ovan och Beställaren väljer att säga upp Avtalet eller del av detta. Leverantören brister i garantiåtaganden enligt punkten 15 ovan. Part har rätt att häva Avtalet om: Den andra Parten försätts i konkurs, inleder ackord, inställer sina betalningar, träder i likvidation eller annars kan antas vara på obestånd.

18 Sida 18(19) Beställaren har vidare rätt att häva Avtalet om: Tjänst är försenad på sätt som stadgas ovan i punkten 14 och Beställaren väljer att häva detta Avtal eller del av detta. Leverantören brister i garantiåtaganden enligt punkten 15 ovan. Uppsägningen eller hävningen kan avse den del av Avtalet som direkt påverkas eller hela Avtalet om orsaken är av väsentlig betydelse för Beställaren. Uppsägning eller hävning skall ske skriftligen till den i Avtalet angivna adressen. Parten skall därvid uppge grunden för det förtida upphörandet. 26. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL M.M. Part har inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den andra Partens i förväg inhämtade skriftliga medgivande. 27. AVTALETS UPPHÖRANDE Vid detta Avtals upphörande skall Parterna samråda om avveckling av Tjänsten. Vid detta Avtals upphörande skall Leverantören, i rimlig omfattning och i enlighet med vad som stadgas i Avtalsbilaga 1 Specifikation, vara behjälplig vid en eventuell övergång/byte till annan leverantör. 28. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Ändringar och tillägg till Avtalet skall göras skriftligen och undertecknas av Parterna för att vara giltigt.

19 Sida 19(19) 29. TVISTER Svensk rätt skall tillämpas på, och vid tolkning av, detta Avtal. Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol med Linköpings tingsrätt som första instans. Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka Parterna tagit var sitt. Linköping den [Beställaren] Linköping den [Leverantören] XXXX XXXX

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01 Bilaga B3a ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01 1 AVTALSDOKUMENTATION Avtalet mellan SMHI och Konsulten avseende det enskilda konsultuppdraget består av Leveransavtal med bilagor. Leveransavtal

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal 1 Definition av uppdraget 1. 1.1 Aura Light och Kinsman har inlett ett icke

Läs mer

Ramavtal avseende resebyråtjänster

Ramavtal avseende resebyråtjänster KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 4 - AVTALSUTKAST 2011-10-11 Dnr 565/2011 1 (11) Ramavtal avseende resebyråtjänster 1. Parter Mellan Konkurrensverket och [Leverantören] organisationsnummer xxx-xxx och

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde.

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde. 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna bestämmelser ( Bestämmelserna ) är utarbetade av Sveriges Managementkonsulter SMK AB, org. nr. 5561093617( SMK ). Användning av dessa allmänna bestämmelser får ske endast

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia 1 Parter Laponiatjuottjudus Box 14 962 21 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk Org. nr. 8024626965 Nedan Beställaren och Leverantör Namn och adress Nedan Leverantören

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Datum Dnr Sid 2015-06-02 KS 2015-464, 055 1 (8) Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Avtal/Upphandlingskontrakt Efter parternas underskrift gäller detta avtal som upphandlingskontrakt

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT

UPPHANDLINGSKONTRAKT Sidan 1 av 5 UPPHANDLINGSKONTRAKT 116-03 Finansiella tjänster 1 Parter Mellan Nordea Bank Sverige AB, organisationsnummer 502010-5523, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, organisationsnummer

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION Mellan Samtrafiken i Sverige AB och Trafikföretaget INNEHÅLL 1 PARTER... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 BAKGRUND... 3 4 AVTALETS OMFATTNING... 4 5 FÖRVÄNTNINGAR...

Läs mer

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695.

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695. Avtal avseende uppdrag för Diarienummer POSTEN FRIMÄRKEN Parter Posten Meddelande AB nedan kallad Posten Organisationsnr 556711-5695 nedan kallad Uppdragstagaren Organisationsnr Enhet Posten Frimärken

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering LULIJO 07 Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering 1 ALLMÄNT OCH DEFINITIONER 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller, om inte annat skriftligen har avtalats, mellan den som har åtagit

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler.

Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler. Bilaga : 001 Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler. nehållsförteckning AVTALSPARTER Köpare Landstinget i Kalmar Län Länssjukhuset

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten AVTAL Bilaga 5 SN-2014/259 Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten ALLMÄNNA KONTRAKTSVILLKOR 1.1 Parter och kontaktpersoner Beställare Knivsta kommun, socialnämnden

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 Bilaga 3 sida 1 (9) Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 2011-[ ] Bilaga 3 sida 2 (9) Innehållsförteckning A Allmänna

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun AVTAL Sida: 1 (8) Datum: 2010-09-12 Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun 1. Parter Mellan nedanstående parter, kommunen

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM Dnr KSUH/64-055 RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM 1 PARTER Beställare Ekerö kommun Tekniska kontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ Tappströmsvägen 2 Tel 08-560 391 00 www.ekero.se Org nr 212000-0050 Entreprenör

Läs mer

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna.

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna. KÖPEAVTAL FÖR LÄROMEDEL LÄSÅRET 2016-2017 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Köpare ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat land: )]

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal ingångna mellan Annonsör och TV4 AB, org. nr. 556242-7152 (nedan

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

1 Kommersiella villkor 2

1 Kommersiella villkor 2 1 Kommersiella villkor 2 2.1 Omfattning Utföraren förbinder sig, att i enlighet med angivna krav i förfrågningsunderlaget daterat 20xxxx-xx tillhandahålla, det av Utföraren i anbud daterat 20xx-xx-xx beskrivna

Läs mer

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 )

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 ) 1 ( 9 ) Mellan Stockholms Stad genom Östermalms stadsdelsnämnd, nedan kallad Beställaren och XXXXXXXXXXXXXXXX, nedan kallad Leverantören har följande avtal träffats AVTAL Avtalsinnehåll Parternas åtaganden

Läs mer

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -. Avtal förlag Förlagets exemplar Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996). (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.) Parterna har träffat avtal enligt villkoren nedan rörande Köparens

Läs mer

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom G-Tre Säkerhetsteknik Koncernen tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM 1. Bakgrund 1.1 Returpack har utarbetat ett system, nedan kallat Retursystemet, för återtagning och återvinning av aluminiumburkar

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsparter: Uppdragsgivare: Landstinget Blekinge Postadress: Wämö Center Postort: 371 81 KARLSKRONA E-post: Organisationsnummer: 232100-0081 Kontaktperson:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGH begär härmed in anbud på byte av 61 fönster ( i annons uppgavs 59). Arbetet ska utföras vintern/våren 2015. Anbudsbegäran gäller hela

Läs mer

PARTNERSKAPSAVTAL. mellan HÖGSKOLAN DALARNA. och. daterat [**]

PARTNERSKAPSAVTAL. mellan HÖGSKOLAN DALARNA. och. daterat [**] PARTNERSKAPSAVTAL mellan HÖGSKOLAN DALARNA och XX daterat [**] INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND... 3 2 SAMVERKAN... 3 3 KOSTNADER... 4 4 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER... 4 5 SEKRETESS... 4 6 KONTAKTPERSONER...

Läs mer

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården Upphandlingsenheten, Kristina Wikman Datum 2004-02-23 1 AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården AVTALSOMFATTNING AVTALSFORM AVTALSPARTER Leverantören åtar sig för Landstinget

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

Budstransporter. Licensvillkor 1 mars 2016. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. 1 Definitioner. 2 Rättigheterna till Bra Miljöval

Budstransporter. Licensvillkor 1 mars 2016. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. 1 Definitioner. 2 Rättigheterna till Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Budstransporter Licensvillkor 1 mars 2016 ALLMÄNNA VILLKOR 2016-03-01 1 Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Mall för Ramavtal Upphandling: DU-UPP14-007 Dyslexiutredningar vuxna och skolbarnsutredningar

Mall för Ramavtal Upphandling: DU-UPP14-007 Dyslexiutredningar vuxna och skolbarnsutredningar Mall för Upphandling: DU-UPP14-007 Dyslexiutredningar vuxna och skolbarnsutredningar 1 AVTALET 1.1 Avtalsparter Köpare Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Organisationsnummer: 232100-0032 Telefon: 0155-24

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Bil- och småhusförsäkringar

Bil- och småhusförsäkringar Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Bil- och småhusförsäkringar Licensvillkor 2011 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen 651 84Karlstad Org.nr 212000-1850 Hammarö kommun 663 21 Skoghall Org.nr 212000-1793 Leverantören

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion 1 Upplåtare, arrendator Mellan genom dess Tekniska avdelning, 456 80 Kungshamn, (nedan kommunen), och XXXXXXXXX, org.nr XXXXXX- XXXX, adress

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland 1 (13) 2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland År 2014 Kontraktsnr/dnr DU-UPP12-189 2 (13) 1 Parter Detta kontrakt har träffats mellan Landstinget Västmanland, Vårdvalsenheten, 721 89 Västerås,

Läs mer

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter.

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. Bilaga 2 1 (9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen PVS-951-658/13 Gunnel Fransson Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Datum Tel 046-15 35 38 2009-03-09 torleif.stenberg@skane.se Diarienr 0802545 Sidan 1(8) AVTAL Avtalsnr: 0802545-4.3, Personbilar, service mm för Region Skåne Leverantör:

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Snabba Tryck AB, Cypressgatan 4, 621 58 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra 2010 Sidan 1 av 6 Kap 2. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Mellan 1. TioHundranämnden

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas AVTAL Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas Parter Mellan AGA Gas AB (Linde Gas Therapeutics), Box 8883, 402 72 GÖTEBORG, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 84 VISBY,

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

Ett brett sortiment fästelement

Ett brett sortiment fästelement Ett brett sortiment fästelement Brett sortiment Marknadens bredaste sortiment? Vi kan skaffa fram allt från minsta mutter till största skruv, från jordens alla hörn, snabbt. Snabba, exakta leveranser Vi

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER 14LTK864 Landstingets kansli Utvecklingavdelningen, Ingrid Löndahl SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER Beställare Vårdgivare Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9 351 88 Växjö Kontaktperson

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 2 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Innehåll 1. Bakgrund och syfte 3 2. Definitioner 4 3. Regelverket

Läs mer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Sida 1 (9) Bilaga 2 Utkast RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer