KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093"

Transkript

1 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun ( ) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande avtal träffats. 2. Omfattning Avtalet omfattar Hemtjänst genom kundval i Södertälje kommun. Avtalet omfattar brukare över och under 65 år. Efterfrågade tjänster skall utföras i enlighet med detta avtal inkl bilagor samt förfrågningsunderlag och kravspecifikation. Tjänsterna skall utföras till god kvalitet samt med erforderlig personalstyrka. 2.1 Begränsningar Leverantören medges inga kapacitetsbegränsningar i sitt åtagande och inte heller några geografiska begränsningar. 3. Utgångspunkt för hemtjänst i Södertälje kommun Leverantören har ingående kännedom om omvårdnad, omsorg och service. Vidare håller sig Leverantören under avtalstiden väl insatt och uppdaterad i de styrdokument som gäller för verksamheten, till exempel gällande lagar, äldreomsorgsnämndens och omsorgsnämndens mål, policies, riktlinjer och de instruktioner och rutiner som gäller vid utförande av hemtjänst i Södertälje kommun. 3.1 Värdighetsgaranti Beställaren kommer att fastställa en lokal värdighetsgaranti, utifrån Socialstyrelsens vägledning, för hemtjänsten. Leverantören förbinder sig till att uppfylla kommande värdighetsgarantier. Ingen särskild kompensation kommer att utgå för detta.

2 3.2 Grundläggande krav på uppdraget Verksamheten utförs i enlighet med de lagar, föreskrifter och riktlinjer som följer av socialtjänstlagen, sekretesslagen, hälso- och sjukvårdslagen, diskrimineringslagen, arbetsmiljölagstiftning, regler om meddelarfrihet enligt svensk lagstiftning, skattelagstiftning och övriga vid varje tillfälle tillämpliga lagar. Verksamheten bedrivs i enlighet med Socialstyrelsens gällande föreskrifter och allmänna råd. Leverantören och eventuella underleverantörer skall under avtalstiden uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. 3.3 Antidiskriminering Leverantören förbinder sig att vid utförandet av tjänster enligt avtalet i Sverige följa gällande svenska antidiskrimineringslagar. 3.4 Tystnadsplikt Leverantören förbinder sig att aldrig, varken före, under eller efter avtalets giltighetstid yppa eller röja sådana uppgifter som Leverantören fått kännedom om och som rör Beställaren. Leverantören förbinder sig vidare att inte för utomstående röja uppgift som i Beställarens verksamhet är sekretessbelagd. Leverantören svarar för att vad som stadgas i denna punkt iakttas av all dess personal. Leverantören förbinder sig att tillse att egen personal och underleverantör/underkonsult gör motsvarande åtagande. 4. Avtalstid/uppsägning Avtalet gäller from xxxx-xx-xx och tillsvidare med rätt för Beställaren att skriftligt säga upp avtalet i de fall Beställaren finner att det finns behov att göra förändringar i avtalet eller när förutsättningarna för avtalet förändras (t.ex. ändrade lagar eller politiska beslut). Uppsägningstiden är fyra månader från det att handlingen delgivits till Leverantören. Någon rätt till ekonomisk ersättning eller skadestånd för den berörda Leverantören uppkommer inte på grund av uppsägning. Leverantör som önskar säga upp sitt kontrakt meddelar detta skriftligt till Beställaren. Uppsägningstiden är tre månader från och med det datum då uppsägningen inkommit till Beställaren. Under uppsägningstiden fortsätter avtalets villkor och priser att gälla. Leverantören kommer inte att finnas som valbart alternativ från och med det datum som uppsägningstiden startar. Detta gäller nya beslut så som önskemål om att byta utförare. Om Leverantören inte blivit vald av någon brukare inom månader sedan avtalet tecknades upphör avtalet. En Leverantör som önskar fortsätta bedriva verksamhet i kommunen skall då lämna in en ny ansökan om godkännande.

3 4.1 Förändring i kontrakt Beställaren förbehåller sig rätten att göra smärre justeringar och tillrättalägganden i förutsättningarna under pågående kontraktstid utan att ändringarna behöver föranleda att nytt kontrakt upprättas med Leverantören. Det kan t.ex. handla om att kommunens mål, regler och rutiner ändras i mindre omfattning, eller att det sker mindre lagändringar. Leverantören och Beställaren skall informera varandra om förändringar som är av vikt för fullgörande av uppdraget. Förändringar skall dock dokumenteras skriftligen som tillägg till avtal. Endast skriftliga förändringar är giltiga. Någon rätt till ekonomisk ersättning för den berörda Leverantören uppkommer inte på grund av dessa förändringar. 5. Kontraktshandlingar Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de sinsemellan i följande ordning: skriftliga ändringar och tillägg till tecknat kontrakt kontrakt med tillhörande bilagor aktuellt förfrågningsunderlag inkl bilagor utförarens ansökan 6. Kontaktpersoner Avtalsfrågor Telge Inköp AB: Ann-Christin Lindberg Inköpare Uppdragsfrågor Södertälje kommun: Greger Lilliebladh Verksamhetsstrateg Leverantören: 7. Beskrivning av uppdraget 7.2 Rutiner vid nyckelhantering och privata medel

4 8. Leverantörens möjligheter att erbjuda tilläggstjänster 9. Information och marknadsföring 10. Personal och krav på kompetens 11. Underleverantörer. Kvalitet/Insyn/Uppföljning Åtgärder vid brister i verksamheten kan innebära Möte med Leverantören, eventuellt fördjupad granskning Varning/erinran vid brister, se punkt 22. Åtgärdsplan kopplad till allvarliga klagomål, fel, brister och avvikelser. Uppföljning enligt åtgärdsplan. Eventuell anmälan till andra myndigheter (Skatteverket, Försäkringskassan, polisen, Socialtjänsten). Hävande av kontraktet, se punkt Dokumentation 14. Krav vid utförandet av vård och omsorg i ordinärt boende 15. Beställning, bekräftelse och byte av leverantör 16. Ekonomisk ersättning I fastställd timersättning ingår samtliga kostnader för tjänsternas utförande för att bedriva hemtjänst. Skulle uppdraget inte utföras på ett sådant sätt att det uppfyller vad som överenskommits mellan parterna kan det bli aktuellt med avdrag på ersättningen.

5 Hemtjänstpriser: Ordinärt boende 308 kr per timme Ordinärt boende 326 kr per timme (Enhörna, Hölö-Mörkö, Vårdinge) Fast pris Ersättningsnivån följer beslut i äldreomsorgs- och social och omsorgsnämnden. Priserna är fasta under första avtalsåret Prisreglering Beställaren fastställer årligen ersättningen till Leverantören i samband med beslut om budget i nästkommande års verksamhetsplan. 17. Verksamhetssystem och faktura 17.1 Elektroniska rutiner Kommunen arbetar med att införa elektronisk rapportering av statistik gällande utförd tid per brukare och insats. Leverantören skall under avtalstiden medverka vid och vara beredd att genomföra lämpliga elektroniska rutiner. Leverantören rapporterar in utförd tid av den av kommunen anvisade tekniska lösningen och på de tider som anges av kommunen. Leverantören accepterar att Beställaren från tid till annan gör förändringar i den tekniska lösningen och därefter anpassa sig till denna IT och IT-system Södertälje kommun använder för närvarande Procapita som verksamhetssystem för elektroniska beställnings- och faktureringsrutiner. Ett projekt pågår för att undersöka om externa leverantörer kan få tillgång till Procapita på ett säkert sätt. Leverantören förbinder sig att under avtalsperioden använda samma verksamhetssystem som kommunen i det fall säker anslutning kan upprättas och för detta ändamål tillhandahålla nödvändig IT-miljö. Beställaren kommer att stå för licenser och programvaror och har för avsikt att utbilda en användare per leverantör. Kringkostnader för åtkomst och användning av programmen bekostas av Leverantören. Leverantören förbinder sig att följa de vid varje tidpunkt gällande villkor för åtkomst till Södertälje kommuns verksamhetssystem. Det åligger Södertälje kommun att meddela externa utförare förändringar i villkor för åtkomst till Södertälje kommuns verksamhetssystem. Förutsättningarna för att dokumentera i kommunens verksamhetssystem kan förändras på grund av ändrade sekretessregler och utveckling av system Beställd och utförd tid Utgångspunkten är att brukaren ska få de insatser som beviljats av biståndshandläggaren och som dokumenterats/upprättats i genomförandeplanen. Leverantören ska ersättas för det som

6 utförts enligt beställningen från kommunens Beställarenhet. Ersättning betalas för utförd tid, där den beviljade och bedömda tiden ska ses som en maxtid för vad som ersätts. Leverantören dokumenterar särskilt eventuella avvikelser från beställningen och dessa ska godkännas av myndigheterna. Leverantören lämnar utifrån de utförda insatserna in ett fakturaunderlag för de aktuella brukarna till myndigheterna. För att ersättningen ska betalas ut till Leverantören skall utförda insatser överensstämma med beställningen Rapportering och avvikelser Fakturaunderlaget är kommunen tillhanda senast första vardagen i varje kalendermånad. Det ingår i Leverantörens uppgifter att sköta denna rapportering. Avvikelser skall rapporteras när kunden inte fått en eller flera planerade insatser. Avvikelserapportering Vid fakturering och i fakturaunderlaget ska ersättningen justeras för avvikelser från beställda uppdrag. Om brukaren tillfälligt vistas på korttidsplats utgår ingen ersättning till Leverantören. Vid frånvaro, exempelvis om brukaren blir inlagd på sjukhus, utgår ingen ersättning till Leverantören. Ersättning utgår när brukaren återkommit till hemmet och insatsen har påbörjats Brukarens avgift För att hemtjänstfakturor till brukaren ska bli korrekta rapporterar Leverantören avvikelser från beställningen till äldreomsorgsförvaltningens avgiftshandläggare senast den första vardagen i varje kalendermånad. Brukarens avgift för de insatser som ingår i biståndsbeslutet och som omfattas av detta avtal följer kommunfullmäktiges fastställda taxa och tas ut av kommunen. Leverantören får inte ta ut avgift av brukaren för de insatser som ingår i biståndsbeslutet och som omfattas av detta avtal. Leverantören är skyldig att rapportera in frånvaro/avstående av hemtjänst, enstaka insatser, utförda timmar för ledsagning/avlösning i hemmet och antal matlådor som levererats under månaden då detta påverkar brukarens avgift. Anledningen till frånvaron ska finnas med i rapporteringen Moms, momsredovisningsnummer Hemtjänst som ges i enlighet med socialtjänstlagen är undantagen från skatteplikt eftersom den är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap. 4 momslagen. Leverantören skall således fakturera dessa tjänster exklusive moms. Leverantören skall på fakturan ange organisationsnummer. I det fall Leverantören fakturerar andra tjänster skall Leverantören momsredovisningsnummer/vat nummer anges på fakturan Fakturering Fakturan för hemtjänstinsatser för personer över 65 år sändes till: Södertälje kommun, Fakturor, Södertälje

7 Fakturan för hemtjänstinsatser för personer under 65 år sändes till: Södertälje kommun, Fakturor, Beställar-id Södertälje Utförd tid ska alltid faktureras nästkommande månad. Södertälje kommun ser helst att fakturorna från er är elektroniska. Vi kan hantera fakturor i formaten svefaktura eller fulltextfaktura.. Även fakturor som är resultat av elektronisk handel enligt SFTI kan vi hantera. Har ni möjlighet att ta fram en svefaktura som ni vill skicka till kommunen utan mellanhänder så kan vi även ta emot svefakturor via vår transportprofil. För att få information om vem som ni kan samarbeta med beroende på vilken lösning som ni har för avsikt att välja kan ni vända er till kommunens kontaktperson. De fakturor som ej är elektroniska skannas in och hanteras sedan i vårt elektroniska arbetsflöde. Inkomna fakturor skannas in innan den registreras i kommunens ekonomisystem (gäller ej fakturor som sänds digitalt på annat sätt eller vid elektronisk handel) Samtliga fakturor till Beställaren innehåller vår referens (Beställarid) Felaktiga fakturor Vid ofullständigt eller felaktigt lämnade uppgifter äger Södertälje kommun rätt att hålla inne den ersättning som är kopplad till uppdraget i avvaktan på att fullständiga eller riktiga uppgifter lämnas Betalningsvillkor Betalning för fakturerade och godkända leveranser sker 30 dagar efter fakturadatum. Detta gäller även räntefakturor. Expeditions-, order-, fakturerings- eller andra avgifter godtages ej Kravrutiner Påminnelser och krav skickas av Leverantören direkt till respektive faktureringsadress med bifogad obetald fakturakopia Dröjsmålsränta Södertälje kommuns grundläggande princip är att betala fakturor i rätt tid. Vid försenad betalning orsakad av kommunen accepterar kommunen dröjsmålsränta enligt räntelagen, det vill säga referensränta +8 %.

8 Räntefaktura ska innehålla uppgifter om räntesats, kapitalbelopp, datum (från och med) då räntan beräknats samt antalet räntedagar. Räntefaktura kan avse flera fakturor på samma förvaltning. Räntefaktura som avser flera förvaltningar returneras utan åtgärd. Räntefaktura understigande 200 kronor betalas inte. 17. Reklamation Betalning av faktura innebär inte att Södertälje kommun avstått från rätten till reklamation. 18. Försäkringar (relevant försäkring) Antagen Leverantör tecknar och under avtalstiden upprätthåller ansvarsförsäkring och andra erforderliga försäkringar som håller Beställaren skadeslös vid skada vållad av Leverantören eller personal som Leverantören svarar för. Leverantören förbinder sig att förebygga skador som kan drabba personal, kunder, anhöriga och utomstående. Detsamma gäller för eventuella underleverantörer som Leverantören anlitat för att fullfölja avtalet. Bevis om att försäkringar med innehåll enligt ovan har tecknats och betalats överlämnas på anmodan till Beställaren senast inom fyra veckor från avtalets tecknande. I annat fall äger Beställaren rätt att teckna försäkringarna på Leverantörens bekostnad. 19. Sekretess Leverantören förbinder sig att inte utnyttja sekretessbelagd uppgift för annat ändamål än detta avtals genomförande. Sådan uppgift får inte utan Södertälje kommuns skriftliga medgivande yppas för tredje man. Detta gäller även efter avtalets upphörande. 20. Samarbetsöverenskommelse med Skatteverket Telge Inköp AB har gjort en överenskommelse med Skatteverket som innebär att Telge Inköp AB med hjälp av Skatteverket löpande under avtalstiden tar fram information om anlitade Leverantörer och deras underleverantörer för att se att företagen är registrerade för moms, registrerade som arbetsgivare, arbetsgivarredovisning, innehar F-skatt samt om det finns skatteskulder hos Skatteverket och/eller Kronofogdemyndigheten. 21 Miljö Tomgångskörning är tillåtet högst en minut. Detta skall beaktas vid transporter till och från brukare. Beställaren är ansluten till Agenda 21 vilket innebär att antagen Leverantör i sin verksamhet verkar för ett miljövänligt arbete.

9 22. Hävning/Uppsägning pga brister i avtal Om Leverantören under avtalsperioden inte uppfyller de åtaganden som avtalet omfattar skall skriftlig varning/erinran ske av Beställaren. Om Leverantören efter två (2) skriftliga varningar/erinran fortfarande inte uppfyller sina åtaganden inom den i varningen/erinran angivna tidsram kan uppsägning ske med fyra (4) månaders uppsägningstid. Under uppsägningstiden fortsätter avtalets villkor och priser att gälla för befintliga brukare. Leverantören kommer inte att finnas som valbart alternativ från och med det datum som uppsägningstiden startar. Detta gäller nya beslut så som önskemål om att byta utförare.. Utöver Beställarens rätt att säga upp avtalet enligt ovanstående äger Beställaren rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om något av följande inträffar: Leverantören försätts i konkurs, likvidation eller på annat sätt befinner sig på obestånd. Leverantören ej innehar erforderlig personalstyrka för uppdraget. Med erforderlig menas tillräckligt antal personal i förhållande till beviljade insatser samt 50% av personalstyrkan skall ha avtalad kompetens. Leverantören gör sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Leverantören inte fullgör lagenliga skyldigheter avseende själva utförandet men även inte följer lagenliga ekonomiska skyldigheter. Brister i dokumentationen kan komma att betraktas som ett sådant väsentligt avtalsbrott som medför rätt till hävning. Leverantören vid upprepade tillfällen ej levererar avtalad kvalitet dvs upprepade varningar som åtgärdas inom angiven tidsram. Väsentligt ändrade ägarförhållanden som ej är godkända av Beställaren. Någon rätt till ekonomisk ersättning eller skadestånd för den berörda Leverantören uppkommer inte på grund av uppsägning eller hävning. 23. Skadeståndsskyldighet Leverantören skall i förhållande till kommunen svara för skadestånd som kan komma att behöva utges till tredje man på grund av skada vållad av Leverantören eller personal som Leverantören svarar för. 24. Tvist Tvist rörande hela detta avtal skall avgöras i svensk domstol i Stockholms län med tillämpning av svensk rätt. 25. Information/Samråd Parterna skall fortlöpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något avseende kan påverka vad som här avtalats. 26. Överlåtelse av avtal Avtal får ej överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan Beställarens skriftliga medgivande.

10 27. Ändrade ägareförhållanden Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos Leverantören, eller hos Leverantörens eventuella moderbolag, skall utan dröjsmål skriftligen anmälas till Södertälje kommun (kontaktperson avtalsfrågor). På begäran av Södertälje kommun skall Leverantören lämna ytterligare information om de nya ägarförhållandena och om Leverantörens möjligheter att uppfylla kontraktet. Uppfyller inte den nya ägaren Södertälje kommuns krav kan Södertälje kommun säga upp avtalet med omedelbar verkan. 28. Krisberedskap Beställaren har en lokal beredskap och handlingsplan vid större olyckor eller händelse av katastrofkaraktär. Om planen utlöses skall Leverantören medverka i den del som avser hemtjänsten. Leverantören är införstådd härmed och åtar sig att följa kommunens anvisningar om en krissituation uppstår. Leverantören upprättar planer samt utbildar/informerar och regelbundet övar sin personal, exempelvis tillsammans med räddningstjänsten i kommunen i syfte att ha en handlingsberedskap för exempelvis brand, andra svåra olyckor, sabotage, elavbrott eller utebliven vattenförsörjning. 29. Force Majeure Endast inträffad händelse helt utanför parts kontroll och möjlighet att styra kan åberopas som Force Majeure-händelse. Om sådan händelse inträffat ska parterna dock göra allt som är möjligt för att nedbringa skadeeffekterna. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna avtalspunkt. 30. Ändringar och tillägg till avtalet Kommunen har rätt att genom politiskt beslut ändra villkoren i de krav, riktlinjer, policys, ersättningssystem och ersättningsnivåer som tillämpas enligt detta kontrakt. Så snart Södertälje kommun har fattat beslut om ändring av villkoren kommer Leverantören att informeras om dessa ändringar skriftligt. Leverantören blir bunden av de ändrade villkoren från och med den dag Södertälje kommun angivit i ändringsmeddelandet, dock tidigast 30 dagar efter det att ändringsmeddelandet är avsänt. Leverantören bekräftar skriftligen inom dessa 30 dagar att de nya villkoren accepteras. Om Leverantören ej accepterar de ändrade villkoren skall Leverantören inom 30 dagar från den tidpunkt ändringsmeddelandet är avsänt, skriftligen meddela Södertälje kommun (kontaktperson) att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant meddelande inte mottagits av Södertälje kommun (kontaktperson) inom den angivna tidsfristen blir Leverantören bunden av de ändrade villkoren. Meddelar Leverantören Södertälje kommun (kontaktperson) att de nya villkoren inte accepteras upphör avtalet att gälla senast 60 dagar efter den tidpunkt ändringsmeddelandet är avsänt, om inte avtalet av andra skäl upphör tidigare. Under denna period gäller kontraktet i

11 sin lydelse före ändringarna. Övriga ändringar i och tillägg till detta avtal skall, för att vara gällande, ske i form av skriftliga tilläggsavtal mellan parterna. 31. Kontraktets upphörande Utförare som önskar säga upp sitt kontrakt ska meddela detta skriftligt. Uppsägningstiden är 3 (tre) månader från och med dag då uppsägningen inkommit till kommunen. Under uppsägningstiden fortsätter avtalets villkor och priser att gälla. Leverantören kommer inte att finnas som valbart alternativ från och med det datum som uppsägningstiden startar. Detta gäller nya beslut så som önskemål om att byta utförare. 32. Avtalsexemplar Avtalet är upprättat i två (2 ) likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Social- och Omsorgskontoret Leverantören Gilda Johansson Behörig företrädare för Leverantör Socialdirektör

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV)

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Mellan Kristinehamns kommun, org.nr 212000-1868 nedan kallad beställaren och org.nr nedan kallad utföraren, tecknas följande avtal. 1. Syfte Utföraren åtar sig

Läs mer

1 Kommersiella villkor 2

1 Kommersiella villkor 2 1 Kommersiella villkor 2 2.1 Omfattning Utföraren förbinder sig, att i enlighet med angivna krav i förfrågningsunderlaget daterat 20xxxx-xx tillhandahålla, det av Utföraren i anbud daterat 20xx-xx-xx beskrivna

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland 1 (13) 2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland År 2014 Kontraktsnr/dnr DU-UPP12-189 2 (13) 1 Parter Detta kontrakt har träffats mellan Landstinget Västmanland, Vårdvalsenheten, 721 89 Västerås,

Läs mer

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 )

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 ) 1 ( 9 ) Mellan Stockholms Stad genom Östermalms stadsdelsnämnd, nedan kallad Beställaren och XXXXXXXXXXXXXXXX, nedan kallad Leverantören har följande avtal träffats AVTAL Avtalsinnehåll Parternas åtaganden

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 Bilaga 3 sida 1 (9) Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 2011-[ ] Bilaga 3 sida 2 (9) Innehållsförteckning A Allmänna

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT

UPPHANDLINGSKONTRAKT Sidan 1 av 5 UPPHANDLINGSKONTRAKT 116-03 Finansiella tjänster 1 Parter Mellan Nordea Bank Sverige AB, organisationsnummer 502010-5523, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, organisationsnummer

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun AVTAL Sida: 1 (8) Datum: 2010-09-12 Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun 1. Parter Mellan nedanstående parter, kommunen

Läs mer

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra 2010 Sidan 1 av 6 Kap 2. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Mellan 1. TioHundranämnden

Läs mer

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM Dnr KSUH/64-055 RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM 1 PARTER Beställare Ekerö kommun Tekniska kontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ Tappströmsvägen 2 Tel 08-560 391 00 www.ekero.se Org nr 212000-0050 Entreprenör

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD AVTALSMALL Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 202100-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Datum Tel 046-15 35 38 2009-03-09 torleif.stenberg@skane.se Diarienr 0802545 Sidan 1(8) AVTAL Avtalsnr: 0802545-4.3, Personbilar, service mm för Region Skåne Leverantör:

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en näringsidkare eller annan juridisk

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER 14LTK864 Landstingets kansli Utvecklingavdelningen, Ingrid Löndahl SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER Beställare Vårdgivare Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9 351 88 Växjö Kontaktperson

Läs mer

Ramavtal avseende resebyråtjänster

Ramavtal avseende resebyråtjänster KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 4 - AVTALSUTKAST 2011-10-11 Dnr 565/2011 1 (11) Ramavtal avseende resebyråtjänster 1. Parter Mellan Konkurrensverket och [Leverantören] organisationsnummer xxx-xxx och

Läs mer

Vårdavtal. 1. Avtalets omfattning. 2. Avtalet. 3. Definitioner ADA 6781 HSN 1211-1434

Vårdavtal. 1. Avtalets omfattning. 2. Avtalet. 3. Definitioner ADA 6781 HSN 1211-1434 Mellan Stockholms läns landsting genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, organisationsnummer 232100-0016, ( Beställaren ) och organisationsnummer 232100-0016 ( Vårdgivaren ), har slutits följande Vårdavtal

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

Villkor för att vara godkänd anordnare inom kundvalet för familjebehandling

Villkor för att vara godkänd anordnare inom kundvalet för familjebehandling 1 (17) Auktorisationsvillkor SOCN 2015/24 Villkor för att vara godkänd anordnare inom kundvalet för familjebehandling Innehåll ALLMÄN ORIENTERING... 2 LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM... 2 KUNDVALSSYSTEM I NACKA...

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Mellan nedan angivna parter har följande överenskommelse upprättats. Värmdö Kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Organisationsnummer 212000-0035

Läs mer

Budstransporter. Licensvillkor 1 mars 2016. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. 1 Definitioner. 2 Rättigheterna till Bra Miljöval

Budstransporter. Licensvillkor 1 mars 2016. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. 1 Definitioner. 2 Rättigheterna till Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Budstransporter Licensvillkor 1 mars 2016 ALLMÄNNA VILLKOR 2016-03-01 1 Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia 1 Parter Laponiatjuottjudus Box 14 962 21 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk Org. nr. 8024626965 Nedan Beställaren och Leverantör Namn och adress Nedan Leverantören

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten AVTAL Bilaga 5 SN-2014/259 Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten ALLMÄNNA KONTRAKTSVILLKOR 1.1 Parter och kontaktpersoner Beställare Knivsta kommun, socialnämnden

Läs mer

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument

Läs mer

Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler.

Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler. Bilaga : 001 Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler. nehållsförteckning AVTALSPARTER Köpare Landstinget i Kalmar Län Länssjukhuset

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Snabba Tryck AB, Cypressgatan 4, 621 58 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har

Läs mer

6. Kommersiella villkor

6. Kommersiella villkor Förfrågningsunderlag 2011-03-03 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Eddie Salgado Upphandling Upphandling av PC & Tjänster U-10-52 Sista anbudsdag: 2011-04-12 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

3. Avtal medicinsk fotvård

3. Avtal medicinsk fotvård Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Medicinsk fotvård - LOV DU-UPP15-0194 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde.

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde. 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna bestämmelser ( Bestämmelserna ) är utarbetade av Sveriges Managementkonsulter SMK AB, org. nr. 5561093617( SMK ). Användning av dessa allmänna bestämmelser får ske endast

Läs mer

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2014-05-07 14LS693 1(12) Sofia Viklund Distribution sofia.viklund@lvn.se T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749. Hemtjänst Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.aspx External tender id N-3631006 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Simplified procurement Contract

Läs mer

Ulf Palm Ann Sofi Agnevik. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen Kommunalrättssektionen

Ulf Palm Ann Sofi Agnevik. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2004:87 Diarienr SK: 2004/2258 Handläggare: Sektion/Enhet: Anna Svensson Ulf Palm Ann Sofi Agnevik Datum: 2004-11-03 Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen

Läs mer

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande.

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. Administrativa föreskrifter sammanfattning Avtalsperiod: 2016-03-01 2016-12-31 Beräknat värde: Ca 500 000 Sek Sista anbudsdag:

Läs mer

Vi inbjuder er härmed att ansöka om ett godkännande att utföra hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem i Trosa kommun.

Vi inbjuder er härmed att ansöka om ett godkännande att utföra hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem i Trosa kommun. Förfrågningsunderlag Vi inbjuder er härmed att ansöka om ett godkännande att utföra hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem i Trosa kommun. Anbud sker löpande och kan lämnas på en eller båda av nedanstående

Läs mer

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company Sida 1(5) 1.Villkor Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Norsk Bedriftstjeneste AS ("Mr Company") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Bil- och småhusförsäkringar

Bil- och småhusförsäkringar Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Bil- och småhusförsäkringar Licensvillkor 2011 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en konsument ( Kund ) gör ett köp

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar 1/11 Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar nehållsförteckning AVTALSPARTER Uppdragsgivare: Landstinget i Kalmar Län Strömgatan 13 391 26 KALMAR Org nr: 232100-0073 Hemsida: www.ltkalmar.se

Läs mer

Mall för Ramavtal Upphandling: DU-UPP14-007 Dyslexiutredningar vuxna och skolbarnsutredningar

Mall för Ramavtal Upphandling: DU-UPP14-007 Dyslexiutredningar vuxna och skolbarnsutredningar Mall för Upphandling: DU-UPP14-007 Dyslexiutredningar vuxna och skolbarnsutredningar 1 AVTALET 1.1 Avtalsparter Köpare Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Organisationsnummer: 232100-0032 Telefon: 0155-24

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar AVTAL Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar Parter Mellan Athena Nordic AB, Box 470, 791 16 FALUN nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats.

Läs mer

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsparter: Uppdragsgivare: Landstinget Blekinge Postadress: Wämö Center Postort: 371 81 KARLSKRONA E-post: Organisationsnummer: 232100-0081 Kontaktperson:

Läs mer

AVTAL ANSLUTNING TILL BLYBATTERIRETURS INSAMLINGSSYSTEM BATTERILEVERANTÖRER. Postnummer, Ort

AVTAL ANSLUTNING TILL BLYBATTERIRETURS INSAMLINGSSYSTEM BATTERILEVERANTÖRER. Postnummer, Ort AVTAL ANSLUTNING TILL BLYBATTERIRETURS INSAMLINGSSYSTEM BATTERILEVERANTÖRER Bolagets namn Bolagets organisationsnummer Gatuadress, Box Postnummer, Ort Kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson Ovanstående

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Specialitet En leverantör har möjlighet att få godkännande för en eller flera vårdenheter inom Region Halland, förutsatt att kraven i förfrågningsunderlaget uppfylls.

Läs mer

Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre

Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre Villkor 1 (13) 2009-07-17 Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre Kravspecifikation Uppdragsbeskrivning Tjänsten Med särskilt boende avses boende med dygnet-runt-vård för äldre

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter.

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. Bilaga 2 1 (9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen PVS-951-658/13 Gunnel Fransson Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) AVTALSUNDERLAG

Läs mer