1 Kommersiella villkor 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Kommersiella villkor 2"

Transkript

1 1 Kommersiella villkor Omfattning Utföraren förbinder sig, att i enlighet med angivna krav i förfrågningsunderlaget daterat 20xxxx-xx tillhandahålla, det av Utföraren i anbud daterat 20xx-xx-xx beskrivna tillvägagångssättet för att genomföra uppdraget i enlighet med uppställda krav och förutsättningar vilket utgör underlag för utförande av tjänsten. Utföraren får inte vidta åtgärd som kan förväntas medföra åsidosättande av lag eller avtal eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom Utförarens arbetsområde 2.2 Parter: Beställare: (nedan Kommunen) Haninge Org.nr: Kontaktperson Namn Efternamn Titel Tel: Utförare: Företag (nedan Utföraren) Adress Postadress Org.nr: Kontaktperson Namn Efternamn Titel Tel: Avtalshandlingars inbördes rangordning Bestämmelserna i avtalshandlingarna gäller i följande inbördes ordning: 1. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal 2. detta avtal 3. förfrågningsunderlag med bilagor och kompletteringar 4. Beställningar/avrop på detta avtal 1

2 5. anbud daterat 20xx-xx-xx med kompletteringar Eventuella ändringar och tillägg ska godkännas och skriftligen undertecknas av behörig företrädare för både Kommunen och Utföraren 2.4 Avtalad tjänst Servicetjänster och/eller omsorgstjänster 2.5 Avtalstid Avtalstiden är tidigast från och med Ej angivet till och med ett år från avtalstecknande. Kommunen har rätt till kontinuerlig förlängningsoption om 12 månader var 12 månad. Förlängningsoption träder i kraft under förutsättning att Kommunen inte säger upp avtalet minst tre (3) månader före den innevarande avtalsperiodens slut Priser och prisjusteringar Priser Ersättningen kommer att följa en modell som innebär att det blir en viss timtaxa för serviceinsatser och en annan för omsorgsinsatser. Därtill kommer ett tillägg att ges till insatser som utförs "på öar utan landförbindelse med fastlandet" samt Muskö. Kommunen erlägger ersättning (pris per timme) enligt nedan till Utföraren. Priserna inkluderar samtliga kostnader för utförande av beviljade insatser. Ersättning för serviceinsatser (städning, tvätt, inköp) vardagar, om uppdraget endast avser serviceinsatser = 221,50 sek exkl. moms Ersättning för omsorgsinsatser dag/kväll/helg = 330,70 sek Om uppdraget avser både omsorgsinsatser och serviceinsatser är ersättningen för serviceinsatserna 233,85 sek Tillägg för insatser (öar utan landförbindelse med fastlandet samt Muskö) = 103 sek Om kommunen ändrar ersättningsnivån, kommer denna att gälla samtliga godkända utförare. Ersättning utgår för utförd tid, men maximalt upp till beställd tid. 3.2 Särskilda villkor för ersättning Ersättning för omställningstid utgår för max fem dagar för beviljad och inplanerad tid och som inte kunnat utföras på grund av dödsfall eller akut sjukhusvistelse. Varje dag ersätts med en trettiondel (1/30) av beviljad månadstid. Om brukaren tillfälligt avbokat sin insats senast fem dagar före planerad insats utgår ingen ersättning. Om brukaren önskar avsluta sin insats med omedelbar verkan får Utföraren ersättning för fem dagar. Om orsaken till uppsägningen beror på att Utföraren misskött sitt åtagande utgår ersättning för 0 dagar. Ersättning utgår endast om en upprättad genomförandeplan finns senast tre veckor efter att verkställigheten inletts 3.3 Betalningsvillkor 2

3 Kommunen har betalningsvillkor om 30 dagar efter mottagen och av Kommunen godkänd faktura. Utföraren ska beakta postgången och bankfria betalningsdagar vid beräkning av fakturans förfallodag. Gällande e-faktura ska fakturadatum utgöras av ankomstdag till Kommunens system. Dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen. Inga övriga administrativa och/eller faktureringsavgifter godkänns. 3.4 Faktureringsvillkor Inkomna fakturor skannas in innan de registreras i Kommunens ekonomisystem. Samtliga fakturor ska vara märkta med en referens i fältet Er referens. Som referens ska Beställarens referensid anges. Den ska alltid efterfrågas ifall Beställaren inte anger referensid vid beställning och fungerar som adressat i systemet. Som fakturadatum räknas det datum när fakturan ankommer Kommunen. Vid eventuella felaktigheter returneras fakturan för åtgärd. Av fakturan ska följande framgå F-skattesedelnummer, utförare med angivet organisations- och mervärdesskatteregistreringsnummer, utförd tjänst, beställare, referens, mottagare och leveransdatum. Om Utföraren under avtalstiden ändrar faktureringssystem eller bank/plusgironummer, adress eller telefon/telefax ska detta omgående meddelas Södertörns upphandlingsnämnd. Fakturan får inte innehålla namn eller personnummer på brukaren Fakturan ska vara specificerad per tjänst. Underlag skickas separat till beställare men fakturanummer angivet. Fakturan ska ställas till: Äldreförvaltningen Box Östersund Fakturering ska ske löpande inom avtalat uppdrag. Faktureringsavgift får inte debiteras. Utförarens debitering ska på begäran av Kommunen kunna styrkas genom tidbok och bokföring. E-faktura Utföraren ska kunna skicka elektroniska fakturor i formatet Svefaktura eller fulltextfaktura senast sex månader efter avtalsstart. Kommunen kontaktar Utföraren då arbetet med elektroniska fakturor ska påbörjas från Kommunens sida. Har Utföraren förutsättningarna att sända elektroniska fakturor tidigare ska kontakt tas med Kommunen för ett tidigare igångsättande De elektroniska fakturorna kommer att hanteras i det av SFTI fastställda standardformatet Svefaktura. Kommunen hänvisar till den VAN leverantör (fakturaväxel/webbportal) som ni som utförare ska använda. Via kommunens VAN leverantör säkerställs att fakturainnehållet överensstämmer med s behov av korrekta uppgifter. 3.5 Dröjsmålsränta Vid försenad betalning orsakad av Kommunen accepterar Kommunen dröjsmålsränta enligt gällande räntelagen dvs. referensränta +8%. Vid försenad likvid får Utföraren ej debitera dröjsmålsränta om räntebeloppet understiger 300 kr (SEK) per faktura. 3

4 3.6 Kravrutiner Påminnelser och krav sänds av Utföraren direkt till äldreförvaltningen med postnummer Haninge (ej till Östersund) med bifogad obetald fakturakopia. 3.7 Slutavräkning Slutavräkning ska ske vid avtalets utgång. Utföraren ska inom tre månader efter det att uppdraget slutförts till Kommunen översända faktura som upptar återstående fordringar avseende uppdraget Uppdraget Utföraren ska utföra alla delar av avtalat åtagande i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och med den skicklighet och omsorg som Kommunen har anledning att förvänta sig av en välrenommerad utförare. Parterna ska fortlöpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något avseende kan påverka vad som här avtalats. 4.2 Förändring av kapacitetstak Om utförare önskar sänka sitt kapacitetstak ska kommunen meddelas två veckor före förändringen. Vid utökning av kapacitetstak ska meddelande därom lämnas två veckor före ikraftträdandet. Utföraren är alltid skyldig att fortsätta utföra insatser för befintliga brukare samt utökning av befintliga brukares insatser, även om kapacitetstaket sänks. De utförare som har ett avtalat kapacitetstak ska meddela beställaren när kapacitetstaket är nått. Om utföraren inte meddelar detta, ses det som att kapacitetstaket har höjts och beställningar fortsätter att skickas till utföraren. 4.3 Information/Samråd Parterna ska fortlöpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något avseende kan påverka vad som här avtalats. 4.4 Information om tjänsten Produktinformation som ej framgår av detta avtal ska, om Kommunen så begär, lämnas av Utföraren. Eventuella prislistor och broschyrmaterial tillhandahålls i erforderligt antal exemplar utan kostnad för Kommunen. 4.5 Tillstånd Utföraren ska vid senast vid driftsstart inneha samtliga för verksamheten erforderliga tillstånd. Avsaknad av sådant tillstånd utgör grund för hävning av avtalet. Om Kommunen häver avtalet enligt denna punkt äger Utföraren inte rätt till ersättning eller motsvarande. 4.6 Avbeställning Kommunen har rätt att senast 1 månad innan planerat/beräknat genomförande avbeställa sådana delar av uppdraget som ännu inte genomförts. Vid avbeställning ska resultatet av utfört arbete redovisas och överlämnas till Kommunen senast när Kommunen fullgjort sin betalningsskyldighet. Efter överlämnande får resultatet av uppdraget användas på samma sätt som om uppdraget fullföljts 4

5 4.7 Utbyte av personal Önskar Utföraren ersätta utsedda medarbetare som arbetar med uppdraget med annan får det inte ske utan Kommunens skriftliga medgivande, såvida det inte är fråga om arbetsuppgifter av rutinmässig art eller av mindre betydelse för uppdraget. Utföraren ansvarar för att den person som ska ersätta annan medarbetare är väl insatt i uppdraget och har samma kompetens för utförande av uppdraget som den ersatta medarbetaren. Detta ansvar gäller oavsett anledning till att Utföraren önskar ersätta medarbetaren. Brister Utföraren i detta avseende har Kommunen rätt till skadestånd motsvarande den merkostnad det innebär för Kommunen att förlora kompetens och tid för uppdragets utförande. Kommunen har också rätt att häva delar av alternativt hela uppdraget om inte bristen åtgärdas omgående. Vid hävning gäller den ersättningsrätt för parterna som regleras i punkten 6.6 i detta avtal. Vid hävning enligt denna punkt ska resultatet av utfört arbete redovisas och överlämnas till Kommunen senast när Kommunen fullgjort sin betalningsskyldighet. Efter överlämnande får resultatet av uppdraget användas på samma sätt som om uppdraget fullföljts. 4.8 Underleverantör Utföraren har fullt ansvar för den underleverantör som denne anlitar för föreliggande uppdrag. I Utförarens ansvar ingår att tillse att också underleverantör uppfyller de krav som Kommunen ställer på Utföraren. Kommunen ska ges möjlighet att kontrollera underleverantör i detta hänseende. Endast underleverantörer som angivits i anbudet och blivit godkända i utvärderingen får anlitas. Eventuella nya underleverantörer under avtalstiden måste skriftligen godkännas av Kommunen innan dessa anlitas. Utföraren ansvarar för underleverantörer och andra personer som Utföraren anlitar såsom för eget arbete. Fakturering sker enbart via Utförarens organisationsnummer. 4.9 Kvalitetskontroll Kommunen har ansvar för tillsyn, uppföljning och utvärdering av levererad tjänst. Kvalitetskontroller kan göras genom t.ex. regelbundna verksamhetsuppföljningar och redovisning av förekomst av avvikelser. Utföraren ska ge Kommunen och av Kommunen anlitade personer insyn i Utförarens ekonomiska ställning. Kommunen kan komma att efterfråga statistik och rapporter ur verksamheten. Statistik ska utan anmodan, kostnadsfritt och utan dröjsmålsränta levereras. Utföraren förbinder sig att aktivt medverka för att underlätta detta arbete Ansvar/Försäkring Utföraren ska ha information och uppgifter som hör till uppdraget och som förvaras hos denne försäkrade till betryggande belopp. Utföraren ansvarar för skada denne eller dennes personal orsakat Kommunen genom vårdslöshet eller försummelse. Utföraren svarar i förhållande till Kommunen för skadestånd, som Kommunen på grund av vållande hos Utföraren eller personal som denne ansvarar för, kan komma att förpliktas utge till tredje person. Själv risken ska vara högst ett basbelopp. I detta avseende avses gällande basbelopp vid tidpunkten för skadans upptäckt. 5

6 Utföraren är skyldig att senast vid avtalstecknande teckna och under hela uppdragstiden inneha en lämplig ansvarsförsäkring med hänsyn till det avropade uppdraget. Utföraren ska på begäran lämna Kommunen bevis om att sådan ansvarsförsäkring finns. Om Kommunen har framställt krav på skadestånd, enligt denna eller annan punkt i detta avtal, ska Utföraren utan dröjsmål lämna in en skadeanmälan till sin försäkringsgivare Avveckling av samarbete Inför en avveckling av samarbetet är Utföraren skyldig att bistå Kommunen, eller av Kommunen anvisad tredje part, på det sätt som krävs för att underlätta verksamhetsavvecklingen alternativt övergången till verksamhetsdrift i ny regi. Kommunen avgör vilka uppgifter som ska redovisas. Utföraren ska vid anmodan presentera en plan för säkring av kvaliteten under avvecklingsperiod eller övergångsperiod Fullgörandegaranti Utföraren ska garantera fullföljandet av avtalet oavsett eventuella förändringar i utförarens verksamhet. I händelse av förändringar i utförarens verksamhet, vilka försvårar eller omöjliggör fullföljande av åtagandet, åvilar det utföraren att ersätta beställaren för eventuella merkostnader. Utföraren ska omedelbart rätta till iakttagna fel och brister i sin verksamhet. Om utförare byter juridisk person ska ny ansökan lämnas, nytt godkännande prövas och nytt kontrakt tecknas Tillämplig lag Kommunens och utförarens rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal bestäms i sin helhet av svensk rätt. Utföraren ska vid utförande av åtagandet följa tillämpliga lagar, förordningar samt normer och föreskrifter som utfärdas av statliga och kommunala myndigheter och verk från tid till annan är eller blir tillämpliga på åtagandet eller som på annat sätt berör Utföraren vid utförandet av uppdraget. 5.2 Tystnadsplikt och sekretess Utföraren förbinder sig att följa gällande bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt som gäller enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt att tillse av Utföraren anställd personal och eventuella underleverantörer som får tillgång till uppgifter för vilka sekretess gäller i den upphandlande myndighetens verksamhet att iakttaga motsvarande sekretess. Sekretesskyldighet gäller för Utföraren och Utförarens anställda även efter att avtal har upphört. Om Beställaren så kräver ska Utföraren och berörd personal som kan komma i beröring med uppgifter som omfattas av Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser att underteckna sekretessförbindelse. 5.3 PUL Utföraren ansvarar för att de personuppgifter som hanteras behandlas i full överensstämmelse med personuppgiftslagen. Mellan Kommunen, i egenskap av personuppgiftsansvarig, och Utföraren, i egenskap av personuppgiftsbiträde, ska ett biträdesavtal ingås före det att tjänsteleveranser påbörjas. 5.4 Myndighets- eller kommunala beslut 6

7 Beslut om förändringar i Kommunens organisation, konkurrensutsättning, outsourcing eller andra omständigheter som påverkar detta kontrakt kan komma att ske under kontraktstiden. Om dessa händelser innebär en väsentlig förändring av förutsättningarna för detta avtal kan båda parter begära omförhandling av avtalets innehåll. Kan ny överenskommelse ej träffas kan parterna säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid 5.5 Sociala och etiska villkor Utföraren eller av denne anlitad underleverantör får inte i sin affärsverksamhet diskriminera någon på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Ett brott mot förpliktelserna ska utgöra ett väsentligt kontraktsbrott såtillvida Utföraren/underleverantören inte omedelbart vidtar rättelse eller andra åtgärder i syfte att uppnå efterlevnad eller om överträdelsen anses som ringa. Utföraren ska ansvara för att gällande lagar inom arbetsrätten följs och att arbetsmiljölagen upprätthålls. Endast branschkunnig personal får anlitas för uppdraget. I de fall särskild behörighet erfordras för utförande av arbete har Utföraren ansvar för att giltigt behörighetsbevis finns och kan uppvisas om Kommunen så begär. 5.6 Begränsning av marknadsföringsrättigheter Marknadsföring vid LOV: Det övergripande förhållningssättet vid marknadsföring ska vara att Utföraren/ utföraren förutsätts i sin marknadsföring tillämpa etiska principer anpassade efter målgruppens situation och behov. Leverantör har inte rätt att marknadsföra sig genom personliga kontakter via telefon eller genom besök i bostaden Ändringar och tillägg Bägge parter äger rätt att aktualisera förändringar i avtalet. Kommunen har rätt att under avtalstiden ändra/utveckla villkoren i förfrågningsunderlaget med bilagor avseende krav på tjänst. Krav på utförare, riktlinjer, policys, rutiner, ersättningssystem och ersättningsnivåer som ska tillämpas enligt detta avtal. Så snart kommunen har fattat beslut om ändring av villkoren kommer utföraren att skriftligen informeras om dessa ändringar. Utföraren blir bunden av de ändrade villkoren från och med den dag kommunen angivit i ändringsmeddelandet, dock tidigast 30 dagar från tidpunkten då detta meddelats beställaren. Utföraren bör inom dessa 30 dagar skriftligen bekräfta att de nya villkoren accepteras. Om utföraren inte vill acceptera de ändrade villkoren ska utföraren, inom 30 dagar från tidpunkten då detta meddelats beställaren, skriftligen meddela kommunen detta. Om sådant meddelande inte kommit kommunen tillhanda i tid är utföraren bunden av de ändrade villkoren. Om förfrågningsunderlag eller ersättning förändras och utförare ej kan acceptera de nya villkoren upphör godkännandet/kontraktet efter tre månader, från tidpunkten då detta meddelats beställaren. Andra tillägg och ändringar i förfrågningsunderlaget och/eller eventuella bilagor än ovanstående ska för att äga giltighet vara skriftliga och undertecknade av kommunen samt alla utförare, oberoende av kontraktstid. 6.2 Skadestånd Kommunen har rätt till ersättning för skada kommunen har lidit på grund av Utförarens avtalsbrott om skadan är en följd av att utföraren åsidosatt sedvanlig omsorg eller inte visat den yrkesskicklighet som förutsatts vara allmän inom branschen. Kommunen har även rätt till ersättning för eventuellt skadestånd som givits till tredje man för skada som orsakats av 7

8 Utföraren eller dennes personal. Utföraren ansvarar för skada på sak och person om skadan orsakats genom vållande hos utföraren eller av dennes personal. Utföraren är skyldig att hålla sig försäkrad för sådan skada och ska, om Kommunen så begär, utan fördröjning uppvisa försäkringsbesked. Utföraren är skyldig att ersätta Kommunen skada som denne tillfogas på grund av fel, om inte Utföraren visar att det har förelegat ett sådant hinder som avses ovan. Utföraren är alltid skyldig att ersätta skadan, om resultatet av tjänsten avviker från vad denne särskilt har utfäst. Om skyldigheten att utge skadestånd skulle vara oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt. Här vid ska även beaktas föreliggande försäkringar och försäkringsmöjligheter på den skadelidandes sida, den skadeståndsskyldiges möjligheter att förutse och hindra skadan samt andra särskilda omständigheter. 6.3 Åtgärder vid brister Vid brister i verksamheten kommer beställaren vidta följande åtgärder: Varning Varning med beställningsstopp Hävning av avtal Hävning kan ske omedelbart om beställaren bedömer avtalsbrottet som väsentligt, eller vid en eller flera varningar. 6.4 Uppsägning av avtal Utföraren kan säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid. Uppsägning ska vara skriftlig för att äga giltighet. Kommunen kan säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid om valfrihetssystem inte längre kommer att tillämpas eller om utföraren saknar uppdrag under en 12-månadersperiod. 6.5 Avtalsbrott m.m. Om Utföraren inte fullgör sina åtaganden enligt avtalet och efter skriftlig anmodan inte inom den tid som Kommunen anser rimlig vidtar rättelse har Kommunen rätt att häva avtalet. Kommunen har härutöver rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om Utföraren försätts i konkurs eller eljest befinner sig vara på sådant obestånd att Utföraren inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Kommunen har vidare rätt att häva detta avtal om företrädare för, eller anställd hos Utföraren, under avtalstiden och i sin roll som företrädare för, eller anställd hos Utföraren, blir dömd för olaga diskriminering eller om Utföraren tvingas betala ut skadestånd enligt följande lagstiftning: *Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) *Jämställdhetslagen (1991:433) * Lag (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet * Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder * Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. * Arbetsmiljölagen (1977:1160) 8

9 Hävande part är berättigad till skadestånd 6.6 Hävning Kommunen har rätt att skriftligen, med omgående verkan, häva avtalet om Utföraren: Väsentligt misskött uppdraget och inte inom rimlig tid, trots skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar rättelse I väsentligt hänseende brutit mot avtalet och inte inom rimlig tid, trots skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar rättelse Kommer på obestånd och inte ofördröjligen efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande Inte uppfyller de krav som ställts i förfrågningsunderlaget Utan medgivande från Kommunen överlåter avtalet på annan och detta är av beaktansvärd betydelse för Kommunen Om förhållanden som anges i LOV 7 kap 1 råder Kommunen har då rätt till skälig ersättning för merkostnader som kan uppkomma på grund av hävningen. Utföraren har då rätt till ersättning för sådant utfört arbete som överensstämmer med vad som här avtalats samt nedlagd ersättningsgill kostnad för sådant arbete. Utföraren har rätt att skriftligen, med omgående verkan häva avtalet om Kommunen: I väsentligt hänseende brutit mot avtalet och inte inom rimlig tid, trots skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar rättelse Vidhåller begäran som innebär att Utföraren ska efterge kravet på god yrkessed Utan medgivande från Utföraren överlåter avtalet på någon annan och detta är av beaktansvärd betydelse för Utföraren. Utföraren är i dessa fall berättigad till ersättning för utfört arbete, nedlagd ersättningsgill kostnad och skälig kostnad för avveckling som inte ersätts på annat sätt. Vid hävning ska resultatet av utfört arbete redovisas och all dokumentation överlämnas till Kommunen senast när Kommunen har fullgjort sin betalningsskyldighet. Efter överlämnande får resultatet av uppdraget användas på samma sätt som om uppdraget fullföljts. Kommunen har rätt att häva avtalet om rättelse ej sker efter skriftlig uppmaning att åtgärda noterade brister. Kommunen äger även rätt att häva avtalet om Utföraren inställer betalningarna, inleder ackordförhandling, försätts i konkurs eller träder i likvidation 6.7 Force majeure Part är befriad från sina åtaganden enligt avtal om parten visar att det inträffat ett hinder utanför parts kontroll som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets tecknande och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Såsom sådant hinder ska anses allmän arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, terrorism, inskränkningar i fråga om drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor och energi, lagbud, beslut från regeringen eller annan myndighet samt arbetsmarknadskonflikt som inte har sin grund i parts brott mot kollektivavtal. 9

10 Beror dröjsmålet på någon som part anlitat för att helt eller delvis fullgöra åtagandena enligt avtalet, är parten fri från skadeståndsskyldighet endast om också den parten anlitat har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. För att part ska äga rätt att göra gällande befrielsegrund enligt första stycket ska parten omgående skriftligen underrätta motparten om uppkomsten av det befrielsegrundande hindret samt vidta åtgärder för att mildra omfattningen och effekten av hindret. Så snart det åberopade hindret upphört ska parten omgående skriftligen underrätta motparten därom samt omedelbart återuppta åtagandet i avtalad omfattning. Vardera parten får frånträda avtalet genom skriftligt meddelande till motparten, om avtalets fullgörande försenas mer än nittio (90) dagar till följd av befrielsegrundande hinder. 6.8 Överlåtelse av avtal Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan Kommunens skriftliga medgivande. 6.9 Omförhandling Kommunen eller Utföraren får påkalla omförhandling av bestämmelse i upprättat avtal om ändrade förhållanden gör att bestämmelsen väsentligt motverkar de förutsättningar som detta avtal bygger på. Anmälan om omförhandling ska ske så snart det åberopande förhållandet blivit känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar inte part från skyldighet att fullgöra berörd avtalsförpliktelse Tvist Tvist med anledning av tolkning och tillämpning av avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor ska i första hand lösas mellan parterna. Om parterna inte når uppgörelse ska tvist avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Eventuella tvisteförhandlingar ska i första instans äga rum i domstol närmast Kommunen. Den omständigheten att tvist hänskjuts till rättsligt avgörande berättigar inte Utföraren att avbryta uppdraget. Detta avtal är undertecknat av köpare och Utföraren och således upprättat i upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt. Haninge den: För Kommunen:???????????? För Utföraren:???????????? 10

11 11

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

1 Kommersiella villkor 2

1 Kommersiella villkor 2 1 Kommersiella villkor 2 2.1 Omfattning Leverantören förbinder sig, att i enlighet med angivna krav i förfrågningsunderlaget daterat 20xx-xx-xx tillhandahålla, det av Leverantören i anbud daterat 20xx-xx-xx

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter.

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. Bilaga 2 1 (9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen PVS-951-658/13 Gunnel Fransson Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) AVTALSUNDERLAG

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten AVTAL Bilaga 5 SN-2014/259 Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten ALLMÄNNA KONTRAKTSVILLKOR 1.1 Parter och kontaktpersoner Beställare Knivsta kommun, socialnämnden

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT

UPPHANDLINGSKONTRAKT Sidan 1 av 5 UPPHANDLINGSKONTRAKT 116-03 Finansiella tjänster 1 Parter Mellan Nordea Bank Sverige AB, organisationsnummer 502010-5523, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, organisationsnummer

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV)

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Mellan Kristinehamns kommun, org.nr 212000-1868 nedan kallad beställaren och org.nr nedan kallad utföraren, tecknas följande avtal. 1. Syfte Utföraren åtar sig

Läs mer

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 )

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 ) 1 ( 9 ) Mellan Stockholms Stad genom Östermalms stadsdelsnämnd, nedan kallad Beställaren och XXXXXXXXXXXXXXXX, nedan kallad Leverantören har följande avtal träffats AVTAL Avtalsinnehåll Parternas åtaganden

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun AVTAL Sida: 1 (8) Datum: 2010-09-12 Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun 1. Parter Mellan nedanstående parter, kommunen

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 Bilaga 3 sida 1 (9) Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 2011-[ ] Bilaga 3 sida 2 (9) Innehållsförteckning A Allmänna

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

Kommersiella villkor. Omfattning. Parter: Avtalshandlingars inbördes rangordning

Kommersiella villkor. Omfattning. Parter: Avtalshandlingars inbördes rangordning Kommersiella villkor Omfattning Leverantören förbinder sig, att i enlighet med angivna krav i förfrågningsunderlaget daterat 20xx-xx-xx tillhandahålla, det av leverantören i anbud daterat 20xx-xx-xx beskrivna

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra 2010 Sidan 1 av 6 Kap 2. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Mellan 1. TioHundranämnden

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

6. Kommersiella villkor

6. Kommersiella villkor Förfrågningsunderlag 2011-03-03 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Eddie Salgado Upphandling Upphandling av PC & Tjänster U-10-52 Sista anbudsdag: 2011-04-12 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer

RAMAVTAL Vårdsängar 2012

RAMAVTAL Vårdsängar 2012 AVTAL 1 (7) RAMAVTAL Vårdsängar 2012 1. Parter Beställare: 641 80 Katrineholm 643 80 Vingåker Leverantör: Invacare AB Box 66 163 91 Spång Tfn 08-761 70 90 Org nr: 556050-1313 Kontaktperson avtal: Per Sandahl

Läs mer

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Datum Tel 046-15 35 38 2009-03-09 torleif.stenberg@skane.se Diarienr 0802545 Sidan 1(8) AVTAL Avtalsnr: 0802545-4.3, Personbilar, service mm för Region Skåne Leverantör:

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Datum Dnr Sid 2015-06-02 KS 2015-464, 055 1 (8) Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Avtal/Upphandlingskontrakt Efter parternas underskrift gäller detta avtal som upphandlingskontrakt

Läs mer

Kommersiella villkor. Omfattning. Parter: Avtalshandlingars inbördes rangordning

Kommersiella villkor. Omfattning. Parter: Avtalshandlingars inbördes rangordning Kommersiella villkor Omfattning Leverantören förbinder sig, att i enlighet med angivna krav i förfrågningsunderlaget daterat 20xx-xx-xx tillhandahålla, det av leverantören i anbud daterat 20xx-xx-xx beskrivna

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal 1 Definition av uppdraget 1. 1.1 Aura Light och Kinsman har inlett ett icke

Läs mer

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde.

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde. 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna bestämmelser ( Bestämmelserna ) är utarbetade av Sveriges Managementkonsulter SMK AB, org. nr. 5561093617( SMK ). Användning av dessa allmänna bestämmelser får ske endast

Läs mer

Ramavtal avseende resebyråtjänster

Ramavtal avseende resebyråtjänster KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 4 - AVTALSUTKAST 2011-10-11 Dnr 565/2011 1 (11) Ramavtal avseende resebyråtjänster 1. Parter Mellan Konkurrensverket och [Leverantören] organisationsnummer xxx-xxx och

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695.

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695. Avtal avseende uppdrag för Diarienummer POSTEN FRIMÄRKEN Parter Posten Meddelande AB nedan kallad Posten Organisationsnr 556711-5695 nedan kallad Uppdragstagaren Organisationsnr Enhet Posten Frimärken

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland 1 (13) 2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland År 2014 Kontraktsnr/dnr DU-UPP12-189 2 (13) 1 Parter Detta kontrakt har träffats mellan Landstinget Västmanland, Vårdvalsenheten, 721 89 Västerås,

Läs mer

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM Dnr KSUH/64-055 RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM 1 PARTER Beställare Ekerö kommun Tekniska kontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ Tappströmsvägen 2 Tel 08-560 391 00 www.ekero.se Org nr 212000-0050 Entreprenör

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar AVTAL Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar Parter Mellan Athena Nordic AB, Box 470, 791 16 FALUN nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats.

Läs mer

1.0 Avtalsvillkor. Upphandlingsföreskrifter LOV: Daglig verksamhet enligt LSS DNR: SUN 57/2014

1.0 Avtalsvillkor. Upphandlingsföreskrifter LOV: Daglig verksamhet enligt LSS DNR: SUN 57/2014 1.0 Avtalsvillkor 1.1 Omfattning Utföraren skall åta sig att för socialnämndens i Haninge kommuns räkning utföra daglig verksamhet i enlighet med uppdraget i respektive ärende. Insatserna daglig verksamhet

Läs mer

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2014-05-07 14LS693 1(12) Sofia Viklund Distribution sofia.viklund@lvn.se T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Snabba Tryck AB, Cypressgatan 4, 621 58 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har

Läs mer

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia 1 Parter Laponiatjuottjudus Box 14 962 21 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk Org. nr. 8024626965 Nedan Beställaren och Leverantör Namn och adress Nedan Leverantören

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER 14LTK864 Landstingets kansli Utvecklingavdelningen, Ingrid Löndahl SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER Beställare Vårdgivare Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9 351 88 Växjö Kontaktperson

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

Bilaga 3. Datum RAMAVTAL MEDICINSKA TJÄNSTER TILL ARRESTERNA FÖR POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE

Bilaga 3. Datum RAMAVTAL MEDICINSKA TJÄNSTER TILL ARRESTERNA FÖR POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE Bilaga 3 1 (17) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-12-11 Polisens verksamhetsstöd Diarienr (åberopas vid korresp) Affärsenheten/Upphandlingssektionen 714-A063.818/2013 Sanna Svennerstad Upphandlare RAMAVTAL

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen 651 84Karlstad Org.nr 212000-1850 Hammarö kommun 663 21 Skoghall Org.nr 212000-1793 Leverantören

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas AVTAL Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas Parter Mellan AGA Gas AB (Linde Gas Therapeutics), Box 8883, 402 72 GÖTEBORG, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 84 VISBY,

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna.

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna. KÖPEAVTAL FÖR LÄROMEDEL LÄSÅRET 2016-2017 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Köpare ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat land: )]

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

Avtalsvillkor: Ledsagar- och avlösarservice enligt LOV

Avtalsvillkor: Ledsagar- och avlösarservice enligt LOV Avtalsvillkor: Ledsagar- och avlösarservice enligt LOV 1(13) 1.0 Avtalsvillkor 1.1 Omfattning Utföraren skall åta sig att för socialnämndens i Haninge kommun räkning utföra insatserna ledsagarservice och

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster

AVTAL. Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster AVTAL Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster Parter Mellan BN DENTAL AB, Box 3058, 903 02 UMEÅ nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler.

Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler. Bilaga : 001 Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler. nehållsförteckning AVTALSPARTER Köpare Landstinget i Kalmar Län Länssjukhuset

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården Upphandlingsenheten, Kristina Wikman Datum 2004-02-23 1 AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården AVTALSOMFATTNING AVTALSFORM AVTALSPARTER Leverantören åtar sig för Landstinget

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m.

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. AVTAL Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. Parter Mellan Julia Hultgren Företagskläder AB, Box 1273, 621 23 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning Handling 01, UK Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG Avseende Mellan beställaren och konsulten är följande kontrakt upprättat. Beställare Banverket, Avdelning person adress Org.nr: 202100-4003 Tfn:?

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

FAKTURERING, VOLYM, BETALNINGSVILLKOR, DRÖJSMÅLSRÄNTA

FAKTURERING, VOLYM, BETALNINGSVILLKOR, DRÖJSMÅLSRÄNTA AVTAL Upphandling 119-05 Elenergi (El 2005-02) På de villkor som anges i nedanstående punkter i detta avtal, förbinder sig leverantören att leverera och kunden att ta emot avtalad elleverans. Handlingarnas

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring:

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag 2011-03-22 Upphandlingsansvarig Upphandling Eslövs kommun Transporter Bo Nilsson 10/109 Sista anbudsdag: 2011-05-05 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas

Läs mer

Vårdavtal. 1. Avtalets omfattning. 2. Avtalet. 3. Definitioner ADA 6781 HSN 1211-1434

Vårdavtal. 1. Avtalets omfattning. 2. Avtalet. 3. Definitioner ADA 6781 HSN 1211-1434 Mellan Stockholms läns landsting genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, organisationsnummer 232100-0016, ( Beställaren ) och organisationsnummer 232100-0016 ( Vårdgivaren ), har slutits följande Vårdavtal

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Mellan nedan angivna parter har följande överenskommelse upprättats. Värmdö Kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Organisationsnummer 212000-0035

Läs mer