Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring:"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Upphandling Eslövs kommun Transporter Bo Nilsson 10/109 Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen Transporter 1. Allmän information 1.1. Beställare Beställare är Eslövs kommun, Service och Teknik Beskrivning/Omfattning Den upphandlade tjänsten omfattar transport av varm och kall mat, dagligvaror och diskreturer från totalt tio produktionskök till 38 mottagningskök i Eslövs kommun. Mattransporterna utförs till stor del vid lunchtid. Mattransporterna i en enskild tur tar som mest 60 minuter. Mattransporterna utförs huvudsakligen dagtid måndag till och med fredag. Några matturer körs även kvällstid och under lördag till söndag. Mattransporternas förläggning per tur, frekvens och tidsfönster framgår av bilaga 1, leveranslista med tidsfönster. Skollov och sommarstängning av vissa förskolor påverkar periodvis omfattningen av transporterna i viss omfattning. Bilaga 2 mattransporter, verksamheten över kalenderåret beskriver hur transportverksamheten i viss omfattning kan påverkas av lov, studiedagar/planeringsdagar och sommarstängning. I bilaga 3 redovisas en adressförteckning för produktions- och mottagningsköken. Måltidsverksamheten styrs från produktionsköken. Matkvaliteten säkerställs genom att kökspersonal i produktionsköket övervakar tillagning, förpackningen i värmeskåp samt sätter en tidpunkt för hämtning och avlämning (tidsfönster). Fullständig rutinbeskrivning framgår av bilaga 4, rutinbeskrivning för mattransporter. Matens kvalitet vid förtäringstillfället är helt beroende av att leverantören hämtar maten inom aktuellt tidfönster samt av att gällande leveransrutin i övrigt följs. Rekommendationen för lagad mat är att den skall förtäras inom två timmar. Punktlighet är även viktig ur andra aspekter eftersom maten är en betydelsefull del av kommunens verksamhet. För närvarande används nio fordon för mattransporter. Antalet fordon beräknas till elva på det underlag som denna upphandling grundar sig på. Utskrivet: :01 Sida 1 av 11

2 1.3. Helt eller delat anbud Anbud skall inlämnas på hela uppdraget. 2. Krav på anbudsgivaren 2.1. Kvalifikationskrav Anbudsgivare skall uppfylla samtliga ställda krav för att deltaga i utvärderingen. Anbudsgivare skall kunna bevisa att ställda krav uppfylls. Vid beskrivningen av respektive krav framgår vilken typ av bevisning/verifiering som krävs Uteslutningsgrunder Anbudsgivare skall uteslutas från deltagande i upphandling om någon av de situationer som anges i 10:1 LOU föreligger. Kravet gäller även underleverantörer om sådan anlitas. Anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om någon av de situationer som anges i 10:2-3 LOU eller 15:13 LOU föreligger. Kravet gäller även underleverantörer om sådan anlitas. De upphandlande myndigheterna kommer att göra erforderliga kontroller att anbudsgivaren uppfyller ställda krav, för denna kontroll används i första hand kreditupplysning genom Creditsafe Finansiell och ekonomisk ställning Anbudsgivare skall ha en god och stabil ekonomi. Anbudsgivare ska ha minst ranking 40 enligt Creditsafe eller på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning. Om anbudsgivare har sämre ranking än 40 hos Creditsafe, finns möjlighet för anbudsgivare att på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning som motsvarar ställt krav. Vid lägre ranking än 40 kommer den upphandlande myndigheten att göra en individuell bedömning av företagets kreditvärdighet utifrån ställda krav och inlämnade uppgifter. Anbudet kommer att diskvalificeras om företaget inte anses ha god finansiell och ekonomisk ställning. Ranking hos Creditsafe kontrolleras av den upphandlande myndigheten. Samma kvalificeringskrav tillämpas för utländska anbudsgivare. Om upplysning inte kan hämtas via Creditsafe kommer den upphandlande myndigheten att begära likvärdiga intyg från anbudsgivaren Ej dömd för brott Anbudsgivare skall ej vara dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom. Genom att svara ja bekräftar anbudsgivaren att anbudsgivaren uppfyller kravet och ej är dömd för brott avseende yrkesutövning. Uppfylls kravet? (/ svar) 2.5. F-skatt Leverantören ska vara registrerad för F-skatt. Beställaren kontrollerar detta Organisation, resurser och erfarenhet Utskrivet: :01 Sida 2 av 11

3 Anbudsgivaren skall lämna en kort beskrivning av företaget. I denna skall ingå en redogörelse för vilka kvalifikationer som finns för att genomföra uppdraget, såsom affärsidé, organisation, bemanning samt beskrivning av vilka fordon som anbudsgivaren planerar att använda i uppdraget. Anbudet skall innehålla uppgifter om tre (3) olika uppdrag som beskriver anbudsgivarens förmåga att genomföra uppdrag med en hög grad av kundnöjdhet. Uppdragen skall ha genomförts de tre senaste åren. Av lämnade uppgifter skall framgå typen av uppdrag, referent och året för genomförande. Anbudsgivare skall beskriva företagets kvalifikationer för att genomföra uppdraget såsom affärsidé, organisation, bemanning samt beskrivning av vilka fordon som anbudsgivaren planerar att använda i uppdraget. (Fritextsvar) Anbudsgivare skall samt lämna uppgifter om tre (3) olika uppdrag som beskriver anbudsgivarens förmåga att genomföra uppdrag med hög kundnöjdhet. Av uppgifterna skall framgå typ av uppdrag, referent (namn, titel, telefonnummer) och genomförandeår. (Fritextsvar) 3. Krav på tjänsten/varan 3.1. Krav på tjänsten/ varan Försäkring - Anbudsgivare skall senast vid avtalsteckning ha ansvarsförsäkring som täcker skada orsakad av anställd/anlitad personal eller anlitad underleverantör. Trafiksäkerhet och fordon - Transporterna skall utföras på ett sådant sätt att kraven på en hög trafiksäkerhet tillgodoses. Att inte följa gällande trafiklagstiftning betraktas som ett avtalsbrott. - De fordon som används skall vara godkända av Svensk Bilprovning eller annan ackrediterad fordonsbesiktning. Fordonen skall hålla god teknisk standard och genomgå regelbunden service. - Fordonen skall rengöras fortlöpande enligt ett rengöringsprogram som utföraren tagit fram och som godkänts av beställaren. - Fordon som används i uppdraget skall vara utrustade med någon form av lyftanordning/ramp som gör det möjligt att förflytta de hjulförsedda värmeskåpen mellan fordon och avlämningsyta vid mottagningskök. - Anbudsgivare är skyldig medge att en av kommunen utsedd person gör inspektion av kvalitet, säkerhet och utrustning i samband med transportuppdraget. Anbudsgivare skall senast vid avtalsteckning ha ansvarsförsäkring som täcker skada orsakad av anställd/anlitad personal eller anlitad underleverantör. Accepteras kravet? (/ svar) - Transporterna skall utföras på ett sådant sätt att kraven på en hög trafiksäkerhet tillgodoses. Att inte följa gällande trafiklagstiftning betraktas som ett avtalsbrott. Accepteras detta krav? (/ svar) Utskrivet: :01 Sida 3 av 11

4 - De fordon som används skall vara godkända av Svensk Bilprovning eller annan ackrediterad fordonsbesiktning. Fordonen skall hålla god teknisk standard och genomgå regelbunden service. Accepteras detta krav? (/ svar) - Fordonen skall rengöras fortlöpande enligt ett rengöringsprogram som utföraren tagit fram och som godkänts av beställaren. Accepteras detta krav? (/ svar) - Fordon som används i uppdraget skall vara utrustade med någon form av lyftanordning/ramp som gör det möjligt att förflytta de hjulförsedda värmeskåpen mellan fordon och avlämningsyta vid mottagningskök. Accepteras detta krav? (/ svar) - Anbudsgivare är skyldig medge att en av kommunen utsedd person gör inspektion av kvalitet, säkerhet och utrustning i samband med transportuppdraget. Accepteras detta krav? (/ svar) 3.2. Miljökrav Miljökrav Bilvårdsprodukter och smörjoljor måste uppfylla eller motsvara produktkriterierna för SIS-miljömärkning Svanen eller motsvarande produkter. Anbudsgivare skall ombesörja en miljövänlig hantering av oljor, tvättning och däck. Personbilar skall klara lägst miljöklass Taxibussar skall klara lägst miljöklass Samtliga fordon som använder diesel måste använda drivmedel av miljöklass 1. Bilarna skall hållas väl rena invändigt. - Bilvårdsprodukter och smörjoljor måste uppfylla eller motsvara produktkriterierna för SIS-miljömärkning Svanen eller motsvarande produkter. Accepteras kravet? (/ svar) - Anbudsgivare skall ombesörja en miljövänlig hantering av oljor, tvättning och däck. Accepteras kravet? (/ svar) - Personbilar skall klara lägst miljöklass Taxibussar skall klara lägst miljöklass Accepteras kravet? (/ svar) - Samtliga fordon som använder diesel måste använda drivmedel av miljöklass 1. Accepteras kravet? (/ svar) Utskrivet: :01 Sida 4 av 11

5 - Bilarna skall hållas väl rena invändigt. Accepteras kravet? (/ svar) 4. Utvärdering 4.1. Tilldelningskriterier Anbud med det lägsta priset för totala uppdraget kommer att antas Pris Anbudsgivare skall ange prisuppgifter i bilaga 5 prisbilaga enligt där givna anvisningar. Anbudsgivare skall ange prisuppgifter i bilaga 5 prisbilaga enligt där givna anvisningar. (Fritextsvar) 5. Upphandlingsföreskrifter 5.1. Upphandlingsform Upphandlingen genomförs med ett öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling. Om anbudsgivaren avstår från att svara på något av de ställda kraven kommer detta att tolkas som att kravet inte kan uppfyllas eller att kravet inte accepteras Anbudets giltighetstid Anbudet skall vara bindande till och med sex månader efter sista anbudsdag Anbud senast Anbudet skall vara Eslövs Kommun tillhanda senast via Opic Tendsign. För sent inkomna anbud kommer inte och får inte prövas Elektroniska anbud Anbud skall lämnas elektroniskt i OPIC tendsign, genom använd länk "Aktuella annonser". Support för hantering av upphandlingssystemet, i vilket det elektroniska anbudet lämnas, ges av Tendsign support E-post: Användandet av upphandlingssystemet är kostnadsfritt för anbudslämnaren 5.5. Upplysningar under anbudstiden Om förfrågningsunderlaget behöver förtydligas på begäran av någon av anbudsgivarna så kommer frågor och svar att tillkännages till samtliga kända anbudsgivare. Skriftlig begäran om förtydligande eller komplettering skall vara beställaren tillhanda senast för att kunna beaktas. Frågorna skall ställa skriftligen i det elektroniska upphandlingssystemet OPIC Tend&sign. Svar på ställda frågor kommer att publiceras senast den i OPIC Tend&Sign Firmatecknare eller annan behörig person Ange i fältet nedan namn på firmatecknare eller annan behörig person som är ansvarig för anbudet då anbud lämnas elektronsikt. Utskrivet: :01 Sida 5 av 11

6 Firmatecknare eller annan behörig person (Fritextsvar) 5.7. Alternativa anbud Alternativa anbud accepteras ej Tilldelningsbesked Tilldelningsbesked kommer att skickas ut på e-post så fort upphandlingen är klar. Anbudsgivare skall i anbudet ange vilken e-postadress tilldelningsbeskedet skall skickas till. Adress ska anges till behörig och i ärendet väl insatt person, ej till någon allmän adress. E-postadress för tilldelningsbesked (Fritextsvar) 5.9. Sekretess och offentlighet Alla handlingar som inkommer till den upphandlande enheten omfattas av absolut sekretess fram till tilldelningsbesked har meddelats. Efter denna tidpunkt omfattas anbuden av offentlighetsprincipen, vilket innebär att de utgör allmänna handlingar och skall vara tillgängliga för den som önskar ta del av dem. Om anbudsgivaren ändå vill sekretessbelägga vissa uppgifter i anbudet får detta tydligt anges i anbudet. Prövning sker i enlighet med kapitel 6 Offentlighets- och sekretesslagen och görs av den upphandlande enheten. I fall av önskemål om sekretess önskas - ange vilka delar av anbudet som skall omfattas av sekretessen samt ange konkret anledning därtill. (Fritextsvar) 6. Kommersiella villkor 6.1. Kommersiella villkor De kommersiella villkoren ligger till grund för avtal mellan köparen och säljaren. I anbudet skall det framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren i sin helhet. De kommersiella villkoren acceptaras i sin helhet (/ svar) 6.2. Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med antaget anbud i upphandlingen kommer att bilda underlag för det kontrakt som köparen utformar Beskrivning/ Omfattning Uppdraget avser mattransporter för Eslövs kommuns räkning. Beskrivning av uppdraget och dess omfattning framgår av förfrågningsunderlaget och dess bilagor bilaga 1 leveranslista med tidsfönster och bilaga 4 rutinbeskrivning för mattransporter Ikraftträdande Kommande avtal träder ikraft först sedan det undertecknats av behöriga för båda parter Parter Avtalet gäller mellan Eslövs kommun, organisationsnummer , nedan kallad kommunen, och antagen anbudsgivare med Utskrivet: :01 Sida 6 av 11

7 organisationsnummer..., nedan kallad leverantören Avtalstid och förlängning Avtalet träder i kraft och gäller t o m Avtalet kan därefter förlängas till och med med oförändrade villkor om båda parter är överens om det. Därefter upphör avtalet att gälla. Avisering om önskad förlängning ska ske skriftligen senast nio (9) månader före avtalstidens utgång Pris Pris för det totala uppdraget de första tolv månaderna är fast. Förändringar i uppdragets volym kan leda till prisjusteringar. Volymen för uppdraget kan förändras under avtalstiden både temporärt och stadigvarande. Enheter tillagningskök respektive mottagningskök - kan tillkomma eller avgå på grund av politiska beslut. Skolor respektive förskolor kan hållas stängda korta perioder på grund av lov och andra aktiviteter. Ekonomisk reglering på grund av förändringar under löpande avtal sker enligt prisjustering, punkt Prisjustering Offererade priser avser avtalets första tolv månader till och med Prisjusteringen får därefter endast ske en gång per år. Prisjustering sker med högst 90 % av förändringen av Tjänsteprisindex (TPI) - transport- och magasineringstjänster. Regleringen skall baseras på förändringen av index maj maj med maj 2011 som basmånad. Ekonomisk reglering på grund av förändringar under löpande avtal sker enligt följande: - Förändringar av uppdragets volym som är av mindre omfattning som sammantaget avviker med mindre än 15 % jämfört med totalantalet km vid uppdragets start - regleras med en fast ersättning per avgående respektive tillkommande km. Transport från produktionskök med mat är utgångspunkt vid beräkning av förändrat km-antal. För avtalets första tolvmånadersperiod är ersättningen 12:00 SEK per km. - Vid större volymförändringar som sammantaget avviker med mer än 15 % jämfört med totalantalet km vid uppdragets start - skall förhandling upptas mellan parterna för ekonomisk reglering. Ersättningsnivån 12:00 SEK per km avseende förändringar av uppdragets volym är fast till och med Prisjuteringar sker därefter sker på samma sätt och med samma periodicitet som beskrivits ovan Mervärdesskatt Exklusive Faktura Fakturan skall vara utformad och uppställd enligt gällande lagstiftning. Utskrivet: :01 Sida 7 av 11

8 Faktura märkt med beställarens id-nummer(8 siffror) under Er referens skickas till Eslövs kommun Box Eslöv Debitering av utförda tjänster sker månadsvis i efterskott. Till fakturan skall bifogas specifikation - med uppgift om datum, tur och stopp - över de eventuella avvikelser som förekommit under den perioden som faktureringen avser. Avvikelserna kan avse överenskomna tillkommande eller avgående turer samt andra poster som finns reglerade i dessa kommersiella villkor Betalningsvillkor Betalning (30) dagar netto efter ankommen korrekt faktura och godkänd leverans Administrativa avgifter Order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras inte Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta skall regleras enligt gällande räntelag. Eventuella räntefakturor under hundra (100) SEK kommer ej att betalas Miljö - Bilvårdsprodukter och smörjoljor måste uppfylla eller motsvara produktkriterierna för SIS-miljömärkning Svanen eller motsvarande produkter. - Anbudsgivare skall ombesörja en miljövänlig hantering av oljor, tvättning och däck. - Fordonen skall rengöras fortlöpande enligt ett rengöringsprogram som utföraren tagit fram och som godkänts av beställaren. - Personbilar skall klara lägst miljöklass Taxibussar skall klara lägst miljöklass Samtliga fordon som använder diesel måste använda drivmedel av miljöklass 1. - Bilarna skall hållas väl rena invändigt Trafiksäkerhet och fordon - Transporterna skall utföras på ett sådant sätt att kraven på en hög trafiksäkerhet tillgodoses. Att inte följa gällande trafiklagstiftning betraktas som ett avtalsbrott. - De fordon som används skall vara godkända av Svensk Bilprovning eller annan ackrediterad fordonsbesiktning. Fordonen skall hålla god teknisk standard och genomgå regelbunden service. - Fordonen skall rengöras fortlöpande enligt ett rengöringsprogram som utföraren tagit fram och som godkänts av beställaren. - Fordon som används i uppdraget skall vara utrustade med någon form av lyftanordning/ramp som gör det möjligt att förflytta de hjulförsedda värmeskåpen mellan fordon och avlämningsyta vid mottagningskök. - Anbudsgivare är skyldig medge att en av kommunen utsedd person gör inspektion av kvalitet, säkerhet och utrustning i samband med transportuppdraget Grundläggande utbildning i livsmedelshygien och egenkontroll All personal som genomför transporter av mat kommer att gå igenom en kortare utbildning i livsmedelshygien och egenkontroll. Utbildningen som uppskattningsvis tar en timme innehåller följande moment: - Personlig hygien i förhållande till hantering av mat. - Separering av varm och kall mat Utskrivet: :01 Sida 8 av 11

9 - Vikten av varsam hantering av livsmedel - Temperaturens påverkan på livsmedel - Rengöring av fordon Utbildningen genomförs av beställaren, måltidsavdelningen inom Service och Teknik, Eslövs kommun. Utbildningen genomförs i samband med avtalsperiodens start samt återkommande en gång per år för nytillkomna förare Antidiskriminering Säljaren skall i sin verksamhet i Sverige följa vid varje tillfälle i Sverige gällande antidiskrimineringslagstiftning. De rättsregler som avses är: artikel 141 EU-fördraget 16 kap. 9 brottsbalken diskrimineringslagen 2008:567 Köparen anser att brott mot dessa lagar är väsentliga avtalsbrott och har rätt att häva avtalet om en domstol eller annan myndighet i en dom eller beslut konstaterar att säljaren inte följt den vid varje tid gällande antidiskrimineringslagstiftning Leveranser Leverans skall ske enligt rutinbeskrivning, bilaga 4, och i enlighet med leveranslista med tidsfönster, bilaga Leveransvillkor Avvikelser från en vanlig leveransdag kan förekomma i någon omfattning, t ex gällande: - lovdagar, studie-/planeringsdagar och - speciella aktiviteter vid skolor och förskolor. Dessa aktiviteter är i de flesta fall planerade och kommer att meddelas leverantören via e-post i god tid minst tre (3) dagar innan de infaller. Oförutsedda händelser som påverkar leveranserna - kan inte undvikas helt. I dessa fall skall leverantören meddelas uppgifter om de nya förhållandena senast kl dagen innan leveransdagen via e-post. Turer som är avbokade enligt beskrivning ovan ersätts inte ekonomiskt. Beställaren ansvarar för att leveranslista med tidsfönster hålls aktuell och tillgänglig för utföraren. Alla avvikelser från normala leveranser skall dokumenteras av parterna. En leverans kan misslyckas genom att: - maten inte kommer fram inom gällande leveranslistas tidsfönster - maten är i oätbart skick eller inte alls kommer fram till slutdestinationen. Om orsaken till en misslyckad leverans ligger hos köparen skall denne ersätta utföraren med dennes verifierade merkostnader. Om orsaken till en misslyckad leverans ligger hos utföraren skall denne stå för samtliga merkostnader i samband med eventuell retur och ersätta köparen dennes samtliga verifierade merkostnader. Utföraren är skyldig att ersätta köparen för matbehållare/värmeskåp som förstörts av oaktsamhet. Utskrivet: :01 Sida 9 av 11

10 6.20. Vite Beställaren ersätter inte leverantören ekonomiskt för turer som påbörjas/avslutas utanför det tidsfönster som fastställts eller annars överenskommits. Istället skall vite utgå med 500 kr per missad enhet till beställaren Ansvarsförsäkring Under avtalstiden skall säljaren ha tecknat en ansvarsförsäkring med lägsta försäkringsbelopp SEK per skada och ren förmögenhetsskada med lägsta belopp SEK per skada. Försäkringscertifikat skall kunna uppvisa vid anmodan. Om köparen har framställt krav på skadestånd skall säljaren utan dröjsmål lämna in en skadeanmälan till sin försäkringsgivare Uppsägning av avtal Endera parten äger rätt att säga upp detta avtal om motparten i väsentlig omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar rättelse. Uppsägning skall vara skriftlig för att äga giltighet. Uppsägningstid 6 månader. Kan inte överenskommelse om prisändring träffas mellan parterna i enlighet med vad som angivits under Prisändringar äger parterna rätt att häva avtalet med 6 månaders uppsägningstid utan någon kompensation till motparten. Här avses prisjusteringsklausuler som ej kan hänföras till vedertagna index eller formler som upprättats av parterna gemensamt Hävning I händelse av att säljaren inte visar sig uppfylla angivna krav på sitt genomförande av uppdragen och/eller eventuella angivna brister ej åtgärdas på ett godtagbart sätt kan avtal sägas upp i förtid. Om bristerna är väsentliga, kan avtal sägas upp med omedelbar verkan. I händelse av sådan hävning skall beställaren erhålla skälig ersättning av säljaren för den olägenhet eller merkostnad detta kan orsaka. Se även punkten antidiskriminering Force majeure Om parts fullgörelse av detta avtal förhindras eller blir oskäligt betungande till följd av omständighet utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets tillkomst och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller på grund av att hans underleverantör förhindras fullgöra sin leverans på grund av omständigheter som här angivits skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielse från vite och andra påföljder. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader på grund av viss ovan angiven omständighet äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet. Om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse skall motparten omedelbart skriftligen underrättas om detta Ändringar och Tillägg Ändringar och tillägg till avtalet skall för sin giltighet skriftligen vara godkända av båda parter Överlåtelse Avtal får inte överlåtas utan motpartens skriftliga tillstånd därtill Handlingarnas inbördes ordning För avtalet gäller nedanstående handlingar. Förekommer i dessa mot varandra stridande Utskrivet: :01 Sida 10 av 11

11 uppgifter eller föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande rangordning: 1. Detta avtal inklusive bilagor och överenskomna kompletteringar 2. Anbudsinfordran 3. Antaget anbud Tvist Tvist med avseende på ingånget avtal, eller ur avtalet härflytande rättsförhållanden skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om därvid lag ingen överenskommelse kommer till stånd, skall tvisten avgöras vid allmän domstol på beställarens ort med tillämpning av svensk rätt. Utskrivet: :01 Sida 11 av 11

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM Dnr KSUH/64-055 RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM 1 PARTER Beställare Ekerö kommun Tekniska kontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ Tappströmsvägen 2 Tel 08-560 391 00 www.ekero.se Org nr 212000-0050 Entreprenör

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2014-05-07 14LS693 1(12) Sofia Viklund Distribution sofia.viklund@lvn.se T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande leverans av personbilsdäck, fälgar och däckstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande leverans av personbilsdäck, fälgar och däckstjänster Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Åströms Sanda AB (556455-2528), Sanda, Böestavs 112, Företag organisationsnummer adress nr 620 20 KLINTEHAMN,

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

6. Kommersiella villkor

6. Kommersiella villkor Förfrågningsunderlag 2011-03-03 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Eddie Salgado Upphandling Upphandling av PC & Tjänster U-10-52 Sista anbudsdag: 2011-04-12 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

1 Kommersiella villkor 2

1 Kommersiella villkor 2 1 Kommersiella villkor 2 2.1 Omfattning Utföraren förbinder sig, att i enlighet med angivna krav i förfrågningsunderlaget daterat 20xxxx-xx tillhandahålla, det av Utföraren i anbud daterat 20xx-xx-xx beskrivna

Läs mer

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande.

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. Administrativa föreskrifter sammanfattning Avtalsperiod: 2016-03-01 2016-12-31 Beräknat värde: Ca 500 000 Sek Sista anbudsdag:

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT

UPPHANDLINGSKONTRAKT Sidan 1 av 5 UPPHANDLINGSKONTRAKT 116-03 Finansiella tjänster 1 Parter Mellan Nordea Bank Sverige AB, organisationsnummer 502010-5523, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, organisationsnummer

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Snabba Tryck AB, Cypressgatan 4, 621 58 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal avseende resebyråtjänster

Ramavtal avseende resebyråtjänster KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 4 - AVTALSUTKAST 2011-10-11 Dnr 565/2011 1 (11) Ramavtal avseende resebyråtjänster 1. Parter Mellan Konkurrensverket och [Leverantören] organisationsnummer xxx-xxx och

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

KALLELSE 2012-09-06. Tekniska nämnden. Stadsbiblioteket Ängelholms kommun, Rum: Sammanträdesrummet, 2012-09-06, kl 17:00

KALLELSE 2012-09-06. Tekniska nämnden. Stadsbiblioteket Ängelholms kommun, Rum: Sammanträdesrummet, 2012-09-06, kl 17:00 KALLELSE 2012-09-06 1 (1) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadsbiblioteket Ängelholms kommun, Rum: Sammanträdesrummet, 2012-09-06, kl 17:00 Förmöte: Ärenden: Alliansen kl 16:30 rum: Stadsbiblioteket, Sammanträdesrummet

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar AVTAL Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar Parter Mellan Athena Nordic AB, Box 470, 791 16 FALUN nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats.

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas AVTAL Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas Parter Mellan AGA Gas AB (Linde Gas Therapeutics), Box 8883, 402 72 GÖTEBORG, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 84 VISBY,

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2011-04-12 Upphandlingsansvarig Regeringskansliet Peter Kokk Upphandling Rekryteringstjänster gällande myndighetschefer m.fl. S2011/3803/ESA Sista anbudsdag: 2011-05-23 Symbolförklaring:

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 )

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 ) 1 ( 9 ) Mellan Stockholms Stad genom Östermalms stadsdelsnämnd, nedan kallad Beställaren och XXXXXXXXXXXXXXXX, nedan kallad Leverantören har följande avtal träffats AVTAL Avtalsinnehåll Parternas åtaganden

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

2010-11-29. Utredning resecentrum - Luleå, Piteå, Skellefteå Leif Laestander 10/253

2010-11-29. Utredning resecentrum - Luleå, Piteå, Skellefteå Leif Laestander 10/253 Förfrågningsunderlag 2010-11-29 Upphandlingsansvarig Upphandling Luleå kommun Utredning resecentrum - Luleå, Piteå, Skellefteå Leif Laestander 10/253 Sista anbudsdag: 2010-12-21 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m.

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. AVTAL Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. Parter Mellan Julia Hultgren Företagskläder AB, Box 1273, 621 23 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 09 17 Anbudets giltighet: 2010 01 17

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 09 17 Anbudets giltighet: 2010 01 17 2009-08-27 Förfrågningsunderlag Dnr LiU-2009-01123 1(9) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet, LiU service, LiU Tryck genomför en förenklad upphandling avseende hyra av en högvolyms nätverksskrivare/kopiator

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m.

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. AVTAL Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. Parter Mellan Björcks Borås AB, Barnhemsgatan 15, 506 48 BORÅS nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun AVTAL Sida: 1 (8) Datum: 2010-09-12 Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun 1. Parter Mellan nedanstående parter, kommunen

Läs mer

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Datum Dnr Sid 2015-06-02 KS 2015-464, 055 1 (8) Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Avtal/Upphandlingskontrakt Efter parternas underskrift gäller detta avtal som upphandlingskontrakt

Läs mer

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter Ramavtalets Huvudtext Mellan & Celab Communications AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGH begär härmed in anbud på byte av 61 fönster ( i annons uppgavs 59). Arbetet ska utföras vintern/våren 2015. Anbudsbegäran gäller hela

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 Dnr:512-1313-15 Upphandling Upphandling av stängsling POSTADRESS 621 85 VISBY BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 E-POST gotland@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/gotland Dnr:512-1313-15

Läs mer

SAN~~I~~E~SAOiTAL UPP~fANDLINGAR. ~. P~a~~r~t~

SAN~~I~~E~SAOiTAL UPP~fANDLINGAR. ~. P~a~~r~t~ Kommunstyrelsens handling nr 23/2014. ~:_ ~~ f.. '`nom, ~~. < < SAN~~I~~E~SAOiTAL UPP~fANDLINGAR ~. P~a~~r~t~ Mellan Telge I~~lcöp AB (TI) org nr 556770-1437 och Katrineholms kommun (KAK) och dess samarbetspartners

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Datum Tel 046-15 35 38 2009-03-09 torleif.stenberg@skane.se Diarienr 0802545 Sidan 1(8) AVTAL Avtalsnr: 0802545-4.3, Personbilar, service mm för Region Skåne Leverantör:

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Anders Olausson

MA-Skåne Inköpare Anders Olausson MA-Skåne Inköpare Anders Olausson Datum 046-15 35 73 2005-12-20 1 (6) anders.olausson@skane.se Diarienr MA/050080 RAMAVTAL Avtalsnr: MA/050080, Finansiell Leasingtjänst till Region Skånes fordon Leverantör:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 OBS! Om förfrågningsunderlag inte har rekvirerats direkt från NSR AB påpekar vi att NSR AB inte ansvarar för risken att anbudsgivare inte får

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler.

Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler. Bilaga : 001 Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler. nehållsförteckning AVTALSPARTER Köpare Landstinget i Kalmar Län Länssjukhuset

Läs mer

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Sid 1 (12) 2016-02-25 Dnr UPP 2016/38 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Innehållsförteckning Sid ANBUDSINBJUDAN 3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Krav på leverantören

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 03-23 Torrbatterier

AVTAL. Ramavtal, 03-23 Torrbatterier AVTAL Ramavtal, 03-23 Torrbatterier Parter Mellan Aura Light AB, Box 508, 371 23 KARLSKRONA, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats.

Läs mer

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Dnr 2010/963/16 2010-05-28 Sid. 1 (11) Innehållsförteckning 1 Anbudsinbjudan... 4 2 Allmän information... 4 2.1 Om SMHI... 4 2.2 Om denna upphandling... 4 2.2.1

Läs mer

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter.

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. Bilaga 2 1 (9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen PVS-951-658/13 Gunnel Fransson Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Gislaveds kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Diarie 13-121-61 Ansvarig upphandlare Robert Andersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland 1 (13) 2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland År 2014 Kontraktsnr/dnr DU-UPP12-189 2 (13) 1 Parter Detta kontrakt har träffats mellan Landstinget Västmanland, Vårdvalsenheten, 721 89 Västerås,

Läs mer