FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14"

Transkript

1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förbränning av avfallsbränsle OBS! Om förfrågningsunderlag inte har rekvirerats direkt från NSR AB påpekar vi att NSR AB inte ansvarar för risken att anbudsgivare inte får kompletta förfrågningsunderlag, kompletterande information m.m. Med rekvisition direkt från NSR minskas risken att inte nås av kompletterande information m.m. och att därmed eventuellt inte kunna lämna kompletta anbud. Ej kompletta anbud kan komma att förkastas!

2 Innehåll 1 BAKGRUND Allmänt Nuvarande hantering av avfallsbränsle Uppdraget Definitioner UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Upphandlingens form Beställare Omfattning En eller flera mottagare Anbudets form och innehåll Prövning av anbud Anbudstid Anbudets giltighetstid Anbuds märkning och adressering Upplysningar under upphandlingen Avbrytande av upphandling Tilldelningsbeslut Offentlighet och sekretess KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN Teknisk förmåga och kapacitet Ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö Finansiell och ekonomisk ställning Registrering, betalning av skatter och avgifter mm KRAV PÅ AVFALLSBEHANDLINGS-TJÄNSTEN Bränsleslag Krav på förbränningen av avfallsbränsle Mottagning av avfallsbränsle (22)

3 4.4. Mellanlagring Förbehandling Förbränning och produktion av energi Återvinning, behandling och deponering av restprodukter AVTALSVILLKOR Avtalsförlaga Omfattning Ändringar och tillägg Avtalsperiod Uppdragets utförande Kontaktpersoner Behandlingspris Prisjustering Fakturering Underleverantörer Överlåtelse av avtalet Skadeståndsskyldighet Försäkringar Rapportering m.m Kontraktsbrott m.m Force majeure Tvist ANBUDSUTVÄRDERING Pris Mellanlagring/Leveransuppehåll Slagg-grus Exempel utvärdering Bilaga 1 Anbudsformulär Uppgifter om krav på Anbudsgivare Uppgifter om krav på behandlingstjänsten Avtalsvillkor Priser Bilaga 2 Priser (22)

4 1 BAKGRUND 1.1. Allmänt Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), är ett företag med stor kompetens inom återvinning och avfallsbehandling. Vi arbetar främst för invånarna och näringslivet i nordvästra Skåne. Vår uppgift är att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, teknik och ekonomi. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsanpassat samhälle. NSR ägs av de sex kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm med tillsammans ca invånare. Ytterligare information kan hämtas på Nuvarande hantering av avfallsbränsle NSR tar emot och förbehandlar brännbart avfall/restavfall från respektive ägarkommuner samt tar även emot, sorterar och förbehandlar brännbart avfall/restavfall från industrier och verksamheter i regionen. NSR har avtal med ett antal förbränningsanläggningar i södra Sverige om leveranser av avfallsbränsle. Avtalen gäller som längst t o m Uppdraget Upphandlingen omfattar mottagning och behandling av brännbart hushållsavfall från NSR:s avfalls- och återvinningsanläggning, Hjortshögsvägen 1 i Helsingborg under Anbudet skall avse tiden Uppskattat tonnage för anbud är ton. Mängden brännbart hushållsavfall är uppskattad med hjälp av tillgänglig statistik och aktuella prognoser. Mängden kan variera från tid till annan och lämnas utan ansvar Definitioner För definition av begreppet hushållsavfall skall bestämmelserna i miljöbalken 15:1-3 tillämpas samt Naturvårdsverkets vägledning till definitionen av hushållsavfall daterad Vidare gäller bestämmelserna i Avfallsförordningen 3 bilaga 1 (kod 20) och bilaga 2. Upphandlingen omfattar källsorterat hushållsavfall, i form av säck- och kärlavfall, och därmed jämförligt avfall från hushåll. 4(22)

5 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 2.1. Upphandlingens form Upphandlingen genomförs som öppen upphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling SFS 2007: 1091). Ersättning utgår inte för nedlagt arbete i samband med att ta fram anbudet Beställare Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR AB) HELSINGBORG E-post: 2.3. Omfattning Anbudsgivaren ska i sitt anbud tydligt ange den mängd som anbudsgivaren kan ta emot av fraktionen brännbart hushållsavfall. Anbudstiden omfattar tiden med ev månatlig förlängning på Beställarens begäran, max 6 mån under En eller flera mottagare För att täcka behovet av förbränningskapacitet kan avtal komma att tecknas med en eller flera Mottagare om detta bedöms medföra ekonomiska eller andra fördelar för Beställaren Anbudets form och innehåll Benämningar Upphandlande enhet även benämnd Beställare. Anbudsgivare även benämnd Mottagare. Anbud lämnas på bifogat anbudsformulär (Bilaga 1 Anbudsformulär) eller vara uppställt med samma rubriker och samma innehåll som anbudsformuläret. Anbudsgivare skall i anbudet lämna samtliga uppgifter, som efterfrågas i förfrågningsunderlaget, på sådant sätt att det framgår att samtliga krav och förutsättningar uppfylls. Krav på anbudsgivaren (avsnitt 3 nedan) Krav på avfallsbehandlingstjänsten (avsnitt 4 nedan) inklusive att avtalsvillkoren (avsnitt 5 nedan) har accepterats Priser skall lämnas enligt anvisningar i anbudsformuläret. 5(22)

6 Anbud lämnas skriftligen på svenska i ett original och två fullständiga kopior. Anbudet skall vara undertecknat av behörig person. Om denne inte framgår av registreringsbevis skall annat bevis lämnas Prövning av anbud Prövning av anbuden kommer att göras i fyra steg. 1. Anbud skall ha inkommit i rätt tid. 2. Anbud skall uppfylla kvalificeringskraven 3. Anbud skall uppfylla kraven på behandlingstjänsten 4. Utvärdering sker enligt avsnitt 6 nedan Anbudstid Annonsering av öppet förfarande gjordes Anbud skall vara NSR tillhanda Efter kl kan anbud lämnas i brevlåda vid kontorsgrinden, Hjortshögsvägen 1 i Helsingborg. Anbud via fax eller på annat elektroniskt sätt accepteras ej Anbudets giltighetstid Anbud skall vara giltigt t o m Anbuds märkning och adressering Anbudsgivare skall tillse att anbud skickas/lämnas i ett väl förslutet neutralt kuvert. Anbud skall vara tydligt märkt Anbud Förbränning av avfallsbränsle Anbud skall adresseras till: NSR AB HELSINGBORG (besöksadress: Hjortshögsvägen 1) Upplysningar under upphandlingen Om anbudsgivare finner att motstridiga uppgifter, eller annat motsvarande, föreligger i handlingarna, skall Beställarens kontaktperson kontaktas minst 10 dagar före anbudstidens utgång för ett klargörande. All kommunikation skall ske skriftligt via mail eller brev och på svenska. Kontaktperson för denna upphandling: 6(22)

7 Björn Larsson Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR AB) HELSINGBORG E-post: Avbrytande av upphandling Beställaren förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om inga lämpliga anbud inkommer Tilldelningsbeslut Beställaren underrättar snarast den vars anbud antagits samt även övriga anbudsgivare om beslutet. Anbudsgivare bör i anbud ange e-postadress som upphandlande enhet kan tillsända tilldelningsbeslut. Kontrakt kommer att tecknas tidigast 10 arbetsdagar efter avsändandet av tilldelningsbeslutet. Bindande kontrakt föreligger först då skriftligt kontrakt upprättats och undertecknats av båda parter Offentlighet och sekretess NSR omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att allmänheten har rätt att ta del av handlingar som inkommit till NSR. För att uppgift i sådan handling ska kunna hållas hemlig måste det finnas stöd i sekretesslagen. Efter det att upphandlingen avslutats är inkomna anbud som huvudregel offentliga. Av kap 8 10 sekretesslagen följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör anbudsgivares affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. Anser anbudsgivare att det finns sådana uppgifter i anbudet ska i anbudet preciseras vilka uppgifter det är, samt lämnas en motivering till på vilket sätt anbudsgivaren skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut. Om NSR bedömer att motiven är tillräckliga kommer NSR att besluta att inte lämna ut de aktuella uppgifterna om någon begär att få ut anbudet. Den som begär att få ut hela anbudet kan överklaga NSRs beslut. Kammarrätten kommer då att pröva om uppgifterna ska lämnas ut. 3. KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN Nedan anges de krav som ställs på anbudsgivaren och dennes eventuella underentreprenörer som företag. 7(22)

8 I bifogat anbudsformulär (bilaga 1) anges de uppgifter som anbudslämnaren ska lämna för att styrka att kraven uppfylls Teknisk förmåga och kapacitet Anbudsgivaren skall ha en organisation med teknisk förmåga och kapacitet (kompetens och resurser) för att utföra de tjänster som anbudet omfattar. Anbudsgivare skall därför uppfylla nedanstående krav. Anbudsgivare skall ha minst två års erfarenhet av att vid egen anläggning förbränna avfallsbränsle av de slag upphandlingen avser. Anbudsgivare skall ha tillstånd från miljömyndighet att bedriva verksamhet som omfattar tjänster av det slag som upphandlingen avser för hela avtalstiden inklusive eventuell förlängning vid samtliga de anläggningar där avfallsbränslet kommer att nyttiggöras. Anbudsgivare kan genom underentreprenör uppfylla kraven ovan på teknisk förmåga och kompetens. För nystartade företag gäller att anbudsgivare från och med avtalsstart skall ha en organisation med teknisk och yrkesmässig kapacitet (kompetens och resurser) för att utföra de tjänster som anbudet omfattar. Anbudsgivare som är ett nystartat företag eller avser bilda ett nytt företag skall i sitt anbud tydligt redogöra för den organisation företaget kommer att ha med avseende på teknisk och yrkesmässig kapacitet (anläggningar, personal mm). För detta fall gäller att Anbudsgivare skall presentera en plan för uppbyggnad av organisation och tekniska resurser som utvisar att företaget vid avtalsstart kommer att ha en fungerande anläggning med erforderliga myndighetstillstånd för att utföra avfallsbehandlingstjänster av det slag som upphandlingen avser. Anbudsgivare skall disponera en tilltänkt projektledare samt ange referenser. 8(22)

9 3.2. Ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö Anbudsgivare skall tillämpa skriftliga rutiner och system för kvalitet, arbetsmiljö och miljö som säkerställer att det utförda arbetet genomförs på sådant sätt att avtalad kvalitet uppnås. Kvalitetssäkrings- och miljöledningsarbetet skall bedrivas med stöd av hjälpmedel eller rutiner som möjliggör att Beställaren kan följa upp verksamheten. Ledningsarbetet skall vara aktivt under hela avtalsperioden. För miljö skall gälla att kraven enligt miljötillstånd för aktuell anläggning beträffande emissioner till luft, mark och vatten skall uppfyllas. Anbudsgivaren skall följa lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet och verksamheten vid förbränningsanläggningen skall erbjuda en sund och säker arbetsmiljö. För företag med kortare verksamhetstid än 2 år eller företag under bildande gäller att anbudsgivaren senast vid avtalsstart skall ha fastställda skriftliga rutiner och system för kvalitet, arbetsmiljö och miljö som säkerställer att det utförda arbetet genomförs på sådant sätt att avtalad kvalitet uppnås Finansiell och ekonomisk ställning Anbudsgivaren skall ha en stabil finansiell och ekonomisk ställning. Anbudsgivaren skall ha en kreditvärdighet motsvarande lägst riskklass 3 enligt UC:s riskklasser eller annan motsvarande kreditvärdighetsbedömning. Beställaren kan komma att inhämta uppgifter om Mottagaren genom kreditupplysning. På anmodan av beställaren skall anbudsgivaren inom 3 dagar översända de två senaste årens fastställda årsredovisningar till beställaren Registrering, betalning av skatter och avgifter mm Anbudsgivaren och samtliga eventuella underentreprenörer skall uppfylla lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Anbudsgivaren och personer som är utsedda att vara ansvariga för utförande av de uppdrag upphandlingen omfattar, får inte vara i likvidation eller konkurs, under tvångsförvaltning, föremål för ackord, tills vidare har inställt sina betalningar eller vara underkastad näringsförbud 9(22)

10 vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller liknande förfarande vara dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom vara skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen ha åsidosatt sina åliggande avseende socialförsäkringsavgifter, skatt i det egna landet eller det land där upphandlingen sker i något väsentligt hänseende ha låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. 4. KRAV PÅ AVFALLSBEHANDLINGS- TJÄNSTEN 4.1. Bränsleslag Upphandlingen avser brännbart hushållsavfall från NSR:s ägarkommuner. Avfallsmängden uppskattas till ton under 2012 och faller förhållandevis jämnt under året. Källsorterat restavfall/brännbart avfall samlas in av ägarkommunerna genom entreprenör. Merparten av avfallet är från områden med fastighetsnära insamling av producentansvarsmaterial samt källsorterat organiskt avfall. Avfallet transporteras till NSR:s avfalls- och återvinningsanläggning i Helsingborg där det omlastas för transport till vidare behandling externt eller lagring internt. I samband med omlastning på anläggningen sker en kvalitetssäkring genom okulär besiktning av materialet. Krav på avfallsbränsle Anbudsgivarens kvalitetskrav på avfallsbränslet skall bifogas anbudet. Anbudsgivaren har rätt att göra kvalitetskontroller enligt de rutiner som normalt tillämpas vid mottagande anläggning. Sådana rutiner bifogas anbudet. Resultat av kvalitetskontroller skall dokumenteras och snarast redovisas till beställaren Krav på förbränningen av avfallsbränsle Behandlingstjänsten skall omfatta följande Mottagning och kvalitetskontroll av inkommande avfallsbränsle Ev nödvändig ytterligare förbehandling Förbränning och produktion av energi Återvinning, behandling och deponering av restprodukter. 10(22)

11 4.3. Mottagning av avfallsbränsle Avfallsbränslet omlastas och transporteras normalt i lastväxlarfordon med släp. Fordon och släp har tre behållare med en sammanlagd last på ton. Avfallsbränslet produceras löpande under hela året och under hela avtalsperioden. Vid mottagning av avfallsbränslet skall vägning och registrering ske. Av vågdokumentet skall framgå: Tidpunkt när avfallet togs emot Avlämnande fordons regnr eller kod för detta Anläggning avfallet kommit ifrån eller kod för detta samt transportnummer från avsändande anläggning Typ av avfallsbränsle Avfallsvikt Mottagaren skall tillhandahålla månadsstatistik Mellanlagring Avfallet skall normalt kunna tas emot löpande under avtalsperioden. Om detta inte är möjligt och Beställaren tvingas till mellanlagring av avfall skall följande gälla: Beställaren har egna resurser att mellanlagra avfall. I denna upphandling kommer kostnaderna för ev mellanlagring att belasta anbudspriset genom ett kostnadspåslag. Anbudsgivaren skall i anbudet bedöma hur stor del av avfallsmängden som behöver mellanlagras. Om ingen mängd anges förutsätter Beställaren vid utvärderingen av anbudet att mellanlagring inte är nödvändig. Kostnadspåslaget kommer att vara 350 kr/ton för mellanlagring Förbehandling All nödvändig förbehandling utöver vad som angetts i avsnitt 4.1 skall omfattas av anbudet Förbränning och produktion av energi Allt avfallsbränsle som levereras av Beställaren skall förbrännas i en avfallsförbränningsanläggning med energiutvinning. 11(22)

12 4.7. Återvinning, behandling och deponering av restprodukter Restprodukter från ev förbehandling samt från förbränningen skall tas om hand av anbudsgivaren. Samtliga kostnader för detta skall ingå i anbudet. Slagg-grus från förbränningen, motsvarande den mängd avfall som levererats, kan eventuellt tas emot av beställaren. Anbud med angivande av aktuella mängder för detta kan lämnas. För utvärdering se avsnitt 6. Restprodukter som inte kan återvinnas skall deponeras enligt gällande lagstiftning och med nödvändiga tillstånd. 5. AVTALSVILLKOR I den avtalsförlaga som utgör avsnitt 5.1 nedan finns intagna avtalsvillkor som tillsammans med kraven på anbudsgivaren och kraven på behandlingstjänsten utgör underlag till det slutliga upphandlingskontraktet mellan Beställaren och den eller de anbudsgivare som tilldelats kontrakt. Vissa anpassningar och kompletteringar kan komma att göras Avtalsförlaga Mellan Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ( ) och.. (orgnr), nedan kallad Mottagaren har träffats följande avtal: Avtal om förbränning av avfallsbränsle med energiutvinning 1. Omfattning Mottagaren förbinder sig att ta emot och behandla avfallsbränsle enligt förutsättningarna angivna i avsnitten 3 Krav på anbudsgivaren och 4.2 Krav på förbränningen av avfallsbränsle i förfrågningsunderlaget daterat (avtalsbilagorna 1 och 2). För in specifikation av avfallsbränsle, mängder samt kvalitetskrav här. Som underlag för utförande av tjänsterna ligger Mottagarens anbud daterat 2011-xx-xx med beskrivningar av hur åtagandet skall utföras enligt ställda krav och givna förutsättningar. 12(22)

13 2. Ändringar och tillägg. Ändringar eller tillägg till detta avtal kan endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av behörig företrädare för Beställaren och Mottagaren. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig motsägelsefulla i något avseende gäller de sinsemellan i följande ordning: 1. Tillägg till detta avtal 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlag med bilagor 4. Angivet anbud Denna ordning gäller om inte omständigheterna uppenbarligen kräver annat. 3. Avtalsperiod Avtalet gäller från den dag det undertecknats av båda parter. De tjänster avtalet omfattar skall utföras under perioden Avtalet kan på begäran av Beställaren förlängas med oförändrade villkor per månad i max 6 mån. Sådan begäran skall framställas senast 1 mån före avtalstidens utgång. 4. Uppdragets utförande Mottagaren skall utföra alla delar i åtagandet i enlighet med bestämmelser i detta avtal. Mottagaren får inte vidta åtgärd som kan förväntas åsidosätta lag eller kollektivavtal eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom mottagarens arbetsområde. Mottagaren skall i sitt miljöarbete sträva efter att minimera negativt miljöpåverkande faktorer i verksamheten. 5. Kontaktpersoner Avtalsansvarig för Beställaren är: Namn Adress Tel Mail Avtalsansvarig för Mottagaren är Namn Adress Tel, Mail 13(22)

14 6. Behandlingspris Beställaren ersätter Mottagaren enligt avtalsbilaga 3 Priser. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. 7. Prisjustering Angivna behandlingspriser skall vara fasta under avtalsperioden. Avtalat behandlingspris kan komma att justeras under avtalsperioden om skatten på deponering ändras eller om andra miljöavgifter och skatter som inte är kända när avtalet tecknas beslutas av riksdagen eller annan lagstiftande myndighet. Ändring kan också komma att ske om kvaliteten på Beställarens avfall förändras och förändringen medför att beräkningen av miljöavgifter och skatter påverkas. Ändringar i dessa avseenden skall alltid motsvara Mottagarens faktiska inbetalningar av skatter och avgifter. 8. Fakturering Mottagaren har rätt att fakturera en gång per månad. Till fakturan ska bifogas underlag från mottagningen enligt pkt 4.3 i förfrågningsunderlaget. Faktura utställs på av Beställaren meddelad adress. Fakturan skall vara Beställaren tillhanda senast den 10:e i månaden efter leverans. Fakturerings och debiteringsavgifter får inte förekomma. Dröjsmålsränta får tas ut enligt svensk räntelag. 9. Underleverantörer Mottagaren har rätt att för följande uppgifter som ingår i mottagarens åtagande anlita underentreprenörer enligt följande: (firma, organisationsnummer). Specificera uppgifter Samma krav som gäller för mottagaren gäller även för underentreprenören. Mottagaren svarar för underentreprenörers arbete som för eget arbete. Mottagaren får inte anlita annan underentreprenör utan beställarens skriftliga medgivande. 10. Överlåtelse av avtalet Avtalet får inte överlåtas på annan utan beställarens skriftliga medgivande. 14(22)

15 11. Skadeståndsskyldighet Mottagaren svarar i förhållande till beställaren för skadestånd, som beställaren på grund av vållande av mottagaren, mottagarens underentreprenör eller personal som denne svarar för, kan komma att förpliktas utge till tredje man. 12. Försäkringar Mottagaren ska teckna och under avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring samt andra erforderliga försäkringar som håller beställaren skadeslös vid skada. Mottagaren skall styrka att ansvarsförsäkring är tecknad genom att vid anmodan lämna beställaren kopia på försäkringsbrev. 13. Rapportering m.m. Mottagaren förbinder sig att lämna rapporter till beställaren enligt vad som anges i avsnitt 4 i förfrågningsunderlaget daterat (avtalsbilaga 2). Beställaren och Mottagaren skall under avtalstiden träffas minst en gång under året för att utbyta erfarenheter angående uppdraget. Beställaren kallar till dessa möten. 14. Kontraktsbrott m.m. Om part inte fullgör sina åtaganden enligt avtalet och efter skriftlig anmodan inte inom 30 dagar vidtar rättelse har den andra parten rätt att häva avtalet. Beställaren har härutöver rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om mottagaren försätts i konkurs, inleder företagsrekonstruktion eller eljest befinner sig vara på sådant obestånd att mottagaren inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Hävande part är berättigad till skadestånd. 15. Force majeure Om part på grund av myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad eller annan omständighet som han inte kan råda över är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal ska han i nödvändig omfattning vara befriad från detsamma. Föreligger ovan nämnda omständigheter har beställaren rätt att så länge de består, själv utföra mottagarens åtaganden. Ersättningen till mottagaren reduceras i förhållande till i vilken grad han inte kan fullgöra sina åtaganden. 15(22)

16 Parterna ska omgående informera varandra om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse. 16. Tvist Tvist mellan beställaren och mottagaren i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol med tingsrätten som första instans. Avtalsbilagor Följande bilagor kommer att ingå i det slutliga avtalet. Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Krav på mottagaren, avsnitt 3 i förfrågningsunderlaget daterat Krav på behandlingstjänsterna, avsnitt 4 i förfrågningsunderlaget daterat Priser Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Underskrifter 6. ANBUDSUTVÄRDERING De anbud som uppfyller kraven utvärderas. Beställaren kommer att anta det antal leverantörer som erfordras för att uppdraget skall kunna genomföras. De anbud som är mest ekonomiskt fördelaktiga utifrån nedan angivna utvärderingskriterier kommer att antas. Vid anbudsutvärderingen kommer förutom priset även att tas hänsyn till transportavstånd till Anbudsgivarens avfallsförbränningsanläggning och ev behov av mellanlagring Pris Det pris som kommer att utvärderas är priset per ton. I behandlingspriset skall ingå all hantering vid normal drift från det att lassen lossats. Priset skall täcka samtliga med tjänsten sammanhängande kostnader. Offererat pris per ton skall vara detsamma oberoende av hur många ton som offereras. Till priset kommer vid utvärderingen ett påslag för beställarens transportkostnader. Påslaget är 1,10 kr per ton och km. Transportavståndet beräknas från NSR Återvinningsanläggning Helsingborg, Hjortshögsvägen 1, 16(22)

17 Helsingborg till aktuell förbränningsanläggning med utgångspunkt att så långt möjligt minimera transportarbetet Mellanlagring/Leveransuppehåll Om Beställaren måste ordna mellanlagring under viss tid kommer de offererade priset att räknas upp med ett kostnadspåslag till ett jämförelsetal. Anbudsgivaren uppger själv hur stor del av en viss post som kräver mellanlagring. För mellanlagring av hushållsavfall är tilläggstalet 350 kr/ton för den mängd anbudsgivaren bedömer behöver mellanlagras Slagg-grus Beställaren kan eventuellt ta emot slagg-grus motsvarande rest efter levererad mängd avfallsbränsle. Eventuell prisreduktion per ton levererat avfallsbränsle skall anges i anbudet Exempel utvärdering ( ton/år, behandlingskostnad 500 kr/ton) Transportpåslag och ev mellanlagring Anläggning A Avstånd 95 km Behov av mellanlagring ton Jämförelsepris utvärdering: Påslag avstånd 95 x 1,10 = 104,5 kr/ton Jämförelsepris ,5 = 604,5 kr/ton Kostnad: x 604,5 = 6,05 Mkr Påslag mellanlagring x 350 kr/ton = 0,7 Mkr Tot kostnad: 6,05 + 0,70= 6,75 Mkr Anläggning B Avstånd 55 km Inget behov av mellanlagring Jämförelsepris utvärdering: Påslag avstånd 55 x 1,10 = 60,5 kr/ton Jämförelsepris ,5 = 560,5 kr/ton Tot kostnad: x 560,50 = 5,60 Mkr 17(22)

18 Bilaga 1 Anbudsformulär Anbud avseende förbränning av avfallsbränsle från NSR OBS! Nedan följer anbudsformulär som anbudsgivare rekommenderas använda vid anbudsgivning. Notera att samtliga angivna handlingar ska bifogas anbudet och att relevanta uppgifter/beskrivningar ska redovisas, i annat fall riskerar anbudet att förkastas. Bekräftelsen sker genom undertecknandet av anbudet/anbudsformuläret. Om anbudsgivare väljer att inte använda anbudsformulär utan istället upprättar anbudet helt på egen hand skall det av sådan anbudshandling tydligt framgå att samtliga krav i upphandlingen uppfylls och accepteras. Nedan angivna bilagor och ifrågavarande uppgifter/beskrivningar skall även i sådant fall bifogas/framgå av anbudet. Anbudsgivare. 1 Uppgifter om krav på Anbudsgivare Härmed bekräftas att de i förfrågningsunderlaget, avsnitt 3, ställda kraven på anbudsgivaren uppfylls. För att styrka att de specificerade kraven uppfylls lämnas beskrivningar och redovisningar som anges nedan i numrerade bilagor till detta anbudsformulär. 1. Kopia av aktuella tillstånd enligt Miljöbalken och/eller miljöskyddslagen 2. Ev kopia av avtal med underentreprenör om behandling, återvinning eller omhändertagande av restprodukter. 3. Beskrivning av miljö- och kvalitetssystem (rutiner för att säkerställa och utveckla miljö och kvalitet i verksamheten). Om verksamheten är certifierad bifogas kopia på certifikat. 4. Om anbudsgivaren är ett nystartat företag eller avser bilda ett nytt företag skall anbudsgivaren i sitt anbud tydligt redogöra för den organisation företaget kommer att ha med avseende på

19 teknisk och yrkesmässig kapacitet (anläggningar, personal mm). 5. Uppgift om ansvarig kontaktperson för miljö- och kvalitetsfrågor. 6. Kopia på registreringsbevis för anbudsgivare och ev underentreprenör utfärdat av behörig officiell myndighet (högst 6 mån gammalt). Vidare bekräftas att anbudsgivaren och hos anbudsgivaren verksamma personer som genom att vara ägare/delägare eller genom sin befattning i företaget har att fatta beslut att företräda detta eller är utsedd ansvarig för utförande av de uppdrag upphandlingen omfattar, inte får Vara försatta i konkurs eller likvidation Vara under tvångsförvaltning Vara föremål för ackord eller tills vidare ha inställt sina betalningar Vara underkastad näringsförbud Vara föremål för ansökan om sådana åtgärder. Person i den nämnda personkretsen får inte Vara dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom Ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen under de senast tre åren. För kontroll av att anbudsgivaren fullgjort sina skyldigheter avseende registrering, socialförsäkringsavgifter och skatt kommer beställaren att av skatteverket begära intyg enligt blankett SKV Uppgifter om krav på behandlingstjänsten Härmed bekräftas att de i förfrågningsunderlaget, avsnitt 4, ställda kraven på behandlingstjänsterna uppfylls och accepteras. För att styrka att vissa av de specificerade kraven uppfylls lämnas beskrivningar och redovisningar som anges nedan i numrerade bilagor till detta anbudsformulär. 1. Uppgift om vilka mängder avfallsbränsle som anbudsgivaren kan ta emot under avtalstiden. 2. Uppgift om anbudsgivarens kvalitetskrav på avfallsbränslet. 3. Uppgift om vilka metoder för återvinning och omhändertagande av restprodukter anbudet är baserat på. 4. Förslag till leveransschema för avtalsåret. 19(22)

20 5. För avfall som inte behandlas vid egen anläggning: uppgift om vilken underentreprenör som avses utföra behandlingen och vid vilken eller vilka alternativa anläggningar. 3 Avtalsvillkor Härmed bekräftas att de i förfrågningsunderlaget avsnitt 5.1 Avtalsförlaga, angivna avtalsvillkoren accepteras. Bekräftelse lämnas genom att en undertecknad kopia av avtalsförlagan bifogas. 4 Priser Priser i kr/ton lämnas i bilaga. Priserna skall täcka samtliga med uppdraget förenade kostnader. Ev prisreduktion för mottagande av slagg-grus skall anges. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. Vi är införstådda med att mängden brännbart avfall som beskrivs i förfrågningsunderlaget kan komma att bli såväl högre som lägre. Detta anbud är bindande till och med 2011-xx.. (Ort och datum). (Underskrift, Anbudsgivarens firmatecknare / behörig företrädare). (Namnförtydligande) (Anbudsgivarens firma) (Postadress) 20(22)

21 (Kontaktperson) (Kontaktpersons telnr, e-postadress). (e-postadress till vilken tilldelningsbeslut skall skickas) 21(22)

22 Bilaga 2 Priser Priser kan lämnas på hela eller delar av den prognosticerade mängden enligt tabell 1. Ange mängd i ton/år, avrundat till närmast 1 000tal. Ange ev antal ton som behöver mellanlagras. Pris i kronor/ton (exkl moms) skall lämnas. Beställaren kan ev ta emot slaggrus, ange mängd (motsvarande den mängd som uppkommit från levererad mängd avfallsbränsle) samt ev rabatt som kan lämnas. Avfallsmängder Tidsperiod Hushållsavfall 1 jan dec 2012 Mängd (ton/år) Behov att mellanlagra (ton/år) Pris (SEK/ton) Restprodukt Slaggrus 1 jan dec 2012 Mängd (ton/år) Rabatt (SEK per ton) 22(22)

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Sid 1 (12) 2016-02-25 Dnr UPP 2016/38 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Innehållsförteckning Sid ANBUDSINBJUDAN 3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Krav på leverantören

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT

UPPHANDLINGSKONTRAKT Sidan 1 av 5 UPPHANDLINGSKONTRAKT 116-03 Finansiella tjänster 1 Parter Mellan Nordea Bank Sverige AB, organisationsnummer 502010-5523, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Beställare Fiber Optic Valley AB Upphandlingsform: Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM Dnr KSUH/64-055 RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM 1 PARTER Beställare Ekerö kommun Tekniska kontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ Tappströmsvägen 2 Tel 08-560 391 00 www.ekero.se Org nr 212000-0050 Entreprenör

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Datum Tel 046-15 35 38 2009-03-09 torleif.stenberg@skane.se Diarienr 0802545 Sidan 1(8) AVTAL Avtalsnr: 0802545-4.3, Personbilar, service mm för Region Skåne Leverantör:

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 )

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 ) 1 ( 9 ) Mellan Stockholms Stad genom Östermalms stadsdelsnämnd, nedan kallad Beställaren och XXXXXXXXXXXXXXXX, nedan kallad Leverantören har följande avtal träffats AVTAL Avtalsinnehåll Parternas åtaganden

Läs mer

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se 1 (6) Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNS 2016 00062 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Datum Dnr Sid 2015-06-02 KS 2015-464, 055 1 (8) Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Avtal/Upphandlingskontrakt Efter parternas underskrift gäller detta avtal som upphandlingskontrakt

Läs mer

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande.

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. Administrativa föreskrifter sammanfattning Avtalsperiod: 2016-03-01 2016-12-31 Beräknat värde: Ca 500 000 Sek Sista anbudsdag:

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Specialitet En leverantör har möjlighet att få godkännande för en eller flera vårdenheter inom Region Halland, förutsatt att kraven i förfrågningsunderlaget uppfylls.

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 09 17 Anbudets giltighet: 2010 01 17

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 09 17 Anbudets giltighet: 2010 01 17 2009-08-27 Förfrågningsunderlag Dnr LiU-2009-01123 1(9) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet, LiU service, LiU Tryck genomför en förenklad upphandling avseende hyra av en högvolyms nätverksskrivare/kopiator

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Snabba Tryck AB, Cypressgatan 4, 621 58 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 Dnr:512-1313-15 Upphandling Upphandling av stängsling POSTADRESS 621 85 VISBY BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 E-POST gotland@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/gotland Dnr:512-1313-15

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-08-19 0808-0440-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter.

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. Bilaga 2 1 (9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen PVS-951-658/13 Gunnel Fransson Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) AVTALSUNDERLAG

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

FAKTURERING, VOLYM, BETALNINGSVILLKOR, DRÖJSMÅLSRÄNTA

FAKTURERING, VOLYM, BETALNINGSVILLKOR, DRÖJSMÅLSRÄNTA AVTAL Upphandling 119-05 Elenergi (El 2005-02) På de villkor som anges i nedanstående punkter i detta avtal, förbinder sig leverantören att leverera och kunden att ta emot avtalad elleverans. Handlingarnas

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

1 (6) Datum: 9.3.2016 Dnr: ÅLR 2016/1881 ANBUDSFÖRFRÅGAN. Däckskran. Infrastrukturavdelningen

1 (6) Datum: 9.3.2016 Dnr: ÅLR 2016/1881 ANBUDSFÖRFRÅGAN. Däckskran. Infrastrukturavdelningen 1 (6) ANBUDSFÖRFRÅGAN Däckskran Infrastrukturavdelningen 2 (6) 01 Objekt Ålands landskapsregering inbjuder härmed till anbudsgivning på en däckskran. 02 Omfattning 02.1 Avsikten är att teckna avtal med

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning Handling 01, UK Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG Avseende Mellan beställaren och konsulten är följande kontrakt upprättat. Beställare Banverket, Avdelning person adress Org.nr: 202100-4003 Tfn:?

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15 Sida 1/15 Cecilia Andersson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon 036-39 51 74 cecilia.f.andersson@lansstyrelsen.se Adressat FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av utbildning i energieffektivisering för

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

SID 1 (6) 2016-05-25. Förfrågningsunderlag. Anbudsformulär. För drift- och transportentreprenad. ÅVC Östberga

SID 1 (6) 2016-05-25. Förfrågningsunderlag. Anbudsformulär. För drift- och transportentreprenad. ÅVC Östberga SID 1 (6) Förfrågningsunderlag Anbudsformulär För drift- och transportentreprenad ÅVC Östberga SID (6) ÅVC Bromma Denna handling anger vilka bevis som ska bifogas anbudet för att kraven i förfrågningsunderlaget

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Ramavtal avseende resebyråtjänster

Ramavtal avseende resebyråtjänster KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 4 - AVTALSUTKAST 2011-10-11 Dnr 565/2011 1 (11) Ramavtal avseende resebyråtjänster 1. Parter Mellan Konkurrensverket och [Leverantören] organisationsnummer xxx-xxx och

Läs mer

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland 1 (13) 2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland År 2014 Kontraktsnr/dnr DU-UPP12-189 2 (13) 1 Parter Detta kontrakt har träffats mellan Landstinget Västmanland, Vårdvalsenheten, 721 89 Västerås,

Läs mer

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring:

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag 2011-03-22 Upphandlingsansvarig Upphandling Eslövs kommun Transporter Bo Nilsson 10/109 Sista anbudsdag: 2011-05-05 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas

Läs mer

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning 1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan IT-arbetsplatsrelaterad utrustning med tillhörande tjänster KFKS 2014/22-055 Nacka kommun (hädanefter kallat Kommunen) önskar sluta avtal med en eller flera

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Gislaveds kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Diarie 13-121-61 Ansvarig upphandlare Robert Andersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översättartjänster Dnr Af-2010/280053

Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översättartjänster Dnr Af-2010/280053 Upphandling Översättartjänster Dnr Af-2010/280053 1(22) Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översättartjänster Dnr Af-2010/280053 2(22) 1. INBJUDAN...

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Publicerad på Kammarkollegiets webbplats den 15 juni 2009. Ärendenummer

Läs mer

MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD

MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD Utvärdering av anbud kommer att göras i två steg : 1. Kvalificering De anbudsgivare som inte uppfyller nedan angivna krav på seriositet och andra ställda grundkrav

Läs mer

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna.

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna. KÖPEAVTAL FÖR LÄROMEDEL LÄSÅRET 2016-2017 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Köpare ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat land: )]

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Anders Olausson

MA-Skåne Inköpare Anders Olausson MA-Skåne Inköpare Anders Olausson Datum 046-15 35 73 2005-12-20 1 (6) anders.olausson@skane.se Diarienr MA/050080 RAMAVTAL Avtalsnr: MA/050080, Finansiell Leasingtjänst till Region Skånes fordon Leverantör:

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 1/12 2015-07-08 DNR 2015/873/2.4.1 Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 2015-07-08 Upphandlingsform Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t.o.m.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Elanders AB (publ), Designvägen 2, 435 33 MÖLNLYCKE nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695.

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695. Avtal avseende uppdrag för Diarienummer POSTEN FRIMÄRKEN Parter Posten Meddelande AB nedan kallad Posten Organisationsnr 556711-5695 nedan kallad Uppdragstagaren Organisationsnr Enhet Posten Frimärken

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande leverans av personbilsdäck, fälgar och däckstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande leverans av personbilsdäck, fälgar och däckstjänster Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Åströms Sanda AB (556455-2528), Sanda, Böestavs 112, Företag organisationsnummer adress nr 620 20 KLINTEHAMN,

Läs mer