Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr: E-POST BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00"

Transkript

1 Dnr: Upphandling Upphandling av stängsling POSTADRESS VISBY BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON E-POST WEBBPLATS

2 Dnr: POSTADRESS VISBY BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON E-POST WEBBPLATS

3 Upphandling gällande stängsling av naturbetesmarker Sista anbudsdag Upphandlingsansvarig Länsstyrelsen i Gotlands län Lena Pettersson, Tomas Johansson, Inbjudan 1.1 Inbjudan till upphandling Länsstyrelsen i Gotlands län, organisationsnummer i fortsättningen kallad Länsstyrelsen, inbjuder till att komma in med anbud avseende stängsling av naturbetesmarker inom Gotlands län Om Länsstyrelsen Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Länsstyrelsen tilldelas varje år medel från Naturvårdsverket för skötsel av skyddade områden och för områden som berörs av åtgärdsprogrammen för hotade arter. Syftet med upphandlingen är att tillgodose Länsstyrelsens behov av stängsling av betesmarker i länets naturreservat för de närmsta åren Beskrivning av aktuell upphandling Arbetet berör hela Gotlands län (exklusive Gotska Sandön) och åtgärderna koncentreras i första hand till våren (mars-maj), men kan även komma att efterfrågas under hela året. Upphandlingen avser två delar: Stängsling med eltråd eller lammnät Stängsling av gotlandstun I uppdraget ingår även att röja inför stängslingen. All sådan röjning sker motormanuellt med stor försiktighet. Den sammanlagda summan av lammnät och eltråd beräknas till mellan 3000 och meter/år. Den sammanlagda summan av gotlandstun beräknas till mellan 400 och 1000 meter/år. 1

4 I anbudet anger anbudsgivaren om intresse finns för att utföra stängsling med samtliga typer (eltråd, lammnät och gotlandstun) av stängsel eller endast ett alternativ Volym Länsstyrelsen har för avsikt att teckna ramavtal med 10 entreprenörer. Länsstyrelsen garanterar inte någon volym för antagen entreprenör. Länsstyrelsen kan vid behov komma att teckna enskilda avtal parallellt med ramavtalet Avtalsperiod Avtalsperioden sträcker sig mellan med möjlighet för Länsstyrelsen att förlänga avtalet med ytterligare ett (1) + ett (1) år, utan ny upphandling Bilageförteckning Bilaga 1: Anbudsblankett Bilaga 2: Karta över exempel på stängsel Bilaga 3. Utvärderingsmetod 2

5 2. Administrativa bestämmelser 2.1 Anbudets form Detta är en upphandling som sker enligt ett förenklat förfarande enligt 15 kap lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Förhandling Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Det är därför viktigt att anbudsgivaren redan från början lämnar anbud med sina bästa villkor Upplysningar under anbudstiden och kompletterande information Frågor angående upphandlingen ska under anbudstiden i första hand skickas in till Länsstyrelsen via e-post. Men det går även bra att ställa frågor via telefon. Eventuella förtydliganden och kompletteringar för annonserad upphandling kommer att införas löpande på Länsstyrelsens hemsida. Endast publicerade skriftliga svar och förtydliganden publicerade på Länsstyrelsens hemsida är att se som giltiga förtydliganden av förfrågningsunderlaget. OBS! Sista dag att komma in med frågor angående upphandlingen är Länsstyrelsens kontaktperson i administrativa frågor är: Henrik Lavergren Kontaktperson för uppdraget är: Lena Pettersson Tomas Johansson Anbudets form och innehåll Anbudet ska vara skrivet på svenska. Anbudet ska anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt och inkludera samtliga kostnader för åtagandet enligt detta förfrågningsunderlag. Anbudsgivaren ska ange ifall anbudet gäller hela länet (exklusive Gotska Sandön) eller om det finns en begränsning i max antal mil från verksamhetsstället ett uppdrag kan antas. I priset ska samtliga kostnader ingå exklusive transportkostnader. Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller ett antal obligatoriska krav som benämns ska-krav. Länsstyrelsen har mycket begränsade möjligheter att enligt LOU förtydliga eller komplettera anbud och det är därför viktigt att anbudet innehåller efterfrågad och fullständig information. Anbudsgivaren behöver därför (innan anbudsinlämning) säkerställa att samtliga krav är uppfyllda. 3

6 Anbudsinlämning Anbud kan lämnas i receptionen hos Länsstyrelsen eller skickas per post (i båda fallen) i dubbla kuvert! Märk det inre kuvertet med ANBUD Stängsling. Skicka anbudet till följande adress: Länsstyrelsen i Gotlands län Visborgsallén VISBY Sista anbudsdag För att anbudet ska kunna prövas ska det vara Länsstyrelsen i Gotlands län tillhanda senast Öppning av anbud Öppning av anbud äger rum i närvaro av två (2) personer, så snart som möjligt efter anbudstidens utgång Anbudets giltighet Anbud ska vara bindande till och med Tilldelning Redovisning av tilldelningsbeslutet och skälen för detta distribueras via av anbudsgivaren angiven mail efter avslutad anbudsutvärdering. Anbudsgivaren förväntas vara beredd att teckna avtalet 11 dagar efter det att tilldelningsbeslutet meddelats. Ett civilrättsligt bindande avtal mellan Länsstyrelsen och vinnande anbudsgivare sluts genom att avtalet undertecknas av båda parter och träder i kraft efter det att den tidsperiod som anges i 16 kap LOU (avtalsspärr) löpt ut Överprövning För det fall en överprövning av upphandlingen sker, ska anbudsgivaren vara bunden av anbudet fram till och med en (1) månad efter den tid då eventuell överprövning resulterar i att dom slutligen vinner laga kraft Upphandlingssekretess Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Detta innebär att uppgifter inte får lämnas till annan än den som behöver informationen för att kunna fullgöra uppdrag med anledning av upphandlingen. Efter upphandlingens offentliggörande är i normalfallet samtliga handlingar i upphandlingen offentliga. 4

7 Offentlighetsprincipen/sekretess Upphandlande myndigheter omfattas av offentlighetsprincipen. Detta innebär att allmänheten har rätt att ta del av inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i sekretesslagen. Efter det att en upphandling avslutats är inkomna handlingar som huvudregel offentliga. Av 31 kap 16 i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör anbudsgivarens affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. Anser ni att vissa uppgifter i anbudet bör sekretessbeläggas, måste ni precisera vilka uppgifter det är, samt lämna en motivering till på vilket sätt ni skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut. Det är sedan den upphandlande myndigheten som enligt offentlighets- och sekretesslagen beslutar om uppgiften ska sekretessbeläggas eller inte. Innan tilldelningsbeslut är fattat är det inte tillåtet för upphandlande myndighet att diskutera förfrågningsunderlag, anbud, utvärdering etc. med anbudsgivare på ett sådant sätt att någon anbudsgivare gynnas eller missgynnas Kontaktuppgifter Anbudsgivaren ska ange telefonnummer och e-postadress för kontaktpersoner under upphandlingen. Tilldelningsbeslutet kommer att skickas via e-post. 3. Anbudsprövning 3.1 Kvalificering Anbudsprövningens olika moment Prövningen av inkomna anbud kommer att genomföras med utgångspunkt från de uppgifter som anbudsgivaren redovisat i sitt anbud. Prövningen sker i två steg. Först prövas att anbuden uppfyller de krav som ställts på anbudsgivaren. De anbud som visat sig uppfylla dessa krav genomgår därefter en prövning av att de ställda kraven på tjänsten uppfylls. Steg 1 Formella krav på anbudet. Vissa grunder som kan leda till uteslutning av anbudsgivare. Kontroll av anbudsgivares lämplighet avseende anbudsgivarens ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Steg 2 Prövning av obligatoriska krav. 5

8 Upphandlande myndighet (Länsstyrelsen i Gotlands län) kommer därefter att utvärdera de anbud som återstår Formella krav på anbudet Inledningsvis kontrolleras att anbudet uppfyller de formella krav som ställs i enlighet med förfrågningsunderlaget Grunder som kan leda till uteslutning Enligt LOU 10 kap 2 riskerar en anbudsgivare att uteslutas om någon av nedanstående förutsättningar föreligger: är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. är genom lagakraftvunnen dom dömd för brott avseende yrkesutövningen. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av 10 kap 2 LOU. I eventuellt förekommande fall kommer den upphandlande myndigheten att kräva in kompletterande upplysningar av anbudsgivaren. Vad ovan anges ska även gälla eventuella underentreprenörer i alla led. Tredje och fjärde punkten ovan gäller även personer i ansvarig ställning inom företaget och med bestämmande inflytande över leverantören Ekonomisk kapacitet 1. Skatter och sociala avgifter Anbudsgivare ska vara fri från skuld för svenska skatter och socialavgifter både hos Skattemyndigheten och hos Kronofogdemyndigheten. Länsstyrelsen samarbetar med Skatteverket och kommer att kontrollera detta. Kontroll sker under första veckan efter anbudens öppnande och löpande under avtalsperioden. Mindre skulder accepteras om skulden regleras alternativt överenskommelse finns med berörd myndighet. 2. F-skatt Anbudsgivaren ska senast vid avtalsskrivning vara registrerad för F-skatt. Den upphandlande myndigheten kontrollerar detta. 3. Finansiell och ekonomisk ställning Anbudsgivaren ska kunna påvisa att han/hon har en god ekonomi, bifoga senaste årets resultat- och balansräkning. Om företaget är nystartat ska en förklaring/intyg lämnas in som visar att anbudsgivaren innehar ekonomisk stabilitet. 6

9 Samma kvalificeringskrav tillämpas för utländska anbudsgivare Teknisk förmåga och kapacitet Anbudsgivaren ska ha teknisk förmåga och kapacitet för att utföra uppdraget. Följande bevis ska inges: Referenser som styrker att minst 1000 meter har stängslats med lammnät, eltråd eller gotlandstun under de senaste 5 åren. För nystartade företag ska minst en (1) person i ledningen ha sådan erfarenhet av stängsling, som anställd eller i egen verksamhet. Angivna referenser ska om uppdraget inte genomförts för Länsstyrelsen i Gotlands län anges med uppgift om: Område Areal Kontaktperson med namn och telefonnummer. Kontaktpersonen ska vara informerad och kontaktuppgifterna kontrollerade så att de är aktuella. Ovanstående kontaktpersoner kan komma att kontaktas för att bekräfta att leverantören sammantaget har utfört uppdraget till beställarens belåtenhet i förhållande till ställda krav och avtal Miljökrav Anbudsgivaren ska verka för ett miljöanpassat synsätt och agerande Underleverantör Avser anbudsgivaren att anlita underleverantörer för att genomföra vissa delar av uppdraget ska dessa godkännas av Länsstyrelsen inför varje nytt uppdrag. 3.2 Anbudsutvärdering Utvärdering av anbud För alla typer av stängsling gäller att de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden kommer att antas med hänsyn till nedan angivna kriterier: Pris per meter (inklusive röjning och material) Kvalitet utifrån referenser Frågor kommer att ställas till angivna referenser, vilka har att betygsätta: resultat i förhållande till förväntan, förmågan att hålla överenskomna tider Bedömningen gör utifrån svarsalternativen; Mycket god - God - Underkänd. Medelvärdet för de ställda frågorna utgör betyg i utvärderingen. 7

10 4. Kravspecifikation 4.1. Beskrivning Stängsling, omfattning Uppdraget består av stängsling med lammnät, eltråd och/eller gotlandstun. I uppdraget kan även ingå förberedande röjning för att kunna dra stängslet samt tillverkning av grindar. Stängsling innebär stängsling av alla typer av naturbetesmarker, såsom ängen, skogsbeten, hagmarker och våtmarker. Förberedande röjning samt tillverkning av passande grindar. Omfattning Uppdrag för stängsling med lammnät eller eltråd omfattas av ca meter/år. Uppdrag för stängsling med gotlandstun omfattas av ca meter/år Genomförande/utförande Anbudsgivaren ska vara lyhörd och ha förståelse för Länsstyrelsens mål med tilltänkta åtgärder för att områdets naturvärden ska bevaras Option Tilläggstjänster som kan komma att avropas inom ramavtalet är montering, reparations- och underhållsarbeten samt diverse mindre arbeten Ramavtal Länsstyrelsen tecknar ramavtal med flera entreprenörer Avrop från ramavtal Avrop från ramavtalet sker på två sätt: Uppdrag som understiger kronor fördelas enligt rangordning (se bilaga 3, metod för rangordning). Uppdrag som överstiger kronor fördelas genom förnyad konkurrensutsättning. Den förnyade konkurrensutsättningen innebär att entreprenörer med ramavtal bjuds in att på nytt lämna anbud. Denna förnyade konkurrensutsättning sker i fält vid det aktuella objektet. Blir det flera entreprenörer med samma lägsta bud anordnas lottning. För ramavtalet gäller att Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att avbryta eller omdirigera arbetet p g a oförutsedda händelser, exempelvis förändrade väderleksförhållanden. 8

11 4.2. Krav på tjänsten Yrkesmässig kapacitet För personal som arbetar med maskiner och utrustning vilka kräver behörighet (körkort eller motsvarande) skall sådan regler uppfyllas Krav på utförande Allt stängsel ska vara väl spänt, inte lämna något utrymme för djuren att smita ut och ha väl fungerande grindar. Eventuell eldning ska utföras med hänsyn till omgivande bebyggelse och andra naturvärden. Eldning är inte tillåten på mark där det växer värdefull flora, inom fornlämningsområde, på hällmark eller nära murar. Marken får inte köras sönder. Vid stängslingen får fornlämningar inte skadas. Påträffas ännu oupptäckta fornlämningar (vilka har samma skydd som kända) skall Länsstyrelsen omedelbart informeras Miljökrav - kemikalieanvändning Till fordon och andra maskiner ska diesel miljöklass 1 eller annat miljöbränsle användas där så är möjligt. Endast hydrauloljor som är godkända enligt svensk standard SS-ISO eller likvärdiga skall användas. Till motorsågar och liknande redskap ska alkylatbränsle eller annat miljöbränsle samt vegetabilisk kedjesmörjolja användas. Vid påfyllning av bränsle skall spill undvikas. Vid eldning av röjningsavfall ska miljövänliga metoder eftersträvas Riskhantering Förebyggande åtgärder bör vidtas mot olje- och bränsleläckage. Skyddsutrustning skall användas efter Arbetarskyddsstyrelsens regler och rekommendationer. 4.3 Anbudsblankett Se bilaga 1. 9

12 5. Kontraktsvillkor 5.1. Allmänna kontraktsvillkor Villkor enligt förfrågningsunderlagets kontraktsvillkor, som ligger till grund för avtal mellan parterna ska accepteras i sin helhet Kontraktsparter Länsstyrelsen i Gotlands län (Beställaren, org. nr ) VISBY och Entreprenören Kontraktshandlingar I de fall de i kontraktet ingående handlingarna i något avseende skulle vara motsägelsefulla gäller nedan fastställda rangordning. 1. Tillägg till och ändringar till detta avtal 2. Detta kontrakt inklusive bilagor 3. Den upphandlande myndighetens förfrågningsunderlag, daterat 4. Leverantörens anbud, daterat Avtalad tjänst Stängsling Avrop från ramavtal Avrop från ramavtalet sker på två sätt: Uppdrag som understiger kronor fördelas enligt rangordning (se bilaga 3, metod för rangordning). Uppdrag som överstiger kronor fördelas genom förnyad konkurrensutsättning. Den förnyade konkurrensutsättningen innebär att entreprenörer med ramavtal bjuds in att på nytt lämna Denna förnyade konkurrensutsättning sker i fält vid det aktuella objektet. Blir det flera entreprenörer med samma lägsta bud anordnas lottning. För ramavtalet gäller att Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att avbryta eller omdirigera arbetet p g a oförutsedda händelser, exempelvis förändrade väderleksförhållanden Kontraktsperiod Avtalsperiod sträcker sig mellan med möjlighet för Länsstyrelsen att förlänga avtalet med ytterligare ett (1) plus ett (1) år, utan ny upphandling. 10

13 Ändringar och tillägg till kontraktet Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara giltiga vara skriftliga och undertecknade av behöriga företrädare för bägge parter Sekretess Bestämmelser om sekretess och förbud att röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift i det allmännas verksamhet regleras genom Sekretesslagen (1980:100). Enligt 1 kap. 6 sekretesslagen gäller även lagen för person som på uppdrag av myndigheten deltar eller har deltagit i myndighetens verksamhet Kommersiella villkor Ersättningsformer Fast pris per meter i svenska kronor (SEK), exklusive moms och inkludera alla med uppdraget förenade kostnader Faktureringsvillkor Fakturering sker i efterskott, efter genomfört uppdrag. Vid större arbeten kan delfaktura skickas, efter överenskommelse med Länsstyrelsen. Fakturan betalas efter mottagen ostridig faktura 30 dagar netto. Faktureringsadress: Länsstyrelsen i Gotlands län FE Frösön Märk: Naturvårdsenheten + ansvarig för uppdraget från Länsstyrelsen Fakturan ska innehålla följande uppgifter: Märkt med Referens från anbudsgivaren. Område, samt eventuella projekt och specialinsatser som framgår av avrop/beställning Fakturabelopp samt mervärdesskattebelopp OBS! Faktureringsavgift, expeditionsavgift eller andra avgifter accepteras inte Prisjustering Angivna priser för arvoden ska vara fasta under avtalsperioden. Vid en eventuell förlängning kan en prisjustering enligt index bli aktuell. Indexreglering ska ske enligt konsumentprisindex, KPI, som justeringsmånad gäller den månad då senaste definitiva värde publicerades. Som basmånad gäller den månad som avtalet tecknas. Begäran om prisjustering ska skriftligen anmälas av part minst en (1) månad före ikraftträdandet. Motparten ska skriftligen godkänna justeringen. Prisändring får 11

14 tillämpas tidigast vid närmast påföljande kalendermånadsskifte efter godkänd justering. Nya priser ska gälla minst 12 månader i taget Dröjsmål med betalning Vid försenad betalning äger Entreprenören rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) Ansvar Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter Part äger inte rätt att, vare sig helt eller delvis upplåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal Underleverantör Leverantören har det fulla ansvaret för att uppdraget genomförs enligt kontrakt även i de fall en underleverantör anlitas Arbetsmiljö Entreprenören ska vid utförande av tjänsten följa alla lagar, förordningar samt föreskrifter och allmänna råd som utfärdas av statliga kommunala myndigheter och verk samt Beställarens egna riktlinjer som från tid till annan är tillämpliga eller på annat sätt berör Entreprenören vid utförandet av tjänsten. Personal i arbetsledande ställning som utför uppdrag enligt detta avtal ska förstå, tala och skriva på svenska Ansvarsförsäkring Entreprenören är skyldig att inneha ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador som Entreprenören kan komma att förorsaka. Försäkringen ska gälla för hela avtalsperioden Åtgärdsplan vid fel och brister Sanktionstrappa 1. Dialog 2. Färdigställande under en given tidsfrist 3. Inte få möjlighet att utföra nya uppdrag/prisavdrag 4. Inte förlänga ramavtalet Hävning Om endera parts rätt till uppsägning: Endera parten har rätt att säga upp avtalet i fall motparten väsentligen bryter mot avtalet. Vid uppsägning enligt denna grund ska motparten meddelas skriftligen och en uppsägningstid om 30 dagar ska därefter löpa. Om inte rättelse skett inom uppsägningstiden, upphör avtalet vid dess utgång. Under uppsägningstiden ska, om inget annat överenskommes mellan parterna, åtaganden och förpliktelser en- 12

15 ligt avtalet fullgöras. Uppsägande part är berättigad till ersättning för de direkta kostnader som denne får i anledning av avtalets upphörande. Om Beställarens rätt att häva avtalet: Beställaren har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, om Entreprenören: är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom gör sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och Beställaren kan visa detta inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i Sverige. Vid hävning enligt denna grund är Beställaren berättigad till ersättning för direkta kostnader med anledning av avtalets upphörande Force majeure, ansvarsbegränsning Om fullgörande av parts skyldigheter enligt detta avtal förhindras på grund av krig, naturkatastrof, strejk, lockout, blockad eller annan liknande omständighet över vilken part inte kunnat råda och skäligen inte kunnat förutse och vars följder part inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska den part som är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter vara befriad från dessa så länge hindret föreligger Tvistelösning Uppkommer tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal eller därmed sammanhängande rättsförhållande ska parterna skyndsamt uppta förhandling för att lösa tvisten. Om enighet inte kan nås vid förhandling äger part rätt att väcka talan vid allmän domstol. Tvisten ska avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt Villkor för samarbete Kvalitetsuppföljning Sker i samband med besiktning Uppföljningsmöten Vid eventuella tveksamheter ska Beställarens kontaktperson kontaktas för instruktion/förtydligande/rådgivning på plats. 13

16 14

17 Bilaga 1. Anbudsblankett stängsling (se bilaga 2 för material och utformning) Anbudsgivare Företag F-skatt nummer Namn Personnummer Adress Postnummer, Ort Telefon E-postadress Anbud Pris/meter - eltråd (3 st) Pris/meter - lammnät, 90 cm Pris/meter gotlandstun Anbudets omfattning (Hela Gotland, eller max antal mil från verksamhetsstället) Referens 1. Namn (företag) Telefonnummer, e-postadress Referens 2. Namn (företag) Telefonnummer, e-postadress 15

18 Bilaga 1, forts. Upphandlingens ska-krav (kryssa för) Anbudet är skrivet på svenska Anbudet är angivet i svenska kronor Anbudets geografiska omfattning är angivet Anbudet är giltigt t o m Kontaktuppgifter finns angivet. Anbudsgivaren är fri från skuld för svenska skatter och socialavgifter. Vid avtalsskrivningen ska anbudsgivaren vara registrerad för F-skatt. Anbudsgivaren har påvisat en god ekonomi, genom bifogade dokument enligt , punkt 3. Anbudsgivaren har teknisk förmåga och kapacitet för att utföra uppdraget enligt punkt Anbudsgivaren är lyhörd och har förståelse för Länsstyrelsens mål med tilltänkta åtgärder. Anbudsgivaren har motorsågskörkort AB. Anbudsgivaren har genomfört liknande uppdrag (angett referenser) Anbudsgivaren har under de senaste fem åren utfört stängsling av minst 1000 meter. Meriter vid utvärderingen Röjsågskörkort 16

19 Bilaga 1, forts. Anbudsgivaren intygar härmed att inlämnade uppgifter är korrekta Ort och datum Underskrift Namnförtydligande Skickas till: Länsstyrelsen i Gotlands län Visborgsallén VISBY OBS! Anbudet skall skickas i dubbla kuvert. Märk det inre kuvertet med ANBUD Stängsling. Anbudet kan även lämnas vid receptionen hos Länsstyrelsen på ovan nämnd adress, senast den

20 Bilaga 2. Karta över stängseltyper Karta över Allkvie naturreservat i Endre. 18

21 Bilaga 2. Karta över stängseltyper, forts Detaljkarta över två stängseltyper för vilka ett meter-pris ska anges i bilaga 1. Priset gäller just för de aktuella stängslen (material och utförande). För eltråd (3 st) gäller att detta är tänkt att sitta på samma sträcka som lammnätet och med samma typ av stolpar. Pris per meter ska anges i bilaga 1. 19

22 Bilaga 3. Utvärderingsmetod Utvärderingen av anbuden (eltråd och lammnät) beräknas enligt tabellen nedan. En likadan tabell tas fram för gotlandstun. För kriteriet pris gäller att lägsta offerterade pris erhåller 25 poäng. De övriga anbuden erhåller en lägre poäng relaterad till den procentuella differensen till lägsta pris. Exempelvis: 120/135 = 0,89 0,89*25 = 22,2. Prispoängen blir då 22,2. För kriteriet referenser gäller tre nivåer, icke godkänt = 1p, godkänt = 2p, väl godkänt = 3p. För kriteriet röjsågskörkort ges 5p. Exempel på tabell till utvärderingen. Anbudsgivare A B C Pris per meter eltråd. 20 kr 25 kr 30 kr Pris per meter, lammnät. 100 kr 110 kr 130 kr Summa 120 kr 135 kr 160 kr Prispoäng 25 22,2 18,8 Referenser: Resultat i förhållande till förväntan Förmåga att hålla överenskomna tider Summa poäng referenser Röjsågskörkort, Ja = 5 poäng Sammanlagd summa poäng 28 27,2 28,8 Efter utvärderingen jämförs anbuden så att det anbud som får flest poäng rangordnas högst. 20

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15 Sida 1/15 Cecilia Andersson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon 036-39 51 74 cecilia.f.andersson@lansstyrelsen.se Adressat FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av utbildning i energieffektivisering för

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken,

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken, 1(7) Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken, Göteborg Inbjudan Bostadsbolaget inbjuder härmed er att inkomma med

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 OBS! Om förfrågningsunderlag inte har rekvirerats direkt från NSR AB påpekar vi att NSR AB inte ansvarar för risken att anbudsgivare inte får

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutredare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Dnr 2010/963/16 2010-05-28 Sid. 1 (11) Innehållsförteckning 1 Anbudsinbjudan... 4 2 Allmän information... 4 2.1 Om SMHI... 4 2.2 Om denna upphandling... 4 2.2.1

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter Ramavtalets Huvudtext Mellan & Celab Communications AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 09 17 Anbudets giltighet: 2010 01 17

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 09 17 Anbudets giltighet: 2010 01 17 2009-08-27 Förfrågningsunderlag Dnr LiU-2009-01123 1(9) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet, LiU service, LiU Tryck genomför en förenklad upphandling avseende hyra av en högvolyms nätverksskrivare/kopiator

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring:

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag 2011-03-22 Upphandlingsansvarig Upphandling Eslövs kommun Transporter Bo Nilsson 10/109 Sista anbudsdag: 2011-05-05 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Beställare Fiber Optic Valley AB Upphandlingsform: Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping Mål nr 7126-15 1 SÖKANDE Norrköpings Högtrycksspolning AB, 556778-3716 Fjärilsgatan 48 603 61 Norrköping Ombud: advokat Henrik Willquist och jur.kand. Linnea Lindström

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Anders Olausson

MA-Skåne Inköpare Anders Olausson MA-Skåne Inköpare Anders Olausson Datum 046-15 35 73 2005-12-20 1 (6) anders.olausson@skane.se Diarienr MA/050080 RAMAVTAL Avtalsnr: MA/050080, Finansiell Leasingtjänst till Region Skånes fordon Leverantör:

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering tekniska utredningar avseende tillämpningar och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för konsumenter, bilaga 1e till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster Förfrågningsunderlag Upphandling av internrevisionstjänster 1. Allmän information 1.1 Om Sjunde AP-FONDEN Sjunde AP-fonden (AP7) presenteras på www.ap7.se där även den senaste årsredovisningen (2011) och

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Mål nr 960-15 1 SÖKANDE P Krantz Consulting AB, 556631-1444 Ombud: Mikael Rendahl Upphandlingsjuristen i Sverige AB Box 1241 131 28 Nacka Strand MOTPART

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Sid 1 (12) 2016-02-25 Dnr UPP 2016/38 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Innehållsförteckning Sid ANBUDSINBJUDAN 3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Krav på leverantören

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Publicerad på Kammarkollegiets webbplats den 15 juni 2009. Ärendenummer

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor. 2009-02-09 Förfrågningsunderlag 1(11) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet, LiU service, genomför en förenklad upphandling avseende kompletta hjul, däck och fälg, samt däckreparation, montering

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande leverans av personbilsdäck, fälgar och däckstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande leverans av personbilsdäck, fälgar och däckstjänster Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Åströms Sanda AB (556455-2528), Sanda, Böestavs 112, Företag organisationsnummer adress nr 620 20 KLINTEHAMN,

Läs mer

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM Dnr KSUH/64-055 RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM 1 PARTER Beställare Ekerö kommun Tekniska kontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ Tappströmsvägen 2 Tel 08-560 391 00 www.ekero.se Org nr 212000-0050 Entreprenör

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se 1 (6) Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNS 2016 00062 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande.

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. Administrativa föreskrifter sammanfattning Avtalsperiod: 2016-03-01 2016-12-31 Beräknat värde: Ca 500 000 Sek Sista anbudsdag:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT

UPPHANDLINGSKONTRAKT Sidan 1 av 5 UPPHANDLINGSKONTRAKT 116-03 Finansiella tjänster 1 Parter Mellan Nordea Bank Sverige AB, organisationsnummer 502010-5523, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, organisationsnummer

Läs mer

DOM 2012-04-12 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-12 Meddelad i Göteborg 2012-04-12 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 1 SÖKANDE Svensk Fastighetsförmedling i Lerum, Alingsåsmäklaren Fastighetsförmedling HB, 969711-5468 Brobacken 6B 443 30 Lerum MOTPART Lerums kommun 443

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie nummer Tony Sahlberg 2014-04-23 582-3126-2014 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Biotoprestaurering Halgån Dnr: 582-3126-2014 Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade

Läs mer

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst Anbudsförfrågan Avseende Eskilstuna kommun, inbjuder presumtiva anbudsgivare att lämna anbud på avtal avseende projektet Löneförmedling enligt detta förfrågningsunderlag. Emma Larsson Upphandlare Datum:

Läs mer

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning 1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan IT-arbetsplatsrelaterad utrustning med tillhörande tjänster KFKS 2014/22-055 Nacka kommun (hädanefter kallat Kommunen) önskar sluta avtal med en eller flera

Läs mer

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2014-05-07 14LS693 1(12) Sofia Viklund Distribution sofia.viklund@lvn.se T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service

Läs mer

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND/INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och. Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och. Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster Mellan och Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster Ramavtal nr -00x 1 (17) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund...

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping Mål nr 7590-15 1 SÖKANDE Läkarteamet Bemanning i Jönköping AB, 556735-3007 Valhallavägen 40 554 47 Jönköping MOTPARTER 1. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping 2. Landstinget

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping

DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping DOM 2016-04-20 Meddelad i Linköping Mål nr 811-16 1 SÖKANDE Tranås Anläggningsservice Aktiebolag, 556342-4331 Box 32 573 21 Tranås MOTPART 1. Mjölby kommun Tekniska kontoret 595 80 Mjölby Ombud: Advokat

Läs mer

DOM 2016-02-17 Meddelad i Härnösand

DOM 2016-02-17 Meddelad i Härnösand 2016-02-17 Meddelad i Härnösand Mål nr 1 SÖKANDE Wifsta Glas Handelsbolag, 969760-4529 Gäddviken 907 860 35 Söråker MOTPART Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 442-16, 444-16, 446-16, 466--467-16, 1 SÖKANDE Oticon Aktiebolag, 556044-3185 Ombud: Advokaterna Mikael Dubois och Fredrik Linder Hamilton Advokatbyrå

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 1/12 2015-07-08 DNR 2015/873/2.4.1 Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 2015-07-08 Upphandlingsform Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t.o.m.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

2011-10-06. Sista ansökansdag:

2011-10-06. Sista ansökansdag: Anbudsansökningsinbjudan 2011-10-06 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Maria Gustavsson Upphandling Byråtjänster inom marknadskommunikation, internkommunikation och PR Af-2011/299348 Sista ansökansdag:

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten AVTAL Bilaga 5 SN-2014/259 Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten ALLMÄNNA KONTRAKTSVILLKOR 1.1 Parter och kontaktpersoner Beställare Knivsta kommun, socialnämnden

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år

Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år VK101S v1.0 060208, 2010-12- 16Förfrågningsunderlag.doc 1 (9) Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år Socialförvaltningen

Läs mer

Direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2015-2018

Direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (7) Tekniska Enheten 2015-03-18 Direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad

Läs mer

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Datum Dnr Sid 2015-06-02 KS 2015-464, 055 1 (8) Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Avtal/Upphandlingskontrakt Efter parternas underskrift gäller detta avtal som upphandlingskontrakt

Läs mer

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd.

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. Skurup den 30 januari 2012 Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar i Trivsel och färre sjukskrivningar)

Läs mer

Tänk på att Upphandlingsmyndigheten

Tänk på att Upphandlingsmyndigheten Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på området kan ha utvecklats, vilket kan

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer