1. Förfrågningsunderlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Förfrågningsunderlag"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Regeringskansliet Peter Kokk Upphandling Rekryteringstjänster gällande myndighetschefer m.fl. S2011/3803/ESA Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Förfrågningsunderlag 1.1. Inbjudan Regeringskansliet inbjuder Er att lämna anbud avseende rekryteringstjänster gällande myndighetschefer m fl. Ramavtal avser tiden från och med 1 januari 2012 till och med den 31 december 2013, med möjlighet till förlängning i ytterligare högst 24 månader Presentation av myndigheten I myndigheten Regeringskansliet ingår Statsrådsberedningen, departementen och Förvaltningsavdelningen. Statsrådsberedningen har till uppgift att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet. Departementen handlägger regeringens ärenden inom sina respektive sakområden. Förvaltningsavdelningen svarar bland annat för gemensamma administrativa frågor. Ramavtal som Regeringskansliet tecknas kan även användas av kommittéer och utredningar som tillsatts av regeringen liksom av utrikesrespresentationen. En utförligare presentation finns på Regeringskansliets webbplats Förutsättningar i form av tillämpliga lagar och avtal Rekryteringsarbetet regleras bl.a. i ett antal lagar t.ex. Regeringsformen, Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen, Lagen om offentlig anställning, Lag om medbestämmande i arbetslivet, Jämställdhetslagen, Lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. De praktiska konsekvenserna av gällande regelverk och policies specificeras i samband med avrop av varje enskilt uppdrag. I varje uppdrag ingår att beakta de regler som gäller för säkerhetsprövning inom Regeringskansliet. För vissa befattningar görs en registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627). Det kan också i vissa fall bli aktuellt att göra för medarbetare hos leverantören. I ett uppdrag ingår att vara väl förtrogen med de grundläggande reglerna om offentlighet och sekretess i Tryckfrihetsförordningen och Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400). I detta sammanhang har 5a särskild betydelse. Sida 1 av 18

2 1.3. Uppdragsbeskrivning Regeringskansliet avser att upphandla externa konsulter för stöd i rekryteringsprocessen gällande myndighetschefer m.fl. Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Regeringen anställer också ett 40-tal andra chefer vid myndigheterna, exempelvis överdirektörer. Det förekommer även att regeringen anställer organisationsutredare med uppgift att inrätta en ny myndighet. I upphandlingen har myndigheterna delats in i tre kategorier; Myndighetsområden, myndigheter som har tillsynsuppgifter (A) f n ca 95 stycken, myndigheter som har forsknings-, analys- och utvärderingsuppgifter (B) f n ca 30 stycken och övriga myndigheter (C) f n ca 80 stycken. Cirka 30 myndighetschefer m.fl. rekryteras i genomsnitt varje år. I genomsnitt köper Regeringskansliet rekryteringstjänster för drygt 2 miljoner SEK per år. Regeringskansliet lämnar inte några garantier för att leverantören får ett bestämt antal uppdrag. De flesta myndighetschefer anställs för bestämd tid normalt är den första anställningsperioden sex år. Mer information om anställningsvillkor m m finns på (Skrivelse nr 2009/10:43). Skrivelsen behandlar också de speciella krav som ställs på en myndighetschef och vilka färdigheter och förmågor regeringen vill ska utmärka det statliga ledarskapet. Det pågår även en översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer. Direktiven har nummer 2010:103 och kan hittas på regeringen.se/publikationer/kommittédirektiv. En rekryteringsprocess ser i korthet ut som beskrivningen i bilaga 4. Kravprofilen tas alltid fram i Regeringskansliet. Regeringskansliet har ibland behov av att få stöd i hela rekryteringsprocessen och i vissa rekryteringar endast i del av processen Uppdragets delområden Anbudsgivaren kan lämna anbud på ett eller flera myndighetsområden (A-C) men uppdragen I, II, III och IV ska ingå i samtliga områden. Myndighetsområdena kommer att bedömas och utvärderas separat. Myndighetsområde A: Myndigheter som har tillsynsuppgifter I. Uppdrag att utifrån en fastställd kravprofil medverka i hel rekryteringsprocess som handläggs inom Regeringskansliet. II. Uppdrag att utifrån en fastställd kravprofil föreslå upp till 6 kandidater för den lediga befattningen eller uppdraget. Det slutliga urvalet görs inom Regeringskansliet. III. Uppdrag att göra en slutlig bedömning av upp till tre kandidater, s.k. Second opinion. IV. Uppdrag att utföra del av en tjänst t ex referenstagning. Myndighetsområde B: Myndigheter som har forsknings-, analys-och utvärderingsuppgifter I. Uppdrag att utifrån en fastställd kravprofil medverka i hel rekryteringsprocess som Sida 2 av 18

3 handläggs inom Regeringskansliet. II. Uppdrag att utifrån en fastställd kravprofil föreslå upp till 6 kandidater för den lediga befattningen eller uppdraget. Det slutliga urvalet görs inom Regeringskansliet. III. Uppdrag att göra en slutlig bedömning av upp till tre kandidater, s.k. Second opinion. IV. Uppdrag att utföra del av en tjänst t ex referenstagning. Myndighetsområde C: Övriga myndigheter I. Uppdrag att utifrån en fastställd kravprofil medverka i hel rekryteringsprocess som handläggs inom Regeringskansliet. II. Uppdrag att utifrån en fastställd kravprofil föreslå upp till 6 kandidater för den lediga befattningen eller uppdraget. Det slutliga urvalet görs inom Regeringskansliet. III. Uppdrag att göra en slutlig bedömning av upp till tre kandidater, s.k. Second opinion. IV. Uppdrag att utföra del av en tjänst t ex referenstagning Ramavtal som kommer att tecknas Regeringskansliet kommer att teckna avtal med minst tre (3) leverantörer inom varje myndighetsomtråde i punkten om det finns ett tillräckligt antal godtagbara anbud som uppfyller de tilldelningskriterier som angivits i förfrågningsunderlaget Prövning av anbud Prövning av anbud görs i flera steg. I det första steget görs en kvalificering av anbudsgivaren utifrån de formella krav enligt punkt 1.5. Kvalificeringsfas. Därefter prövas de anbud som klarat kvalificeringsfasen utifrån de krav som anges för uppdragets genomförande enligt punkt 1.6, Kravspecifikation. Samtliga krav i förfrågningsunderlagets punkt 1.5. Kvalificeringsfas och punkt 1.6. Kravspecifikation måste uppfyllas av en anbudsgivare för att anbudet ska gå vidare till steget punkt 1.7 Utvärderingfas Kvalificeringsfas Se Bilaga 1 Svarsbilaga Kravspecifikation I Bilaga 1, Svarsbilaga, anges formella och ovillkorliga krav (ska-krav). Anbudsgivaren ska i bilagan redovisa om kraven uppfylls. I de fall särskilda beskrivningar uttryckligen begärs in, ska en skriftlig redogörelse lämnas. Svarsbilagan ska vara ifylld Utvärderingsfas Regeringskansliet kommer att anta de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden med beaktande av följande utvärderingskriterier: Kvalitet 80% -konsultens förhållningsätt 60% - konsultens presentation 40% Pris 20 % Sida 3 av 18

4 Se bilaga 3 angående beräkningsmodellens relativa viktning Kvalitet Kriteriet kvalité kommer att utvärderas genom en intervju där konsultens förhållningssätt vid genomförandet av de uppdrag som lämnats in inom det myndighetsområde anbudet avser kommer att ingå. Med förhållningssätt menas i detta sammanhang en förmåga att använda den erfarenhet konsulten tillägnat sig i de beskrivna inlämnade uppdragen och kunna koppla det till de speciella krav som ställs på det statliga ledarskapet (se punkt 1.3). Vidare kommer konsultens sätt att presentera den metod som beskrivs i det inlämnade dokumentet att utvärderas Intervju De konsulter, som enligt anbudet föreslås vara ansvariga för genomförandet av uppdrag inom det område anbudet avser kommer att kallas till en intervju. De föreslagna konsulterna kommer att intervjuas och betygsättas individuellt. Konsulternas individuella betyg kommer sedan att adderas och viktas mot respektive kriterie (förhållningssätt och presentation). Intervjun kommer att hållas av en mindre grupp representanter från Regeringskansliet. Intervjun beräknas pågå i 1 till 1,5 timme. Intervjun inleds med att konsulterna gör en kort presentation av företaget och verksamheten i ca 15 minuter (ingår ej i utvärderingen). Därefter kommer ett antal frågor att ställas inom respektive underkriterie (förhållningssätt och presentation). Betygsskalan 5-0 kommert användas vid utvärderingen: Betyg 5. Mycket bra, mervärde. Betyg 4. Godkänd, över förväntan. Betyg 3. Godkänd, enligt förväntningar. Betyg 2. Mindre bra, under förväntan. Betyg 1. Kvalitetbrister. Betyg 0. Ej svar Pris Samtliga priser ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt. Prisuppgifter (inklusive urvalstester) ska lämnas inom det myndighetsområde som anbudet avser och samtliga uppdrag ska ingå i området. Priset ska anges exklusive kostnader för upprättande av kravprofil och eventuell annonsering. Vid eventuella resekostnader ska en särskild överenskommelse tecknas (se avtalsbilaga 1). Angivna priser ska vara fasta till och med den 31 december Se punkt sex (6) i Mall till avtal Avropsförfarande Rangordning Avropsordningen innebär en rangordning av leverantörer där den vinnande leverantören ska Sida 4 av 18

5 avropas i första hand och därefter övriga leverantörer i den tur de följer. Vid avrop ska man alltså först vända sig till den leverantör som står överst i avropsordningen. Om denna inte kan leverera går turen till nästa leverantör och så vidare. Leverantören ska inom 48 timmar efter avrop lämna besked om man kan åta sig uppdraget inom den tid som Regeringskansliet uppgivit, samt för den tid som avropet avser Avtalsvillkor Mall till avtal (bilaga 2) och Regeringskansliets allmänna villkor (avtalsbilaga 1) utgör underlag för avtal. Antidiskrimineringsklausulen ska i sin helhet accepteras av anbudsgivaren Särskilda kontraktsvillkor - antidiskrimineringsklausul Den 1 juli 2006 trädde Antidiskrimineringsförordningen (2006:260) i kraft. Regeringskansliet åläggs tillsammans med 29 andra statliga myndigheter (som ansetts genomföra de till antalet och till omfattningen största upphandlingarna) uppställa villkor i sina upphandlingar som motverkar diskriminering hos leverantörerna. Förordningen omfattar tjänster eller byggentreprenader som utförs i Sverige med ett beräknat kontraktsvärde på minst SEK (kontraktets värde exkl. moms) och en avtalstid på minst åtta månader. Det är endast i formen av ett särskilt kontraktsvillkor som villkoren kan införas, d.v.s. ett villkor för kontraktets utförande. Se vidare bifogad avtalsbilaga 2 och avtalsbilaga 3. För vidare information se Anbudets innehåll och form Anbudet ska vara skriftligt och på svenska. Regeringskansliet kommer i sin bedömning inte att ta hänsyn till information på annan plats, till exempel hemsidor/webbsidor på Internet. Detta gäller även hänvisningar, eller bifogade broschyrer eller rapporter, som inte har efterfrågats i detta förfrågningsunderlag. Anbudsgivaren ska lämna svar enligt bifogad bilaga 1, Svarsbilaga Administrativa bestämmelser Upphandlingsform Upphandlingen genomförs som en öppen upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Anbudstidens utgång Anbud ska ha inkommit till Regeringskansliet senast Elektronisk anbudsgivning Regeringskansliet använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. Anbudsgivare som vill delta i upphandlingen ska lämna in elektroniskt anbud via TendSign. Anbudsgivaren får genom TendSign: - tillkommande information, - kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet, - en tydlig information ifall inte alla obligatoriska krav (ska-krav) är uppfyllda. För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på Det är kostnadsfritt för anbudsgivare att Sida 5 av 18

6 använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering får anbudsgivaren omedelbar tillgång till systemet. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet kan ni kontakta TendSign support på Anbudsöppning Anbuden öppnas i Regeringskansliets lokaler den Frågor under anbudstiden Frågor avseende denna upphandling ska ställas via TendSign. Frågor och svar angående denna upphandling presenteras via upphandlingssystemet TendSign. För att Regeringskansliet ska ha möjlighet att besvara frågor, bör dessa ställas senast sju dagar innan anbudstidens utgång. Endast skriftliga svar är bindande för Regeringskansliet Beslut När Regeringskansliet fattat beslut om val av leverantör, kommer samtliga anbudsgivare informeras via e-postadress som angivits till kontaktpersonen. Bindande avtal förutsätter skriftligt avtal som undertecknats av båda parter. Observera att samtliga handlingar i ett upphandlingsärende i regel blir offentliga efter att beslut om val av leverantör tagits. Claes Lindgren Departementsråd Bilagor: Bilaga 1: Svarsbilaga Bilaga 2: Mall till avtal Bilaga 3: Beräkningsmodell Bilaga 4: Rekryteringsprocessen Avtalsbilaga 1: Regeringskansliets allmänna villkor för tjänster (2009:1) Avtalsbilaga 2: Antidiskrimineringsklausul Avtalsbilaga 3: Sanningsförsäkran Sida 6 av 18

7 2. Bilaga 1 Svarsbilaga 2.1. Information Nedan anges under punkt 2.2. Kvalificeringsfas de krav som ställs på anbudsgivaren. De anbud som klarar kvalificeringsfasen kommer att prövas enligt kravspecifikationen nedan. Samtliga formella och uppställda ska-krav måste uppfyllas av anbudsgivaren för att anbud ska komma ifråga för utvärdering enligt vad som anges i förfrågningsunderlaget under rubriken 1.7. Utvärderingsfas. Anbudsgivaren ska redovisa om kraven uppfylls. I de fall särskilda beskrivningar uttryckligen begärs in, ska en skriftlig redogörelse lämnas och bifogas anbudet elektroniskt Kvalificeringsfas F-skatt Anbudsgivaren ska vara registrerad för inbetalning av F-skatt eller motsvarande registrering av behörig myndighet. En anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt. Regeringskansliet kommer att göra en egen kontroll för att säkerställa att kravet är uppfyllt. Svenska anbudsgivare behöver därför inte presentera någon egen dokumentation utan enbart bekräfta om kravet är uppfyllt. Utländsk anbudsgivare ska bifoga dokumentation från behöriga myndigheter i hemlandet. Blanketten eller motsvarande dokumentation får inte vara äldre än tre (3) månader räknat från behörig myndighets utskriftsdatum. Uppfylls kravet ovan avseende registrering av F-skatt och har anbudsgivaren fullgjort sina åtaganden gällande avgifter eller skatt? (/ svar) Ekonomi Anbudsgivaren ska vara ett välskött företag med sund och stabil ekonomi. Regeringskansliet kommer att pröva anbudsgivarens ekonomiska ställning genom att ta in uppgifter från ett kreditupplysningsföretag. Eventuellt ytterligare upplysningar om företagets ekonomiska ställning ska lämnas på begäran. Uppfylls kravet ovan avseende sund och stabil ekonomi? (/ svar) 2.3. Kravspecifikation Anbudsgivaren ska ha en kontaktperson för allmänna frågor. Uppfylls kravet ovan avseende kontaktperson? (/ svar) Vid sjukdom eller annan frånvaro ska leverantören kunna garantera att beställt uppdrag levereras i tid. Uppfylls kravet ovan att uppdrag levereras i tid? (/ svar) Sida 7 av 18

8 Anbudsgivaren ska acceptera mall till avtal inklusive samtliga bilagor. Uppfylls kravet ovan angående acceptans? (/ svar) Om anbudsgivaren avser att lägga ut vissa delar av uppdraget på underlevererantör ska anbudsgivaren vara huvudleverantör och avtalspart samt juridiskt ansvarig gentemot Regeringskansliet. Ramavtalsleverantören ansvarar för underleverantörens arbete så som för sitt eget arbete. Uppfylls kravet ovan avseende huvudansvar? (/ svar) Anbudsgivaren ska ha en intern process för kvalitetssäkring av rekryteringsuppdrag. Uppfylls kravet ovan på kvalitetssäkring? (/ svar) Regeringskansliet bedriver ett aktivt miljöarbete där miljöhänsyn och resurshållning är integrerade i verksamheten. Regeringskansliet kräver därför att en framtida samarbetspartner, genom ett systematiskt och genomtänkt miljöarbete för den egna verksamheten, bidrar till en bättre miljö. Anbudsgivaren behöver inte bifoga någon beskrivning av det egna interna miljöarbetet utan bara bekräfta att ovanstående krav uppfylls. Uppfylls kravet ovan angående aktivt miljöarbete? (/ svar) Anbudsgivaren ska arbeta efter en väl strukturerad och dokumenterad metod. För att styrka detta ska anbudsgivaren inkomma med beskrivning av den metod som används i en rekryteringsprocess, bekrivningen ska omfatta max en A4- sida. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av de olika delarna av processen. Beskrivningen kommer att ligga till grund för den utvärdering som görs vid intervjun, se vidare punkt i förfrågningsunderlaget. Uppfylls kravet på att arbeta efter en väl strukturerad och dokumenterad metod? (/ svar) Uppfylls kravet med att inkomma med en beskrivning av den metod som används? (/ svar) När avtal tecknats om ett uppdrag ska ansvarig konsult under uppdragstiden i normalfallet kunna nås inom 36 timmar (vardagar). Uppfylls kravet ovan på tillgänglighet? (/ svar) Anbudsgivaren ska kunna erbjuda urvalstester. De urvalstester som anbudsgivaren erbjuder ska vara granskade av Stiftelsen för Tillämpad psykologi, STP. Den/de personer som utför urvalstester enligt ovan ska vara utbildade och certifierade för de testmetoder/ personlighetsanalyser som används inom ramen för erbjudna uppdrag. Sida 8 av 18

9 Uppfylls kravet ovan att erbjuda urvalstester? (/ svar) Anbudsgivaren ska ha och tillämpa etiska riktlinjer i sitt arbete. Regeringskansliet ställer krav på att konsulter har ett etiskt förhållningssätt i samband med uppdrag. Uppfylls kravet på etiska riktlinjer? (/ svar) Sammanträden som kräver möten med uppdragsgivaren och sökanden ska hållas i Stockholm om inget annat överenskommits. Uppfylls kravet på möten? (/ svar) Om överenskommet rekryteringsuppdrag misslyckas, genom att en rekommenderad person som anställs sedan visar sig olämplig för befattningen, ska leverantören utan kostnad göra en ny rekrytering. Garantin ska gälla i minst tolv månader från anställningsdatum. Garantin gäller för sådana brister och förhållanden som leverantören rimligen borde ha sett eller förutsett under rekryteringsuppdraget men inte uppmärksammat uppdragsgivaren på. Garantin gäller inte vid förändringar (t.ex. omorganisationer) hos uppdragsgivaren eller andra förhållanden som uppdragsgivaren inte informerat leverantören om. Uppfylls kravet på garanti? (/ svar) Befintlig myndighetschef eller annan tjänsteman utsedd av regeringen får inte föreslås som kandidat vid rekryteringsuppdrag gällande myndighetschefer m. fl. om inte annat överenskommits. Uppfylls kravet ovan på rekryteringsuppdrag? (/ svar) De konsulter som kommer att utföra uppdrag åt Regeringskansliet ska utan problem förstå och uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska. Uppfylls kravet ovan på svenska språket? (/ svar) Sida 9 av 18

10 3. Myndighetsområde A 3.1. Kravspecifikation Myndighetsområde A : Myndigheter som har tillsynsuppgifter Se punkt 1.3. i förfrågningsunderlaget Konsulter Anbudsgivaren ska kunna erbjuda två (2) konsulter inom myndighetsområdet A som har minst sex (6) års erfarenhet av rekrytering, varav tre (3) år som extern konsult med erfarenhet av att ha rekryterat chefer till offentlig sektor till uppdrag på topmanagementnivå. Med topmanagementnivå avses högsta ledningen i en organisation. Med offentlig sektor avses statlig förvaltning, kommunal och landstingskommunal verksamhet. Konsulterna ska ha genomfört tre uppdrag vardera på "topmanagementnivå" inom offentlig sektor. Uppdragen ska vara genomförda och avslutade under perioden den 1 januari december Sådan erfarenhet ska styrkas genom att till anbudet bifoga CV för föreslagna konsulter inom myndighetsområdet A. Uppdragen ska beskrivas kortfattat på max en halv A4 sida. Beskrivningen ska innehålla namn och tfn. till uppdragsgivaren, samt vilken befattning konsulten rekryterat till. Regeringskansliet förbehåller sig rätten att kontakta angivna uppdragsgivare för att verifiera redovisade åtaganden. Om anbudet avser fler myndighetsområden får samma konsult föreslås för de områden anbudet avser. Uppfylls kravet ovan på antal konsulter som har minst sex (6) års erfarenhet av rekrytering, varav tre (3) år som extern konsult med erfarenhet av att ha rekryterat chefer till offentlig sektor i uppdrag på topmanagementnivå. (/ svar) Har namn angetts för föreslagen konsult 1 inom myndighetsområde A? (Fritextsvar) Har namn angetts för föreslagen konsult 2 inom myndighetsområde A? (Fritextsvar) Konsult 1 Konsult 1. Konsulten ska ha erfarenhet av att ha rekryterat chefer till offentlig sektor till uppdrag på topmanagementnivå som ska styrkas genom att tre (3) genomförda uppdrag bifogas. Uppdragen ska vara genomförda och avslutade under perioden den 1 januari december Uppdragen ska beskrivas kortfattat på max en halv A4 sida. Beskrivningen ska innehålla namn på uppdragsgivaren, samt vilken befattning konsulten rekryterat till. Har CV för namngiven konsult 1 bifogats? (/ svar) Sida 10 av 18

11 Konsult 2 Konsult 2. Konsulten ska ha erfarenhet av att ha rekryterat chefer till offentlig sektor till uppdrag på topmanagementnivå som ska styrkas genom att tre (3) genomförda uppdrag bifogas. Uppdragen ska vara genomförda och avslutade under perioden den 1 januari december Uppdragen ska beskrivas kortfattat på max en halv A4 sida. Beskrivningen ska innehålla namn på uppdragsgivaren, samt vilken befattning konsulten rekryterat till. Har CV för namngiven konsult 2 bifogats? (/ svar) 3.2. Intervju Betygssättning av föreslagna konsulter inom kriterierna förhållningssätt och presentation. Konsult 1. Förhållningssätt. (Fasta svarsalternativ) 24,00 % Konsult 2. Förhållningssätt. (Fasta svarsalternativ) 24,00 % Betyg 5. Mycket bra, mervärde Betyg 4. Godkänd, över förväntan Betyg 3. Godkänd, enligt förväntningar Betyg 2. Mindre bra, under förväntan Betyg 1. Kvalitetsbrister Betyg 0. Ej svar Konsult 1. Presentation. (Fasta svarsalternativ) 16,00 % Konsult 2. Presentation. (Fasta svarsalternativ) 16,00 % 3.3. Pris Information Totalpris för uppdragens genomförande ska lämnas på uppdrag I, II och III. Pris per timme Sida 11 av 18

12 ska lämnas på uppdrag IV (uppdragens innehåll se punkt i förfrågningsunderlaget). Har totalpris lämnats på uppdrag I? (Prisruta) 5,00 % Har totalpris lämnats på uppdrag II? (Prisruta) 5,00 % Har totalpris lämnats på uppdrag III? (Prisruta) 5,00 % Har pris per timme lämnats på uppdrag IV? (Prisruta) 5,00 % Sida 12 av 18

13 4. Myndighetsområde B 4.1. Kravspecifikation Myndighetsområde B: Myndigheter som har forsknings-, analys-och utvärderingsuppgifter Se punkt 1.3. i förfrågningsunderlaget Konsulter Anbudsgivaren ska kunna erbjuda två (2) konsulter inom myndighetsområdet B som har minst sex (6) års erfarenhet av rekrytering, varav tre (3) år som extern konsult med erfarenhet av att ha rekryterat chefer till uppdrag på "topmanagementnivå" till verksamheter inom forsknings-, analys- och utvärderingsområdet. Med topmanagementnivå avses högsta ledningen i en organisation. Konsulterna ska ha genomfört tre uppdrag på "topmanagementnivå" inom forsknings-, analys- och utvärderingområdet. Uppdragen ska vara genomförda och avslutade under perioden den 1 januari december Sådan erfarenhet ska styrkas genom att till anbudet bifoga CV för föreslagna konsulter inom myndighetsområdet B. Uppdragen ska beskrivas kortfattat på max en halv A4 sida. Beskrivningen ska innehålla namn och tfn. till uppdragsgivaren, samt vilken befattning konsulten rekryterat till. Regeringskansliet förbehåller sig rätten att kontakta angivna uppdragsgivare för att verifiera redovisade åtaganden. Om anbudet avser fler myndighetsområden får samma konsult föreslås för de områden anbudet avser. Uppfylls kravet ovan på antal konsulter som har minst sex (6) års erfarenhet av rekrytering, varav tre (3) år som extern konsult med erfarenhet av att ha rekryterat chefer till uppdrag på "topmanagementnivå" till verksamheter inom forsknings-, analys- och utvärderingsområdet. Med topmanagementnivå avses högsta ledningen i en organisation. (/ svar) Har namn angetts för föreslagen konsult 1 inom myndighetsområde B? (Fritextsvar) Har namn angetts för föreslagen konsult 2 inom myndighetsområde B? (Fritextsvar) Konsult 1 Konsult 1. Konsulten ska ha erfarenhet av att rekryterat chefer inom forsknings-, analysoch utvärderingområdet till uppdrag på "toppmanagementnivå" som ska styrkas genom att tre (3) genomförda uppdrag bifogas. Uppdragen ska vara genomförda och avslutade under perioden den 1 januari december Uppdragen ska beskrivas kortfattat på max en halv A4 sida. Beskrivningen ska innehålla namn på uppdragsgivaren och vilken befattning konsulten rekryterat till. Har CV för namngiven konsult 1 bifogats? (/ svar) Sida 13 av 18

14 Konsult 2 Konsult 2. Konsulten ska ha erfarenhet av att rekryterat chefer inom forsknings-, analysoch utvärderingområdet till uppdrag på "toppmanagementnivå" som ska styrkas genom att tre (3) genomförda uppdrag bifogas. Uppdragen ska vara genomförda och avslutade under perioden den 1 januari december Uppdragen ska beskrivas kortfattat på max en halv A4 sida. Beskrivningen ska innehålla namn på uppdragsgivaren och vilken befattning konsulten rekryterat till. Har CV för namngiven konsult 2 bifogats? (/ svar) 4.2. Intervju Betygssättning av föreslagna konsulter inom kriterierna förhållningssätt och presentation. Konsult 1. Förhållningssätt. (Fasta svarsalternativ) 24,00 % Konsult 2. Förhållningssätt. (Fasta svarsalternativ) 24,00 % Konsult 1. Presentation. (Fasta svarsalternativ) 16,00 % Konsult 2. Presentation. (Fasta svarsalternativ) 16,00 % 4.3. Pris Information Totalpris för uppdragens genonförande ska lämnas på uppdrag I, II och III. Pris per timme ska lämnas på uppdrag IV ( uppdragens innehåll se punkt i förfrågningsunderlaget) Har totalpris lämnats på uppdrag I? (Prisruta) 5,00 % Sida 14 av 18

15 Har totalpris lämnats på uppdrag II? (Prisruta) 5,00 % Har totalpris lämnats på uppdrag III? (Prisruta) 5,00 % Har pris per timme lämnats på uppdrag IV? (Prisruta) 5,00 % Sida 15 av 18

16 5. Myndighetsområde C 5.1. Kravspecifikation Myndighetsområde C: Övriga myndigheter Se punkt 1.3. i förfrågningsunderlaget Konsulter Anbudsgivaren ska kunna erbjuda två (2) konsulter inom myndighetsområdet C som har minst sex (6) års erfarenhet av rekrytering, varav tre (3) år som extern konsult med erfarenhet av att ha rekryterat chefer till uppdrag på topmanagementnivå i den statliga förvaltningen. Med topmanagementnivå avses högsta ledningen i en organisation. Konsulterna ska ha genomfört tre uppdrag på "topmanagementnivå" i den statliga förvaltningen. Uppdragen ska vara genomförda och avslutade under perioden den 1 januari december Sådan erfarenhet ska styrkas genom att till anbudet bifoga CV för föreslagna konsulter inom myndighetsområdet C. Uppdragen ska beskrivas kortfattat på max en halv A4 sida. Beskrivningen ska innehålla namn och tfn. till uppdragsgivaren, samt vilken befattning konsulten rekryterat till. samt vilken befattning konsulten rekryterat till. Regeringskansliet förbehåller sig rätten att kontakta angivna uppdragsgivare för att verifiera redovisade åtaganden. Om anbudet avser fler myndighetsområden får samma konsult föreslås för de områden anbudet avser. Uppfylls kravet ovan på antal konsulter som har minst sex (6) års erfarenhet av rekrytering, varav tre (3) år som extern konsult med erfarenhet av att ha rekryterat chefer till uppdrag på topmanagementnivå i den statliga förvaltningen. Med topmanagementnivå avses högsta ledningen i en organisation. (/ svar) Har namn angetts för föreslagen konsult 1 inom myndighetsområde C? (Fritextsvar) Har namn angetts för föreslagen konsult 2 inom myndighetsområde C? (Fritextsvar) Konsult 1 Konsult 1. Konsulten ska ha erfarenhet av att rekryterat chefer till den statliga förvaltningen till uppdrag på topmanagementnivå som ska styrkas genom att tre (3) genomförda uppdrag bifogas. Uppdragen ska vara genomförda och avslutade under perioden den 1 januari december Uppdragen ska beskrivas kortfattat på max en halv A4 sida. Beskrivningen ska innehålla namn på uppdragsgivaren och vilken befattning konsulten rekryterat till. Har CV för namngiven konsult 1 bifogats? (/ svar) Sida 16 av 18

17 Konsult 2 Konsult 2. Konsulten ska ha erfarenhet av att rekryterat chefer till den statliga förvaltningen till uppdrag på topmanagementnivå som ska styrkas genom att tre (3) genomförda uppdrag bifogas. Uppdragen ska vara genomförda och avslutade under perioden den 1 januari december Uppdragen ska beskrivas kortfattat på max en halv A4 sida. Beskrivningen ska innehålla namn på uppdragsgivaren och vilken befattning konsulten rekryterat till. Har CV för namngiven konsult 2 bifogats? (/ svar) 5.2. Intervju Betygssättning av föreslagna konsulter inom kriterierna förhållningssätt och presentation. Konsult 1. Förhållningssätt. (Fasta svarsalternativ) 24,00 % Konsult 2. Förhållningssätt. (Fasta svarsalternativ) 24,00 % Konsult 1. Presentation. (Fasta svarsalternativ) 16,00 % Konsult 2. Presentation. (Fasta svarsalternativ) 16,00 % 5.3. Pris Information Totalpris för uppdragens genomförande ska lämnas på uppdrag I,II och III. Pris per timme ska lämnas på uppdrag IV (uppdragens innehåll se punkt i förfrågningsunderlaget). Har totalpris lämnats på uppdrag I? (Prisruta) 5,00 % Sida 17 av 18

18 Har totalpris lämnats på uppdrag II? (Prisruta) 5,00 % Har totalris lämnats på uppdrag III? (Prisruta) 5,00 % Har pris per timme lämnats på uppdrag IV? (Prisruta) 5,00 % Sida 18 av 18

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning 1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan IT-arbetsplatsrelaterad utrustning med tillhörande tjänster KFKS 2014/22-055 Nacka kommun (hädanefter kallat Kommunen) önskar sluta avtal med en eller flera

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

2011-10-06. Sista ansökansdag:

2011-10-06. Sista ansökansdag: Anbudsansökningsinbjudan 2011-10-06 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Maria Gustavsson Upphandling Byråtjänster inom marknadskommunikation, internkommunikation och PR Af-2011/299348 Sista ansökansdag:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15 Sida 1/15 Cecilia Andersson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon 036-39 51 74 cecilia.f.andersson@lansstyrelsen.se Adressat FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av utbildning i energieffektivisering för

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster Förfrågningsunderlag Upphandling av internrevisionstjänster 1. Allmän information 1.1 Om Sjunde AP-FONDEN Sjunde AP-fonden (AP7) presenteras på www.ap7.se där även den senaste årsredovisningen (2011) och

Läs mer

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Teknisk support - Share point Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 1/12 2015-07-08 DNR 2015/873/2.4.1 Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 2015-07-08 Upphandlingsform Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t.o.m.

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering tekniska utredningar avseende tillämpningar och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för konsumenter, bilaga 1e till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749. Hemtjänst Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.aspx External tender id N-3631006 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Simplified procurement Contract

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Inbjudan 2016-03-22. Migrationsverket

Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Inbjudan 2016-03-22. Migrationsverket Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-03-22 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Ramavtal Tillfälligt boende för asylsökande Stockholms län Kristina Fröjd 3.2.1-2016-41264 Symbolförklaring:

Läs mer

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring:

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag 2011-03-22 Upphandlingsansvarig Upphandling Eslövs kommun Transporter Bo Nilsson 10/109 Sista anbudsdag: 2011-05-05 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas

Läs mer

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Sid 1 (12) 2016-02-25 Dnr UPP 2016/38 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Innehållsförteckning Sid ANBUDSINBJUDAN 3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Krav på leverantören

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 Europeiska unionen Offentliggörande av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-post: ojs@publications.europa.eu Information

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Gislaveds kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Diarie 13-121-61 Ansvarig upphandlare Robert Andersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10 DiarieNr: 0202/10 Handläggare Susanne Hedberg 031-334 37 08 Göteborgs Stads Upphandlings AB Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg 1. Anbudsinbjudan Anbudsinbjudan Göteborgs Stads Upphandlings AB injuder

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutredare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se 1 (6) Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNS 2016 00062 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Datum Sid 1 (6) Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Avrop 1. Om en upphandlande myndighet har ett uppdrag som omfattar mindre än 160 timmar kan vi ändå konkurrensutsätta detta?

Läs mer

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande.

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. Administrativa föreskrifter sammanfattning Avtalsperiod: 2016-03-01 2016-12-31 Beräknat värde: Ca 500 000 Sek Sista anbudsdag:

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet.

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Anna Berg Referensnr: Dnr 96-76-2012 Norra regionen och Uppsala-Örebro - IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

6. Anbudsområde 3. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 6.1 Teknisk och yrkesmässig kapacitet. 6.1.1 Allmänt 2016-04-18

6. Anbudsområde 3. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 6.1 Teknisk och yrkesmässig kapacitet. 6.1.1 Allmänt 2016-04-18 Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Förfrågningsunderlag. 1.1. Anbudsinbjudan. 1.1.1. Orientering om föremålet för upphandlingen 2011-02-14. Botkyrka kommun

Förfrågningsunderlag. 1.1. Anbudsinbjudan. 1.1.1. Orientering om föremålet för upphandlingen 2011-02-14. Botkyrka kommun Förfrågningsunderlag 2011-02-14 Upphandlingsansvarig Upphandling Botkyrka kommun Upphandling av vuxna missbrukare från 21 år- Område 2A Behandlingshem med HVB tillstånd - behandlingshem med kognitiv och

Läs mer

2015-02-10. För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral.

2015-02-10. För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral. Förfrågningsunderlag 2015-02-10 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Brandskydd 2015 Goran Alilovic 96-68-2014 Sista anbudsdag: 2015-03-24 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444

Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444 2012-11-23 1 (5) Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444 Utvärderingsrapport Tolktjänster Kommunledningskontoret Besöksadress: Vasaplatsen 9-11 Ekonomi/upphandling Postadress:

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25 2 (15) Policy för upphandling i Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun ska genom samordning internt och externt utnyttja sin

Läs mer

Avslutad: Fordon (person- och transportbilar).

Avslutad: Fordon (person- och transportbilar). Avslutad: Fordon (person- och transportbilar). Info Version 8 URL http://com.mercell.com/permalink/39269023.aspx Externt anbuds-id 175908-2013 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Meddelande om upphandling

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor)

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor) 1 (19) Datum 2015-12-11 Diarienr (åberopas) 936-A437.336/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV SKJORTOR

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbudsansökan - Huvuddokument Förhandlat förfarande Minnesgåvor

1. Inbjudan att inkomma med anbudsansökan - Huvuddokument Förhandlat förfarande Minnesgåvor Anbudsansökningsinbjudan 2011-10-31 Upphandlingsansvarig Upphandling Posten AB Minnesgåvor Heidi Karlander 11/223 Sista ansökansdag: 2011-11-14 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-02-07 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Stationstankning 2014 Frida Haag 10249 Sista anbudsdag: 2014-03-20 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag Familjerådgivning LOV

Förfrågningsunderlag Familjerådgivning LOV Förfrågningsunderlag 2016-03-04 Upphandlande organisation Upphandling Varbergs kommun Upphandling av familjerådgivning i Varbergs kommun enligt lagen om valfrihetssystem Kersti Arvidsson 15/30 Symbolförklaring:

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING PROJEKT

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING PROJEKT ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING PROJEKT 1 Orientering av uppdraget 1.1 Upphandlande organisation och beställare Sjuhärads samordningsförbund Projekt POINT Österlånggatan 74 503 37 Borås Sjuhärads samordningsförbund

Läs mer

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 Dnr:512-1313-15 Upphandling Upphandling av stängsling POSTADRESS 621 85 VISBY BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 E-POST gotland@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/gotland Dnr:512-1313-15

Läs mer

Gällande upphandling av ramavtal avseende tolktjänster till personer med dövdövblindhet

Gällande upphandling av ramavtal avseende tolktjänster till personer med dövdövblindhet Tilldelningsbeslut Gällande upphandling av ramavtal avseende tolktjänster till personer med dövdövblindhet samt hörselnedsättning Inledning Stockholms Läns sjukvårdsområde (SLSO) har genomfört en upphandling

Läs mer

9. Kravspecifikation kategori G Öppenvård 12-steg

9. Kravspecifikation kategori G Öppenvård 12-steg Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Förfrågan vid direktupphandling av rekryteringstjänster

Förfrågan vid direktupphandling av rekryteringstjänster FÖRFRÅGAN 1(9) HR Förfrågan vid direktupphandling av rekryteringstjänster Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende direktupphandling av rekryteringstjänster.

Läs mer

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-08-08 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Upphandling Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Ann-Christin Lindberg TI 2013-1012 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE 1 Orientering av uppdraget 1.1 Upphandlande organisation och beställare Sjuhärads samordningsförbund Projekt SPACE Österlånggatan 74 503 37 Borås Sjuhärads samordningsförbund

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag KOMMUNIKATIONSMYNDIGHETEN PTS Förfrågningsunderlag Upphandling av konsulttjänster för utvecklingsuppdrag av systemstöd för obeställbara brev Dnr. 11-1944 2011-03-03 Innehåll 1. Om PTS... 4 2. Bakgrund...

Läs mer

Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100.

Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100. Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/31346705.aspx Externt anbuds-id 404245-2011 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess

Läs mer

2013-09-18. Ja Kommentar:

2013-09-18. Ja Kommentar: Utvärderingsrapport 2013-09-18 Upphandlande organisation Eskilstuna kommun Emma Larsson Upphandling Brandbil 2, brandbil till Torshälla EL-13.059 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND/INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd.

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. Skurup den 30 januari 2012 Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar i Trivsel och färre sjukskrivningar)

Läs mer

2011-12-01. Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011

2011-12-01. Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011 Förfrågningsunderlag 2011-12-01 Upphandlingsansvarig Upphandling Örebro kommun Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011 Sista anbudsdag: 2012-02-14 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration Norrtälje kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration Diarie KS13- Upphandlare Robert Beronius Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

2013-01-21. (13/1) Har inkommit med BAS P & U. 5562074111 incheckningsgrindar (13/1)

2013-01-21. (13/1) Har inkommit med BAS P & U. 5562074111 incheckningsgrindar (13/1) Utvärderingsrapport 2013-01-21 Upphandlingsansvarig Stockholms Hamn Aktiebolag Upphandling Incheckningsgrindar Kapellskär Christina Irlén 12-00796 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Frågor och svar: Fastighetssystem.

Frågor och svar: Fastighetssystem. Frågor och svar: Fastighetssystem. Info Version 14 URL http://com.mercell.com/permalink/45584064.aspx Externt anbuds-id 213816-2014 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 09 17 Anbudets giltighet: 2010 01 17

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 09 17 Anbudets giltighet: 2010 01 17 2009-08-27 Förfrågningsunderlag Dnr LiU-2009-01123 1(9) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet, LiU service, LiU Tryck genomför en förenklad upphandling avseende hyra av en högvolyms nätverksskrivare/kopiator

Läs mer

Anvisningar för inlämnande av ansökan

Anvisningar för inlämnande av ansökan Anvisningar för inlämnande av ansökan 2.1 Ansökningshandlingar 2.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända för att få bedriva specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på

Läs mer

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda 1. Kommunen som köpare Kommunens inköpsverksamhet, dvs flödet av material, produkter och tjänster från leverantör till slutlig förbrukning

Läs mer

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Handläggare: Fredrik Bäckström Tfn: 010-471 30 06 Ärende nr: 2011-3606 Datum: 2011-05-21 Sida 1 (5) Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Bakgrund Movexum är

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

SE-Stockholm: Grönsaker, frukt och nötter 2011/S 38-062218 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Stockholm: Grönsaker, frukt och nötter 2011/S 38-062218 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62218-2011:text:sv:html SE-Stockholm: Grönsaker, frukt och nötter 2011/S 38-062218 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT

Läs mer

Publiceringsdatum 2014-03-06 04:20. Anbudsfrist 2014-04-14 23:59. Ändringsdatum 2014-03-06 04:20

Publiceringsdatum 2014-03-06 04:20. Anbudsfrist 2014-04-14 23:59. Ändringsdatum 2014-03-06 04:20 Lägenhetsstädning. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43616273.aspx Externt anbuds-id 77255-2014 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess Öppet förfarande

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Göteborgs Stads Upphandlings Namn: Bostad med särskild service enligt LSS och SoL AB Handläggare: Lina Bryngelsson Referensnr: 135/13 Telefon: +46 (0)31 334 37

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer