Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration"

Transkript

1 Norrtälje kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration Diarie KS13- Upphandlare Robert Beronius Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner till vänster i annonsen eller inbjudan på IT-stöd/kommunikation Krav 1.1 Kan ni erbjuda en webbaserad tjänst med möjlighet till manuell rapportering av pensionsgrundande uppgifter via PC/terminal från kommunens PA-system? Krav 1.2 Beskriv de tjänster och funktioner som tillhandahålls i er webbaserade tjänst. Krav 1.3 Är det möjligt att i er webbaserade tjänst simulera beräkningar och få uppgifter om tidigare utredda pensionsgrundande anställningar? Krav 1.4 Är er webbaserade tjänst tillgänglig under normal arbetstid klockan ? Krav 1.5 Kan anställnings- och löneuppgifter överföras och redovisas från Norrtälje kommuns lönesystem en gång per år eller oftare? Krav 1.6 Är systemet väl utvecklat för tjänster med anknytning till KAP-KL/PFA? Krav 1.7 Krävs särskild behörighet och lagras användarnas identitet i systemet när uppgifter ändras i registret? 2.0 Serviceorganisation och kundtjänst Krav 2.1 Kan ni erbjuda en serviceorganisation/kundtjänst som är anpassad för Norrtälje kommuns behov, men även för Norrtälje kommuns arbetstagare och pensionstagare, som: är kostnadsfri har namngivna kontaktpersoner ger Norrtälje kommun tillgång till kundtjänstfunktionen, under vardagar mellan klockan samt fredagar, med direktnummer till den grupp som är avsedd att serva Norrtälje kommun har tillgänglighet till IT-stöd under vardagar mellan klockan /10

2 3.0 Specialistkompetens/service och kontakt med marknadens parter Krav 3.1 Kan ni erbjuda specialistkompetens (för t.ex komplicerade beräkningar, tolkning av äldre avtal, ärenden som berör andra avtalsområden, komplicerade utredningar, tolkning av skuldförändringar etc)? Krav 3.2 Kan ni erbjuda pensionsrådgivning? Krav 3.3 Beskriv er organisation, kompetens samt resurser för att hantera sådana ärenden och förfrågningar. Krav 3.4 Beskriv vilken service och vilket stöd som kan erbjudas Norrtälje kommuns kontaktperson i pensionsfrågor samt ekonomer. Krav 3.5 Beskriva era kontakter med marknadens parter. 4.0 Övertagande Anbudsgivaren ska ta ett eget verksamhets- och ekonomiskt ansvar för installation och uppstart av nytt system samt kunna avsätta tillräckliga och nödvändiga resurser för detta ändamål (gäller enbart anbudsgivare som idag inte är leverantör). Krav 4.1 Beskriv övertagandeprocessen går till och i vilken mån Norrtälje kommun behöver vara aktiv. 5.0 Avstämning, kontroll samt eliminering av fel Det mesta av den informationen som utnyttjas i pensionsförvaltningen inhämtas från kommunens personaladministrativa system. Därvid kan risk för fel och avvikelser mellan systemen uppstå. Anbudsgivaren ska därför beskriva de rutiner som finns för eliminering av fel, avstämning och felsökning. Anbudsgivaren ska också beskriva ansvarsfördelningen vid fel och brister samt de resurser som man tänkt sätta in för att lokalisera och åtgärda fel. Krav 5.1 Beskriv de rutiner som finns för eliminering av fel, avstämning och felsökning. Krav 5.2 Beskriv ansvarsfördelningen vid fel och brister samt de resurser som ni tänkt sätta in för att lokalisera och åtgärda fel. 6.0 Krav på pensionsadministration 2/10

3 Upphandlingen omfattar fullständig pensionsadministration av KAP-KL,PFA samt PA-KL inklusive övergångsbestämmelser och tillhörande protokollsanteckningar inkluderande pensionsreglementen för förtroendevalda. Av anbudet ska det tydligt framgå hur anbudsgivaren tänker genomföra uppdraget. Om anbudsgivaren anlitar underleverantörer ska detta redovisas i anbudet. Krav 6.1 Hur tänker ni genomföra uppdraget? Ange om ni kommer anlita eventuella underleverantörer. 7.0 Bevakning Pensionsbrev ska skickas till Norrtälje kommun och innehålla alla de uppgifter som ligger till grund för pensionen. Krav på bilaga 7.1 Vid inlämning ska [ Exempel på pensionsbrev ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Exempel på hur ett pensionsbrv kan se ut. 8.0 Samordningsförfrågningar från arbetsgivare och pensionsinstitut Krav 8.1 Anbudsgivaren ska på Norrtälje kommuns vägnar besvara samordningsförfrågningar från arbetsgivare och pensionsinstitut om arbetstagares, även avgången arbetstagares, och pensionstagares pensionsrätt. Redogör för hur detta arbete utförs. 9.0 Pensionsskuldsberäkningar och pensionsskuldsprognoser Anbudsgivare ska vid tre tillfällen per år tillhandahålla pensionsskulds och pensionskostnadsberäkning(ar) som ska ligga till grund för Norrtälje kommuns redovisning uppdelad(e) på förvaltningar samt en femårsprognos av Norrtälje kommuns pensionsskuld och pensionskostnader. Beräkning ska ske enligt den redovisningsmodell för pensioner som bestäms av gällande lagstiftning samt enligt den metod som rekommenderas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt rådet för kommunal redovisning. Anbudsgivaren ska redovisa möjligheter till simuleringar och andra administrativa stöd för att budgetera pensionskostnaderna. Förändring av viktiga parametrar som påverkar skuldens storlek ska redovisas och kommenteras, till exempel ränteberäkning, basbeloppsuppräkning och lagändringar med mera. Skuldberäkning ska levereras i samband med bokslut och delårsbokslut. Av beräkningarna ska framgå fördelning mellan ansvarsförbindelse och skuldavsättning samt fördelning på olika typer av pensionsförpliktelser. 3/10

4 Norrtälje kommun ska kunna beställa pensionsskuldsberäkning även vid andra tillfällen än ovanstående. Anbudsgivare ska också kunna göra en analys för varje år som avser förändring av Norrtälje kommuns pensionsskuld. Anbudsgivaren ska kunna förse Norrtälje kommun med prognoser över pensionsskuldens och pensionskostnadernas utveckling på 5 år, 10 år och längre sikt, upp till 40 år. Anbudsgivaren ska redovisa möjligheter till långtidsprognoser. Matchning av tillgångar och pensionsskuld (ALM-beräkningar) och annat av betydelse för tjänsten. Anbudsgivaren ska redovisa hur utbetalda pensioner fördelas. Detta mot bakgrund av att vissa utbetalningar skall redovisas som kostnad vid utbetalningstillfället (IPR intjänat före ). Anbudsgivaren ska erbjuda Norrtälje kommun möjlighet att kunna inhämta uppgifter för egen beräkning av pensionskostnad inklusive och exklusive löneskatt, intjänad pensionsrätt, underlag för särskild löneskatt, avgiftsbestämd ålderspension, intjänad pensionsrätt, förtida uttag IPR samt pensionsberäkningar på förtroendevalda. Detta ska beskrivas i anbudet. Anbudsgivaren ska bifoga exempel på leverans av pensionsskuld och prognos med anbudet. Krav 9.1 Redovisa vilka möjligheter till simuleringar och andra administrativa stöd för att budgetera pensionskostnaderna som ni erbjuder. Krav 9.2 Redovisa vilka möjligheter till långtidsprognoser (matchning av tillgångar och pensionsskuld (ALMberäkningar) och annat av betydelse för tjänsten) som ni erbjuder. Krav 9.3 Redovisa hur utbetalda pensioner fördelas. Krav 9.4 Exempel på leverans av pensionsskuld och prognos bifogas anbudet. Krav på bilaga 9.5 Vid inlämning ska [ Exempel på pensionskuld och prognos ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Exempel på hur leverans av pensionsskuld och prognos kan se ut Inbetalning och förvaltning av pensionsmedel Anbudsgivare ska redovisa villkor och rutiner för inbetalning av pensionsmedel och preliminärskatt samt medelsförvaltning och ska: redovisa vid vilken tidpunkt, antal dagar före pensionsutbetalningen, inbetalning av pensionsmedel ska ske (med utbetalningsdag avses den dag pensionstagaren har inbetalningen tillgänglig på sitt konto) 4/10

5 redogöra för vilka räntevillkor som gäller vid positivt respektive negativt saldo på Norrtälje kommuns avräkningskonto Krav 10.1 Ange vid vilken tidpunkt, antal dagar före pensionsutbetalningen, inbetalning av pensionsmedel ska ske. Med utbetalningsdag avses den dag pensionstagaren har inbetalningen tillgänglig på sitt konto. Krav 10.2 Ange vilka räntevillkor som gäller vid positivt respektive negativt saldo på Norrtälje kommuns avräkningskonto Löneväxling Norrtälje kommun ger anställda en möjlighet att påverka den framtida pensionen genom frivilliga pensionsavsättningar. Anbudsgivaren ska beskriva hur löneväxling utförs, om det finns en eller flera olika lösningar samt beskriva fondutbudet och eventuella kostnader. Krav 11.1 Beskriv hur löneväxling utförs och om det finns en eller flera olika lösningar. Krav 11.2 Beskriv fondutbudet och om det finns eventuella kostnader Information till arbetstagare Anbudsgivaren ska årligen skicka information genom pensionsprognos till Norrtälje kommuns arbetstagare. Pensionsprognos/pensionsbesked ska sändas direkt till arbetstagaren utan ytterligare kostnad för Norrtälje kommun. Motsvarande information ska även finnas tillgänglig via internet för arbetstagaren. Informationen ska minst vara anpassad efter den skyldighet arbetsgivaren har enligt KAP-KL och innefatta uppgift om intjänad pensionsrätt, förmånsbestämd ålderspension samt eventuell pensionsbehållning som arbetstagaren tjänat in i anställningar i Norrtälje kommun, det vill säga summan av årliga avgifter som arbetsgivaren förfogar över samt intjänad pension tillsammans med eventuell beslutad förändring av Pensionsnämnden. Om arbetstagare valt pensionssparkonto hos anbudsgivaren för den avgiftsbestämda ålderspensionen bör pensionsprognos kunna omfatta avgiftsbestämd ålderspension. Pensionsprognos sänds till arbetstagaren. Anbudsgivaren ska bifoga exempel på pensionsprognos/besked. Krav på bilaga 12.1 Vid inlämning ska [ Exempel på pensionsprognos besked ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Anbudsgivaren ska årligen skicka information genom pensionsprognos till Norrtälje kommuns arbetstagare. 5/10

6 Informationen ska minst vara anpassad efter den skyldighet arbetsgivaren har enligt KAP-KL och innefatta uppgift om intjänad pensionsrätt, förmånsbestämd ålderspension samt eventuell pensionsbehållning som arbetstagaren tjänat in i anställningar i Norrtälje kommun, det vill säga summan av årliga avgifter som arbetsgivaren förfogar över samt intjänad pension tillsammans med eventuell beslutad förändring av Pensionsnämnden. Om arbetstagare valt pensionssparkonto hos anbudsgivaren för den avgiftsbestämda ålderspensionen bör pensionsprognos kunna omfatta avgiftsbestämd ålderspension Utbildning och dokumentation Anbudsgivaren ska tillhandahålla utbildning inom ämnesområden som har anknytning till KAP-KL eller äldre avtal. När förändringar sker i lag eller avtal ska anbudsgivaren i ett tidigt skede informera om vad förändringen innebär och tillhandahålla utbildning inom det aktuella området. Anbudsgivarens utbildare ska vara kvalificerade inom sitt ämnesområde. Kurser och utbildning bör kunna anpassas till Norrtälje kommun särskilda behov. Vid avtalstidens start ska anbudsgivaren tillhandahålla utbildning för Norrtälje kommuns handläggare/ kontaktperson/er utan särskild kostnad för detta. Anbudsgivaren ska ha två informationsträffar per år för Norrtälje kommuns anställda, utan kostnad, och enligt överenskommelse med Norrtälje kommuns kontaktperson. Anbudsgivaren ska beskriva utbildningsutbud för handläggare/kontaktperson, chefer, personalhandläggare och ekonomer samt ange kostnad för dessa. Anbudsgivaren ska beskriva hur Norrtälje kommun ges möjlighet att genom kontinuerliga nätverks- och användarträffar påverka utvecklingen av de administrativa tjänsterna. Nätverks- och användarträffar ska vara avgiftsfria. Möjlighet ska finnas att medverka på minst en användarträff per år. Anbudsgivaren ska tillhandahålla dokumentation och handböcker på svenska som kontinuerligt uppdateras. Dokumentation, handböcker och blanketter bör även finnas tillgängliga via internet. Anbudsgivaren ska bifoga exempel på handbok via cd eller i elektronisk form. Krav 13.1 Beskriv ert utbildningsutbud för handläggare/kontaktperson, chefer, personalhandläggare och ekonomer samt ange kostnad för detta. Krav 13.2 Beskriv hur Norrtälje kommun ges möjlighet att genom kontinuerliga nätverks- och användarträffar påverka utvecklingen av de administrativa tjänsterna. Krav på bilaga 13.3 Vid inlämning ska [ Exempel på handbok ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. 6/10

7 Exempel på hur er handbok ser ut Administration av förmedlingstjänsten Anbudsgivaren ska tillhandahålla en tjänst för administration av förmedlingstjänsten avseende försäkring enligt KAP-KL. Tjänsten ska omfatta fullständig information av den avgiftsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL. Tjänsten ska även omfatta samtliga valbara försäkringsbolag enligt KAP-KL Anbudsgivaren ska: skicka valpaket innehållande neutral valinformation till Norrtälje kommuns berörda arbetstagare tillse att de som anställs sent under året också får valmaterial tillhandahålla tjänst för utskick av premieinformation till Norrtälje kommuns anställda tillse valregistrering av konto och försäkringsgivare ombesörja att inbetalningar av pensionsavgifter förmedlas till valt bolag och konto tillhandahålla en kundtjänstfunktion till både Norrtälje kommuns handläggare och arbetstagare tillhandahålla funktion för rättelse och komplettering av premier med möjlighet att administrera denna online tillhandhålla funktion för kontroll av fakturaspecifikationer online tillhandhålla tjänst för förmedling av andra premier än KAP-KL, till exempel löneväxling tillse registrering av uppgifter från AFA, avgiftsbefrielseförsäkring tillhandahålla information om Norrtälje kommuns anställda som har en pensionsavgift som understiger 1 procent av inkomstbasbeloppet. Anbudsgivaren ska beskriva hantering och rutiner. Exempel på utskick till arbetstagare ska bifogas anbudet. Krav 14.1 Beskriv er hantering och rutiner av er tjänst för administration av förmedlingstjänsten avseende försäkring enligt KAP-KL. Krav på bilaga 14.2 Vid inlämning ska [ Exempel på utskick till arbetstagare förmedling ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Exempel på utskick till arbetstagare. Krav 14.3 Beskriv hur ni tillser att de som anställs sent under året också får valmaterial. Krav 14.4 Beskriv hur er kundtjänstfunktion fungerar, både till kommunens handläggare och arbetstagare Option om utökat pensionshandläggarstöd Anbudsgivaren ska: bevaka att rapportering av anställningsuppgifter sker enligt de tidpunkter som gäller, 7/10

8 rättar inrapporterade anställningsuppgifter i samråd med Norrtälje kommuns kontaktperson, bedöma om lämnade uppgifter är pensionsgrundande eller ej, bevaka Norrtälje kommuns anställdas pensionsavgångar inklusive de arbetstagare som kvarstår i tjänst vid 67 års ålder, kontakta Norrtälje kommuns arbetstagare i god tid före det att denne fyller 65 år eller för den pensionsålder som gäller, kontrollera gjord beräkning av förmånsbestämd ålderspension för Norrtälje kommuns arbetstagare samt förtroendevalda samt framställa två pensionsbrev som skickas till Norrtälje kommun för beslut, hantera administrationen vid dödsfall (dödsfallsintyg med dödsfallsutredning och dödsfallsanmälan som underlag för utbetalning av TGL-KL samt eventuell efterlevandepension), simulera olika pensionslösningar vid förfrågan från Norrtälje kommuns arbetstagare, registrera ändringar och beställa rättelser på förmedlade premier, beräkna och registrera kompletterande premier, registrering av sjuk och aktivitetsersättning efter uppgifter från Norrtälje kommun, utse kontaktperson/er som samarbetar med Norrtälje kommuns kontaktperson, ge service till Norrtälje kommuns anställda i pensionsfrågor, ha kundtjänst där Norrtälje kommun arbetstagare och pensionstagare kan få hjälp med information, saldo, extra skatteavdrag och dylikt. Kundtjänsten ska ha ett 020-nummer eller motsvarande samt e-postadress. Ett krav är att kundtjänsten ska kunna besvara frågor i finska språket, Anbudsgivaren ska beskriva på vilka språk förutom svenska och finska kundtjänsten kan lämna information. Anbudsgivaren ska lämna en beskrivning av tjänsten utökad pensionshandläggarstöd samt redogöra för vilka krav som ställs på kommunen för att tjänsten ska fungera. Norrtälje kommun förbehåller sig rätten att avstå från antagande av utökat pensionshandläggarstöd om priset väsentligen överstiger Norrtälje kommun kostnad för att utföra utökat pensionshandläggarstöd i egen regi. Krav 15.1 Beskriv på vilka språk, förutom svenska och finska, kundtjänsten kan lämna information. Krav 15.2 Lämna en beskrivning av tjänsten utökad pensionshandläggarstöd samt redogöra för vilka krav som ställs på kommunen för att tjänsten ska fungera. Krav 15.3 Ange ett fast pris/år för utökat pensionshandläggarstöd Option om försäkringslösning Norrtälje kommun ska ges möjlighet att under avtalstiden teckna försäkring för tryggande av pensionsutfästelsen av Norrtälje kommuns anställda. Norrtälje kommun har i dagsläget inte tagit ställning till försäkring avseende tryggande av kommunens pensioner, dvs. försäkring av FÅP med tillhörande riskmoment samt IPR genom s.k. partiell inlösen. 8/10

9 Vad som händer inom detta område under avtalstiden är oklart. Det skulle kunna bli aktuellt att teckna försäkring inom någon del av detta område och Norrtälje kommun bör därför få en beskrivning av försäkringsvillkor gällande FÅP med tillhörande riskmoment samt IPR genom s.k. partiell inlösen. Anbudsgivaren ska beskriva hur pensionshanteringen påverkas om Norrtälje kommun väljer: samma leverantör för hela pensionsförvaltningen, inklusive tryggandet av pensionsutfästelserna genom försäkring olika leverantörer, en för pensionsadministrationen, en för tryggandet av pensionsutfästelserna genom försäkring Krav 16.1 Beskriv hur pensionshanteringen påverkas om Norrtälje kommun väljer: samma leverantör för hela pensionsförvaltningen, inklusive tryggandet av pensionsutfästelserna genom försäkring olika leverantörer, en för pensionsadministrationen, en för tryggandet av pensionsutfästelserna genom försäkring 17.0 Sekretess Krav 17.1 Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, 19 kap 3 gäller absolut anbudssekretess till dess att tilldelningsbeslut fattats. Därefter blir anbudsansökningar, anbud och andra uppgifter normalt offentliga. Anbudsansökningar och anbud kan dock omfattas av förlängd affärssekretess enligt OSL 31 kap 16 om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. Om anbudsgivare anser att uppgift(er) i anbud bör beläggas med sekretess ska detta anges med utförlig motivering i anbudet. I annat fall förutsätts att anledning till sekretess saknas. Sekretessprövning kan inte göras i förväg och garantier kan därför inte lämnas. Generellt sett är möjligheterna att sekretessbelägga anbud starkt begränsade sedan upphandlingen avslutats. Särskilt gäller detta uppgifter i anbud som rör utvärderingskriterierna Teknisk förmåga och kapacitet Anbudsgivaren ska ha en väl etablerad verksamhet med kapacitet att genomföra detta uppdrag. Anbudsgivaren ska därför lämna en kortfattad beskrivning av företaget/organisationen (företags- /organisationsform, år i branschen, verksamhet, erfarenhet av liknande uppdrag, omsättning, bemanning, kompetensutveckling etc.) samt redovisa en väl utvecklad verksamhetsidé kring föremålet för denna upphandling som belyser de allmänna förutsättningarna för verksamheten. En samlad bedömning kommer ske av de uppgivna resurserna. Avser anbudsgivaren att uppdraget ska utföras av en underentreprenör ska detta anges i anbudet. Ett skriftligt juridiskt bindande åtagande (till exempel ett avtal) från företagen i fråga ska bifogas anbudet. Av åtagandet ska framgå att anbudsgivaren kommer förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras. 9/10

10 Krav 18.1 Lämna en kortfattad beskrivning av företaget/organisationen (företags-/organisationsform, år i branschen, verksamhet, erfarenhet av liknande uppdrag, omsättning, bemanning, kompetensutveckling etc.) samt redovisa en väl utvecklad verksamhetsidé kring föremålet för denna upphandling som belyser de allmänna förutsättningarna för verksamheten. Ange om uppdraget ska utföras av en underentreprenör Miljöarbete Krav 19.1 Leverantören ska ha ett strukturerat och dokumenterat miljöarbete som ska bifogas anbudet. Krav på bilaga 19.2 Vid inlämning ska [ Miljöarbete ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning. Leverantören ska ha ett strukturerat och dokumenterat miljöarbete som ska bifogas anbudet Avtalsvillkor Krav 20.1 Accepteras avtalsvillkoren? 21.0 Referenser Norrtälje kommun anser att erfarenhet av liknande uppdrag är av stor betydelse. Ett sätt för Leverantören att visa sin erfarenhet är genom referenser. Leverantören ska därför uppge två (2) referenser som man arbetat med under de senaste tre (3) åren som kan styrka erfarenhet av båda uppdragen pensionsadministration och utökad pensionshandläggarstöd inom en kommun. Uppdragsgivare inkl. kontaktperson telefonnummer och mailadress ska anges. Referenterna ska vara vidtalade och finnas på plats under perioden till då referenstagning kommer att ske. Norrtälje kommun förbehåller sig rätten att även inhämta egna referenser. Krav 21.1 Ange namn och kontaktuppgifter till referent 1. Krav 21.2 Ange namn och kontaktuppgifter till referent 2. 10/10

UPPHANDLINGSKONTRAKT

UPPHANDLINGSKONTRAKT Sidan 1 av 7 UPPHANDLINGSKONTRAKT 11-02 Pensionsförvaltning, inklusive Individuella valet 1 Parter Mellan SPP Livförsäkring AB, org. nr. 516401-8524, nedan kallat SPP, och Gotlands kommun, org. nr: 212000-0803,

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Gislaveds kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Diarie 13-121-61 Ansvarig upphandlare Robert Andersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avtalsform. Diarie Förnyad konkurrensutsättning med SUN 52/2014 rangordning Namn Reklambyråtjänster/kommunikatio nsbyråtjänster

Avtalsform. Diarie Förnyad konkurrensutsättning med SUN 52/2014 rangordning Namn Reklambyråtjänster/kommunikatio nsbyråtjänster Nynäshamns kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Diarie Förnyad konkurrensutsättning med SUN 52/2014 rangordning Namn Reklambyråtjänster/kommunikatio nsbyråtjänster Upphandlare

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning 1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan IT-arbetsplatsrelaterad utrustning med tillhörande tjänster KFKS 2014/22-055 Nacka kommun (hädanefter kallat Kommunen) önskar sluta avtal med en eller flera

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10 DiarieNr: 0202/10 Handläggare Susanne Hedberg 031-334 37 08 Göteborgs Stads Upphandlings AB Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg 1. Anbudsinbjudan Anbudsinbjudan Göteborgs Stads Upphandlings AB injuder

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

Pensionspolicy för Västerviks kommun

Pensionspolicy för Västerviks kommun Pensionspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14, 283 att gälla från 1 januari 2016. Bakgrund I och med tillkomsten av KAP-KL samt AKAP-KL har det tillkommit en del områden

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Riktlinje för pension och omställning 1 (12)

Riktlinje för pension och omställning 1 (12) Riktlinje för pension och omställning 1 (12) 2 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Bakgrund och syfte... 3 Uppdatering... 3 Finansiering... 3 Beslutsordning... 3 Pension till anställda... 4 Särskild avtalspension

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster Förfrågningsunderlag Upphandling av internrevisionstjänster 1. Allmän information 1.1 Om Sjunde AP-FONDEN Sjunde AP-fonden (AP7) presenteras på www.ap7.se där även den senaste årsredovisningen (2011) och

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2011-04-12 Upphandlingsansvarig Regeringskansliet Peter Kokk Upphandling Rekryteringstjänster gällande myndighetschefer m.fl. S2011/3803/ESA Sista anbudsdag: 2011-05-23 Symbolförklaring:

Läs mer

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Inköpssamverkan Motala Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Diarie UH-2013-20 Ansvarig upphandlare Jimmy Petersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Redogörelse för Pensions- och försäkringsavtal PFA 98

Redogörelse för Pensions- och försäkringsavtal PFA 98 SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 1998-06-23 Bilaga 2 till cirkulär 1998:96 Redogörelse för Pensions- och försäkringsavtal PFA 98 Allmänt PFA 98 kännetecknas av följande principer: 1. Nettopensionsavtal. Avtalspensionen

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

2011-10-06. Sista ansökansdag:

2011-10-06. Sista ansökansdag: Anbudsansökningsinbjudan 2011-10-06 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Maria Gustavsson Upphandling Byråtjänster inom marknadskommunikation, internkommunikation och PR Af-2011/299348 Sista ansökansdag:

Läs mer

BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING

BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING 1 (7) Saktexter BILAGA TILL DOKUMENTET FACKLIG MEDVERKAN / FÖRHANDLING VID UPPHANDLING Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) Lagen om Offentlig Upphandling (1992:1528) reglerar all upphandling som genomförs

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Frukt och grönt

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Frukt och grönt Värmdö kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Frukt och grönt Diarie UH-2014-48 Upphandlare Annie Mägi Gillstedt Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Beställare Fiber Optic Valley AB Upphandlingsform: Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast

Läs mer

Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m.

Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. 2013-12-20 Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta har den 17

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT 50X LÖNER ARBETAD TID (SCB) 501X Arvoden till förtroendevalda 5011 Fasta arvoden 5012 Sammanträdes- och förrättningsarvoden 5013 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 5014 Fasta arvoden ungdomar t.o.m

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun 1/12 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 126 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81 Ansvarig: Personalavdelningen

Läs mer

RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG Rapporten omfattar följande bolag: - Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) - Reda Pensionsadministration AB - Folksam Fondförsäkringsaktiebolag

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2012

Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2012 Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2012 Så var det dags igen, den årliga rapporteringen av pensionsgrundande lön och andra pensionsgrundande uppgifter för Svenska kyrkans anställda.

Läs mer

1.0 Utlåningsautomater, Larmbågar, RFID-plattor, Konverteringsutrustning

1.0 Utlåningsautomater, Larmbågar, RFID-plattor, Konverteringsutrustning Umeå Universitet Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn RFID- utlåningsautomater, larmbågar, plattor och etiketter Diarie 242-361-13 Ansvarig upphandlare

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun KF 15:1 KF 15:2 KF 15:3 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunfullmäktige 2014-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen 1/13 Beslutad: Gäller fr o m: Myndighet: Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:456-003 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av kommunfullmäktige 2011-01-31 81 Personalavdelningen

Läs mer

Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år

Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år VK101S v1.0 060208, 2010-12- 16Förfrågningsunderlag.doc 1 (9) Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år Socialförvaltningen

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Säljcoach, Uminova

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Säljcoach, Uminova Umeå Universitet Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Säljcoach, Uminova Diarie 241-2909-12 Ansvarig upphandlare Lorentz Karlsson Detta dokument är en kopia

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anställda och förtroendevalda i Arboga kommun Antagen av kommunstyrelsen den 10 maj 2016, 91. Innehåll 1 Pension till anställda 5 1.1 Löneväxling...

Läs mer

För- och nackdelar med pensionsstiftelse. Nackdelar. För- och nackdelar med försäkringslösning. Nackdelar

För- och nackdelar med pensionsstiftelse. Nackdelar. För- och nackdelar med försäkringslösning. Nackdelar SPP 2007-06-01 1 (7) Svar från SPP på frågor beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Omfattning av försäkringsavtalen 1.

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Försäkringsvillkor 556 Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag Gäller från och med 1 januari 2014 S 11454 14-03 2/7 Innehåll Försäkringsavtalet...3 Försäkringens ikraftträdande...3

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool Umeå Kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool Diarie 12026 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Operatörstjänster Telefoni GGV

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Operatörstjänster Telefoni GGV Värnamo kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Operatörstjänster Telefoni GGV Diarie 2014.016 Upphandlare Andreas Holmer Detta dokument är

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING PROJEKT

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING PROJEKT ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING PROJEKT 1 Orientering av uppdraget 1.1 Upphandlande organisation och beställare Sjuhärads samordningsförbund Projekt POINT Österlånggatan 74 503 37 Borås Sjuhärads samordningsförbund

Läs mer

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Dnr 2010/963/16 2010-05-28 Sid. 1 (11) Innehållsförteckning 1 Anbudsinbjudan... 4 2 Allmän information... 4 2.1 Om SMHI... 4 2.2 Om denna upphandling... 4 2.2.1

Läs mer

Visma TendSign Anbudsgivare

Visma TendSign Anbudsgivare Användarmanual Visma TendSign Anbudsgivare VISMA COMMERCE + 46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Visma TendSign anbudsgivarkonto Visma TendSign är helt webbaserat. Som leverantör

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Ramavtal - Besiktningstjänster entreprenader m m

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Ramavtal - Besiktningstjänster entreprenader m m Ekerö kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Ramavtal - Besiktningstjänster entreprenader m m Diarie KSUH13/37-055 Upphandlare Tarja Andersson

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE 1 Orientering av uppdraget 1.1 Upphandlande organisation och beställare Sjuhärads samordningsförbund Projekt SPACE Österlånggatan 74 503 37 Borås Sjuhärads samordningsförbund

Läs mer

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun 1 (9) 5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun Denna bilaga fylls i och bifogas ansökningar som avser: HVB för ensamkommande barn och ungdomar. Svara i formuläret genom att kryssa

Läs mer

Frågor och svar: Fastighetssystem.

Frågor och svar: Fastighetssystem. Frågor och svar: Fastighetssystem. Info Version 14 URL http://com.mercell.com/permalink/45584064.aspx Externt anbuds-id 213816-2014 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess

Läs mer

Trygg PolitikerPension

Trygg PolitikerPension Trygg PolitikerPension Enkel administrationen av OPF-KL 2015-10-16 Försäkringsstrategi Sverige AB 1 Nytt förslag från SKL till Politiker pension inom kommun och landsting Omställningsstöd och pension för

Läs mer

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749. Hemtjänst Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.aspx External tender id N-3631006 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Simplified procurement Contract

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01.

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01. Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring Pensionsplan för ombudsmän/funktionärer 1. Du kan själv påverka förvaltningen av din tjänstepension. Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND/INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Handläggare: Fredrik Bäckström Tfn: 010-471 30 06 Ärende nr: 2011-3606 Datum: 2011-05-21 Sida 1 (5) Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Bakgrund Movexum är

Läs mer

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-08-08 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Upphandling Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Ann-Christin Lindberg TI 2013-1012 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering tekniska utredningar avseende tillämpningar och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för konsumenter, bilaga 1e till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende

Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende 1 (6) Anvisningar: Anbudet ska lämnas på detta formulär eller ställas upp med samma rubriker och innehåll. Anbud som lämnas på detta formulär

Läs mer

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120 1/6 E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120 Meddelande om upphandling Tjänster Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1)

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

16. Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda Dnr 2015/483-003

16. Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda Dnr 2015/483-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 32 (42) 2016-03-21 Kf 16. Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda Dnr 2015/483-003 Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14, 283, om att anta ny

Läs mer

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 Dnr:512-1313-15 Upphandling Upphandling av stängsling POSTADRESS 621 85 VISBY BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 E-POST gotland@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/gotland Dnr:512-1313-15

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

också efter uttag av pension och utan övre åldersgräns. Premiepension skall beräknas lika för män och kvinnor.

också efter uttag av pension och utan övre åldersgräns. Premiepension skall beräknas lika för män och kvinnor. Läkarförbundsnytt PENSIONSVALET Reformerad allmän pension En nyhet i det allmänna pensionssystemet är att man får göra individuella placeringar av de avsättningar som görs. Individuell avsättning premiereserv

Läs mer

2013-09-18. Ja Kommentar:

2013-09-18. Ja Kommentar: Utvärderingsrapport 2013-09-18 Upphandlande organisation Eskilstuna kommun Emma Larsson Upphandling Brandbil 2, brandbil till Torshälla EL-13.059 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutredare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2013

RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2013 RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2013 Så var det dags igen, den årliga rapporteringen av pensions grundande lön och andra pensions grundande uppgifter för Svenska kyrkans a nställda.

Läs mer

Delanbud godkänns inte. Anbudsgivaren bör ge anbud på minst nittiofem (95) procent av produkterna i bilaga 1.

Delanbud godkänns inte. Anbudsgivaren bör ge anbud på minst nittiofem (95) procent av produkterna i bilaga 1. ANBUDSFÖRFRÅGAN 1.6.2012 MJÖLK-OST OCH ÖVRIGA MJÖLKPRODUKTER 1.9.2012 31.12.2014 Upphandlande enhet Bakgrund Företrädare för upphandlingsenheten Adress Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Läs mer

2.0 Krav avseende stationär dator, standard arbetsplats

2.0 Krav avseende stationär dator, standard arbetsplats Sollefteå kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Hårdvara/PC Diarie KS/213/2012 Ansvarig upphandlare Patrik Sandström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2014

RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2014 RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2014 Så var det dags igen, den årliga rapporteringen av pensions grundande lön och andra pensions grundande uppgifter för Svenska kyrkans a nställda.

Läs mer

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande.

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. Administrativa föreskrifter sammanfattning Avtalsperiod: 2016-03-01 2016-12-31 Beräknat värde: Ca 500 000 Sek Sista anbudsdag:

Läs mer

Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100.

Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100. Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/31346705.aspx Externt anbuds-id 404245-2011 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess

Läs mer

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Åtvidabergs kommun

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Åtvidabergs kommun BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2015-08-05 TSN 2015-211 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Kommunstyrelsen i träffade

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer