Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år"

Transkript

1 VK101S v , Förfrågningsunderlag.doc 1 (9) Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år Socialförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

2 2 Innehållsförteckning 1. Allmän orientering Bakgrund Verksamhet som avses Socialnämnden är ansvarig Omsorgssekreterarens roll Kvalitetssäkring och opartiskhet Hel eller delad ansökan Tilläggstjänster 5 2 Antagande av Leverantör Ansökans form och innehåll Avtalstid Offentlighet och sekretess Rättelse och förtydligande av anbud Avlämnande av ansökan Prövning av ansökan Underrättelse om beslut Förfarande om ansökan icke godkänns Turordning på uppdragen 7 3 Obligatoriska krav Intyg från myndigheter Skatter och avgifter 8 4 Kännedom om lagstiftning och mål Arbetsgivaransvar Försäkringar Yrkeskunnighet och kompetens Identifikation Tystnadsplikt och sekretess Nyckelhantering Samverkan kring brukaren 9 5 Miljöpolicy Rengöringsprodukter och lokalvårdsmaterial 9 6 Leverantörens finansiella ställning Leverantörens förmåga och kapacitet 10 7 Kommersiella villkor Kontaktperson Ersättning Moms Prisjustering Fakturering Brukarens avgift 11 8 Kontraktsvillkor Kontrakt 11 2 (9) Bilagor; Bilaga 1 Ansökan Bilaga 2a Uppgifter om Företaget Bilaga 2b Presentation Bilaga 3 Kontrakt Bilaga 4 Serviceavtal mellan brukare och utförare

3 3 Förfrågan, Ansökan om deltagande i Valfrihetssystemet 3 (9) 1. Allmän orientering I detta avsnitt ges en allmän orientering om valfrihetssystemet och de verksamheter som omfattas. 1.1 Bakgrund Kommunfullmäktige i Vingåker har beslutat att införa ett valfrihetssystem för brukare av biståndsbedömda servicetjänster samt servicetjänster utan biståndsbedömning för invånare över 80 år. Detta förfrågningsunderlag beskriver de tjänster som ingår i valfrihetssystemet samt krav för att bli godkänd som leverantör för dessa tjänster. När en leverantör blivit godkänd skrivs avtal mellan leverantören och Vingåkers kommun. Samtliga krav skall vara uppfyllda under hela kontraktsperioden. Företag, fortsättningsvis kallade leverantörer, kvalificerar sig genom att godta de krav och förutsättningar som här anges. Leverantören presenterar sig och redovisar vilka servicetjänster som erbjuds. Alla aktuella leverantörspresentationer finns med på kommunens webbplats och i en servicekatalog. Brukaren väljer leverantör inom ramen för eget val. Brukaren har därutöver stora möjligheter att påverka utformningen av serviceinsatserna. Är brukaren inte nöjd med sitt val av leverantör kan byte ske. 14 dagar är uppsägningstiden från brukaren som också meddelar Vingåkers kommun om aktuellt leverantörsbyte. 1.2 Verksamhet som avses Vingåkers kommun har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver och har rätt till. Serviceinsatserna i hemtjänsten är ett sådant stöd. Biståndsbedömda serviceinsatser. Serviceinsatser genom biståndsbeslut enligt SoL 4 kap.1. De biståndsbedömda serviceinsatserna innebär hjälp med; Städning, Tvätt och klädvård, Inköp. I maj 2010 var det 126 personer som hade biståndsbedömda service -insatser och servicen som gavs uppgick till totalt 635 timmar. Stödet från biståndsbedömarna beviljas i ett Rambeslut uttryckt i timmar per månad. Utgångspunkten är att den enskilde har behov av bistånd i socialtjänstlagens mening och är kapabel att själv bedöma behovet av stöd. En redovisning av vilka insatser som har gjorts skall bifogas med timredovisningen. Sekretess enligt SoL råder. Egna timmar För de kommuninnevånare som är 80 år och äldre erbjuds 8 servicetimmar utan krav på biståndsbeslut. Timmarna debiteras enligt särskild taxa. De Egna

4 4 timmarna är max åtta per hushåll och månad och omfattar följande insatser som den enskilde kan välja mellan: Städning Tvätt och klädvård Inköp Enklare trädgårdsskötsel (gräsklippning, lövräfsning, rensning av rabatt, häckklippning, rensning av hängränna på envåningshus) Snöskottning/halkbekämpning Aktiviteter (promenader, spela spel, korsord etc.) Enklare matlagning/bakning Ledsagning (till läkare, teater, bibliotek, frisör etc.) Tillfällig skötsel av husdjur (hund/katt) Fönsterputs De egna timmarna kan användas utifrån den enskildes behov och önskemål och regleras genom överenskommelse mellan leverantören och brukaren. Servicetjänsterna omfattar ej sådant som kräver specialistkunskaper som hantverkskompetens, klippning av fruktträd och liknande. De egna timmar ska ses som en del av det serviceinriktade arbetssättet, där stor tilltro läggs på individens förmåga att själv bedöma innehållet i sitt behov av service/stöd för att klara det dagliga livet och möjlighet att välja vem som skall utföra servicen. En genomförandeplan skrivs mellan brukaren och leverantören. Planen redogör för, när och hur insatserna ska utföras och vilken tid som beräknas. Genomförandeplanen undertecknas av båda parter. Brukaren betalar endast för utförd tid och leverantören får betalt för samma tid. Verkställighet av planen ska påbörjas senast 10 dagar efter undertecknande. Leverantören svarar för att servicemetoderna är lämpliga vid aktuellt tillfälle och ändrar metod utifrån brukarens önskemål. Initiativförmåga och självbestämmande ska stimuleras. Om behovet av serviceinsatser överskrider åtta timmar per månad ska en biståndsprövning enligt SoL göras. 4 (9) 1.3 Socialnämnden är ansvarig Antagande av nya leverantörer sker löpande. Socialnämnden prövar ansökan mot kraven i förfrågningsunderlaget och lämnar skriftlig underrättelse efter en handläggningstid som normalt är 4-6 veckor. Socialnämnden får utesluta en ansökan på omständigheter som anges i 7 kap 1 Lagen om valfrihetssystem (LOV). Godkännandet blir bindande när kontraktet är undertecknat. Kontrakt kommer att tecknas med alla sökande leverantörer som uppfyller de krav som anges i förfrågningsunderlaget med bilagor. 1.4 Omsorgssekreterarens roll En grundläggande princip för valfrihetssystemet är att Vingåkers kommun ska behandla alla leverantörer på likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Omsorgssekreterarna får en delvis ny roll där fokus läggs på information, uppsökande verksamhet och uppföljning. 1.5 Kvalitetssäkring och opartiskhet Kommunen kommer att genomföra regelbundna brukarenkäter som sedan kommer att redovisas som underlag för brukarnas val. Leverantören ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete som bland annat innehåller rutiner för klagomål och hantering av avvikelser.

5 5 All kommunal personal, exklusive egen regins omvårdnadspersonal, är skyldig att hålla sig strikt neutral i förhållande till de olika utförarna Hel eller delad ansökan Ansökan om att bli antagen som leverantör kan omfatta en eller flera tjänster ur servicekatalogen eller avgränsas till visst geografiskt område. (Se ansökningsblankett, Bilaga 1 ). Ansökan kan avse enbart Vingåkers tätort med en radie på 3 km eller hela kommunen eller annat geografiskt område som i så fall noga ska preciseras i ansökan. Leverantören ska även ange kapacitetstak i timmar. 5 (9) 1.7 Tilläggstjänster Privata leverantörer kan erbjuda tilläggstjänster (T.ex. olika RUT -tjänster) enligt enskild överenskommelse med respektive brukare. Detta blir då en affär mellan leverantör och brukaren och fakturering sker direkt till brukaren. Tilläggstjänsterna kan Leverantören presentera i Servicekatalogen där varje leverantör presenteras. 2. Antagande av leverantör En leverantör måste ansöka om godkännande för att få utföra serviceinsatser inom hemtjänsten. Ansökan skall vara utformad enligt gällande förfrågningsunderlag. Anbud skall göras på kommunens särskilda blankett, enligt Bilaga 1. Ansökan om att bli Leverantör av hemtjänst och Bilaga 2 Uppgifter om företaget. På bilagorna finns mer information om vilka handlingar som skall bifogas med ansökan. Upphandlingsformen genomförs enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Upphandlingen har ingen given sluttid och pågår så länge som den annonseras på Kammarkollegiets Webbplats. Annonsering sker löpande på den nationella databasen och på Kommunens hemsida På dessa webbsidor finns även förfrågningsunderlag med bilagor. Ansökningsförfarandet medger inte förhandling varför det är av stor vikt att alla krav och villkor enligt förfrågningsunderlaget uppfylls. 2.1 Ansökans form och innehåll Ansökan skall vara skriftligt, avfattad på svenska samt undertecknad av behörig företrädare hos sökanden (se Bilaga 1). 2.2 Avtalstid Avtalstidens längd och omfattning anges i det upprättade Kontraktet mellan parterna. Se bilaga 3. Avtalstidens längd om inte annat anges uppgår till 3 år med ömsesidig möjlighet till uppsägning dock med 3 månaders varsel. 2.3 Offentlighet och sekretess För inkomna handlingar gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av dem. Vill den som ansöker att uppgifter i ansökan skall omfattas av sekretess så ska det anges i ansökan. För biståndsbedömda insatser gäller socialtjänstens sekretess. 2.4 Rättelse och förtydligande av anbud Rättelse av felskrivning eller något annat uppenbart fel i ansökan får göras. Vingåkers kommun får också begära att en ansökan förtydligas eller kompletteras. Vid fel eller tveksamhet kan sökande komma att kontaktas för förtydligande och komplettering.

6 6 2.5 Avlämnande av ansökan Ansökan skickas/lämnas i slutet kuvert märkt: " LOV" Till Vingåkers kommun Kommunstyrelsen, nämndservice Veronica Pettersson Vingåker Öppettider måndag, onsdag, torsdag tisdag och fredag kan ansökan lämnas på Parkvägen 8 Vingåker. 6 (9) 2.6 Prövning av ansökan Prövning av nya ansökningar sker fortlöpande. Prövningen omfattar kvalificering av sökanden och obligatoriska krav på ansökan. För mera information om LoV se hemsidan Underrättelse om beslut När beslut fattats om huruvida sökande godkänts i valfrihetssystemet underrättas aktuell leverantör om beslutet och skälen för detta. Underrättelse om beslut lämnas normalt med e-post. Sökanden ska därför ange e-postadress/postadress. 2.8 Förfarande om ansökan inte godkänts Om kommunen beslutat att inte godkänna en sökande leverantör och denne anser att kommunen handlat fel kan en begäran om rättelse sändas till Förvaltningsrätten i Södermanland. Vid avslag lämnas besvärshänvisning tillsammans med beslutsmeddelandet 2.9 Turordning på uppdragen Då nya brukaren icke väljer får leverantörerna uppdragen i turordning enligt lista. De brukare som vid det planerade införande av LOV den 1/ redan har biståndsbedömda serviceinsatser genom kommunens hemtjänst behöver inte välja utförare om brukaren inte så önskar. 3. Obligatoriska krav Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller ett antal obligatoriska krav. Förutsättningen för att en ansökan skall kunna godkännas är att dessa krav är uppfyllda. Ansökan som inte uppfyller kraven kommer inte att godkännas. 3.1 Intyg från myndigheter Sökanden skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Sökanden bifogar om möjligt följande handlingar till ansökan, som bevis på att kravet uppfylls: Registreringsbevis från bolagsverket Kopia på företagets registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (motsvaras i Sverige av Bolagsverket). 3.2 Skatter och avgifter Företaget skall ha fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter i hemlandet eller annan stat inom ESS-området, eller i något väsentligt hänseende ha låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av ovanstående. Sökanden skall för att verifiera att belastningar inte föreligger

7 7 enligt ovanstående fylla i efterfrågade uppgifter och underteckna blanketten Uppgifter om företaget Bilaga Kännedom om lagstiftning och mål för verksamheten Leverantören och dennes anställda ska ha kännedom och kunskap om mål- och kvalitetskrav för verksamheten samt följa gällande lagar, förordningar och allmänna råd. En obligatorisk Introduktionsutbildning om en dag för ansvarig kontaktperson hos leverantören där Lagen om Valfrihetssystem och andra lagar som styr verksamheten, regler och praxis redovisas kommer att genomföras. Ansvarig för utbildningen är Vingåkers kommun. 7 (9) 4.1 Arbetsgivaransvar Leverantören har arbetsgivar- och driftansvar och är ansvarig för att: gällande svensk rätt och tillämplig EG-rätt skall följas Leverantören skall mot anställd personal följa branschen gällande kollektivavtalsvillkor, exempelvis avseende pensioner och försäkringar. Omedelbart vidtaga erforderliga åtgärder mot personal som misstänks för att ha begått brott riktade mot enskilda personer inom verksamheten eller uppträtt påverkade av alkohol och/eller droger Förebygga att skador inträffar som kan drabba personal, brukare och närstående bland annat genom att arbetsmiljön håller en nivå i enlighet med arbetsmiljölagen Vingåkers kommun inbjuder personal hos leverantören att deltaga i av kommunen anordnade studiedagar för hemtjänstpersonal. 4.2 Försäkringar Leverantören ska ha ansvarsförsäkring som täcker person- och sakskada som han, eller annan för vilken han ansvarar, orsakar p.g.a. fel eller försummelse 4.3 Yrkeskunnighet och kompetens Verksamhetsansvarig för hemtjänst i form av service ska ha god kompetens för sina arbetsuppgifter. Personalen ska vara serviceinriktad samt ha utbildning och erfarenhet för att utföra uppdraget. 4.4 Identifikation Leverantören och deras personal är skyldig att bära en synlig fotolegitimation vid uppdrag för Vingåkers kommun 4.5 Tystnadsplikt och sekretess Leverantören är skyldig att tillse att personal känner till och följer reglerna om tystnadsplikt enligt socialtjänstlagen 15 kap Nyckelhantering Leverantören skall ha rutiner för hantering av brukarens nycklar. Det skall finnas rutiner för signering vid utlämning och återlämning av nycklar. Förlust av nycklar skall omedelbart redovisas för brukaren. Kostnad för låsbyte skall bäras av leverantören. 4.7 Samverkan kring brukaren Leverantören skall vid behov delta i samverkan mellan huvudmännen Samarbete med närstående och legal företrädare utifrån brukarens behov och godkännande. Någon extra ekonomisk ersättning utgår ej. Planering/samverkan där brukaren deltar räknas som utförd tid.

8 8 5. Miljöpolicy Miljöfrågorna har stor betydelse i kommunens arbete och för helhetssynen på sambandet mellan människa, miljö och hälsa. Det är viktigt att miljöfrågorna integreras i det dagliga arbetet. Leverantören ska ha ett eget miljöprogram samt ha kunskap om Vingåkers kommuns miljöpolicy. I ansökan skall ovanstående krav bekräftas. Frågor som gäller miljö besvaras av: Miljöinspektörer Åsa Lund och Mia Andersson Tel: e-post 8 (9) 5.1 Rengöringsprodukter och lokalvårdsmaterial Vanligtvis tillhandahåller brukaren rengöringsprodukter. Tvättmedel tillhandahåller brukaren då tvätt sker i brukarens tvättmaskin eller tvättstuga. Leverantören kan tillhandahålla rengöringsprodukter och övrigt lokalvårdsmaterial enligt överenskommelse med brukaren. 6. Leverantörens finansiella och ekonomiska ställning Godkänd leverantör skall ha en sådan organisation och erfarenhet att denne kan förväntas kunna genomföra uppdraget. Leverantörens ekonomiska styrka skall vara tillräcklig i förhållande till uppdragets storlek. Detta visas genom årsredovisningen och för nya företag krävs en bankreferens. 6.1 Leverantörens förmåga och kapacitet Godkänd leverantör skall förfoga över tillräckliga tekniska och personella resurser för att kunna genomföra uppdraget. På bilaga 1 Ansökningsblankett anges eventuellt kapacitetstak, d.v.s. det högsta antal timmar som sökande kan åta sig att utföra. Referenser på verksamhetsansvarig skall lämnas. 7. Kommersiella villkor 7.1 Kontaktperson I ansökan anges sökandens kontaktperson, som svarar på eventuella frågor om ansökan. 7.2 Ersättning Ersättningen utgår i efterskott, 30 dagar efter inlämnad redovisning, för faktisk utförd tid hos brukaren i enlighet med inlämnad tidrapport från och med den dag verkställigheten påbörjades. Biståndsbedömda serviceinsatser anges i en Ramtid/månad. Egna timmarna är maximalt 8 timmar/hushåll för kommuninvånare fyllda 80 år. Ersättning till utförare sker i båda fallen utifrån faktisk utförd tid. Ekonomisk timersättning till leverantören utgår; 1.) Tätorten Vingåker 332 kronor Som tätort räknas Vingåker med 3 km i en radie från Åbrogården. 2.) Övriga kommunen Vingåkers kommun 352 kronor För inköp och ärenden utgår en schabloniserad ersättning motsvarande 45 minuter/brukare/tillfälle. Vid två eller flera förrättningsställen är den schabloniserade tiden 75 minuter/brukare/tillfälle.

9 9 Ersättningen inkluderar samtliga kostnader för utförande av beviljade insatser. Den skall undertecknas och skickas som kopia till kommunen senast 14 dagar efter det att uppdraget påbörjats. Ersättningen skall täcka den tid som tillbringas tillsammans med brukaren i brukarens hem. Tid (s.k. kring tid) som går åt till förflyttning, planering, samverkan med andra aktörer och personalens kompetensutveckling, transporter, lokaler, maskiner, förbrukningsmaterial och övriga kostnader ingår i den angivna timersättningen se ovan. Samma ersättning utgår till Vingåkers kommuns egenregi med undantag för administrativa overheadkostnader och momskompensation. 9 (9) 7.3 Moms Ersättningen som anges inkluderar lagstadgad moms. Grunderna för den ekonomiska ersättningen anges i Bilaga 3 Kontrakt. 7.4 Prisjustering Ersättningen justeras årsvis efter beslut i Socialnämnden. 7.5 Fakturering Faktura till Vingåkers kommun skall inkommit senast den 7:e i varje månad och avse föregående månad. Underlaget är tidsrapporter som är undertecknade och godkända av brukaren. 7.6 Brukarens avgift Brukaren betalar till Vingåkers kommun en avgift enligt fastställd taxa för biståndsbedömda insatser respektive Egna timmar. Underlag utgöres av faktisk utförd tid enligt tidsrapport där såväl brukaren som leverantören har godkänt och signerat. 8. Kontraktsvillkor Leverantören skall acceptera de kommersiella villkoren i sin helhet i detta Förfrågningsunderlag. 8.1 Kontrakt Då Vingåkers kommun lämnat sitt godkännande kan kontrakt tecknas mellan Vingåkers kommun och leverantören. 8.2 Bilagor. Bilaga 1. Ansökningsblankett 2. Uppgifter om företaget 3. Kontrakt 4. Serviceavtal Informationsfolder och presentation av företagen/utförarna

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun

Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun Sänds till: Mariestads kommun Socialförvaltningen 542 86 Mariestad Fyll i samtliga uppgifter i nedan angivna fält. OBS: Originalet

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Bilaga1Ansökan2010-12-15.doc Bilaga 1. Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Sänds till Vingåkers kommun Socialkontoret 643 80 Vingåker Undertecknad ansöker härmed om godkännande

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem i hemtjänst

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem i hemtjänst TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem i hemtjänst Enligt Lag om valfrihet, LOV 2014-04-29 Innehållsförteckning 1. Allmän orientering... 5 1.1 Införandet

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Sid 1 (12) 2016-02-25 Dnr UPP 2016/38 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Innehållsförteckning Sid ANBUDSINBJUDAN 3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Krav på leverantören

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Vi inbjuder er härmed att ansöka om ett godkännande att utföra hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem i Trosa kommun.

Vi inbjuder er härmed att ansöka om ett godkännande att utföra hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem i Trosa kommun. Förfrågningsunderlag Vi inbjuder er härmed att ansöka om ett godkännande att utföra hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem i Trosa kommun. Anbud sker löpande och kan lämnas på en eller båda av nedanstående

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV DATUM 2012-02-01 Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN 186 86 VALLENTUNA TFN 08 587 850 00 WWW.VALLENTUNA.SE Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning... 5

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Publicerad på Kammarkollegiets webbplats den 15 juni 2009. Ärendenummer

Läs mer

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV)

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Mellan Kristinehamns kommun, org.nr 212000-1868 nedan kallad beställaren och org.nr nedan kallad utföraren, tecknas följande avtal. 1. Syfte Utföraren åtar sig

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2015 Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem för brukare enligt lagen om valfrihet Hemtjänst Gäller från 2015-07-01 Dnr VON/2015:37-711 Fastställt av vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun

Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Bilaga 1 Diarienummer 2014:104 Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Ansökan Kundvalssamordnare Anna Boman Gottfridsson 2014-12-15 Postadress:

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst. Hemtjänst - Kapitel 1 Inbjudan och administrativa föreskrifter

Valfrihetssystem inom hemtjänst. Hemtjänst - Kapitel 1 Inbjudan och administrativa föreskrifter UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (11) Dnr: SN/2015:189 Valfrihetssystem inom hemtjänst Hemtjänst - Kapitel 1 Inbjudan och administrativa föreskrifter Socialtjänsten Hemvårdsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 Bilaga 3 sida 1 (9) Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 2011-[ ] Bilaga 3 sida 2 (9) Innehållsförteckning A Allmänna

Läs mer

Förfrågningsunderlag och villkor för att bli godkänd anordnare av Hemtjänstinsatser i Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag och villkor för att bli godkänd anordnare av Hemtjänstinsatser i Gnesta kommun . Förfrågningsunderlag och villkor för att bli godkänd anordnare av Hemtjänstinsatser i Gnesta kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Förfrågningsunderlag hemtjänst LOV Regler

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

Bilaga 1. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Krav för kvalificering 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid.

Bilaga 1. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Krav för kvalificering 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. Bilaga 1 Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Krav för kvalificering 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (5) Kvalificering av leverantör Kvalificering avser säkerställa att leverantör

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Anvisningar för inlämnande av ansökan

Anvisningar för inlämnande av ansökan Anvisningar för inlämnande av ansökan 2.1 Ansökningshandlingar 2.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända för att få bedriva specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten UTFÖRARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som företagare blir extern utförare av hemtjänst 1 Möjligheter och begränsningar! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Beställare Fiber Optic Valley AB Upphandlingsform: Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING PROJEKT

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING PROJEKT ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING PROJEKT 1 Orientering av uppdraget 1.1 Upphandlande organisation och beställare Sjuhärads samordningsförbund Projekt POINT Österlånggatan 74 503 37 Borås Sjuhärads samordningsförbund

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15 Sida 1/15 Cecilia Andersson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon 036-39 51 74 cecilia.f.andersson@lansstyrelsen.se Adressat FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av utbildning i energieffektivisering för

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Specialitet En leverantör har möjlighet att få godkännande för en eller flera vårdenheter inom Region Halland, förutsatt att kraven i förfrågningsunderlaget uppfylls.

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE 1 Orientering av uppdraget 1.1 Upphandlande organisation och beställare Sjuhärads samordningsförbund Projekt SPACE Österlånggatan 74 503 37 Borås Sjuhärads samordningsförbund

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun AVTAL Sida: 1 (8) Datum: 2010-09-12 Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun 1. Parter Mellan nedanstående parter, kommunen

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken,

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken, 1(7) Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken, Göteborg Inbjudan Bostadsbolaget inbjuder härmed er att inkomma med

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt LOV för Hemtjänst

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt LOV för Hemtjänst Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt LOV för Hemtjänst Hemservice Omvårdnad ww.sollentuna.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 1.1 INLEDNING... 3 1.2 UPPDRAGETS OMFATTNING...

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster Förfrågningsunderlag Upphandling av internrevisionstjänster 1. Allmän information 1.1 Om Sjunde AP-FONDEN Sjunde AP-fonden (AP7) presenteras på www.ap7.se där även den senaste årsredovisningen (2011) och

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun 1 (9) 5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun Denna bilaga fylls i och bifogas ansökningar som avser: HVB för ensamkommande barn och ungdomar. Svara i formuläret genom att kryssa

Läs mer

Ansökningsinbjudan 2015-04-30 Upphandling av Stordatordrift Sida 1 av 5. Ansökningsinbjudan. Upphandling av Stordatordrift Dnr: MD 2015/160

Ansökningsinbjudan 2015-04-30 Upphandling av Stordatordrift Sida 1 av 5. Ansökningsinbjudan. Upphandling av Stordatordrift Dnr: MD 2015/160 Upphandling av Stordatordrift Sida 1 av 5 Ansökningsinbjudan Upphandling av Stordatordrift Dnr: MD 2015/160 Upphandling av stordatordrift Sida 2 av 5 Innehållsförteckning 1 Allmän orientering...3 1.1 Omfattning...

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda 1. Kommunen som köpare Kommunens inköpsverksamhet, dvs flödet av material, produkter och tjänster från leverantör till slutlig förbrukning

Läs mer

Specifika auktorisationsvillkor

Specifika auktorisationsvillkor Arbetsmarknadsinsatser Dokumentets syfte syftar till att definiera avtalsvillkoren med kommunens jobb- och utbildningsexperter för att säkerställa att det innehåller tydliga auktorisationsvillkor samt

Läs mer

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 1/12 2015-07-08 DNR 2015/873/2.4.1 Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 2015-07-08 Upphandlingsform Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t.o.m.

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749. Hemtjänst Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.aspx External tender id N-3631006 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Simplified procurement Contract

Läs mer

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning 1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan IT-arbetsplatsrelaterad utrustning med tillhörande tjänster KFKS 2014/22-055 Nacka kommun (hädanefter kallat Kommunen) önskar sluta avtal med en eller flera

Läs mer

Förfrågningsunderlag Familjerådgivning LOV

Förfrågningsunderlag Familjerådgivning LOV Förfrågningsunderlag 2016-03-04 Upphandlande organisation Upphandling Varbergs kommun Upphandling av familjerådgivning i Varbergs kommun enligt lagen om valfrihetssystem Kersti Arvidsson 15/30 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande.

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. Administrativa föreskrifter sammanfattning Avtalsperiod: 2016-03-01 2016-12-31 Beräknat värde: Ca 500 000 Sek Sista anbudsdag:

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Villkor för att vara godkänd anordnare inom kundvalet för familjebehandling

Villkor för att vara godkänd anordnare inom kundvalet för familjebehandling 1 (17) Auktorisationsvillkor SOCN 2015/24 Villkor för att vara godkänd anordnare inom kundvalet för familjebehandling Innehåll ALLMÄN ORIENTERING... 2 LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM... 2 KUNDVALSSYSTEM I NACKA...

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag upphandlingsföreskrifter

1. Förfrågningsunderlag upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag 2013-11-14 Upphandlande organisation Upphandling Järfälla kommun LOV - Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Kerstin Svensson Son 2013/58 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning Avdelningen för särskilda vårdfrågor Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster ANSÖKNINGSINBJUDAN 2016-01-12 Diarienummer HSN 1509-1101 Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering

Läs mer

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst Anbudsförfrågan Avseende Eskilstuna kommun, inbjuder presumtiva anbudsgivare att lämna anbud på avtal avseende projektet Löneförmedling enligt detta förfrågningsunderlag. Emma Larsson Upphandlare Datum:

Läs mer

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Reviderat 121129 VON 91 dnr VON12/66 Reviderat 120425 VON 29 dnr VON12/66 Gäller från och med 130101 Bilagor: Bilaga 1 Blankett

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 OBS! Om förfrågningsunderlag inte har rekvirerats direkt från NSR AB påpekar vi att NSR AB inte ansvarar för risken att anbudsgivare inte får

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2011-04-12 Upphandlingsansvarig Regeringskansliet Peter Kokk Upphandling Rekryteringstjänster gällande myndighetschefer m.fl. S2011/3803/ESA Sista anbudsdag: 2011-05-23 Symbolförklaring:

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor)

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor) 1 (19) Datum 2015-12-11 Diarienr (åberopas) 936-A437.336/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV SKJORTOR

Läs mer

Fritt val - Hemtjänst

Fritt val - Hemtjänst Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-12-16 Upphandlande organisation Upphandling Sollentuna kommun Förfrågningsunderlag Fritt val - Hemtjänst i Sollentuna kommun Micael Svanström 2012/221 von

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Inbjudan 2011-05-06. Entreprenör till cafeterian på Herrgårdsgymnasiet

Inbjudan 2011-05-06. Entreprenör till cafeterian på Herrgårdsgymnasiet Inbjudan 2011-05-06 Entreprenör till cafeterian på Herrgårdsgymnasiet FÖRFRÅGAN Cafeteria till Herrgårdsgymnasiet 1. Bakgrund Säffle kommun söker en entreprenör som vill utveckla och driva cafeterian på

Läs mer