Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster."

Transkript

1 Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum

2 Diarienummer Författare Anna-Karin Hellsten Post- och telestyrelsen Box Stockholm Post- och telestyrelsen 2

3 Innehåll 1 Upphandlingens syfte och uppdragsområdets innehåll 7 2 Kortfattad introduktion till uppdragsområdet och avropsprocessen Upphandlingsprocessen Beskrivning av avropsprocessen 8 3 Krav på anbudsgivaren Teknisk förmåga och kapacitet Beskrivning av företaget Konsulter och kapacitet Underleverantörer Juridisk ställning Registreringsbevis Skattekontroll Sanningsförsäkran Ekonomisk ställning Kreditupplysning 10 4 Krav på tjänsten Obligatoriska krav Styrkande av obligatoriska krav Ickeobligatoriska krav (bör-krav) Styrkande av ickeobligatoriska krav 15 5 Formella krav Ersättning/ angivande av pris Pris per timme Pris för utförande av uppdrag Angående prissättning, låga priser 18 6 Utvärdering Utvärderingsmodell Exempel på utvärdering av anbud Rangordning av utvärderade anbud Samma pris vid utvärdering 20 7 Formella krav Språk Acceptans av villkor Avtalsperiod Svarsmall Kommersiella villkor i övrigt Sista anbudsdag och anbudets bindningstid Undertecknande, behörig företrädare 22 8 Allmänna förutsättningar för anbudet Upphandlingsform Anbudets form och antal Frågor och svar Sekretess Kontaktperson Inlämnande av anbud 24 Post- och telestyrelsen 3

4 Bilagor till förfrågningsunderlaget: 1. Ramavtalsutkast 2. Sanningsförsäkran fylls i av anbudsgivaren 3. Svarsmall - fylls i av anbudsgivaren 4. Uppdragsbeskrivning Post- och telestyrelsen 4

5

6 Om PTS Post- och telestyrelsen (PTS) är den statliga myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. PTS verkar för att alla i Sverige ska få tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationer. PTS fyra övergripande mål är: långsiktig konsumentnytta långsiktigt hållbar konkurrens effektivt resursutnyttjande säker kommunikation För att nå målen arbetar PTS bland annat med att följa och bevaka utvecklingen inom aktuella områden, meddela föreskrifter, fördela tillstånd, kontrollera att aktuella lagar efterlevs och informera användare och allmänheten. PTS består av ett huvudkontor i Stockholm och ett antal lokala tjänsteställen. Myndigheten har ca 250 anställda, varav de flesta arbetar vid huvudkontoret. Se vidare Post- och telestyrelsen 6

7 1 Upphandlingens syfte och uppdragsområdets innehåll PTS genomför en ramavtalsupphandling med avsikt att ingå ramavtal som ska täcka myndighetens behov av konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser avseende samhällsomfattande tjänster inom områdena tillgång till telefoni- och internettjänster samt posttjänster. I uppdragsområdet ingår utredningar om samhällsomfattande tjänster inom områdena tillgänglighet till telefoni- och internettjänster samt posttjänster. Utredningarna ska belysa behovet av samhällsomfattande tjänster ur ett brett samhällsperspektiv, dvs. ur såväl ekonomiska och marknadsmässiga aspekter som ur övriga samhällsaspekter som t ex företagande, innovation och regional tillväxt, livskvalitet för utsatta grupper samt uppfyllelsen av politiska målsättningar. Exempel på uppdragens inriktning kan vara: Kartlägga centrala brukar- och användaraspekter såsom tillgänglighet till post- och teletjänster, olika brukarkategoriers särskilda behov av samhällsomfattande tjänster, kvalitetsmässiga bedömningar av tillhandahållna tjänster samt användarnas priskänslighet och betalningsförmåga. Analysera bransch- och marknadsmässiga förutsättningar för tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster. Utreda hur olika politiska och ekonomiska styrmedel kan användas för att styra marknadens aktörer mot ett effektivare tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster. Genomföra jämförelser med andra länder med likartad problematik i form av omfattande glesbygd och höga ambitioner vad gäller tillgång till posttjänster och elektronisk kommunikation. Genomföra jämförelser med andra branscher som t.ex. energi, tåg samt annan samhällsservice. Utreda konsekvenser av omfattningen av samhällsomfattande tjänster samt av olika främjandeåtgärder, såsom stöd- och främjandeinsatser och offentlig-privat samverkan. Post- och telestyrelsen 7

8 2 Kortfattad introduktion till uppdragsområdet och avropsprocessen 2.1 Upphandlingsprocessen När anbud har inkommit kommer PTS att utvärdera dessa. Det innebär att samtliga anbud genomgår nedanstående process. Först genomförs den s.k. leverantörskvalificeringen. Det innebär att PTS säkerställer att inlämnade anbud klarar de krav som framgår av avsnitt 3 i detta dokument. Anbud som klarar leverantörskvalificeringen går därefter vidare till anbudsprövningen. I denna fas säkerställs att anbud klarar kraven under avsnitt 4 (Krav på tjänsten). Anbud som klarat även anbudsprövningen utvärderas därefter i enlighet med vad som framgår av avsnitt 6 (Utvärdering). När utvärdering har genomförts kommer PTS att fatta ett tilldelningsbeslut där vinnande leverantörer rangordnas. Efter fattat tilldelningsbeslut är ambitionen att skriva avtal med de aktuella leverantörerna. 2.2 Beskrivning av avropsprocessen PTS avsikt är att teckna ramavtal med tre leverantörer. Avrop mot ramavtalet kommer att ske genom rangordning. Den leverantör som lämnar det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att rangordnas som nummer ett, och leverantören som lämnar det ekonomiskt näst mest fördelaktiga anbudet kommer att rangordnas som nummer två etc. Vid avrop från ramavtalet avseende detta område kommer PTS att skicka förfrågan om möjlighet att utföra uppdrag i första hand till leverantören som är rangordnad som nummer ett, och i andra hand (om den först tillfrågade leverantören av någon orsak inte förmår leverera) till leverantören som är rangordnad som nummer två etc. Post- och telestyrelsen 8

9 3 Krav på anbudsgivaren 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet Beskrivning av företaget Med anbud ska bifogas en kortfattad beskrivning av det anbudsgivande företaget som innehåller uppgifter om dess verksamhet relevanta för det område som upphandlingen berör Konsulter och kapacitet Anbudsgivaren ska offerera tre (3) namngivna konsulter. För det fall att anbudsgivaren offererar fler konsulter än tre kommer PTS att kontakta anbudsgivaren för att klargöra vilka tre av de offererade konsulterna som ska bedömas. Observera att konsult/-er som offereras för uppfyllande av de ickeobligatoriska kraven ska vara den-/desamma som de offererade konsulterna som uppfyller de obligatoriska kraven (krav 1-3 alt. krav 1-5) Underleverantörer Om anbudsgivaren redan vid anbudslämnandet vet att de avser att använda underleverantörer ska dessa redovisas med namn och organisationsnummer. Anbudsgivaren ska även, genom att tillhandahålla ett åtagande från underleverantören/-erna eller på annat sätt, visa att anbudsgivaren kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras. Kraven i avsnitten Registreringsbevis, Skattekontroll och Kreditupplysning ska uppfyllas även av eventuella underleverantörer. PTS kommer att genomföra en skattekontroll enligt nedan även avseende eventuella underleverantörer. Anbudsgivaren ansvarar för underleverantörer såsom för egen personal. 3.2 Juridisk ställning Registreringsbevis Till anbud ska bifogas kopia av aktuellt registreringsbevis för att visa att anbudsgivaren, och eventuella underleverantörer, är ett registrerat företag. Utländska anbudsgivare ska bifoga liknande dokumentation från behörig myndighet i anbudsgivarens hemland. Post- och telestyrelsen 9

10 Som alternativ kan anbudsgivare istället bifoga ett intyg som styrker att anbudsgivaren är ett registrerat företag eller avge en utsaga avseende detta på heder och samvete Skattekontroll Anbudsgivaren, och eventuella underleverantörer, ska ha fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatt i Sverige. För att säkerställa detta kommer PTS att begära in Skatteverkets blankett 4820 Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling för samtliga svenska anbudsgivare, samt eventuella underleverantörer. Detta kommer att göras efter anbudsöppningen i samband med leverantörskvalificeringen. Inhämtade uppgifter ska visa att anbudsgivare vid tillfället för kontrollen är fri från skulder för skatter och socialförsäkringsavgifter. Utländsk anbudsgivare ska intyga att denne är fri från skulder för skatter och socialförsäkringsavgifter i sitt hemland genom att till anbudet bifoga intyg från berörd myndighet i anbudsgivarens hemland. Observera att det är ett ska-krav att intyg/blankett enligt detta stycke inte får vara utfärdat tidigare än tre månader räknat från sista anbudsdag Sanningsförsäkran Anbudsgivaren ska uppfylla kraven i bilaga 2, Sanningsförsäkran, underteckna sanningsförsäkran och bifoga den, alternativt lämna en förklaring till varför samtliga krav i sanningsförsäkran inte är uppfyllda. PTS gör i varje enskilt fall en bedömning av lämnad förklaring som ska godtas av PTS för att kravet ska anses vara uppfyllt. Observera att det är ett krav att sanningsförsäkran ska vara undertecknad av behörig företrädare hos anbudsgivaren. 3.3 Ekonomisk ställning Kreditupplysning Anbudsgivaren, och eventuella underleverantörer, ska bifoga ett utdrag från kreditupplysningsföretag (t.ex. från Upplysningscentralen, UC, eller motsvarande i anbudsgivarens hemland), som visar anbudsgivarens, och eventuella underleverantörers, finansiella och ekonomiska stabilitet. Kreditvärdigheten i det lämnade intyget ska vara minst två (2) enligt UC:s skala eller motsvarande, om inte anbudsgivaren vid förfrågan kan lämna en förklaring som kan godtas av PTS. Det vill säga ett värde lägre än två (2) kan Post- och telestyrelsen 10

11 ändå godtas om en tillfredställande förklaring lämnas som visar att företagets kreditvärdighet är godtagbar. Observera att det är ett ska-krav att intyget om kreditupplysning inte är utfärdat tidigare än tre (3) månader räknat från sista anbudsdag. Detta för att intyget ska vara relevant vid tidpunkten för anbuds inlämnande. Post- och telestyrelsen 11

12 4 Krav på tjänsten 4.1 Obligatoriska krav Nedan angivna krav är obligatoriska, dvs. måste uppfyllas enligt följande för att anbudet ska kunna utvärderas. Krav 1-3 måste uppfyllas av samtliga tre konsulter. Krav 4 måste minst två av de tre konsulterna uppfylla. 1 Respektive konsult ska behärska svenska och engelska språket i tal och skrift. 2 Respektive konsult ska, om PTS begär det, samarbeta med PTS andra konsulter. 3 Respektive konsult ska ha A) relevant praktisk och teoretisk metodkunskap inom för uppdragsområdet relevanta områden samt vara öppen för att använda den metod som PTS förevisar, samt B) en för uppdragsområdet relevant universitets- eller högskoleexamen. Med relevant universitets- eller högskoleexamen avses exempelvis examen inom samhälls- eller beteendevetenskapliga ämnen så som statistik, sociologi, nationalekonomi och ekonomisk geografi. 4 Två (2) av de offererade konsulterna ska var för sig uppfylla A och B nedan. A) Minst fyra (4) års relevant arbetslivserfarenhet (heltidsarbete), varav minst två (2) år ska vara från offentlig verksamhet antingen som anställd eller som konsult. Här kan uppdrag som avses under krav 4 B nedan räknas in. Med relevant arbetslivserfarenhet avses självständigt, kvalificerat samhällsvetenskapligt utrednings- och analysarbete, t.ex. genom uppdrag som de nedanstående under B. B) Minst tre (3) stycken relevanta uppdrag inom området samhällsomfattande tjänster ska ha utförts. Med relevanta uppdrag inom området samhällsomfattande tjänster avses här dels analyser av hushålls eller företags tillgång till telefoni- och internettjänster, posttjänster eller annan samhällsvice som t ex Post- och telestyrelsen 12

13 energi- eller tågtjänster, dels bransch- och marknadsanalyser avseende telefoni- och internettjänster, posttjänster eller annan samhällsvice som t ex energi- eller tågtjänster. Respektive konsults arbete i uppdragen ska sammantaget (dvs. tiden som är nedlagd i alla tre uppdragen sammantaget) ha utgjort minst sex (6) månaders heltidsarbete. Arbetet ska vara utfört under perioden från och med den 1 mars 2007 till och med sista datum för att lämna anbud i denna upphandling, och ska ha både påbörjats och slutförts under denna tidsperiod, dvs. får ej längre vara pågående. Uppdragen behöver ej ha utförts i form av heltidsarbete, men nedlagt arbete ska motsvara minst sex månaders heltidsarbete. Arbete i uppdragen behöver inte ha utförts under en längre sammanhängande period, utan kan ha varit utfört i etapper. Det viktiga är att den sammanlagda arbetstiden uppgår till minst sex månader. Konsultens roll i respektive uppdrag ska ha varit så betydande att dennes medverkan varit en förutsättning för uppdragets fullgörande. 4.2 Styrkande av obligatoriska krav Krav 1 och 2 Uppfyllande av krav 1 och 2 ska styrkas genom att anbudsgivaren i sitt anbud bekräftar att dessa krav uppfylls, t.ex. genom kryss i svarsmallen. Krav 3 A För uppfyllande av kravet gäller att ett (1) uppdrag per konsult ska ha utförts. Detta ska styrkas genom att anbudsgivaren i sitt anbud bekräftar att kravet uppfylls, t.ex. genom kryss i svarsmallen, samt till anbudet bifogar en redogörelse för utförda uppdrag per konsult. För uppfyllande av kravet ska redogörelsen innehålla minst följande delar: Beskrivning av uppdragets innehåll Beskrivning av vilken metod som har tillämpats Beskrivning av konsultens roll i uppdraget Uppgift om uppdragets längd (angivet i t.ex. timmar, veckor) Uppgift om uppdragsgivare/beställare av uppdraget Post- och telestyrelsen 13

14 Krav 3 B Uppfyllande av krav 3 B ska styrkas genom att CV med dokumenterad utbildning bifogas anbudet för att styrka att kravet på för uppdragsområdet relevant universitets- eller högskoleexamen uppfylls. Krav 4 A Uppfyllande av krav 4 A ska styrkas genom att anbudsgivaren i sitt anbud bekräftar att kravet uppfylls, t.ex. genom kryss i svarsmallen, samt till anbudet bifogar CV med dokumenterad arbetslivserfarenhet för respektive konsult, som styrker att kravet uppfylls. PTS förbehåller sig rätten att på lämpligt sätt kontrollera uppfyllande av detta krav. Krav 4 B Uppfyllande av krav 4 B ska styrkas genom att anbudsgivaren i sitt anbud bekräftar att kravet uppfylls, t.ex. genom kryss i svarsmallen, samt till anbudet bifogar en redogörelse för utförda uppdrag per konsult. För uppfyllande av kravet ska redogörelsen för respektive uppdrag innehålla minst följande: Vilken typ av uppdrag som konsulten har genomfört samt en kort och översiktlig beskrivning av uppdragets omfattning, inriktning och innehåll. Vilken roll konsulten haft i uppdraget. Period för utförande (start- samt sluttidpunkt angivet som årtal och månad). Uppdragets uppdragsgivare/beställare samt kontaktperson. Kontaktuppgifter till kontaktpersonen såsom namn, telefonnummer och e-postadress. PTS förbehåller sig rätten att bekräfta att konsulten har utfört uppdraget samt att uppdraget är av den omfattning, inriktning och med det innehåll som angetts. Som exempel på vad som avses med heltidsarbete hade exempelvis år 2009 sammanlagt 226 arbetsdagar. Med 8 timmars arbetsdag innebär det en årsarbetstid på timmar. Post- och telestyrelsen 14

15 4.3 Ickeobligatoriska krav (bör-krav) Nedan angivna krav är inte obligatoriska att uppfylla men kommer, om de uppfylls, att ge anbudsgivaren mervärde/fördel vid anbudsutvärderingen i form av prisavdrag från det offererade priset, se vidare avsnitt 6. Observera att den/de konsulter som offereras för uppfyllande av krav 5, 6, 7 och/eller 8 ska vara någon/några av de konsulter som offereras för uppfyllande av de obligatoriska kraven 1-3 eller 1-4 ovan. Det är med andra ord inte tillåtet att offerera konsulter som enbart uppfyller krav 5, 6, 7 och/eller 8. Krav 5. En (1) av de offererade konsulterna bör ha utfört minst ett (1) års heltidsarbete i form av utrednings- och analysarbete avseende hushålls eller företags tillgång till telefoni- och internettjänster. 6. En (1) av de offererade konsulterna bör ha utfört minst ett (1) års heltidsarbete i form av utrednings- och analysarbete avseende hushålls eller företags tillgång till posttjänster. 7. En (1) av de offererade konsulterna bör ha utfört minst ett (1) års heltidsarbete i form av utrednings- och analysarbete avseende äldres och personer med funktionsnedsättningars särskilda behov. 8. En (1) av de offererade konsulterna bör ha utfört minst ett (1) års heltidsarbete i form av kvalitativa utredningsmetoder. Prisavdrag för uppfyllt krav angivet i kr Styrkande av ickeobligatoriska krav Krav 5-8 Uppfyllande av krav 5-8 styrks genom att anbudsgivaren i sitt anbud bekräftar att ett eller flera av kraven uppfylls, t.ex. genom kryss i svarsmallen, samt till anbudet bifogar en redogörelse för utfört arbete som styrker att respektive krav uppfylls. För respektive krav ska minst följande anges: Post- och telestyrelsen 15

16 Namn på den konsult som har utfört arbetet Redogörelse för det utförda arbetet med särskilt angivande av: o vilken erfarenhet (utförda uppdrag/projekt etc.) som konsulten har inom det aktuella området o en kort beskrivning av utförda uppdrag/projekt, innehållande en översiktlig beskrivning av arbetets omfattning (angivet i veckor, månader etc.), inriktning och innehåll. o period för utförande av arbetet o beställare av arbetet Uppdragen behöver ej ha utförts i form av heltidsarbete, men nedlagt arbete ska motsvara minst ett års heltidsarbete (se nedanstående stycke). Arbete i uppdragen behöver inte ha utförts under en längre sammanhängande period, utan kan ha varit utfört i etapper. Det viktiga är att den sammanlagda arbetstiden uppgår till minst ett år. Som exempel på vad som avses med heltidsarbete hade exempelvis år 2009 sammanlagt 226 arbetsdagar. Med 8 timmars arbetsdag innebär det en årsarbetstid på timmar. Post- och telestyrelsen 16

17 5 Formella krav 5.1 Ersättning/ angivande av pris I anbudet ska pris per arbetad timme (60 minuter) anges för följande kategorier: Pris per timme Pris per arbetstimme (60 minuter) ska anges för: Juniorkonsult (uppfyller krav 1-3) Seniorkonsult (uppfyller krav 1-4) De lämnade timpriserna är de som PTS avser att teckna avtal utifrån. Timpris ska inkludera samtliga med uppdrag förenade kostnader. Observera att inga tillkommande kostnader utöver dessa kommer att accepteras av PTS. Mervärdesskatt tillkommer till angivna priser Pris för utförande av uppdrag I bilaga 4 till förfrågningsunderlaget finns en uppdragsbeskrivning som avser ett uppdrag som PTS har beställt och fått utfört. För att PTS ska kunna bilda sig en uppfattning om hur anbudsgivaren arbetar med ett uppdrag liknande det i uppdragsbeskrivningen ska i anbudet anges: hur många timmar som anbudsgivaren beräknar för genomförande av uppdraget, tillsammans med en kort beskrivning av hur man skulle lägga upp genomförandet av uppdraget samt hur man skulle fördela antalet timmar per konsultkategori (junior och senior). Observera att lämnat pris och angiven timfördelning för utförande av uppdraget ska vara vägledande för de priser och den timfördelning som sedan tillämpas vid genomförande av uppdrag som beställs av PTS efter avtalstecknande. Om en leverantör vid utförande av uppdrag under avtalstiden avviker markant från i anbudet lämnat pris och timfördelning ska detta i samband med avropet motiveras utförligt och med sakliga skäl. Detta för att kopplingen mellan utvärderingspriser och de facto-priser ska bli så stark som Post- och telestyrelsen 17

18 möjligt, och i anbud lämnade priser för genomförande av uppdrag relevanta. Givetvis kommer sedan den faktiska fördelningen av timmar mellan junioroch seniorkonsult att variera beroende på respektive uppdrags karaktär. Lämnade priser kommer att utvärderas i enlighet med vad som anges nedan i avsnitt Angående prissättning, låga priser PTS vill tydliggöra att myndigheten starkt avråder från att anbudsgivare lämnar timpriser som är så låga att de inte kan anses vara marknadsmässiga. Myndighetens erfarenhet är att då anbudsgivare prisar in sig på ett sådant sätt, och därmed förbinder sig att leverera till de låga priserna, blir relationen mellan uppdragsgivare och leverantör mindre bra, eftersom leverantören sällan är intresserad av att leverera till vad som egentligen är ett underpris, vilket bl.a. går ut över kvaliteten på utfört arbete. Post- och telestyrelsen 18

19 6 Utvärdering Kvalificering och utvärdering av inlämnade anbud sker i flera steg, se närmare i avsnitt 2. Anbud som klarat både leverantörskvalificering och därefter anbudsprövning kommer att utvärderas i enlighet med vad som framgår nedan under avsnitt Utvärderingsmodell Grund för tilldelning av kontrakt är ekonomiskt mest fördelaktiga anbud, vilket innebär att PTS kommer att utvärdera lämnade anbud på utvärderingskriterierna kvalitet och pris enligt följande. PTS kommer att utvärdera det angivna priset för utförande av uppdraget i bilaga 4 till förfrågningsunderlaget. Detta sker på följande sätt. 1. Antalet timmar för juniorkonsult multipliceras med pris per timme för juniorkonsulten. 2. Antalet timmar för seniorkonsult multipliceras med pris per timme för seniorkonsulten. Prisavdrag i steg 1 och 2 Om ett eller flera av de ickeobligatoriska kraven i avsnitt 4.3 uppfylls kommer däri specificerade prisavdrag att göras från angivna timpriser. Prisavdrag görs från priset för den konsultkategori som konsulten som uppfyller kravet tillhör. Observera att enbart ett prisavdrag per uppfyllt krav kommer att göras, oavsett om det skulle vara fler än en konsult som uppfyller kravet. Prisavdraget görs innan multiplicering av pris och antal timmar. 3. Därefter adderas priset för de bägge konsultkategorierna, vilket resulterar i ett utvärderingspris Exempel på utvärdering av anbud Pris per timme Offererat timpris juniorkonsult: 750 kr Offererat timpris seniorkonsult: 950 kr Post- och telestyrelsen 19

20 Uppfyllda ickeobligatoriska krav Juniorkonsulten uppfyller inget av de ickeobligatoriska kraven. Seniorkonsulten uppfyller krav 6 och 7, vilket ger ett prisavdrag om 250 kr från det offererade timpriset om 950 kr. Utvärderingspris per timme för seniorkonsulten blir således 700 kr. Antal timmar Anbudsgivaren anger att man skulle behöva 310 timmar för att utföra uppdraget, och att juniorkonsulten skulle utföra 230 av dessa timmar, medan seniorkonsulten skulle utföra resterande 80 timmar. Utvärderingspris Utvärderingspris för anbudet kommer att räknas fram på följande sätt: 750 kr * 230 timmar = kr ( =) 700 kr * 80 timmar = kr = kr Rangordning av utvärderade anbud Det anbud som har lägst utvärderingspris kommer att rangordnas som första leverantör vid ramavtalstecknande. Det anbud som har näst lägst utvärderingspris kommer att rangordnas som andra leverantör vid ramavtalstecknande. Anbudet med tredje lägst utvärderingspris kommer att rangordnas som tredje leverantör vid ramavtalstecknande. 6.2 Samma pris vid utvärdering Om situationen uppstår att två eller flera anbud erhåller samma utvärderingspris kommer PTS i första hand att skilja anbuden åt genom att anta det anbud som uppfyller flest ickeobligatoriska krav. Om detta inte skiljer anbuden åt kommer PTS i andra hand att genomföra lottning för att utse det vinnande anbudet. Lottningen kommer att genomföras med minst tre personer närvarande för att säkerställa förfarandets opartiskhet. På begäran av en anbudsgivare kommer en av en handelskammare utsedd person att närvara. Kostnaderna för detta ska betalas av den som framställt begäran. Post- och telestyrelsen 20

21 7 Formella krav 7.1 Språk Anbud ska avlämnas på svenska eller engelska. 7.2 Acceptans av villkor Anbud ska uppfylla de krav och anvisningar som ställs i detta förfrågningsunderlag. För att PTS ska ha möjlighet att utvärdera anbud är det av stor vikt att anbud innehåller samtliga begärda uppgifter. Utelämnas uppgifter kan det komma att tolkas som att kraven ej kan uppfyllas. Likaså kan oklarheter i anbud komma att betraktas som att krav inte uppfylls. Det är därför mycket viktigt att anbud är tydligt och fullständigt, eftersom det annars kan komma att leda till att anbud förkastas. Möjligheterna att komplettera eller förtydliga uppgifter i anbuden är starkt begränsade. Anbud som ej är kompletta kan komma att förkastas. Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) medger endast marginella förändringar av det ursprungliga förfrågningsunderlaget. Därför är det viktigt att anbudsgivare avger sitt anbud baserat på förutsättningarna som angivits i förfrågningsunderlag med bilagor. Anbud med reservationer mot villkoren i förfrågningsunderlaget med bilagor kan komma att förkastas. 7.3 Avtalsperiod Avtalsperioden ska gälla för en tid av ett år räknat från och med att avtal undertecknats av båda parter. Avtalsperioden kan därefter förlängas med ett år i taget, om PTS senast två månader före avtalsperiodens utgång skriftligen begär detta, eller senare om båda parter godtar det. Förlängning kan dock som mest ske för sammanlagt tre år. Maximal avtalsperiod kommer således att kunna uppgå till fyra år. 7.4 Svarsmall För att tydliggöra för PTS vilka av förfrågningsunderlagets krav som uppfylls respektive inte uppfylls ska anbudsgivare fylla i den svarsmall som finns bifogad i bilaga 3 och lämna in den tillsammans med sitt anbud. Svar ska markeras genom att anbudsgivare sanningsenligt markerar med ett kryss i respektive ruta Uppfylls/Uppfylls ej. Post- och telestyrelsen 21

22 Observera att svarsmallen ska fyllas i fullständigt, vilket innebär att för alla krav ska det markeras antingen JA eller NEJ. Markering av NEJ tolkas som att aktuellt krav inte uppfylls/aktuellt villkor inte accepteras, vilket kan leda till att anbudet förkastas. Svarsmallen kan skrivas ut och fyllas i för hand alternativt fyllas i med hjälp av Excel innan utskrift sker. 7.5 Kommersiella villkor i övrigt Bifogat utkast till ramavtal ska gälla, se bilaga 1. Smärre ändringar kan komma att göras i samband med avtalsteckning. Anbudsgivare som reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget med bilagor, alternativt anger egna villkor och/eller förbehåll, kan komma att uteslutas. 7.6 Sista anbudsdag och anbudets bindningstid Skriftligt anbud ska vara PTS tillhanda senast den 17 april 2012 och ska vara bindande t.o.m. den 17 september För det fallet att upphandlingen begärs överprövad ska anbud vara bindande ytterligare sex månader. 7.7 Undertecknande, behörig företrädare Anbud ska vara undertecknat av behörig företrädare hos anbudsgivaren. Post- och telestyrelsen 22

23 8 Allmänna förutsättningar för anbudet 8.1 Upphandlingsform Denna upphandling genomförs som öppen upphandling enligt LOU. 8.2 Anbudets form och antal Anbud bör upprättas i lika ordningsföljd som förfrågningsunderlaget inklusive kvalificeringsdokument samt hänvisa till de punkter som anges i detta material. Anbud bör lämnas i pärm eller vara inbundet på så sätt att bladen inte kan komma i oordning. Anbud och informationsmaterial önskas i två exemplar, ett original och en kopia. 8.3 Frågor och svar PTS vill uppmana och uppmuntra anbudsgivare att ställa frågor kring alla eventuella oklarheter i förfrågningsunderlaget och dess bilagor. Under anbudstiden är det möjligt att med ledning av ställda frågor rätta och tydliggöra det annonserade underlaget. Efter anbudstidens utgång är möjligheterna till sådana tydliggöranden mycket små. Frågor angående förfrågningsunderlaget och övriga däri ingående handlingar ställs skriftligen via e-post eller post till upphandlingsjurist Anna-Karin Hellsten. E-post: Postadress: PTS, att Anna-Karin Hellsten, Box 5398, Stockholm PTS vill ha alla frågor senast den 10 april för att kunna publicera svaren så att de kommer samtliga anbudsgivare till del. Inkomna frågor kommer att besvaras genom publicering på PTS hemsida Det är upp till varje anbudsgivare att själv hålla sig informerad om den information som PTS publicerar på hemsidan. 8.4 Sekretess Anbud som lämnas in till PTS omfattas av absolut sekretess till dess att alla anbud eller erbjudanden offentliggjorts, beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts, dvs. i normalfallet fram till den tidpunkt när tilldelningsbeslut har fattats (se 19 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen [2009:400]). Efter att tilldelningsbeslut har fattats gäller enligt 31 kap. 16 samma lag sekretess bl.a. hos myndighet för uppgift om affärs- eller Post- och telestyrelsen 23

24 driftsförhållande för enskild, som [ ] har trätt i affärsförbindelse med myndigheten, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Ni ges härmed tillfälle att ange vilka uppgifter som ni anser känsliga från sekretessynpunkt samt av vilken särskild anledning ni kan antas lida skada om dessa röjs. Observera dock att PTS inte är bunden av er bedömning utan kommer att företa en självständig prövning. 8.5 Kontaktperson Anbud bör innehålla uppgift om vem hos anbudsgivaren som är kontaktperson för anbudet och kontaktuppgifter till denne. Om leverantören önskar kontakt via e-post bör adress för detta anges. 8.6 Inlämnande av anbud Anbud i anonymt slutet kuvert märkt Anbud Upphandling av ramavtal avs. konsulter för samhällsomfattande tjänster, Dnr ) insändes till: Registrator Post- och telestyrelsen Box STOCKHOLM Anbud kan även lämnas till PTS reception på Valhallavägen 117 i Stockholm. Receptionen har öppet kl varje helgfri vardag, med undantag för vissa vardagar före helgdag. Stockholm den 6 mars 2012 Anna-Karin Hellsten Upphandlingsjurist Charlotte Murray Upphandlingschef Post- och telestyrelsen 24

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr

Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr Datum 2011-10-04 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652 Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag KOMMUNIKATIONSMYNDIGHETEN PTS Förfrågningsunderlag Upphandling av konsulttjänster för utvecklingsuppdrag av systemstöd för obeställbara brev Dnr. 11-1944 2011-03-03 Innehåll 1. Om PTS... 4 2. Bakgrund...

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering tekniska utredningar avseende tillämpningar och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för konsumenter, bilaga 1e till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar och analyser inom området bredbandsinfrastruktur.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar och analyser inom området bredbandsinfrastruktur. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar och analyser inom området bredbandsinfrastruktur Datum 2011-12-23 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post- och telestyrelsen

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Datum 2010-01-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Diarienummer 10-490/9.72

Läs mer

Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515

Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515 Datum 2011-10-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515 Upphandling av portofri befordran av blindskrift Diarienummer 11-9515 Författare Charlotte Murray & Elin

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Datum bilaga 1b Dnr

Datum bilaga 1b Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende samhällsekonomiska undersökningar inom områdena spektrum, bredbandsinfrastruktur och samhällsomfattande tjänster, bilaga 1b till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Upphandling av IT-stöd för omvärldsanalys

Upphandling av IT-stöd för omvärldsanalys Rapportnummer Datum 2009-05-14 Upphandling av IT-stöd för omvärldsanalys Upphandling av IT-stöd för omvärldsanalys Rapportnummer Diarienummer 09-5381/72 ISSN Författare Anna-Karin Hellsten Post- och telestyrelsen

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Datum bilaga 1a Dnr

Datum bilaga 1a Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende tekniska undersökningar inom området radiokommunikation, bilaga 1a till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende kvalitativa undersökningar, bilaga 1d till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Dnr 11-3053

Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Dnr 11-3053 Datum 2011-03-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Dnr 11-3053 Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni Diarienummer 11-3053 Författare Caroline Sandlin Post-

Läs mer

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006 Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling Dnr 08-1006 2(10) 1 Om PTS... 3 2 PTS behov... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 4 3.1 Skattekontroll... 4 3.2 Sanningsförsäkran... 4 3.3 Registreringsbevis...

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende grafisk formgivning Dnr 10-10451

Upphandling av ramavtal avseende grafisk formgivning Dnr 10-10451 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende grafisk formgivning Dnr 10-10451 Upphandling av ramavtal avseende grafisk formgivning Diarienummer 10-10451 Författare Caroline Sandlin

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Datum Uppdaterat dokument!

Datum Uppdaterat dokument! Datum 2011-11-02 Uppdaterat dokument! Kvalificering avseende kvantitativa undersökningar, bilaga 1c till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster Förfrågningsunderlag Upphandling av internrevisionstjänster 1. Allmän information 1.1 Om Sjunde AP-FONDEN Sjunde AP-fonden (AP7) presenteras på www.ap7.se där även den senaste årsredovisningen (2011) och

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Sid 1 (12) 2016-02-25 Dnr UPP 2016/38 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Innehållsförteckning Sid ANBUDSINBJUDAN 3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Krav på leverantören

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

2011-10-06. Sista ansökansdag:

2011-10-06. Sista ansökansdag: Anbudsansökningsinbjudan 2011-10-06 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Maria Gustavsson Upphandling Byråtjänster inom marknadskommunikation, internkommunikation och PR Af-2011/299348 Sista ansökansdag:

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutredare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Upphandling av telefoni till abonnenter utan anslutning till ett fast eller landmobilt nät

Upphandling av telefoni till abonnenter utan anslutning till ett fast eller landmobilt nät Diarienummer 09-1166 Datum 2009-02-18 Upphandling av telefoni till abonnenter utan anslutning till ett fast eller landmobilt nät Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-1166 Författare Charlotte Murray Post-

Läs mer

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 1/12 2015-07-08 DNR 2015/873/2.4.1 Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 2015-07-08 Upphandlingsform Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t.o.m.

Läs mer

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor)

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor) 1 (19) Datum 2015-12-11 Diarienr (åberopas) 936-A437.336/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV SKJORTOR

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND/INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15 Sida 1/15 Cecilia Andersson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon 036-39 51 74 cecilia.f.andersson@lansstyrelsen.se Adressat FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av utbildning i energieffektivisering för

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

Upphandling av fruktleveranser. Datum 2011-02-15

Upphandling av fruktleveranser. Datum 2011-02-15 Upphandling av fruktleveranser Datum 2011-02-15 Upphandling av fruktleveranser Diarienummer 11-1406 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen

Läs mer

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping Mål nr 61-16 1 SÖKANDE Nordisk Hiss AB, 556245-5179 Box 1922 581 73 Linköping MOTPART Hyresbostäder i Norrköping AB, 556064-5847 Box 2330 600 02 Norrköping Ombud: Advokaterna

Läs mer

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Beställare Fiber Optic Valley AB Upphandlingsform: Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2011-04-12 Upphandlingsansvarig Regeringskansliet Peter Kokk Upphandling Rekryteringstjänster gällande myndighetschefer m.fl. S2011/3803/ESA Sista anbudsdag: 2011-05-23 Symbolförklaring:

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Ramavtal för manuell röjning och avverkning i naturskyddade områden och andra naturvårdsobjekt

ANBUDSFORMULÄR Ramavtal för manuell röjning och avverkning i naturskyddade områden och andra naturvårdsobjekt 1(9) Bilaga 1 Diarienummer 512-7640-2013 ANBUDSFORMULÄR Ramavtal för manuell röjning och avverkning i naturskyddade områden och andra naturvårdsobjekt Anbudsformulärets syfte är att tydliggöra för anbudslämnaren

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Handläggare: Fredrik Bäckström Tfn: 010-471 30 06 Ärende nr: 2011-3606 Datum: 2011-05-21 Sida 1 (5) Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Bakgrund Movexum är

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Datum Sid 1 (6) Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Avrop 1. Om en upphandlande myndighet har ett uppdrag som omfattar mindre än 160 timmar kan vi ändå konkurrensutsätta detta?

Läs mer

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd.

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. Skurup den 30 januari 2012 Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar i Trivsel och färre sjukskrivningar)

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

Bilaga 1. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Krav för kvalificering 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid.

Bilaga 1. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Krav för kvalificering 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. Bilaga 1 Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Krav för kvalificering 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (5) Kvalificering av leverantör Kvalificering avser säkerställa att leverantör

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-08-19 0808-0440-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 Dnr:512-1313-15 Upphandling Upphandling av stängsling POSTADRESS 621 85 VISBY BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 E-POST gotland@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/gotland Dnr:512-1313-15

Läs mer

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Teknisk support - Share point Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se 1 (6) Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNS 2016 00062 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst Anbudsförfrågan Avseende Eskilstuna kommun, inbjuder presumtiva anbudsgivare att lämna anbud på avtal avseende projektet Löneförmedling enligt detta förfrågningsunderlag. Emma Larsson Upphandlare Datum:

Läs mer

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning Avdelningen för särskilda vårdfrågor Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster ANSÖKNINGSINBJUDAN 2016-01-12 Diarienummer HSN 1509-1101 Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst. Datum Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst

Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst. Datum Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst Kriminalvården Region Väst Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 403 17 Göteborg Lilla Badhusgatan 4 031-752 88 00 Region.vast@kriminalvarden.se 2(9) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444

Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444 2012-11-23 1 (5) Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444 Utvärderingsrapport Tolktjänster Kommunledningskontoret Besöksadress: Vasaplatsen 9-11 Ekonomi/upphandling Postadress:

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende telefonilösningar till abonnenter som saknar tillgång till telefonitjänst

Upphandling av ramavtal avseende telefonilösningar till abonnenter som saknar tillgång till telefonitjänst Datum 2010-04-21 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende telefonilösningar till abonnenter som saknar tillgång till Upphandling av ramavtal avseende telefonilösningar till abonnenter som

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Göteborgs Stads Upphandlings Namn: Bostad med särskild service enligt LSS och SoL AB Handläggare: Lina Bryngelsson Referensnr: 135/13 Telefon: +46 (0)31 334 37

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Inbjudan 2016-03-22. Migrationsverket

Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Inbjudan 2016-03-22. Migrationsverket Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-03-22 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Ramavtal Tillfälligt boende för asylsökande Stockholms län Kristina Fröjd 3.2.1-2016-41264 Symbolförklaring:

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Mål nr 960-15 1 SÖKANDE P Krantz Consulting AB, 556631-1444 Ombud: Mikael Rendahl Upphandlingsjuristen i Sverige AB Box 1241 131 28 Nacka Strand MOTPART

Läs mer

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg Mål nr 2804-12 E Enhet 2:1 1 SÖKANDE Selecta AB, 556069-3318 Ostmästargränd 5 120 90 Årsta Ombud: Magnus Kylhed Kylhed Juridik Örnstigen 23 183 50 Täby MOTPART Göteborgs

Läs mer

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749. Hemtjänst Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.aspx External tender id N-3631006 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Simplified procurement Contract

Läs mer

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping Mål nr 7126-15 1 SÖKANDE Norrköpings Högtrycksspolning AB, 556778-3716 Fjärilsgatan 48 603 61 Norrköping Ombud: advokat Henrik Willquist och jur.kand. Linnea Lindström

Läs mer

FÖRETAGARE. Bli leverantör till offentlig sektor

FÖRETAGARE. Bli leverantör till offentlig sektor FÖRETAGARE Bli leverantör till offentlig sektor Varje år upphandlar vi på Inköp Gävleborg varor och tjänster för ca 4 miljarder SEK till våra medlemskommuner och bolag. För dig som företagare innebär det

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet.

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Anna Berg Referensnr: Dnr 96-76-2012 Norra regionen och Uppsala-Örebro - IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Läs mer

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10 DiarieNr: 0202/10 Handläggare Susanne Hedberg 031-334 37 08 Göteborgs Stads Upphandlings AB Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg 1. Anbudsinbjudan Anbudsinbjudan Göteborgs Stads Upphandlings AB injuder

Läs mer